Krijtenburg - toelichting op de uitgiften

Het gebied van Lage Biezen, Biezense Akker, Hoog, Hoge Biezen en Krijtenburg is 46 1/2 bunder groot. In dit gebied vinden we de volgende cijnzen:

 

- Een cijns van 36 schellingen en 1 Vlaanderense penning voor een groot gebied van ruim 36 bunder uitgegeven in de periode 1314-1340

- Zes cijnzen aan de heer van Helmond voor percelen uitgegeven in de periode 1190-1314. Omgerekend volgens de gebruikelijke norm betreft het 12 1/2 bunder grond.

 

Het totale cijnsoppervlak is 2 bunder (4 %) groter dan het oppervlak van het hele gebied volgens het maatboek van 1792. Dit verschil kan veroorzaakt zijn door onnauwkeurigheden in de maten. Ook is het mogelijk dat een van de cijnzen aan Helmond oorspronkelijk op een ander gebied rustte, bijvoorbeeld de Steenkampen (later Corsica).

 

De conclusie is dat het hele gebied pas na 1190 uitgegeven is. De uitdaging is nu om te reconstrueren wel gebied in 1190-1314 uitgegevn is en welk gebied in 1314-1340.

 

 

De tiendkaart

 

Uit een oude tiendkaart van Veghel blijkt dat uit een deel van het gebied de tienden in Sint-Oedenrode betaald werden, en uit een ander deel te Veghel. Nu is de tiendkaart niet heel nauwkeurig getekend. Gelukkig is er ook een lijst uit 1796 bewaard gebleven van de percelen akkerland waaruit in Sint-Oedenrode de tienden betaald werden. De percelen zijn aangeduid met de numemrs van het maatboek van 1792, die we al eerder op de kaart gezet hadden. Wei- en hooiland ontbreekt in deze lijst, maar met behulp van de tiendkaart plus de lijst met percelen is een goede reconstructie te maken van het Rooise tiendgebied. Op het linkse kaartje is de tiendkaart geprojecteerd op de kadasterkaart van 1832, en op het rechtse kaartje is de reconstructie getekend ook op de kadasterkaart van 1832.

 

 
Nu is het interessant dat de cijns voor de uitgifte van 1314-1340 in Sint-Oedenrode betaald werd en niet in Veghel, waarschijnlijk omdat de eerste cijnsbetaler in Sint-Oedenrode woonde. Mijn eerste gedachte was dan ook dat dit gebied tiendplichtig aan de kerk van Sint-Oedenrode is geworden omdat de eerste eigenaar of eigenaars parochianen van Sint-Oedenrode waren.

 

Na verder onderzoek bleek deze veronderstelling geen stand te houden. In de eerste plaats is het Rooise tiendgebied (het blauwe gebied op bovenstaande kaartjes) maar 28 1/2 bunder groot, terwijl in 1314-1340 ruim 36 bunder uitgegeven werd. In de tweede plaats werden van de zes cijnzen aan de heer van Helmond die in dit gebied aantroffen er 5 ook in Sint-Oedenrode betaald en 1 in Veghel. Als er een eenduidige dwingende relatie zou zijn tussen de plaats waar men tienden en cijnzen betaalde, dan zou nagenoeg het hele gebied Roois tiendgebied moeten zijn en dat is niet het geval. Voor een reflectie over hoe de verdeling van de tiendklampen tot stand gekomen kan zijn, zie: Hoe Krijtenburg Veghels werd.

 

 

De lokalisering van de cijnzen
 

Helaas bleven de cijnzen niet eeuwig aan dezelfde percelen verbonden. Bij verdelingen werden ook de lasten soms opnieuw verdeeld en dan kon het wel eens voorkomen dat een cijns aan een ander perceel verbonden raakte. Deze verstoring lag in de orde van grootte van zo'n 10 tot 15 % van de cijnzen per eeuw dat we terug gaan in de tijd. De Helmondcijnzen ontstonden veelal in de dertiende eeuw, en we kunnen ze meestal pas in de achttiende eeuw met zekerheid op de kaart zetten. Dat betekent dat meer dan de helft van deze cijnzen inmiddels verhuisd is. Door de geschiedenis van percelen verder terug in de tijd te reconstrueren kunnen we een deel van deze verhuizingen ophelderen. Verder hadden de boeren hun grond meestal kort bij huis liggen, dus de meeste cijnzen verhuisden niet ver.


De cijns betaald voor uitgifte van 1314-1340 was in de zeventiende eeuw in elf delen gesplitst. Omdat de meeste van die cijnzen al in de tweede helft van de zeventiende eeuw afgelost zijn, konden we maar een deel van die elf cijnzen op de kaart zetten. Dat is voldoende om nagenoeg zeker te weten dat de 36 uitgegeven bunders in het hier besproken gebied gezocht moeten worden, maar niet voldoende om er veel meer over te kunnen zeggen.

 

Op onderstaande kaart zijn deze cijnzen en de Helmondcijnzen gelokaliseerd. De rode punten zijn de cijnzen voor de uitgifte in 1314-1340. Blauw zijn de Helmondcijnzen op de plaatsen waar we ze in de achttiende eeuw aantreffen. Groen zijn enkele vermeldingen van die Helmondcijnzen in de zestiende eeuw, later waren ze daar verdwenen.
 

Volgens het kaartje moeten de uitgiften uit 1190-1314 belast met een cijns aan Helmond vooral in het noordelijke gebied gezocht worden.  De 36 bunder die in 1314-1340 uitgegeven werd zal dan in het zuiden van het gebied gelegen hebben. De kaart laat niet toe om de grens tussen het in 1190-1314 en 1314-1340 uitgegeven gebieden te bepalen. Het blijft bij een globale indicatie van de ligging van die twee gebieden.


De balkcijnzen

Balkcijnzen ontstonden in de dertiende eeuw en in 1310 uit de omslag van twee cijnzen die de geburen van Veghel betaalden aan de landsheer voor het gewaarborgde gebruik van hun gemeint. Dat was een vast bedrag, dus het was een versteende omslag, die tot in de negentiende eeuw nagenoeg onveranderd bleef. De armen waren ontzien bij de omslag. Met nieuwkomers die gebruik wilde maken van de gemeint werd een andersoortige regeling getroffen, die per geval kon verschillen.

 

De balkcijnzen waren erg stabiel. Het was zelfs zo dat als er een huis afgebroken of verbrand was, dat de rechten op het gebruik van de gemeint (de weerschap) aan het perceel verbonden bleven. Het kwam wel eens voor dat een huis gesplitst werd en dat toen ook de balkcijns verdeeld werd. Verhuizingen van een balkcijns naar een nabijgelegen huis kwam wel eens voor, maar waren erg zeldzaam.

 

De balkcijnzen geven dus een redelijk goed beeld van de plaats van de boerderijen in 1310 (afgezien van de arme keuterboertjes). Op onderstaand kaartje zijn de balkcijnzen in dit gebied getekend.

 

De balkcijnzen treffen we aan in hetzelfde gebied als waar we de Helmondcijnzen vonden. Helmondcijnzen werden betaald voor in 1190-1314 uitgegeven percelen grond en daar kunnen dus in 1310 al huizen gestaan hebben, die betrokken werden bij de omslag van de balkcijns.

 

In het zuidelijke deel van het hier besproken gebied vinden we geen balkcijnzen. Dat bevestigt het idee dat de 36 bunder die in 1314-1340 uitgegeven werden in het zuidelijke deel van het hier besproken gebied gezocht moet worden.
De veldnaam Krijtenburg
 

"Krijte-" betekent onmsloten gebied, en "-burg" wijst op een aanzienlijke hoeve. De naam is vergelijkbaar met Logtenburg, die we niet ver van Krijtenburg aantreffen. "Logte-" komt voort uit "Lookt-" en betekent eveneens afgesloten gebied. Het element "lookt"  wordt ook aangetroffen in "Hey-lookt" een oude vorm van het Heiligt, gelegen nabij Logtenburg.


Mijns inziens was Krijtenburg de naam voor het grote in 1314-1340 gestichtte landgoed. Wellicht dat de veldnaam ons verder kan helpen met het bepalen van de omvang van het in 1314-1340 uitgegeven gebied. De belangrijkste bevindingen zijn op onderstaand kaartje samengevat.

 
De oostelijke grens wordt gevornd door een tak van de Biezenloop. Aan de overkant van de loop lag een gebied genaamd de Kolk, dat pas in 1380-1392, 1484 en nog later uitgegeven werd. Voor de noordgrens kunnen we on laten leiden door de grens tussen de Creijtenborgse Acker en Biesense Acker. Van het gebied van de Biezense Acker vonden we inderdaad geen enkele vermelding dat deze percelen in Krijtenburg gelegen zouden zijn.

 

De oostgrans (langs de huidige Biezendijk) is niet helemaal getekend. Hier volgt de grens die van de latere uitgiften langs de weg. Interessant is het gebied dat Neder Creijtenborg genoemd werd. Van percelen in dit gebied wordt geschreven dat ze in Neder Creijtenborch, of Creijtenborch gelegen waren. We vinden hier wel enkele cijnzen aan Helmond, maar die kunnen hier heel goed naar toe verhuisd zijn, bijvoorbeeld vanaf de Lage Biezen, waar we in de zestiende eeuw enkele Helmondcijnzen vinden die in de achttiende eeuw daar verdwenen zijn.

 

In de meest noordwestelijke punt van dit gebied vinden we twee naburige huizen belast met een balkcijns. Het kan eventueel om een huis gaan dat later gesplitst werd. De balkcijns betekent dat dit huis, of deze huizen er in 1310 al stond(en). Het is niet helemaal uit te sluiten dat de balkcijns hier pas later naar toe verhuisd is. maar verhuizingen van balkcijnzen zijn erg zeldzaam. De verklaring dat de meest noordwestelijke punt al in 1190-1314 uitgegeven is, verdient daarom de voorkeur. Bovendien vonden we hier ook een Helmondcijns.


Conclusie

Het oppervlakte dat we met zo behulp van de veldnaam en andere gegevens reconstrueerden is 36 1/2 bunder groot. Het in 1314-1340 uitgegeven perceel was ruim 36 bunder groot (36 bunder plus nog ongeveer een lopens voor de Vlaanderense penning). De conclusie is dat we het in 1314-1340 uitgegeven perceel redelijk betrouwbaar hebben kunnen reconstrueren.

 

 

De gegevens

 

Hier onder volgen de bekende gegevens uit de cijnsboekeb van Sint-Oedenrode betreffende deze cijns:

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

1340: 36 schellingen + 1 Vlaanderse penning van het erfgoed van Egidius van Antwerpen

 

Uitgifte 1314-1340

 

Egidius van Antwerpen

 

Vermeld vr 1340

Andreas Valant

 

Vermeld in 1340

De cijns wordt tussen 1353 en 1380 in 6 delen verdeeld

 

 

Deel a (1/4): 9 nieuwe schellingen en Vlaanderse penning

 

Arnoldus, genaamd Bosch

 

Vermeld in 1380

Mechteldis, weduwe van Arnoldus, genaamd Bosch, met haar 7 kinderen

 

Vererving in 1380-1392

Deel b (1/4): 9 nieuwe schellingen en Vlaanderse penning

 

Joannes, zoon van heer Arnoldus van Wautgerus van der Hagen

 

Vermeld in 1380

Deel c (1/8): 4 nieuwe schellingen en 1/8 Vlaanderse penning

 

Johannes van der Heze

 

Vermeld in 1380

Deel d (1/8): 4 nieuwe schellingen en 1/8 Vlaanderse penning

 

Wilhelmus, zoon van Petrus van Baerdwyc

 

Vermeld in 1380

Deel de wordt in 1392 gesplitst in een cijns van 28 nieuwe penningen + 1/8 vlaanderse penning en een cijns van 16 nieuwe penningen

 

 

Deel d1: 16 nieuwe penningen

 

Hilla, dochter van Willem van Baerdwyck

 

Verwerving in 1380-1452

 

Lambertus, zoon van Petrus van Ryckertsfoirt

 

Verwerving in 1380-1452

 

Petrus, zoon van Petrus Aelbertus

 

Verwerving in 1380-1452

 

Johannes, zoon van Willem Platynhoders

 

Verwerving in 1380-1452

 

Aleydis, weduwe van Johannes, zoon van Willem Platynhoders

 

Verwerving in 1380-1452, vermeld in 1452

Jan Jan Willems

 

Verwerving in 1452-1499

 

Deel e (1/8): 4 nieuwe schellingen en 1/8 Vlaanderse penning

 

Albertus, zoon van Willem van Hamfelt

 

Vermeld in 1380

Deel f (1/8): 4 nieuwe schellingen en 1/8 Vlaanderse penning

 

Gerardus, zoon van Zegewicen van Eykenhovel

 

Vermeld in 1380

Margareta, weduwe van Gerardus, zoon van Zegewicen van Eykenhovel, met haar kinderen

 

Vererving in 1380-1392

 

 

 

Deze cijns vinden we weer in delen terug in het cijnsboek van 1646-1697, zonder dat we de alle delen aan de hier voor vermelde oudere delen kunnen koppelen.

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Deel 1: 4 nieuwe penningen en 8 nieuwe penningen, samen omgerekend: 0-1-14

 

Vuyt de hellicht onbedeylt van een stuck ackerlants, gelegen op Creytenborch, groot ontrent int geheel 6 lopens

-          e.z.: Henrick Jans

-          a.z.: Lonis, zoon van Peter Ariens

-          e.e.: de gemeynte

-          a.e.: Jan Symons aent Eerde

 

Catharina, natuurlijke dochter van Lambert, zoon van Jan Rutten, vrouw van Symon Diercxse in Den Bossche

 

Vermeld in 1646

 

Maria en Dirck, kinderen van Symon Diercxse

 

Vererving in 1646-1697

 

Dirck, zoon van Symon Diercxse

 

Verwerving in 1646-1697

 

Deel 2: 12 nieuwe penningen, omgerekend: 0-1-14

 

Vyt d’ ander hellicht onbedeylt van de voors(creven) stuck ackerlants, geleghen op Creytenborch, int geheel groot ontrent 6 lopens

-          e.z.: Henrick Jans

-          a.z.: Lonis, zoon van Peter Ariens

-          e.e.: de gemeynte

-          a.e.: Jan Symons aent Eerde

 

Jan, zoon van Jan Jan Rutger in Den Bosch

 

Vermeld in 1646

 

Jenneke, weduwe van Jan, zoon van Jan Jan Rutger, met haar kinderen Rutger, Jan, Arien, Catharina en Maria

 

Vererving in 1646-1697

 

Elizabeth, dochter, door deling (1/2) en Peter Janssen van de Loo door koop (1/2)

 

Verwerving in 1646-1697

 

Jan Rutten

 

Verwerving in 1646-1697

 

Catalijn en Engel Leenders

 

Koop in 1646-1697

 

Deel 3: 4 nieuwe schellingen en 1/8 Vlaanderse penning, omgerekend: 0-8-4

 

Vyt een stuck erffenis, wesende ackerlant ende weylant, groot omtrent sesse loopensaets, gelegen onder Roy, ter plaetsen genoempt opt Creytenborch

-          e.z.: de minderjarige kinderen van Willem Martens

-          a.z.: Jan, zoon van Jacob Roelens

-          e.e.: Henrick, zoon van Martten Symons

-          a.e.: Anthonis Deenen

  

Goyaert, zoon van Jan Claessen tot Vechel aen de Kempkens

 

Vermeld in 1646

 

Dieliske, weduwe van Goyaert, zoon van Jan Claessen met 5 kinderen

 

Vererving in 1646-1697

 

Dieliske, weduwe van Goyaert, zoon van Jan Claessen met 4 kinderen

 

Vererving in 1646-1697

 

Jan, Antonis en Anneken, kinderen van Goyaert, zoon van Jan Claessen

 

Vererving in 1646-1697

 

Deel 4: 2 nieuwe schellingen en 3 nieuwe penningen en 1/8 Vlaanderse penning

 

Vuyt huys, schuer, hoff en aangelegen erffenis, groot omtrent 1 mudsaet, gelegen onder Roy, ter plaetsen genoempt op Creytenborch aen de Biesen

-          e.z.: de kinderen van Jacob Roeloffs

-          a.z.: de kinderen van Martten Willemss

-          e.e.: “aen syn selffs erve”

-          a.e.: Elisabeth Hanssen

 

6 nieuwe penningen en 1/8 Vlaanderse penning

 

Vuyt een stuck ackerlant, genoempt Roeffen Streep, groot ontrent 2 lopens, gelegen aldaar

-          e.z.: Michiel Jochims

-          a.z.: “aen syn selffs erve”

-          e.e.: Michiel Jochims

-          a.e.: “aen syn selffs erve”

 

Samen omgerekend: 0-5-4

 

Henrick, zoon van Martten Symons Vervest tot Vechel

 

Vermeld in 1646

 

Maria, Anna, Heijlken en Lysken, kinderen van Margriet Henrix

 

Deling in 1646-1697

 

Elisabeth, dochter van Henrick Martens, vrouw van Jan Diercx Cruysbrure

 

Verwerving in 1646-1697

 

Jan Dirckx Cruysbrure, weduwe van Lijsbet, dochter van Henrick Martens

 

Vererving in 1646-1697

 

De 7 kinderen en 3 kleinkinderen van Jan Dirckx Cruysbrure

 

Vererving in 1646-1697

 

Symon Jan Sijmonts, in naam van zijn vrouw (0-4-12)

 

Deling in 1646-1697

 

De 6 kinderen van Symon Jan Sijmonts

 

Vererving in 1646-1697

 

De 2 kinderen van Symon Jan Sijmonts

 

Vererving in 1646-1697

 

Deel 5: 3 nieuwe penningen en 1 oort, omgerekend: 0-0-8

 

Vuyt een vierdegedeelte onbedeylt van een stuck ackerlants, genoempt Creytenborch, in het geheel groot omtrent 6 lopens, gelegen onder Roy aen de Biesen

-          e.z.: Henrick, zoon van Martten Symons Vervest

-          a.z.: Lysbet Hanssen

-          e.e.: aen de gemeyn straete

-          a.e.: Antonis Deenen

 

Symon, zoon van Willem Ghyben opt Hezelair in den Hoolart

 

Vermeld in 1646

 

De heer secretaris Kessel

Evictie voor de Clarissen van Boxtel in 1646-1697

Gerardt Heijmans tot Roij

 

Koop in 1646-1697

 

De 5 kinderen van Gerardt Heijmans

Vererving in 1646-1697

 

Baltus Lauvreijnssen van de Rijth

 

Koop in 1646-1697

 

Deel 6: 3 nieuwe penningen en 1 oort, omgerekend: 0-0-8

 

Vuyt een vierdegedeelte onbedeylt van een stuck ackerlants, genoempt Creytenborch, in het geheel groot omtrent 6 lopens, gelegen onder Roy aen de Biesen

-          e.z.: Henrick, zoon van Martten Symons Vervest

-          a.z.: Lysbet Hanssen

-          e.e.: aen de gemeyn straete

-          a.e.: Antonis Deenen

 

Aert, zoon van Jan Peeters

 

Vermeld in 1646

 

Aert, zoon van Marten, verwekt bij Ermgart, dochter van Aert, zoon van Jan Peeters

 

Verwerving in 1646-1697

 

Sijmon Willem Gijben Willemss

 

Verwerving in 1646-1697

 

De heer secretaris Kessel

Evictie voor de Clarissen van Boxtel in 1646-1697

Gerardt Heijmans tot Roij

 

Koop in 1646-1697

 

De 5 kinderen van Gerardt Heijmans

Vererving in 1646-1697

 

Baltus Lauvreijnssen van de Rijth

 

Koop in 1646-1697

 

Deel 7: 6 nieuwe penningen en 3 oort, omgerekend: 0-1-1

 

Vuyt de hellichte onbedeylt van voors(creven) stuck ackerlants, genoempt Creytenborch, in het geheel groot omtrent 6 lopens, gelegen onder Roy aen de Biesen

-          e.z.: Henrick, zoon van Martten Symons Vervest

-          a.z.: Lysbet Hanssen

-          e.e.: “aen de gemeyn straete”

-          a.e.: Antonis Deenen

 

Anneken, dochter van Martten Willems, verwekt bij Ermgart, dochter van Aert, zoon van Jan Peters, vrouw van Jan Janssen tot Vechel aen de Haevelt

 

Vermeld in 1646

 

Sijmon Willem Gijben

 

Verwerving in 1646-1697

 

De heer secretaris Kessel

Evictie voor de Clarissen van Boxtel in 1646-1697

Gerardt Heijmans tot Roij

 

Koop in 1646-1697

 

De 5 kinderen van Gerardt Heijmans

Vererving in 1646-1697

 

Baltus Lauvreijnssen van de Rijth

 

Koop in 1646-1697

 

Deel 8: 12 nieuwe penningen, omgerekend: 0-2-2

 

Vuyt huys, hoff ende aengelegen erffenis, groot ontrent 4 lopens, gelegen onder Roy op Creytenborch aen de Biesen

-          e.z.: Henrick, zoon van Martten Symons

-          a.z.: Aert Janssen

-          e.e.: Henrick, zoon van Jan Diercks

-          a.e.: Henrick Jacobs

 

Jan, zoon van Jacob Roeloffs tot Vechel

 

Vermeld in 1646

 

Lysken, weduwe van Jan, zoon van Jacob Roeloffs, met haar kinderen peter en Henrick en drie kleinkinderen

 

Vererving in 1646-1697

 

Teunisken, weduwe, met 4 kinderen

 

Vererving in 1646-1697

 

Anna Maria en Jan, kinderen van Jan, zoon van Jan Jacobs

 

Vererving in 1646-1697

 

Meriken Aert Reijnders en 4 kinderen van Anna Jan Jacobs

 

Verwerving in 1646-1697

 

De 6 kinderen van Meriken Aert Reijnders en Henrick Peters

 

Koop in 1646-1697 van de 4 kinderen van Anna Jan Jacobs

De 5 kinderen van Meriken Aert Reijnders en Henrick Peters

 

Vererving in 1646-1697

 

Deel 9:

- 1 nieuwe schellingen en 1/8 Vlaanderse penning

- 3 nieuwe schellingen

Samen omgerekend: 0-8-6, deze zijn is op 25-3-1660 afgelost

 

Vuyt huys, hoff ende aengelegen erffenis, groot ontrent 10 lopens, gelegen onder Roy op Creytenborch

-          e.z.: Lysken, weduwe van Jan, zoon van Aert Peeters

-          a.z.: Lysken, weduwe van Balthus Diercx

-          e.e.: Michiel Jochims

-          a.e.: “aen de gemeyne straete van Vechel”

  

Maryken, weduwe van Thomas Aelberts, met haar kinderen Aelbert, Jan, Maryken en Lysken

 

Vermeld in 1646

 

Rutger, zoon van Willem Ariaens in den Hulst

 

Koop in 1646-1697

 

Heijlken, Willem en Lambert (waarschijnlijk kinderen van Rutger, zoon van Willem Ariaens in den Hulst)

 

Vererving in 1646-1697

 

Heijlken, (waarschijnlijk dochter van Rutger, zoon van Willem Ariaens in den Hulst)

 

Verwerving in 1646-1697

 

Deel 10:

- 1 nieuwe schellingen en 1/8 Vlaanderse penning

- 3 nieuwe schellingen

- 4 schellingen en 6 penningen en 1/8 Vlaanderse penning

- 4 schellingen en 6 penningen en 1/8 Vlaanderse penning

Samen omgerekend: 1-4-12

 

Vuyt een stuck erffenis wesende ackerlant, weylant ende heylant, genoempt by Creytenborch, groot ontrent 3 bunders, gelegen onder Roy

-          e.z.: Adriaen Aelberts

-          a.z.: Maryken, weduwe van wijlen Thomas Aelbertss

-          e.e.: opt Neerlant toecomende Lysken, weduwe van Jan, zoon van Aert Peeters

-          a.e.: Henrick Peeters en Jan Aertssen Vervoert

 

Michiel Joachims tot Roy

 

Vermeld in 1646

 

Marie, weduwe van Michiel Joachims, met haar kinderen Aert, Henrick, Heylken en Margriet

 

Vererving in 1646-1697

 

Aert Aerts Aerts

 

Koop in 1646-1697

 

De 3 kinderen van Aert Everts Aerts

 

Vererving in 1646-1697

 

Henrick Aert Everts tot Vechel, een van de 3 kinderen

 

Verwerving in 1646-1697

 

Deel 11:

- 13 nieuwe penningen

- 13 nieuwe penningen en 1/8 Vlaanderse penning

- 13 nieuwe penningen

- 16 nieuwe penningen

Samen omgerekend: (0-8-6)

 

Vuyt huys, schuer, hoff ende aengelegen erffenis, groot ontrent 15 lopens gelegen onder Roy ter plaetsen genoempt Creytenborch

-          e.z.: Jan Meeeussen

-          a.z.: Henrick Janssen

-          e.e.: “aen die gemeyn straete”

-          a.e.: “aen die gemeynte”

 

Jan, zoon van Adriaen Peters tot Vechel op Creytenborch

 

Vermeld in 1646

 

Peeter Henrick Peeters van Brecht

Koop in 1646-1697

 

Lysken, weduwe van Peeter Henrick Peeters van Brecht, met haar 6 kinderen

 

Vererving in 1646-1697

 

De 5 kinderen van Peeter Henrick Peeters van Brecht

 

Vererving in 1646-1697

 

De 4 kinderen van Peeter Henrick Peeters van Brecht en de weduwe van Hendrick Peters met haar 2 kinderen en Daniel Janssen met zijn 2 kinderen

 

Vererving in 1646-1697

 

De 3 kinderen van Peeter Henrick Peeters van Brecht en de weduwe van Hendrick Peters met haar 1 kind en Daniel Janssen met zijn 1 kind

 

Vererving in 1646-1697

 

   

 

Kaart van Veghel     Krijtenburg