Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1973

Het polygoon jaaroverzicht


Veghelse Courant, 4 januari 1973.   Op zaterdag 6 januari aanstaande zal het jaarlijkse Prinsenbal worden gehouden in zaal Ketelaars, aanvang 8 uur. Wie prins Leo I zal opvolgen zal op deze avond bekend gemaakt worden. Om elf minuten voor half elf zal de reiger klaar zijn met het uitbroeden van het ei. Prins Carnaval 1973 zal dan bekend zijn.

Aan dit Prinsenbal, dat voor iedereen toegankelijk is, zal verder medewerking worden verleend door de Raad van Elf, dansmariekes en het bekende orkest de Green Stars.
Foto's: collectie Evert Bosch.  

Op zaterdag 6 januari was het jaarlijkse Prinsenbal in zaal Ketelaars. Het orkest The Green Stars verleende haar medewerking. Wim van de Burgt werd Prins Wim I.

 
Doc. GAvB.   Op 9 januari 1973 werd er bitumen gestort op de Meester Van de Venstraat.

Brabants Dagblad, 4 en 15 januari 1973; Veghelse Courant, 4 januari 1973.   'Op zaterdag 13 januari hebben de kinderen en vele andere belangstellenden zuster Maria-Agnes hulde en dank gebracht voor het werk. Zij gaat nu met pensioen.

Zij heeft ook in het onderwijs in Nederlands IndiŽ gewerkt. Tijdens de oorlog werd zij na vergeefse vluchtpogingen door de Japanners in een kamp geÔnterneerd. Dat duurde 3 1/2 jaar. Na alle ontberingen keerde zij naar Nederland terug.

In Zijtaart heeft zij hard gewerkt aan de bouw van de Edith Steinschool, die zij heeft gedoopt en ingericht. Hoewel zij het jammer vindt, dat zij haar werk niet helemaal kan afmaken - er moeten namelijk nog enkele lokalen worden gebouwd - ziet zij toch tevreden terug op het werk, dat zij in Zijtaart heeft gedaan. Wanneer alle plannen zijn verwezenlijkt, dan zal de huidige jongensschool voor de kleuters worden ingericht en zal het semi-permanente gebouw, waarin nu de kleuters zitten, worden opgeruimd.

Ze was in Zijtaart lid van de Parochieraad en van de werkgroep van de Stichting Zijtaarts Belang. Vooral in deze laatste functie heeft zij steeds geijverd voor de bouw van een gymzaal, omdat het, zoals zij zelf zegt: "Met de moderne onderwijsmethoden niet meer mogelijk is het kind eenzijdig intellectueel te vormen en daarbij het lichamelijke aspect van de opvoeding opzij te schuiven."

De kinderen verzorgden zaterdag de eucharistieviering en voerden in het klooster de musical ‘Meester pennelik' en enkele voordrachtjes op. De derde klas, de klas van zuster Maria-Agnes, bracht het schoolleven nog eens naar voren, gezien door een kinderbril. Het stuk heette daarom ook 'Het is uit het leven gegrepen'.

De heer Mollen dankt de zuster voor haar inzet als mens. Zuster Marie-Agnes antwoordde hierop dat zij zich verzekerd wist van een wederzijdse liefde tussen haar en de kinderen. 's Middags was er een receptie in het klooster. Na afloop bracht de fanfare een serenade.'

Zuster Maria-Agnes werd per 1 januari als hoofd van die school opgevolgd door Cor Mollen. De jongens- en meisjesscholen zijn nu samengevoegd in de Edith-Steinschool, hoewel de jongens voorlopig nog wel les hebben in het oude gebouw.

Foto's: collectie meester Cor Mollen.   Afscheid van een zuster Marie-Agnes als schoolhoofd van de Edith-Steinscshool.


Notulen vergaderingen kerkbestuur, 14 februari 1973; Veghelse Courant, 9 en 23 februari 1973.   Het kerkbestuur heeft alle inwoners van Zijtaart uitgenodigd om op 14 februari 1973 in zaal Versantvoort mee te komen praten over de vernieuwing van de liturgie. Er is niet veel belangstelling. 'Mevrouw Dien Cissen zegt dat er te weinig publiciteit aan deze bijeenkomst is gegeven. Jan van de Ven zegt: "We willen niemand dit opdringen." Er wordt uitgelegd dat het de bedoeling is een liturgische viering te brengen die voor iedereen aantrekkelijk moet zijn en ook de Christelijke gedachten van de kerk naar voren brengt. Dat hoeft niet altijd over armoedebestrijding te gaan of over protesten tegen de oorlog in Vietnam. Er wordt een commissie gevormd, waarin zitting nemen: Bert de Visser (Pastoor Clercxstraat 48), Jan Vissers (Pater Vervoortstraat 3), Mari en Mieke van de Heijden (Pastoor Clercxstraat 10), Gerda van de Tillaart (Meester van de Venstraat 4) en Marjan van de Ven (Pastoor Clercxstraat 67). Dit initiatief staat los van de tienermissen met gitaarclub De Fortissemo's.'

Brabants Dagblad, 18 januari 1973.   'Johan van Sleeuwen, voorzitter van de NCB, en lanbouwvoorlichter C. Peters Rit toonden zich tijdens de jaarvergadering van de NCB pessimistisch over een ruilverkaveling voor Zijtaart. Van Sleeuwen dacht dat die misschien wel nooit zou komen. Maar de rentabiliteit van de melkveebedrijven neemt af en daarom is verkaveling van grond noodzakelijk. De kosten van grondruil worden door het Rijk gedragen als minstens drie boeren dit officieel aanvragen. Van Sleeuwen sprak de hoop uit dat de boeren spoedig met elkaar aan tafel zouden gaan zitten om de onderlinge kavelruil te bespreken. Van Sleeuwen vertelde dat alle coŲperatieve melkfabrieken zullen overgaan tot de Zuid Nederlandse Melkindustrie (DMV).'

Secretaris Gerard van de Ven werd herkozen in het bestuur. Jan van Boxmeer en Martien van Zutphen hadden de negende en tiende prijs gewonnen in een door de gemeente uitgeschreven wedstrijd voor erfaanplanting en -verzorging.

Veghelse Courant, 5, 12 en 19 en 26 januari 1973.   Enkele aktiviteiten van vereniging in januari 1973 waren:

De veteranen van VOW hielden op 13 januari 1973 een toepcooncours in zaal Ketelaars.

De carnavalsvereniging hield een fancy fair in zaal Ketelaars op 20 en 21 januari.

Zijtaart nam in overleg met de parochieraad deel aan de aktie 'Kerk van de grond' in de periode van 15 tot 27 janauri 1973. Huis aan huis werd een folder verspreid, waarin nog eens duidelijk het grote belang van de kerkbijdrage werd betoogd.

Op 27 januari hield de KPJ een uitwisseling met de afdeling Milheeze. 's Middags was er een cultureel programma en ‘s avonds een feestavond met orkest The After Five.

Brabants Dagblad, 14 februari 1973.   'Het voorlopig bestuur van de oudervereniging heeft een definitief bestuur gekozen bestaande uit Mevouw Maassen, mevrouw Coppens, mevrouw Van Zutphen – Verhoeven, mevrouw Van Helvoirt, Harry van de Berkmortel, Jan Nikkelen en Johan Schoenmakers. Zuster Leonilla en de heer Mollen vertelden het een en ander over het kleuter- en basisonderwijs. Zuster Leonilla betoogde dat in de moderne kleuterschool het eigen intiatief en de zelfwerkzaamheid van de kinderen moeten worden gestimuleerd. De situatie in Zijtaart, waar men met een te kleine speelplaats, met noodgebouwtjes zonder zand- en waterbak de kleuters moet voorbereiden op de basisschool, is niet zo rooskleurig, maar in deze situatie zal binnen niet al te lange termijn toch wel verandering komen. De kleuterschool mag niet worden overheerst door het verlangen het kind klaar te stomen voor de basisschool. De heer Mollen vertelde over de veranderingen in het basisonderwijs. Het aanschaffen van nieuwe methoden en hulpmiddelen, waarin leren meer spelenderwijs aangepakt wordt en het kind met meer plezier naar school gaat. Verder zijn er structurele veranderingen. Het jaarklassensysteem, zoals dat in Zijtaart wordt gehanteerd is het goedkoopst en het gemakkelijkst te organiseren. Er wordt gepraat om dit systeem te veranderen, maar dat kost een gedegen voorbereiding. Vroeger werd het kind 'ingelijfd' op de school en ondergeschikt gemaakt aan het schoolsysteem, terwijl de moderne deskundigen het kind centraal stellen en vrijheid, openheid en aandacht voor de interesse van het kind propageren. Er werden vragen gesteld over de overstap naar het vervolgonderwijs. Meester Mollen vertelde dat men cijferlijsten krijgt toegestuurd van de kinderen die de basisschool verlaten hebben, zodat men kan zien welke hiaten men aan moet vullen.'

Doc. GAvB.   Op 16 februari 1973 verongelukte Truus Pepers, weduwe van Frans van der Heijden, als gevolg van een autoongeluk bij Wijbosch. Enkele andere inwoonsters van Zijtaart raakten gewond.

Archief Jong Nederland.   Jan van de Ven vierde begin 1973 zijn zilveren bruiloft.
Notulen vergaderingen kerkbestuur, 28 februari 1973.   Volgens Piet van de Hurk zijn er belangstellenden om de pastorie te kopen. Als dat financieel voordeel oplevert moet dat overwogen worden.

Veghelse Courant, 2, 16 en 23 februari 1973; foto's: eerste drie  collectie Evert Bosch, rest: collectie carnavalsvereniging  
Op 10 februari 1973 was het elf jaar geleden dat carnavalsvereniging De Reigers werd opgericht. Prins Willem I hield een receptie in zaal Ketelaars. 's Avonds was er een bal met orkest The Green Stars.
 
Veghelse Courant, 9 maart 1973.   'Op zaterdag 24 februari gaven de fanfare en het gemengd koor een concert in het vernieuwde patronaatsgebouw. In de eerste plaats hulde aan de jongelui die zich hebben ingezet om van het krot een gezellig sfeervol zaaltje te maken. Het was jammer dat er tijdens het concert drank geserveerd werd. Dat stoort de ware muziekliefhebbers. Na afloop beklommen de Boemelaars het podium en zij wisten de sfeer er danig in te brengen.'

Veghelse Courant, 2, 16 en 23 februari 1973.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in februari 1973 waren:

Op 8 februari bracht het KVO een bezoek aan het provinciehuis.

Op veler verzoek werden er nog 6 kaartavonden gehouden ten bate van de bejaardenbond en de Guitaarclub, op 9, 16 en 23 februari bij Jan versantvoort en op 9, 16 en 30 maart bij A. van de Sande te Zondveld.

Op zaterdag 17 februari kon men onder supervisie van MC De Jagers rikken en barakken in de Bresco Bar.

Op vrijdag 23 februari organiseerde Jong Nederland een dropping voor de ouders van leden. Was het voorheen uitsluitend een vaderdropping, dit keer gingen voor het eerst ook de moeders mee.

 
Foto's: collectie Evert Bosch.   Op vrijdag 2 maart was er een carnavalsavond voor de bejaarden met medewerking van de Boemelaars, en gemengd koor en vertoning van de film over het 100 jaar bestaan van Zijtaart, plus muziek van orkest de Green Stars.

Veghelse Courant, 23 februari, 2 maart 1973; foto's: collectie Martien van Asseldonk.   Zaterdag 3 maart optocht met medewerking van de fanfare.

Op maandag ziekenbezoek door de prins en de raad. Om 14.00 uur carnavalsviering voor de kleuterscholen en 1ste en 2de klas in zaal Ketelaars met traktatie.

Op dinsdag carnavalsmiddag voor de jeugd van 12 tot en met 17 jaar in zaal Ketelaars met medewerking van blaaskapel De Boemelaars en orkest de Green Stars. Om 17.30 besoek aan het klooster.

Brabants Dagblad, 6 maart 1973. De drie foto's van de ouderenavond zijn van de carnavals-vereniging.   Veghel: een mikpunt in Zijtaart

In Zijtaart traden maar liefst 15 wagens en andere voertuigen aan om mee te dingen naar de prijzen die door deelname aan de plaatselijke optocht in de wacht te slepen waren. Meerdere wagens vertolkten de moeite van de Zijtaartse bevolking met het feit dat Veghel een sporthol heeft en Zijtaart niet eens een gewone gymzaal. Teksten die hierop inhaakten waren o,a.: "De Zijtaartse Beemd, wat klinkt dat vreemd" en "Hoe kunnen we in Zijtaart nu carnaval vieren met zulke stijve spieren".  Ook de opening van het nieuwe fietspad leverde reakties op.

De jury was het meest te spreken over de wagen van Van der Heijden die zijn grieven jegens Veghel onder woorden bracht: "Zijtaart wordt in zijn toekomstdromen door Veghel steeds op sleeptouw genomen". De wagen van de Leinserondweg kreeg de tweede prijs, die van cafe Ketelaars de derde. Deze wagen gaf de vaders de volgende raad: "Gooi de pil aan de kant, dan reikt de burgervader onze hand".

Vrijdag werd het carnaval in Zijtaart ingezet met een klinkende avond voor bejaarden. Zij vermaakten zich best met de kwinkslagen van de president van de Reigers. De Middenstanders, die op deze avond aanwezig waren en altijd loyaal hun steun aan deze avond verlenen, werden onderscheiden in de orde van de "Pineut".
Brabants Dagblad, 15 maart 1973; Veghelse Courant, 9 februari 1973.   'Op maandag 12 maart hield burgemeester Van Weegen in zaal Versantvoort een spreekbeurt voor de leden van de NCB en de NKV. De avond was opgezet met het doel de inwoners van Zijtaart wat duidelijkheid te verschaffen inzake de gemeentepolitiek van de afgelopen jaren en voor de toekomst. In Zijtaart voelt men zich vaak wat tekort gedaan door de gemeente Veghel en men steekt het er niet onder stoelen of banken. De burgemeester vond dat alle voorzieningen waarover Veghel beschikt ook voor Zijtaart zijn bedoeld en dat het te duur is om alle voorzieningen te decentraliseren. Wat betreft de woningbouw heeft Zijtaart niet te klagen, want vanaf 1966 zijn er 62 woningen bijgekomen, waarvan iets minder dan de helft door de autochtone bevolking wordt bewoond. Voor de toekomst staan op het programma: 16 bejaardenwoningen, 12 premieverkoop-woningen en 8 woningen in de particuliere sector.

Bij de bespreking van de onderwijssituatie in Zijtaart kon de burgemeester natuurlijk niet onder het hete hangijzer uit, dat door de Zijtaartse bevolking tijdens de carnavalsoptocht nog eens goed boven het vuur werd gehouden, namelijk de bouw van een gymzaal. Om overbodige discussie hierover uit te sluiten, stelde de burgemeester dat er pas een mogelijkheid is om te starten met de bouw van een gymzaal, wanneer er in 9 lokalen actief les wordt gegeven in het basisonderwijs. Aangezien dit nog niet het geval is, kan voorlopig nog niet worden gerekend op een gymzaal. Naast dit teleurstellende nieuws waren er gelukkig ook wat betere berichten te melden, want de uitbreiding van de Edith Steinschool is al gestart en waarschijnlijk zal de jongensschool worden omgetoverd tot kleuterschool. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het punt van de reconstructie van de weg via Corsica zat vele aanwezigen toch wel hoog. De burgemeester zei dat er voor Zijtaart een goed alternatief is en dat er geen geld was om zo'n reconstructie te financieren. Alles wat er nu aan de weg wordt gedaan, werkt alleen maar remmend op de uiteindelijke aanpak. Het streven is momenteel om de weg berijdbaar te houden.'

Foto's collectie meester Cor Mollen..   In maart 1973 was de uitbreiding van de Edith stein school in volle gang.Veghelse Courant, 9 maart 1973.   'De Stichting Zijtaarts Belang zal op woensdag 14 maart in zaal Versantvoort een vergadering beleggen met de Sport en Jeugdraad uit Veghel. Voor deze vergadering zijn bestuursleden, leiders en leidsters van de KPJ, Jong Nederland, KMG en Rakkers uitgenodigd. Doel is om te komen tot een betere sportakkomodatie in Zijtaart. Voorwaar een probleem dat alle aandacht verdient, daar het de aktiviteiten van genoemde verenigingen behoorlijk afremt.'

Brabants Dagblad, 17 maart 1973.   'Beter huisvesting jeugdwerk medio 1974. Zijtaart krijgt sportveld achter Edith-Steinschool. Op uitnodiging van de Stichting Zijtaarts belang is een afvaardiging van de Sport- en Jeugdraad uit Veghel in Zijtaart geweest om met de Stichting Zijtaarts Belang en vertegenwoordigers van de KPJ, Jong Nederland en het KMG van gedachten te wisselen over de verbetering van de sport- en jeugdaccomodaties in dit Veghelse kerkdorp. De heer Jan van de Ven leidde de vergadering wegens verhindering van de voorzitter. Namens de gemeente Veghel was de heer Vroomen van Sport- en Jeugdzaken aanwezig. Laatstgenoemde gaf een toelichting op de plannen, die nog op officiŽle goedkeuring wachten. Plannen die betrekking hebben op een sportveld, dat gesitueerd is achter de Edith-Steinschool en dat met de afmetingen van een voetbalveld door de KPJ gebruikt kan worden als handbalaccomodatie. Door de ruime afmetingen is het zelfs mogelijk tijdens toernooien op drie velden tegelijk te spelen. Natuurlijk moet het ook mogelijk zijn dat de andere jeugdorganisaties, zoals Jong Nederland en het KMG bij gelegenheid van dit sportveld gebruik kunnen maken. Voor de KPJ moet snel een oplossing gevonden worden, desnoods provisorisch, omdat deze club sinds de uitbreiding van de Edith-Steinschool is gestart zonder veld zit.

Verder kwam de huisvesting van het jeugdwerk ter sprake. Ook hierovor bestaan plannen om de huidige situatie drastisch te verbeteren. Voor echter alles zal kunnen worden gerealiseerd, zal het wel medio 1974 zijn. Maar dan kunnen de noodgebouwen, waarin nu de kleuterschool is gehuisvest, vrijkomen ten dienste van het jeugdwerk. Voor het zover is, zal ook de verbouwing van de huidige jongensschool gereed moeten zijn, omdat te zijner tijd de kleuters daar zullen worden ondergebracht. Vanuit de Stichting wwerd de praktische uitvoerbaarheid van een eventuele verplaatsing van genoemde noodlokalen ter discussie gesteld. Dienaangaande zal de heer Vroomen contact opnemen met de Dienst Gemeentewerken voor het opstellen van een technisch rapport over de mogelijkheden om de toekomstige huisvesting van de jeugd te verplaatsen tot vlakj in de buurt van het sportveld. Daar zal deze accomodatie dan tevens dienst kunnen doen als omkleedruimte voor sportevenementen.'

Doc. GAvB; bidprentje in collectie Mari Brugmans.   Op 24 maart 1973 kwam bij een auto-ongeluk de 16-jarige Tonny M. Thijssen, dochter van Hannes van Eert, om. Haar bidprentje schrijft o.a.: ‘Zij had een gezond lichaam, een opgewekte aard, een hart voor mensen en vooral voor kinderen. De mensenliefde probeerde zij vorm te geven in de zorg voor Martien, Cor en hun kinderen. En daarnaast had zij het mooie beroep gekozen van gezinsverzorgster. Familie Van Eert – Thijssen – Gloudemans.'

Veghelse Courant, 16, 23 en 30 maart, 20 april 1973.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in maart en april 1973 waren:

Op 20 maart hadden de dames van de vrouwenbeweging een excursie naar de PNEM in en Bosch.

Onder het motto 'Bouw mee met Jong Nederland en KMG' organiseerde het jeugdwerk op zaterdag 24 maart een luciferaktie door middel van de verkoop van pakken lucifers. Men probeerde de benodigde financiŽn bijeen te brengen voor een goed jeugdhuis voor het KMG en Jong Nederland.

De heer Wetser uit Berlicum gaf op 4 april de dames van het NKV een toelichting op het schikken van droogbloemen.

De jongens van de KPJ namen in maart deel aan het grote handbaltoernooi in Gemert. De aspiranten wonnen op zaterdag in de finale van Deurne. Op zondag speelden de senioren. Ze behaalden een vijfde plaats.

Veghelse Courant, 13 april 1973; foto's: collectie Cor Mollen.   1973 Bouw a.jpg (270398 bytes)1973 Bouw c.jpg (258836 bytes)1973 Bouw d.jpg (296821 bytes)1973 Bouw e.jpg (329596 bytes)1973 Bouw b.jpg (357934 bytes)'Op woensdagmiddag 5 april 1973 is de vlag geplant op de uitbreiding van de Edith-Steinschool. De heer Mollen dankte in een kort woordje de gemeente, de architect en bouwbedrijf Van Boxmeer & Zonen met zijn personeel. Onder luid applaus werd hierna door Heintje van Boxmeer de vlag in top gehesen. Hierna volgde een receptie in de school.'

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 9 april 1973.   De fanfare, de KPJ en het KMG gebruiken het verenigingsgebouw zonder huur te betalen, maar moeten het dan wel samen onderhouden. Dat loopt niet goed. Het kerkbestuur gaat hen vragen wat zij van plan zijn. Blijven zij er niet in en knappen zij het buiten niet op, dan moet het gesloten worden en gaat het kerkbestuur proberen het verenigingsgebouw te verkopen.

Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995.   'Op de maandelijkse trainingen van Jong Nederland was Piet van de Hurk altijd van de partij. Zo werd er eens gewerkt met tempex. Piet kwam op het idee om blokjes te zagent er grootte van een suikerklontje. Deze werden ongemerkt in de doos met suikerklontjes gedaan. En jawel, zijn moeite werd beloond. Districtscommissaris Jan van de Ven, die druk in gesprek was verwikkeld, nam zo'n speciaal suikerklontje en gooide het in zijn kopje. Even later zag hij tot zijn verbazing dat het klontje was blijven drijven. Na eerst nog verwoed geprobeerd te hebben het onwillige klontje onder te dompelen, kwam hij tot de conclusie dat het tempex was.' Maar dat duurde een tijdje.

Jubileumboek 40-jarig bestaan VOW. 1987.   Landbouwer Gerard van de Ven wilde het rustiger aan gaan doen en wilde grond verkopen voor voetbalveld. Dat veld werd eerder gehuurd. Iedere zaterdag werd het veld een beetje opgeknapt, zodat het zondags een beetje op een voetbalveld leek. In 1973 kocht de gemeente dit veld aan en werden er plannen gemaakt voor een nieuw sportpark. VOW zou 2 speelvelden en een trainingshoek krijgen, de KPJ 2 handbalvelden.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 15 mei 1973.   Op 15 mei 1973 vergaderde het kerkbestuur met heer Van Gelt van het Bisdom over de mogelijkheid de pastorie te verkopen. Het Bisdom vindt dat niet zo'n goed idee en vindt dat er in Zijtaart een pastorie moet blijven. Wel kan eventueel een deel van de tuin van de pastorie verkocht worden als bouwgrond. Het Bisdom stelt voor de pastorie te herstellen en ook om de ramen van de kerk herstellen.

Ook praat men over de grond waarop de noodkleuterschool is gebouwd. Men wil die school zo spoedig mogelijk ruimen. De heer Van Gelt vroeg een soepele onderhandeling met de Stichting Zijtaarts Belang en het Jeugdwerk. Als de school ruimen problemen oplevert voor het jeugdwerk, dan liever een aantal jaren verhuren.

Het kerkbestuur wil het verenigingsgebouw zo spoedig mogelijk verkopen. Van Gelt benadrukte weer de noodzaak om dit in overleg met de verenigingen te doen.

De kerk verpacht een perceel grond en besluit dit aan de huurder te verkopen.

Brabants Dagblad, 17 mei 1973.   'Een felle uitslaande brand is er op 16 mei e oorzaak van geweest dat een gedeelte van de boerderij van de heer Piet Vissers (Corsica 15) werd verwoest. Door snel optreden van de Veghelse brandweer kon het woonhuis van de familie behouden blijven. De schade aan het stalgedeelte loopt in de tienduizenden guldens; onder meer ging een spiksplinternieuwe melkmachine van 20.000 gulden verloren. De brand als zodanig heeft de brandweer geen moeilijkheden opgeleverd. Opzienbarend was de oorzaak: bij de aanleg van een centrale verwarming in het woongedeelte van de boerderij is via een pijp verbinding ontstaan met de stal waar hooi was opgeslagen. Bij het lassen is, aldus de lezing van de politie, waarschijnlijk een vlammetje naar de hooizolder gesprongen.'

Foto: collectie Mari Brugmans.   Het orkest Con Forza bestond in 1973 tien jaar. Zang- en orgel: Mathieu Dortmans. Gitaar & zang en basgitaar: Jan Verzantvoort. Zang & trompet & sax & klarinet: Ad van Beekveld. Zang & Drums: Frits Dortmans.

Foto's: collectie Oda Timmers.   1973 Rakkerdag Dinther c.jpg (384389 bytes)1973 Rakkerdag Dinther g.jpg (283493 bytes) De Rakkers van Jong Nederland namen op zaterdag 26 mei deel aan de rakkerdag in Dinther. Er werd een twaalfkamp gehouden.

Veghelse Courant, 25 mei 1973.   Op 27, 28 en 29 mei werd weer de jaarlijks kermis gehouden. De kermis werd op zondagmiddag door de voorzitter van het Oranje-comitť geopend. Op maandagavond maakt de fanfare weer een muzikale wandeling.

Veghelse Courant, 20 april, 4, 11 en 25 mei 1973.   Enkele aktiviteiten van verenigingen in april en mei 1973 waren:

Op 19 april was er de jaarvergadering van de KPJ. De aftredende bestuursleden Joke Rooijakkers, Sjaan van Eert en Ans van Sleeuwen waren niet herkiesbaar. Als nieuwe bestuursleden werden gekozen Ans van Doorn en Anja Adriaans.

De Tuinbouwvereniging hield op 1 mei in zaal Versantvoort haar algemene jaarvergadering. De heer Reijbroek is als bestuurslid aftredend en herkiesbaar. In 1973 zal een nieuwe regeling voor emballage worden ingevoerd.

Op zondag 6 mei organiseerde MC De Jagers een motorcross in Veghel.

Voor de sportliefhebbers was er nog gelegenheid om lid te worden van de Judo-club, die gevestigd is in zaal Versantvoort. De lessen werden gegeven door de heer Van Dommelen uit Lieshout.

Op 20 mei 1973 organiseerde de carnavalsvereniging een oriŽntatierit voor auto's.

Voor de leden van de vrouwenbeweging en het NKV was er op 25 mei een oriŽntatierit per fiets.

Programmaboekje: collectie rijvereniging   Op 3 juni 1973 organiseerde de rijvereniging een voncours in Zijtaart.Foto:s collecties Martien van Asseldonk en Oda Timmers   Op 10 en 11 juni 1973 namen leiders en leidster van Jong Nederland deel aan een leidingweekend in Someren-Heide.


Notulen vergaderingen kerkbestuur, 11 juni 1973; Brabants Dagblad, 14 juni 1973.   De heer Jansen van het Brabants Dagblad was op 11 juni aanwezig bij een vergadering van het kerkbestuur. Er werd gepraat over een publicatie in de krant over de verkoop van het verenigingsgebouw. Janssen zou moeten schrijven dat het kerkbestuur zich verplicht voelt het gebouw te verkopen, omdat de verenigingen het onderhoud niet op kunnen brengen. Janssen zal nog voor een toepasselijke foto zorgen.

Krantenartikel: 'De gemeente Veghel gaf het kerkbestuur het advies het verenigingsgebouw te verkopen. De gemeente taxeerde de reparatiekosten op f 20.000; reparatie zou economisch onverantwoord zijn. Omdat Zijtaart binnenkort beschikt over de aula van de Edith Steinschool en volgens de gemeente in de nabije toekomst ook over een gymzaal zal kunnen beschikken, acht de gemeente geen enkel gevaar aanwezig voor het zo bloeiende verenigingsleven. Het kerkbestuur kan helaas dat optimisme niet delen, want tijdens een vergadering van de NCB en het NKV had de burgemeester gezegd dat de bouw van een gymnastieklokaal nog wel even op zich zou laten wachten. De verenigingen die nu nog gebruik maken van het verenigingsgebouw zijn niet in staat het geld voor beheer en onderhoud op te brengen. Hoewel het wel en wee van de verenigingen het kerkbestuur toch wel aangaat, acht dit bestuur de verkoop van het gebouw de enige aanvaardbare oplossing.'

Veghelse Courant, 15 juni 1973.   Op zondag 11 juni werd de tweede sportdag voor de aspiranten van de KPJ gehouden in Dinther. De jongens behaalden de eerste en de meisjes de tweede plaats. Door deze overwinning kwam de wisselbeker voor de derde keer in Zijtaart, waar hij nu mag blijven. Zijtaartse prijswinnaars: Handbalteam Zijtaart 2: 1e prijs. Verspringen: 3e Ria Cissen, 4e Wilma van de Ven. 400 meter: 1e Maria van Eert. Atletiek jongens: hoogsprngen: 1e Peter van Kessel, 2e Ben van de Linden, 5e Mari van Zutphen. 600 meter: 3e T. Van de Heuvel, 5e Jan van Nunen. 80 meter: 2e Ben van de Linden, 5e Peter van Kessel. 60 meter: 5e T. Vervoort. Pyramidebouw: 1e Zijtaart. Wisselloop: 1e Zijtaart.

Foto's: collectie meester Cor Mollen.   Het vormsel


Veghelse Courant, 29 juni 1973; foto's: collectie Martien van Asseldonk.   Op zondag 24 juni werd er een sportdag gehouden in het sportpark in Veghel. Het was mooi weer, al was het af en toe wel erg warm. Prijswinnaars uit Zijtaart: Piet van de Linden werd 1e met hoogspringen, 1e met hink-stap-sprong en 2e op de 100 meter junioren; M. van Kessel 2e met verspingen, Peter Verstraaten 5e op de 400 meter. Bert en Mari van Nunen 3e en 4e op de 1500 meter junioren. Peter van Asseldonk 1e op de 800 meter, 4e met kogelstoten. G. van Eert 4e op de 800 meter. Rien van de Heuvel 3e met hink-stap-sprong en 3e op de 800 meter, Mari van Berkel 4e met kogelstoten, A. Bekkers 3e op de 1500 meter, 4e met hoogspringen. Nico Verstraaten 5e op de 1500 meter. De jongens haalden een glansvolle eerste plaats met de pyramidebouw, een 2e plaats met de vrije oefening en 2e in het atletiekklassement. Met het gymnastiekgedeelte werden ze kampioen. De meisjes behaalden een geweldige tweede plaats met de vrije oefening. Individueel meisjes: J. van Helvoirt 3e op de 400 meter, R. Adriaans 4e op de 800 meter, A. van Sleeuwen 5e op de 800 meter en A. Brugmans 5e prijs balwerpen. Ze werden 7e in het algemeen klassement atletiek.

Brabants Dagblad, 29 juni 1973; foto's: collectie Cor Mollen.   De nieuwe school werd geopend. In vier maanden is de firma Van Boxmeer er in geslaagd de uitbreiding van de Edith-Steinschool rond te krijgen. De voorzitter van het schoolbestuur, Piet van de Hurk, dankte de architect, B&W het onderwijzend personeel en anderen voor hun inzet. Ten slotte merkte de heer Van de Hurk op dat een overdekte fietsenstalling nog steeds een wens is en dat de bestemming van het terrein tussen de school en de straat nog niet duidelijk is, zodat het gevaar bestaat, aldus de voorzitter, dat straks onze mooie school achter metershoog onkruid schuil moet gaan. De burgemeester wees er op dat Zijtaart er nu drie klaslokalen, een aantal werkruimten en een aula bijgekregen heeft. De aula is door middel van een vouwwand ook te gebruiken als leslokaal.

Veghelse Courant, 1, 15 en 29 juni 1973; Brabants Dagblad, 28 juni 1973.   Enkele andere aktivieiten van verenigingen in juni 1973 waren:

De dames van het NKV sloten het winterseizoen op 5 juni in zaal Versantvoort met een feestprogramma.

De suportersclub van de fanfare organiseerde op 17 juni een oriŽnatierit voor auto's: De Schellenboomrit. Ook vond op die dag de trekking van de loterij plaats. De opbrengst was bestemd voor de aanschaf van een tweetal schellenbomen voor de fanfare.

De junioren van Jong Nederland onder leiding van Maarten van de Ven werden tweede op het Nationaal toernooi dat op 22, 23 en 24 juni in Liempde gehouden werd, met slechts 4 punten verschil met de afdeling Horst, die landskampioen werd.

Brabants Dagblad, 16 juli 1973.   'Op 15 juli werd er een autocross in Zijtaart gereden, georganiseerd door de Waalwijkse Autorally Cross Club. De wedstrijd moest tussentijds worden afgelast wegens de regen. Dit deed aan het geheel als zodanig weinig of geen afbreuk. Het terrein werd er alleen maar zwaarder door en vergde het uiterste van de coureurs. Toen het in stromen ging regenen was dit voor de wedstrijdleiding aanleiding om het evenement verder af te gelasten. Zondag zal de autocross worden herhaald, op dezelfde plaats en tijdstip.'

Veghelse Courant, 6 juli 1973.   In de zomer van 1973 ging een dťpendance van de muziekschool op Zijtaart van start. 22 Leerlingen gaven zich op voor de muziekschool. De lessen zullen op Zijtaart worden gegeven. De fanfare steunt dit intiatief, maar zal niet alles betalen.

Brabants Dagblad, 21 en 25 juli 1973.   'De kwestie verenigingsgebouw kwam op 23 juli 1973 in Zijtaart opnieuw aan de ore. Het kerkbestuur zat om de tafel met de besturen van de fanfare, KPJ, KMG, NKV en NCB. Ontelbare malen is het verenigingsgebouw in Zijtaart dat zich in een deplorabele toestand bevindt aanleiding tot gespreksstof geweest. En daar bleef het dan ook bij, maar nu wil men toch echt spijkers met koppen slaan. Er is maar ťťn goede oplossing, namelijk een gymnastieklokaal, begin vorig jaar door de gemeente zo'n beetje toegezegd en die zaak gaat niet door. Het verenigingsgebouw is eigendom van het kerkbestuur en is na de bouw in de twintiger jaren om financiŽle redenen nimmer onderhouden. Het gebouw toont nu vele lekkages, regelmatig komen stukken plafond naar beneden, vloer, dak en ramen zijn de benaming als zodanig niet meer waard. Het gebouw is tot op de nerf versleten en het heeft geen zin een opknapplan uit te dokteren zolang er niet minimaal f 50.000 op tafel komt.

Afgelopen winter heeft het er even op geleken dat er iets gedaan zou worden. Jongerensoos Het Klumpke uit Veghel had namelijk belangstelling voor het gebouw. Met een gift van f 1.000 van de gemeente Veghel werd binnen het allernoodzakelijkste opgeknapt en men zou nog eens f 1.000 krijgen als men ook iets aan de buitenkant zou doen. Maar eer het zover was ging de soos ter ziele.

Het kerkbestuur heeft al enige tijd geleden besloten het gebouw af te stoten. Men heeft echter nooit de daad bij het woord gevoegd, omdat men oog had voor de moeilijkheden waarin dan met name de fanfare, de KPJ en het KMG zouden komen te verkeren. Men zou hun immers van de enige verenigingsruimte in Zijtaart beroven. Een andere reden dat men het zolang heeft laten hangen was het advies van de gemeente dat restauratie te duur zou worden, met het oog ook op de ruimte in de aula van de Edith Steinschool en het te bouwen gymnastieklokaal. Die bewuste zin in het rapport gaf de Zijtaartse burger moed. Het kerkbestuur stond het gebruik van het verenigingsgebouw zolang toe. Er hoefde immers geen geld bij. De exploitatiekosten werden laag gehouden, het waren in feite allen de kosten van schoonhouden en verwarming waarvoor de drie moesten opdraaien. Noch de drie verenigingen, noch het kerkbestuur hebben geld voor herstel. De opknapbeurt van de Zijtaartse parochiekerk tussen 1964 en 1970 heeft een zware bres geslagen in de financiele situatie van de kerk en het kerkbestuur kon geen aandacht geven aan het verenigingsgebouw.

Maar alle hoop op betere tijden werd de bodem ingeslagen toen tijdens een onderhoud met gemeentefunctionarissen bleek dat Zijtaart niet kan rekenen op een gymzaal. De Zijtaartse schooljeugd krijgt nu in Eerde gymonderwijs en ook dat kost handenvol geld. Men vraagt zich in Zijtaart af hoe alles met elkaar valt te rijmen. Eerst een halve toezegging en later de bekende dode mus. Men vindt het zonder meer een nonchalante behandeling. Nu gaat het kerkbestuur stellen dat de sluiting en verkoop van het pand nu toch maar eens moeten doorgaan omdat verder gebruik ten enenmale niet langer kan duren. ‘Maar wat dan?' vragen de drie verenigingen. Dit grote vraagteken houdt heel Zijtaart bezig. De fanfare zou kunnen repteren in cafť Versantvoort. Enthousiast is men hierover niet, want dat zou het repitiebezoek en het hoge peil negatief kunnen beÔnvloeden. De aula is ongeschikt voor de 150 leden van de KPJ. Het 75 leden tellende KMG zou gedoemd zijn te verdwijnen. Dit laatste zou men echter in Zjtaart voor geen prijs willen.

Na een discussie kwam men tot de conclusie dat het verenigingsgebouw moet worden opgeknapt. De fanfare, bij monde van Antoon van de Ven, zag een nieuwe gemeenschapsruimte in de vorm van een gymnastieklokaal niet zo zitten. Hij zag geen andere keuze dan een rigoreuze opknapbeurt van het pand. Men stelde voor om met B&W te gaan praten, desnoods met het provinciaal bestuur en met leden van de Tweede Kamer. Ook leden van de Veghelse gemeenteraad zouden van de uiterst penibele situatie op de hoogte moeten worden gebracht. Ook dacht men aan de minister van CRM die door de politieke partijen op de hoogte gesteld moet worden. Tijdens de vergadering werd gesteld dat Zijtaart op dit gebied door het Veghelse gemeentebestuur erg stiefmoederlijk was behandeld en dat men hier op staande voet een einde aan wenste te maken. Lang genoeg was Zijtaart het kindje geweest dat 'de oude rokjes moest afdragen'. Zijtaart wil nu wel eens een 'nieuw rokje'. Gerard van de Rijt stelde voor om 'hand in hand' op te trekken naar Veghel, om kenbaar te maken dat een gymzaal wordt geprefereerd, maar als dat op korte termijn niet haalbaar is, er een grondige vernieuwing van het bestaande gebouw moet worden gerealiseerd. Op 5 augustus zullen de vijf betrokken partijen een commissie vormen, de aan de zaak gaat werken.'

Foto: archief Jong Nederland.   De junioren van Jong Nederland gingen in 1973 op kamp in Someren-Heide.

 
Foto's: collectie Oda Timmers..   1973-07-16=21 Kamp Son a.jpg (356069 bytes)1973-07-16=21 Kamp Son e.jpg (404059 bytes)1973 Kamp Son 06.jpg (196751 bytes)1973-07-16=21 Kamp Son i.jpg (314366 bytes)1973-07-16=21 Kamp Son j.jpg (265815 bytes)
De Rakkers gingen van 16 tot 21 juli 1973 op kamp bij de Familie F. merks, Sonniuswijk 18 B, Son. het kampthema was 'Indianen'.
 
Foto's: archief Jong Nederland.   Het KMG ging op kamp naar Zeeland. Het kampthema was 'Robison CrusoŽ'.

Veghelse Courant, 3 augustus 193.   'De aspiranten van de KPJ namen op 22 juli deel aan de grote aspiranten interkring sportdag in Wanroy. Zijtaart behaalde de volgende successen: Jongens A klassement: 2e prijs met de muziekoefening en een 2e prijs met piramidebouw. Ben van de Linden won een eerste prijs met hoogspringen. In het algemeen klassement werd Zijtaarts eerste geklasseerd en hierdoor interkringkampioen. Theo van Eert, van harte gefeliciteerd met je sporters. De meisjes behaalden de derde prijs in het B-klassement. Op 29 juli werd de seniorensportdag gehouden in Rosmalen. De jongens van Zijtaart wonnen de 2e prijs met de muziekoefening vrije inschrijving, en een 2e prijs met piramidenouwen in het kampioenklassement en een 4e plaats met de vrije oefening. Piet van de Linden haalde de 3e prijs met hoogspringen junioren, Peter van Asseldonk de 3e prijs op de 800 meter junioren.'
Veghelse Courant 6 juli 1973.   'Op 28 juli hield de fanfare weer de grote mars over Zijtaart houden. De bekende route naar Rooijakkers en vandaar naar cafť van de Sanden. De marathon mars over Zijtaart was weer goed verlopen. De mensen liepen wel niet op hopen, maar waar men langs trok, toonde men veel belangstelling. Ook nu weer bleek dat koeien, hoe produktief dan ook, toch maar stomme beesten zijn. Kwamen zij van verre zo ver zij konden naar de muziek toegelopen, zo gauw de fanfare in de buurt was lieten zij hun achterwerk zien en holden zo ver weg als zij konden.'

Doc. GAvB.   Zomeruitstapjes:

10 mei 1973:op bedevaart naar Handel met de bejaarden.
22 mei: naar het Vlefohof met de bejaarden.
17 augustus: naar Giethoorn en Urk met de CAV.
28 augustus: naar Madurodam met de bejaarden.
30 augustus: naar vliegbasis Volkel met de bejaarden.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 6 en 11 augustus 1973.   Op maandag 11 augustus 1973 vergaderde het kerkbestuur met de fanfare, NKV (Henk van de Ven), KMG (Arna van de Ven), NCB (Antoon van de Ven) en KPJ over het onderhoud en de restauratie van het verenigingsgebouw. Afwezig zijn de KPJ en de fanfare. Er werd besloten om een Sichting Beheer Parochiehuis op te richten en de gemeente om subsidie te vragen.

Veghelse Courant, 3, 10, 24 en 31 augustus 1973.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in augustus 1973 waren:

Op zaterdag 4 augustus gingen de aspiranten van de KPJ naar het handbaltoernooi in Haps. Ze wonnen de eerste prijs door in de finale te winnen van Rijkevoort.Op zondag 5 augustus voetbalden de senioren van de KPJ op het voetbaltoernooi in Erp. Zowel de meisjes als de jongens werden er 4e.

De aspiranten van de KPJ gingen op 6 augustus 1973 voor de eerste keer op kamp.

Op zondag 12 augustus handbalden de senioren van de KPJ op het grote handbaltoernooi in Gerwen.

De gitaarclub verzorgde een tienermis in het openluchttheater in Mariahout en trad op zaterdag 25 augustus aan in sporthal De Beemd ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van Harmonie Frisselstein.

Elke donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur waren er judolessen in zaal Versantvoort.

Veghelse Courant, 28 september 1973.   De pogingen van Stichting Zijtaarts Belang om in Zijtaart een telefooncel te krijgen nog steeds niet met sukses beloond. De eerste aanvraag dateert van 16 mei 1971, terwijl ook voor 1973 de aanvraag weer door de PTT werd afgewezen.

Veghelse Courant, 28 september 1973; Brabants Dagblad, 2 oktober 1973.   Op zondag 30 september namen twee vendels van Jong Nederland deel aan het Sportteam van het Jaar dat voor de derde keer werd gehouden in St. Michielsgestel. Het vendel 11-13 jaar, De Reigers, onder leiding van Aard van Hoof, werd tweede in de slagbal en matbalwedstrijden. De Bosjesmannen (13-15 jaar) onder leiding van Maarten van de Ven wonnen de raambal en centerbalwedstrijden en mochten de wisselbeker met gepaste trots mee naar Zijtaart nemen.

Veghelse Courant, 14 en 28 september 1973.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in september 1973 waren:

Op zaterdag 1 en zondag 2 september was er een KPJ handbaltoernooi in Boekel ter ere van hun 50-jarig bestaan. De aspiranten jongens wonnen op zaterdag door in de finale van Boekel te winnen.

Op 15 en 16 september 1973 hield de EHBO haar jaarlijkse pleisteraktie.

Op zondag 16 september was er een kontaktbijeenkomst in de aula van de Edith Steinschool voor de leiding van Jong Nederland en het KMG. Een van de onderwerpen van de bespreking was de accomodatie voor de KMG. "Kunnen straks de lokalen van de kleuterschool hiervoor dienen," was de klemmende vraag aan de staf.

De dames van het NKV gingen op dinsdag 18 september op excursie naar de brood- en banketfabriek De Duif in Lieshout.

Brabants Dagblad, 25 september en 5 oktober 1973; Veghelse Courant, 12 oktober 1973.   'De nieuwe RABO-bank werd op 4 oktober 1973 offcieel geopend door burgemeeser Van Weegen. Het riante gebouw werd gebouwd door aannemer Wim van de Burgt. Het gebouw is uitgerust met alarminstallatie, kogelvrij en slagvast glas, een speciale hoek voor het afwikkelen van assurantie-affaires en het boeken van reizen, een zeer ruime directiekamer, een spreekkamer, een keuken, een werkruimte en een archiefruimte, waaraan dringend behoefte was. Er zijn ook safeloketten en er is een modern bankstelletje geplaatst om het wachten voor cliŽnten comfortabel te maken. Ten slotte springt ook de modern afgewerkte balie met haar ronde vorm onmiddellijk in het oog. Het personeel van de bank bestaat uit 5 personen, waarvan mejuffrouw Van de Boogaart, mevrouw Bunthof en de heer Van Asseldonk als employťs werkzaam zijn, de heer Van de Klok als assurantie-adviseur en de heer Van de Hurk als directeur.

Burgemeester H. van Weegen werd door de kleuters de weg gewezen naar het nieuwe gebouw. Hij kreeg de sleutel van de bank op een zilveren blaadje aangereikt van het zoontje van de heer Piet van de Hurk. De bank lijkt vrij safe, want pas na enkele keren heen en weer draaien lukte het de burgemeester het nieuwe bankgebouw te ontsluiten. Als eerste bankdaad verzilverde hij een cheque van 500 gulden voor missionaris Van de Ven, die in ZaÔre werkt en op verlof in Nederland was. Ook wees de burgemeester op de face-lifting van Zijtaarts kom die de voltooiing nadert: een nieuwe school, met daar tegenover een nieuwe bank en straks nog een nieuwe kleuterschool. Na de bezichtiging door genodigden volgde een koffietafel in cafť Versantvoort. 's Avonds bracht de fanfare een serenade. Op 9 oktober trad er een leuk gezelschap op voor de jeugd in de aula van de Edith Steinschool. De kleuters kwamen op 4 oktober al aan hun trekken.'

Veghelse Courant, 5 oktober 1973.   De plaatselijke Judoclub heeft sinds kort haar eigen clublokaal. Waren voorheen de lessen steeds in zaal Versantvoort, dank zij eigen initiatief en zelfwerkzaamheid heeft men nu een eigen clublokaal ingericht bij de familie van den Oever, Pastoor Clercxstraat 97. De lessen verschuiven van donderdag naar dinsdagavond van 7 tot 10 uur en een extra les op zondagmorgen van 10 tot 11 uur.

Foto en krantenbericht: Collectie van Erna van den Elsen, Boxtel.   Op de foto: Toon Thijssen en zijn tweede vrouw Antje van Rijbroek voor hun huis, adres: Pastoor Clercxstraat 23.Krantenbericht: Op 21 oktober 1973 overleed te Zijtaart Toon Thijssen. Hij werd 76 jaar oud. Toon Thijssen heeft meer dan 65 jaar geÔmkerd. Hij was een groot kenner van de korventeelt, terwijl ook de kastteelt weinig geheimen voor hem had. Hij verstond de kunst om de korventeelt op “moderne” leest te schoeien. Hij begreep al heel vroeg, dat bij de gewijzigde drachtverhoudingen in zijn streek er geen sprake meer kon zijn van grote oogsten van de heide, zoals dat in het begin van zijn loopbaan het geval was. Daarop richtte hij zijn bedrijfsmethode in op het leveren van zoveel mogelijk geschikte korfvolken voor de bestuiving. In Toon Thijssen is een van de laatste “natuurimkers” in Oost-Brabant heengegaan. Tot voor enkele jaren kwam hij naast een vijftiental kastvolken steeds met dertig tot vijftig korfvolken uit de winter. Over de “nozemziekte”, zoals hij de gevreesde bijenkwaal noemde, had hij alleen maar gelezen. Op zijn eigen stand heeft hij er nooit last van gehad. Als opvolger van de legendarische Bernard van Dam heeft hij gedurende vele jaren de afdeling Veghel als voorzitter gediend. Bij zijn aftreden in 1969 werd hij tot erevoorzitter van de afdeling benoemd. Hij ruste in vrede!

Foto: collectie Martien van Asseldonk.   Op 11 oktober 1973 werd commisaris van Jong Nederland, Jan van de Ven, 50 jaar. De leiding maakte een Abraham in Jong Nederland uniform.


Brabants Dagblad, 10 oktober 1973.   De NCB vierde op donderdag 18 oktober haar 75-jarig bestaan. 's Morgens was er een mis gevolgd door een koffietafel. Van 3 tot 4 was er gelegenheid te feliciteren in zaal Versantvoort. De gitaarclub en de fanfare brachten ieder een serenade. 's Avonds was er een feestavond.

Brabants Dagblad, 20 oktober 1973.   'Het ziet er naar uit dat de reconstructie van de weg Corsica-Reibroeksraat die de verbinding vormt van de weg Veghel-Sint-Oedenrode naar Zijtaart, binnenkort zal kunnen beginnen. B&W vragen aanstaande woensdag de gemeenteraad om een krediet voor de weg. Bijna twee jaar geleden hebben B&W al een reconstructieplan voor de weg aan de gemeenteraad voorgelegd, maar dat werd toen na uitvoerige discussie niet aanvaard. Daarna hebben B&W de Heidemij gevraagd een nieuw plan voor de weg te maken. Dat wijkt af van het vorige plan. Het wegtracť Corsica-Reibroekstraat blijft nu gehandhaafd en de geplande verbinding via de Kampenstraat (de latere Kapitein Klapwijkstraat) is van de baan. De weg wordt verbreed van 3 naar 5 meter. Daarvoor moet wel een rij bomen aan de linkerzijde van de weg (vanuit Zijtaart gezien) sneuvelen. Er zullen nieuwe bomen geplant worden.'

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 1 oktober 1973.   Op 23 oktober zal er door het kerkbestuur met de gemeente gepraat gaan worden over:

1. Verkoop van de grond van de grond van de gracht achter de kerk aan de Pastoor Kampstraat.

2. Aanleg en verkoop van de grond aan de gemeente voor een voetpad langs de jongensschool. De gemeente zal gevraagd worden dit voetpad recht te maken, zodat er een bouwplaats meer vrijkomt.

3. Speelweide van de kleuterschool. Er is achter de jongenssschool voldoende ruimte.

4. Noodkleuterschool ruimen, laat de gemeente al de grond rond de oude jongensschool en kleuterschool van het kerkbestuur kopen.

5. Noodkleuterscholen: KMG en Jong Nederland hebben een brief gestuurd of ze van de lokalen gebruik willen maken. Vraag aan de gemeente: kan het kerkbestuur deze lokalen verhuren, of moet de gemeente deze verplaatsen, dan komt er bouwgrond vrij.

6. Soos Skup wil het verenigingsgebouw in zijn geheel overnemen. Het gebouw kost geld dus het kerkbestuur stelt voor: verkopen of de gemeente dient subsidie te verstrekken.

Veghelse Courant, 5 en 12 en 25 oktober 1973; doc. GAvB.   Een aantal andere aktiviteiten van verenigingen in oktober 1973 waren:

Sinds begin oktober werd er weer wekelijks gekiend in zaal Ketelaars.

Op 15 oktober hield de KVP haar ledenvergadering houden. 'Noch van uiterst rechts, noch van uiterst links kan alleen de redding komen', zo stelt de KVP. De partij wil met andere christelijke partijen in de komende verkiezingen als CDA uitkomen.

Een aantal jongens van 15 jaar en ouder ging Jong Nederland verlaten. Op verzoek van deze jongens onderzocht de staf of er de mogelijkheid bestaat een seniorenafdeling op te richten. Het groepje was daarvoor te klein. Op 16 oktober was er een bijeenkomst voor geÔnteresseerden en ouders in zaal Versantvoort.

Tussen 8 en  31 oktober bezocht het bestuur van de NKV alle leden met een vragenlijst over de betreffende aktiviteiten.

Op zaterdag 20 oktober 1973 hield de KPJ een uitwisseling met de afdeling Deurne. Ze zijn eerder al in Deurne geweest.

Op 27 en 28 oktober organiseerde de carnavalsvereniging een Fancy-Fair in zaal Ketelaars. De opbrengst is voor het trakteren van de ouden van dagen en jeugd tijdens het carnaval van 1974, Diverse stands zullen worden opgebouwd, onder anere: barakken, sjoelen, schiettent, Jan Gaap, enz.

Op 29 oktober hadden de bejaarden een excursie naar Termeulen in Rotterdam.

In oktober en november 1973 waren er zes kaartavonden voor de Bejaardenbond en de gitaarclub.

Brabants Dagblad, 11 november 1973.; fot's collectie Cor Mollen.   1973-09-11 b.jpg (254987 bytes)1973-09-11 i.jpg (382556 bytes)1973-09-11 k.jpg (303246 bytes)1973-09-11 m.jpg (310909 bytes)1973-09-11 o.jpg (314604 bytes)'Op vrijdag 9 november 1973 werd de nieuwbouw van de Edith Steinschool officieel geopend. De heer Piet van de Hurk, voorzitter van het schoolbestuur, heette alle aanwezigen welkom. Hij vermeldde dat de accomodatie goede kansen biedt voor de vernieuwing van het onderwijs. En het fraaie bouwwerk geeft de dorpskern een aanmerkelijk mooier gezicht. De kinderen brachten in groepjes liedjes ten gehore, en gaven een imitatie van farce Majeur, waarin door hen werd onderstreept dat de school er niet alleen voor hen is, maar voor de gehele gemeenschap Zijtaart. Er werden ook enkele volksdansjes ten tonele gebracht. Hierna kreeg burgemeester Van Weegen het woord. Natuurlijk kon hij er niet onder uit om iets over de verlangde gymzaal te zeggen. Hij zei dat hij alle moeite zou doen, zodra de wet daartoe gelegenheid gaf. Pastoor Versteijnen sprak over de democratisering van het onderwijs. Zonder daarvan de excessen, zoals het bezetten van scholen en universiteiten goed te keuren, wees hij op de zeer goede kern van de gedachte der vernieuwers, die afwillen van het inprenten van een heleboel intellectuele bagage, maar functionele kennis willen aanbrengen, die zich uit in een groot aanpassingsvermogen in de maatschappij waarin de kinderen straks hun plaats zullen moeten vinden.'

Brabants Dagblad,  november 1973.   Op 11 november werd door de regering de tweede autoloze zondag ingesteld. De kekdiensten werden aangepast.


Brabants Dagblad,  november 1973.   In Zijtaart aan de Meester van de Venstraat wordt een 16-tal bejaardenwoningen opgeleverd. Bouwheren en opdrachtgevers hiervan zijn de St. Joachim en Annastichting. Rond maart 1974 zullen de woningen worden opgeleverd. Alle bejaardenwoningen zijn reeds verhuurd.

In Zijtaart gaan 16 galerijwoningen komen, waaonder 2 voor gehandicapten. Hier komen 2 rijen van 8. De 8 staan dan weer voor 4 beneden- en 4 boven-woningen. In alle woningentreft men een centraal antenne- en alarmsysteem aan. De huurprijs zal liggen tussen de f 150,- en f 160,- per maans, exclusief stookkosten en verlichting. De inwoners kunnen gebruik maken van de warmemaaltijd-vesrchaffing door de Raad van Bejaardenwerk.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser, Veghelse Courant 16 november 1973.   Dinsdag 20 november kaarten bij Mevrouw Van de Sanden op Zondveld om uur ten bate van bejaardenbond en guitaarclub.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 21 november 1973.   Het kerkbestuur besluit op 21 november 1973 om het verenigingsgebouw niet te verhuren aan Soos Skup, maar om het te verkopen.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 26 november 1973.   Het kerkbestuur overlegt op 26 november 1973 met de parochieraad in de aula van de Edith Steinschool. Cor Mollen vraagt zich af of de parochieraad nog nodig is, en of het niet beter was om de al enige jaren zittende leden te vervangen. Een aantal leden, waaronder hijzelf, willen aftreden. Het kerkbestuur vraagt hem on nog even aan te blijven en om mid 1974 naar anderen kandidaten te zoeken.

Veghelse Courant, 19 en 26 november 1973.   Enkele activiteiten van verenigingen in november 1973 waren:

Op zaterdag 27 en zondag 28 november organiseerde de carnavalsvereniging een fancy-fair in zaal Ketelaars. De opbrengst was voor het carnaval voor de ouden van dagen en de jeugd. Er waren diverse stands zoals enveloppestand, goal schieten, ballen gooien en barakken.

Het Oranje-comitť hield in november een huis-aan-huis collecte voor sinterklaas.

Op 23 november hield Jong Nederland een dropping  voor de ouders.

Op 27 november maakte het KVO een excursie naar het provinciehuis.

Veghelse Courant, 27 november 1973; foto: Martien van Asseldonk.   Het Oranje-comitť haalde op zondag 2 december sinterklaas af op De Doornhoek. Hierna ging het in optocht via Pastoor Clercxstraat, Pater Vervoortstraat, Meester Van de Venstraat, Reibroekstraat, Keslaerstraat naar zaal Versantvoort, waar de kinderen van de kleuterschool en de klassen 1 en 2 de sint welkom heetten. Onderwijzend personeel en leden van de Oudervereniging verleenden hierbij assistentie. De schooljeugd in zijn geheel werd op dinsdag 4 december getrakteerd.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 17 december 1973.   Er stonden nog 46 klapstoelen in het verenigingsgebouw. Het kerkbestuur besloot om die over te brengen naar de Edith Steinschool. Het kerkbestuur gaf notaris Snoeijs opdracht om het verenigingsgebouw te verkopen.

Veghelse Courant, 23 november, 7 en 21 december 1973.   Enkele activiteiten van verenigingen in december 1973 waren:

De cursus 'Elk wat wils' van de KVO begon op maandag 3 december in zaal Versantvoort.

De Boemelaars wonnen een eerste prijs in Heeswijk. Een prachtig resultaat voor Albert van Zutphen en zijn mannen.

Op zaterdag 8 december organiseerde de kaart- en biljartvereniging Onderling Vermaak een grote rikavond in zaal Ketelaars.

Het jaarlijkse kinderfeest voor de kinderen van het NKV werd op woensdag 19 december gehouden met een poppenkastvoorstelling.

Op iedere woensdag was het kienen in zaal Ketelaars ten bate van de carnavalsvereniging voor de traktatie van de ouden van dagen en schooljeugd.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads