Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1972

Het polygoon jaaroverzicht


Notulen vergaderingen kerkbestuur, 4 oktober 1971.   Per 1 januari 1972 werden de scholen door het kerkbestuur overgedragen aan de Katholieke Stichting van Onderwijsbelangen. De jongensschool werd op 1 januari 1972 opgeheven.

Veghelse Courant, 24 december 1971.   Op 6 januari 1972 vond weer de jaarlijkse filmavond van het Nederlandse Rode Kruis plaats in het verenigingsgebouw.

Brabants Dagblad, 9 en 10 januari 1972.   Pater Jan van den Hurk (37), werd afgelopen zondag uit Portugal gezet vanwege een preek die het regiem niet welgevallig was. Jan van den Hurk: 'Alle preken van de buitenlandse priesters worden door de staatspolitie op kleine bandopname-apparaten vastgelegd. Op nieuwjaarsdag werden in alle grotere centra geheime agenten naar de kerken gestuurd om de preken te beluisteren en op te nemen. Ik moest de mis lezen om 10 uur en toen kwam men mij waarschuwen dat mijn preek afgeluisterd zou worden. Ik ben jarenlang voorzichtig geweest in mijn uitlatingen maar op nieuwjaarsdag kon ik niet langer zwijgen. Het onrecht, vooral de sociale onrechtvaardigheid en natuurlijk ook de oorlog in de Afrikaanse provincies, zat mij te hoog. Pauselijke uitspraken zoals Als gij de vrede wilt, werk dan aan de rechtvaardigheid vormden het onderwerp van mijn preek. Na deze preek voorspelden collega's en vrienden mij, dat ik wel bij de politie ontboden zou worden en daarop heb ik zes spannende dagen gewacht. Totdat ik afgelopen zondagmorgen om half acht uit mijn bed gehaald werd door politiemensen. De agenten, die bijzonder hoffelijk optraden, zeiden dat ik niets mee hoefde te nemen, want we zouden alleen naar de geheime politie in Lissabon gaan voor een verhoor. Ik stopte veiligheidshalve toch maar wat toiletgerief in een tasje en ging naar het politiebureau, waar ik een ontbijt kreeg aangeboden. Op het hoofdbureau in Lissabon werd ik grondig uitgevraagd over mijn preek, de motieven daarvoor en of ik er spijt van had. Dat ontkende ik. "Ik heb naar mijn geweten gesproken." Ik ondertekende het verslag van het verhoor en toen ging het per auto naar het vliegveld. Ik was daar om half drie. Ik vroeg na lang wachten aan een bewaker of het nog lang ging duren en toen deed de man heel verbaasd. "Weet U dan niet dat U naar uw vaderland gaat...?" Om tien voor acht zondagavond arriveerde ik op Schiphol.'

Veghelse Courant, 19 januari 1972.   Carnavalsvereniging De Reigers houdt zaterdag 22 januari haar jaarlijkse Prinsenbal in zaal Ketelaars, aanvang 8 uur. Miss Zijtaart zal op deze avod met behulp van de Reigers het Reigersei uitbroeden. Om elf uur elf zal dan de nieuwe Prins bekebd zijn die tijdens de Carnaval ZIjtaart zal regeren. Aan deze avond werken verder mee de Raad van Elf met dansmariekes, de Hofkapel en hetbekende orkest de Green Stars.
De Reigerkrant, 1997; foto's: collectie Evert Bosch.   Leen Jonkers werd Prins Carnaval Leen I.Veghelse Courant, 19 januari 1972.   De dames van de vrouwenafdeling NKV starten op dinsdag 25 januari aanstaande weer met hun eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. Aanvang 20 uur in zaal Versantcoort. Zuster de Bievan het Wit Gele Kriis in Veghel zal een lezing houden over het voorkomen van ongevallen in en om de woning.
Verteld door Doortje van Nunen - Brugmans op 3 juni 2007.   

Sommige huismiddeltjes zijn nog tot in de jaren zeventig in gebruik gebleven:

- Bij veel boerderijen groeide een plant, waarvan de knolletjes goed hielpen tegen aambeien .

- Vlierthee zuivert het bloed. De witte bloesem van de vlier werd gedroogd. Die thee moest heel lang trekken.

- Brandnetels in de soep zuiveren het bloed ook.

- Een soort geribbeld blad op een wond werkt als trekzalf.

- Kamillethee was goed tegen de tandpijn.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 24 januari 1972.   De gemeente heeft het kerkbestuur laten weten dat zij het bestemmingsplan van het perceel tussen de jongensschool en de noodkleuterschool wil wijzigen. De geplande weg komt te vervallen, daarvoor in plaats zal een voetpad worden aanglegd. Verder kunnen er dan 3 woningen en een Boerenleenbank worden gebouwd. Het kerkbestuur vindt dit een goed voornemen.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 1 februari 1972.   Jan van de Ven, Mien van de Ven en Piet van de Hurk hebben vergaderd met B&W. De burgemeester zegt dat het niet verantwoord is nog geld te besteden aan het verenigingsgebouw. Er moet bekeken worden of het verantwoord is het gebouw nog langer open te houden. Het college van B&W is ook van mening dat het een noodzaak is om in Zijtaart de te bouwen gymzaal te voorzien van de nodige ruimten, zodat dit gebouw ook kan dienst doen als gemeenschapshuis. De burgemeester zegt medewerking van de gemeente toe om in 1973 in Zijtaart een gymzaal te bouwen. Het kerkbestuur besluit een commissie benoemen om dit voor te bereiden, bestaande uit: één afgevaardigde van het kerkbestuur, één van het schoolbestuur en twee mensen van de gemeente.

Veghelse Courant, 21 januari en 11 februari 1972.   Het zeventigjarig bestaan van de fanfare werd op eenvoudige wijze gevierd worden met een kontaktavond in zaal Versantvoort op vrijdag 4 februari. Sekretaris Merks die optrad namens het bestuur van de federatie van de Katholieke muziekbonden in Nederland, verleende aan Piet van Zutphen 'het gouden met smaragd federatief insigne van verdienste'. Het werd een heel gezellig feest, waarbij het wel een omissie van het bestuur was dat de supportersclub niet uitgenodigd was.

Veghelse Courant, 9 februari 1972   Carnavalsveeniging De Reigers

Vrijdag 11 februari  is de carnavalsavond voor de Ouden van Dage in zaal Ketelaars om 8 uur

Zaterdag 12 februari is er dan optocht met medewerking van de fanfare. Opstellen en start bij Van Grinsven op Zondveld. Mocht het slecht weer zijn, dan zullen we de route wijzigen.

Prijsuitreiking om half vijf in zaal Ketelaars. Om 8 uur carnavalsbal in zaal Ketelaars.

Zondag 13 februari gaan we om 2 uur naar de optocht in Veghel. 's Avonds bezoek aan cafe van de Sanden en Jan Versantvoort.

Maandag 14 februari, 's middagd 2 uur kindertraktatie van de kleuterschool en 1, 2, 3de klas van de basisschool.

Om half 4 voor de 4, 5 en 6de klas. Hieraan werken mee Prins, Raas van Elf, Dansmariekes en een bekende goochelaar,

Om 8 uur carnavalsbal in zaal Ketelaars.

Dinsdag 15 februari van 10 tot 12 uur ziekenbezoek door de Raad van Elf. Opgeven voor zaterdag aanstaande bij Evert Bosch, Reibroekstraat 1, Zijtaart.

's Middags van 3 tot 5 uur carnavalsbal voor de jeugd van 13 tot 17 jaar in zaal Ketelaars. Entree f 1,--.

Om 6 uur bezoek aan het klooster met Prins en z'n gevolg met hofkapel.

Om 9 uur carnavalsbal in zaal Ketelaars.
Foto's: collectie Martien van Asseldonk.   Op 12 februari reed er een carnavalsoptocht over Zijtaart. Rechtse foto: de eerste prijs gewonnen door de Leinserondweg.

Veghelse Courant, februari 1972. Door de leidsters van de Rakkerafdeling zal op Vrijdag 18 februari aanstaande een ‘vaderdropping’ worden georganiseerd.

Veghelse Courant, 11 en 25 februari 1972; Brabants Dagblad, 21 februari 1972.   'Zaterdag 19 februari hield de fanfare een grote muzikale avond voor alle goede vrienden van de fanfare. Het was een geslaagde avond. Achtervolgens traden op: de gitaarclub voor de jongeren onder leiding van mevrouw Van Zutphen-Peters, de jeugdfanfare onder leiding van Albert van Zutphen en de gitaarclub voor de ouderen onder leiding van de heer F. Van de Boom, het gemengd koor onder leiding van de heer M. Coolen en als slotstuk de fanfare St. Cecilia onder leiding van de heer Ad van de Heijden. Wethouder de Gouw en de voorzitter van harmonie Frisselstein waren zeer gewaardeerde gasten. Ook enkele zuster hadden haar beslotenheid verlaten om de fanfare die zij dikwijls langs hoorden komen nu eens van nabij te zien. Het festijn duurde bijna 3 uur. Wel iets te veel van het goede.'

Brabants Dagblad d.d. 22 februari 1972; doc. GAvB.   'Het is de bedoeling van burgemeester en wethouders van Veghel, dat in 1973 begonnen wordt aan de uitbreiding van de Edith-Steinschool in Zijtaart met vier lokalen, aan de verbouw van de huidige jongensschool tot kleuterschool en ook aan de bouw van een gymnastieklokaal dat voor meerdere doeleinden te gebruiken is. Het is overigens al meer dan twee jaar geleden dat de gemeenteraad in principe akkoord ging met deze projecten. Die raadsbesluiten dateren van 23 december 1969. Ter voorbereiding van die plannen is een commissie gevormd uit de Zijtaartse gemeenschap, bestaande uit de volgende personen: de heren C. Mollen, I. van de Broek, A. van de Ven en J. van de Ven.'
Foto en herrinering van Martien van Asseldonk.   1972-03 feest JN en KMG.jpg (115145 bytes)Toen ik zeventien jaar was, had ik een keer teveel gedronken. Dat gebeurde niet vaak, maar er waren van die feestjes waar het bier vlugger voor me neergezet werd, als dat ik ze kon verwerken. "Een beetje doordrinken, gij"  werd er dan gezegd, en dan wilde ik me niet laten kennen. Toen ik om een uur of half drie ´s nachts op mijn bed lag, draaide heel de slaapkamer als een mallemolen rond. Het duurde niet lang of ik hing uit het raam te kotsen. "Dat nooit meer," was het enige wat ik dacht. Een paar uur later, om half zes 's morgens, stond ons pap op de slaapkamer. "Wie heeft hier gekotst?" De raam van de slaapkamer zat precies boven de raam van de huiskamer, en onze pap had een mooie verticale streep op het raam zien zitten. We lagen met vieren op de slaapkamer. Ik zei niks, maar onze Willy mompelde, "onzen Tinus."  "Komt er mar eens uit. 's Avonds een grote jongen, 's mergens ook een grote jongen." Ik moest stront uit de varkenskooi kruien. Potverdomme, wat had ik het zwaar. Een wijze les, Ja, onze pap gaf me een wijze... de volgende keer toen ik moest kotsen heb ik meteen de raam van de kamer gewassen en de tuin ter plekke een beetje omgespit.

Brabants Dagblad, 30 maart 1972.   In maart 1972 trad voorzitter Graard van Boxmeer tijdens de jaarvergadering van de NCB in café Van de Sanden af vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij werd geprezen voor de goede leiding die hij gedurende 17 jaar had gegeven. Als dank hiervoor werd hem het erevoorzitterschap aangeboden. Johan van Sleuwen werd als zijn opvolger gekozen. Karel Bekkers werd de tweede man. De jaarvergadering werd door ongeveer 50 leden bezocht.

Veghelse Courant, maart 1972; foto's en brief: collectie Oda Timmers.   1972-03-20 a.jpg (233808 bytes)1972-03-20 b.jpg (257642 bytes)1972-03.jpg (241049 bytes)


Ter afsluiting van het winterseizoen zullen de Rakkers en juniorenleden van de Jong Nederland afdeling op Maandag 20 maart aanstaande een ouderavond verzorgen. Aanvang 20 uur in het verenigingsgebouw. Het programma zal bestaan uit zang, toneel, enz. In de pauze is er een speciale wedstrijd voor de ouders. Ook de bekende verloting ten bate van het jeugdwerk staat weer op het programma. De staf rekent ook nu weer op een grote belangstelling van de ouders.

Veghelse Courant, 21 januari, 11 februari en 3, 10 en 17 maart 1972.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in februari en maart 1972:

Op zaterdag 26 februari gaf de fanfare een uitwisselingsconcert in Gerwen.

Op zondag 6 februari werd de finale gespeeld van het handbaltoernooi in Erp. Het eerste team van de aspiranten van Zijtaart werd winnaar door Erp in de finale te verslaan.

Op 18 februari organiseerde de Rakkerleiding een vaderdropping voor de Rakkers met hun vaders.

Op de op 27 februari gehouden districtswedstrijden in St. Michielsgestel werd de EHBO afdeling Zijtaart tweede.

Op zaterdag 18 maart organiseerde de KPJ een dropping. Het vervoer geschiedt met een geblindeerde bus en brengt het avontuurlijk gezelscshap dit keer wel erg ver van huis. Deelname voor jongens en meisjes strikt 16 jaar.

De Tuinbouwvereniging hield op 21 maart 1972 haar jaarvergadering in zaal Versantvoort. De heer Van Nunen werd herkozen als bestuurslid. Na afloop volgde een gezellig samenzijn.

Op 24 maart hadden de dames van het NKV in zaal Ketelaars een uitwisseling met de afdeling Lieshout.

Veghelse Courant, 7 april 1972.   De jongens van de KPJ-afdeling Zijtaart zijn op eerste Paasdag kampioen van de handbalcompetitie van de kring Uden geworden door met 12-6 te winnen van hun concurenten uit Veghel. De ploeg behaalde maar liefst 33 punten uit 17 wedstrijden met een doelpunten totaal van 322 voor en 27 tegen. Leider van de ploeg is Theo van Eerdt die zijn ploeg reeds na een jaar training het kampioenschap zag behalen.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, op 13 april 1972.   Bertus Brans is 25 jaar collectant geweest en krijgt een cadeaubon. Sebastianus Vervoort is op 28 april 1972 25 jaar getrouwd en krijgt ook een cadeau.

De parochieraad zal om advies gevraagd worden over kandidaten voor het kerkbestuur, de uitreiking van de communie in de kerk, leken laten helpen met diensten en de verkoop van het parochiehuis.

De pastoor heeft alle gezinnen bezocht die vorig jaar geen kerkbijdragen hadden betaald. "Het resultaat van deze bezoeken is niet bepaald goed te noemen," verzucht de pastoor tijdens een vergadering met het kerkbestuur.

Veghelse Courant, 14 april 1972.   Op zaterdag 15 april luisterde gitaarclub De Fortisimo's de Eucharistie muzikaal op onder leiding van de heer Tiny van de Boom. De club heeft grote vorderingen gemaakt. De opluistering in de H. Hartkerk was zo'n grandioos sukses dat verschillende aanvragen voor dergelijke missen binnen komen, onder andere van het St. Joseph-ziekenhuis, de parochie Vorstenbosch, de kapel van het gesticht in Handel en het bejaardenhuis in Dinther.

Foto: Archief klooster Zijtaart.   17-04-1972.jpg (257815 bytes)Op 17 april 1972 nam rector Lauwrensen afscheid van de zusters van het klooster te Zijtaart. Hij verhuisde naar Rottterdam.
Notulen vergaderingen kerkbestuur, 20 april 1972.   Het kerkbestuur ontvangt een rapport van de gemeente over het verenigingsgebouw. Het advies luidt om het gebouw binnenkort te verkopen voor een minimumprijs van f 35.000. Op 26 april 1972 zal het kerkbestuur met de verenigingen vergaderen over de verkoop van het verenigingsgebouw.

Het kerkbestuur zal 600 vierkante grond verkopen aan de Boerenleenbank en 450 vierkante meter aan Piet van de Hurk. Van de Hurk krijgt de grond iets goedkoper, omdat er nooit voor 1974 gebouwd kan worden, omdat op het betreffende bouwterrein van Piet van de Hurk de noodkleuterschool nog in de weg staat.

Het kerkbestuur gaat accoord met het voorstel dat de noodkleuterschool, straks als de kleuters het gebouw hebben verlaten, in de tuin achter de pastorie aan de Keslaerstraat zal worden geplaatst en een bestemming krijgt als jeugdgebouw. De pastoor tekent daarbij aan dat daar nog wel voldoende ruimte over moet blijven voor een nieuwe pastorie. De Stichting Zijtaarts Belang zal gevraagd worden aandacht te besteden aan bestemming en verplaatsing van het gebouw.

Veghelse Courant, 28 april 1972.   'Het programma voor koninginnendag, verzorgd door het Oranje-comité, is als volgt: om 8 uur de vlaggen uit ter ere van de jarige vorstin. Om half tien beginnen de kinderspelen, waarvan de organisatie in handen is van het onderwijzend personeel. Het Oranje-comité doet een beroep op de ouders hiervoor meer belangstelling te tonen dan vorige jaren. Voor de groteren vanaf de zesde klas is er 's middags een fietsralley door Zijtaart.'

Brabants Dagblad, 29 april 1972; Veghelse Courant, 5 mei 1972.   'Het was al vroeg druk met ongewone gasten daar op Corsica 7. Oud fanfare voorzitter Piet van Zutphen was zeer verrast toen hij merkte dat dit allemaal voor hem was. Hij kreeg een koninklijke onderscheiding, de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Pietje had het verdiend. Burgemeester Vam Weegen schilderde de muzikant Van Zutphen vanaf 1921, zijn twaalfde jaar, tot nu, met al de glorie van de fanfare in zijn voorzittertijd (1958-1967). Ook zijn echtgenote die door de fanfare vele uurtjes alleen was geweest deelde in deze hulde. Later pakte Piet van Zutphen zijn instrument en ging mee om een serenade te brengen aan wethouder de Gouw. Hier tekende Pietje zich zelf heel duidelijk. De familie moest maar even wachten, want de fanfare riep.'

Veghelse Courant, 3 maart, 7, 14, 21 en 28 april 1972.   Enkele activiteiten van vereningen in april 1972:

Fanfare Sint-Cecilia gaf op 8 april een uitwisselingsconcert in Gerwen in "De Stad van Gerwen".

Onder het motto 'Trim mee met het NKV' organiseerde het NKV samen met de dames van het NKV op 25 april een grote wandeltocht door Zijtaart's natuurschoon.

Het eerste meisjesteam van de KPJ werd kampioen in de B-afdeling van de kringcompetitie, door met 5-4 van Nistelrode te winnen. Ze waren ongeslagen kampioen en hadden maar één keer gelijk gespeeld.

Afgelopen zondag trok de fanfare naar de pastoor om hem te feliciteren op zijn verjaardag. Een oude traditie die de fanfare blijft handhaven. De vrouw blijkt ook steeds meer greep op de fanfare te krijgen, want zondag marcheerde St. Cecilia onder leiding van een vrouwelijke tamboer maître en zij deed het goed.

Alle leden van de EHBO slaagden afgelopen maandag 24 april. De EHBO telt 39 gediplomeerde leden.

De Hulpaktie Kerk in Nood van het Oostpriesterhulp Nederland bracht opnieuw een bezoek brengen aan Zijtaart. Er werd door een kapelwagen kleding, schoeisel en houdbare levensmiddelen ingezameld.

Brabants Dagblad, 8 mei 1972; Veghelse Courant, 5 en 12 mei 1972; foto's: collectie Martien van Asseldonk.  


'Op 5, 6 en 7 mei organiseerde Jong Nederland een districtstoernooi in Zijtaart. Enthousiasme, een grote inzet, een buitengewoon sportieve geest, uitbundige vreugde bij de winnaars en natuurlijk een teleurstelling bij de verliezers, dat waren de kenmerken van het districtstoernooi van Jong nederland dat het afgelopen weekeinde in Zijtaart werd gehouden. Het mooiste van het hele toernooi was wel dat de Jan van de Ven wisselbekers, ofwel volgens het supporterslegioen de 'wereldcup' in Zijtaart bleef... De wisselbeker van de gemeente Veghel ging naar het meisjesteam van Zijtaart. De Jan van de Ven wisselbeker was vorig jaar ingesteld en toen gewonnen door Zijtaart. Bijzonder aardig was dat Jan van de Ven deze beker zelf aan zijn zoon Maarten kon overhandigen. Groot enthousiasme maakte zich van de jeugd meester en nog lang na de officiële sluiting van het toernooi was in Zijtaart overal te horen dat 'Zijtaart de wereldcup' had gewonnen.'

Brabants Dagblad, 15 mei 1972; Veghelse Courant, 19 en 26 mei 1972; jubileum-boek 40-jarig bestaan VOW.   'Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan hield VOW een receptie in zaal Ketelaars. Veel trouwe VOW-ers waren gekomen. Het hoogtepunt was de serenade van de fanfare, waarbij de heer Mollen een woordje sprak en het werk van VOW prees. Burgemeester Van Weegen beloofde alle medewerking van het plan van de feestcommissie om een nieuw kleedlokaal te bouwen. In zijn bescheidenheid meende hij toch dat eerst de goedkeuring van de gemeenteraad gevraagd moest worden. Frans van de Mosselaar en Jan van Boxtel kregen een attentie aangeboden wegens 25 jaar lidmaatschap. Als hooogtepunt gold de feestavond met ruim 130 deelnemers.

Het aantal leden bedroeg 34 pupillen, 27 junioren en 47 senioren. M. van de Biggelaar nam na 17 jaar afscheid van VOW. Voor de jeugd werd er een toernooi georganiseerd. VOW moest zich tevreden stellen met de vijfde plaats, maar kreeg wel de sportiviteitsbeker.'

Jubileumboek 40-jarig bestaan VOW, 1987.   'In mei 1972 informeerden mevrouw Vissers en mevrouw Van de Ven van de vrouwenbeweging NKV bij VOW of die bereid was uit te breiden met een damesteam. VOW juichte het idee toe. De dames hadden in het begin de grootste moeite om de bal te raken en holden vaak als een kluwen achter de bal aan. De eerste trainer, Henk Brugmans, heeft van deze ongeorganiseerde puinhoop iets weten te maken.'

Brabants Dagblad d.d. 20 mei 1972; doc. GAvB; 'Zijtaart', 187.   'De Edith-Stein school werd samengevoegd met de Sint-Jacobusschool, hierna kregen jongens en meisjes in Zijtaart gemengd onderwijs, zoals ook vóór 1877 het geval was geweest.'

Brabants Dagblad, 20 mei 1972.   In een stuk over 100 jaar Zijtaart wordt ook de toekomst verkend: 'Wat zal de toekomst Zijtaart brengen? Staan over 50 jaar Veghelse flats op Zijtaartse grond of zijn dan de bestaande autokerkhoven 50-maal zo groot geworden? Zal dan het klooster zijn afgebroken en moet er dan nog worden gewacht op een gemeenschapshuis? Zal dan de gymzaal inmiddels met een sporthal zijn uitgebreid, of is Zijtaart dan een openluchtmuseum geworden? Zijn dan alle knotwilgen en heggen doodgespoten of alle landwegen verhard? Zijn dan de boerderijen weekendhuizen geworden? Uit het verleden van Zijtaart is weinig bekend. De toekomst ligt in de handen van zeer velen. Verondersteld mag worden dat iedereen zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van Zijtaart kent en waarmaakt.'

Brabants Dagblad, 23 mei 1972; Veghelse Courant, 12 mei 1972.  

1972 Parochie.jpg (309261 bytes)Het comité 100 jaar Zijtaart onder voorzitterschap van Evert Bosch had een feestprogramma samengesteld in een feesttent bij de Edith- Steinschool. Op donderdag 11 mei begon het feest voor de jeugd met de Drive-in dicotheek Neptune. Op 12 mei was er een lampionoptocht voor de kleineren, waarna de prijzen van de teken- en schilderwedstrijd voor de lagere schooljeugd werden uitgereikt. Op zaterdagmiddag 13 mei was er een groot ganzenbordspel, georganiseerd door de carnavalsclub en de KPJ. 's Avonds was er een gehuwdenbal in oud-Brabantse klederdracht. Het dansorkest The Green Stars en De Boemelaars zorgden voor muziek. Op zondag 14 mei was er een voetbaltoernooi waarin verschillende Zijtaartse buurten elkaar bekampten, 's avonds was er weer dansen. Op maandag 15 mei was er voor de jongsten van Zijtaart een poppenkastvoorstelling. Op dinsdag 16 mei een bonte avond voor de bejaarden, waarin optraden: de vrouwen van het NKV, de KVO, de KPJ, de jeugdfanfare, de Carnavalsclub en de gitaarclub. Op woensdag 17 mei was er een concert van de fanfare, gitaarclub en gemengd koor, en na 10 uur zorgt de Boerenblaaskapel voor stemming.

Op zondag 21 werd er een plechtige mis opgedragen door de vicaris van het Bossche bisdom, monseigneur Ooms. Het gemengd koor had een speciale feestmis ingestudeerd en werd geassisteerd door een blazersensemble van de fanfare. Tijdens de mis bood tijdens de offerande de heer Evert Bosch namens de Zijtaartse gemeenschap een fraai bewerkte ciborie aan. Hierna was er een receptie in de kerk, waar de pastoor en het kerkbestuur honderden felicitaties in ontvangst namen. Om 12 uur begon het defilé. Een zichtbaar genietende pastoor Versteijnen geflankeerd door deken Van de Kamp en burgemeester H. van Weegen en vele genodigden namen zondag onder een stralende zon het defilé van de vele verenigingen af. Voorafgegaan door de ruitervereniging naderde een groepje in oude klederdrachten gestoken inwoners van Zijtaart. De mannen compleet met ouderwetse pet en pijp, met lakense jas en klepbroek en kaziné (zakdoek om de hals), de damens met Brabantse poffer en het oude familiegoud, met lange jurk en omslagdoek ofwel pélerine. Een afdeling van het KVO voerde een reidans uit. Een oude sjees met boerenfamilie-op-weg-naar-de-kerk trok veel bekijks. De oudste inwoner van Zijtaart, de 93-jarige Toon van Sleeuwen was gearriveerd en hij kon zittend het defilé gadeslaan. Afgevaardigden van de Rakkers, Jong Nederland, KMG, KVO, de gitaarclub en de bejaardenbond trokken voorbij. Onder welluidende klanken kwam fanfare St. Cecilia aanmarcheren. Vóór het 'Lang zullen ze leven' sprak de voorzitter Gerard van de Rijt de pastoor en genodigden toe. De KPJ demonstreerde reidansen, ritmische gymnastiek en tot slot maakten de aspiranten en groten een pyramide. Hun optreden kreeg een daverend applaus. De dansmariekes en de Raad van Elf vergezeld van hun mascotte brachten een groet. De motorclub De jagers besloot het een uurlang durend defilé en daarmee eindigden de festiviteiten rondom het 100-jarig bestaan.'

Veghelse Courant, 26 mei 1972.   'Op 28, 29 en 30 mei zal er in Zijtaart weer de jaarlijkse kermis worden gehouden. Dank zij de goede zorgen van het Oranje-comité is er voor jong en oud weer voldoende vermaak. Zo zullen op de kermis aanwezig zijn de auto-scooter, draaimolen, schiettent en nog diverse kramerijen, terwijl de fanfare traditiegetrouw op maandag een muzikale wandeling zal houden. Op zaterdag 27 mei zullen Zondveld en Zijtaart tegen elkaar voetballen op het VOW-terrein.'

Veghelse Courant, 28 april en 5 en 26 mei 1972.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in mei 1972:

Het Oranje-comité organiseerde op 6 mei de jaarlijkse dodenherdenking. Na de mis was er een korte herdenking op het kerkhof. De fanfare en het gemend koor verleenden hun medewerking.

Het NKV organiseerde voor moederdag een lezing over 'De plaats van de vrouw in de tegenwoordige tijd', gehouden door mejuffrouw Cornelissen uit Boxmeer, lid van de KVP en tweede kamerlid.

Drie teams Rakkers van Jong Nederland namen op 13 mei 1972 deel aan een groots opgezette zeskamp in Beers. De wedstrijden bestonden uit busloop, ladderloop, dozenrace, waterdragen, poppen omschieten, kisten en kruiwagenloop. De Rakkers uit Zijtaart behaalden een zeer eervolle tweede en derde plaats

Op veelvuldig verzoek van families die over zijn uit Canada, verzorgde de gitaarclub op zondag 28 mei de gezangen tijdens de mis van 11 uur. Zoals gebruikelijk werd na de mis door de leden gecollecteerd voor de instandhouding van de club.

Veghelse Courant, 26 mei 2 juni 1972.   'Jong Nederland kan zich sedert afgelopen zondag kampioen van Brabant noemen. Het vendel De Bosjesmannen onder leiding van vendelleider Maarten van de Ven wist op het provinciaal toernooi op 27 en 28 mei in St. Michielsgestel beslag te leggen op de eerste plaats. Het KMG vendel onder leiding van Ria vervoort wist tweede te worden. De wedstrijden begonnen onder barre weersomstandigheden en eisten een grote vaardigheid in kreativiteit en buitenleven. Zo moesten op zaterdag de tenten worden opgezet en een werkstuk worden vervaardigd van waardeloos materiaal, en een tocht met hindernissen worden gelopen. Op zondag werd er gesport. Voor de meisjes was dit microkorfbal en vangende torens en voor de jongens matbal en raambal.'
 
Nieuwsblad van het noorden d.d. 12 juni 1972   Bericht over een tentoonstelling van Carla Munsters.

Veghelse Courant, 16 juni 1972.   'VOW handhaafde zich op het nippertje in de eerste klas in een beslissingswedstrijd tegen Helmondia en pas in de tweede helft. Een zeer zenuwachtig VOW gaf na 2 minuten al een goal weg. VOW was niet de mindere maar speelde zeer onzeker. Gelukkig kon Jos van de Brand een vrije trap op een slimme manier benutten. Maar toen Helmondia op een fortuinelijke manier aan een tweede goal kwam, zag het er donker uit. Direct na de rust scoorde Simons op schitterende wijze. Jongeneel kwam van achteren mee en forceerde een strafschop die door Van de Linden werd ingeschoten. Heel VOW begon nu echt te voetballen. Uiteindelijk werd het 5-3 voor VOW.'

Veghelse Courant, 19 mei en 2 juni 1972; notulen vergaderingen kerkbestuur, 18 juni 1972.   De besturen van het KMG, de KPJ en de fanfare hebben zich op 24 mei met het kerkbestuur beraden over de toekomst van het verenigingsgebouw. Unaniem was men van mening dat het verenigingsgebouw, zolang geen passende nieuwbouw aanwezig is, voor genoemde verenigingen onmisbaar is. Een comissie zal nu een begroting opstellen voor de noodzakelijke materiaalkosten voor een provisorisch herstel en deze aan het gemeentebestuur voorleggen. De benodigde man-uren zullen door de verenigingen zelf worden geleverd.

Het kerkbestuur besloot op 14 juni dat het verenigingsgebouw niet verkocht zal worden voordat de nieuwbouw van de Edith-Steinschool verwezenlijkt zal zijn, met als uiterste limiet 30 juni 1974. Vóór het einde van het jaar zal het verenigingsgebouw voorlopig gerepareerd worden. Het is de bedoeling van het kerkbestuur dat de verenigingen die het gebouw nog gebruiken voor onderhoud en een sluitende exploitatie gaan zorgen.

Veghelse Courant, 16 juni 1972; Brabants Dagblad, 20 juni 1972.   Zeventien afdelingen met samen 500 deelnemers en deelneemsters namen deel aan de sportdag van de KPJ in Zijtaart, die op 18 juni onder gunstige weersomstandigheden gehouden werd. 's Morgens begon men met een mis, waarna men onder leiding van de fanfare naar het VOW voetbalterrein marcheerde. 's Morgens waren er muziekoefeningen en pyramydes en 's middags atletiek, zoals hink-stap-sprong, hoog- en verspringen, hardlopen, kogelstoten en balwerpen. 's Middags om 2 uur opende wethouder de Gouw de sportdag officieel, waarna door alle afdelingen samen enkele sportoefeningen worden gebracht. Zijtaart werd vijfde bij de jongens en derde bij de meisjes. De jongens van Zijtaart waren het beste bij de pyramidebouw.

Brabants Dagblad, 21 juni 1972.   De NCB hield in juni haar algemene jaarvergadering van de NCB. De CAV had een record-omzet. De mengvoeder-brache steeg met 18 %, en ook de sectoren meststoffen, zaaizaden en bedrijfsgoederen groeiden. De omzet van inlandse granen, vaste brandstoffen en pootgoed daalde.

Veghelse Courant, 23 juni en  juli 1972; foto's: archief Jong Nederland; verslag uit Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995.   1972 Zieuwent a.jpg (265315 bytes)1972 Zieuwent b.jpg (188070 bytes)1972-06-25 01.jpg (121745 bytes)1972-06-25 05.jpg (121985 bytes)1972-06-25 06.jpg (143810 bytes)'De rustieke stilte in het landelijke Zijtaart werd zondag 23 juli als een donderslag bij heldere hemel doorbroken, toen bekend werd dat in een slag deze plaats twee kampioenen zou herbergen. Uiteraard was dit voor de bevolking van die plaats aanleiding om in massa straten en pleinen te bevolken in afwachting van de thuiskomst van de vendels van zowel het meisjes- als jongensgilde van Jong Nederland die in het Gelderse Zieuwent met de hoogste vaderlandse eer gingen strijken. (..) Aan alle spanning kwam een einde toen voorzitter J. Dinjens en secretaris J. Moors van de Nationale Gilderaad zowel in de categorie meisjes als bij de jongens de beide afdelingen uit Zijtaart als de beide besten aanwees en hen tot nationaal kampioen decoreerde. In een minimum van tijd was dit bijzonder heuglijke nieuws in Zijtaart bekend en het hele dorp met aan kop fanfare St. Cecilia waren naar de rand van het dorp – Doornhoek – getrokken om beide Nederlandse kampioenen af te halen. Op het kerkplein was het ten slotte de heer Antoon van de Ven die felicitaties namens de gehele gemeenschap uitsprak. Gildecommissaris Jan van de Ven was sprak in alle feestvreugde een dankwoord. Hij zag het als een unicum zag dat deze kleine Brabantse gemeenschap tot zo grote daden kan komen door op een en dezelfde dag twee nationale kampioenen in Zijtaart te laten terugkeren.'

Veghelse Courant, 26 mei en 2 en 30 juni 1972.   Enkele andere activiteiten van verenigingen in juni 1972:

De Carnavalsvereniging organiseerde op 4 juni een oriëntatierit voor auto's. .

Op 6 juni brachten de dames van het NKV een bezoek aan de stadsschouwburg in Eindhoven. Hier werd de toneelopvoering Boefjes bijgewoond.

Op zaterdag 3 juni vanaf 5 uur en op zondag 4 juni de hele dag hield de carnalsvereniging en toepconcours in zaal Ketelaars.

De EHBO hield op 26 juni een buitenoefening op Zondveld.

VOW hield in juni haar jaarvergadering. Als klap op de vuurpijl kwam het bericht dat zeventien dames zich gemeld hadden voor de nieuwe competitie. Organisatorisch moest er nogal wat gebeuren. Er werd ook aandacht gevraagd voor hulp bij de verbouwing van het kleedlokaal.

Foto's: collectie martien van Asseldonk.   1972-07-02 01.jpg (138670 bytes)1972-07-05.jpg (167137 bytes)De junioren van Jong Nederland gingen in juli 1972 op kamp in Middelrode.

 
Herinneringen van Martien van Asseldonk.   De senioren van Jong Nederland kwamen op bezoek bij het kamp in Middelrode. Voor de grap zeiden we tegen Toon van Eert: "Toon, hedde 't al gehoord. Jan Vervoort moet trouwen. Jan kon zijn eigen niet meer inhouden."  Veel lol en voor Toon was het opzienbarend nieuws. Op een gegeven moment vonden we het wel genoeg en zeiden we: "Toon, het was maar een grapje." "Ja, ja," zei Toon, "een grapje, maar dat geloof ik niet!" En wat we ook probeerden, Toon was niet meer van zijn geloof af te krijgen. Toen ik na het kamp weer thuis kwam, wist heel Zijtaart het: 'Jan Vervoort moest trouwen'. Toon had het thuis tegen zijn moeder verteld en het gerucht had zich als vuur door kreupelhout door Zijtaart verspreid.

Ik was er nogal door in verlegenheid gebracht, want Jan Vervoort was mijn kameraad. Op zaterdagavond kwam Jan naast me lopen op weg van de kerk naar huis. "Weet jij waar dat gerucht vandaan komt?" vroeg hij. "Nee," ik schudde schichtig mijn hoofd. Hij weet het, dacht ik angstig, nou krijg ik er van langs. Maar er kwam niks en zwijgend stapten we naast elkaar voort.

Brief: archief Jong Nederland; foto´s: collectie Oda Timmers.   1972 Someren-Heide 16.jpg (332657 bytes)1972 Kamp Somerenheide a.jpg (199169 bytes)1972 Kamp Somerenheide z3.jpg (471347 bytes)1972 Kamp Somerenheide z1.jpg (291143 bytes)1972 Kamp Somerenheide z4.jpg (224389 bytes)


1972 Someren-Heide 03.jpg (153245 bytes)1972 Someren-Heide 15.jpg (177358 bytes)1972 Kamp Somerenheide b.jpg (324505 bytes)1972 Kamp Somerenheide f.jpg (277796 bytes)1972 Kamp Somerenheide j.jpg (234675 bytes)
De Rakkers gingen op kamp in Somerenheide. Het kampthema was: Olympische reis om de wereld.

 
Foto's: archief Jong Nederland.   1972 KMG Kamp Nijnsel a.jpg (120354 bytes)1972 KMG Kamp Nijnsel i.jpg (94409 bytes)Het KMG ging op kamp bij de familie Bekkers in Nijnsel. Thema: Fred Flintstone en de oerkei.

Veghelse Courant, 12 mei, 16 juni, 28 juli en 11 augustus 1972; Doc. GAvB.   Andere zomeruitstapjes:

19 mei 1972: met de bejaarden naar het Provinciehuis.
24 mei: het KVO ging op bedevaart naar Handel.
6 juli 1972: naar het Keukenhof met de CAV.
13 juli 1972: op bedevaart naar handel met de bejaarden.
25 juli: de kinderen van de leden van het NKV brachten een bezoek aan De Efteling.
3 augustus: de KVO hield een fietstocht over Boerdonk en het Hurkske.
8 augustus: een uitstapje met de kinderen van de KVO naar Wanroy.
11 augustus: de KVO bezocht de Floriade.
23 augustus 1972: Naar de Floriade in Amsterdam met de bejaarden.
24 augustus houdt de KVO een fietstocht in de omgeving van St. Oedenrode met bezoek aan museum H. van de Kamp.


Notulen vergaderingen kerkbestuur, 17 juli 1972.   Het aanplakbord achter in de kerk mag voortaan alleen gebruikt worden voor kerkberichten. Het kerkbestuur zal de gemeente vragen om een particulier bord te plaatsen voor andere berichten.

Jan van de Ven onderstreept het belang van huisbezoeken. Ook leraren van Zwijssen doen dat op Zijtaart. Het is ook van belang om goede contacten met deze leraren te onderhouden.

Er komt een nieuwe rector in klooster. Het kerkbestuur vraagt zich af of hij nuttig kan zijn voor de gemeenschap of kerk. Pastoor Versteijnen reageert met te zeggen dat men deze man niet voor pastoor moet aanzien. Hij vindt dat het kontakt met de rector via hem moet lopen.

Ook praat het kerkbestuur over de verplaatsing van de noodkleuterschool en de inrichting van het houten gebouw als toekomstig jeugdhuis. Kan de gemeente dat betalen? Één lokaal zou voor het KMG zijn en één voor het Wit-Gele Kruis. Er wordt gevraagd of het Wit-Gele Kruis niet kan worden ondergebracht worden in de aula van de Edith-Stein school? Passen het KMG en het Wit-Gele Kruis wel bij elkaar in één gebouw? Jan van de Ven zegt van wel. Zij zullen het gebouw op andere tijdstippen gebruiken.

Piet van de Hurk had in juni het kerkbestuur om een voorlopige koopakte voor de grond gevraagd en die niet gekregen. Hij vraagt nu om duidelijkheid over de koop van de grond en wanneer de noodkleuterschool zal verdwijnen. Het kerkbestuur antwoordt dat dat in 1972 zal gebeuren.

Het kerkbestuur besluit om het KMG, KPJ en de fanfare te vragen wat ze van plan zijn met het gemeenschapshuis. Gaan ze ermee akkoord om met de 2.000 van de gemeente de zaak op te knappen?

Thieu Dortmans leert nog voor organist. Een deel van de kosten worden door het kerkbestuur betaald.

Brabants Dagblad, 22 juli 1972.   1972-07-22 a.JPG (637082 bytes)'De inwoners van Zijtaart die niet zo tevreden zijn over de wegverbindingen tussen Veghel en Zijtaart kunnen zich troosten met de gedachte dat verscheidene deskundigen en gemeentebestuurders zich nog steeds het hoofd breken over deze kwestie. Zeer binnenkort wordt er een nieuw fietspad aangelegd tussen Zijtaart en de brug over de Zuid-Willemsvaart dat de weg verkort. Het met asfalt verhardde fietspad zal ruim een kilometer lang worden en lopen vanaf de Pastoor Clercxstraat over de Doornhoek naar de provinciale weg ter hoogte van de Kennedylaan.'

Veghelse Courant, 21 juli en 4 augustus 1972.   'Op 22 juli hield de fanfare de jaarlijkse mars van dankbaarheid via de Leinserondweg naar Zondveld. Op 29 juli volgde een tweede mars over de oude bekende route naar J. Rooijakkers. Het was weer een stuk poëzie daar achter op Krijtenburg aan de Rooise kant. Rooijakkers had weer goed gezorgd en de fanfare blies er flink op los. Met de rechterhand het instrument beheersen en met de linker zo af en toe een flinke slok pils naar binnen richten. De koeien, de paarden en de kalveren hadden hun lol aan de muziek. Zij renden door de wei en gooiden van puur jolijt hun kont in de lucht. Later trok men nog naar Ties Habraken, een trouw lid dat Abraham zag. Daar achter in de koeienstal, daar zat St. Cecilia en rustte uit.'

Foto's: collectie Ties Habraken.   1972-08-02 a.jpg (177629 bytes)1972-08-02 b.jpg (202763 bytes)Op 2 augustus 1972 bracht de fanfare een serenade aan Ties Habraken die vijftig werd. Op de linkse foto feliciteert Jas van de Tillaart Ties Habraken. Op de rechtse foto zitten Christ van Eert, Cor Habraken en Cor (van Hannes) van Berkel te feesten.

Brabants Dagblad, 1 augustus 1972.   'De inwoners van Eerde en Zijtaart zullen waarschijnlijk niet lang meer verstoken blijven van riolering; een voorziening die in de meeste delen van ons land als zeer gewoon wordt beschouwd, maar die voor Eerde en het grootste deel van Zijtaart nog een ongekende luxe is. In Zijtaart zullen van riolering worden voorzien: Pastoor Clercxstraat, Meester Van de Venstraat en Pater Vervoortstraat.'
Veghelse Courant, 23 augustus 1972.   Zaterdag aanstaande 26 augustus vanaf 5 uur en zondag 27 augustus vanaf 10 uur voormiddag zal er in zaal Ketelaars te Zijtaart een Fancy-Fair gehouden worden, georganiseerd door de Carnavalsvereniging De Reigers. Diverse stands zulen er opgebouwd worden, zodat jong en oud zich kan vermaken.
Veghelse  Courant, 13 oktober 1977.   Per september 1972 werd er een nieuwe seniorengroep van Jong Nederland opgericht. De vorige groep was in maart 1972 gestopt. De nieuwe groep bleef tot juni 1973 bestaan.

Veghelse Courant, 25 augustus 1972.   'De leiders en leidsters van Jong Nederland en het KMG hadden op zondag 27 augustus een kontaktbijeenkomst in zaal Versantvoort. De Gildehal van Jong Nederland moet noodzakelijk worden uitgebreid, terwijl het KMG bij eventuele verkoop van het verenigingsgebouw geheel zonder jeugdhuis komt te zitten. De gezamelijke staf wil proberen door het voeren van akties en het eventueel oprichten van een Stichting Jeugdbelangen deze zaak tot een goed einde zien te brengen.'

Veghelse Courant, 13 oktober 1977.   Per september 1972 werd er een nieuwe seniorengroep van Jong Nederland opgericht. De vorige groep was in maart 1972 gestopt. De nieuwe groep bleef tot juni 1973 bestaan.

Veghelse Courant, 1 september 1972.   Bertus Brans: 'Ik ben per brommer dwars door het mooie Duitse land gereden, met bezoek aan de Bonifatiusdom te Fulda. De Tsjechische douane was niet streng, zodat ik toch nog wat godsdienstige lektuur had binnengesmokkeld. Ik wilde verder per trein van Cheb naar Jihiava, maar door werkzaamheden ergens aan de lijn kwam ik in Brno terecht. Prachtig was het landschap langs de Berounka rivier bij kasteel Karlstein. Eindelijk bereikte ik toch mijn vriend Jan Kispárek, bij wie ik enkele dagen verbleef. Ik mocht de cooperatie bezichtigen. De koeien blijven 's zomers op stal en men teelt daar klaver en mergkool. Bij het bezoek aan de pastoor van Pribyslav ging het over de godsdienstige toestanden in Nederland. De kerken zijn van binnen erg pralerig en de torenspits heeft de vorm van een ui. Er zijn nog 3 van de 7 bisschoppen in het land, zo verneem ik met Esperanto uit Rome. Het Tsjechische volk gaat nog steeds veel ter bedevaart. De esperantisten die ik bezocht had, ontvingen me met een glaasje wijn. Nizkov is een klein dorpje, de kippen liepen er over straat. Als er een bus kwam, gingen die opzij.'

Brabants Dagblad, 5 september 1972; Veghelse Courant, 25 augustus 1972.   'De fanfare heeft met een muzikaal lang weekend het 70-jaar bestaan uitbundig gevierd. Een tiental fanfares en harmoniegezelschappen brachten een muzikale groet aan het jubilerende corps. Op vrijdag was er een dansavond. Op zaterdagmiddag 2 september een receptie. De Fortissimo's brachten een serenade. 's Avonds traden muziekgezelschappen op. De heer Van de Biggelaar bood namens de supportersclub een zwaar verzilverde bugel aan, vooral als waardering voor onder-dirigent Albert van Zutphen.'

Brabants Dagblad, 5 september 1972.   Van Lee N.V. was de laagste inschrijver voor de riolering van Eerde en Zijtaart. De gemeente hoopt 40 % subsidie te krijgen van de Dienst Aanvullende Civieltechnische Werken in het kader van de bestrijding van werkeloosheid.

Brabants Dagblad, 11 september 1972.   1972-09-10 BD a.JPG (157976 bytes)Op het kerkhof te Zijtaart werd op zondag 10 september 1972 het grafmonument voor de gesneuvelden in de Tweede Wereldoorlog gewijd.
Veghelse Courant, 22 september 1972; Brabants Dagblad, 23 en 25 september 1972.   1972-09-25 BD a.JPG (184506 bytes)Op de foto van links naar rechts: Jo Coppens, Theo van Eerdt, Bart van de Linden, oud-voorzitter Toon Rovers en Joke Rooijakkers. Ze worden gefeliciteerd door wethouder P. Dobbelsteen.

'Vijftig jaar geleden richtte A. Rovers in Zijtaart de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand op, als een afsplitsing van de bestaande NCB. In 1966 werd de organisatie voortgezet als KPJ. Wat de activiteiten betreft is er sinds de oprichting veel veranderd. Wedstrijden in het beoordelen van agrarische gewassen en vee hebben het veld moeten ruimen voor sport en culturele activiteiten. Vooral wat de sport betreft mag de afdeling Zijtaart er zijn. Dit jaar wonnen zowel de jongens als de meisjes voor de oefeningen een eerste prijs, terwijl het pyramidebouwen self voor de derde keer in successie werd gewonnen. Ook op cultureel gebied wordt er hard gewerkt, volksdans, fantasiedans en hotsknotsband zijn enkele culturele uitingen waarmee KPJ Zijtaart zelfs in Tilburg op de zogenoemde interkring in wedstrijden mocht verschijnen. Een heleboel leden zien elk jaar weer verlangend uit naar de uitwisselingen en droppingen. De KPJ doet het met 150 leden op het ogenblik bijzonder goed.

Het programma voor het 50-jarig bestaan: op zaterdagmiddag 23 september om half 2 discotheek voor aspiranten in zaal Ketelaars. Vervolgens een mis in de kapel door rector Verra. Om half 6 receptie in zaal Ketelaars. Om 7 uur een serenade door de fanfare, gevolgd door een groot bal.'

Foto's: collectie Jeanne Vermetten-Rovers uit Breda     Janus Rovers, medeoprichter van de jubilerende KPJ (eerder RKJB) kreeg in 1972 een serenade.Veghelse Courant, september 1972; foto: collectie Oda Timmers.   1972-09 Afscheid Flame Bolk a.jpg (292443 bytes)Flamea Ine Bolk nam in september 1972 afscheid als leidster van de Rakkers.


De rakkers van de Jong nederland afdeling hebben afgelopen Zondag afscheid genomen van hun leidster Flamea Bolk, die wegens studieredenen Jong Nederland gaat verlaten. Voor dit afscheid waren de Rakkers in de versierde Gildehal bij elkaar gekomen, waar een kort maar leuk programma door hen zelf werd verzorgd. Door middel van zang en voordracht werd Flamea Bolk dank gebracht voor het vele werk in de afgelopen 4 jaren. Akka Timmers bood namens alle rakkers een prachtig gedenkboek aan. De heer Van de Ven dankte de leidster namens de ouders en namens de Staf van Jong Nederland voor de prettige samenwerking in het jeugdwerk. Hij vroeg een blijvende belangstelling voor het jeugdwerk en wenste haar verder nog veel sukses. Het laatste woord was aan Flamea Bolk die dank bracht aan alle rakkers en leidsters voor deze fijne afscheidsmiddag en besloot met de beste wensen voor de toekomst.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 25 september 1972.   Jan van de Ven stelt in de vergadering van het kerkbestuur van 25 september 1972 voor om te vergaderen met de verenigingen en Stichting Zijtaarts Belang om een overkoepelend orgaan te vormen om met de gemeente te proberen tot een positief resultaat te komen. Lukt dat niet dan contact zoeken met ministerie of de gedeputeerde Staten om daar de problemen aan te kaarten, zoals gymzaal, hoeveel geld en tijd kost het om jeugd enige gymles te geven en dan de vele sportverenigingen die helemaal geen accomodatie hebben. Het kerkbestuur zal voor deze vergadering twee leden per vereniging uitnodigen van: NCB, KVO, NKV, Vrouwenafdeling NKV, KPJ, Jong Nederland, KMG, Fanfare, CAV, Zijtaarts Belang, Boerenleenbank, VOW, Schoolbestuur, Oranjecomité, EHBO, Carnavalsvereniging, R.K. Bond van Bejaarden.

De pastoor wordt er aan herinnerd om een afspraak te maken met de rector voor kennismaking met het kerkbestuur. Eerder had pastoor Versteijnen betrokkenheid van de rector met verenigingen en de kerk afgewezen, want dat was een taak voor de pastoor. Alle contact met de rector moest via de pastoor lopen.

De secretaris van het kerkbestuur wil liever niet week in week uit op de pastorie vergaderen, maar voortaan liever in zalen.

Mevrouw Kremers, lid van het kerkbestuur, vraagt over de studiebijdrage voor priesterstudent Kremers.

Veghelse Courant, 16 november 1973.   Op 28 september 1972 stelde de gemeenteraad een krediet beschikbaar voor de uitbreiding van de Edith Steinschool.

Veghelse Courant, 15, 22 en 29 september 1972.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in september 1972:

Op zaterdag en zondag 16 en 17 september was er de jaarlijkse pleisteraktie van de EHBO.

Het Oranje-comité organiseerde op zondag 17 september weer de jaarlijkse tocht voor de zusters.

Meestal houdt de EHBO oefeningen op een boerderij, een autokerkhof of iets dergelijks. Ditmaal had het bestuur gemeend dat ook in gebouwen die in vervallen staat verkeren nog wel iets te leren valt. Op maandag 18 september was er een oefening van de EHBO in het verenigingsgebouw.

Op dinsdag 19 september hield de KVO een fietstocht naar Tuincentrum Bever in Sint-Oedenrode.

De heer Wetser gaf op woensdag 20 september aan de dames van het NKV instructie in het schikken van droogbloemen.

Op zondag 24 september 1972 namen de Rakkers na 4 jaren afscheid van leidster 'flamea' Ine Bolk, die vanwege studieredenen Jong Nederland gaat verlaten. Voor dit afscheid waren de Rakkers in de versierde gildehal bij elkaar gekomen, waar een kort, maar leuk programma door hen zelf werd verzorgd.

 
Veghelse Courant, 29 september 1972.   'Bij voldoende belangstelling zal er in zaal Versantvoort een judo-kursus gegeven worden. Deelname is mogelijk voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar. De eerste les zal dan gegeven worden op donderdag 5 oktober.'

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 3 oktober 1972.   Op 3 oktober 1972 vergadert het kerkbestuur met de fanfare (Antoon van de Ven en Harrie Bolk), de KPJ (Theo van Eerd) en het KMG (de dames Gerda van de Akker, Gerda van de Tillaart en Brugmans). Het kerkbestuur zegt dat de verenigingen het parochiehuis moeten repareren. De fanfare en de KPJ zeggen toen om op zaterdag 14 oktober met opknappen te beginnen. Harrie Bolk stelde voor om de fanfare f 1.000,-- gulden te geven om het parochiehuis van binnen op te knappen. Het kerbestuur wil geen loon geven. Het wil ook geen huur meer vragen, maar wil dat de verenigingen samen de kosten voor onderhoud gaan dekken.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, op 9 oktober 1972.   Op 9 oktober 1972 vergadert het kerkbestuur in zaal Versantvoort met vertegenwoordigers van de NCB, KVO, NKV, Vrouwenafdeling KVO, KPJ, KMG, fanfare, Stichting Zijtaarts Belang, CAV, VOW, Schoolbestuur, Oranje-comité, Carnavalsvereniging en R.K. bejaardenbond. Halverwege de vergadering komt de heer Janssen, correspondent van het Brabants Dagblad, binnen.

Evert Bosch vraagt: "Is Zijtaarts Belang al uitgenodigd om subsidie aan te vragen?" Er worden al veel problemen van Zijtaart met de gemeente besproken, zonder de Stichting er bij te betrekken. Jan van de Ven antwoordt dat er een overkoepelend orgaan moet komen van alle verenigingen. Cor Mollen zegt dat er een samenspel moet zijn met Stichting Zijtaarts Belang, dat misschien uitgebreid of vernieuwd moet worden. In het algemeen wordt gesteld dat Zijtaarts Belang de laatste tijd niet aan de verwachtingen van het publiek heeft voldaan. Misschien heeft de Stichting te weinig bij de gemeente aangeklopt, mischien ook niet, maar de mensen weten het dan niet, de Stichting heeft daar dan te weinig publiciteit aan gegeven. Het publiek is ontevreden over het werk van de Stichting.

Jan van de Ven betoogt dat Zijtaarts Belang in elk geval uitgebreid moet worden en iedere laag van de bevolking moet er in vertegenwoordigd zijn. Besloten werd om Stichting Zijtaarts Belang te vernieuwen en eventueel uit te breiden en misschien de bestaande werkgroep van de Stichting te laten vervallen. Er werd een commissie gevormd om nieuwe kandidaten aan te trekken en met Zijtaarts Belang te overleggen over een meer efficiente manier van werken. Leden: mevrouw J. van de Ven, Antoon van de Ven, mevrouw Rooijakkers, Marjo van de Tillaart, Gerda van de Akker en Piet van de Velden.

Jan van de Ven deelt nog mee dat een jongerengroep uit Veghel gevraagd heeft om van het verenigingsgebouw een soos te maken.

Veghelse Courant, 20 oktober 1972.   'De met nieuwe kolbakken getooide drumband zijn in Dorpplein-Budel gepromoveerd. Ze kwamen triomfantelijk in Zijtaart terug waar de fanfare hen ontving met een hartelijk 'Lang zal ze leven'. Instrukteur Mari van Zutphen en tamboer-maître Cor van de Hurk en het hele corps hadden er hard voor gewerkt.'

Brabants Dagblad, 21 oktober 1972.   'Het schoolbestuur praat met ouders over de vorming van een oudervereniging. Deze kan helpen met schoolverlatersdagen, een eerste Communieviering en de St. Micolaasviering. Johan Schoenmakers vond de oudervereniging vooral als een tussenschakel tussen school en ouders van belang. Hij stelde voor om een keer een open dag te houden. Hij vond zelfs dat de ouders als klasgenoot van hun kinderen eens een lesdag mee moeten maken op de lagere school. Er werd een voorbereidingscommissie samengesteld, bestaande uit Johan Schoenmakers, Ciska Coppens – van Asseldonk, Jan Nikkelen, mevrouw Van Zutphen – Verhoeven en Harry van de Berkmortel.'

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 25 oktober 1972.   Het kerkbestuur vindt dat zij de parochieraad meer moet gaan betrekken.

Jan van de Ven deelt mee dat er een Comité Parochiehuis is opgericht. Leden zijn: Jan van de Ven (kerkbestuur), Theo van Eerd (KPJ), Cor van Zutphen (fanfare) en Gerda van de Akker (KMG).

Jongerensoos Het Klumpke wil het verenigingsgebouw huren en moet daar dan f 25,-- per avond voor gaan betalen. Het kerkbestuur zal de gemeente om goedkeuring vragen. Op 30 oktober 1972 zal het kerkbestuur met de beheerders van de Soos in zaal Versantvoort praten over brandgevaar, toiletten, hoe lang de soos het verenigingsgebouw denkt te huren, enz.

Vghelse Courant, 2 september en 3 november 1972.   1972-11-03 VC a.JPG (222379 bytes)'Op zaterdag 30 september zal voor de eerste keer de strijd losbranden in een serie van drie wedstrijden voor wie zich clubkampioen mag noemen van MC De Jagers. Op 4 november wordt op het crossterrein Kennedylaan de finale gereden. Er wordt onder andere om de titel gestreden door Jan van Zutphen, Bert van Berkel, Berry Thijssen, Jo van Kasteren, Jos van de Ven en Nico Bolk. Omdat we dit jaar nog maar één 500 cc senior hebben, met name Wim Peepers, is het vrij eenvoudig te voorspellen wie de kampioen in deze klasse wordt. Dat zal Wim Peepers wel worden.'

Veghelse Courant, 29 september, 6, 13 en 27 oktober 1972.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in oktober 1972:

Op 1 oktober 1972 nam Jong Nederland met 2 vendels deel aan de wedstrijden voor de titel Sportteam van het Jaar in St. Michielsgestel.

Er waren weer een aantal kaartavonden voor de bejaardenbond in oktober en november in café J. Versantvoort en in café A. van de Zanden.

In de week van 9 tot en met 14 oktober werd er een huis-aan-huis collecte gehouden voor de aktie ‘Wij en Zij'.

Op maandag 9 oktober werd de jaarvergadering van de EHBO gehouden in zaal Ketelaars. Voorzitter Albert van de Wetering bedankte dokter Halewijn die al bijna 10 jaar geleden in Zjtaart het werk van dokter Kersemakers overnam als docent van de EHBO. Aan 13 geslaagden werd het EHBO diploma met bijbehorend insigne uitgereikt. Zus van de Hurk en Albert van de Wetering werden op muzikale wijze gehuldigd voor hun 12 ½ jarig jubileum.

Op vrijdag 27 oktober was er een dropping voor de KPJ en niet leden.

Op zaterdag 28 oktober nam de blaaskapel mee aan het concours in Rosmalen. Ze wonnen een eerste prijs met promotie.

Brabants Dagblad, 4 november 1973.   1972-11-04 BD a.JPG (128182 bytes)Fietsende autoriteiten openden op 3 november 1972 het rijwielpad Veghel-Zijtaart. Fietsend van links naar rechts: gemeentesecretaris J. Wiggers, de nieuwe wethouder G. Schilder, wethouder P. Dobbelsteen en burgemeester H. van Weegen.

Brabants Dagblad, 8 november 1972.   'Alleen de nieuwe wijken in Zijtaart hadden tot nu toe de beschikking over riolering. Na april 1973 zal ook de rest van de bebouwde kom zijn voorzien van riolering. Niet alleen De Voortstraat, de Pastoor Kampstraat en de Keslaerstraat kunnen dan hun afvalwater lozen, maar ook de Pastoor Clecxstraat vanaf huisnummer 18 tot huisnummer 105, de Korenmolenweg, de Pater Vervoortstraat en de Meester Van de Venstraat worden aangesloten. De situatie tot op heden was zo, dat het rioolwater terecht kwam in een pompput gelegen in het verlengde van de Pater Vervoortstraat, en vandaar verder geperst werds in het open water van de Biezenloop. In de toekomst zal het water vanaf het industrieterrein onder de Aa en de Zuid-Willemsvaart door geleid worden en gezuiverd worden in de zuiveringsinstallatie op de grens van Heeswijk-Dinther en Veghel gelegen.'

Veghelse Courant, 10 november 1972; de uitnodiging komt uit de collectie van Oda Timmers.   1972-11.jpg (166493 bytes)'Op vrijdag 10 november vierden de jongens en meisjes van Jong Nederland en het KMG St. Maarten. Om half 8 was er een mis met de ouders. Door een gezamenlijke aktie van leiders en leidsters werden er die avond weer fruitschalen bezorgd bij de Zijtaartse zieken in het St. Josephziekenhuis in Veghel. Na de mis was er een gezamelijke bijeenkomst met de ouders in het verenigingsgebouw waar de film over het 100-jarig bestaan van Zijtaart werd vertoond, alsmede nog enige films over het plaatselijke jeugdwerk.'

Veghelse Courant, 8 november 1972   Zaterdag 11 november aanstaande zal er in zaal Ketelaars het jaarlijkse Elf-elf Bal gehouden worden, aanvang 8 uur. Op deze avond zal om elf minuten over elf de nieuwe Miss-Zijtaart 1973 worden bekendgemaakt door Prins Leo I, waarna Prins Leo I, die een jaar de scepter heeft hezwaaid over de Reigers begraven zal worden.

Alle dames uit Zijtaart tussen 16 jaar en 60 jaar kunnen aan deze verkiezing deelnemen. Aan deze avond werken verder mede de Dansmariekes, de Raad van Elf en een bekend orkest. Het spreekt vanzelf dat degenen die gecostumeerd zijn ook welkom zijn!
Doc GAvB.   In de nacht van 12 op 13 november 1972 stormde het erg. Graard van Boxmeer bezocht op 14 november met De Klok heel de dag bedrijven. Het zwaarst getroffen waren Cor van Bakel, Cor Coppens, W. van de Heuvel, Harry van Eert en Johan van de Heijden.
Veghelse Courant, 15 november en 6 december 1973.   Carnavalsvereniging De Reigers zal op zondag 19 november aanstaande een orientatierit houden voor auto's in de gemeente Veghel. Start vanaf 1 uur, Inschrijven vanaf 12 uur in zaal Ketelaars. De rit is ongeveer 50 kilometer lang.

De rit werd verschoven naar zondag 10 december.
Veghelse Courant, 15 november 1973.   Brief van Pater Van de Ven: 'De totale opbrengst van de diverse acties voor mijn missie heeft alle verwachtingen overtroffen, namelijk f 2.440,75. Heel, heel hartelijk dank aan heel missieminnend Zijtaart.'

Veghelse Courant, 15 november 1972.   Het bestuur van de KVP meent dat de KVP Zijtaart weer moet opleven. Zonder sterke KVP zal Nederland moeilijk te besturen zijn. Het overgebleven bestuur meent dat het hoog tijd is om in Zijtaart weer een stevig bestuur te gaan vormen.

Mededeling Mari Brugmans d.d. 19 november 2006.   Op 22 november 1972 werd voetbalvereniging Soffelt opgericht door Bert Adriaans, Adrie van de Crommenacker, Antoon van de Sande, Jan van Uden en Bert van Lankvelt. Eerder hadden ze al een paar keer geoefend op een veldje op Zondveld bij De Putten.
Notulen vergaderingen kerkbestuur, 27 november 1972.   Het kerkbestuur zal de Bejaardenbond vragen om voortaan het kerkhof, de perken en plantsoenen van de kerk te verzorgen.

Veghelse Courant, 3, 10, 17 en 24 november 1972.   Enkele andere activiteiten van verenigingen in november 1972:

De vrouwenbeweging van het NKV organiseerde op dinsdag 7 november een excursie naar het textielveredelingsbedrijf De Watermolen in Helmond. Ook leden van het KVO en niet-leden konden hieraan deelnemen.

Op 11 november werd er in zaal Ketelaars een elf-elf-bal gehouden. Om elf minuten over elf werd de nieuwe Miss-Zijtaart bekendgemaakt door prins Leo I.

Het Oranje-comité hield in de week van 12 tot 18 november een huis-aan-huis collecte houden voor sinterklaas.

Het NKV hield op 17 november een dropping.

Leiders en leidsters van KMG en Jong Nederland hielden op zaterag 18 november de Nationale Jeugdcollecte onder het motto 'Geef de jeugd de ruimte'. In de nabije toekomst zal er voor genoemd jeugdwerk ook in Zijtaart gezorgd moeten worden voor ruimte.

De carnavalsvereniging hield op 19 november een oriëntatierit voor auto's.

Het bestuur van het NKV en de NCB belegden een contactbijeenkomst belegd in zaal Versantvoort. Men wil meer samen gaan werken. De eerste aktiviteit is een gezamenlijke spreekbeurt over W.A. en rechtsbijstandsverzekering op 20 november in zaal Versantvoort.

Op Zaterdag 25 november werd het grote St. Nicolaasfeest voor de kinderen van de KNV-leden gevierd in het verenigingsgebouw. Er werden enkele leuke films worden gedraaid en er werd een traktatie aangeboden.

Veghelse Courant, 8 december 1972.   Op 8 december werd er in zaal Ketelaars een bijeenkomst voor de ouders van de schoolgaande kinderen om te komen tot de oprichting van een oudervereniging. De heer Van Bergen uit Eindhoven gaf een uiteenzetting geven over doel en werkwijze van de oudervereniging.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 18 december 1972.   Het kerkbestuur had Piet van de Hurk toegezegd dat de noodkleuterschool vóór eind 1972 van het door Piet aangekochte perceel verwijderd zal worden. Piet van de Hurk vraagt in december 1972 het kerkbestuur om deze grondaankoop te annuleren, want de kleuterschool staat er nog steeds. Bouwen wordt steeds duurder en hij wil niet langer wachten. Wordt goedgevonden.

'Zijtaart', 51.   In 1972 trad Piet van de Velden toe tot het kerkbestuur. Piet zou tot 1980 in functie blijven.

Veghelse Courant, 8 december 1972.   Op donderdag 21 december hadden de dames van het NKV een kerstviering. Er was een mis in de kapel van de zusters, gevolgd door een passend kerstprogramma in zaal Ketelaars.

Veghelse Courant, 29 december 1972.   1972-12-29 VC.JPG (214905 bytes)Nieuwjaarswensen van de Zijtaartse middenstand.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Toelichting Kroniek - Downloads