Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1970

Het polygoon jaaroverzicht


Doc. Veghel, nr. 383.   De KPJ telde per 1 januari 1970 76 leden, in totaal 37 jongens en 39 meisjes.

Brabants Dagblad, 6 januari 1970; Veghelse Courant, 9 januari 1970.   'Jan van de Ven nam afscheid als districtscommissaris van Jong Nederland. "Het is niet zozeer de dank voor deze plaatsing op een voetstuk die voor mij de beweegreden is dat ik u toespreek, veel meer wil ik de nadruk leggen op het vragen van clementie voor de gevallen waarin ik misschien als leider en als districtscommissaris heb gefaald," zei Jan van de Ven tijdens de afscheidsbijeenkomst in zaal Ketelaars. Alle afdelingen van de districten Veghel en Land van Cuijk waren naar Zijtaart gekomen om jeugdleider nummer één te danken voor zijn 13-jarig commissariaat in de Jong Nederland gelederen. Diocesaan afgevaardige Piet Munsters stak als eerste spreker de dank niet onder stoelen of banken en roemde de kwaliteiten en verdiensten van de scheidende functionaris: een geboren jeugdleider die hoewel niet meer zo jong, op een uitstekende wijze met de hedendaagse jeugd weet om te gaan. Hij speldde Jan van de Ven onder luid applaus een zilveren onderscheiding op zijn borst.De afdeling Zijtaart zong een op rijm gezette levensloop voor de scheidende man. Ook Jaques van de Meijden van de afdeling Dinther namens het district Veghel en de heer Piet Wagemans van de afdeling Beers namens het district Cuijk spraken hun dank uit. Jan van de Ven vond de lof en hulde sterk overtrokken en meende dat hij alleen zijn plicht jegens het gilde en de gildeleden had gedaan. "Mogelijk niet eens dat, want mogelijk heb ik wel eens gefaald en dan is het voetstuk van u niet op de juiste plaats." Desondanks was hij dankbaar voor de hartelijke geste van de afdelingen.'


Veghelse Courant, 9 januari 1970.   VOW hield op 10 januari 1970 een kaartavond in zaal Ketelaars te Zijtaart.

'Zijtaart', 160.   In 1970 ging de toneelvereniging ter ziele.

Verteld door Harrie van Asseldonk op 25 september 2007.   Functies in en voor de gemeenschap van Harrie van Asseldonk:

- voorzitter van de RKJB (1955-1959)
- bestuurslid van de eierbond (jaren 50 en 60)
- bestuurslid van de KI, sectiebestuur (jaren 60)
- bestuurslid van de melkcontrole (jaren 60 en 70)
- bestuurslid van de CHV afdeling Zijtaart, en na fusie met Veghel en Mariaheide van het rayonbestuur
- bestuurslid van de studieclub van de Boeren Bond
- bestuurslid van de Vee- en Voedercentrale
- bestuurslid van het CDA Veghel, afgevaardigde van Zijtaart
- lid van de Parochieraad
- voorzitter van de Oudervereniging
- lid van het kerkbestuur (1986-2002)

Veghelse Courant, 16 januari 1970.   'De akties van St. Cecilia om aan geld te komen zijn nu afgesloten. De resultaten van de vlooienmarkt en de najaarkermis zijn bekend en voldoen niet aan de verwachtingen. Zaterdag 31 januari 1970 zal de fanfare haar jaarlijkse contatavond houden in het verenigingsgebouw. Ofschoon men het laatste jaar niet zo geweldig naar buiten is getreden is het toch zeer nuttig het kontakt weer eens te hernieuwen bij een glaasje, een muziekje en een dansje, als tenminste de vloer van het parochiehuis dit toelaat.'

Veghelse Courant, 30 januari 1970.   'Op vrijdag 30 januari is er een programma van zang en dans door de Rakkers, junioren en senioren van Jong Nederland voor de ouders. Tijdens de pauze is er een loterij en een leuk gezelschapsspel.'

De Reigerkrant, 1997; zwart-wit foto's: collectie Martien van Asseldonk. Kleur: collectie Mari Brugmans   Desiree Durinck werd Prins Carnaval Desiree II. Op 7 februari 1970 reed er een carnavalsoptocht door Zijtaart.Foto's: collectie Mari Brugmnans  
Carnavalsavond in de Bresco-Bar in 1970,

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 13 februari 1970.   Er komen in de kerk nieuwe vaste misboekjes die de parochianen zelf moeten kopen. Dat bespaart geld.

Het kerkbestuur keurt goed dat de parochieraad een enquête gaat houden over de aanvangstijden van de missen in de winter.

Van het studiefonds zal aan M. kremers f 165 uitgekeerd worden voor 1969. In de toekomst moet dit opnieuw bekeken worden, want deze student vertrekt naar elders.

Het kerkbestuur gaat er mee accoord dat het bestuur van de parochieraad inspraak krijgt over uitgaven van de kerk boven de 1.000 gulden.

Het kerkbestuur besluit de gezinnen te gaan bezoeken die de gezinsbijdrage niet toegezegd hebben.

Veghelse Courant, 20 februari 1970.   'De gitaarclub van Zijtaart De Fortissimo's heeft voor het eerst in haar bijna zesjarig bestaan nieuwe uniformen. Op zondag 22 februari, zal zij zich in uniform presenteren tijdens de hoogmis (tienermis). Tijdens deze mis zal pastoor Versteijnen de nieuwe uniformen inzegenen. De gitaarclub wil een echte club gaan worden en bijvoorbeeld deel gaan nemen aan concoursen. We zijn er ook in geslaagd om muziekstandaards te kopen. Als bestuur hebben we nu een jaar moeizaam gewerkt en ingewerkt. We hebben geslaagde akties gehouden. Bij de eerwaarde zusters waar de club ook al verschillende malen de tienermis heeft gezongen, staan de zusters weer rijkhalzend uit te kijken wanneer wij komen, een feest voor hen en voor de club een voldoening.'

Veghelse Courant, 20 februari 1970.   'Om aan de wensen van de bevolking tegemoet te komen om gebruik te maken van maatschappelijk werkster mejuffrouw J. de Bie zijn er enkele veranderingen aangebracht. Het spreekuur wordt vanaf 27 januari 1970 niet meer gehouden in de Edith-Steinschool, maar in het klooster, ingang voorbij het rectoraat. Het spreekuur is voortaan op woensdagmiddag van 2 tot 3 uur.'

Veghelse Courant, 27 februari 1970.   'Op zondag 22 februari waren in Zijtaart een aantal verenigingen en standsorganisaties bijeen om over de belangen van Zijtaart te praten. Er was een geweldige opkomst. Na de opening door Gerard van Boxmeer kreeg Ton Rietbergen het woord. Hij legde uit dat elke groepering voor zichzelf haar specifieke belangen bij de gemeente tracht te behartigen, en pleitte tot een meer gezamenlijk opereren in kwesties van het algemeen belang van Zijtaart. Een dergelijke stichting zou kunnen helpen bij het behartigen van belangen van verenigingen en personen bij de gemeente. De heer Gerard van de Rijt zag het nut van een dergelijke stichting wel in, maar merkte ook op dat de moeilijkheden zich waarschijnlijk hoog zouden opstapelen. Na enige discussie werd duidelijk dat de stichting geen taken van de verenigingen over wil nemen, maar de verenigingen alleen wil ondersteunen. Daarna werd met algemene stemmen de doelstelling aanvaard die door Ton Rietbergen was voorgesteld, te weten:

'Dienstbaar te zijn aan de gemeenschap Zijtaart, door de onderlinge samenwerkingsverbanden te verstevigen en te stimuleren op het gebied van onderwijs, economie, cultuur en maatschappelijk werk en sport.'

Vervolgens werd er een werkgroep geformeerd, die tot taak kreeg het een en ander verder uit te werken. Het kostte weinig moeite om 15 enthusiaste mensen aan te trekken voor de werkgroep.'

In december 1970 zou deze werkgroep deel gaan vormen van de Stichting Zijtaarts belang. Toen werd het stiller dan het aanvankelijke enthusiasme zou doen vermoeden. In 1972 zou voorgesteld worden om met de verenigingen samen een overkoepelend orgaan te vormen voor overleg met de gemeente. Toen werd gesteld werd dat de Stichting Zijtaarts Belang niet aan de verwachtingen van het publiek heeft voldaan. In de jaren negentig zou er een dorpsraad opgericht worden, ook met een doelstelling van belangenbehartiging van Zijtaart. De leden van de Stichting Zijtaarts Belang namen toen zitting nemen in de dorpsraad. De Stichting Zijtaarts Belang werd toen een 'slapende stichting'.

Veghelse Courant, 4 mrt 1970.  Dat 't Carnavalscomite aan ons zou denken
En de bejaarde Zusters een fruitmand wilde schenken
Was goed bedacht, was juist van vorm
De verrrassing was dan ook enorm!!!

Weet, dat we U heel dankbaar zijn
Het deed ons goed, we vonden het fijn!
We voelden het, heel de zusterrij
Van Zijtaarts Huis, zij hoort ... er bij!!

Dank aan het Carnavals Comite
Het leve lang, hoi, jippie jee.

Zusters, Zijtaart

Veghelse Courant, 20 februari, 6, 13, 20 maart 1970.   Een aantal aktiviteiten van verenigingen in maart 1970:

De vrouwenafdeling van het NKV hield haar jaarvergadering op 10 maart 1970 in zaal Versantvoort. Bestuurslid W. Reijbroek was wegens vertrek naar elders niet herkiesbaar. De 2 NKV kandidaten in het bestuur van het Oranje-comité werden opnieuw aangewezen.

Op 6 maart werd er gekaart voor het Zorgenkind in zaal Van de Sanden te Zondveld.

De EHBO afdeling Zijtaart behaalde afgelopen zondag een eervolle derde plaats op de distriksfinale in Boekel.

De vrouwen van het NKV organiseerden op 18 maart een feestavond voor bejaarden. De gitaarclub trad op.

De jongens en meisjes van de KPJ behaalden een eerste prijs met volksdansen in Boekel. Ze namen op 11 april deel aan de interkring culturele dag in Tilburg.

Op 20 maart was er een groot KPJ-bal in zaal Ketelaars met het bekende orkest The After Five. Op dezelfde dag organiseerde de KPJ een dropping met de afdeling Liessel.

Ieder jaar presenteerde fanfare St. Cecilia zich door een concert aan de donateurs. De voorafgaande jaren gecombineerd met een van haar zusterverenigingen uit de omtrek. Op 14 maart 1970 trad de fanfare samen met de gitaarclub op. De zaal zat sampvol. Ook wethouder de Gouw was er. Het bleek dat De Fortissimo's een grote aanhang had. Het trio Pepers bracht een voortreffelijk nummer.

Carnavalsverenig De Dikbuiken organiseerde op 21 maart 1970 een rikavond en barakken in zaal Ketelaars.

Foto's: collectie Willy Henst (nu Martina van Zutphen te Lierop).   De EHBO afdeling Zijtaart behaalde afgelopen zondag een eervolle derde plaats op de distriksfinale in Boekel. Voor de namen zie de fotogalerij 1961-1970.


 
Veghelse Courant, 3 april 1970.   'Een naam die 31 jaar lang verweven is geweest met de Katholieke Vrouwen organisatie (KVO) is die van mevrouw Catharina van Boxmeer – Van de Ven. Zij heeft tot dusver in Zijtaart waarschijnlijk haar weerga niet gevonden on het damesverenigingsleven. Ze hanteerde 31 jaar lang, vanaf de oprichting van de voormalige boerinnenbond in Zijtaart in 1939, de voorzittershamer. Nu vindt ze het tijd om haar plaats af te staan aan een jongere kracht. Binnenkort zal de KVO een collecte houden om haar een Lourdesreis te kunnen aanbieden. Deze verrassing werd haar door middel van een zeer toepasselijk lied kenbaar gemaakt. Het hoogtepunt van de huldiging kwam pas tegen middernacht toen plechtig geproclameerd werd dat Trien van de Ven voortaan als erevoorzitster bij de KVO blijft. Een letterlijke bekroning werd hierbij verricht door Riek van de Ven. Het was ten slotte voor Trien moeilijk om voor dit volkomen onverwachte huldebetoon haar dankbaarheid uit te spreken. De overige bestuursleden vonden dat ook niet nodig.

Er waren maar liefst 14 kandidaten om Trien van de Ven op te volgen. Na verschillende stemrondes kwam mevrouw Van Boxmeer – Verbruggen als nieuw bestuurslid uit de bus. Er waren drie stemrondes nodig om een nieuwe voorzitster te kiezen. Dat werd mevrouw Truus van de Heijden – Pepers.

In 1969 ontplooide het KVO tal van aktiviteiten op kultureel, ontspannings- en ander gebied. Op 27 mei ging men op bedevaart naar Handel. Op 9 april werkte men mee aan een actie van Oostpriesterhulp. Daarnaast brak de voorzitster een lans voor de hulp van de KVO aan Biafra en Ghana.

Mededeling Jan van Boxmeer, augustus 2006.   Op 8 april 1970 werd Catharina (Trien) van de Ven voorzitster van de bejaardenbond.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 10 april 1970.   Door een kapper uit Heeswijk is gevraagd om een vertrek te huren van het parochiehuis om één avond in de week te komen knippen. Het kerkbestuur keurt dit goed en stelt het de huurprijs vast.

Veghelse Courant, 6 maart, 10, 17 en 24 april, en 6 mei 1970; Brabants Dagblad, 27 april en 8 mei 1970; feestgids 25-jarig bestaan Jong nederland, 1970. De onderste foto;s komen uit de collectie van Willy Henst (nu Martina van Zutphen te Lierop).  
'Een der bloeiendste verenigingen van Zijtaart, het jongensgilde Jong Nederland, vierde haar zilveren jubileum in april en mei 1970. Uit de groep van oud-leden vormde zich een commissie die de festiviteiten organiseerde. Nooit eerder is de saamhorigheid en eensgezindheid onder de jeugd van Zijtaart op zo'n duidelijke wijze gedemonstreerd als op de eerste dagen van de feestweek. Maar evenmin hebben de oprichters van weleer, oud-leiders en werkers van het eerste uur ook maar de geringste hoop kunnen koesteren dat het bescheiden jongensclubke van een kwart eeuw geleden zou uitgroeien tot een jeugdbeweging die met recht het predikaat 'voorbeeld voor de hele omgeving' mag voeren. Grote promotor was en is in feite nog steeds de in Jong Nederland-kringen en ver daarbuiten bekende Jan van de Ven, die het een kwart eeuw geleden aandurfde om samen met rector Boelaars en Cor de Visser de jeugd van Zijtaart samen te bundelen om gezamenlijk de vrije tijd door te brengen.Op zaterdag 18 april werd een bloemenactie gehouden. De jongens boden huis aan huis bloemenbakjes te koop aan. Op 25 april in de vroege morgen werden de bloemen bezorgd. Juist toen de voorbereidingen vorige week het hoogtepunt naderden, werd een domper op de feestvreugde gezet door het plotselinge overlijden van de 48-jarige oud-vaandrig Frans van de Biggelaar, jongstleden donderdag. Op vrijdag werd een begin gemaakt met de festiviteiten met een groots opgezet dierenspel in de Coeveringse bossen tussen leiders en junioren. Zaterdag werden de feestelijkheden voortgezet met een bijeenkomst van leden en oud-leden in de voor deze gelegenheid geheel opgeknapte gildehal. In feite waren de oud-leden naar Zijtaart gekomen om op het voetbalveld de strijd aan te binden tegen de leden. De boeiende wedstrijd, die ondanks het bizarre weer toch nog belangstellenden trok, werd met 5-3 gewonnen door de leden. De voortzetting van het feest bestond uit een koffietafel voor leden en oud-leden, waarbij namens de 'oudjes' door Evert Bosch het woord werd gevoerd.

Na een borreluurtje vond om 19.00 uur een revue plaats, waaraan medewerking werd verleend door de Junioren, de Rakkers, het KMG, de KPJ, Gitaarclub De Fortissimo's en Boerenblaaskapel De Boemelaars. De heer Jan Moors van het nationaal hoofdbureau was hoogstpersoonlijk naar Zijtaart gekomen om Jan van de Ven en zijn echtgenote te bedanken voor het vele werk voor de Zijtaartse jeugd. Jan van de Ven kreeg het zilveren Jong Nederland ere-insigne. Op zondag was er een Mis, die werd opgedragen door oud-lid Jan Munsters. Daarna was er een koffietafel met aansluitend daarop een receptie. Op maandag 27 april kregen de ouders een gezellige avond voorgeschoteld. Op 29 april was er de dag voor de bejaarden met optredens door diverse Zijtaartse jeugdgroepen en verenigingen. Ook koninginnendag was in het programma opgenomen. Bij de schatgraverij voor de jeud van 1-10 jaar moesten op een perceel heidegrond 25 zakjes snoepgoed worden opgegraven. Bijna 50 koppels namen 's middags deel aan een fietsenrally voor de grotere jeugd, een tocht die hier en daar vele voetangels en klemmen vertoonde. Hoogtepunt van deze dag was de Boerenbruiloft, een groots opgezet feest voor iedereen, waarbij de nadruk werd gelegd op originele Oudhollandse kledij. Martina van Zutphen en Martien Vissers waren het 'boerenbruidspaar'. Boerenblaaskapel De Boemelaars zorgde ervoor dat de feestvreugde tot in de kleine uurtjes voortgang vond. Miet Vissers-Hermans won de prijs voor de meest originele kledij. Zestig auto's namen op 3 mei deel aan de autorally voor Zijtaartse autobezitters en oud-leden. Deze werd gewonnen door M. van Kessel.

De huidige staf van Jong Nederland bestaat uit de dames Oda Timmers, Martina van Zutphen, Ine Bolk, en de heren Jan van de Ven, Willy Henst, Piet van de Hurk, Albert van Zutphen, Toon van de Hurk, Martien Vissers en Theo van Asseldonk.

Feestgids 25-jarig bestaan Jong Nederland, 1970.   In 1970 werden de volgende oudleidsters en leiders genoemd van Jong Nederland:

Bertha Brugmans, akka
Marietje van Zutphen, flamea
Rector L. Boelaars, aalmoezenier
Cor de Visser, mede-oprichter
Frans van de Biggelaar, vaandrig
Harry van Boxmeer, hopman
Theo van Boxmeer, vaandrig
Piet Bosch, hopman
Evert Bosch, hopman,
Ad van de Hurk, hopman
Harry van de Hurk, vaandrig
Mari van de Hurk, vaandrig
Pieter Versteegden, vaandrig
Antoon Visser, hopman
Piet Munsters, assistent districts-commissaris

Veghelse Courant, 15 mei 1970.   Jong Nederland heeft uitgerekend dat er in de loop der jaren op de diverse kampen 2.800 pannekoeken, 1.660 borden soep, 640 blikken appelmoes, 2.000 kilo aardappelen, 110 kilo kaas, 460 kilo vlees, 100 kilo hagelslag, 1.500 liter melk, 2.400 pakjes boter en 3.100 knakworstjes zijn verslonden. Het aantal uren kamp en bivak dat in 25 jaar is gehouden bedroeg 5.712, terwijl de staf samen 72.624 uren aan de jeugdbeweging besteedde. De resultaten waren navenant, want 4 maal werd de tweede prijs op een nationaal toernooi gehaald, twee maal werd men Brabants kampioen en vier maal werd men reservekampioen.

Veghelse Courant, 24 april 1970.   'Getrouw aan zijn traditie bracht de fanfare St. Cecilia een serenade aan de pastoor van de parochie op zijn verjaardag. Voor de eerste keer in de geschiedenis trokken er ook dames mee in het muziekcorps. Na de dames van de drumband zijn er nu ook gekomen die de instrumenten gaan bespelen. De macht van het vrouwelijk element neemt toe. Of dat een aanwinst is, zal de vrouw zelf moeten bewijzen. Er zijn namelijk mensen die beweren dat de vrouw in de muziekcorpsen nooit veel gaat betekenen. Liefde en leeftijd zou hierin een rol spelen. Tot nu toe doet de vrouw bij St. Cecilia het best.'

Veghelse Courant, 6 maart, 3, 10 en 17 april 1970.   Enkele andere aktiviteiten van verenigingen in april 1970:

Op 12 april 1970 nam de fanfare deel aan een solistenconcours in Heesch en later aan concoursen voor drumband en fanfare. 'Ofschoon het niet eenvoudig zal zijn, vooral wat de jeugd betreft, zal men toch door moeten zetten, wil men niet degraderen. Door jong en oud zal geoefend moeten worden.'

18 meisjes werden lid van het KMG door in het bijzijn van staf, aalmoezenier, ouders en belangstellenden de gelofte uit te spreken. Amicia Van de Hurk verwelkomde de ouders die met de kinderen mee gezelschapsspelen speelden.

De EHBO gaf op 6 april een demonstratie voor de vrouwen van het NKV. Voor de pauze hield dokter Halewijn een inleiding.

Op 17 april was er een kaartavond georganiseerd door de Bejaardenbond. Er waren mooie prijzen te verdienen.

De NKV vrouwen hielden op 7 april 1970 hun jaarvergadering. De voorzitster mevrouw Verbruggen-Berends was niet herkiesbaar. Het bestuur ziet er nu als volgt uit: mevrouw Bongaerts-Van de Vloet, voorlopig voorzitster, mevrouw Van Esch, secretaresse, mevrouw Maassen en mevrouw Stoffelen, bestuursleden en mejuffrouw Waals, penningmeesteres.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 8 mei 1970.   Richard van Nunen zal door het kerkbestuur gevraagd worden om het kerkhof schoon te houden.

Veghelse Courant, 22 mei 1970.   Cor Mollen berichtte in de Veghelse Courant: 'Het kerkbestuur te Zijtaart heeft het terrein naast de jongensschool ter beschikking heeft gesteld voor de jeugd van beide scholen ten behoeve van het gymnastiekonderwijs. Met medewerking van de gemeente Veghel is het terrein daarvoor gereed gemaakt en kan dit terrein binnenkort in gebruik worden genomen. Hoewel de aanwinst van dit sportterein zeer bescheiden is, de grote wens is de verwezenlijking van een behoorlijke gymzaal of sporthal voor de gemeenschap Zijtaart, is men de gemeente zeer erkentelijk. Het ligt in de bedoeling dat ook Jong Nederland, de Rakkers en het KMG van dit terrein gebruik gaan maken. Bovendien kunnen de ouders, als er belangstelling voor bestaat, er gebruik van maken door middel van een of twee avondjes trimmen. Verder met een beroep op de jeugd het terrein niet te vernielen en er niet op de voetballen.'

Veghelse Courant, 22 mei 1970.   Op 24, 25 en 26 mei zal de kermis in Zijtaart worden gehouden. Voor jong en oud is door het Oranje-comité gezorgd voor een passend vermaak. Zo zullen op de kermis aanwezig zijn de bekende auto-scooter, draaimolen en diverse kramerijen. Traditiegetrouw zal de fanfare St. Cecilia op kermismaandag weer de bekende muzikale wandeling maken.

Veghelse Courant, 22 mei 1970.   Op 30 mei 1970 hield Jong Nederland in Zijtaart een rakkermiddag voor ongeveer 100 rakkers uit het district. De middag werd om 14.00 uur op het voetbalterrein officiëel geopend door Oda Timmers. Per zwerm werd een tocht met opdrachten gemaakt. Hierna werd er gesport. Jan van de Ven maakte de uitslagen bekend.

Veghelse Courant, 29 mei 1970.   Jong Nederland Zijtaart organiseerde op 6 en 7 juni een kamp- en bivakweekend Nistelrode.

Foto's boven: collectie Albert van Zutphen. Onder: collectie Oda Timmers.  
Zijtaart was de afdeling 'Sex en Oproer' tijdens een weekend voor de leiding van Jong Nederland.


 
Veghelse Courant, juni 1970.   'Met de festiviteiten in het kader van het zilveren jubileum van Jong Nederland nog vers in het geheugen, heeft deze jeugdafdeling het afgelopen weekeinde als het ware een kroon weten te zetten op dit jubileum door zich af weten af te vaardigen naar de nationale kampioenschappen van Jong Nederland, die nog deze maand in Gennep worden gehouden. Dit alles gebeurde tijdens de grote provinciale wedstrijden die zaterdag en zondag in Nuland plaats vonden en waarbij door de jury behalve op het bivakkeren speciale nadruk werd gelegd op een Middeleeuwse tocht met moeilijkheden en op de sportonderdelen raambal en minivoetbal. Op deze beide facetten sloeg het Zijtaartse Jong Nederland vendel onder leiding van vendelleider Martien van Asseldonk onder de 24 deelnemende afdelingen een goed figuur, want niet alleen werden alle sportwedstrijden gewonnen, men kreeg zelfs extra waardering voor de improvisatie bij de handicaptocht, die uiteraard in middeleeuwse kledij moest worden uitgevoerd. Zijtaart wist zich na Diessen als tweede te klasseren. Dit alles gaf uiteraard zondag in Zijtaart nogal reden tot een enthousiaste ontvangst van de Jong Nederland-jeugd terwijl in de komende resterende weken alles op alles zal worden gezet om nog mogelijk het nationale juweel op de kroon van de jubileumviering te kunnen plaatsen.'

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 11 juni 1970.   Het kerkbestuur besluit om het bestuur van de jongens- en meisjesschool per 1 januari 1971 over te dragen aan de katholieke Stichting Onderwijsbelangen te Zijtaart.

De juffrouw die nu de jongensschool schoonmaakt zal met ingang van het nieuwe schooljaar worden vervangen door mejuffrouw Van Sleeuwen.

Meester Mollen heeft buiten het kerkbestuur om aan het Ministerie van Onderwijs toestemming gevraagd om Mevrouw Palar een verlenging van haar tijdelijke aanstelling te geven. Het kerkbestuur vindt dat ongepast. Bij navraag bleek dat niet waar. Wel is er advies gevraagd over de vervanging van mijnheer Van Dungen. Besloten wordt mevrouw Palar een vaste aanstelling te geven.

Meester van Eerd is doorlopend ziek en afwezig, hierover zal overlegd worden met de inspekteur van het onderwijs.

'Zijtaart', 51; notulen vergaderingen kerkbestuur, 19 juni 1970.   Frans van der Heijden wordt in het kerkbestuur opgevolgd door mevrouw Mien van de Tillaart – Van de Ven. Frans wordt bedankt voor de 19 jaar dat hij als lid van het kerkbestuur heeft gewerkt. Hij zegt: "Vroeger was het nog een erebaantje, dit is nu echt niet meer het geval." Mevrouw van de Tillaart - Van de Ven zou tot 1978 deze functie vervullen.

Notulen vergaderingen kebestuur, 1 juli 1970.   'Er wordt met de heer Guijax van de Katholieke Schoolraad gepraat over meester van Eerd. Is het verstandig de heer Frans van Eerd, hoofd van de jongensschool, nog lang te handhaven in deze functie, terwijl hij niet in staat is goed onderwijs te geven. Het belang van de kinderen moet voorop staan, maar dat wil niet zeggen dat de heer Van Eerd, die een zeer goede staat van dienst heeft op Zijtaart, zondermeer aan de kant gezet moet worden. Dit is zeker niet de bedoeling van het kerkbestuur, integendeel zelfs. Maar het kerkbestuur onderkent ook de verantwoording voor de kinderen en hun onderwijs. De heer Guijax zal met Van Eerd gaan praten over vervroegd pensioen of wachtgeld.'

Foto's: archief Jong Nderland. De onderste twee foto's komen uit de collectie van Willy Henst (nu Martina van Zutphen, te Lierop)   De junioren van Jong Nederland gingen in 1970 op Kamp in het parochiehuis in Bakel. Het was het eerste keer dat men niet bij een boer bivakeerde en ook de eerste keer dat er geen strozakken en kussenslopen met stro werden gevuld. Er werd voortaan geslapen op lucht- en stretchbedden.


 
Foto's: de eerste vijf collectie Oda Timmers, de laatste foto: collectie Aard van Hoof.   1970 Kamp Zeeland a.jpg (280557 bytes)1970 Kamp Zeeland b.jpg (313063 bytes)1970 Kamp Zeeland e.jpg (300609 bytes)1970 Kamp Zeeland o.jpg (278681 bytes)1970 Kamp Zeeland r.jpg (262405 bytes)
De Rakkers van Jong Nederland gingen in 1970 op kamp naar Zeeland. Kampthema: 'Cowboys'.


Foto's: archief Jong Nederland.   De oudere meisjes, de Jeanne d'Arc groep, van het KMG ging in 1970 op kamp in Heeze. De andere groep van het KMG ging op kamp in Boekel.
Foto's: archief Jong Nederland.   De jongere meisjes van het KMG ging op kamp in Boekel.

Veghelse Courant, 5 en 12 juni; 24 en 31 juli 1970; Doc GAvB.   Zomeruitstapjes:

9 juni 1970: met de bejaarden naar Overloon en Heil.

De dames van het NKV maakten op 16 juni hun jaarlijkse zomerreis. De tocht ging ditmaal naar Amsterdam, waar een rondvaart werd door de grachten en ook een bezoek werd gebracht aan luchthaven Schiphol. In de avonduren volgde een gezellig samenzijn in Nieuwkuyk.

1970 rondvaart.jpg (153860 bytes) De dames van het KVO maakten op dinsdag 16 juni 1970 een excursie naar Rotterdam en Delft. De bus vertrok op half negen vanaf Corsica (Adriaan van Zutphen). De foto is gemaakt bij de rondvaart door de haven van Rotterdam. Van voor naar achter: #? de Wit, Miet Vissers, Annie Bosch, #? en Jo Versantvoort - Schevers.

23 juli 1970: met de CAV naar Amsterdam.

KVO Zijtaart: op woensdag 29 juli reis met de kinderen naar Utrecht. Voormiddag bezichtigen van het Spoorwegmuseum en Dom van Utrecht. Daarna via Soestdijk, Hilversum en Naarden naar strand “Oud Valkeveen” met speeltuin. Vertrek 's morgens om 9 uur.

De kinderen van de NKV leden hadden op woensdag 5 augustus 1970 hun jaarlijkse vakantietrip naar De Schatberg in Sevenum. Ook dit jaar was er weer sprake van overweldigende belangstelling.

Op 16 september 1970 gingen de bejaarden naar de Efteling.

Veghelse Courant, 17 juli 1970.   'Het was woensdag feest in de Zijtaartse buurtschap Doornhoek. Adriaan van de Ven en Petronella van de Ven – Steenbakkers herdachten het feit dat zij 50 jaar geleden elkaar voor het leven het ja-woord gaven. De buurtbewoners hebben het huis keurig versierd. Volgens goede traditie begon de dag voor Janus en Nel met een plechtige Eucharistieviering in Zijaarts parochiekerk. Deze H. Mis werd opgedragen door een neef van het gouden echtpaar, pater Arnold de Leest uit Boekel. De receptie in zaal Versantvoort was druk bezocht. In de avonduren bracht eerst gitaarclub De Fortissimos's onder leiding van heer van Houthem een muzikale hulde, terwijl 's avonds de fanfare een serenade bracht. De zoon van het gouden paar, Martien van de Ven, dankte telkens namens zijn ouders. Het jubilerende paar heeft altijd op De Doornhoek gewoond, waar zij een landbouwbedrijf uitoefenden. Daarnaast was Janus 16 jaar lid van de gemeenteraad van Veghel onder burgemeester Eliëns en Schreven. Hij was destijds oprichter van het Oranje-comité en 14 jaar bestuurslid van de Boerenbond en van diverse andere agrarische verenigingen. Het gouden paar verkeert nog in uitermate goede gezondheid, de bruidegom is 74 jaar, de bruid 76. Zij hebben 3 kinderen en 8 kleinkinderen.'

Veghelse Courant, 17 juli 1970.   Zoals bekend worden de kerkdorpen Zijtaart en Eerde aangesloten op het aardgasnet. De NV Obragas is inmiddels met de werkzaamheden begonnen. Vaanwege het mooie weer wordt eerst de hoofdleiding aangebracht. Na de vakantieperiode zal de NV Obragas proberen om zoveel mogelijk agrarische bedrijven op de leiding aangesloten te krijgen.

Foto: collectie van Jan van den Oever.   1970-08 Sportclub Krijtenburg.jpg (309413 bytes)Op Krijtenburg hadden de kinderen een eigen sportclubje opgericht. Geïnspireerd door de KPJ bouwden ze pyramiden en deden ze atletiek. Zo hadden ze een parcours uitgezet voor hardlopen. Dat begon bij Wim van Hoof achter het huis, over het paadje binnendoor naar Harry van Asseldonk en over de weg terug. Jan van den Oever zou in 1975 leider van de sportclub van de KPJ worden en daarmee veel prijzen winnen. Jan bij het zien van deze foto: "Hier is mijn carriere dus begonnen." Voor de namen zie de fotogalerij 1961-1970.

Veghelse Courant, 7 augustus 1970.   'Eindelijk is het zover. De fanfare heeft pauken besteld en binnenkort zullen de tonnetjes op ingewikkelde pootjes te zien zijn. De penningmeester heeft over de bodem van zijn geldpot geschaarsd en de al jaren verwachte instrumenten zijn er.

Op 15 augustus houdt de fanfare de jaarlijkse mars van dankbaarheid over Zijtaart. Het is te hopen dat het daar achter op Soffelt bij Rooijakkers nu eens krioelt van de supporters als St. Cecilia daar weer haar grote rustpauze houdt. Om 6 uur vertrekt men vanaf het parochiehuis via Corsica naar Jan Rooijakkers om daar uit te rusten. Daarna wordt de mars vervolgd tot café A. van de Sanden.'

Veghelse Courant, 25 augustus 1977.   'Na 1966 begon het van oorsprong agrarische karakter van de aktiviteiten en het ledenbestand van de KPJ steeds meer te vervagen. In 1970 werden de agrarische aktiviteiten van de KPJ ondegebracht in een aparte sectie, het Agrarisch Jongerenwerk, met eigen besturen op kring- en gewestelijk niveau.'

Veghelse Courant, 13 oktober 1977; Doc. Veghel, inv. nr. 383.   Per september 1970 werd Martien van Asseldonk leider van de junioren van Jong Nederland. Tegelijkertijd werd er een nieuwe seniorengroep van Jong Nederland opgericht met als leden: Cor Vissers, Karel Vissers, Toon van Eert, Toon van de Akker, Martien van Asseldonk, Toon van de Oever en Willy van Asseldonk. Deze groep bleef tot maart 1972 bestaan.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 3 september 1970.   Het terrein naast de jongensschool zal eventueel verkocht worden.

De parochieraad wordt ingeschakeld om grafrechten te beuren. De pastoor zal voortaan zelf de godsdienstlessen in de lagere scholen verzorgen. Het kerkbestuur is daar blij mee.

Veghelse Courant, 4 september 1970.   Met ingang van 11 september 1970 is er iedere vrijdag om 10.00 uur gymnastiekles voor bejaarden in zaal Van Santvoort.

Veghelse Courant, 28 augustus 1970.   De opbrengst van de pleisteraktie van de EHBO was f 138.10. Als tegenprestatie zal de EHBO op zaterdag 26 september een demonstratie geven bij de kerk of eventueel bij slecht weer in het verenigingsgebouw.

Foto's: collectie van de fanfare.   1970-09-13 dodenherdenking a.jpg (488728 bytes)1970-09-13 dodenherdenking b.jpg (392993 bytes)Op 13 september 1970 werkte de fanfare mee aan de dodenherdenking bij het monument aan de kanaaldijk. Rechts op de rechtse foto staat wethouder Piet Dobbelsteen.

Veghelse Courant, 25 september 1970.   'Dankzij welwillende particuliere autobezitters en een goede organisatie van het Oranje-comité hebben 40 bejaarde zusters weer eens een onvergetelijke dag gehad. Dit jaarlijkse uitstapje werd de zusters aangeboden als dank voor de vele goede werken door hun steeds aan de Zijtaartse gemeenschap betoond. De tocht ging ditmaal via Mariahout en Lieshout naar Breugel. Tijdens een pauze in café De Vresselse Hut werd namens het Oranje-comité een verfrissing aangeboden. De tocht ging hierna verder via Nijnsel naar St. Oedenrode langs kasteel Henkenshage en het recreatiepark de Kienehoef, waarna via de Coevering weer werd koers gezet naar Zijtaart.'

Veghelse Courant, 25 september 1970.   'Op 1 oktober 1970 zal zuster Adeleida de kleuterscool in Zijtaart gaan verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Zuster Adeleida begon haar loopbaan in de kleuterschool te Zeeland op 1 april 1942, en is sindsdien onafgebroken in het kleuteronderwijs werkzaam gebleven. Zo was zij werkzaam in Herpen, Veghel, Helenaveen, Luijksgestel en Nieuwkuijk. Na haar indiensttreding op 1 september 1956 te Zijtaart is zij hier werkzaam gebleven tot 1 september 1962, om daarna op 1 september 1964 weer in Zijtaart terug te keren. Zij was in Zijtaart de stuwende kracht voor het tot stand komen van de nieuwe noodkleuterschool. Met hart en ziel werkte zij voor de Zijtaartse kleuters, alsmede voor meer kontakt met de ouders. Niets was voor haar kinderen te veel. Zijtaart is haar hiervoor veel dank verschuldigd.'

Veghelse Courant, 25 september 1970.   Op 2 oktober aanstaande houdt de KPJ een dropping voor leden en niet-leden.

Veghelse Courant, 2 en 16 oktober 1970.   Carnavalsvereniging De Dikbuiken organiseert op 3 en 17 oktober in café Ketelaars een rikconcours. De opbrengst is bestemd voor de ouden van dagen met carnaval 1971.

Foto's: collectie Oda Timmers.   1970-10 Herfsttocht b.jpg (248835 bytes)1970-10 Herfsttocht c.jpg (233762 bytes)1970-10 Herfsttocht d.jpg (239154 bytes)

In oktober 1970 hadden de Rakkers een herfsttocht.

Veghelse Courant, 16 oktober 1970.   'Een twintigtal jongeren in de leeftijd van 11-17 jaar is vol ijver aan de slag gegaan om een jeugdorkest te vormen. Een gedeelte hiervan is al in het grote korps opgenomen. Maar liefst 8 meisjes maken deel uit van dit orkest. De jeugd wil zich voor het eerst presenteren tijdens het winterconcert van St. Cecilia. Het jeugdkorps vormt een geleidelijke overgang tussen de muziek uit de studieboeken en de zeer moeilijke muziek uit de ere afdeling.

Aanstaande zaterdag 17 otober verzorgen de Boemelaars geheel belangeloos een avond voor Het Zorgenkind. Een 200-tal gehandicapten uit de gehele omgeving wordt in zaal Paashuis te Uden ontspanning gebracht.'

Veghelse Courant, 16 oktober 1980.   Op 4 oktober 1970 vond in Veghel de oprichting plaats van een Zonnebloemafdeling, die later één bestuur vormde, wat bestond uit Veghel, Eerde, Mariaheide en Zijtaart.

Notulen vergaderingen kerkbesuur, 22 oktober 1970.   Het kerkbestuur heeft financiële zorgen. Het zal het Bisdom vragen om bij te springen. De uitkering aan het mannen- en vrouwenkoor voor een feestavond zit er dit jaar niet in.

Veghelse Courant, 23 oktober 1970.   'Met ingang van maandag 26 oktober zal de BBA een geregelde busdienst gaan verzorgen tussen Veghel en Zijtaart. De gemeente Veghel en de zusters Franciscanessen zullen het tekort voor hun rekening nemen. Hiermee is een lang gekoesterde wens van de bewoners van Zijtaart in vervulling gegaan. Vooral voor de bejaarden zal de busverbinding een uitkomst betekenen. De vertrektijden zijn zo gekozen dat men in Veghel het ziekenhuis kan bezoeken of kan gaan winkelen. De vertrektijden uit Zijtaart zijn 9.25, 12.25 13.55 en 16.40 uur. De dienst zal dagelijks worden gereden van maandag tot en met vrijdag. In Zijtaart kunt U instappen bij Pastoor Clercxstraat nummers 10, 12 en 26 en bij de kerk.

Veghelse Courant, 23 oktober 1970.   'De oude Hoge Brug over de Zuid-Willemsvaart verkeert naar mededeling van Rijkswaterstaat in zodanig slechte staat dat het onverantwoord is de brug voor motorvoertuigen open te houden. Met ingang van 14 oktober is deze brug dan ook voor motorvoertuigen gesloten. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel van de brug gebruik maken.'

Brabants Dagblad, 21 oktober 1970; oktober 1970.   'Onder grote publieke belangstelling kwam maandagavond 19 oktober de komissie Ruimtelijke Ordening met de burgemeester voor het eerst in openbare zitting bijeen ter bespreking van de bestemmingsplannen voor de kerkdorpen Eerde en Zijtaart. Er waren ruim zestig belangstellenden voor deze vergadering, die wel mochten luisteren, maar geen vragen mochten stellen. De provincie is van mening dat nieuwbouw in kleine kernen uitsluitend voor de eigen bewoners van zo'n kern mag plaatsvinden. Het gemeentebestuur stelt daar tegenover dat er zoveel nieuwbouw moet zijn, dat de kleine kernen leefbaar blijven, dat wil zeggen dat ze tussen de 1.600 en 2.00 inwoners hebben en dat er een aantal winkels zijn. Zijtaart mag de komende 10 jaar niet meer dan 35 woningen groeien. De heer Van de Ven, vertegenwoordiger van Zijtaart in de commissie, pleit voor meer woningen dan in het bestemmingsplan is voorzien. De burgemeester was het daar wel mee eens, maar protesteren zou niets opleveren. Wel kan men de 35 huizen sneller bouwen en dan voortijdig een nieuw bestemmingsplan maken voor de kerkdorpen, voorspelde hij.

De 35 woningen waarmee Zijtaart mag uitbreiden, zijn geprojecteerd langs de Keslaerstraat. Centraal in het ontwerp voor Zijtaart liggen ook de openbare gebouwen, zoals klooster, kerk, school en een terrein voor de uitbreiding van de school. Naast het klooster aan de Meester van de Venstraat worden wellicht bejaardenwoningen gebouwd. Ten oosten van de school wordt een terrein bestemd voor sportveld. Winkels mogen alleen aan de Pastoor Clercxstraat in het centrum van Zijtaart worden gebouwd. Wat de bouw van bejaardenwoningen in Zijtaart betreft deelde de burgemeester mee, dat er nog geen uitspraak is gedaan of deze in de vorm van flatjes of bungalowtjes zullen worden gebouwd. De burgemeester onderschreef de noodzaak de toegang tot Zijtaart te verbeteren. Hij hoopte dat hiermee op korte termijn een begin kan worden gemaakt.'

Veghelse Courant, 30 oktober 1970; Jubileumboek 90 jaar fanfare, 35.   'De fanfare zou graag een supportersclub zien ontstaan in Zijtaart, zoals er op veel plaatsen zijn. Met en ook zonder het bestuur regelt zo'n club evenementen rondom die fanfare. Zij is aanwezig als de fanfare optreedt. Zij spreekt de leden moed in. Zij kan ook doorgeven wat de gemeenschap graag zou zien van de fanfare. Zeker zouden ook vrouwen een grote rol kunnen spelen. Zijn het dan alleen mannen die zich in de muziek interesseren? In andere plaatsen is gebleken dat een vrouwelijke begeleiding van een muziekgezelschap wonderen doet. Het bestuur van St. Cecilia, dat in het verleden niet zo erg gesteld is geweest op pottekijkers, ziet het nu geheel anders. Het bestuur wenst, ja smeekt de bevolking om mee te doen aan de opbouw van de fanfare.'

In 1970 was het Jo Versantvoort die enkele mensen benaderde om een supportersclub op te richten om de fanfare te ondersteunen.

Foto;s collectie Oda Timmers.   De Rakkers brachten n 1970 met hun leidster Martina van Zutphen een bezoek aan Oda Timmers, werkzaam in het sanitorium in Bakel.


 
Veghelse Courant, 6 november 1970.   'De dames van de vrouwenbond NKV zullen op woensdag 11 november een grote poppenkast voorstelling houden voor de kinderen van hun leden. Aanvang half 2 in het verenigingsgebouw. De poppenkast voorstelling zal worden verzorgd door mejuffrouw Camilla Koevoets uit Amersfoort. In voorgaande jaren waren deze voorstellingen steeds een enorm sukses. Na afloop krijgen alle kinderen een traktatie.'
Veghelse Courant, 6 november 1970.   'Op woensdag 11 maart zullen de Rakkers, junioren en senioren van Jong Nederland weer het feest gaan vieren van Sint-Maarten, hun nationale patroon. Om 19.00 uur is er een H. Mis. Om half 8 zal de St. Maartensoptocht door het centrum trekken. Voorzien van fakkels en lampions, met Sint Maarten en de bedelaars in hun midden, trekken de jongen naar het terrein aan de Keslaerstraat waar het Sint-Maartensvuur zal worden ontstoken. Hier zal dan een programma van toneel, voordracht enz. worden afgewerkt, afgestemd op het feest van de grote patroon. Na afloop zullen de prijzen worden uitgereikt. Tijdens de optocht zullen bedelaars langs de huizen een collecte houden. Bij ongunstig weer zal het programma in het verenigingsgebouw worden afgewerkt.'

Veghelse Courant, 30 oktober, 13, 20 en 28 november 1970.   'Jong Nederland Zijtaart organiseerde op 14 november 1970 een kastie-toernooi op het VOW-terrein. Vanwege het slechte weer was dit toernooi een week uitgesteld. Alle senioren-afdelingen van Beers, Dinther, Eerde en Zijtaart namen deel. Beers won, Zijtaart werd tweede. Op 21 november namen de junioren van dezelfde afdelingen deel aan een kastie-toernooi voor hen, ook te Zijtaart. Dit maal won Zijtaart. Eerde werd tweede.'

Brabants Dagblad, 20 november 1970.   'Verkeer uit de richting Veghel mag niet meer via de weg Corsica naar het kerkdorp Zijtaart, dat is een van de kernpunten van een plan van Provinciale Waterstaat om de vekeersveligheid te verbeteren op de provinciale weg Veghel – St. Oedenrode. Sinds de afsluiting van de Hoge Brug is het voor het verkeer het eenvoudigst om via Corsica naar Zijtaart te rijden, maar op het kruispunt met de weg naar Eerde zijn geen in- en uitvoegstroken aangebracht voor afslaand verkeer naar Zijtaart en deze situatie levert levensgevaarlijke opstoppingen op. Het verkeer moet via de oude weg langs de Zuid-Willemsvaart naar Zijtaart gaan. Het verkeer uit de richting St. Oedenrode wordt juist gedwongen om via Corsica naar Zijtaart te gaan. Provinciale Waterstaat is niet van plan om in- en uitvoegstroken aan te brengen op de provinciale weg ter hoogte van Corsica. Wel ligt het in de bedoeling om de rijbaan tussen de brug en het kruispunt naar Eerde te verdubbelen, men verwacht daar in maart 1971 mee te beginnen. Voor fietsers uit de richting Zijtaart hoopt Provinciale Waterstaat de situatie te verbeteren door een talud-trap de laten maken bij de nieuwe brug.'

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 1524.   Op 25 november 1970 schreef de PTT Veghel aan PTT Centraal dat ze er in geslaagd was om iemand te vinden die een postagentschap in Zijtaart kon huisvesten, en wel de heer A.A.M. Nieuwkamp. Hierna kwam er in de winkel van bakker Nieuwkamp een postkantoortje. De postzaken werden behartigd door zijn echtgenote, mevrouw Nieuwkamp - van den Tillaart.

Veghelse Courant, 30 oktober;  6, 13, 20 november 1970.   Enkele aktiviteiten van verenigingen in november 1970:

De NKV organiseerde voor de gehuwde leden van de vrouwenbond NKV op vrijdag 6 november een dropping.

De Carnavalsvereniging organiseerde op zaterdag 14 november een groot gekostumeerd elf-elf bal in zaal Ketelaars, aanvang om 8 uur. De Prins met Raad van Elf en Dansmariekes waren present. De avond werd opgeluisterd door orkest De Vrolijke Golf.

Half november hield het Oranje-comité de jaarlijkse huis-aan-huis collecte voor het St. Nicolaasfeest.

De dames van het NKV hadden op dinsdag 17 november een excursie naar de PNEM in De Bosch. Er werd een demonstratie en voorlichting gegeven over het gebruik van electrische apparaten en over de veiligheid in huis.

De vrouwen van de KVO gingen op woensdag 18 november op excursie naar de kappervakschool in Eindhoven.

Op 22 november werd door Jong Nederland de Nationale Jeugd Collecte gehouden, onder het motto: De jeugd staat op het spel.


Veghelse Courant, 20 november 1970; 4 e 18 december 1970.   'Op 27 november hield fanfare St. Cecilia een grote dansavond houden voor gehuwden in zaal Ketelaaars. Het doel was om geld bijeen te brengen voor de fanfare. De fanfare hoopte ook mensen te kunnen bewegen een supporters-vereniging op te richten. De fanfare stuurde aan elk gezin een oproep. De dansavond van de fanfare werd slecht bezocht. Er was ruimte genoeg om te dansen. Met zeer lange gezichten leek het bestuur naar de lege plekken. Op Tweede kerstdag was er weer een dansavond voor de fanfare. Die dansavond werd gehouden bij A. van de Sanden, omdat de nieuwe zaak daar geopend werd. De Boerenkapel verzorgde de avond.'

Notulen vergaderingen kkbestuur, 28 november 1970.   Gezien de benarde financiële positie van de kerk wil het kerkbestuur grond van de kerk verkopen. Ook het perceel tussen de jongensschool en de kleuterschool aan de Boerenleenbank, als de bank daarom zou vragen.
Veghelse Courant, 4 december 1970.   'Na een lange tijd van voorbereidingen is een werkcommissie bestaande uit 5 personen met het overblijvend bestuur van Stichting Zijtaarts Belang tot overeenstemming gekomen. Het bestuur van de Stichting zal uitgebreid worden met 2 bestuursleden, te weten de heer Evert Bosch (zittend raadslid) en de heer Ton Rietbergen. Het hele bestuur omvat momenteel 5 personen, naast bovengenoemden ook nog de heren: Gerard van van Boxmeer, Jan van de Tillaart en Jan van de Ven. Bovendien is aan de Stichting een adviescollege-werkcommissie toegevoegd, bestaande uit 7 personen: de dames zuster Marie-Agnes, mevrouw Vissers, de heren Evert Bosch (bestuurslid), Wim van de Burgt (bestuurslid), Cor Mollen, Ton Rietbergen (bestuurslid), en Antoon van de Ven (zittend raadslid). Als haar taak ziet de werkcommissie te werken voor het algemeen belang van Zijtaart. Zij zal als dit nodig blijkt het initiatief nemen en tot aktie overgaan.'

Veghelse Courant, 11 december 1970.   'Op woensdag 16 december zullen de dames van het NKV een kerstviering houden in zaal Ketelaars. Deze avond zal verzorgd worden door de leden van de Veghelse muziekschool onder leiding van mevrouw Van Eert.'

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads