Foto's Huizen Kroniek

Krijtenburg 17 en 17A

1924 De Koning Kr 17.jpg (231598 bytes) Foto van het gezien Piet de Koning gemaakt voor dit huis in 1924
Krijtenburg 17 g.jpg (221953 bytes) Foto uit de jaren zeventig
Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1537 en de bewoning op dit perceel is vermoedelijk ouder.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Hanrick soen wylen Geerlick Knoeyen heeft een erfpacht van 1 ‘mauwer’ rogge, Veghelse maat, verkocht aan zijn zwager Lonissen soen wylen Lucas Donckers. De erfpacht wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 1 ‘mudse lants’ en uit een daaraan gelegen ‘hoeybempt’, gelegen in de parochie Veghel in die heerlicheyt van Jecscot, op Sontvelt
     - e.z.: het goed van Ariaen Aert Heymansse
     - a.z.: Peter Lambertss en de erfgenamen van Hanrick Heymans
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: ‘Brantscamp’
09-02-1537 R23, fol. 268v-269r.
Hanrick soene wylen Geerlyck Cnoedens heeft een erfcijns van 3 Bossche ponden payment verkocht aan (Mel)chior soene Jan Hanricx van Tillair ten behoeve van de Tafel van de Heilige Geest te Veghel. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyze, hostat ende hoff’ met toebehoren, ‘eens deels ackerlant ende eens deel heyvelt’, het ‘ackerlant’ is 1 ‘mudsaet’ groot en het ‘heyvelt’ is ca. 2 ‘buenderen’ groot, bij elkaar gelegen in Veghel op Sontvelt
     - e.z.: Peter Hanricx Heymans en Peter Lambert Peterss
     - a.z.: Ariaen Aert Heym en anderen
     - e.e.: ‘der gemeynten’
     - a.e.: op ‘Brantscamp’
07-04-1550 R25, fol. 503.
Loenis, zoon van wijlen Lucas Donckers heeft opgedragen aan Aernt, zoon van wijlen Philips die Lew een erfpacht van 1 mauwer rogge, Veghelse maat, welke erfpacht Hanrick, zoon van wijlen Geerlyck Knoeden beloofd had te betalen aan Loenis, de verkoper, uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff mit synre toebehoerten’, groot ca. 1 ‘mudsaets lants’ en uit ‘eenen hoeybempt’ daaraan gelegen in de parochie Veghel en in de heerlijkheid Jekschot
     - e.z.: het goed van Ariaen Aernt Heym
     - a.z.: Peter Lambert Peterss en het goed van de erfgenamen
       van Hanricx Heymans
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: Brants camp
16-02-1554 R26, fol. 290.
Mary, dochter van wijlen Hanricx Geerlyncx Knoeyens, heeft beloofd te betalen aan Peter, zoon van Hanricx Vriensen Vermoest, mede ten behoeve van zijn broers en zus, een erfcijns van 20 stuivers, te betalen uit de helft van ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuytten erffenissen daer toebehoirende’, groot 1 mudsen lants, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: de erfgenamen van Ariaen Aert Heym
     - a.z.: Peter Lambert Peterss
     - e.e.: 'Brantscamp'
     - a.e.: de gemeint
06-12-1559 R27, fol. 81-82.
Mary, dochter van wijlen Hanricx Geerlyck Knoeyen heeft verkocht aan Jaspar Surmonts, zoon van wijlen Jan Surmonts, een erfcijns van 26 stuivers, te betalen uit de helft van ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuyter helft vander erfenissen eensdeels ackerlant, groot tsamen omtrent XXI loepensen, ende eensdeels groese, groot tsamen omtrent sess voeyer hoeywasch, gelegen tsamen by malkanderen binnen der prochien van Vechel ter stede geheyten op Sontvelt’
     - e.z.: Peter Lambert Peters
     - a.z.: de erfgenamen van Ariaen Aernt Heym
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: Brants camp
02-11-1560 R27, fol. 206.
Mary, dochter van wijlen Hanrick Geerlycx heeft verkocht aan Jaspar Surmonts, zoon van wijlen Jan Surmonts een erfcijns van 53 stuivers, te betalen uit de helft van ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen dair toebehoirende, eensdeels saylant, groot tsamen omtrent twee mudsen, ende eensdeels groese,’ gelegen ‘aent Sontvelt’
     - e.z.: Peter Lambert Peters
     - a.z.: de erfgenamen van Ariaen Aernt Heym
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: Jacop Meeus Jacop
Ook uit de helft van een stuk land, genoemd die Kolck, en uit de helft van een stuk land genoemd ‘dar Spurystuck’, aldaar.
14-09-1563 R27, fol. 564.
‘Een huys, hostadt, hoff ende allen den lande aertoe behorende’, groot ca. 10 lopens, ‘tsamen met den hoyvelt daer treynen aen gelegen’, gelegen ‘opt Zontvelt’
     - e.z.: Peter Peterss en andere
     - a.z.: de erfgenamen van Dierck Peters
      - e.e.: Brantscamp, toebehorende aan de erfgenamen van
                Goossen Jan Peters
     - a.e.: de straat

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 12 vaten rogge aan de Tafel van de Helige Geest
     - 3 pond payment aan de Tafel van de Helige Geest
     - 4 vaten rogge aan de pastoor
     - 1 pond payment aan de pastoor
     - 1 stuiver aan het cijnsboek ‘ten Bos’
     - 2 vaten rogge aan ‘de custerye’
     - 5 gulden en 5 stuivers aan de erfgenamen van Jan Aert Philips
     - 3 gulden aan Hanrick Hulsen te Sint-Oedenrode
     - 2 gulden, 13 stuivers en 2 oort aan Rijnder Surmonts
     - 20 stuivers aan Goort Jan Gerits
     - 30 stuivers aan de erfgenamen van Jan Schoenmakers
     - 3 ganzen aan joffrou Halmaels (Jekschot)
     - 17 stuivers aan joffrou Halmaels (Jekschot)
     -   stuivers aan joffrou Halmaels (Jekschot)
     - 2 ponden payment aan ‘den Bos Gasthuyse’
12-12-1604 R32, fol. 474-475.
'Huys, schuer, hoiff ende aengelegen erffenis', gelegen onder Veghel 'opt Sontvelt' 1646 Hg-115.
'Een seecker huijs, schuer, esthuijs, hoff, bomgart, groese ende landerijen', groot ca. 10 lopens, gelegen 'opt Somptvelt'
- e.z.: Dirck Aerts
- a.z.: de minderjarige kinderen van wijlen Lambert Peters
- e.e.: Jan Marten Donckers
- a.e.: de gemeint
14-07-1655 R51, fol. 252-253.
'Huys, hoff, boomgaert ende aengelegen lant, hoij met hey bewassen.' 1657 VP-1657, nr. 197.
'Erff en lant' 1722 VP-1722, fol. 614.
Kadaster: Zondveld E1149, huis, schuur en erf, 5,40 are 1832 Kadaster 1832.
Kadaster: Zondveld E1149, huis, stal en schuur (bijschrift: 'bakhuis'), 5,40 are 1888 Art. 3816.
In 1895 werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E2694, huis, schuur en weiland, 71,70 are 1895 Art. 3816.
Kadaster: E2694, huis, stal, hokken, schuur, bakhuis en weiland, 71,70 are 1912, vermeld in 1964 Art. 3893 en 6894.

 

 

 

Op 11-07-1952 kreeg J. van de Linden, landbouwer, wonende op Zondveld A 140, vergunning om zijn woonhuis te verbouwen.

11-07-1952 BV na 1936; art. 6894.
Op 20-02-1962 kreeg J. van de Linden, landbouwer, wonende op Zondveld A 140, vergunning om een garage en kippenhok te verbouwen. 20-02-1962 BV na 1936.
Adres: Zondveld 640 (1846-1870), Zondveld 829 (1870-1892), Zondveld 835 (1892-1898), Zondveld 807 (1898-1910), Zondveld G 111 (1910-1921), Zondveld G 126 (1921-1931), Zondveld G 126 (1932-1942), Zondveld A 140 (1943-1967), Krijtenburg 17 (vanaf 1967). Later werd van het stalgedeelte een woning gemaakt. Deze woning kreeg huisnummer 17 en het voorhuis huisnummers 17A. 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Hanrick soen wylen Geerlick Knoeyen Vermeld op 09-02-1537 en op 07-04-1550 R23, fol. 268v-269r; R25, fol. 503.
Mary, dochter van wijlen Hanricx Geerlyncx Knoeyens (1/2) Vermeld op 06-12-1559 en op 14-09-1563 R27, fol. 81-82 en fol. 564.
Geerlyck Lonis Lucass Vermeld op 05-10-1575 en op 29-04-1577 R29, fol. 385-386 en fol. 544.
Lonis, Jan, Meriken en Lijntken, kinderen van wijlen Geerlinck Lonesen Vermeld op 12-12-1604 R32, fol. 474-475.
Henrick Jacops Roelens Koop op 12-12-1604; Vermeld in 1629 R32, fol. 474-475; Hg-114.
De erfgenamen van Henrick Jacob Roeloffs en zijn vrouw Heijlken Vererving 1646-1655 Hg-114.
Anthonis Jan Gerarts Vererving 1646-1655 Hg-114.
Art Tonis Jan Gerijttssen Vermeld op 14-07-1655 R51, fol. 252-253.
Philips Aelberts Koop op 14-07-1655; vermeld in 1657 R51, fol. 252-253; Hg-114; VP-1657, nr. 197.
Heijlken, weduwe van Philip Aelberts met 3 kinderen Vererving 1657-1710 Hg-114.
Henrick Philips Aelberts Vermeld 1710-1713 Vp-1702, fol.280; II-E-108.
Beelken weduwe van Hendrik Philip Aalbers met 6 kinderen, met name: Anneken, Adriaen, Philip, Aalbert, Heijlken en Catalijn Vermeld 1722-1738 VP-1722, fol. 614; VP-1738, fol. 586; Hg-114.
De kinderen van Hendrik Philip Aalbers Vererving 1738-1742 VP-1738, fol. 586.
Aalbert Hendrix van de Reijt Koop op 29-06-1742 VP-1738, fol. 586; Hg-114.
Geertruij Bastiaans van Doorn, weduwe van Aalbert Hendrikx van de Rijdt het vruchtgebruik en haar enig kind het erfrecht. Geertruij hertrouwde met Arien Claesen Astenburg. Vererving in 1746 VP-1738, fol. 586; Hg-114.
Bastiaen enige zoon van Aelbert van de Reydt Afstand van vruchtgebruik op 06-03-1772 VP-1769, fol. 269v.
Rut Aert Jan Aarts Koop op 06-03-1772 VP-1769, fol. 269v.
Maria Willem van Roij, weduwe van Rut Aert Jan Aarts het vruchtgebruik Vererving 1785-1810 VP-1785, fol. 267v.
Aart en Martinus, kinderen van Rut Aert Jan Aarts, wonend in Sint-Oedenrode Vererving 1785-1810, vermeld in 1832 VP-1785, fol. 267v; kadaster 1832.
Jan Dirkszn van der Velden, rentenier, wonend in Sint-Oedenrode Verwerving in 1858 Art. 2031.
Willem van Hombergh, secretaris te Sint-Oedenrode Verwerving in 1862 Art. 2363.
Hubertus Paulus Hoevenaars, grootgrondbezitter, wonend in Geldrop Koop in 1884 Art. 3612.
Anna Maria Adriana van Hombergh - Beekfelt, en Catharina, weduwe van Hubertus Paulus Hoevenaars, wonend in Geldrop Deling in 1888 Art. 3816.
Clara Hoevenaars, weduwe van Jacob Hendrick van Ryck, wonend in Parijs Verwerving in 1907 Art. 4748.
Hendrikus van der Linden, landbouwer, wonend in de gemeente Veghel Koop in 1912 Art. 3893.
Johannes Lambertus van der Linden, wonend op Zondveld, huisnummer A 140 Verwerving in 1943 Art. 6894.
 

Bewoners Datum Bronnen
Henrick Philips Aelberts, Beelken sijn vrouw, Ariaen, Heijltie en Albert boven, Anneken en Catelijn hare kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Henrick Philps Aelberts Vermeld in 1709-1710 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710).
Theunis Aelberts Vermeld in 1711-1720 II-E-69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720).
Teunis Aelberts Vermeld in 1713-1719 II-E-108; II-E-111.
Jan Baltesen Vermeld in 1720-1721 II-E-123 (1720), 124 (1721).
Dirk Matthijsen Vermeld in 1722-1724 II-E-86 (1722), II-B-48 (1724).
Niet arm.
Boven de 16: Dielis Gerits (man), Hendrien (vrouw), Beth Hendrix (meid)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Dielis Geerits Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 351.
Nelis Versteegen Vermeld in 1763-1761 II-E-17 en 18, nr. 351.
Jan van Cromvoort Vermeld in 1761-1766 II-E-17 en 18, nr. 351.
Hendrik Johan van Doorn Vermeld in 1771-1781 II-E-17 en 18, nr. 351.
Adriaan Hendrik van Doorn Vermeld in 1786-1807 II-E-17 en 18, nr. 351; E248 (1806), E249 (1807).
Aart Rut Aarts Vermeld in 1808 E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Arnoldus R. Aarts, weduwenaar, 30 jaar, geboren op 25-5-1780 in Sint-Oedenrode
Kind: Bert A. Aarts, 8 jaar, geboren op 3-5-1802 in Sint-Oedenrode
Inwonend: Johannes J. van den Bosch, 28 jaar, geboren op 4-8-1782 in Sint-Oedenrode
Inwonend: Johanna P. van den Berg, 21 jaar, geboren op 24-7-1789 in Sint-Oedenrode
Inwonend: Hendriena P. van Rooij, 14 jaar, geboren op 15-4-1796 in Sint-Oedenrode
Inwonend: Anthony H. van den Bogaart, 19 jaar, geboren op 1-11-1791 in Schijndel
Inwonend: Peternella W. Jan Willems, 17 jaar, geboren op 28-4-1793 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
Cornelis van de Biggelaar Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824)
Man: Cornelis van den Biggelaar, 45 jaar, landbouwer, geboren in Sint-Oedenrode
Vrouw: Anna Maria van der Heijden, 39 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Gijsbert van den Biggelaar, 11 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Adriaan van den Biggelaar, 3 jaar, geboren in Veghel
Kind: Agnes van den Biggelaar, 16 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Anna Maria van den Biggelaar, 15 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Elizabeth van den Biggelaar, 8 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Adriana van den Biggelaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna Maria van den Biggelaar, geboren in Veghel
Landbouwknecht: Gerard Verhallen, 16 jaar, geboren in Beek en Donk
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1830.
Man: Cornelis van der Heyden, 42 jaar, bouwman, geboren in VeghelVrouw: Joanna van Kimenade, 39 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lambertus van der Heijden, 9 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johannes van der Heijden, 2 jaar, geboren in Veghel
Kind: Maria van der Heijden, 5 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Jan van Os, 18 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Dienstbode: Hendricus Verbeek, 13 jaar, geboren in Lieshout
Dienstmeid: Johanna van Lieshout, 24 jaar, geboren in Lieshout
Dienstbode: Wilhelmus van Kimenade, 14 jaar, geboren in Schijndel
Bijschrift kind: Johannes van der Heijden, geboren in Veghel op 15-6-1840
Bijschrift kind: Helena van der Heijden, geboren in Veghel op 31-10-1841
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
Cornelis van der Heijden Vermeld in 1842, in 1842 naar Dinther vertrokken NA1225.
Peter Merks Vermeld 1842-1849, in 1842 hier komen wonen NA1225.
Peter Merks Vermeld in 1846-1857 Inv. nr. 1702 en 1703.
Weduwnaar: Petrus Merks, geboren in 1808 te Son, hertrouwd op 4-7-1851 met buurvrouw Geertrui van de Loop (Krijtenburg 15)
Zoon: Jan Merks, geboren in 1845 te Veghel
Knecht: Willem Burgers, geboren in 1821 te Veghel, doorgestreept, in februari 1850 vertrokken naar Erp
Dienstmeid: Maria Anna van Boxtel, geboren in 1822 te Son, doorgestreept
Dienstmeid: Adriana van Daal, geboren in 1828 te Boxtel, doorgestreept
Vrouw: Geertruij van de Loop, weduwe van Lambert Rovers, geboren in 1811 te Nistelrode in 1851 gekomen van fol. 651, gehuwd op 4-7-1851 met buurman Petrus Merks
Dochter: Johanna Maria Merks, geboren in 1848 te Veghel
Vermeld in 1849-1857, het gezin is op 2 juli 1857 naar Son verhuisd NA1594, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
De kinderen van A. Habraken Vermeld in 1857-1870 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Joannes Habraken, geboren op 29-7-1824 te Sint-Oedenrode, akkerbouwer
Broer: Bastiaan Habraken, geboren op 31-12-1822 te Sint-Oedenrode, akkerbouwer
Zus: Johanna Habraken, geboren op 13-5-1828 te Sint-Oedenrode, akkerbouwer
Halfbroer: Joannes van der Bruggen, weduwnaar van Barbera van Reysingen, geboren op 12-9-1817 te Veghel, akkerbouwer
Nicht, 3e graad: Maria van der Bruggen, geboren op 31-1-1850 te Sint-Oedenrode, schoolleerling
Neef: Bastiaan van der Bruggen, geboren op 21-3-1853 te Sint-Oedenrode, schoolleerling
Dienstknecht: Willem van der Schoot, geboren op 6-2-1841 te Veghel
Dienstmeid: Johanna van der Heijden, geboren op 15-8-1837 te Sint-Oedenrode
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1757
Hoofd: Joannes Habraken, geboren op 29-7-1824 te Sint-Oedenrode
Broer: Bastiaan Habraken, geboren op 31-5-1823 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 16-12-1866
Halfbroer: Joannes van der Bruggen, geboren op 12-9-1817 te Veghel
Nicht: Maria van der Bruggen, geboren op 31-1-1850 te Sint-Oedenrode
Neef: Bastiaan van der Bruggen, geboren op 21-3-1853 te Sint-Oedenrode
Vermeld in 1857-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1603, blad nr. 412, Zondveld, huis nr. 640
Hoofd: Joannes Habraken, geboren op 29-7-1824 te Sint-Oedenrode
Halfbroer: Joannes van der Bruggen, geboren op 12-9-1817 te Veghel
Nicht: Maria van der Bruggen, geboren op 31-1-1850 te Sint-Oedenrode
Dienstknecht, neef, Bastianus van der Bruggen, geboren op 21-3-1853 te Sint-Oedenrode
Meid: Gijsberdina van der Heijden, geboren op 6-9-1839 te Sint-Oedenrode
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1777
Hoofd: Jan Habraken, geboren op 29-7-1824 te Sint-Oedenrode
Oom: Bastiaan van der Bruggen, geboren op 21-3-1853 te Sint-Oedenrode
Dienstbode: Hendrikus van den Dungen, geboren op 10-11-1862 te Sint-Oedenrode
Dienstmeid: Johanna Gevers, geboren op 13-2-1852 te Dinther
Vermeld op 1-12-1879 Volkstelling 1-12-1879, inv. nr. 1805
Hoofd: Joannes Habraken, geboren op 29-7-1824 te Sint-Oedenrode
Halfbroer: Joannes van der Bruggen, geboren op 12-9-1817 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1879
Nicht: Maria van der Bruggen, geboren op 31-1-1850 te Sint-Oedenrode, doorgestreept bij de volkstelling van 1879
Neef: Bastiaan van der Bruggen, geboren op 21-3-1853 te Sint-Oedenrode, doorgestreept bij de volkstelling van 1879.
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1618, fol. 667, Zondveld
Hoofd: Johannes (veranderd in Jan) Habraken, geboren op 29-7-1824 (veranded in 1-8-1824) te Sint-Oedenrode, doorgestreept bij de achtste volkstelling (1900). Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1629, fol. 717
Hoofd: Bastiaan van der Bruggen, geboren op 26-3-1853 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Maria van Asseldonk, geboren op 6-7-1859 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes van der Bruggen, geboren op 5-12-1885 te Veghel, doorgestreept, overleden op 10-11-1885
Bijschrift, dochter: Barbera van der Bruggen, geboren op 25-10-1886 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes van der Bruggen, geboren op 3-6-1888 te Veghel, doorgestreept, overleden op 4-4-1889
Bijschrift, aanverwant: Jan Habraken, geboren op 29-7-1824 te Sint-Oedenrode
Bijschrift, dochter: Antonia van der Bruggen, geboren op 15-4-1890 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna van der Bruggen, geboren op 7-4-1892 te Veghel
Het echtpaar is bijgeschreven op 6-4-1885, vermeld in 1885-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 273, Zondveld
Hoofd: Bastiaan van der Bruggen, geboren op 22-3-1853 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Maria van Asseldonk, geboren op 6-7-1859 te Veghel
Dochter: Barbera van der Bruggen, geboren op 28-10-1886 te Veghel
Dochter: Antonia van der Bruggen, geboren op 15-9-1890 te Veghel
Dochter: Johanna van der Bruggen, geboren op 1-4-1892 te Veghel
Oom: Jan Habraken, geboren op 1-8-1824 te Sint-Oedenrode
Bijschrift op 1-3-1894, dochter: Johanna Maria van der Brugge, geboren op 22-2-1894, doorgestreept, overleden op 12-3-1895
Bijschrift op 1-12-1895, dochter: Johanna Maria van der Brugge, geboren op 23-11-1895, doorgestreept, overleden op 24-6-1897
Tussen 1898 en 1908 verhuisd van Krijtenburg 17 naar Pastoor Clercxstraat 20 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 198; inv. nr. 1707
Bastiaan van der Brugge Vertrokken in 1898-1908 Inv. nr. 1707.
H. van Zutven Bijschrift in 1898-1908, vertrokken in 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Hendrikus van Zutven, geboren op 1-8-1870 te Veghel
Vrouw: Maria Schepers, geboren op 9-6-1870 te Veghel
Zoon: Antonius van Zutven, geboren op 24-2-1904 te Veghel
Tussen 1910 en 1921 verhuisd van Krijtenburg 17 naar Pater Vervoortstraat 24 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1645, folio 127
Hoofd: Petrus de Koning, geboren op 29-9-1870 te Sint-Oedenrode, lndbouwer
Vrouw: Johanna Maria Vissers, geboren op 29-3-1873 te Veghel
Dochter: Cornelia Johanna de Koning, geboren op 26-5-1900 te Veghel
Dochter: Cornelia Adriana de Koning, geboren op 20-5-1901 te Veghel
Dochter: Hendrika Cornelia de Koning, geboren op 10-6-1902 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 164
Dochter: Johanna Cornelia de Koning, geboren op 30-4-1903 te Veghel, doorgestreept, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 165
Dochter: Maria Cornelia de Koning, geboren op 12-4-1904 te Veghel, doorgestreept, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 167
Zoon: Adrianus Cornelis de Koning, geboren op 1905-1905 te Veghel
Zoon: Jan Cornelis de Koning, geboren op 7-5-1906 te Veghel
Zoon: Gerardus Cornelis de Koning, geboren op 13-5-1907 te Veghel
Dochter: Dina Cornelia de Koning, geboren op 22-5-1908 te Veghel
Dochter: Antonia Cornelia de Koning, geboren op 28-7-1909 te Veghel
Dochter: Wilhelmina Cornelia de Koning, geboren op 6-7-1910 te Veghel
Bijschrift op 3-10-1911, dochter: Adriana Cornelia de Koning, geboren op 1-10-1911, doorgestreept, overleden op 8-12-1911
Bijschrift op 8-7-1913, zoon: Johannes Cornelis de Koning, geboren op 8-7-1913
Bijschrift op 28-1-1915, dochter: Hendrika Cornelia de Koning, geboren op 27-5-1915
Bijschrift op 21-7-1916, zoon: Antonius Cornelis de Koning, geboren op 20-7-1916
In 1910-1921 verhuisd van Corsica 9 naar Krijtenburg 17 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1641, folio 104
P. de Koning Bijschrift in 1910-1921 en in 1932 Inv. nr. 1708, 1710 en 1712.
Johannes L. van der Linden Vermeld in 1943 en 1967 Art. 6894; doc. Veghel, nr. 383.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads