Foto's Huizen Kroniek

Pastoor Clercxstraat 20

Op de foto Sebastianus (Jas) Vervoort (geboren op 9 juni 1917) en zijn ouders
Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1578. De boerderij dat er nu staat, werd in 1931 gebouwd. In 1732 werd de boerderij met huidig adres Pastoor Clercxstraat van dit goed afgesplitst. Ook bij die gelegenheid moet er sprake zijn geweest van herbouw.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘een huys, schuer, saylant met een weyveltgen daer aen gelegen, hostat ende hoff metten erffenisse daer toe behoirende,’ groot ca. 15 lopens, gelegen ‘op Zytart’
     - e.z. en a.z.: de erfgenamen van Thonis Willem Hanricx en
                          anderen
     - e.e. en a.e.: de gemeint
26-01-1578 R29, fol. 501-502.
'Huys ende hoff op Zittart' 1599-1642 Hm-19.
Jan, zoon van wijlen Hanrick Tonis van Rijsingen heeft beloofd een erfcijns van 6 Carolus gulden te betalen aan Zeger Aert Donckers. De erfcijns wordt betaald uit zijn kindsdeel dat hij erfde van zijn vader Hanrick Tonis van Rijsingen, dat nog onverdeeld is. 11-02-1623 R42, fol. 157.
Jan Henrick Thonis van Rijsingen heeft beloofd een erfcijns van 6 Carolus gulden te betalen aan Jan Aerts vander Mee. De erfcijns wordt betaald uit een ‘huijs, hoff ende erffenische’, waarvan voornoemde Jan Henricx de helft bezit, gelegen ‘aent Zijtaert’, gelegen:
     - e.z.: ‘het convent van Suncte Geertruijden binnen thertogenbossche’
     - a.z.: Jan Peter Heeseckers
     - e.e. en a.e.: de straat
Het hele goed is ook nog belast met een erfcijns van 3 gulden. Het deel van Jan met 6 Carolus gulden aan Arien Rijckers.
Bijschrift: ‘desen brieff is verandert door Henrick Ariens aen Dirick Claessen ende op obligatie gestelt, ende alsoe dese renthe van ses gulden gedoot.’
06-05-1624 R43, fol. 40.
Seger Aert Doncker heeft verkocht aan Arien Rijckers een losrente van 6 Carolus gulden, die Seger had gekocht van Jan Henrick Thonis van Rijsingen op 11-02-1623.
Bijschrift: deze losrente is afgelost op 07-03-1632.
02-06-1624. R43, fol. 37.
Jan Henrick Thonis van Rijsingen heeft beloofd een erfcijns van 6 Carolus gulden te betalen aan Dirck Claessen uit het deel in ‘een huijs, hoff ende erfenisse’, groot ca. 14 lopens, gelegen ‘aent Zijtaert’
      - e.z.: het goed van ‘het convent van St. Geertruijden binnen Den
                Bossche’
     - a.z.: Peter Martens
      - e.e. en a.e.: de gemeint van Veghel
Het hele goed is nog belast met jaarlijks:
     - een erfpacht van 1 mud rogge
     - een erfcijns van 3 gulden
     - een erfcijns van 6 gulden aan Arien Rijckers
Bijschrift: deze rente is op 19 maart 1627 afgelost.
10-02-1626 R43, fol. 175.
‘Huijs, schuer ende erffenisse, soe teullant ende groese’, gelegen ‘ontrent het Zijtaert’
     - e.z.: ‘het convent van Sincte Geertruijden clooster binnen
                tSertogenbossche’
       - a.z.: Peter Martens
       - e.e.: de gemeint
       - a.e.: ‘de Valstraet’
Het goed is belast met jaarlijks het deel van
     - een erfpacht van 1 mud rogge
     - een erfcijns van 6 gulden aan Arien Rijckaers
     - een erfcijns van 3 gulden
     - een erfcijns van 6 gulden aan Dirick Claessen
01-02-1627 R44, fol. 22-23.
‘Zeeckere gronden van erven’, gelegen ‘aent Zijtaert, huijs, schuer ende aengelegen erffenisse’, groot ca. 18 of 19 lopens, gelegen:
     - e.z.: het goed van ‘het convent van St. Geertruijt’
     - e.e. en a.e.: de gemeint
24-01-1628. R44, fol. 118-120.
‘Huijs, hoff ende erffenisse’, groot 11 lopens, gelegen ‘aent Zijtaert’, gelegen:
     - e.z.: ‘het convent van St. Geertruijen clooster binnen Den Bossche’
     - a.z.: Peter Martens en Goossen Ariens
     - e.e. en a.e.: de gemeint
Het goed is belast met:
     -  een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat
     - een erfcijns van 9 gulden per jaar
03-02-1629 R44, fol. 231-232.
Art Jan Arts van der Mee, vader over zijn vier minderjarige kinderen verwekt bij Lijsken, dochter van Henrick Ariens krijgt toebedeeld: ‘seecker huijs, hoff, bomgart, poterijen ende grerechticheden’, gelegen ‘op Sijtart inde Keselarse thiende’, met mede-deler Geraert Cornelissen ‘int midden aff te deyllen’
        - e.z.: ‘het convent van St. Geertruijen tot 's-Hertogenbosch’
        - a.z.: Gerart Cornelissen
        - e.e.: Jan Henrick Ariens
        - a.e.: ‘de gemijn straet
‘met alnoch het half heggengadt aenden erve gestaen, te gemeten ende met den mede condividente samen te onderhouden’. Het goed is belast met jaarlijks
         - 2 stuivers en 2 oort aan de heer van Helmond
         - 4 vaten rogge aan de gerechtigden
         - 5 gulden aan de erfgenamen van Lijsken Lenarts

Gerart Cornelissen krijgt toebedeeld: ‘de schuer met poterijen ende gerechticheden van dien, int midden met den condivident aff te deijlen, gestaen ende gelegen opt Sytart’
        - e.z., a.z. en e.e.: een andere erfgenaam
        - a.e.: de straat
‘met alnoch het half heggengadt gestaen aenden erve te gemeten ende met den mede condivident te onderhouden’. Belast met jaarlijks
         - 4 vaten rogge aan de gerechtigden
         - 5 gulden aan de erfgenamen van Lijsken Lenarts
Hij krijgt ook het gebruik van ‘drije jong appelboomen vanden huijssen’. (Gerit Ariens, wonend in Gemert, verkocht in 1655 aan Jan Hendrick Ariaens, 'eene seeckere schuer', staande 'aenden Doorenhoeck', die hij van zijn schoonouders verworven had.)

Jenneken, weduwe van Laureijns Baltussen, krijgt o.a. toebedeeld: ‘een torffschop met een esthuijs op den gront der mede condividente staende ende t’ ooxt toecomende te ruijmen, met noch te genieten vanden huijsen vier jong appelboomen’. Belast met jaarlijks
        - 4 vaten rogge aan de gerechtigden
        - 5 gulden aan de erfgenamen van Lijsken Lenarts
19-12-1652 en 30-06-1655 R50, fol. 178-183 en R51, fol. 251.
‘Huijs, hoff, boomgaert, ende d' lant’ 1657 VP-1657, nr. 148.
'Erff en lant' 1707 VP-1707, fol. 172.
In 1732 werd het goed van Antonij Jans van Rijbroek verdeeld onder zijn kinderen. Antony Goorts van de Ven, getrouwd met Jenneken, dochter van Antony Jans van Rijbroek kreeg toen het voorhuis, de vier voorste gebonten, met aangelegen landerijen, groot ca. 10 lopens, gelegen van een huis gelegen aen den Doornhoek
        - e.z.: het deel dat toebedeeld werd aan Willem Geerits van de
          Velden
        - a.z.: goed toebehorende aan 'het gemeene lant' (de staat)
        -beide einden: een straat
 Belast met een gondcijns aan de heer van Helmond van 0-2-8
28-5-1732 R991, fol.255
Een huis, schop, hof, boomgaard en aangelag, genoemd 'het Binnevelt', houtwas en voorpoting, gelegen 'aen den Doornhoek' 24-01-1784 R109, fol. 172.
Kadaster 1832: Keselaar E370, huis, schuur en erf, 5,70 are 1832 Kadaster 1832.
In 1888 werden pecelen samengevoegd; hierna kadaster: E2474, huis, schuur, enz. 1888 Art. 2197.
Kadaster: Keselaar E2474, huis, schuur, bakhuis en erf, 28,74 are 1900 Art. 4197.
Op 03-06-1907 werd de bouw van een werkplaats door de gemeente geadministreerd. 03-06-1907 Inv. nr. 1195.
In 1909 werd deze bouw in het kadaster geregistreerd; Keselaar E2474, huis, schuur, tuin en erf, 28,74 are 1909 Art. 4197.

In 1931 werd het oude huis afgebroken en werd er een nieuwe boerderij gebouwd. Op 27-04-1931 kreeg J. Vervoort vergunning om een woonhuis en een schuur te bouwen.
27-04-1931 BV-965.
In 1932 werd deze bouw in het kadaster geregistreerd. 1932 Art. 5303.
Op 13-03-1939 kreeg J. Vervoort vergunning voor het bouwen van een kippenhok. 13-03-1939 BV na 1936.
Op 05-12-1958 kreeg H. Vervoort, wonende op Zijtaart A 56, vergunning om een kippenhok te bouwen. De golfplaten moesten een matzwarte kleur krijgen. Op 20-12-1962 volgde vergunning voor de bouw van nog een kippenhok. 1958-1962 BV na 1936.
Op 13-06-1967 kreeg H. Vervoort, wonende op Pastoor Clercxstraat 20, vergunning om een bedrijfsruimte te bouwen.  De golfplaten moesten weer een matzwarte kleur krijgen. Op 02-04-1968 volgde vergunning voor het verbouwen van een kippenhok en op 03-06-1969 voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte. 1967-1969 BV na 1936.
Kadaster: Pastoor Clecxstraat 20, E3480, huis, stal, schuur, erf en hooiland 1967 Art. 9151.
Adres: Doornhoek 683 (1846-1870), Doornhoek 890 (1870-1892), Doornhoek 911 (1892-1898), Doornhoek 889 (1898-1910), Doornhoek G 48 (1910-1921), Doornhoek G 53 (1921-1931), Doornhoek G51 (1932-1942), Doornhoek A 56 (1943-1963), Pastoor Clercxstraat 20 (vanaf 1963) 1846-1963 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Peter, zoon van wijlen Rut Peter Tielenssoen den jonchsten Vermeld op 26-01-1578 R29, fol. 501-502.
Hanrick, zoon van wijlen Thonis Willemssen, zijn (broers) Jan en Danelt, en Jan, zoon van wijlen Gerit Danelss van Haselberch, optredend mede ten behoeve van hun zus Elysabeth, dochter van wijlen Thonis Willemss Koop op 26-01-1578 R29, fol. 501-502.
de minderjarige Gertruijt, dochter van Jan, zoon van wijlen Jan Art Philips, en van Jans vrouw Jenneken, dochter van wijlen Jan Gerits van Haselberch. Jenneken was een dochter van Jan Gerits van Haselberch en van Marijken, dochter van wijlen Tonis van Rysingen Voor 28-06-1588 R30, fol. 896.
Gerit Arien Gerit Goossens (1/2) Koop van de 1/2, vermeld op 28-06-1588 R30, fol. 896.
Elisabeth, dochter van wijlen Thonis Willems, met haar man Dirck Everts Francen (de 1/2 die eerder van gerit Arien Gerit Goossens was) Vernaardering van de 1/2 op 28-06-1588 R30, fol. 896.
Hanrick Tonis van Rijsingen Voor 25-06-1623 R42, fol. 215-216.
Er was ruzie tussen de kinderen uit het eerste en tweede huwelijk van Hanrick Tonis van Rijsingen over de erfenis. Er is een accoord gesloten. Rut Peter Rutten, man van Anneken, dochter van voornoemde Hanricx, en Jan Hanricx, als voorkinderen, krijgen onder andere alle nagelaten goederen gelegen ‘opt Zytart’. Overeenkomst op 25-06-1623. R42, fol. 215-216.
Jan Henrick Thonis van Rijsingen (voor 1/4 deel) Vermeld op 10-02-1626 R43, fol. 175.
Jan Henrick Thonis van Rijsingen heeft zijn 1/4 deel overgegeven aan zijn zwager Henrick Gerit Goortss, volgens het testament van voornoemde Jan Henricx en zijn vrouw Heijlken gemaakt op 6 februari 1626, zoals voornoemde Henrick Peters de helft heeft gekocht van de erfgenamen van Daendel Thonis van Rijsingen, en waarvan het andere deel van Rut Peter Rutten en zijn kinderen is. Overdracht 01-02-1627 R44, fol. 22-23..
Rut Peter Rutten, mede optredend voor zijn zonen Vrederick, Jan en Henrick, kinderen van hem en van Anna, dochter van Henrick Thonis van Rijsingen, ruilen hun 1/4 deel met Amelis Wouter Melis van der Santvoort. Ze krijgen er grond aan de Hennenberg voor. Ruil op 24-01-1628 R44, fol. 118-120.
Amelis Wouter Melis vander Santvoort heeft zijn 1/4 deel overgegeven aan Henrick Arien Gerit Goossens Overdracht op 03-02-1629 R44, fol. 231-232.
Hanrick Ariaen Gerits Koop in 1599-1642 Hm-19.
De kinderen van Henrick Ariens en Goortken De(lis) Roeffen, namelijk: Jan, Meriken (getrouwd met Hanrick Jan Jacobs), Heijlken (getrouwd met Gerart Cornelissen), Jenneken (weduwe van Laureijns Baltussen), Lijksen (overleden, ze was getrouwd met Arnt Jan Arts van der Mee, met in 1652 vier minderjarige kinderen), Arien (overleden, was getrouwd met Heijlken, dochter van Thonis Cornelis Tibosch, met in 1652 minderjarige kinderen) Vermeld op 19-12-1652 R50, fol. 178-183.
De 4 kinderen van Lyske, dochter van Henrick Adriaen Gerardts, getrouwd met Art Jan Arts van der Meer (of van der Mee) Vererving op 19-12-1652 Hm-19; R50, fol. 178-183.
Henrick Jan Aerts van Wetten (alias Van der Mee) Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 148.
Jan Henrick Adriaen Gerardts Koop 1652-1655 Hm-19.
Eyken, dochter van Teunis Josephs, weduwe van Jan Hendrick Adriaens, en haar 4 kinderen Testament 1655-1714 Hm-19.
Antonij Jan Hendrick Ariens van Rijbroeck Vermeld 1714-1722 Hm-19; VP-1702, fol. 222; VP-1722, fol. 496.
Jenneken, dochter van Antony Jan Hendrick van Rybroeck, getrouwd met Thonis Goorts van de Ven Deling op 28-5-1732 R99, fol. 255; Hm-19; VP-1722, fol. 496.
Jan Tonis van Rijbroek Koop op 22-03-1740 VP-1738, fol. 462.
Jan Tonis van Reybroek het vruchtgebruik en zijn kinderen het erfrecht Vermeld 1761-1769 VP-1777, fol. 237.
Johannis, Antonij en Catharina, kinderen van Michiel van Zutphen, getrouwd met Antonetta van Reybroek Deling op 24-01-1784 VP-1777, fol. 237; R109, fol. 72.
Thomas Peter de Bie, getrouwd met Cathariena, dochter van Michiel van Zutphen, wonend op de Doornhoek Deling op 08-12-1797; vermeld in 1832 VP-1785, fol. 222; R112, fol. 150; kadaster 132.
Jan Abraham de Munck, burgemeester van Beek en Donk, wonend in Veghel Verwerving in 1838 Art. 1053.
Isaak Hermanus de Munck, officier van administrtaie, wonend in Veghel Verwerving in 1852 Art. 1407.
Johannes Hermanus Johannes de Munck, minderjarig, wonend in Groningen Verwerving in 1865 Art. 2152,
Johannes Johanneszn van Asseldonk, landbouwer Verwerving in 1868 Art. 2197.
Sebastiaan van der Brugge, landbouwer, getrouwd met Maria, dochter van Johannes Asseldonk (1/2), en Johannes Vervoort (1/2) Verwerving in 1900 Art. 4197, mva.
Johannes Petruzn Vervoort, landbouwer, getrouwd met Barbera van der Brugge Deling in 1923 Art. 5303, mva..
Hendricus Cornelius Johanneszn Vervoort, geboren op 22-03-1931 Koop in 1958 Art. 7922 en 9151.
 

Bewoners Datum Bronnen
Thony Jan Henrick Ariens, Marij de meijt boven, Marij, Jenneke en Jan sijne kinderen minderjarich Vermeld in 1709 II-E-38
Thonij Jan Hendrick Ariens Vermeld in 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm
Boven de 16: Tonij Goorts (man), Jen (vrouw)
Onder de 16: Peter, Anneken en Antonet (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Tonij Goorts Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 294.
Jan Tonis Rijbroek Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 294.
Tonis, zoon van Jan Tonis Rijbroek Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 294.
Mighiel van Zutphen Vermeld in 1761-1766 II-E-17 en 18, nr. 294.
Peter van Cleeff Vermeld in 1771 II-E-17 en 18, nr. 294.
De weduwe van Willem Reybroek Vermeld in 1776-1786 II-E-17 en 18, nr. 294.
Thomas Peter de Bie Vermeld in 1791-1811 II-E-17 en 18, nr. 294; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Tomas P. de Bie, 51 jaar, geboren op 2-1-1759 in Veghel
Vrouw: Catriena W. van Sutphen, 50 jaar, geboren op 1-11-1760 in Veghel
Kind: Peter T. de Bie, 24 jaar, geboren op 20-10-1786 in Veghel
Kind: Antonetta T. de Bie, 22 jaar, geboren op 8-9-1788 in Veghel
Kind: Dirck T. de Bie, 16 jaar, geboren op 3-10-1794 in Veghel
Kind: Johannes T. de Bie, 10 jaar, geboren op 25-4-1800 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel 1810.
Thomas de Bie Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Thomas de Bie, weduwnaar, landbouwer, 72 jaar, geboren in Veghel
Kind: Petrus de Bie, 48 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Johannes de Bie, 29 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Antonetta de Bie, 41 jaar, geboren in Veghel
Dienstmaagd: Mechelina Asselbergs, 18 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1830.
Thomas de Bie Vermeld in 1833-1849 NA1224.
Johannes de Bie Vermeld in 1833-1849 NA1224.
Broer: Petrus de Bie, 53 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Broer: Johannes de Bie, 39 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Zus: Antonetta de Bie, 51 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Gerardus de Bie, 14 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Mechelina van de (..)genberg, 28 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840.
Johannes Thomas de Bie Vermeld 1842-1849 NA1225.
Johannes de Bie Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
De kinderen van Thomas de Bie Vermeld in 1849-1861 Inv. nr. 1703.
Broer: Petrus de Bie, geboren in 1786 te Veghel
Broer: Johannes de Bie, geboren in 1800 te Veghel, doorgestreept, overleden op 10-6-1855
Zus: Antonetta de Bie, geboren in 1788 te Veghel
Knecht: Gerardus de Bie, geboren in 1825 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 41-1853
Dienstmeid: Mechel van de Weijenberg, geboren in 1812 te Veghel, doorgestreept
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel 1849-1862.
Hoofd: Johannes van Asseldonk, geboren op 15-3-1818 te Veghel, akkerbouwer
Vrouw: Antonetta van der Sanden, geboren op 14-5-1832 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Maria van Asseldonk, geboren op 6-7-1859 te Veghel
Bouwknecht: Hendricus Willemzn. Vogels, geboren op 22-7-1839 te Veghel
Dienstmeid: Antonia Martinusdr. van der Sanden, geboren op 28-12-1840 te Veghel
Bijschrift, dochter: Hendrica van Asseldonk, geboren op 28-12-1860 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1750
Johannes van Asseldonk Vanaf 1858; vermeld van 1849-1861 tot 1862-1870 Inv. 1703 t/m 1705; mva.
Hoofd: Johannes van Asseldonk, geboren op 14-3-1818 te Veghel
Vrouw: Antonetta van der Sanden, geboren op 4-7-1819 te Veghel
Dochter: Hendrica van Asseldonk, geboren op 28-12-1860 te Veghel
Dochter: Maria van Asseldonk, geboren op 6-7-1859 teVeghel
Bijschrift, zoon: geboren op 7-5-1863, doorgestreept, overleden op 23-6-1863
Bijschrift, zoon; Franciscus van Asseldonk, geboren op 4-3-1865 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes van Asseldonk, geboren op 24-9-1866 te Veghel
Bijschrift, dochter: Elisabeth van Asseldonk, geboren op 29-5-1868 te Veghel
Bijschrift, dochter: Helena van Asseldonk, geboren op 10-78-1869 te Veghel, doorgestreept, overleden op 15-2-1870
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, blad nr. 24, Doornhoek, huis nr. 683
Hoofd: Johannes van Asseldonk, geboren op 15-3-1818 te Veghel
Vrouw: Antonetta van der Sanden, geboren op 14-5-1832 te Veghel
Dochter: Maria van Asseldonk, geboren op 6-7-1859 te Veghel
Dochter: Hendrica van Asseldonk, geboren op 28-12-1860 te Veghel
Zoon: Francis, geboren op 4-3-1864, doorgestreept
Zoon: Johannes van Asseldonk, geboren op 27-10-1866 te Veghel
Dochter: Elisabeth, geboren op 28-5-1868 te Veghel
Dochter: Helena, geboren op 10-6-1869 te Veghel
Dienstknecht: Johannes Opheij, geboren op 19-6-1839 te Erp
Dienstmeid: Wilhelmina van Kessel, geboren op 14-5-1847 te Schijndel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1779
Hoofd: Johannes van Asseldonk, geboren op 15-3-1818 te Veghel, doorgestreept, overleden op 30-3-1891
Vrouw: Antonetta van der Sanden, geboren op 14-5-1832 te Veghel
Dochter: Maria van Asseldonk, geboren op 6-7-1859 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1879
Dochter: Hendrica van Asseldonk, geboren op 28-12-1860 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1890
Zoon: Franciscus van Asseldonk, geboren op 4-3-1865 te Veghel
Zoon: Johannes van Asseldonk, geboren op 24-9-1866 te Veghel
Dochter: Elisabeth van Asseldonk, geboren op 29-5-1868 te Veghel
Bijschrift, zoon: Leonardus van Asseldonk, geboren op 18-2-1872 te Veghel
Bijschrift, dochter: Adriana van Asseldonk, geboren op 6-9-1874 te Veghel
Bijschrift 1-3-1889, broer: Theodorus van Asseldonk, geboren op 13-10-1804 te Veghel, doorgestreept, overleden op 24-3-1891
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 41, Doornhoek
Hoofd: Johannes van Asseldonk, geboren op 15-3-1818 te Veghel
Vrouw: Antonetta van der Sanden, geboren op 14-5-1832 te Veghel
Dochter: Hendrica van Asseldonk, geboren op 28-12-1860 te Veghel
Zoon: Franciscus van Asseldonk, geboren op 4-3-1865 te Veghel
Zoon: Johannes van Asseldonk, geboren op 25-10-1866 te Veghel
Dochter: Elisabeth van Asseldonk, geboren op 28-5-1868 te Veghel
Zoon: Leonardus van Asseldonk, geboren op 18-2-1872 te Veghel
Dochter: Adriana van Asseldonk, geboren op 6-9-1874 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1815.
De weduwe van Johannes van Asseldonk Vermeld in 1898-1908 Inv. nr. 1707.
Sebastiaan van der Bruggen Bijschrift in 1898-1908, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Bastiaan van der Bruggen, geboren op 22-3-1853 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Maria van Asseldonk, geboren op 6-7-1859 te Veghel
Dochter: Barbera van der Bruggen, geboren op 28-10-1886 te Veghel
Dochter: Antonia van der Bruggen, geboren op 15-9-1890 te Veghel
Dochter: Johanna van der Bruggen, geboren op 1-4-1892 te Veghel
Oom: Jan Habraken, geboren op 1-8-1824 te Sint-Oedenrode
Bijschrift op 1-3-1894, dochter: Johanna Maria van der Brugge, geboren op 22-2-1894, doorgestreept, overleden op 12-3-1895
Bijschrift op 1-12-1895, dochter: Johanna Maria van der Brugge, geboren op 23-11-1895, doorgestreept, overleden op 24-6-1897
Tussen 1898 en 1908 verhuisd van Krijtenburg 17 naar Pastoor Clercxstraat 20 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 198; inv. nr. 1707
Hoofd: Bastiaan van der Bruggen, geboren op 22-3-1853 te Sint-Oedenrode
Vrouw: Maria van Asseldonk, geboren op 6-7-1859 te Veghel
Dochter: Barbera van der Bruggen, geboren op 28-10-1886 te Veghel
Dochter: Antonia van der Bruggen, geboren op 15-9-1890 te Veghel
Dochter: Johanna van der Bruggen, geboren op 1-4-1892 te Veghel
Oom: Jan Habraken, geboren op 1-8-1824 te Sint-Oedenrode
Bijschrift op 1-3-1894, dochter: Johanna Maria van der Brugge, geboren op 22-2-1894, doorgestreept, overleden op 12-3-1895
Bijschrift op 1-12-1895, dochter: Johanna Maria van der Brugge, geboren op 23-11-1895, doorgestreept, overleden op 24-6-1897
Tussen 1898 en 1908 verhuisd van Krijtenburg 17 naar Pastoor Clercxstraat 20 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 198; inv. nr. 1707
Sebastianus van der Brugge, getrouwd met Maria, dochter van Johannes Asseldonk Vermeld van 1892-1898 tot 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708, mva.
Hoofd: Bastiaan van der Bruggen, geboren op 22-3-1853 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 186
Vrouw: Maria van Asseldonk, geboren op 6-7-1859 te Veghel, doorgestreept, overleden op 7-8-1920
Dochter: Barbera van der Bruggen, geboren op 28-10-1886 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 186
Dochter: Antonia van der Bruggen, geboren op 15-9-1890 te Veghel, doorgestreept, op 30-3-1911 naar Esch vertrokken
Dochter: Johanna van der Bruggen, geboren op 1-4-1892 te Veghel, doorgestreept, op 13-11-1913 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Oom: Jan Habraken, geboren op 1-8-1824 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 30-11-1911
Bijschrift op 20-10-1913, dochter: Antonia van der Bruggen, geboren op 5-9-1890 te Veghel, op 17-10-1913 uit Esch gekomen, doorgestreept, op 1-7-1918 naar Sint-Oedenrode vertrokken
In 1913 van Pastoor Clecxstraat 20 naar Pastoor Clercxstraat 15 verhuisd. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1638, folio 225
Bijschrift op 11-5-1914, hoofd: Johannes Vervoort, geboren op 15-7-1885 te Veghel, geboekt van register V, fol. 99
Bijschrift op 11-5-1914, vrouw: Barbera van der Brugge, geboren op 28-10-1886 te Veghel, geboekt van register A-B, fol. 225
Bijschrift op 15-3-1915, dochter: Johanna Maria Vervoort, geboren op 15-3-1915 te Veghel
Bijschrift op 20-3-1916, zoon: Petrus Vervoort, geboren op 18-3-1916 te Veghel
Bijschrift op 11-6-1917, zoon: Sebastianus Vervoort, geboren op 9-6-1917 te Veghel
Bijschrift op 28-8-1918, zoon: Martinus Vervoort, geboren op 28-8-1918 te Veghel
Bijschrift op 3-11-1919, zoon: Leonardus Ambrosius, geboren op 1-11-1919 te Veghel, doorgestreept, overleden op 11-1-1920
Bijschrift op 21-10-1920, schoonvader: Bastiaan van der Brugge, geboren op 21-3-1853 te Veghel, geboekt van register A-B, fol. 225
Bijschrift op 13-12-1920, zoon: Leonardus Vervoort, geboren op 12-12-1920 te Veghel, doorgestreept, overleden op 15-2-1921
Het echtpaar is na hun huwelijk in mei 1914 op Pastoor Clercxstraat 20 gaan wonen Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1644, folio 186
Jan Vervoort, getrouwd met Barbera van der Brugge Bijschrift in 1910-1921, vemeld in 1930 Inv. nr. 1708, 1710 en 1712; mva.
Harrie, zoon van Jan Vervoort Rond 1970 mva.
J.M.C. Vervoort Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006; mva.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads