Foto's Huizen Kroniek

Pater Vervoortstraat 24

Pater Vervoortstraat 24 1973.jpg (227132 bytes)  Foto uit 1973
Pater Vervoortstraat 24 ca. 1970 b.jpg (158160 bytes) Foto uit 1976
Pater Vervoortstraat 24 ca. 1970 a.jpg (245851 bytes) Foto uit 1976
Pater Vervoortstraat 24 a.jpg (276224 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Pater Vervoortstraat 24 b.jpg (331936 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1542. De bewoning op dit perceel is waarschijnlijk ouder.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Hanrick soene wylen Hanrick Roefss des auwen betaalde eerder een erfcijns van 3 Bossche ponden payment aan Jan zoon van wijlen Jan Stanssarts anders genoemt Scoemeker. De erfcijns werd betaald uit het goed waar voornoemde Hanrick nu woont en dat eerder van Lucas Doncker en zijn erfgenamen was, van wie Hanrick dit goed kocht. Het goed is gelegen in Veghel 'aent Zytart int Keseler'. Voornoemde Jan zoon van wijlen Jan verklaart dat Hanrick zoon van wijlen Hanricxs deze erfcijns aan hem afgelost heeft. 18-07-1542 R24, fol. 511.
Hanrick, zoon van wijlen Hanrick Roeffs die auwe heeft verkocht aan Peter, zoon van Roeff Dircxs een erfcijns van 3 Carolus gulden, te betalen uit ‘een huyze, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen dair toebehoirende, eensdeels ackerlant, groot omtrent twee mudsen, ende eensdeels weyvelt groet omtrent twee buenres’, gelegen ‘aent Zytart’
     - e.z.: Aernt Jan Willem Wouterss
     - a.z.: Dympna, weduwe van wijlen Roelen Philipss en haar
               kinderen en anderen
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: het goed van Jan, zoon van wijlen Maes Lantmeter
03-05-1552 R25, fol. 681-682.
Heijlwich, weduwe van Henrick Roeffen heeft beloofd te betalen aan Dirck Henricx Roeffen, haar zoon, een erfcijns van 6 gulden, te betalen uit ‘huys, hostadt, hoff ende erffenisse der voers(creven) Heylwich toebehoorende,’ gelegen ‘aent Sytaert, daer nu op woont Goossen soene wylen Arien Gerit Goossens’. 07-10-1592 R31, fol. 486-487.
Goossen, zoon van wijlen Arien Gerit Goossens heeft verkocht aan de tafel van de Heilige Geest een erfcijns van 6 Carolus guldens, te betalen uit ‘eenen huijse, schuer, hostadt, hoff ende boomgaert metten erffenisse daer aengelegen ende toebehoerende eensdeels ackerlant ende eensdeels groese’, groot ca. 21 lopens, gelegen ‘aent Sytaert’
     - e.z.: Arien Donckers en Gerit Ariens
     - a.z.: Deen Thonis van (..) met de zijnen
     - e.e: de erfgenamen van Peter Heeseckers
     - a.e: de gemeint, genoemd ‘het Ruijbroeck’
06-03-1614 R36, fol. 197-198.
Anneken, weduwe van Gossen Ariens met haar kinderen heeft verkocht aan de minderjarige van Lambert Gerits een rente van 20 gulden, te betalen uit een 'huijs, hoff ende erffenis, groot ca. 13 lopens, gelegen binnen Vechgel opt Sijtart'
     - e.z.: Gerit Ariens
     - a.z. en e.e: Henrick Ariens
     - a.e.: Michiel Arien Donckers

Bijschrift 1: Ariaen Gossens heeft 200 gulden betaald aan Lamert Gerart Gosses, waarmee de helft van de rente afgelost is, 20-04-1672.

Bijschrift 2: de voogden over de minderjarige kinderen van Gerrit Lamberts, verklaren van de rente voldaan te zijn uit handen van Matthijs, Goijaert, Willemken en Leijsken Willem Tijssen, 03-06-1684.
29-04-1632 R45, fol. 227-228.
Peter Willem Aerts, man van Lijsken, dochter van Goossen Ariens krijgt 'Een seecker huijs opt Sytaert, mette schop, metten halven hoff, ende oock het halff eussel volgens de palinghe door den landtmeter gestelt'

- e.z.: een waterloop

- a.z.: mede-erfgenaam Aert Servaes

- e.e.: gemeint

- a.e.: het goed van Michiel Donckers

Vijf jonge appelbomen zijn voor mede-deler Aert Faessen.

Aert Servaess, man van Mariken, dochter van Goossen Ariens krijgt 'Een schuer, hop-est, ende backerien staende opt Sytaert, met oock de halven hoff ende het half eussel, volgens de palinghe by de lantmeter gestelt'

- e.z.: Aert Geryts

- a.z.: mede-erfgenaam Peter Willem Aerts

- e.e.: gemeint

- a.e.: het goed van Michiel Donckers

15-02-1656 R52, fol. 325-335.
‘Een huijs, hoff ende aengelegen lant en groes', gelegen aen den Dooren Hoeck ontrent het Ceijtaert'
     - e.z.: het goed van Jan Lambert Rutten
     - a.z.: Ariaen Lamberts
18-07-1687 R64, fol. 227-229.
‘Een huis, hoff ende aangelegen lant', gelegen ‘aanden Dooren Hoeck onder 't Zeijttaart' 24-12-1695 R70, fol. 316-316v.
'Erff, lant en groess' 1702 VP-1702, fol. 223.
4 roeden voor het vergroten van een 'huijsplaets', gelegen naast zijn 'huijs op het Zijtart' 17-12-1718 R-74.
Een huis, hof, bakhuis, 'teulland', houtwas en 'groese', gelegen 'opt Zijtaert aen den Doornhoek' 28-07-1791 R110, fol. 158v.
Kadaster: Keselaar E354, huis, schuur en erf, 5,70 are 1832 Kadaster 1832.
In 1882 werd er bijgebouwd en werden perceelsgrenzen veranderd; hierna kadaster: Kesleaar E2348, huis, schuur en erf, 13,68 are 1882 Art. 589.
In 1914 werd er gesloopt, gebouwd en werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: Keselaar E3020, huis, erf en bouwland, 54,38 are 1914, vermeld in 1950 Art. 4416 en 7177..
Adres: Zijtaart 677 (1846-1870), Zijtaart 875 (1870-1892), Zijtaart 885 (1892-1898), Zijtaart 861 (1898-1910), Zijtaart G 38 (1910-1921), Zijtaart G 40 (1921-1931), Zijtaart G 38 (1932-1942), Zijtaart A 43 (1943-1967), Pater Vervoortstraat 24 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
De erfgenamen van Lucas Doncker Voor 18-07-1542 R24, fol. 511.
Hanrick, zoon van wijlen Hanrick Roeffs die auwe Koop voor 18-07-1542, vermeld op 03-05-1552 R24, fol. 511; R25, fol. 681-682.
Heijlwich, weduwe van Henrick Roeffen Vermeld op 07-10-1592 R31, fol. 486-487.
Goossen, zoon van wijlen Arien Gerit Goossens Vermeld op 06-03-1614 R36, fol. 197-198.
Anneken, weduwe van Gossen Ariens en haar kinderen Vermeld op 29-04-1632 R45, fol. 227-228.
De erfgenamen van Gossen Ariens Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 150.
De kinderen van wijlen Goossen Ariens en Anneken, dochter van meester Jan Claes van Berckel, met name: Arien Goossens Schoenmaker, Arien Goossens den jonge, Mariken (getrouwd met Aert Servaes Delissen), Catarina, Lijsken (getrouwd met Peter Willem Aerts), Jan (overleden, met kinderen Geryt en Matijs), en Nicolaes (overleden, met in 1656 een minderjarige zoon Goossen). Ook de minderjarige kinderen van Willem Tijs Goorts zijn erfgenamen. Vermeld op 15-02-1656 R52, fol. 325-335.
Peter Willem Aerts, man van Lijsken, dochter van Goossen Ariens (huis), en Aert Servaess, man van Mariken, dochter van Goossen Ariens (schuur, schop en bakhuis) Vererving op 15-02-1656 R52, fol. 325-335.
De minderjarige kinderen van Jan Aert Faessen en Engelken Peter Goorts. Vermeld op 18-07-1687 en op 24-12-1695 R64, fol. 227-229; R70, fol. 316-316v.
Lysken Peter Goorts van Erp Vermeld in 1707 VP-1707, fol. 172.
Jan Aert Reynders Verbeeck Vermeld 1713-1722 II-E-100; VP-1722, fol. 504.
Aart, zoon van Jan Aart Rijnders Verbeeck Vermeld 1722-1753 VP-1722, fol. 504; VP-1753, fol. 202v.
Maria Adriaen Willem Evers, weduwe van Aart Janse Verbeeck het vruchtgebruik en haar kinderen (Helena, Joannis, Willemyna en Gerardus)  het erfrecht Vermeld 1769-1777 VP-1769, fol. 222v.
Johannis Janse van Reybroek, getrouwd met Willemyna, dochter van Aart Janse Verbeeck Deling op 28-07-1791 VP-1785, fol. 225; R110, fol. 158v.
De weduwe van Johannis Jan van Reybroek Vermeld 1810-1820 Maatboek 1810, nr. 2414 (2772).
Jacob van Santvoort, rentenier, wonend aan het Hoogeind in Veghel Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Adrianus Martinuszn van Hoof Koop in 1887 Art. 3771.
Adrianus Martinuszn van Hoof en consorten Vererving in 1897 Art. 3771.
Lambertus Martinuszn (of Johannezn) van Asseldonk, landbouwer Koop in 1898 Art. 4046.
Hendrikus Antonius Ketelaars, landbouwer (1/3 deel), Johanna Ketelaars 91/3 deel), en Anna Maria Ketelaars (1/3 deel) Koop in 1915 Art. 5182.
Johanna van Zutphen, weduwe van Johannes Johannes Verhoeven, landbouwster (1/2), en Adriana Verhoeven, weduwe van Theodorus van Rijbroek, landbouwster (1/2) Koop in 1931 Art. 1599.
De 4 kinderen van Theodorus van Rijbroek, ieder voor 1/4 deel:  Johannes, Adrianus, Hendrikus Johannes en Johanna, landbouwers/ster Verwerving in 1914 Art. 1599.
Hendrikus Johannes Theodoruszn van Rijbroek, landbouwer Deling in 1938 Art. 6639.
Theodorus Johannes Maria van Rijbroek, en Elizabeth, Adriana, Maria van Rijbroek Koop in 1950 Art. 7177.
 

Bewoners Datum Bronnen
Hanrick, zoon van wijlen Hanrick Roeffs die auwe Vermeld op 18-07-1542 R24, fol. 511.
Goossen soene wylen Arien Gerit Goossens Vermeld op 07-10-1592 R31, fol. 486-487.
Lambert Geryts Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 150.
Hendrick Arien Peters Pacht het huis voor 6 jaren op 18-07-1687 R64, fol. 227-229.
Catalijn, weduwe van Lambert Jan Rutten en haar oom Anthonij Lamberts Pacht op 24-12-1695 R70, fol. 316-316v.
Jan Aert Reijnders, Heijltie sijn vrouw, ende Aert de soon boven de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Jan Aert Reijnders Vermeld in 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Arm
Boven de 16: Dirk Jan Peter Martens (man), Geritje (vrouw)
Onder de 16: Willemijna Ansens (arm kostkind)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Dirck Jan Peters Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 297.
Jan Bastiaans Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 297.
Tonij Tomassen Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 297.
Jan Lambert van Boxmeer Vermeld in 1761-1771 II-E-17 en 18, nr. 297.
De weduwe van Jan Boxmeer Vermeld in 1776-1781 II-E-17 en 18, nr. 297.
Francis van Boxmeer Vermeld in 1786-1798 II-E-17 en 18, nr. 297.
Frans J. van Boxmeer Vermeld in 1806-1811 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Fransis J. van Boxmeer. 58 jaar, geboren op 4-3-1752 in Veghel
Vrouw: Allegonda L. Teysen, 50 jaar, geboren op 1-11-1760 in Veghel
Kind: Eliesabet J. van Boxmeer, 23 jaar, geboren op 26-12-1787 in Veghel
Kind: Johanna J. van Boxmeer, 22 jaar, geboren op 3-4-1780 in Veghel
Kind: Lambertus J. van Boxmeer, 19 jaar, geboren op 29-9-1791 in Veghel
Kind: Hendriena J. van Boxmeer, 15 jaar, geboren op 27-9-1795 in Veghel
Kind: Jenneke J. van Boxmeer, 11 jaar, geboren op 10-9-1799 in Veghel
Kind: Johannes J. van Boxmeer, 9 jaar, geboren op 1-3-1801 in Veghel
Kind: Maria J. van Boxmeer, 7 jaar, geboren op 16-7-1803 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel 1810.
Melianus Hurkmans Vermeld 1822-1823 NA1221 (1822), NA1222 (1823).
Vrouw: Johanna van den Tillaart, weduwe van M. Hurkmans, 45 jaar, landbouwster, geboren in Veghel
Kind: Cornelis Hurkmans, 18 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Hendrik Hurkmans, 16 jaar, geboren in Veghel
Kind: Jan Hurkmans, 11 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johannes Hurkmans, 2 jaar, geboren in Veghel
Kind: Elizabeth Hurkamans, 13 jaar, geboren in Veghel
Kind: Geertruda Hurkmans, 13 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrina Hurkmans, 4 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1830.
De weduwe van Melanius Hurkmans Vermeld 1833-1840 NA1224.
Vrouw: Johanna van den Tillart, weduwe [van Melianus Hurkmans], 56 jaar, landbouwster, geboren in Veghel
Kind: Cornelis Hurkmans, 28 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Jan Hurkmans, 21 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Johannes Hurkmans, 12 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna Hurkmans, 16 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrina Hurkmans, 14 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840.
De weduwe van Melanius Hurkmans Vermeld 1842-1849 NA1225.
De weduwe van Melis Hurkmans Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Weduwe: Johanna van den Tillaart, geboren in 1783 te Veghel, weduwe van Melanius Hurkmans, doorgestreept, overleden op 15-7-1853
Dochter: Cornelia Hurkmans, geboren in 1811 te Veghel, doorgestreept, overleden op 29-8-1853
Zoon: Jan Hurkmans, geboren in 1818 te Veghel
Zoon: Johannes Hurkmans, geboren in 1827 te VeghelDochter: Hendrina Hurkmans, geboren in 1825 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel 1849-1862.
De kinderen van Melis Hurkmans Vermeld van 1849-1861 tot 1862-1870 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd: Johannes Hurkmans, geboren op 27-2-1818 te Veghel, akkerbouwer
Broer: Hendricus Hurkmans, geboren in december 1814 te Veghel, akkerbouwer
Zus: Hendrina Hurkmans, geboren in april 1825 te Veghel, akkerbouwer
Dienstknecht: Johannes van Bakel, geboren op 22-3-1836 te Veghel
Dienstmeid: Johanna van den Tillaart, geboren op 28-12-1839 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1757
De kinderen van M. Hurkmans
Hoofd: Johannes Hurkmans, geboren op 27-2-1818 te Veghel
Broer: Hendricus Hurkmans, geboren in december 1814 te Veghel, doorgestreept, overleden op 1-8-1865
Zus: Hendrina Hurkmans, geboren in april 1825 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 15-2-1863
Bijgeschreven: zwager: Wilhelmus Vogels, geboren op 1-12-1841 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Bijgeschreven, schoonzus: Hendrina Hurkmans, geboren op 23-4-1825 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-1-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1603, blad nr. 512, Zijtaart, huis nr. 677
Hoofd: Jan Hurkmans, geboren op 28-2-1819 te Veghel
Zwager: Wilhelmus Vogels, geboren op 1-12-1841 te Veghel
Zus: Hendrina Hurkmans, geboren op 28-4-1825 te Veghel
Dienstknecht: Joannes Vogels, geboren op 15-9-1845 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1778
Hoofd: Wilhelmus Vogels, geboren op 30-11-1842 te Veghel
Vrouw: Hendrina Hurkmans, geboren op 18-4-1825 te Veghel
In 1868 hier naar toe verhuisd vanaf Lage Biezen 1 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1307, Biezen, huis nr. 615
Hoofd: Johannes Hurkmans, geboren op 27-2-1818 te Veghel
Zwager: Wilhelmus Vogels, geboren op 30-11-1841 te Veghel, doorgestreept, overleden op 3-8-1872
Zus: Hendrina Hurkmans, geboren op 18-4-1825 te Veghel
In 1870-1879 verhuisd van Pater Vervoortstraat 24 naar Corsica 13 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1618, fol. 880
Hoofd: Adrianus van Hoof, geboren op 1-8-1848 te Veghel
Vrouw: Johanna Ketelaars, geboren op 24-5-1853 te Veghel
Dienstknecht: Martinus Wuijtenburg, geboren op 21-8-1859 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1816
Hoofd: Adrianus van Hoof, geboren op 1-8-1848 te Veghel, doorgestreept, overleden op 18-9-1896
Vrouw: Johanna Ketelaars, geboren op 24-5-1853 te Veghel, doorgestreept, overleden op 3-9-1895
Dochter: Adriana van Hoof, geboren op 31-8-1880 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 100
Dochter: Elisabeth van Hoof, geboren op 30-10-1881 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 99
Zoon: Martinus van Hoof, geboren op 7-1-1889 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 100
Dochter: Ardina van Hoof, geboren op 13-6-1892 te Veghel, doorgestreept, beboekt naar register J-L, fol. 1006
Bijgeschreven op 1-7-1893, zoon: Hendrikus van Hoof, geboren op 11-6-1893 te Veghel, doorgestreept, overleden op 23-3-1895
Bijgeschreven op 1-4-1895, zoon: Johannes Josephus van Hoof, geboren op 30-11-1895 te Veghel, doorgestreept, overleden op 2-5-1895
Vermeld 1892-1896 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1629, fol. 794
Hoofd: Lambertus van Asseldonk, geboren op 16-2-1852
Broer: Adrianus van Asseldonk, geboren op 8-4-1857, doorgestreept, overleden op 3-3-1910
Vermeld in 1892-1910 Bevolkingsregister  1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 27
De kinderen van J. van Asseldonk Vermeld 1898-1908, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Lambertus van Asseldonk, geboren op 16-2-1852, doorgestreept, geboekt naar register J-L, fol. 67 Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1638, folio 32
Lambertus van Asseldonk Bijschrift in 1910-1921, wordt in dezelfde periode weer opgevolgd Inv. nr. 1708.
Hoofd: Hendrikus van Zutven, geboren op 1-8-1870 te Veghel
Vrouw: Maria Schepers, geboren op 9-6-1870 te Veghel
Zoon: Antonius van Zutven, geboren op 24-2-1904 te Veghel
Tussen 1910 en 1921 verhuisd van Krijtenburg 17 naar Pater Vervoortstraat 24 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1645, folio 127
H. van Zutven Bijschrift in 1910-1921, vermeld in 1932 Inv. nr. 1708, 1710 en 1712.
Johanna en Hendricus J. van Rijbroek Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
G.J.M. van Tiel Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads