Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1968

Het polygoon jaaroverzicht


Notulen vergaderingen kerkbestuur, 3 januari 1968.   Het kerkbestuur constateert op 3 januari 1968 dat alle oude beelden, welke niet meer voldeden, uit de kerk verdwenen zijn.

Mededeling Piet vissers, Eerde, gestuurd door Marc van den Berkmortel op 12 december 2014   Over de restanten van een vliegtuig dat in de Tweede Wereldoorlog bij de loop achter Theodorus (later Piet, nu weer Theo) van Asseldonk gevallen was: Ik heb dat boordkanon bij Theo van Rijbroek (Leinserondweg 10) wel op de schuur zien staan. Had ik het toen maar gekocht, later heeft hij het verkocht aan van de Biggelaar. Hij heeft er ook  mee gechoten, daar de afsluiter wast zat had hij er een  patroon in gedaan en er een gas brander achter gezet hij schoot er mee door de graskuil.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 9 januari en 8 april 1968.   Mijnheer Verdonk uit Den Bosch is er met foto's van houten beelden. Voor f 1.800 kan hij een beeld maken van de H. Lambertus en een H. Familiegroep. Het kerkbestuur geeft hem de opdracht, maar Verdonk overlijdt in februari.

Er zijn op eigen initiatief van de pastoor en de secretaris van het kerkbestuur, Driek van de Ven, in Tongelre 38 kerkbanken gekocht. Jan Dortmans heeft de banken gehaald met behulp van Van Boxmeer. De banken komen midden in de kerk, en de bestaande banken worden ingekort en aan de zijkanten gezet. Het kerkbestuur is enthusiast over de nieuwe banken.

Brabants Dagblad, 13 januari 1968; notulen vergaderingen kerkbestuur, 12 januari 1968.   Wim Scheffers, penningmeester van het orgelfonds in Zijtaart, heeft op 12 januari 1968 aan pastoor Versteijnen een cheque van f 4.800 overhandigd. Hiermee zal de restauratie van het orgel betaald worden. De stuwende krachten van dit orgelfonds waren mevrouw Nieuwkamp en Wim Scheffers. Mevrouw Nieuwkamp las een toepasselijk rijm voor.

Veghelse Krant, 19 januari 1968.   'Op woensdag 24 januari zal de jaarlijkse ouderavond van Jong Nederland worden gehouden. Het programma zal bestaan uit zang en toneel door de Rakkers en Junioren terwijl de senioren het prachtige toneelspel 'Het Wonderkind' opvoeren.
Op zaterdagmiddag 20 januari is er een aparte voorstelling voor de schoolgaande jeugd.'

Foto's collectie Albert van Zutphen.   De senioren van Jong Nederland voerden het toneelstuk "Het Wonderkind" ook op voor de zusters in het klooster.

Brabants Dagblad, 18 januari 1968.   'De fanfare hield haar jaarvergadering. De fanfare telt momenteel 50 leden, de tamboers inbegrepen. Op zaterdag 10 februari zal in het parochiehuis een concert worden gegeven met fanfare St. Anthonius uit Nijnsel.'

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 31 januari 1968 was er voor de meisjes van de KPJ een demonstratieavond door mejuffrouw Beurskens in het opmaken van vla en gebak en verdere bezigheden die op een feestavond van pas komen. De meisjes hebben hierover een plakboek gemaakt.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 1 februari 1968.   Gezamenlijke vergadering van de parochieraad met het kerkbestuur. Er worden wat misverstanden uit de weg geruimd.

Doc. Veghel, nr. 383; Veghelse Courant, 2 februari 1968.   Aktiviteiten van de KPJ in februari 1968:

Op 3 februari 1968 had de KPJ een uitwisseling naar Borkel en Schaft. 'Het was een zeer geslaagde dag, zodat we 's avonds ook moeite hadden om ze weer allemaal in de bus te krijgen.'

Op 9 februari was er een gemengde dropping voor de KPJ, waaraan 33 jongens en 6 meisjes deel namen. De jongeren moesten van Son naar Sint-Oedenrode lopen. Ook niet-leden konden deelnemen.

Op 12 februari was er een kienavond bij C. Ketelaars, er waren 35 meisjes aanwezig. De avond was heel gezellig. Op 23 april 1968 was er voor de tweede keer kienen. De opbrengst was nog hoger dan de eerste keer en de handbalshirtjes waren bij elkaar gebracht.

Op 17 en 18 februari hield de KPJ een fancy fair in het verenigingsgebouw. De opbrengst was goed.

'Zijtaart', 153.   In 1968 werden de Dansmariekes van de carnavalsclub opgericht.

Foto's: collectie Oda Timmers.   1968 Carnaval a.jpg (309845 bytes)1968 Carnaval b.jpg (242425 bytes)
De Rakkers van Jong Nederland vierden carnaval in de gildehal.

De Reigerkrant, 1997; foto's: collectie Albert van Zutphen.  
In 1968 trok er voor de tweede keer een
carnavalsoptocht door Zijtaart. Harry van de Hurk was Prins Carnaval Harry II.

Foto's: collectie Oda Timmers.   1968-02 Bathaki hoofdleidster a.jpg (249698 bytes)1968-02 Bathaki hoofdleidster c.jpg (190895 bytes)

In februari 1968 werd Bataki Oda Timmers gepromoveerd tot Akka (hoofdleidster) van de Rakkers.


Doc. GAvB.   27 februari 1968: 'Overleden Franske, zoon van Frans Coppens, dodelijk verongelukt.'

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 5 maart 1968.  

Voorstel van B&W tot aankoop van grond in Zijtaart van de heer L.A.C.M. Brouwers. De raad gaat accoord.

Brabants Dagblad, 7 maart 1968; 'Zijtaart', 121.   'Op 8 maart 1968 is het veertig jaar geleden dat in Zijtaart de plaatselijke Rijvereniging werd opgericht. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan zal op 9 juni een groot concours-hippique worden gehouden. Driek Opheij heeft vanaf 1928 niet minder dan 30 jaar de technische leiding van de club in handen gehad. Nog steeds is hij actief bestuurslid. De jubilerende vereniging heeft na de oorlog diverse successen geboekt, waarvan vooral de enorme prijzenkast in clubhuis café Ketelaars getuigt. A.s. zondag zal er een Mis worden opgedragen voor de overleden en levende leden. Voor de financiën zal een grote loterij gehouden worden. De hoofdprijs is een veulen. De rijvereniging telt momenteel 22 leden. De leden van de rijvereniging bezochten Indoor Brabant.'

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 23 maart hield de KPJ een jongerendag met balavond. Er waren zeer veel leden aanwezig.

Doc. GAvB.   26 maart 1968: uitwisseling met de NCB met Tilburg.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 8 april 1968.   Er ligt een terrein bij de jongensschool dat ongeschikt is voor sporttereintje. Het kerkbestuur besluit om Cor Mollen, hoofd van de jongensschool, te adviseren om de gemeente te vragen dat terreintje op te hogen en in orde te maken. Het kerkbestuur vindt dat een taak voor de gemeeente, omdat er in Zijtaart geen gymnastieklokaal is.

Adrianus Rovers wil helpen om hinderlijk hout aan de noordzijde van het kerkhof opte ruimen.

Op 10 april zal de parochieraad vergaderen over vernieuwing van uurwerk en klok en 2 nieuwe beelden, waarvoor een ontwerp van Bert Munsters is ingezonden.

De parochieraad verzoekt het kerkbestuur de verlichting van het uurwerk te betalen.

Het kerkbestuur bestaat uit Antoon van Sleeuwen, 86 jaar, hij zal in 1968 aftreden en is niet herkiesbaar, Martien van Boxmeer, 83 jaar, hij zal in 1968 aftreden en is ook niet herkiesbaar, Hendrikus van de Ven, Frans van de Heijden, Jan van de Ven en Wim van Hoof.

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 8 april 1968 werden in Uden werden de prijzen van de plakboeken over 'hoe organiseer ik een fuif' bekend gemaakt, waarbij KPJ Zijtaart op de 5de plaats kwam.

Brabants Dagblad, 13 april 1968.   'In de boerderij van de 68-jarige A. Opheij aan de Everse Akkerpad is een illegale jeneverstokerij opgerold. De Belgisch-Nederlandse bende smokkelde de ethyl-alcohol, gemengd met foezelolie, naar België, en smokkelde sigaretten terug. Opheij verhuurde de schuur achter zijn boerderij ongeveer anderhalf jaar aan de bende. Drie jongemannen uit Lommel, die gisterenmiddag op de Aalsterweg in Eindhoven werden klemgereden, hebben de fabriek vermoedelijk geïnstalleerd.'

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 27 april 1968 organiseerde de KPJ een vlooienmarkt. Deze was zeer goed bezocht en de opbrengst ging alle verwachtingen te boven.

Brabants Dagblad, 11 mei 1968.   'B&W van Veghel hopen binnen afzienbare tijd riolering in Zijtaart en Eerde aan te leggen met pompgemaal en persleiding naar het rioolgemaal op het industrieterrein.'

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 14 mei 1968.  

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van riolering in Zijtaart en het aanvragen van een zo hoog mogelijke subsidie bij de Dienst Aanvullende Civieltechnische Werken (D.A.C.W.) Graard van Boxmeer zegt verheugd te zijn met het voorstel. Graard van de Rijt heeft tot zijn schrik in het voorstel gelezen dat de riolering in het bestemmingsplan Zijtaart uitgezonderd is van aanleg in dit stadium. Hij vraagt of de Keslaerstraat er werkelijk niet bij betrokken kan worden. Zo niet, dan lijkt hem de riolering van dit gedeelte een lijdensweg te zullen worden. Nu al lijkt de Keslaerstraat zelf wel een riool. De burgemeester zegt dat dit gedeelte van Zijtaart voorlopig zal moeten wachten op het riool. Hij hoopt daarvoor spoedig vergunning te krijgen van het Waterschap. Schilder zegt dat de prijs van de bouwterreinen is gebaseerd op de aanwezigheid van riolering. Waarom wordt de Keslaerstraat dan nu niet aangesloten? Is het niet de bedoeling aan te sluiten op de te leggen persleiding? Burgemeester zegt dat dit correct is, maar dat het tijd kost. Graard van de Rijt vraagt of er dan niet ter plaatse een noodriool kan worden aangelegd. De bestaande toestand kan niet langer worden gehandhaafd. Hij neemt aan dat, wanneer er geen oplossing in uitzicht gesteld kan worden, men de inspectie van de volksgezondheid zal inschakelen. De burgemeester zegt dat de bewoners dat gerust kunnen doen, dat geeft het gemeentebestuur een steuntje in de rug naar hogere autoriteiten toe.

Schilder vindt het jammer dat de bewoners de verhoogd prijs betaald hebben, zonder dat er een riolering voor aangelegd is. De burgemeester zegt dat er desondanks door de gemeente veel geld bijgelegd zal moeten worden, alvorens de riolering geheel afgerond is. Overigens wisten alle aspirant-kopers hoe het ter plaatse gesteld was.
De raad besluit het krediet van f 358.500 bij de Dienst Aanvullende Civieltechnische Werken aan te vragen en kosten gedeeltelijk te dekken met een in te voeren baatbelasting.

Doc. Veghel, nr. 383.   Tijdens de voorjaarsvergadering van de K.P.J. op 21 mei 1968 trad Jan van Boxmeer af in verband met zijn voorgenomen huwelijk. Het viel niet mee om een opvolger te vinden. Er moest dan ook vier keer gestemd worden.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 4 juni 1968.   Meester van Eerd is vanwege ziekte vaak afwezig op school. Hij deelt het kerkbestuur mee dat meester C. Mollen als waarnemend hoofd nu gemachtigd is om tijdelijk financiele zaken bij de Boerenleenbank af te wikkelen.

Het Bisdom adviseert het kerkbestuur om het aantal leden van het kerkbestuur voorlopig te beperken tot vier.

In de vakantie is de pastoor bereid om weer enkele namiddagen filmvoorstellingen te geven aan de schoolgaande jeugd.

Brabants Dagblad, 25 mei en 8 juni 1968.   'Het conours-hippique zal op 9 juni gehouden worden op de terreinen van Cor Coppens aan de Leinserondweg. Er is één hectare land gereserveerd voor parkeerterrein. Er zullen ruim 500 deelnemers zijn. Om 2 uur wordt het concours officieel geopend door wethouder P. Dobbelsteen. Hierna zal Driek Opheij worden gehuldigd, hij is veertig jaar lid van de rijvereniging.'

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 15 juni 1968 ging de KPJ naar Rijkevoort voor een sportuitwisseling. 'Na het sporten gingen we met de leden naar huis om ons te verfrissen en om weer heerlijk uitgerust op de balavond te verschijnen. Hier werden ook de prijzen bekend gemaakt en de medailles uitgereikt.'

Jubileumboek 40-jarig bestaan VOW. 1987.   Het eerste elftal van VOW degradeerde in 1968 van de eerste klasse naar de tweede klasse.

Foto's archief Jong Nederland en (laatste foto) Albert van Zutphen.  
In 1968 gingen de junioren van Jong Nederland op bivak bij de familie Lemmens, Lage Aarleseweg 29, De Mortel.

 
Foto's collectie Albert van Zutphen Bovenste drie) en Willy Henst, nu Martina van Zutphen (tweede rij van drie), de rest komt uit de colelctie van Mari Brugmans.   De senioren gingen in 1968 op bivak in de bossen van Gassel.
 
Foto's archief Jong Nederland.   De Rakkers gingen op kamp bij de familie de Vries, Pater van de Elzenstraat 2, Stiphout. Kampthema: 'Zigeuners'.

Foto's archief Jong Nederland.   De oudere groep meisjes van het KMG ging in 1968 op kamp bij de familie Scheepens in Heeze.

Foto's archief Jong Nederland.   De jongere groep meisjes van het KMG ging in 1968 op kamp bij de familie Merks in Son.

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 23 juli 1968.  

Graard van de Rijt vraagt om bij de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen voor de kerkdorpen rekening te houden met de aanleg van sportvelden. De burgemeester wijst er op dat sportvelden duur zijn, maar dat dit niet betekent dat de kerkdorpen in deze achtergesteld zouden moeten worden.

Gesprek met Theo van Rijbroek op 1-1-2011   “Een keer was jullieje Jan (van Asseldonk) bij jullie de asperges bezig mi een tractor, met nog iemes. Ik (Theo van Rijbroek) waar me ’n riek op ons land aan het werken, en toen begon het gruwelijk te hoagelen. Ik ben over de loop gesprongen en heb toen in dieje tractor geschuild. Nog een tijdje zitte buurte. Toen ik terug ging kos ik m’n riek nie meer veine. Ze stonden te laache, en riepe: “Ge moet ’n stukske disse kant op zuuke.” Toen han ze stiekem menne riek in de loop gelit.”

Doc. GAvB.   Lente- en zomeruitstapjes:

24 april 1968: met de boerinnenbond naar de jaarbeurs en bollenvelden.
31 mei 1968: met de boerinnenbond op bedevaart naar Handel.
18 juni 1969: met de vrouwenbond naar de Ardennen.
3 en 11 juli 1968: met de CAV naar Rotterdam en Zeeland. (Op 11 juli storm)
23 juli 1968: met de kinderen van de Boerinnenbond naar Sevenum.
6 augustus 1968: met de boerinnenbond naar den Haag en Scheveningen.
20 augustus 1968: naar Rotterdam met de bejaarden.

Brabants Dagblad, 19 augustus en 6 november 1968; BV na 1936.   'Tot de nieuwe lagere scholen in de gemeente Veghel behoort ook de nieuwe vierklassige meisjesschool te Zijtaart. Het gebouw is ontworpen door de Veghelse architect Tom Beunis. Na de zomer van 1968 werd de school in gebruik genomen. De school bestaat uit vier leslokalen, een personeelskamer (tevens dokterskamer) en enkele kleedlokaaltjes. De klassen zijn door dubbele deuren met elkaar verbonden, een verbindingsgang ontbreekt. De school is voorts uitgerust met moderne leermiddelen, zoals radio en televisie.'

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 21 augustus 1968.   Het onderwijzend personeel is bezorgd over de verkeerssituatie rond de nieuwe Edith-Steinschool.

Op 25 augustus zal het gemengd koor voor het eerst zingen.

Zuster Stefanie (Schevers) zal het missiekruis ontvangen vanwege haar vertrek naar Bornes.

Op 1 september zal de jaarlijse reünie van oud-strijders gehouden worden.

Herinneringen van Martien van Asseldonk.   In 1968 werd de kanaal uitgebaggerd. Met Jan Vervoort was ik vaak op de baggerschuit te vinden en we vonden daar bergen niet afgeschoten kogels uit de Tweede Wereldoorlog. We waren allebei veertien. Thuis zetten we de kogels in een bankschroef en trokken er met een tang de kop vanaf. Daarbij zorgden we er wel voor er niet voor te gaan staan. Maar goed ook, want een keer was de kop plotseling vertrokken. Het kruit staken we aan. Het gevaarlijke spelletje duurde niet lang. Onze Jan kwam er achter, confisceerde de hele buit en heeft het ergens ongezien begraven.

Doc. Veghel, nr. 383.   Door de clubtijd te verplaatsen van zondagmorgen naar woensdagmiddag kreeg de hobbyclub er in 1968 veel leden erbij. Door de grote toeloop moest de groep gesplitst worden. De ouderen kwamen voortaan op dinsdagavond werken, de jongeren op woensdagmiddag.

Prentje te gelegenheid van het afscheid   Op 9 september 1968 vertrok zuster Stephanie Schevers naar Pontianak in Borneo, Indonesie.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 18 september 1968.   Er worden wijkbijeenkomsten gepland van het kerkbestuur met de parochieraad in de verschillende wijken. De eerste bijeenkomst zal op 7 oktober gehouden worden bij mevrouw Pennings. Daarna volgen nog 10 bijeenkomsten, de laatste is gepland voor 16 december. Op deze bijeenkomsten zullen aanwezig zijn: de pastoor, één lid van kerkbestuur, het lid van de parochieraad van die wijk, zuster Agnes en meester Mollen (hoofden der scholen). Men zal dan ook over de grafrechten praten.

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 1728.   Ardie van de Tillaart, secretaresse van de KPJ sportclub, stuurde op 18 september 1968 namens de KPJ een verzoek aan B&W. De KPJ zat die winter zonder handbalveld in Zijtaart en er waren drie handbalteams. De KPJ verzocht tegen vergoeding op gemeentegrond te mogen spelen.

Gemeentewerken ging op Zijtaart kijken en adviseerde B&W dat er op het terrein achter de nieuwe Edith-Steinschool voldoende plaats is om te handballen. Het betreffende perceel diende nog wel te worden geëgaliseerd. B&W besloot dat in GSW-verband te laten doen. B&W stelde de KPJ op 17 december 1969 voor om één seizoen op het sportpark in Veghel te komen handballen, totdat het veld in Zijtaart klaar zou zijn. De KPJ antwoordde op 20 januari 1969 dat de handbalcompetitie al half voorbij was en dat ze zich voorlopig wel zouden behelpen.

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 20 september organiseerde de KPJ een dropping. 'Er hebben weer veel leden aan meegedaan, die het er allemaal over eens waren dat het meer georganiseerd moet worden.'
Notulen vergaderingen kerkbestuur, 25 september 1968.   Het kerkbestuur besluit om een aktie te voeren voor de kerk, met name voor een nieuw verlicht uurwerk op de toren en een electrische geluidsinstallatie. Mijnheer Cor Mollen en Ton Rietbergen zullen met zuster Agnes de dagelijkse leiding op zich nemen. Acties: huis aan huis collecte, motor- en bromfietsraces, verkoop boter, orientatierit voor de jeugd per fiets, dropping, orientatierit voor auto's, vlooienmarkt, ophalen oud papier, misschien kaartavonden.

Doc. GAvB.   Op 28 september 1968 werd Zijtaart op de film gezet.

Doc. Veghel. nr. 383.   Op 9 oktober 1968 kwam de KPJ uit Zundert voor een uitwisseling naar Zijtaart. ‘Om half 2 werden de gasten verwelkomd in zaal Ketelaars, waar de eigen leden de middag verzorgden met een cultureel programma. Na de pauze draaide de pastoor dia's. Om 5 uur gingen de gasten met onze leden naar huis om de koffietafel te gebruiken. 's Avonds was er een gezellige avond met het orkest de ‘Arona Stars'.' Op 16 november bracht Zijtaart een tegenbezoek. Enkele jongeren hielden er een vriendschapsband aan over.

Doc. Veghel, nr. 383.   14 oktober: Commissaris C. Verhagen vertelde in zaal Verzantvoort aan de leden van de KPJ over het werk van de politie. Hier waren 21 meisjes en 7 jongens aanwezig.

Brabants Dagblad, 18 october 1968; Doc. GAvB.   'De leden van de NCB te Zijtaart vierden op 17 oktober 1968 hun zeventig-jarig bestaan. Na de H. Mis kwamen de leden van de NCB in het versierde verenigingsgebouw bijeen. Het verenigingsgebouw was bijna te klein om alle boeren en tuinders en hun echtgenotes te herbergen. De voorzitter, Gerard van Boxmeer, noemde de oprichting van de Boerenleenbank, de hagelverzekering, het TBC fonds en de CHV. Hij zei dat tegenwoordig de lasten voor de boeren zwaarder worden. "Vroeger hoorde men niet van overspannen mensen. Nu zou je al overspannen worden van de regenval tijdens de laatste zomer en de neerslag van de laatste dagen," aldus de voorzitter. Geestelijk adviseur van de NCB, rector Merkx, adviseerde de leden altijd open te staan voor de gedachten en gesprekken van hun kinderen. Doordat tegenwoordig niet alle kinderen uit een boeren- of tuindersfamilie op de boerderij blijven werken, komen er verschillende stromingen in het gezin, door de andere werksfeer, waarmee de jongens en meisjes die naar fabrieken of kantoren gaan worden geconfronteerd. "Het is de taak van de ouders te zorgen dat de eenheid (net zoals vroeger) in de boerenfamilie wordt gehandhaafd." Bovendien adviseerde hij de moeders eens deel te nemen aan de Moederweken op Ons Erf in Groesbeek. In café Versantvoort was er 's middags een druk bezochte receptie. Fanfare St. Cecilia bracht een serenade en 's avonds bezorgde het beroepscabaret van Harry van den Bosch uit Tilburg de leden een gezellige ontspanningsavond.'

Doc. GAvB.   30 oktober 1968: met de Boerinnenbond naar de huishoudbeurs in Eindhoven.

Brabants Dagblad, 6 en 11 november 1968; Veghelse Courant, 15 november 1968.   'De nieuwe vierklassige meisjesschool zal de naam van Dr. Edith Stein gaan dragen, "omdat deze naam meer tot de verbeelding spreekt dan bijvoorbeeld St. Ceciliaschool," aldus een woordvoerder. Het hoofd van de nieuwe school, zuster Marie-Agnes hoopt in de toekomst van de meisjesschool een gemengde school te maken. Indien het zover komt, zal de huidige accomodatie met vier klassen moeten worden uitgebreid.

De R.K. meisjesschool in Zijtaart werd zaterdagmorgen 9 november 1968 geopend. Na een Mis verzamelden de genodigden zich in de nieuwe school. Daar zongen de leerlingen een lied, waarin zij hun vreugde over de nieuwe school niet onder stoelen of banken staken. Daarna volgde de inzegening van kruisbeelden en vertrekken door pastoor Versteijnen. De pastoor noemde de nieuwe school een pronkstuk voor de omgeving. De inspekteur zei dat het nog maar een halve school was, en sprak de wens uit, dat met medewerking van het gemeentebestuur spoedig zou kunnen worden overgegaan naar een uitbreiding tot 8 klassen. Hij prees zuster Marie-Agnes, die van Neerkant was gekomen om deze nieuwe school te leiden. Architect Beunis liet zijn goede wensen vergezeld gaan van een prachtig tegeltableau dat hij aan de voorzitter overhandigde. Marie-Agnes vroeg de inspekteur om spoedig een leerkracht voor iedere klas te hebben. Na de toespraken werd een heildronk uitgebracht. Hierna werd een gezamenlijke rondgang gemaakt door de lokalen. Voor de kinderen was er een tractatie en 's middags volgde een druk bezochte receptie.'

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 20 november 1968.   De gemeente heeft zich niet laten vertegenwoordigen bij de opening van de meisjesschool op 11 november. De burgemeester en secretaris hebben zich bij het kerkbestuur uitgebreid verontschuldigd.

Brabants Dagblad, 28 november 1968.   'De gitaarclub de Fortissimo's uit Zijtaart heeft een nieuw bestuur gekozen. Voorzitter werd Martien van de Ven, secretaresse mevrouw Van de Broek, penningmeesteresse mejuffrouw M. Verbakel en leden mevrouw Van Eert, mevrouw Van Zutphen en de heer G. Lautemans. De gitaarclub heeft de laatste tijd vooral bekendheid gekregen door de uitstekende verzorging van tienermissen. Van het begin af aan – nu ruim 4 jaar geleden – hebben twee dames de belangen van de vereniging behartigd. Herhaaldelijk hebben zij geprobeerd de het bestuur uit te breiden, maar dat lukte lange tijd niet. Op een vergadering met de ouders is men er ondanks de geringe opkomst toch in geslaagd een definitief bestuur te vormen.'

Interview met Jan van de Ven op 24 oktober 2006.   Jan van de Ven opende bij Jong Nederland altijd met "Mannen broeders," waarna een opvoedend woordje volgde. Dat deed hij op Zijtaart en ook op districtsbijeenkomsten, die woorden hoorden bij Jan. In 1968 ("Ons Ans was 19, die reed," herinnerde Jan zich) was Jan gevraagd om voor sinterklaas te komen spelen in Beers. Sinterklaas sprak de jongens toe met "Mannen broeders..." Dat had hij niet moeten doen. Het werd erg stil. Toen zei een van de jongens... "t is Jan van de Ven."

Inv. nr. 1109 notulen van de gemeenteraad, 19 november 1968.   Voorstel van B&W tot aan- en verkoop van strookjes grond in verband met de verharding van 2,8 km landwegen in Zijtaart. De raad keurt het voorstel goed.

Doc. GAvB.   In 1968 werden een deel van de Pater Vervoortstraat, Leinserondweg en Hoolstraat geasfalteerd. Ook werd er riolering aangelegd.

Foto's: archief Jong Nederland; doc. Veghel, nr. 383.   De Rakkers vierden de verjaardag van 'akka' Oda Timmers op 19 november en enkele weken later kwam sinterklaas op bezoek. In 1968 had Jong Nederland een nieuwe kachel aangeschaft voor de gildehal.

Doc. GAvB.   11 december 1968: met de Boerinnenbond op excursie naar de PNEM en Heineken in Den Bosch.
17 december 1968: de Boerinnenbond heeft een uitwisseling met St. Hubert.

Doc. Veghel, nr. 383.   Ardie van de Tillaart schreef eind 1968 in het jaarverslag van de KPJ: ‘Indien er belangstelling voor bestaat bij de leden zullen er in het voorjaar nog gespreks-avonden plaats vinden, want alleen met uitwisselingen en balavonden doen wij onze naam niet alle eer aan die hij toch eigenlijk verdiend.'

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads