Lage Heide - toelichting op de uitgiften

1.

Het linkse of westelijke deel van het hier besproken gebied was al voor 1190 in particuliere handen. Het was deel van een georganiseerde grote gronduitgifte uit de twaalfde eeuw, waarbij de Beekgraaf als noordelijke grens aangehouden werd en gekanaliseerd werd. Hoe ver liep deze gronduitgifte naar het oosten door? Het Heijs capelleke is pas in het midden van dew zestiende eeuw gebouwd, waarschijnlijk op gemeentegrond. Dus de grens liep ten westen van die kapel. In de perceelsgrenzen op de kadasterkaart van 1843 is hier nog een duidelijke noord-grens te zien. Dat dit inderdaad de grens was van de grote gronduitgifte uit de twaalfde eeuw wordt bevestigd door de Beekgraaf. Die had ten westen van die grens een gekanaliseerde rechte loop. Aan de oostkant kronkelde de Beekgraaf veel meer.
 


2.
In 1380-1393 en 1484 werden twee percelen uitgegeven die we lokaliseren op een deel van perceel nr. 14 (1380-1393) en op nr. 16 (1484). De gegevens uit de cijnsregisters van de hertog van Brabant zijn als volgt:

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hg-36 (1393): Van Vuytfang uitgegeven tussen 1380 en 1392, gelegen op Hulzelaer

Lasten:

-          een cijns aan de hertog van Brabant van 4 oude penningen

 

Johannes, zoon van Hubertus van der Loeck

 

Koop van de gemeente tussen 1380 en 1392, vermeld in 1418

Margareta, weduwe van Johannes, zoon van Hubertus

 

Vererving in 1418-1443

Theodoricus, zoon van Arnoldus Nicholaus

 

Verwerving in 1418-1443, vermeld in 1450

Emonda, weduwe van Theodoricus Arnoldus Nicholaus, met haar 6 kinderen

 

Vererving in 1450-1499

De 4 kinderen van Theodoricus Arnoldus Nicholaus

 

Vererving in 1450-1499

Petrus, zoon van Tielen Artss (1/3) en de 2 kinderen van Willelmus van Esch (2/3)

 

Verwerving in 1450-1499

Petrus, zoon van Tielen Artss

 

Verwerving in 1450-1499, vermeld in 1524

Hg-76 (1484): Van 73 roeden, ontvangen van de gemeint van Vechel in 1484, gelegen aent Hintelt op Gheen Heyde

Lasten:

-          een cijns aan de hertog van Brabant van 2 nieuwe penningen

 

Petrus, zoon van Tielen Artsz

 

Koop van de gemeente in 1484, vermeld in 1524

Hg-36 + Hg-76 (1646): Vuyt huys, hoff ende aengelegen erffeniss, groot ontrent 3 lopens, gelegen tot Vechel aen de Lege Heyde

-          e.z.: Rutger, zoon van Peter Rutten

-          a.z.: Anthonis Meeussen tot Uden

-          e.e.: Anthonis, zoon van Peter Thielens Lage

-          a.e.: de gemeyn straete

Lasten:

-          een cijns aan de hertog van Brabant van 2 nieuwe penningen en 4 oude penningen, samen omgerekend: 0-1-3 De cijns is op 14-2-1661 afgelost.

 

Emonda, dochter van Petrus Tielen Artsz en laurentius Jacobs, weduwnaar van Elisabeth, dochter van Petrus Tielen Artsz, en Mechteldis, dochter van genoemde Laurentius

 

Verwerving in 1524-1542

Dierck, zoon van Jan Peter Philipsen

 

Vermeld in 1646

Jan, zoon van Dierck Jan Peter Philipsen

 

Verwerving in 1646-1661

Jenneken Jan Dirck Jan Peter Philipsen

 

Verwerving in 1646-1661

 

 

3.
De huizen op percelen nrsn 6, 14 en 22 waren belast met een balkcijns. Balkcijnzen onstonden in de twaalfde eeuw en in 1310 door omslagen van twee cijnzen, die de inwoners van Veghel aan de hertog van Brabant betaalden voor hun gemeint, over de Veghelse huizen. Dat betekent dat daar in 1310 al huizen stonden.

 

4.

In 1668 werd 34,5 roeden van de gemene gronden uitgegeven, belast met een cijns aan de hertog van Brabant (Hg-297). We lokaliseren deze uitgifte op perceel nr. 14. De gegevens uit de bronnen zijn:

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

R55, fol. 135 (12-3-1668): Eenen seckeren plack gemeijnte gelegen aen de Leege Heijde, groot 34 roeden en 10 voeten

-          e.z.: de koper

-          voorts: de gemeijnte

 

Hg-297 (1668): Vuijt een parceel vuijtfancx, groot 34 roeden en 10 voeten, gelegen aan de Laeghe Heijde

-          noorden: zelf en Jan Theunis Peter Thielens

-          voorts: de gemeint

Lasten:

-          een cijns aan de domeinen van 0 – 0 – 2

 

Aert Lonissen

 

Koop van de gemeente op 12-3-1668 (R55, fol. 135)

Aert Leunis Geerlincx

Koop van de gemeente op 5-3-1668 (Hg-297)

 

De weduwe van Aert Leunis Geerlincx met haar 2 kinderen

 

Vererving in 1668-1715

De kinderen van Gerrit Hendrik Lamberts verwekt bij Jenneken, dochter van Aert Leunis Geerlincx, met name Aert en Anneken

 

Vererving in 1668-1715

Aert, zoon van Gerrit Hendrik Lamberts

 

Verwerving in 1668-1715, vermeld in 1715

Jenneke Jans, weduwe van Aert Gerrit Hendrik Lamberts

 

Vererving in 1715-1728

Andries van Geelkerken

 

Koop op 1-3-1728, vermeld in 1731

 


5.

Als er een perceel van de gemene gronden gekocht werd, moest daaruit jaarlijks een cijns betaald worden aan de landsheer. Dit gebruik werd rond 1190 ingevoerd door de graaf van Gelre die optrad als rechtsvolger van de heren van Rode. In 1231 nam de hertog van Brabant het graafschap Rode - waartoe de cijnzen behoorden - over van de graaf van Gelre. Vervolgens gaf de hertog van Brabant - als deel van een ruil - in 1314 de peellandse cijnzen weer aan de heer van Helmond. Cijnzen voor uitgiften na 1314 werden weer aan de hertog van Brabant betaald. Cijnzen aan de heer van helmond werden dus betaald voor percelen die in de periode 1190-1314 van de gemene gronden gekocht zijn. Hierbij dient men in gedachten te houden dat een cijns bij een verdeling wel eens naar een ander perceel verhuisde.

De volgende cijnzen aan Helmond worden in samenhang besproken.
 

Nummer in de 15de eeuw

Beschrijving in 1406

Numer vanaf de 16de eeuw

Lokalisering in de 18de eeuw

 

Hm-216 (oud)

4 nieuwe schellingen van het goed van Rodolphus van Hazelberch

Hm-9 (nieuw)

Corsehoef 7-11

 

Hm-10 (nieuw)

Haan 1-3, 10-14

 

Hm-13 (nieuw)

Haan 1-3, 10-14

 

Hm-217 (oud)

 

34 nieuwe penningen van het goed van wijlen Elizabeth van Hulzelaer

Hm-20 (nieuw)

Corsehoef 7-11

 

Hm-11 (nieuw)

Haan 1-3, 10-14

 

Aan de Hintelt 8 + 9

 

Lage Heide 22

 

Hm-218 (oud)

12 oude penningen van het goed van de kinderen van Nycolaus, zoon van Jacobus van Hamfort

Hm-11 (nieuw)

Haan 1-3, 10-14

 

Aan de Hintelt 8 + 9

 

Lage Heide 22

 

Hm-219 (oud)

2 nieuwe penningen van het goed van Katharina, dpchter van de Lange Henricus, eertijds van Elizabeth van Hulslaer

Hm-174 (nieuw)

Corsehoef 7-11

 

Hm-220 (oud)

7 nieuwe peningen van het goed van Elizabeth van Hulslaer

Hm-175

Lage Heide 11

 

Lage Heide 14a

 

Lage Heide 6

 

Hm-221 (oud)

15 nieuwe penningen van het goed van Henricus, zoon van Hubertus

 

Hm-222 (oud)

2 nieuwe schellingen + 12 nieuwe penningen van het goed van Elisabeth van Hulselaer

 

Hm-223 (oud)

2 nieuwe penningen van het goed van Elisabeth van Hulselaer

 

Hm-225 (oud)

1 nieuwe penningen van het goed van Elisabeth van Hulselaer

 Hm-27

  Bolken 15

 

 Hm-184

 Lage Heide 7, 13, 16

 

 

 

 

In de achttiende eeuw rustten deze cijnzen op percelen die in dezelfde buurt lagen. Bvendien waren veel van deze cijnsgoederen vr 1406 in handen van Elsabeth van Hulselaer. Het toponiem Hulselaer lag in hetzelfde gebied.

Het totale cijnsbedrag van deze cijnzen was 12 nieuwe schellingen + 2 1/2 nieuwe penning + 1 oude schelling. Omgerekend volgens de gebruikelijke norm betrof het 13,7 bunder cijnsgoed. We nemen aan dat de 2 bunder aan de oostzijde van dit gebied een deel van dit cijnsgoed was. De gegevens uit de cijnsregisters van Helmond zijn:

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-216 (oud) (1406): 4 nieuwe schellingen uit het erfgoed van wijlen Rodolphus van Hazelberch

 

Rodolphus van Hazelberch

 

Vermeld vr 1406

Nicolaus, zoon van Deliana van Hazelberch

 

Vermeld in 1406

Ancelinus, zoon van Denekinus van Tufhese (= van Duifhuizen)

 

Verwerving in 1409, vermeld in 1421

In 1441 wordt de cijns in drie delen gesplitst

 

 

Hm-216.1 (oud) (1441): 2 nieuwe schellingen

 

 

Daniel en Katharina, kinderen van Ancelinus, zoon van Denekinus van Tuftese

 

Verwerving in 1441, vermeld in 1447

Daniel Ancelinus Deenkinus van Tuftese

 

Verwerving in 1447-1465

De weduwe van Daniel Ancelinus Deenkinus van Tuftese met haar 2 kinderen

 

Vererving in 1447-1465

Tussen 1447 en 1465 wordt de cijns in 2 delen gesplitst

 

 

Hm-216.1.1 (oud) (1465): 1 nieuwe schelling

 

Hm-13 (nieuw)

Gerardus, zoon van wijlen Henricus Graet aen de Heijde (apud Merica)

 

Verwerving in 1447-1465, vermeld in 1465

De weduwe van Gerardus, zoon van wijlen Henricus Graet aen de Heijde (apud Merica) met haar 7 kinderen

 

Vererving in 1465-1498

Arnoldus, zoon van Nicholaus Arnolduss

 

Verwerving in 1465-1498

Gerardus, zoon van Arnoldus

 

Verwerving n 1507

Nicolaus en Yda, kinderen van Gerardus Arnoldus

 

Verwerving n 1507

Ermgardius, weduwe van Nicolaus Gerardus Arnoldus, met haar 7 kinderen

 

Vererving n 1507

Hm-216.1.2 (oud) (1465): Uit een erfgoed gelegen aen die Heyde, 1 nieuwe schelling

 

Hm-9 (nieuw)

Katharina, dochter van Ancelinus, zoon van Deenkinus van Tufteze

 

Verwerving in 1447-1465

Goesswinus, zoon van Theodoricus Hannen

 

Verwerving in 1447-1465

Aelbertus, zoon van Theodoricus van Beerze

 

Verwerving in 1465-1498

Hillagondis, weduwe van Aelbertus, zoon van Theodoricus van Beerze

 

Vererving in 1498-1507

Agneta, dochter van Aelbertus, zoon van Theodoricus van Beerze

 

Verwerving n 1507

Rutgerus, zoon van Peter Thielmanus

 

Verwerving n 1507

Hm-216.2 (oud) (1441): 1 nieuwe schelling

 

Hm-9 (nieuw)

Gherardus, zoon van Ancelinus Denekinus

 

Verwerving in 1441, vemeld in 1447

Goessen, zoon van wijlen Theodorus Hannen

 

Verwerving in 1447-1465

Aelbertus, zoon van Theodoricus van Beerze

 

Verwerving in 1465-1498

Hillagondis, weduwe van Aelbertus, zoon van Theodoricus van Beerze

 

Vererving in 1498-1507

Agneta, dochter van Aelbertus, zoon van Theodoricus van Beerze

 

Verwerving n 1507

Rutgerus, zoon van Peter Thielmanus

 

Verwerving n 1507

Hm-216.3 (oud) (1441): 1 nieuwe schelling

 

Hm-10 (nieuw)    

Gherardus, zoon van Henricus Graets aen de Heijde (apud Merica)

 

Verwerving in 1441, vermeld in 1465

De weduwe van Gerardus, zoon van wijlen Henricus Graet aen de Heijde (apud Merica) met haar 7 kinderen

 

Vererving in 1465-1498

Arnoldus, zoon van Nicholaus Arnolduss

 

Verwerving in 1465-1498

Gerardus, zoon van Arnoldus

 

Verwerving n 1507

Nicolaus en Yda, kinderen van Gerardus Arnoldus

 

Verwerving n 1507

Ermgardius, weduwe van Nicolaus Gerardus Arnoldus, met haar 7 kinderen

 

Vererving n 1507

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-217 (oud) (1406): Uit het erfgoed van wijlen Elizabeth van Hulzelaer, 34 nieuwe penningen

 

Elizabeth van Hulzelaer

 

Vermeld vr 1406

Henricus, zoon van Gerardus Graets

 

Vermeld in 1406

Tussen 1406 en 1421 wordt de cijns in 2 delen gesplitst

 

 

Hm-217.1 (oud) (1421): 22 nieuwe penningen

 

Hm-11 (nieuw)

Henricus, zoon van Gerardus Graets

 

Vermeld in 1421

De weduwe van Henricus, zoon van Gerardus Graets met haar kinderen

 

Vererving in 1421-1447

Gerardus, zoon van Henricus Gerardus Graets (1/2) en Nycolaus, Geertruda en Katharina, kinderen van Henricus Gerardus Graets (1/2)

 

Verwerving in 1421-1447

Gerardus, zoon van Henricus Gerardus Graets (2/3) en Geertruda en Katharina, kinderen van Henricus Gerardus Graets (1/3)

 

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447

Gerardus, zoon van Henricus Gerardus Graets (2/3) en Katharina, dochter van Katharina Henricus Gerardus Graets (1/3)

 

Verwerving in 1447-1465, vermeld in 1465

De weduwe van Gerardus, zoon van Henricus Gerardus Graets met haar 7 kinderen (2/3) en Katharina, dochter van Katharina Henricus Gerardus Graets (1/3)

 

Vererving in 1465-1498

Arnoldus, zoon van Nicholaus, zoon van Arnoldus (2/3) en Katharina, dochter van Katharina Henricus Gerardus Graets (1/3)

 

Vererving in 1465-1498

Gerardus, zoon van Arnoldus

 

Verwerving n 1507

Nicholaus, zoon van Gerardus Arnoldus (1/2) en Ida, dochter van Gerardus Arnoldus (1/2)

 

Verwerving n 1507

Ermgardius, weduwe van Nicolaus Gerardus Arnoldus, met haar 7 kinderen

 

Vererving n 1507

Hm-217.2 (oud) (1421): 12 nieuwe penningen

 

Hm-20 (nieuw)

Nycolaus van der Astendonc

 

Verwerving in 1406-1421, vermeld in 1421

De weduwe van Nycolaus van der Astendonc

 

Vererving in 1421-1447, vermeld in 1447

De 3 kinderen van Nycolaus van der Astendonc

 

Vererving in 1447-1465, vermeld in 1465

Tussen 1465 en 1498 wordt deze cijns in twee delen verdeeld.

 

 

Hm-217.2.1 (oud) (1498): 6 nieuwe penningen

 

 

Nycolaus, zoon van Andreas, zoon van Arnoldus

 

Verwerving in 1465-1498

De drie kinderen van Goessen, zoon van wijlen Theodoricus Hannen

 

Verwerving in 1465-1498

Aelbertus, zoon van wijlen Theodoricus van Beerze

 

Verwerving in 1465-1498, vermeld in 1498

Hillagondis, weduwe van Aelbertus, zoon van wijlen Theodoricus van Beerze

 

Vererving in 1498-1507

Agneta, dochter van Aelbertus, zoon van wijlen Theodoricus van Beerze

 

Verwerving n 1507

Hm-217.2.2 (oud) (1498): 6 nieuwe penningen

 

 

Nicholaus, zoon van wijlen Johannes van der Astendonc

 

Verwerving in 1465-1498

Petrus en Gertrudis, kinderen van Henricus Tielmannus, zoon van wijlen Arnoldus

 

Verwerving in 1465-1498, vermeld in 1498

Heer Henricus van de Laer

 

Verwerving in 1498-1507

Rutgerus, zoon van Petrus Thielens

 

Verwerving n 1507

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-218 (oud)      (1406): 12 oude penningen uit het erfgoed van de kinderen van Nycolaus, zoon van Jacobus van Hamfort

 

Hm-11 (nieuw)

De kinderen van Nycolaus, zoon van Jacobus van Hamfort

 

Vermeld vr 1406

Henricus, zoon van Gerardus Graets

 

Vermeld in 1406 en 1421

De weduwe van Henricus, zoon van Gerardus Graets met haar kinderen

 

Vererving in 1421-1447

Gerardus, zoon van Henricus Gerardus Graets (1/2) en Nycolaus, Geertruda en Katharina, kinderen van Henricus Gerardus Graets (1/2)

 

Verwerving in 1421-1447

Gerardus, zoon van Henricus Gerardus Graets (2/3) en Geertruda en Katharina, kinderen van Henricus Gerardus Graets (1/3)

 

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447

Gerardus, zoon van Henricus Gerardus Graets (2/3) en Katharina, dochter van Katharina Henricus Gerardus Graets (1/3)

 

Verwerving in 1447-1465, vermeld in 1465

De weduwe van Gerardus, zoon van Henricus Gerardus Graets met haar 7 kinderen (2/3) en Katharina, dochter van Katharina Henricus Gerardus Graets (1/3)

 

Vererving in 1465-1498

Arnoldus, zoon van Nicholaus, zoon van Arnoldus (2/3) en Katharina, dochter van Katharina Henricus Gerardus Graets (1/3)

 

Vererving in 1465-1498

Gerardus, zoon van Arnoldus

 

Verwerving n 1507

Nicholaus, zoon van Gerardus Arnoldus (1/2) en Ida, dochter van Gerardus Arnoldus (1/2)

 

Verwerving n 1507

Ermgardius, weduwe van Nicolaus Gerardus Arnoldus, met haar 7 kinderen

 

Vererving n 1507

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-219 (oud) (1406): 2 nieuwe penningen uit het erfgoed van Katharina, dochter van de Lange (Longi) Henricus, eertijds van Elizabeth van Hulslaer

 

Hm-174 (nieuw)

Elizabeth van Hulslaer

 

Vermeld vr 1406

Katharina, dochter van de Lange (Longi) Henricus

 

Vermeld vr 1406

Arnoldus, zoon van Nycolaus van der Steghe

 

Vermeld in 1406 en 1421

De weduwe van Arnoldus, zoon van Nycolaus van der Steghe

 

Vererving in 1421-1447

Rom, zoon van Henricus Cuypers

 

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1465

De weduwe van Rom, zoon van Henricus Cuypers met haar 7 kinderen

 

Vererving in 1465-1498

Petrus, zoon van Henricus Tielmanus

 

Verwerving in 1465-1498, vermeld in 1507

Yda, dochter van Petrus Henricus Tielmanus

 

Verwerving n 1507

Rutgerus Peter Tyelmanus

 

Verwerving n 1507

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-220 (oud) (1406): 7 nieuwe penningen uit het erfgoed van Elizabeth van Hulslaer

 

Hm-175 (nieuw)

 

Elizabeth van Hulslaer

 

Vermeld vr 1406

Johannes, zoon van Hubertus van Loke

 

Vermeld in 1406 en 1421

Margareta, weduwe van Johannes, zoon van Hubertus van Loke

 

Vererving in 1421-1447, vermeld in 1447

Theodoricus, zoon van Arnoldus Nycholaus

 

Verwerving in 1447-1465

De weduwe van Theodoricus, zoon van Arnoldus Nycholaus met haar 6 kinderen

 

Vererving in 1447-1465, vermeld in 1465

Tussen 1498 en 1507 wordt de cijns in vijf delen verdeeld.

 

 

Hm-220.1 (oud) 1498: (1/5 deel)

 

 

Petrus en Gertrudis, kinderen van Henricus, zoon van Theodoricus, zoon van Arnoldus Nicholaus

 

Vererving in 1498-1507, vermeld in 1507

Emonda, dochter van Petrus Tyelmanus

 

Verwerving n 1507

Hm-220.2 (oud) 1498: (1/5 deel)

 

 

De 2 kinderen van Wilhelmus, weduwnaar van Gertrudis, dochter van Theodoricus, zoon van Arnoldus Nicholaus

 

Vererving in 1498-1507, vermeld in 1507

Petrus, zoon van Tielmanus, zoon van Arnoldus

 

Verwerving n 1507

Hm-220.3 (oud) 1498: (1/5 deel)

 

 

Petrus, zoon van Theodoricus, zoon van Arnoldus Nicholaus

 

Vererving in 1498-1507, vermeld in 1507

Hm-220.4 (oud) 1498: (1/5 deel)

 

 

Agnetis, dochter Theodoricus, zoon van Arnoldus Nicholaus

 

Vererving in 1498-1507

Petrus, zoon van Theodoricus, zoon van Arnoldus Nicholaus

 

Verwerving in 1498-1507, vermeld in 1507

Hm-220.5 (oud) 1498: (1/5 deel)

 

 

Nicholaus, zoon van Theodoricus, zoon van Arnoldus Nicholaus

 

Vererving in 1498-1507, vermeld in 1507

Petrus, zoon van Theodoricus, zoon van Arnoldus Nicholaus

 

Verwerving in 1498-1507, vermeld in 1507

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-221 (oud) (1406): 15 nieuwe penningen uit het erfgoed van wijlen Henricus, zoon van Hubertus

 

Henricus, zoon van Hubertus

 

Vermeld vr 1406

Johannes, zoon van Hubertus van Loke

 

Vermeld in 1406 en 1421

Verder dezelfde cijnsbetalers als bij Hg-220 (oud)

 

 

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-222 (oud) (1406): 2 nieuwe schellingen uit het erfgoed van wijlen Elisabeth van Hulselaer en 12 nieuwe penningen uit hetzelfde goed

 

Elisabeth van Hulselaer

 

Vermeld vr 1406

Henricus, zoon van Gerardus Graets

 

Vermeld in 1406

Johannes, zoon van Hubertus van Loke

 

Verwerving in 1406-1421, vermeld in 1421

Verder dezelfde cijnsbetalers als bij Hg-220 (oud)

 

 

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-223 (oud) (1406): 2 nieuwe penningen uit het erfgoed van wijlen Elisabeth van Hulselaer

 

Elisabeth van Hulselaer

 

Vermeld vr 1406

Arnoldus van Bolst

 

Vermeld in 1406 en 1421

De weduwe van Arnoldus van Bolst

 

Vererving in 1421-1447

Theodoricus genaamd Hoechten

 

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447

Theodoricus genaamd Tyelman, zoon van Arnoldus Nycolaus

 

Verwerving in 1447-1465

De weduwe van Theodoricus, zoon van Arnoldus Nycholaus met haar 6 kinderen

 

Vererving in 1447-1465, vermeld in 1465

Verder dezelfde cijnsbetalers als bij Hg-220 (oud)

 

 

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-225 (oud) (3 nieuwe obolen uit het goed van Elizabeth van Hulslaer)

 

 Johannes, zoon van Ghiselbertus van Oesterheze

Vermeld in 1406 en in 1421

 De weduwe van Johannes, zoon van Ghiselbertus van Oesterheze

Vererving in 1421-1447 

Arnoldus, zoon van Lambertus van der Hoeven (de Manso)

Verwerving in 1421-1447 

In 1430 wordt de cijns verdeeld.

 

 

Hm-225.1 (oud) (1 1/2 nieuwe obolen)

 

 Hm-182 (nieuw) (Heide)

Arnoldus, zoon van Lambertus van der Hoeven (de Manso)

Vermeld in 1430 en 1447

De 4 kinderen van Arnoldus Lambertus van der Hoeven (de Manso)

Vererving in 1447-1465 

Johannes, zoon van Jacobus Smits (Fabri), schoonzoon

Verwerving in 1447-1465, vermeld in 1465 

De weduwe van Johannes, zoon van Jacobus Smits (Fabri)

Vererving in 1465-1498, vermeld in 1507

Een kind van Johannes, zoon van Jacobus Smits (Fabri)

Vererving na 1507 

Theodoricus, zoon van Nicolaus Andreas

Verwerving na 1507 

Hildegondis, weduwe van Theodoricus, zoon van Nicolaus Andreas, met 8 kinderen

Vererving na 1507 

Hm-225.2 (oud) (1 1/2 nieuwe obolen)

 

 Hm-27 (nieuw)

Johannes, zoon van Henricus Stric

Verwerving in 1430 

Nycolaus, zoon van Johannes Henricus Stric

Verwerving in 1430-1447, vermeld in 1447 

Theodorus Cost, zoon van wijlen Costens

Verwerving in 1447-1465 

De kinderen van Theodorus Cost, zoon van wijlen Costens

Vererving in 1465-1498 

Aelbertus, zoon van Theodoricus van Beerze, zoon van wijlen Wolterus van Beerze 

Vermeld in 1498

 Hillagondis, weduwe van Aelbertus Theodoricus van Beerze 

Vererving in 1498-1507 

 Mathias, zoon van Aelbertus Theodoricus van Beerze 

Verwerving na 1507 

 De weduwe van Mathias, zoon van Aelbertus Theodoricus van Beerze met haar 2 kinderen

Vererving na 1507

 Johannes, zoon van Arndoldus (..)

 

Verwerving na 1507 

 

 

 

De cijnsbetalers in de zeventiende en achttiende eeuw zijn:
 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-9 (nieuw) (1599-1642): Vuijt erffenisse by de heij nae Uden

-          e.z.: Anneken Lenaerts

-          a.z.: de erfgenamen van Hanrick Tunnissen van Ryssingen

Lasten:

-          een cijns aan de heer van Helmond van 2 nieuwe schellingen, omgerekend: 0-3-12

 

Voor 1599 is deze cijns in twee delen verdeeld.

 

 

Hm-9.1 (nieuw)

 

 

Jenneken en Mechtelt, kinderen van Hanrick Lambert Simons

 

Vermeld in 1599-1642

Jenneke, dochter van Henrick Lambert Simons

 

Verwerving in 1642-1714

De 2 kinderen en 1 kleinkind van Jenneken Sijmons

 

Vererving in 1642-1714

Tussen 1642 en 1714 wordt deze cijns verdeeld.

 

 

Hm-9.1.1 (nieuw)

 

 

Een kinderen en 1 kleinkind van Jenneken Sijmons

 

Verwerving in 1642-1714, vermeld in 1714

Adriaen Jacobs van Laerschot

 

Koop in 1714-1783

Hm-9.1.2 (nieuw)

 

 

Corstiaen Peters

 

Vererving in 1642-1714, vermeld in 1714

De weduwe van Corstiaen Peters

 

Vererving in 1714-1720

Adriaen Jacobs van Laerschot

 

Koop in 1720

Hm-9.1.1 (nieuw) + Hm-9.1.2 (nieuw)

 

Corsehoef 7-11

De weduwe van Adriaen Jacobs van Laerschot met haar 2 kinderen

 

Vererving in 1720-1767

Jacob, zoon van Adriaen Jacobs van Laerschot

 

Koop op 11-6-1767

Hm-9.2 (nieuw)

 

 

Iken, weduwe van Art Frans Arts, met haar 6 kinderen

 

Vermeld in 1599-1642

Anneken, Meriken, Lenartia en Mechtelt, de 4 kinderen van Art Frans Arts

 

Vererving in 1599-1642, vermeld in 1642

De 3 kinderen van Art Frans Arts

 

Vererving in 1642-1714

Barbera, Anthonis, Huybert en Delia, kinderen van Mechtelt, dochter van Henrick Lambert Simons, verwekt door Peter Huijberts

 

Verwerving in 1642-1714

De cijns wordt in 2 delen gesplitst

 

 

Hm-9.2.1 (nieuw)

 

Corsehoef 7-10

Henrick Dirck Koop van Anthonis en Barbera

 

Verwerving in 1642-1714

Leunis Peter Leuniss

 

Koop in 1642-1714

Leunis Peters, weduwnaar van Lenartia, dochter van Aert Frans Arts, met 1 kind

 

Verwerving in 1642-1714

Jan, zoon van Leunis Peter Leunis

 

Verwerving in 1642-1714, vermeld in 1714

Henrick Jan Leunisse

 

Verwerving in 1714-1761

De 2 kinderen Jacob en Hendrik Leunissen

 

Verwerving in 1714-1761

Jacob Hendrik Leunisse

 

Koop in 1761

De weduwe van Jacob Hendrik Leunisse met 1 kind genaamd Gertrudis

 

Vererving in 1761-1783

Hm-9.2.2 (nieuw)

 

Corsehoef 11

Huijbert en Delis, kinderen van Peter Huyberts

 

Verwerving in 1642-1714

Gerit Handrick Lambers

 

Verwerving in 1642-1714

De weduwe van Gerit Hendrick Lamers

 

Testament, vererving in 1642-1714, vermeld in 1714

Adriaen Jacobs van de Laerschot

 

Koop in 1730

Aerdt Ariaen Rijckers

 

Koop in 1731

De weduwe van Aerdt Ariaen Rijckers met haar 2 kinderen

 

Vererving in 1731-1760

Adriaen Art Rykers

 

Deling te Veghel op 1-9-1760

Hubert van den Elsen

 

Koop in december 1770

Peter Thonis van Schijndel

 

Overgifte in 1722

Jacob Ariaan van de Laerschot

 

Koop op 5-4-1778

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-10 (nieuw) (1599-1642): Vuijt huijs ende hoff gelegen aen de Leege Heyde

-          e.z.: den jongen Jan Tunnissen

-          a.z.: Lambert Artssen

-          e.e.: Theun Peter Tielens

-          a.e.: Lysken Henric Thijssen

Lasten:

-          een cijns aan de heer van Helmond van 1 nieuwe schelling, omgerekend: 0-1-14

 

Haan 1-3, 10-14

 

Anssem Hendrick Tijs Roeffen en Engelken Hanrick Tijs Roeffen

 

Vermeld in 1599-1642

Hanrick, zoon van Hanrick Thijs Roeffen

 

Verwerving in 1599-1642

Hendrik Marcelis

 

Koop in 1599-1642, vermeld in 1642

Maijke, weduwe van Marcelis Henrick Marceliss

 

Verwerving in 1642-1714

Marten Henrick Marceliss en Maijke, weduwe van Marcelis Henrick Marcelis

 

Verwerving in 1642-1714

De weduwe van Marten Henrick Marceliss met haar 6 kinderen

 

Vererving in 1642-1714

De 5 kinderen van Marten Henrick Marceliss

 

Vererving in 1642-1714, vermeld in 1714

De 4 kinderen van Marten Henrick Marceliss

 

Vererving in 1714-1767

De weduwe van Thoni Marten Hendrix met haar 4 kinderen

 

Deling in 1714-1767

De 2 kinderen van Thoni Marten Hendrix

 

Vererving in 1714-1767

Johanna, dochter van Thoni Marten Hendrix

 

Verwerving in 1714-1767

Jan Hendrix van der Elsen

 

Vererving en koop in 1767

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-11 (nieuw) (1599-1642): Vuijt eenen acker aen de Leeghe Heijde

-          e.z.: Theunis Peter Thielens

-          a.z.: Lijske Henrick Thijssen

Lasten:

-          een cijns aan de heer van Helmond van 22 nieuwe penningen en 12 oude penningen, samen omgerekend: 0-6-0

 

Deze cijns is al voor 1599 verdeeld.

 

 

Hm-11.1 (nieuw)

 

Haan 1-3, 10-14

 

Marcelis Lambert Ariens

 

Vermeld in 1599-1642

Hanrick Tunnis Diercx

 

Ruil in 1599-1642

Hanrick Marcelissen

 

Koop in 1599-1642, vermeld in 1642

Maijke, weduwe van Marcelis Henrick Marceliss

 

Verwerving in 1642-1714

Marten Henrick Marceliss en Maijke, weduwe van Marcelis Henrick Marcelis

 

Verwerving in 1642-1714

De weduwe van Marten Henrick Marceliss met haar 6 kinderen

 

Vererving in 1642-1714

De 5 kinderen van Marten Henrick Marceliss

 

Vererving in 1642-1714, vermeld in 1714

De 4 kinderen van Marten Henrick Marceliss

 

Vererving in 1714-1767

De weduwe van Thoni Marten Hendrix met haar 4 kinderen

 

Deling in 1714-1767

De 2 kinderen van Thoni Marten Hendrix

 

Vererving in 1714-1767

Johanna, dochter van Thoni Marten Hendrix

 

Verwerving in 1714-1767

Jan Hendrix van der Elsen

 

Vererving en koop in 1767

Hm-11.2 (nieuw)

 

Lage Heide 22

Aan de Hintelt 8 + 9

 

Cornelis Wouter Melis van de Sandtvort

 

Vermeld in 1599-1642

Frederick Rutten

 

Verwerving in 1599-1642, vermeld in 1642

De weduwe van Frederick Rutten met haar 5 kinderen

 

Vererving in 1642-1714

Rut Jansen tot Vecgel

 

Koop in 1642-1714

Jan Janssen

 

Verwerving in 1642-1714, vermeld in 1714

Jan Daniels van de Krickelshoff

 

Koop in 1732

Jan van Schaijck

 

Koop in 1754

Joannes Willemss van den Heuvel en Peter Willem Timmers

 

Testament en deling in 1771. Peter Willem Timmers Lage Heide 22 en Joannes Willemss van den Heuvel Aan de Hintelt 8 + 9

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hg-13 (nieuw) (1599-1642): Vuyt een stuck lants gelegen aen de Lege Hyde

-          e.z.: Lambert Arts

-          a.z.: Anssen Hanrick Tijs Roffen

Lasten:

-          een cijns aan de heer van Helmond van 1 nieuwe schelling, omgerekend: 0-1-14

 

Haan 1-3, 10-14

 

De 5 kinderen van Thijs Roeffen

 

Vermeld in 1599-1642

Lijsken, dochter van Handrick Tijs Roeffen

 

Verwerving in 1599-1642

Hendrik Marcelis, weduwnaar, met zijn 5 kinderen

 

Verwerving in 1599-1642, vermeld in 1642

Maijke, weduwe van Marcelis Henrick Marceliss

 

Verwerving in 1642-1714

Marten Henrick Marceliss en Maijke, weduwe van Marcelis Henrick Marcelis

 

Verwerving in 1642-1714

De weduwe van Marten Henrick Marceliss met haar 6 kinderen

 

Vererving in 1642-1714

De 5 kinderen van Marten Henrick Marceliss

 

Vererving in 1642-1714, vermeld in 1714

De 4 kinderen van Marten Henrick Marceliss

 

Vererving in 1714-1767

De weduwe van Thoni Marten Hendrix met haar 4 kinderen

 

Deling in 1714-1767

De 2 kinderen van Thoni Marten Hendrix

 

Vererving in 1714-1767

Johanna, dochter van Thoni Marten Hendrix

 

Verwerving in 1714-1767

Jan Hendrix van der Elsen

 

Vererving en koop in 1767

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-20 (nieuw) (1599-1642):

Lasten:

-          een cijns aan de heer van Helmond van 12 nieuwe penningen, omgerekend: 0-2-0

 

Dezelfde cijnsbetalers als Hm-9 (nieuw) (zie hierboven)

 

 

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-174 (nieuw) (1599-1642):

Lasten:

-          een cijns aan de heer van Helmond van 2 nieuwe penningen, omgerekend: 0-0-6

 

Dezelfde cijnsbetalers als Hm-9 (nieuw) (zie hierboven)

 

 

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-175 (nieuw) (1599-1642): Vuyt huys ende hoff en 10 lopens landts, gelegen aen de Lege Heyde

-          e.z.: Tunnis Peter Tiellens

-          a.z.: Rut Peter Rutten

Belast met een cijns aan de heer van Helmond van:

-          7 nieuwe penningen

-          15 nieuwe penningen

-          2 schellingen en 12 nieuwe penningen

-          2 nieuwe penningen

samen omgerekend: 0-9-8

 

De 3 kinderen van Dierck Hans Peters, verwekt bij Mechtelt Jan Ariaens

 

Vermeld in 1642

De cijns wordt tussen 1642 en 1714 in drie delen gesplitst.

 

 

Hm-175.1 (nieuw)

 

Lage Heide 11

 

Dircxke, dochter van Dirck Hans Peters

 

Verwerving in 1642-1714, vermeld in 1714

Ruth Peters van den Else

 

Koop in 1731

De weduwe van Ruth Peters van den Else met haa 4 kinderen

 

Vererving in 1731-1758

Hendrik Hendrik Janse van den Broek

 

Koop op 9-2-1758

Annemie Dirks van de Sande, weduwe van Hendrik Hendrik Janse van den Broek, met haar 6 kinderen

 

Vererving in 1758-1772

Jan Teunissen van den Bogart

 

Koop in 1772

De weduwe van Jan Teunissen van den Bogart

 

Vererving in 1772

Hm-175.2 (nieuw)

 

Lage Heide 14a

Jan en Enneken Hendrick Francen

 

Verwerving in 1742-1714

Enneken, dochter van Handrick Francen

 

Verwerving in 1742-1714, vermeld in 1714

Aerdt Gerit Hendrick Lambers

 

Koop in 1714-1728

Andries van Geelkercken

 

Koop in 1728

De 5 kinderen van Andries van Geelkercken

 

Vererving in 1728-1774

Elisabeth Andries van Geelkercken, getrouwd met Peter Janse Sanders

 

Deling in 1728-1774

Lambert van Geelkercken

 

Koop op 5-4-1774

Hm-175.3 (nieuw)

 

Lage Heide 6

 

(de cijns verhuisde tussen 1677 en 1702 naar Udense Dijk 35)

 

Peter Andries Dirx in den Oyvaersnest

 

Koop in 1642-1714

De 2 kinderen van Peter Driessen

 

Vererving in 1642-1714

Agnes, dochter van Peter Driessen

 

Deling in 1642-1714, vermeld in 1714

Jan Hacken

 

Koop in 1714-1750

Ard Paulussen van Heeswijck

 

Koop op 17-9-1750

Paulus Aerts van Heeswyk

 

Testament op 28-12-1760

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-182 (nieuw) (1599-1642): Een cijns aan de heer van Helmond van 1 nieuwe obolen, omgerekend: 0-0-3

 

Lage Heide, 7, 13, 16

Lambert Willem Denen

 

Vermeld in 1599-1642

Alcken, weduwe van Lambert Willem Denen

 

Vererving in 1599-1642, vermeld in 1642

Jan Anthonis Peter Tielens

 

Koop in 1642-1714

Merike, weduwe van Jan Anthonis Peter Tiellens

 

Vererving in 1642-1714

Juffrouw N. N. vam Wamel, evictrice

 

Evictie in 1642-1714

Willem Lambert Willem Goossens

 

Koop in 1642-1714, vermeld in 1714

Aelken, Peter, Jan en Lijsbeth, kinderen van Willem Lambert Willem Goossens

 

Vererving in 1719

Aelken, vrouw van Andries van Geelkercken

 

Verwerving in 1719-1774

Andries van Geelkercken met zijn 5 kinderen

 

Vererving in 1719-1774

De 5 kinderen van Andries van Geelkercken

 

Vererving in 1719-1774

Hendrien van Geelkerken

 

Deling op 5-4-1774


Kaart van Veghel     Lage Heide