Foto's Huizen Kroniek

Corsica DOuderdom
De hoeve werd gesticht op een van de zogenoemde 'uitkampen'. Dat waren percelen die vanaf de elfde of twaalfde eeuw en later van de heide uitgegeven en ontgonnen werden en die wat afgelegen in de heide lagen. Het waren wat drogere plekken in de verder nogal natte gemene gronden. Deze uitkamp heette in 1406 de Bossche camp. De kamp was eerder in handen van Arnoldus van den Bossche en is naar deze eigenaar genoemd. De hoeve bestond in 1531 en zal wel enkele eeuwen ouder zijn. De boerderij verdween in 1846 of 1847. In 1870 werd op deze plaats (maar dichter bij de weg) een nieuwe boerderij gebouwd met adres Corsica 11.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Het goed van Denekinus, genaamd Boschecamp 1406 Hm-53.
Dirck soene wilneer Willem Houbraken heeft beloofd een erfcijns van 30 stuivers te betalen aan Dircken soen wilneer Aert Stanssartss. De erfcijns wordt betaald uit het goed waar hij nu woont, genoemd Boschcamp, gelegen in Veghel in die Vuytcampen aen die Hey
     - e.z.: de erfgenamen van Hanrick van Roeij
     - a.z., e.e. en a.e.: ‘die gemeijnt van Vechel’
Willem soen wilneer Willem Houbraken had beloofd deze erfcijns te betalen aan zijn broer Dircken.
11-03-1531 R23, fol. 66r.
Dirck soen wylen Willem Houbraken heeft een erfpacht van 7 vaten gerst, Veghelse maat, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willemen soene wylen Dirck Stanssarts. De erfpacht wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen in Veghel op Sontvelt. Tot grotere zekerheid heeft Dirck, de verkoper, ook als onderpand gezet ‘een huys, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen als voor 'in Ruybroeck in die Vuytcampen aen die Heye
     - e.z.: de erfgenamen van Hanricx van Roey en anderen
     - a.z., e.e. en a.e.: ‘die gemeynt’
16-02-1537 R23, fol. 269v.
‘Een hostat, boemgaert’ met toebehoren, groot ca. 7 ‘loepensen’ met een daarbij gelegen ‘hoeyvelt’, gelegen in Veghel, ter plaatse genoemd Boschcamp in die Vuytcampen aen die hey
     - e.z.: Lambert Hanrickssoen van Roey en anderen
     - a.z., e.e. en a.e.: ‘die gemeynt’

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een grondcijns van 2 stuivers min 1 negenmenneken aan de
       heer van Helmont
     - een erfcijns van 2 Bossche ponden, te betalen aan Everden
       Janssoen van Ham
     - een erfcijns van 4 Carolus gulden en 5 stuivers te betalen aan
       Willemen soene wylen Dirck Houbraken
02-10-1542 en 20-11-1542 R24, fol. 515 en522-523.
Herman soene wylen Dirck Houbraken heeft beloofd een erfcijns van 4 Carolus gulden en 5 stuivers te betalen aan zijn broer Roeffen uit dit goed. 20-11-1542. R24, fol. 523.
Roeff soene wylen Dircx soene wylen Willem Houbraken heeft een erfpacht van 7 vaten rogge, Veghelse maat, opgedragen en overgegeven aan zijn broer Herman. Van deze erfpacht worden 4 vaten rogge betaald door Jannen Willem Beverssoen en 3 vaten door Jannen Emontssoen uit hun goed. Voornoemde Roeff had deel van deze erfpacht van 7 vaten rogge door opdracht verkregen van zijn broer Herman, mede namens zijn broers Willemen en Peteren. Het deel had Roeffen gerfd van zijn vader. 20-11-1542. R24, fol. 523-524.
‘huys, schuer ende die geheel weerschap, bomgaert, houdtwas ende den lande ende toebehoorten’, groot ca. 7 lopens, gelegen ‘aen Boscamp’
     - e.z.: het goed van de kinderen van Herman Dierck Houbraken en
       het goed van Jan Aert Peters
     - a.z., e.e. en a.e.: de gemeint

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een cijns van 1 oude groot aan de heer van Helmond
     - het 1/3 deel van 8 gulden en 10 stuivers
01-06-1604 R32, fol. 452-453.
'Lant, huys, hoff, boomgaert ende d' lant', groot 5 lopens + 18 roeden; hoy ende groes, groot 2 lopens + 10 roeden 1657 VP-1657, nr. 245.
Huis, hoff, bogaart, met teul- en groesland, houtwas en voorpotinge, gelegen aan den Biesen, genaamd Hermen coop 29-12-1762 R105, fol. 166v.
Een huis en turfschop, hof, groes en aangelegen teulland met houtwas en voorpotingen, staande aan den Biesen 23-10-1788 R84, fol. 120v.
Op 28-08-1846 werd bij de gemeente aangegeven dat dit huis afgebroken was. 28-08-1846 Inv. nr. 1198.
Afgebrand in 1847 1847 NA1702, huis nr. 609
Kadaster: Lage Biezen E737, huis, schuur en erf, 19,80 are 1832-1847 Kadaster 1832; art. 1255.
AdresL Biezen 609 (1846-1847) 1846-1847 NA 1702
     
Eigenaars Datum Bronnen
Denekinus, optredend als sterflaat voor het nieuwe altaar voor 1406 Hm-53.
Mechtildis, dochter van Arnoldus Bossche vermeld in 1406 Hm-53.
Johannes, buitenechtelijke zoon van heer Arnoldus Wautgher Verwerving ca. 1407 Hm-53.
De weduwe en 4 kinderen van Johannes, buitenechtelijke zoon van heer Arnoldus Wautgher Verwerving 1421-1447 Hm-53.
Martinus Bloymans, zoon van Henricus Verwerving 1447-1465 Hm-53.
De weduwe en 2 kinderen van Martinus Bloymans Verwerving 1447-1465 Hm-53.
De 3 kinderen van Wilhelmus, zoon van Gijsbertus Aelbrechts Verwerving 1465-1498 Hm-53.
Elizabeth, dochter van Martinus Bloymans Vermeld in 1498 Hm-53.
Dirck soene wilneer Willem Houbraken Vermeld op 11-03-1531 R23, fol. 66r.
Roeff, Herman, Willem en Peter, kinderen van Dirck soene wilneer Willem Houbraken Voor 2-10-1542 R24, fol. 515.
Roeff soene wylen Dircx soene wylen Willem Houbraken koopt de 3 keer 1/4 delen van zijn broers, met voorwaarde dat als hun zus Yda dochter wylen Dirck Houbraken in de toekomst weer terug zou keren en dan haar deel op zou eisen, dat de koper en verkopers die last samen zullen dragen. Koop op 2-10-1542 R24, fol. 515.
Jan soene wylen Rut die Bruyn man van Yde dochter wylen Dircx soene wylen Willem Houbraken heeft 1/5 deel verkocht, opgedragen en overgegeven aan Herman soene wylen Dircx Willemss, broer van voornoemde Yde. Jan, de verkoper, had dit 1/5 deel verkregen van Dircken Willem Houbraken, zijn schoonvader. Koop op 26-09-1543 R24, fol. 563-564.
Herman Dierck Houbraken  Vermeld in 1594 R31, fol. 782-783.
De kinderen van Herman Dierck Houbraken en Heylken, namelijk: Dierck (overleden, was getrouwd met Elizabeth en heeft minderjarige kinderen), Willem (overleden, was getrouwd), Gertrudt (was getrouwd met Jan Peters van Uden, met kinderen Jan en Heijlken, Heijlken is getrouwd met Jan Hanricx) (1/2) Vermeld op 01-06-1604 R32, fol. 452-453.
De kinderen van Herman Dierck Houbrakens en zijn vrouw Geertruydt dochter van Hanrick Gerits, namelijk: Heylken, Elizabet, Meriken, Jan (overleden, heeft zoon Herman), Margriet (getrouwd met Aert Goorts) (1/2) Vermeld op 23-06-1604 R32, fol. 454.
Adriaen Aert Willem Donckers Koop 1/2 op 01-06-1604 en 1/2 op 23-06-1604 R32, fol. 452-454..
De 3 kinderen van Ariaen Art Donckers Verwerving 1599-1642 Hm-53.
Jenneke de weduwe van Art Arien Donckers met 4 kinderen Vermeld in 1642 Hm-53.
De kinderen van Jenneke Donckers Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 245.
Lucia, dochter van Art Adriaen Donckers en Lijsken weduwe van Dirck Art Adriaen Donckers Verwerving 1657-1698 R71, fol. 109v-110; Hm-53.
Aert zoon van Dirck Aert Doncquers Vermeld op 15-05-1698 en in 1707 R71, fol. 109v-110; Hm-53; VP-1707, fol. 660.
De weduwe van Aert Doncquers Vermeld in 1722 Hm-53; VP-1722, fol. 660.
Dirck Aart Doncquers Vererving 1722-1738 Hm-53; VP-1722, fol. 660.
De weduwe van Dirk Aart Doncquers het vruchtgebruik en haar kinderen het erfrecht Vermeld in 1738 Hm-53; VP-1738, fol. 634.
Johannis Dirk Doncquers Deling op 19-12-1763; koop op 26 en 28-04-1764 Hm-53; VP-1761, fol. 295, fol. 326; R105, fol. 166v.
De weduwe van Johannis Dirk Donkers het vruchtgebruik en haar kinderen het erfrecht Vererving 1777-1785 Hm-53; VP-1722, fol. 660.
Dirk Johannis Donkers 1/2 door vererving 1785-1788 en 1/2 door koop op 23-10-1788. Vermeld in 1820 VP-1785, fol. 283, maatboek 1792 en 1810, nr. 3137 (3691-3693); II-E-238, nr. N-5.
De kinderen van Dirk Johannes Donkers (Biezen) Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Johanna Maria Donkers, vrouw van Christianus van de Ven Deling in 1834, vermeld in 1847 Art. 1255.
 
Bewoners Datum Bronnen
Dirck soene wilneer Willem Houbraken Vermeld op 11-03-1531 en op 16-02-1537 R23, fol. 66r en fol. 269v.
Jan Henrick Verdussen Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 245.
Jan Jacobs vander Zantvoort Gepacht tot kort vóór 15-04-1698 R71, fol. 109v-110.
Rombout Hendrick Teunissen Op 15-04-1698 voor 6 jaren gepacht R71, fol. 109v-110.
Gerrit van den Boogaert, Margriet zijn vrou, Martten en Lambert de zoonen, Catelijn en Jenneken de dochters boven de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Gerit Joris Bogaerts Vermeld in 1709-1716 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716).
Gerit Joris Boogerts Vermeld in 1712-1718 II-E-107; II-E-110.
Jan Daniels Vervoort Vermeld vanaf 1719 II-E-111.
Jan Daandels Vermeld in 1722-1724 II-E-86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm.
Boven de 16: Dirk Doncquers, Mi (vrouw), Jan (zoon).
Onder de 16: Ariaantje (dochter)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Dirck Aart Doncquers Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 381.
Willem Peters Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 381.
Bastiaen Hendrik van Tilborg Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 381.
Jan Wilbort Donckers Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 381.
Johannes zoon van Dirck Aart Donckers Vermeld vanaf vóór 1761 tot 1781 II-E-17 en 18, nr. 381.
De weduwe van Johan Donckers Vermeld in 1786 II-E-17 en 18, nr. 381.
Dirk Johan Donkers Vermeld in 1791-1811 II-E-17 en 18, nr. 381; BHICE248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Dirk J. Donkers, 55 jaar, geboren op 21-12-1755 in Veghel
Vrouw: Geertruy van den Heuvel, 53 jaar, geboren op 6-11-1757 in Veghel
Kind: Johanna Dirk Donkers, 23 jaar, geboren op 15-6-1787 in Veghel
Kind: Johannes Dirk Donkers, 17 jaar, geboren op 2-6-1793 in Veghel
Kind: Lambert Dirk Donkers, 14 jaar, geboren op 15-3-1796 in Veghel
Kind: Jennemie Dirk Donkers, 10 jaar, geboren op 8-5-1800 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
De weduwe van Dirk Johannes Donkers Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Christiaan van de Ven, 29 jaar, landbouwer, geboren in Beek en Donk
Vrouw: Johanna Maria Donkers, 28 jaar, geboren in Veghel
Dienstknecht: Lambert Donkers, 32 jaar, geboren in Veghel
Dienstmaagd: Maria Verstraten, 18 jaar, geboren in Veghel
Koeherderin: Maria van Eerbeek, 7 jaar, geboren in Liempde
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Christjaan van de Ven en Lambert Dirk Donkers Vermeld in 1833-1840 NA1224.
Man: Christiaan van de Ven, 39 jaar, geboren in Beek en Donk
Vrouw: Johanna Maria Donkers, 38 jaar, geboren in Veghel
Kind: Theodorus van de Ven, 8 jaar, geboren in Veghel
Kind: Gerardus van de Ven, 6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Jan van de Ven, 4 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna van de Ven, 1 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Francis van de Ven, 27 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Maria van Heerbeek, 17 jaar, geboren in Liempde
Bijschrift kind: Catharina van de Ven, geboren op 4-11-1842 in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
Christjaan van de Ven en Lambert Dirk Donkers Vermeld in 1842-1846 NA1224.
Francis Johan van de Ven Vermeld in 1846 NA1224.
Christiaan van de Ven Vermeld in 1846-1847 NA1702.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads