Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1967

Het polygoon jaaroverzicht


Doc. Veghel, nr. 383.   Jaarverslag van de KPJ door Ardie van de Tillaart: 'We begonnen het nieuwe jaar maar meteen heel goed met een uitwisseling op 7 januari waarbij de afdeling Rijkevoort naar Zijtaart kwam. De gasten kwamen aan om 2 uur in het verenigingsgebouw, waar de middag werd volgemaakt met een cultureel programma, welke om beurten werd verzorgd door onze leden en onze gasten. Om 6 uur gingen onze gasten met onze leden naar huis om de koffietafel te gebruiken. 's Avonds was er een gezellige avond in zaal Ketelaars met orkest de ‘Amoriadors'. Het was een heel gezellige dag geweest, maar niemand wilde er 's avonds naar huis, het kwam zelfs zo ver dat, toen al onze gasten eindelijk allemaal in de bus zaten, ze ook prompt weer uitstapten.' Op 18 februari werd een tegenbezoek gebracht aan Rijkevoort.

Veghelse Courant, 30 december 1966; 6 januari 1967.   De filmdienst van het Nederlandse Roode Kruis zal op donderdag 12 januari twee filmvoorstellingen geven in het verenigingsgebouw. Om 4 uur voor de schoolgaande jeugd en om 8 uur zal voor de volwassnen de prachtige kleurenfilm East of Eden vertoond worden. Toegang 14 jaar. (De film voor de jeugd heette 'De Toverknikker' - mva.)

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 17 januari 1967.  

In zijn nieuwjaarsrede zegt de burgemeester onder andere: “Het bestemmingsplan voor het kerkdorp Zijtaart is nog in voorbereiding. Daarop vooruitlopend is met een bouwontwikkelingsmaatschappij overeenstemming bereikt over de bouw van 12 premie-verkoop-woningen in dit plan. Deze woningen zijn inmiddels verkocht, met de bouw kan binnenkort worden aangevangen. De urgentie-verklaring voor de bouw van de nieuwe meisjesschool in Zijtaart is afgegeven.”

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Er werd in de maand januari 1967 een cursus voor gehuwden gegeven door de Zeer Eerwaarde Heer van Spank van de Abdij van Heeswijk, zeer tot tevredenheid van de deelnemers en deelneemsters. De deelname overtrof verre de honderd deelnemers.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 18 januari 1967.   Jan Rietbergen heeft in het verleden niets gehad voor zijn diensten als hulpkoster. Het kerkbestuur besluit hem iets te geven bij zijn voorgenomen huwelijk.

Besloten wordt om voor de volgende vergadering de leden van het kerkbestuur van te voren een agenda te sturen.

Veghelse Courant, 3 en 27 januari 197.   Op donderdag 19 januari werd er een bijeenkomst gehouden voor jongeren die belangstelling hebben in het politieke werk van de KVP. Er werd een KVP jongerengroep opgericht met 11 leden. Ton Rietbergen werd tot voorzitter gekozen, mejuffrouw M. van de Hurk als secretaresse en Antoon Oppers als bestuurslid.

Veghelse Courant, 6, 13, 20 en 27 januari 1967.   Enkele speciale aktiviteiten van verenigingen in januari 1967:

Begin januari hielden de senioren van Jong Nederland een goed geslaagde dropping. Over een afstand van 12 à 15 km wisten Mari Brugmans en Bert Visser de eerste prijs te behalen in één uur en 23 minuten.

Op 7 januari was er een groot rikconcours in café Van de Sanden op Zondveld voor carnavalsvereniging De Dikbuiken. Er waren 40 rikkers aanwezig. De eerste drie prijzen gingen naar W. vn Boxtel, Joke Schepers en Piet van de Linden.

Op 14 januari was er rikken in zaal Versantvoort. Ook hier waren weer prachtige prijzen te winnen.

De laatste rikavond wat later in zaal Ketelaars werd door maar liefst 80 rikkers bezocht.. Ook hier waren weer prachtige prijzen te winnen. De eerste 3 prijzen gingen naar respectievelijk Harrie Rooijakkers, mejufvrouw Annie van Asseldonk en W. van Boxtel.

Voor leden van BB en de EHBO was er op 13 januari een kontaktavond in zaal Ketelaars. Er werden films vertoond over het werk van de BB.

Op 20 januari 1967 kwam Pater Monaldus uit Handel in zaal Ketelaars spreken over de 'moderne jeugd'. Hiervoor waren uitgenodigd alle jonge leden van het NKV, alle leden van de KPJ, en de senioren van het KMG en Jong Nederland boven de 16 jaar. Er volgde een discussie.

Carnavalsvereniging De Dikbuiken hield in januari 1967 een huis aan huis collecte om missen op te dragen voor Pastoor van de Bult. Dit bracht f 150 op. Ook zullen er enkele missen opgedragen worden voor pater Vervoort.

Voor een voll zaal gaf de jeugdige muziekvereniging De Fortissimo's in het weekend 21-22 januari een goed geslaagde muziekuitvoering. Ook het gezelschap De Wolto's uit Eindhoven en De Zingende Zusjes uit Zijtaart ontvingen telkens een welverdiend applaus.

Op vrijdag 27 januari werd er door de Dikbuiken in zaal Ketelaars een avond gehouden voor de ouden van dagen, met medewerking van de hofkapel en de gitaarclub. Deze avond was bijzonder goed geslaagd. Alleen was het jammer dat er zo weinig ouden van dagen aanwezig waren. Prins Evert I zorgde voor een vlot verloop. De schoolgaande jeugd werd op zaterdagmiddag 28 januari getrakteerd worden met medewerking van de hofkapel.

De Reigerkrant, 1997.   Evert Bosch werd Prins Carnaval Evert IV.

Brabants Dagblad. 2 februari 1967; Veghelse Courant, 3 februari 1967.   Voorzitter Piet van Zutphen heeft afscheid genomen van fanfare St. Cecilia. Ook M. Habraken trad terug uit het bestuur. 'Was Piet niet te bescheiden toen hij zei het werk niet meer aan te kunnen. Onder zijn voorzittersschap had St. Cecilia naam gekregen, was van de vierde afdeling naar de ereafdeling gegaan. "Dit was het werk van de leden en directeur," vertelde de oud-voorzitter. Ook hier was zijn bescheidenheid wel wat groot. Zijn nauwgezetheid, zijn grote zorg voor de goede gang van zaken, maakten de last wellicht te zwaar. Men zag Piet niet gaarne heengaan, maar hij heeft beloofd lid te blijven en wellicht zijn mond niet te houden. Gerard van de Ven werd de nieuwe voorzitter en Antoon van de Ven ondervoorzitter. H. van de Linden werd de nieuwe secretaris. Verder werden Cor van Zutphen en Bert Raaijmakers in het bestuur gekozen, twee jonge knapen die de fanfare een warm hart toedragen. In het hoofdbestuur werden Cor Mollen en Johan van Sleeuwen gekozen. Beide leden hadden bezwaren gehad, maar zoals zij zeiden, de liefde voor de fanfare had hen er toe doen besluiten de functie te aanvaarden.'

Veghelse Courant, 27 januari 1967; 3 februari 1967.   Enkele speciale aktiviteiten van verenigingen in februari 1967:

De dames van het NKV en van de Boerinnenbond waren uitgenodigd voor het bijwonen van een demonstratieavond rijsttafelartikelen door de Conimex fabrieken op vrijdag 3 februari in zaal Ketelaars.

Op woensdag 8 februari was er de algemene jaarvergadering van de Boerinnenbond. Tevens werd toen de uitslag van de breiwedstrijen bekend gemaakt.

Veghelse Courant, 2 februari 1967.   De carnavalsavond voor de Oden van Dagen is bijzonder goed geslaagd. Alleen was het jammer dat er o weinig Ouden van Dagen aanwezig waren. De Gitaarclub, die hieraan ook medewerking verleebde, ontving telkens een hartelijk applaus. En, omdat zaal Ketelaars in carnavalsstemming was versierd, kwam iedereen los wanneer de Boerenblaaskapel een nummer ten beste gaf.

Op zaterdag 4 februari zal de schoolgaande jeugd in het verenigingsgebouw worden getracteerd door de Carnavalsvereniging De Dikbuiken. Prins Evert I met de Raad van Elf en Boerenblaaskapel zullen hieraan medewerking verlenen. Vanwege het eerste lustrum zal er deze keer iets extra's gedaan worden.


Foto´s: collectie Evert Bosch; mededeling Evert Bosch d.d. 14 januari 2007 en van C. Mollen d.d. 22 februari 2007.    1967 Optocht 1.jpg (298420 bytes)1967 Optocht 2.jpg (297550 bytes)1967 Optocht 3.jpg (346338 bytes)1967 Optocht 4.jpg (303611 bytes)1967 Optocht 5.jpg (335176 bytes)1967 Optocht 6.jpg (311078 bytes) In 1967 trok voor de eerste keer een carnavalsoptocht door de straten van Zijtaart. Meester Cor Mollen en Ton Rietbergen zaten in de jury. Het totaal aan prijzengeld was 100 gulden. De zoontjes van Theo van Zutphen liepen mee met een geit en kregen ook een prijs.

Foto;'s: collectie Oda Timmers   De leiding van het district Veghel en het Land van Cuijk van Jong Nederland vierden in 167 samen carnaval in Zeeland.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 27 februari 1967.   Over drie weken zal men de nieuwe meisjesschool laten aanbesteden door 5 aannemers.

Het kerkbestuur vindt het goed om de gedachtenissteen aan Pater Vervoort op het kerkhof te plaatsen en op 4 mei te onthullen.

Veghelse Courant, 10 maart 1967; foto's: archief Jong Nederland.   Het KMG hield op 4 maart een geslaagde ouderavond. Het openingswoord was van Amica Timmers. Een aantal meisjes werden als nieuwe leden geïnstalleerd. Verder was er zang, muziek en toneel.

Voor de schoolgaande jeugd was er op zaterdagmiddag een apart programma.

 
Doc. GAvB.   Op 11 maart 1967 stond Frida van Doorn - van Nunen een nier af aan haar zoon Wim.

Doc. Veghel, nr. 383.   18 maart 1967: jaarfeest van de KPJ. Deze dag werd begonnen met een H. Mis, daarna werd de leden een koffietafel aangeboden. Daarna draaide pater Clerx uit Heeswijk dia's, 's avonds was er een bal in zaal Ketelaars.

Verteld door Jan Vervoort op 14 juni 2007; foto collectie Martien van Asseldonk, links Tinus, rechts Jan.    1967-02 02.jpg (74379 bytes)Jan Vervoort en Tinus van Asseldonk hielden konijnen. Van de Wetering had een prachtige zwart-witte ram en Jan en Tinus brachten hun konijnen er naar toe om die te laten dekken. Dat kostte 50 cent. Bij Van de Wetering was niemand thuis. Jan en Tinus hebben toen de kooi van de ram maar gewoon opengemaakt, de ram er bij ieder voor twee kwartjes knijnt erin laten doen, en zijn toen weer vertrokken.

Veghelse Courant, 17 maart 1967.   De Stichting Mensen in Nood gaf op dinsdag 21 maart een filmvoorstelling over de voedselsituatie in India. De toegang was vrij, mits men tevens inleverde een in goede staat verkerende vilten dames- of herenhoed, of goede gebruikte kleding.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 29 maart 1967.  

Behandeling van de begroting in de gemeenteraad. Raadslid Schilder zegt: “Wij krijgen de indruk dat de kerkdorpen Eerde, Mariaheide en Zijtaart stiefmoederlijk worden behandeld. In Zijtaart zal dringend de verharding van de verschillende landwegen moeten plaats vinden. In de winter bij veel regen en sneeuw is het zogeheten ‘Klein-Zijtaart’ (nu: Leinserondweg) een onbegaanbaar gebied. Ook de weg van de Reibroekstraat naar de richting Krijtenburg is dan onbegaanbaar. Wij dachten dat in een meerjarenplan de verharding van landwegen die buiten de ruilverkaveling vallen misschien wel een haalbare zaak zou zijn. De gehele doorgaande weg naar Zondveld, de Pastoor Clercxstraat dus, dient een voorrangsweg te worden. In het uitbreidingsplan voor Zijtaart moet een terrein komen voor openbaar nut. Daar dient spoed gemaakt te worden met de riolering. Zijn wij goed geïnformeerd, dan zal bij de voltooiing van de thans in de Keslaerstraat in aanbouw zijnde woningen in juli of augustus, deze riolering nog niet gereed zijn, en moeten de bewoners extra kosten maken voor het aanleggen van een beerput.”

De burgemeester reageert: “Inderdaad kan men zeggen dat wij met de uitbouw van Zijtaart op de goede weg zijn. De nieuwbouw moet nu nog rioleren op de Biezenloop, doch straks zal een aansluiting op de persleiding vanaf het industrieterrein mogelijk moeten worden gemaakt. Dit zal evenwel nog vele voeten in aarde hebben.” Ten aanzien van wat Schilder zei: Dat de kerkdorpen stiefmoederlijk zouden worden behandeld kan de burgemeester niet onderschrijven. “Men kan wel te veel willen. De riolering van de kerkdorpen is inderdaad een vraagstuk van gewicht, doch daaraan wordt de nodige aandacht besteed.”

Graard van Boxmeer vraagt of het monumentje langs het kanaal langs de weg naar Zijtaart niet een meter terug geplaatst kan worden. Beschadiging van de beplanting en het monumentje zal dan minder voorkomen dan thans. De burgemeester zal dit met Waterstaat opnemen.

Graard van de Rijt heeft het over de subsidie voor de fanfare. Hij zegt dat het moeilijk aan te geven is of een harmonie duurder of goedkoper zou zijn dan een fanfare. Hij stelt dat de houtinstrumenten goedkoper zijn dan koperen instrumenten. Hij betreurt het dat de adviezen van de samenwerkende landelijke federaties van harmonieën en fanfares niet meegnomen zijn in de begroting. De burgemeester zegt dat vroeger de muziekgezelschappen willekeurig werden gesubsidieerd. In 1955 werd een advies van de federatie overgenomen. Deze normen werden later aanzienlijk verhoogd. De weer latere normen van de federatie waren te duur voor de gemeente. Bij de begroting voor 1968 kan er opnieuw naar gekeken worden. Hij betreurt het als door de verminderde subsidie de opleiding van jeugdige muzikanten in het geding zou komen.

Brabants Dagblad, 2 februari 1967; Veghelse Courant, 24 februari 1967; 10, 17, 24 en 31 maart 1967.   Enkele speciale aktiviteiten van verenigingen in maart 1967:

Carnavalsvereniging De Dikbuiken organiseerde op zaterdag 4 maart een groot halfvastenbal.

De Tuinbouwvereniging hield op donderdag 9 maart haar jaarvergadering onder leiding van voorzitter Frans Reijbroek. A. van Eert trad af en was niet herkiesbaar. M. van Nunen kwam in zijn plaats in het bestuur. Van Lokven van de rijkstuinbouwvoorlichtingdienst en Dortmans van de veiling in Uden waren aanwezig. Er volgde nog een gezellige quiz onder leiding van de heer van de Tillaart en enkele gezelschapsspelen.

Op 11 en 12 maart werd er door fanfare St. Cecilia een fancy-fair gehouden voor de nieuwe pauken. De storm zaterdag bracht op die dag geen massa mensen op de been. Zondagmiddag stroomden de mensen binnen en aan het einde was de fancy-fair voor de pauken totaal leegverkocht.

Rakkerleidster Martina van Zutphen slaagde voor de Jong Nederland introductiecursus die drie weekends in Boxtel werd gehouden.

16 maart 1967: met de Boerinnenbond naar Aarle-Rixtel.

De NKV hield op 29 maart in zaal Ketelaars haar jaarvergadering. Na een Mis volgde er een koffietafel. Bestuurslid Mathieu van de Tillaart was niet herkiesbaar, nieuwe kandidaten waren J. van de Wetering en Jan Pzn van Zutphen.

Bij de verkiezing van een lid voor het Oranjecomité is H. Rooijakkers niet meer herkiesbaar. Kandidaten waren Wim van Hoof en Jan Pzn van Zutphen.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 11 april 1967.   Op 11 april zal het kerkbestuur een contactavond houden worden met het mannenkoor om te trachten het zangkoor op hoger peil te krijgen.

Bidprentje.   Op 11 april 1967 overleed koster Hendrikus Franciscus Rietbergen, echtgenoot van Petronella Thijssen. Hij was op 1 april 1900 geboren in Herwen en Aardt. Hij werd op 14 april 1967 in Zijtaart begraven. Hij woonde en werkte 40 jaar lang op Zijtaart.

Veghelse Courant, 14 april 1967; brief en linkse foto van 'Toveren bestaat nog': archief Jong Nederland. De twee rechtse foto's komen uit de collectie van Oda Timmers.  

Op zondag 16 april 1967 werd er een oudermiddag gegeven door de Rakkers van Jong Nederland. Akka Brugmans kon zo goed als alle ouders welkom heten. Het programma van zang, dans en toneel viel erg in de smaak. Martina van Zutphen werd geïnstalleerd als nieuwe leidster. Aan het eind zongen de jongens een afscheidslied.

Foto: archief Jong Nederland.   'Amica' Van Zutphen nam op 3 april 1967 afscheid als leidster van het KMG vanwege haar huwelijk.

Veghelse Courant, 24 en 31 maart; 7, 21 e28 april 1967; do GAvB.   Een aantal ander speciale aktiviteiten van verenigingen in april 1967:

4 april 1967: met de Boerinnenbond naar de huishoudbeurs in Amsterdam en Aalsmeer.

Op woensdag 5 april 1967 werden een aantal junioren van Jong Nederland geïnstalleerd. Voor het eerst gebeurt dit in de parochiekerk, direct na afloop van de avondmis. De ouders van de betreffende jongens ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Na de mis zegende de aalmoezenier de insignes en werden de jongens door het uitspreken van de belofte opgenomen in de groep. Na afloop werd de avond door de ouders en jongens doorgebracht in het verenigingsgebouw.

Op maandag 10 april brachten de leden van de Boerinnenbond een tegenbezoek aan de Boerinnenbond van Bergeijk, die op 13 oktober 1966 in Zijtaart een uitwisselingsavond hebben meegemaakt.

De aktie in april 1967 van het NKV voor het Kanunnik van Schaikfonds bracht f 243,25 op. Het fonds is voor bijdrage aan studiekosten van NKV leden die een priesteropleiding volgen.

Op zaterdag 29 april organiseerde gitaarclub De Fortissimo's een muziekavond in het verenigingsgebouw. Aan deze teenageravond kon iedereen deelnemen.

Het insigne voor 15 jaar dienst voor de EHBO werd in april 1967 uitgereikt aan de heer A. van de Hurk en F. Van de Ven. Het insigne voor 10 jaar dienst aan mejuffrouw R. van de Hurk.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 29 april 1967.   De secretaris van het kerkbestuur, Driek van de Ven, vraagt het kerkbestuur of men geen spijt zal krijgen als de drie mooie glas-in-loodramen in het priesterkoor verdwijnen. Het antwoord is dat nieuwe glas-in-lood ramen laten zetten te duur is.

Op 21 mei diende bisschop monseigneur Kramer het Vormsel toe.

Veghelse Courant, 14 en 28 april 1967; 5 mei 1967.   Koninginnendag werd op 1 mei 1967 gevierd. Om 8 uur: vlaggen uit. Voor de schoolgaande jeugd waren er van 9 tot half 12 kinderspelen, gevolgd door een tractatie. In de namiddag werd op het VOW terrein de traditionele wedstrijd Zijtaart – Zondveld gespeeld. De elftallen gingen onder vrolijke marsmuziek van de fanfare naar het terrein. Zondveld won deze wedstrijd met 4 – 1 en kon de prachtige beker meenemen.

Brabants Dagblad, 22 mei 1967; foto: collectie Harrie Vervoort.   De heer Jan de Visser uit Zijtaart, besteller-voorman bij de PTT in Veghel, is ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum zaterdag door collega's en dorpsgenoten gehuldigd. 's Avonds werd er een receptie gehouden. De fanfare bracht een serenade. Op de foto Jan de Visser ('Jan de Booi') in het begin van zijn loopbaan.

Veghelse Courant, 28 april; 5 mei 1967; Doc. GAvB;doc. Veghel nr. 383.   Speciale evenementen in mei 1967:

Het Oranje-comité organiseerde op 5 mei de jaarlijkse herdenking bij de graven van de gesneuvelden op het kerkhof. Op die dag droeg Jong Nederland de gedenksteen van Pater Vervoort over.

De KPJ hield een sinaasappelenaktie.

Twee vendels van Jong Nederland namen op 6 en 7 mei deel aan het districtstoernooi in Langenboom.

De jaarlijkse Zijtaartse kermis werd gehouden op 7, 8 en 9 mei. De volgende vermakelijkheden sloegen hun tenten op: autoscooter, draaimolen, schiettent,  ballengooien, balcorotor en nog diverse kramen. De fanfare opende op zaterdag de kermis op muzikale wijze.

Op 27 mei 1967 was er een missie fancy fair in Zijtaart. De opbrengst was voor missionaris Jan van Roosmalen.

Foto: collectie Martien van Asseldonk.   In 1967 bestond in Zijtaart wandelclub 'De Reigertjes'. Op de foto enkele leden: Ria Cissen en Tineke van Asseldonk.

Notulen vergaderingen kebestuur, 5 juni 1967.   Mejuffrouw Riet Rietbergen wil geen leidster blijven van het dameskoor zonder organist. Organist M. van de Tillaart zei dat hij die missen niet meer kon verzorgen. Dirigent Coolen overlegt tijdens een vergadering van het kerkbestuur met Van de Tillaart in een ander vertrek en deelt na terugkomst mede dat hij denkt dat de zaak wel opgelost kan worden. Uiteindelijk werd er een andere organist gevonden.

Brabants Dagblad, 14 juni 1967.   Foto: Felicitatie door P. van de Braak, bisschoppelijk onderwijsinspecteur.


'Het hoofd van de R.K. jongensschool te Zijtaart, de heer Frans van Eerd uit Veghel, is een bescheiden man, die anderen weinig gelegenheid geeft om hem hoe dan ook te fêteren. Maar gisteren ontkwam hij daar niet aan, omdat hij zijn 40-jarig onderwijsjubileum vierde. Dat bood de Zijtaartse gemeenschap dé kans om de heer Van Eerd, die 38 jaar lang beslist meer is geweest dan aleen maar 'mister', nu eens te laten blijken, dat men dat allemaal bijzonder waardeert. De heer Van Eerd en zijn gezin kregen een onvergetelijke dag voorgeschoteld. De dag begon met een Mis.

Bijzonder origineel was daarna de rondrit van de jubilaris door het dorp in een huifkar. Veel mensen leerden van hem het aap-noot-mies. Van vele huizen wapperde de nationale driekleur. Het grote feest vond plaats in het verenigingsgebouw dat helemaal versierd was met getekende en gekleurde werkstukken van de kinderen en waar de hele schoolgemeenschap de heer Van Eerd huldigde. Pastoor Versteijnen herinnerde het schoolhoofd eraan dat hij van zijn onderwijsjaren er bijna 38 in Zijtaart heeft doorgebracht, waarvan 33 als hoofd. In die tijd heeft Van Eerd zich ten volle ingezet voor de Zijtaartse gemeenschap. De pastoor herinnerde aan de landbouwcursussen en de ontwikkelingscursussen van de NCB en de activiteiten van de heer Van Eert tot verhoging van de onderwijsvergoedingen. Hiena schetste de heer C. Mollen de heer Van Eerd als een rustige en bescheiden man, die er in geslaagd is een prettige sfeer op school te handhaven. Hij bracht hem daarvoor hartelijke dank. Van Eerd is ook voorzitter van de comissie tot wering van schoolverzuim. De jubilaris kreeg een zonnestoel van het schoolbestuur, een reiskoffer van het personeel, een schemerlamp van de kinderen en verder veel bloemstukken en sigaren. Na de toespraken was het de beurt aan de kinderen. Allereerst was er de aanbieding van een door de heer J. Meijers vervaardigd beeldje van het 'eendje', waarin Van Eerd al sinds mensenheugenis rijdt. In aansluiting daarop kwamen de 2e- en 3e-klassers voor het voetlicht met een zangspel over de opgang van het verkeer, van fiets, via brommer tot auto. In een kleine revue belichtten voorts de jongens van de 4e en 5e klas de levensloop van de 'mister', die ten slotte ook de gezongen hulde van de eerste klas kreeg. Na de middag was er een receptie. Groot feest was het op deze middag ook voor de schooljeugd en later zullen zij nog een filmvoorstelling bijwonen.'

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 24 juni 1967 hield de KPJ een sportuitwisseling met Rijkevoort. De middag bestond uit sport en atletiek, en de avond werd volgemaakt met een zeer geslaagd bal, ditmaal met de boerenblaaskapel. De grote beker ging naar Rijkevoort, de kleine naar de meisjes van Zijtaart.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 28 juni 1967.   Zuster Innocentia zal aan het einde van het schooljaar als hoofd van de meisjesschool terugtreden vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ze zat ruim 40 jaar in het onderwijs, waarvan 7 jaar te Zijtaart.

Er moet beter begrip komen tussen school- en kerkbestuur. Er komen het kerkbestuur klachten ter ore over het niet stipt houden aan de aanvangstijd op de jongensschool en ook over het voordragen van Veghel van nieuwe leerkrachten die dikwijls op gevorderde leeftijd zijn. Het is wenselijk om één hoofd te hebben voor beide scholen en dan gemengd, waardoor een leraar nooit meer dan één klas zou hebben, men moet een nieuwe school bouwen aan de bestaande jongensschool, enz.

Brabants Dagblad, 28 juni 1967.   'Per 1 juli 1967 ondergaat de gemeente Veghel een radicale aanpassing van het straten- en huisnummersysteem. Een groot gedeeelte is al van een nieuwe benaming en nummering voorzien, maar na 1 juli zal geleidelijk het restant op korte termijn aan de beurt komen. In Zijtaart krijgen we te maken met de Leinserondweg, de Hoolstraat, de Pater Vervoortstraat, de buurtschap Corsica, de Voortstraat, de Hoge Biezen, de Korenmolenweg, het Gerecht, de Heihoef, Jekschot, Jekschotstraat en Krijtenburg, terwijl een deel van de oude Biezen tot het Krijtenburg komt te behoren. De bestaande Biezen wordt veranderd in Biezendijk, Laarsweg, Lage Biezen, Corsica en de Kampen. Een deel van de Kempkes blijft Kempkes, maar een deel wordt bij de Biezendijk getrokken, evenals bij de Corridor voor die bewoners die langs de weg Veghel-Sint-Oedenrode onder Eerde horen. Een deel van de Kempkes heet vanaf aanstaande zaterdag het Heiligt. De Zondveldstraat blijft hetzelfde. De Leinsedelstraat heet voortaan Meester Van de Venstraat en de Grietenveldstraat is veranderd in Pater Vervoortstraat.'

In 1963 en 1967 kregen alle Zijtaartse straten waaraan huizen stonden een straatnaam en kregen alle huizen een nieuw adres, bestaande uit die straatnaam en een huisnummer. Op enkele plaatsen zijn later huizen hernummerd, maar de meeste van de adressen uit 1963 en 1967 bestaan nu nog. Ook vóór 1963-1967 bestonden er al straatnamen, zo is de Valstraat een heel oude naam. De straat door het centrum van Zijtaart werd rond 1950 wel de Dorpsstraat, de Kerkstraat en ook wel de Hoofdstraat genoemd. Een 'officiele naam' was er nog niet. In die tijd hadden de straten nog niets te maken met adressen. Pas in 1963 werden straatnamen en adressen met elkaar in verband gebracht. Zo stond het huis met adres Zondveld A 117 tot aan 1963 aan de Veghelse Dijk. Na 1963 stond het aan de Jekschotstraat en was het adres Jekschotstraat 20.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 5 juli 1967.   Het kerkbestuur heeft een vergadering met de zusters in het Moederhuis te Veghel. Zuster Geertruid is ook voorstandster van een gemengde school. Op de beschuldiging van te oude leerkrachten zegt ze dat Zijtaart altijd leerkrachten gehad heeft, waarmee rekening is gehouden met het belang van het onderwijs, zoals kennis van muziek en handwerken. Ze is misschien ook wel voorstandster van een nieuwe school bij de jongensschool.

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 512.   Op 11 juli 1967 werd door de Heidemij een bestek met begroting gemaakt voor de verharding van een deel van de Pater Vervoortstraat, Leinserondweg en Hoolstraat, samen 2,8 km lang. Gemeentewerken adviseerde B&W op 17 augustus 1967: De asfaltering zal beginnen bij de samenkomst van de Grietenveldstraat en de Leinsedelstraat (overigens toen al respectievelijk Pater Vervoortstraat en Meester Van de Venstraat geheten). Daar is de regenuitlaat van de riolering voor de kern van Zijtaart gepland. Daar alvast rekening mee houden. De weg werd in 1968 verhard.

Veghelse Courant, juni; september 1967; foto's archief Jong Nederland en Albert van Zutphen.   In 1967 gingen de leden van Jong Nederland op bivak bij de familie Fr. Merks, Soniuswijk 18 B, Son. Op de rechterfoto vooraan Toon van Eert, Martien van Asseldonk en Jan Habraken.

Tijdens het kamp werd er voor de ouders een kampkermis georganiseerd.Er werd gevoetbald tussen de leden en oud-leden van Jong Nederland. Hopman Evert Bosch, die vele jaren de jeugdbeweging trouw gediend had, nam tijdens deze bivakweek afscheid van Jong Nederland. Zijn plaats werd ingenomen door vaandrig Piet van de Hurk, die later als hopman werd geïnstalleerd.

 
Foto's: collectie Wim Vissers.   De senioren van Jong Nederland gingen op kamp in de bossen van Borkel en Schaft.

Foto's collectie Albert van Zutphen (drie linkse) en Willy Henst (vierde foto), rest: collectie Mari Brugmans  
De senioren van Jong Nederland gingen op kamp in de bossen van Borkel en Schaft.

 
De tweede foto komt uit het archief van Jong Nederland, de andere foto's zijn van Oda Timmers.   1967 Kamp Son b.jpg (331771 bytes)1967 Kamp Son l.jpg (237324 bytes)1967 Kamp Son r.jpg (266169 bytes)
De Rakkers gingen op kamp bij de familie Fr. Merks, Soniusweg 18 B, Son.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser, Veghelse Courant 14 juli 1967. foto en lied: archief Jong Nederland.  


Bertha Brugmans en Adri van Liempd trouwden en gingen in Schijndel wonen. Bertha nam tijdens een oudermiddag op 16 juli 1967 afscheid als leidster van de Rakkers van Jong Nederland. Als groepleidster werd haar plaats ingenomen door Oda Timmers.

Foto's archief Jong Nederland.   De jongste groep van het KMG ging in 1967 op kamp bij de familie Van Vonderen in Zeeland.

Foto's archief Jong Nederland.   De oudere groep van het KMG ging op kamp naar IJsselstein.

Doc. GAvB; doc. Veghel, nr. 383.   Zomeruitstapjes:

23 mei 1967: bedevaart naar Handel met de Boerinnenbond.
6 juli 1967: naar de Ardennen met de CAV.
11 juli 1967: met de kinderen van de Boerinnenbond naar Elzendorp.
25 juli 1967: met de boerinnenbond naar Arnhem.
25 juli 1967: reisje van de KPJ naar Zuid-Limburg. De avond werd doorgebracht in Deurne.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser, Veghelse Courant 14 juli 1967.   Het jaarlijkse uitstapje voor de kinderen van NKV leden is vastgesteld op 26 juli. Bij gunstig weer gaat de tocht naar de speeltuin in Elsendorp. Bij slecht weer zal een bezoek worden gebracht aan Wonderland in Eindhoven.

Brabants Dagblad, 26 juli 1967.   'Tot de plichtplegingen van de gemeenteraad behoort ook het vaststellen van de vergoedingen voor vakonderwijs aan de meisjesscholen. Dat gebeurt altijd zonder morren en vaak laat de burgemeester de hamer al vallen, voordat hij goed en wel uitgesproken is. Dat zou gisteren in de Veghelse raad zeker ook ten aanzien van de meisjesschool in Zijtaart gebeurd zijn, als de heer Swiebbe niet zonder enige ironie zijn vreugde had uitgesproken over het feit, dat door uitbreiding van het aantal uren vakonderwijs het hoofd der school tijd beschikbaar zou krijgen voor andere taken. Dat zou dan tegen de bedoelingen van de wet ingaan. Zulks dacht ook burgemeester J.P. Schreven, die met flitsende blikken de stukken doornam en vervolgens aankondigde: "Dit voorstel wordt teruggenomen." En dat klonk niet als een formaliteit...'

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 23 augustus 1967; Brabants Dagblad, 13 januari 1968.   In de vergadering van het kerkbestuur op 23 augustus 1967 werd vastgesteld dat het orgel gerepareerd moet worden. De besturen van het dameskoor en het kerkelijk zangkoor stichtten een orgelfonds dat op 10 september van start ging met een huis-aan-huis collecte die ruim f 1.300 opbracht. Via ballpointacties, kaartavonden en fancy-fair kwam men tot het vereiste bedrag van f 4.800. De stuwende krachten van dit orgelfonds waren mevrouw Nieuwkamp en Wim Scheffers.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 15 augustus 1967.   Voorstel van B&W tot beschikbaarstelling van een krediet van f 157,500 voor verbetering van 2,8 kilometer landwegen te Zijtaart. De gemeenteraad keurt dit voorstel goed.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 7 september 1967.   De affaire dat M. van de Tillaart geen orgelbegeleiding kan geven aan het dameskoor is opgelost. Zuster Theodorica zal tijdens de Mis op de zaterdagavonden het dameskoor met orgel begeleiden.

Dirrigent Coolen zal proberen een meerstemmige kerstmis te verzorgen met het heren- en dameskoor samen.

Doc. Veghel, nr. 383.   27 september 1967: najaarsvergadering van de KPJ in zaal J. Verzantvoort. Hierin werden de aktiviteiten voor de komende winter besproken, onde andere cursussen en wedstrijden, dropping, uitwisseling en de wedstrijd voor meisjes ‘hoe organiseer ik een fuif' in de vorm van een plakboek.

Doc. GAvB.   Op 31 september 1967 bracht de fanfare een bezoek aan de KRO.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 4 oktober 19.   De werkster en conciërge van het verenigingsgebouw wil er per 1 januari 1968 mee ophouden. Jan van de Ven zoekt nog naar een opvolgster.

Dc. Veghel, nr. 383.   Op woensdag 11 oktober was er een dropping van de KPJ voor zowel voor jongens als voor meisjes. Er hadden zeer veel leden aan meegedaan.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 17 oktober 1967.  

Rijkswaterstaat heeft vergunning gegeven het monumentje langs de Zuid-Willemsvaart 2 tot 3 meter in de richting van het kanaal te verplaatsen. De kosten worden bekeken.

Graard van Boxmeer heeft schriftelijk verzocht de mogelijkheid te onderzoeken van het plaatsen van voorrangsborden op de weg van Zijtaart naar Lieshout. De burgemeester heeft advies gevraagd aan de commandant van de Rijkspolitie.

DGAvB.   19 oktober 1967: met de NCB naar de suikerbietenfabriek in Stampersgat.

Notulen vergaderingen kerkbetuur, 1 november 1967.   Twintig Zijtaartse gezinnen werken niet mee aan de gezinsbijdragen. Leden van het kerkbestuur en parochieraad zullen huisbezoeken af gaan leggen.

en advertentie in de Veghelse Courant voor een nieuwe conciërge voor het verenigingsgebouw heeft niets opgeleverd. De oude conciërge wil nog wel toezicht houden en gelden innen. Proberen of deze met hulp van iemand anders ook niet wil schoonmaken.

Brabants Dagblad, 1 november 1967.   'Tot een gezamenlijk officiële actie is het nog niet gekomen, maar dat doet niets af aan het gevoel van ontevredenheid bij de bewoners van 12 gloednieuwe koopwoningen aan de Keslaerstraat in Zijtaart. De huizen zijn nog steeds niet bereikbaar via een verharde straat. Wat formeel Keslaerstraat heet, is in feite niet meer dan een platgereden strook weiland, waarin verhuis- en vrachtwagens inmiddels weer diepe voren hebben getrokken. De straat is tot overmaat van ramp alleen bereikbaar via twee onverharde wegen, waarop alleen de straatnamenbordjes De Kampenstraat en De Voortstraat aangeven, dat het ooit meer dan zandwegen moeten worden. Vanaf de Voortstraat zijn de twaalf woningen rechtstreeks bereikbaar, maar aan de andere kant houden enkele aan elkaar getimmerde planken de verbinding in stand. En dat terwijl de grondprijs berekend was op basis van bouwrijp terrein dat wil zeggen, bouwgrond gelegen aan een verharde weg.

De bewoners hebben al een verklaring gevonden: "Och, Zijtaart is maar een achtergebleven gebied van Veghel." Een wat emotionele opvatting, die ook wel voortkomt uit het feit dat de gemeentelijke activiteiten nu eenmaal geconcentreerd worden op de hoofdplaats. Het vervelende is dat de mensen niet weten waarom de weg nog niet is aangelegd. De gemeente heeft gezeg dat in janauri begonnen zal worden. "Maar daar komt in het hartje van de winter natuurlijk niets van terecht," zegt een van de gedupeerden, die zijn hart vasthoudt voor de regendagen, die ongetwijfeld nog voor de deur staan. De gemeente zegt dat de vertraging verband houdt met de onderhandelingen over het perceel aan de overkant van de weg die zich nog voortslepen. "Wanneer we de straat aanleggen, stijgt de aangrenzende grond enorm in waarde. Een waarde die ze voor de huidige eigenaresse niet heeft. Maar afgezien daarvan: als de gemeente voor deze grond aanzienlijk meer zou moeten betalen, dan zou dat moeten worden doorberekend in de prijzen voor de bouwterreinen. Waarmee we dan de aspirant-kopers allesbehalve een dienst bewijzen."

Maar waarom heeft de gemeente dan de huizen laten bouwen als de grondzaken nog niet geregeld zijn? De gemeente had dit niet verwacht en heeft graag meegewerkt toen er een bouwmaatschappij kwam aankloppen om bouwgrond voor de uitbouw van Zijtaart. Resteert de conclusie dat  de gemeentelijke voorlichting wel wat meer had kunnen doen om de bewoners begrip voor de situatie bij te brengen. Electriciteit en water zijn er wel, maar de woningen zijn nog niet aangesloten op het riool. Met als gevolg dat de bewoners op eigen kosten een antisceptictank en een zinkput hebben moeten laten aanleggen.'

Brabants Dagblad, 16 november 1967.   'Burgemeester J.P. Schreven heeft de raad dinsdagavond meegedeeld dat zo spoedig mogelijk begonnen zal worden met de aanleg van troittors en straatverlichting in Zijtaart. Aan deze straat worden sinds enkele maanden 12 woningen gebouwd, terwijl rijweg, troittoirs, riolering en straatverlichting nog steeds ontbreken. De heer G. Schilder had vragen gesteld in de gemeenteraad naar aanleiding van publicaties in het Brabants Dagblad. Hij vroeg waarom de gemeente de benodigde gronden niet eerder heeft aangekocht, waar de eventuele moeilijkheden liggen en wanneer de noodzakelijke voorzieningen worden getroffen. De straat kan volgens de burgemeester al worden aangelegd, maar dan kan aan de andere kant van de straat gebouwd worden, zonder dat de betrokkenen meebetalen in het bouwrijp maken. De aankoop van de betreffende grond kan helaas nog een langdurige geschiedenis worden. Hij vond wel dat er zo snel mogelijk een troittoir en straatverlichting moeten worden aangelegd om te voorkomen dat de bewoners nog langer in de modder zitten.'

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 18 november 1967 had de KPJ een uitwisseling met de afdeling Borkel en Schaft. ‘Om half 3 waren onze gasten aanwezig. De middag bestond uit een cultureel programma, geheel door onze afdeling verzorgd. Om 5 uur de koffietafel bij de leden thuis, en een balavond in zaal Ketelaars, die een goed maar wat té rustig verloop had.'

Brabants Dagblad, 20 november 1967.   280 Leiders en leidsters van Jong Nederland uit het bisdom Den Bosch namen op 18 en 19 november deel aan de diocesane kaderschouw in Boekel. Voorheen werd de kaderschouw elk jaar in Boxtel gehouden, maar vanwege het grote aantal deelnemers week men dit jaar uit naar bungalowpark De Vliedberg te Boekel. Tijdens een cabaret traden Dimitri van Toorn uit Breda en Toon Kerkhofs uit Oirschot op.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 23 november 1967.   De bouw nieuwe meisjesschool is ongeveer op hoogte.

De concierge van het verenigingsgebouw wil het toezicht houden en het innen van gelden voor f 195 per jaar aannemen en schoonmaken met mejuffrouw Van de Wetering voor 2 gulden per uur. Het kerkbestuur besluit dat ze 3 weken de uren zal bijhouden om hierna een vast bedrag afspreken, wat ongeveer voor poetsen ruim 200 gulden zal gaan kosten. Deze extra kosten moeten door de gebruikers opgebracht worden. Hiervoor zal binnenkort een contactavond gehouden worden met de Boerenbond en het NKV.

Veghelse Courant, 24 november 1967; Brabants Dagblad, 28 november; 1 december 1967.  


'Vele oud-leerlingen van het in 1934 overleden vroegere schoolhoofd van Zijtaart Meester van de Ven, zullen het gemeentebestuur van Veghel zeer erkentelijk zijn dat bij de onlangs doorgevoerde wijziging van straatnamen een straat naar hem is genoemd. Het initiatief tot deze straatnaamgeving is uitgegaan van een groep oud-leerlingen van meester Van de Ven, die nu zelf al niet meer tot de jongsten behoren. Zij vormden een comité dat onder voorzittersschap van Hendrik (Driek) van de Ven, oud-kassier van de Boerenleenbank, het gemeentebestuur van Veghel met succes vroeg de naam Leinsedelstraat te veranderen in Meester Van de Venstraat.

Meester van de Ven was geboren op 25 juni 1856 in Sint-Oedenrode en overleed op 22 mei 1934 in Veghel. Hij was getrouwd met Anna Maria van de Laar, geboren op 18 februari 1956 in Sint-Oedenrode en overleden op 25 mei 1917 in Zijtaart. Meester Van de Ven heeft ongetwijfeld in de jaren 1884 tot 1924 voor Zijtaart veel verdienste verworven als schoolhoofd. Zeer vele zakenmensen hebben dankzij de door hem gegeven bijlessen veel aan hem te danken. Vele oud-leerlingen zijn nog steeds vol lof over het door hem gegeven onderwijs dat toonaangevend was voor de omgeving. Men beschouwde het als een gunst hem als onderwijzer te hebben. Zijn goedaardig karakter, de heersende discipline en de vele uitleg van algemene dingen die toen misschien nog geen verplicht leervak waren, maakten van hem een schoolhoofd waar Zijtaart trots op was. Als leraar wiskunde heeft hij ook vele jaren les gegeven aan de Kweekschool voor onderwijzeressen te Veghel. Hij was in 1901 met de toenmalige pastoor Sars een van de oprichters van fanfare St. Cecilia.

Het straatnaambordje werd op 30 november 1967 om 17.00 uur onthuld door diens oudste dochter, de 72-jarige mevrouw J. Versantoort – Van de Ven uit Oss. Het bordje was aangebracht op het huis waar meester Van de Ven vijftig jaar heeft gewoond. De heer Hendrik van de Ven dankte gistermiddag het gemeentebestuur voor deze medewerking (zijn toespraak staat hierboven). Na de onthullingsplechtigheid, die in verband met het kille, mistige weer maar enkele minuten duurde, volgde een samenkomst in café Versantvoort, waar de gezamenlijke oud-leerlingen, de familieleden van meester Van de Ven en de genodigden een koffietafel aanboden. De fanfare maakte er muziek. Het huidige schoolhoofd, de heer Frans van Eerd, las een brief voor van een pleegkind van de heer Van de Ven uit Duitsland, die wel in Zijtaart was geweest, maar helaas niet kon blijven. De kleindochter van Meester Van de Ven, mejuffrouw Versantvoort uit Oss deelde mee, dat de familie de onderwijstak is trouw gebleven. Twee dochters van meester Van de Ven zijn getrouwd met schoolhoofden, vijf kleinkinderen vervullen onderwijsfuncties en ook zijn al weer enkele achterkleinkinderen voor de klas beland. Van 19 tot 20 uur werd er een receptie gehouden.'

Archief Jong Nederland.   1967 Rakkers Sinterklaas 01.jpg (235442 bytes)
Sinterklaas bracht een bezoek aan de Rakkers in de gildehal.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 8 en 15 december 1967.   Op 8 december 1967 overlegde het kerkbestuur met de NCB en het NKV over de kosten voor het schoonhouden van het verenigingsgebouw. Namens de middenstand was Ant. Nieuwkamp aanwezig. De NCB is niet bereid om alleen een financiele bijdrage te schenken. Het NKV zegt bij hun leden niet te durven aankloppen voor een extra bijdrage. Dus nul op het rekest. Op de volgende vergadering van het kerkbestuur op 15 december 1967 worden de tarieven voor het gebruik van het parochiehuis herzien. Op deze manier worden de extra kosten over alle gebuikers overgeslagen.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 21 december 1967.   De fietsenstalling bij de nieuwe school is niet overdekt. Het kerkbestuur zal de mening van de ouders vragen.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 21 december 1967.  

Voorstel tot aankoop van een deel van een perceel grond ter verbetering van de aansluiting Pater Vervoortstraat – Pastoor Clercxstraat. Graard van de Rijt vraagt of Piet van den Tillaart ('de kolenboer') geen moeite kan krijgen met de gemeente. Hij heeft destijds grond gekocht voor de bouw van twee panden. Zal er geen onaangename situatie ontstaan als te zijner tijd wellicht een zakenpand geruimd zal moeten worden? Heeft betrokkene niet een kuil gegraven, waar hij zelf in zal vallen? De burgemeester denkt van niet. Van den Tillaart kan, zoals de zaak nu ligt, in het geheel niet bouwen. De grond is nodig om een goede wegafronding te krijgen. Van de Tillaart kan korter bij de weg bouwen. Van de Rijt denkt dat, als het hier om een zakenpand gaat, straks veel betaald zal moeten worden. De burgemeester zegt dat er een voorlopige koopakte bestaat. Hij vraagt zich af waarom Van den Tillaart, indien hij achteraf tegen de gang van zaken bezwaar heeft, niet naar burgemeester en wethouders is gekomen om de zaak te bespreken. Van de Rijt zegt dat Piet van de Tillaart de grond kocht met de bedoeling twee panden te bouwen. Nu krijgt hij te horen dat hij er maar één mag bouwen. Door deze gang van zaken lijdt hij een groot financieel nadeel. De burgemeester is bereid om over een tegemoetkoning in de kosten te praten. Schilder vraagt of het bij de gemeente bekend was dat Piet van den Tillaart twee panden wilde bouwen. De burgemeester zegt dat daar pas later over gesproken werd. Graard van Boxmeer is uit verkeerstechnisch oogpunt blij met het voorstel. De raad keurt de voorgestelde aankoop goed.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 21 december 1967.   Bespreking van de gemeente begroting voor 1968. Graard van de Rijt zegt: “Gaarne zou ik nog geprobeerd hebben de subsidies voor de muziekgezelschappen te veranderen. Ik meen dat wij trots moeten zijn op deze corpsen, die onder zeer moeilijke omstandigheden moeten werken, en tonen alle subsidies en donaties waardig te zijn.” Hij pleit voor meer aandacht voor sportaccomodaties in de kerkdorpen.

Doc. Veghel, nr. 383.   Uit een verslag van de KPJ aan de gemeente: ‘2 jongens namen in 1967 deel aan de motorcursus, en 3 aan de lascursus. Vier jongens doen mee aan de economische cursus. Voor de sportleden zijn er in 1967 zeer veel aktiviteiten geweest, maar omdat het niet in uw bedoeling ligt dat dit allemaal vermeld wordt, zal ik het hier maar bij laten.' Ardie van de Tillaart.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads