Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1965

Het polygoon jaaroverzicht


BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser, Veghelse Courant 16 januari 1965.     Met ingang van 1 januari 1965 is de heer Martien van de Tielaart benoemd tot organist van de Sint Lambertuskerk te Zijtaart. Hij was eerder dirigent van het kerkelijk zangkoor en zal deze functie overdragen aan de heer H. Habraken. De vroegere koster organist de heer Rietbergen heeft zijn functie op genoemde datum wegens gezondheidsredenen neergelegd.

Mededeling van Martien Rietbergen d.d. 2 februari 2007; bidprentje van koster Rietbergen.   In 1965 kwam er een einde aan het 41-jarig kosterschap van koster Hendrik Rietbergen. Hij overleed in april 1967.
Doc. GAvB; doc. Veghel, nr. 383; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser, Veghelse Courant 16 januari 1965.   Op 9 januari 1965 had de RKJB samen met de Jonge Boerinnen heeft uitwisseling met de afdeling Cuijk. De secretaresse van de Boerinnenjeugdbond schreef: 'Om 7 uur maakten we kennis met de jongens en meisjes daar. In het begin was het allemaal nog wel wat vreemd, maar dat werd al gauw beter toen er gedanst werd en er een paar spelletjes gedaan werden. Om half 12 vertrokken we weer naar Zijtaart.' Op 12 februari bracht de afdeling Cuijk een tegenbezoek aan Zijtaart. Dat werd een gezellige avond.

Uit de Veghelse Courant: In het kader van een uitwisselingsprogramma voor de afdelingen Jonge Boeren en Boerinnen bracht de afdeling Zijtaart op 9 januari een bezoek aan hun collega’s in Cuijk. In een feestelijk versierde zaal van Hotel ’t Loo werden de bezoekers ontvangen. Na de kennismaking werd er een praatje gemaakt over Cuijk en omgeving. Hierna volgde een programma van zang, sport en declamatie, dat werd verzorgd door de afdeling Zijtaart. Nadat nog een tractatie was aangeboden werd het samenzijn besloten met een gezellige balavond. Voorzitter Van de Hurk bedankte tot slot de afdeling Cuijk voor de hartelijke ontvangst en gezellige avond.

Brabants Dagblad, 13 januari 1965.   'Temidden van 10 kinderen en 54 kleinkinderen, alsmede vele vrienden en kennissen, heeft het echtpaar A. Schepers – van Hamond gisteren in Zijtaart zijn gouden huwelijksfeest gevierd. De woning op het Zondveld was door een buurtcomité feestelijk versierd en aan de Zondveldstraat stonden gistermorgen bruidjes en de fanfare St. Cecilia klaar om het gouden paar te vergezellen naar de kerk. In de al even opgesmukte zaal Versantvoort werd de dag doorgebracht. Daar kwamen velen gelukwensen, zoals burgemeester Schreven, wethouder R. Van Gulick en secretaris S. de Visser. Bovendien was er een schriftelijke felicitatie van oud-pastoor A. van de Bult. In de avonduren bracht de fanfare een serenade en bood de heer L. Verbakel namens het feestcomité een pendule als feestgeschenk aan.'

Doc. GAvB.   Op 15 januari 1965 werden er door de gemeente twee straatlantaarns geplaatst in de Grietenveldstraat (in 1967 herdoopt tot Pater Vervoortstraat).

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser, Veghelse Courant 16 januari 1965.   Aan het nederlaagtoernooi dat gehouden werd in café Van de Sanden door de biljartclub V.G.K. (Vaart Geeft Kans) hebben 23 vijftallen deelgenomen. Op vrijdagavond 15 januari zal de prijsuitreiking plaats hebben.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 17 januari 1965.   Op 23 januari 1965 gedacht Adrianus Brugmans zijn zilveren huwelijksfeest. Als erkenning voor de trouwe dienst als conciërge van het parochiehuis (vanaf 1954), mocht hij het parochiehuis gratis gebruiken voor de receptie en het zilveren huwelijksfeest en het kerkbestuur besloot zich te vertegenwoordigen bij de receptie.

Archief Jong Nederland+ Veghelse Courant, januari 1965.   Op 24 januari 1965 hield Jong Nederland een ouderavond in het verenigingsgebouw.


‘Het is naar onze mening een goede gewoonte dat de georganiseerde jeugd éénmaal per jaar een avond geeft voor ouders en genodigden. Aanstaande Zondag 24 januari zullen de jongens van Jong Nederland de ouderavond verzorgen. De jeugddag zelf zal reeds in de voormiddag aanvangen met een gezamenlijke H. Mis in de kapel van de Eerwaarde Zusters die zal worden opgedragen door aalmoezenier Corsten van het district Veghel. In het verenigingsgebouw zullen hierna de onlangs gekozen vendelleiders worden geïnstalleerd. Om half twee is er een speciale voorstelling voor de schoolgaande jeugd. In de pauze zijn er dan voor de toeschouwers aardige prijsjes te verdienen. Om 19 uur ‘s avonds gaan de deuren open voor de ouders en genodigden. Voor het eerst zullen aan deze avond medewerking verlenen de onlangs opgerichte afdeling Rakkers, dit zijn de jongens van 8 tot en met 11 jaar onder leiding van hun leidsters. Zang, deklamatie en topneelspel zullen elkaar in vlot tempo afwisselen, terwijl een van de hoogtepunten van deze avond zal zijn de toespraak van ‘Professor Hartsuiker’. Deze eminente geleerde heeft op verzoek van de staf deze avond weten vrij te maken voor een kort maar ernstig woord aan ouders en genodigden. Tijdens de pauze krijgen wij dan weer de zo zeer bekende ‘prijzentrekkerij’ ten bate van het jeugdwerk. Na een kort woord van de aalmoezenier zal dan deze jeugddag worden besloten met het Wilhelmus. Wij wensen onze jongens reeds bij voorbaat veel sukses toe.’


Notulen vergaderingen kerkbestuur, 27 januari 1965.   Volgens een rapport van het bisdom zal de verbetering van kerk en pastorie f 164.000 kosten (centrale verwarming in kerk en pastorie, altaar vernieuwen, nieuwe banken in de kerk, lichtere ramen in de kerk, nieuw uurwerk, verlichting torenuurwerk, electrische geluidsinstallatie, schilderen van de kerk enz.) Gedacht wordt aan een lening waarvan de aflossing en rente door een gezinsbijdrage gedekt worden en een eenmalige eerste bijdrage van f 50,-- per gezin voor de verwarming. Voor voldoende draagvlak zal de parochieraad geinformeerd worden, zodat die 'door deze opening van zaken zeker meer overtuiging zullen krijgen dat de medewerking van geheel Zijtaart noodig is'.

Gezien de erbarmelijke toestand parochiehuis bij de WC's en afvoer spoelwater is het dringend nodig hier verbeteringen te treffen.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser, Veghelse Courant 16 januari 1965.   Zaterdagavond 2 februari zal de jaarlijkse contactavond gehouden worden van St. Cecilia. Het begint met een H. Mis om 7 uur. Daarna zal in zaal Ketelaars het feest beginnen. Feest is eigenlijk een te groot woord, want de fanfare moet het weer zuinig aan doen. De leden zullen zelf de avond versieren. Deze keer zullen ook diverse dames het podium betreden, hoewel de bestuursleden die vorig jaar op het podium stonden ook gaarne terugzien.

Doc. Veghel, 383.   Op zondag 3 februari organiseerde de R.K.J.B. weer samen met de N.C.B., Boerinnenbond en BJB (Boerinnen Jeugd Bond) de boerengezinsdag. 's Morgens was er een H. Mis, daarna koffietafel en een spreker. 's Avonds was er een balavond.

Pater Wiro Heesters, Archeologische verkenningen, (streekarchief, depot Veghel, 10 mei 1977).   'De provinciale archeoloog, G. Beex, ontdekte in 1965 een grafheuveltje opgebouwd uit heiplaggen. De middellijn bdraagt 15 meter, de hoogte ongeveer 80 cm. Het ligt op de plaats waar de grenzen van Veghel, Erp en Lieshout bijeen komen. In deze omgeving lag vroeger een galgenberg en er bestaan vehalen over heksen en een kattenhoek. De grafheuvel is opgenomen in de lijst van archeologische monumenten.

Iets ten westen van de grafheuvel is nog een vindplaats bekend uit de Midden-Steentijd. Vermoedelijk liggen in het restant van de hoogte die hier bij een vroegere ontgronding is blijven liggen, nog meer resten uit deze vroegere periode. We achten het verder niet uitgesloten, dat er in deze omgeving nog meer grafheuvels aanwezig zijn, of geweest zijn. Een grafheuvel ligt namelijk zelden alleen. Enige steekproeven door de provinciale archeoloog in nabij gelegen heuveltjes (onder Erp) hebben echter nog niet het verwachte resultaat opgeleverd.'

Herinneringen van Martien van Asseldonk.   Op school kregen we 'schrepkes' op onze linker-bovenarm als TBC controle. Deed even pijn. Als daar een reactie op zou treden dan was het mis. Enkele weken later werden we gecontroleerd. Alles was goed. Op een andere dag kwam er een dokter op school om ons medisch te keuren. Wat ik me ervan herinner was dat ik op een stoel stond. Ik moest de palm van mijn hand tegen mijn mond zetten en dan blazen, terwijl de dokter in mijn onderbroek keek. "Alles is in orde," zei de dokter, "alleen moet je ..,"  hij trok zijn vinger terug, zodat de elastiek van mijn onderbroek tegen mijn buik sprong, ".. wat meer met een rechte rug lopen."

Soms liet ons pap ons paardjerijden op zijn rug als hij ons naar bed bracht. Als ik zei dat mijn rug jeukte schuurde hij met zijn grote handen achter mijn hemd over mijn rug totdat hij het genoeg vond, ondanks mijn “nog meer, het jeukt nog steeds, nog meer”. Veel aanraken en openlijk getoonde affectie kende het Zijtaartse boerenmileu in de jaren vijftig en zestig niet. Een hand geven was al heel wat. Veel emoties die binnen bleven gisten, maar waarvoor geen woorden waren, hooguit een traan. Dingen werden indirect gezegd, zoals: "Ge bent'r ok nie dunner op geworre."

Er werd vooral gewerkt. In die tijd hadden we nog geen tractor en ploegen en eggen gebeurde met het paard. De koeiestront werd met een kruiwagen naar de mestvaalt gereden. Een keer per jaar werd de mest met een riek uit de mestvaalt op de paardekar geladen, in hopen op het land gegooid en daarna verspreid (het 'mest breken'). Voor de was hadden we een tobbe met een op en neer gaande propeller erin en een handwringer eraan. Spoelen gebeurde met de hand. Elke maandagmorgen stond mijn moeder buiten over een grote teil gebogen lakens te spoelen. Een dag per week werd er in het stookhok struif gebakken. Het was voor beide ouders hard werken. Maar als kinderen voelden we geen armoe. Er was eten, er waren kleren (vaak eerder door oudere broers gedragen). Het was een veilig en geborgen bestaan. Het was vaak gezellig, ’s Avonds werd er vaak gekaart door ons pap en bezoekers. Televisie hadden we nog niet. Soms gingen we televisie kijken bij Toon Cissen - "Klompen buiten laten staan alsjeblieft" - en later ook bij Jas Vervoort. Programma’s als Pipo de Clown, De Verrekijker, of Okki Trooi.

Veghelse Courant, 18 november 1976; foto's en kaart: archief Jong Nederland.  

In februari 1965 was er een ouderavond van het KMG. Op 13 februari 1965 trad blaaskapel De Boemelaars voor het eerst naar buiten tijdens een bijeenkomst voor Jong Nederland.
Was dat tijdens deze ouderavond?

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 14 februari 1965.   Voor de verbeteringen van de kerk worden er gespreksavonden met de parochianen georganiseerd. Op 22 februari voor mannen, op 24 februari voor vrouwen en op 25 februari voor de rijpere jeugd, en bovendien besluit het kerkbestuur om op 24 februari voormiddag een gesprek te hebben met de bejaarden op hun wekelijkse bijeenkomst.

De Reigerkrant, 1997.   Evert Bosch werd Prins Carnaval Evert II.

Jubileumboek 90 jaar fanfare, 24.   Harrie Bolk trad toe tot het hoofdbestuur van de fanfare.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 10 maart 1965.   Bij eventuele sterfgevallen waarvoor nog geen voorzieningen zijn getroffen voor een familiegraf zullen eenheidskruizen ingevoerd worden. In beginsel werd besloten het kerkhof richting straat uit te breiden. Er zal hierover nog overlegd worden met de Parochieraad.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Op 21 maart 1965 werd een dameskoor opgericht met 24 leden en een kinderkoor met 35 leden. Daarnaast was er het aloud bestaande mannenkoor met 17 leden. Het dameskoor stond onder leiding van Riet Rietbergen; het kinderkoor (jongens en meisjes) onder leiding van meester Leenaarts.

Doc. GAvB.   6 april 1965: de Boerinnenbond gaat naar de jaarbeurs.

Babants Dagblad, 8 april 1965.   'In opdracht van oliemaatschappij Purfina stelt de Franse maatschappij Rogers-France een seismografisch onderzoek in in het gebied rond Zijtaart. Men laat een gewicht van drie ton van een wagen, de 'weight dropper', vallen en traceert de trillingen. Ook wordt er enige meters onder de grond dynamiet geëxplodeerd. Men zoekt naar olie of aardgas onder Zijtaart.'

Doc. Veghel, nr. 383.   In 1965 organiseerde Jong Nederland een fancy-fair. Die bracht ongeveer f 500 op.

Foto's: archief Jong Nederland, Albert van Zutphen (tweede foto) en Oda Timmers (laatste twee foto´s).  
1965-04-10=11 a.jpg (290362 bytes)1965-04-10=11 c.jpg (340588 bytes)
Jong Nederland vierde op 10 en 11 april 1965 haar 20-jarig bestaan.' Gilde Jong Nederland gaat 4e lustrum vieren. Toen op 10 april 1945 de toenmalige Rector Boelaars het initiatief nam om tot oprichting te komen van een jongensgilde. Hij inviteerde de heren Cor de Visser en Jan G. van de Ven, die er wel oren naar hadden. (..) Ruim 130 jongens zijn in die jaren lid geweest en verschillende zijn het nog. Als bijzonderheid mag nog vermeld worden dat tot 1956 in heel het district Veghel slechts één jongensgilde bestond en wel afdeling Zijtaart.


Drie oudleden hebben zich samengesmolten en voorbereidingen getroffen om deze dag voor het gilde een onvergetelijke te maken. Zij houden zich bezig om vele avonden belangeloos op te offeren om op 10 april aanstaande een reünie van oudleden te doen organiseren, om de vele belevenissen weer levendig te maken. ‘s Middags is er een voetbalwedstrijd waar na afloop in zaal Ketelaars een koffietafel zal worden aangeboden aan de oudleden. ‘s Avonds zal in het verenigingsgebouw een bonte avond gegeven worden door de oudleden en de leden ook zondags. Er is voor die datum een toto uitgeschreven welke moet voorzien om de financien die nodig zijn om te feesten en een cadeau aan te bieden dat een blijvende herinnering moet zijn, niet alleen voor het gilde, maar voor heel de Zijtaartse gemeenschap. Vele industriëlen hebben hun sympathie betuigd door overboekingen en toezeggingen. Een jeugdvereniging kost handen vol geld en ergens moet het vandaan komen.

Het jeugdwerk is een prachtige schakel tussen ouders en leiders. Zij stellen zich bereid om hun jongens die zij onder hun hoede krijgen, om mede met de ouders méér vorming te geven in die opvoedende taak, om deze jongens kennis te doen geven van het sociale, maatschappelijke, culturele en niet te vergeten christelijke opvoeding. Als er een wederzijds begrip is tussen leiders en ouders, dan kan het niet anders zijn dan dit opvangcentrum slagen zal. En of dit slaagt? Ja: als men een jaar of 15 terug ziet en de leden die toen leden waren nu mannen geworden zijn, dan kan men aanvoelen dat hier een ondergrond in zit die zij deels te danken hebben aan het jeugdwerk. Zelf heb ik het geluk gehad om met twee van hen te mogen werken.

Moge de hele parochiegemeenschap dankbaar zijn zulk een goed functionerende jeugdbeweging te hebben waar mannen uit geboren worden, die straks taken in het georganiseerde verenigingsleven overnemen. Mensen die niet alleen weten wat jeugdbeweging is, maar ook kijk hebben op het maatschappelijke. Wanneer wij dan zo ver zijn, en de tijd begint zich al aan te bieden, dan is een jeugdbeweging een zegen en een groot goed. Daarom zullen de leden van het gilde aanstaande 3 april geüniformeerd bij U aankloppen om een huis aan huis collecte te houden, voor het voortbestaan van de jeugdbeweging. Het startsein wordt om half 4 ‘s midddags gegeven. Toon U bij hun komst niet terughoudend; maar toon U edelmoedig en dankbaar voor het grote bezit dat wij in onze parochiegemeenschap hebben, een bloeiende jeugdbeweging. De jeugd is dankbaar ….. Kunt U ook dankbaar zijn?´

Gedichten gemaakt door Jong Nederland leden en gebundeld door de Hobbyclub (Ton Rietbergen)  
De vijftien-jarige Mari Brugmans beschreef  'heel Zijtaart' in een plakboek bij het 20-jarig bestaan van Jong Nederland. als het ware een voorloper van deze site. Als hobby bleef hij tot op de dag van heden heel Zijtaart documenteren.   1965 MB 01.jpg (154126 bytes)1965 MB 02.jpg (156191 bytes)1965 MB 03.jpg (158157 bytes)1965 MB 04.jpg (150515 bytes)1965 MB 05.jpg (201145 bytes)
1965 MB 06.jpg (160008 bytes)1965 MB 07.jpg (132269 bytes)1965 MB 08.JPG (207934 bytes)1965 MB 09.jpg (184741 bytes)1965 MB 10.jpg (134249 bytes)
1965 MB 11.jpg (187099 bytes)1965 MB 12.jpg (139372 bytes)1965 MB 13.jpg (176527 bytes)1965 MB 14.jpg (181467 bytes)1965 MB 15.jpg (150994 bytes)
  1965 MB 16.jpg (157196 bytes)1965 MB 18.jpg (168758 bytes)1965 MB 19.jpg (123209 bytes)1965 MB 20.jpg (171544 bytes)1965 MB 21.jpg (147581 bytes)
Doc. Veghel, nr. 383.   In 1965 schafte de hobbyclub een kleioventje aan.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser, Veghelse Courant 30 april 1965.   Dank zij de goede zorgen van het Oranje Comité is er op koninginnendag een feestprogramma voor de jeugd dat er mag zijn. Om half 10 is er een filmvoorstelling voor de kinderen van de kleuterschool tot en met de 2e klas. Voor de aanvang van de voorstelling en na afloop krijgen de kinderen een traktatie. Om half twee is er een filmvoorstelling voor de kinderen vanaf de 3e klas. Ook deze kinderen ontvangen een traktatie.

 
Notulen vergaderingen kerkbestuur, 6 mei 1965.   In 1930 had pastoor Kamp bij zijn 25-jarig priesterjubileum een bedrag van f 2.500 gekregen voor een studiebeurs voor een priesterstudent, ook was er nog geld van het Parochiaal Armbestuur dat in 1898 opgericht was. Vermoedelijk waren beide fondsen langdurig verwaarloosd. De Boerenleenbank maakte de balans van f 6.469,39 over naar de rekening van het R.K. kerkbestuur, met de verplichting elk jaar f 240,-- te reserveren voor studenten, en wat betreft Armbestuur jaarlijks f 180,-- voor goede werken.

In dezelfde vergadering werd door het kerkbestuur besloten om contact op te nemen met de inspecteur van het Lager Onderwijs om een spoedige urgentieverklaring te krijgen voor een 5-klassige meisjesschool door systeembouw.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 21 mei 1965.  

Voorstel van B&W tot het aankopen van 1,49 hectare grond in plan Zijtaart van L. Brouwers. Graard van Boxmeer vraagt wanneer de nu te kopen grond beschikbaar komt voor bebouwing. De burgemeester zegt dat de grond nog pachtvrij moet worden gemaakt en dat daarnaast nog aanliggende gronden moeten worden verkregen, woordat met de bebouwing kan worden begonnen. (Later Keslaerstraat 2-24.) Raad besluit aldus.

Doc. GAvB.   Van 22 tot 25 mei 1965 was er de jaarlijkse kermis.

Documentatie Mari Brugmans.   In 1965 verhuisde Jas van Erp met een huifkar en paardenwagens van Schijndel naar Zijtaart (tegenwoordig adres: Biezendijk 20). Op de foto het vertrek uit Schijndel.

Doc. Veghel, nr. 383.   Nieuws van de RKJB en de RKBJB: Op 9 juni 1965 was er een sportdag in Odiliapeel, daar behaalde de meisjes-sportclub de achtste prijs voor de vrije oefening die ze zelf gemaakt hadden en de 9de plaats in het algemeen klassement A.

Foto's: collectie Oda Timmers; Veghelse Courant, 1965.   1965-06-12=13 Districtstoernooi Bulten a.jpg (246633 bytes)1965-06-12=13 Districtstoernooi Bulten b.jpg (270387 bytes)Op 12 en 13 juni 1965 organiseerde Jong Nederland een districtstoernooi in De Bulten in Zijtaart.


Leidsters en leiders van Jong Nederland in het distrct Veghel waren afgelopen zondag in bespreking bijeen in zaal Versantvoort. Onderwerp van bespreking was het distriktstoernooi 1965 dat zal worden georganiseerd door de afdeling Zijtaart. Van de plaatselijke leiding vernemen wij dat dit toernooi zal worden gehouden op zaterdag 12 en zondag 13 juni aanstaande. De Zaterdag zal staan in het teken van het buitenleven en de sport, terwijl op Zondag een grote fietstocht door Zijtaart op het programma staat. In de namiddag volgt dan om 14.00 uur de prijsuitreiking. Het wisselschild is de laatste 3 jaren steeds gewonnen door de afdeling Zijtaart en blijft dus in hun bezit. De distriktsleiding heeft ditmaal een prachtige wisselbeker beschikbaar gesteld, die dus wederom driemaal veroverd moet worden alvorens een afdeling hem in bezit krijgt. Aan het toernooi zal worden deelgenomen door 4 vendels van de afdeling Dinther en 2 vendels van de afdeling Zijtaart.

Doc. Veghel, nr. 383.   Nieuws van de RKJB en de RKBJB:

Op 14 juli 1965 was er een sportdag in Veghel, daar behaalde de meisjes-sportclub de 8ste prijs in het algemeen klassement A en voor de vrije oefening de 7de prijs.

Op de atletiekdag in Nistelrode behaalde mejuffrouw Van Sleeuwen het atletiekdiploma C.

Met handballen behaalde de meisjes-sportclub dit jaar de eerste prijs in Klasse B.

Ook de jongens-sportclub nam deel aan deze twee sportdagen en ook aan de handbalcompetitie. Zijtaart werd derde en werd daardoor afgevaardigd naar de interkring in Breda.

Foto: archief Jong Nederland.   'Amika' Truus Vissers nam afscheid als leidster van het KMG, omdat ze ging trouwen.

Foto's collectie Joke van de Tillaart  

Optreden van de Zingende Zusjes, in het Verenigingsgebouw in 1965. Joke van de Tillaart schrijft dat Petra en Ans Pepers (van Toon Pepers van de Hemel) en Ria, Gerda en Joke van den Tillaart in die tijd samen optraden.

 

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 8 juni 1965.   In een vergadering van het kerkbestuur wordt opgemerkt dat er te weinig contact is met de parochieraad en men vraagt zich af of die wel aan de verwachtingen voldoet. Het kerkbestuur steekt de hand in eigen boesem en beseft dat het vooral in overleg is geweest met het Bisdom over de verbeteringen, maar niet veel met de parochieraad heeft overlegd. Besloten wordt om binnen 2 weken met de parochieraad te vergaderen.

Het oorsponkelijke herstelplan zal niet goedgekeurd worden door het bisdom. Wel achterstallig onderhoud met verwarming van de kerk met een bijdrage van f 25.000 van het bisdom.

Op 7 juli wordt een uitstapje aangeboden aan de collectanten en parochieraad naar de Trapisten te Tilburg.

PA Zijtaart, Parochiememoriaal.   Vanaf 4 juli 1965 assisteerden de kruisheren uit Uden in de parochie. Voorheen werd geassisteerd door de Damianen van St. Oedenrode, maar wegens gebrek aan priesters moesten zij de assistentie te Zijtaart vaarwel zeggen.

Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995; foto's: archief Jong Nederland.   1965 kamp a.jpg (178918 bytes)In 1965 gingen de leden van Jong Nederland op bivak bij de familie Merks, Soniuswijk 18 B, Son.

 
De linkse twee foto's: archief Jong Nederland, de andere twee zijn van Oda Timmers.   1965-08-16=19 03.jpg (257020 bytes)1965-08-16=19 02.jpg (349528 bytes)
De Rakkers gingen van 16 tot 19 augustus 1965 voor het eerst op kamp en wel bij de familie Van Liempd, Vresselseweg 6, Nijnsel. Op woensdagmiddag 18 augustus konden de ouders de Rakkers bezoeken.

 
Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995; foto's: archief Jong Nederland.   Het KMG ging dit jaar op kamp naar De Mortel.

Doc. GAvB.   Zomer-ontspanning:

24 mei 1965: de Boerinnenbond gaat op bedevaart naar Handel.
7 juli 1965: de  CAV heeft een uitstapje naar Den Helder.
Op 5 augustus 1965 hadden de meisjes van de BJB en RKJB samen een ontspanningavond.
28 augustus 1965: de NCB heeft een uitstapje naar Arnhem en omgeving, smen met de RKJB en de BJB.

PA Zijtaart, Parochiememoriaal.   Op 16 juli 1965 werd de reeds bestaande, doch slecht functionerende, geluidsinstallatie in de kerk verbeterd.

Brabants Dagblad, 16 juli 1965.   'De afdeling Zijtaart van Jong Nederland heeft de eerste prijs gehaald in het districtstoernooi dat zij zelf organiseerden in de omgeving van de Coeveringse bossen ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. De Zijtaartse jongens wonnen de wisselbeker welke door aalmoezenier Versteijnen werd uitgereikt. Tweede werd de afdeling Vorstenbosch, die de afdeling Zijtaart zal vergezellen naar de diocesane wedstrijden op 2 en 3 juli aanstaande in Liempde.'

Veghelse Courant, 1965.   Zaterdagmiddag om half drie zullen de Rakkers van Jong Nederland  op het rrainingsveld van VOW de strijd aanbinden met hun collega's-Rakkers uit Erp. In het kader van een vriendschappelijke uitwisseling zal er een wedstrijd bokbal en trefbal worden gespeeld.

De Rakkers uit Zijtaart wonnen deze wedstrijden. Na afloop reikte de districtscommissaris Jan van de Ven onder toepasselijke woorden deprijzen uit.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 30 juli 1965.   Meester Frans van Eert, hoofd van de jongensschool is op de vergadering van het kerkbestuur aanwezig. Er is een spoedvergadering wegens het vertrek van meester van de Laar die per 1 september in Schijndel gaat beginnen. Er zijn 15 sollicitanten. Mej. D. Martens, die nu onderwijzeres is in Tilburg, geboren in februari 1913, wordt uitgekozen, omdat een vrouwelijke kracht voor de eerste klas als regel waardevol is. Ze wordt per 1 oktober aangesteld, men zoekt voor september nog naar een tijdelijke kracht.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 9 augustus 1965.  

Vraag van Graard van Boxmeer in de gemeenteraad. Van vele zijden van de bewoners van de kom van Zijtaart hoort men de vraag of er geen oplossing gevonden kan worden voor de afvoer van afvalwater. Nu de tijd niet ver meer is dat het nieuwe uitbreidingsplan bouwrijp gemaakt kan worden, is het mogelijk de moeite waard om thans de mogelijkheid in overweging te nemen voor heel de kom van Zijtaart een riolering aan te leggen voor de afvoer van afvalwater. Antwoord van de burgemeester: De aanleg van riolering in de kom van Zijtaart zal vermoedelijk niet haalbaar zijn, daar dan van de mensen grote financiële offers moeten worden gevraagd.

Vraag twee: Tevens zou ik de aandacht willen vestigen op de noodtoestand bij de Eerwaarde Zusters te Zijtaart voor wat de plaatsruimte betreft. Reeds lang geleden had men hier gerekend op een nieuwe meisjesschool, waardoor bij de Eerwaarde Zusters ruimte beschikbaar zou komen. Deze ruimte is zowel nodig voor de Eerwaarde Zusters zelf, als voor de bejaarden die in het klooster gehuisvest zijn. Door het gebrek aan ruimte worden thans uit de burgerbevolking geen bejaarden meer aangenomen. Mag ik in overweging geven of het mogelijk is in het nieuwe uitbreidingsplan een ter plaatse passend bejaardenhuis of bejaardencentrum te bouwen? Antwoord: De bouw van een bejaardencentrum in Zijtaart is praktisch onmogelijk. De zusters zullen over meer ruimte beschikken als de nieuwe meisjesschool gebouwd zal kunnen worden.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 13 augustus 1965; PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Het kerkbestuur besluit om 3 jongens uit Zijtaart, die op een seminarie voor priester leren, elk f 80,-- te geven van het Zijtaartse studiefonds.

Er mogen alleen eenheidskruizen bijkomen op het kerkhof. Morgen zullen enkele leden van het kerkbestuur controle houden op het kerkhof welke kruizen opgehaald kunnen worden en welke helemaal niet voldoen en deze kunnen vervangen worden door eenheidskruizen, alles ten laste van de nabestaanden. Een aantal oude en versleten kruizen werden door het kerkbestuur getekend. Hernieuwde men het grafkruis niet, dan werden ze verwijderd.

Volgens de wensen van de bisschoppen zou er in Zijtaart nog een missiecentrum opgericht moeten worden. Hiervoor zal contact opgenomen worden met de missienaaikring.

 
Notulen vergaderingen kerkbestuur, 13 augustus 1965; herinnering van Martien van Asseldonk.   Het kerkbestuur hecht grote waarde aan sexuele voorlichtingsgesprekken voor degenen die in juli de lagere school verlaten hebben. De voorlichting is op 20, 21 en 22 augustus voor de jeugd in de leeftijd van van 13 tot en met 16 jaar. Op 3, 4 en 5 september volgde de voorlichting voor 17, 18 en 19 jarigen. Deze gesprekken stonden onder leiding van witheer pater Van de Ven van de abdij van Heeswijk. De dagen waren zeer geslaagd, er namen in totaal 150 jongens en meisjes aan deel. Te voren had een contact-avond met de ouders plaats. Het kerkbestuur vond een bijdrage van de kerk voor de te maken onkosten op zijn plaats.

Als ik het me goed herinner werden toen ook de leerlingen van de vijfde en zesde klas van de lagere school voorgelicht. Ik heb in elk geval op de lagere school sexuele voorlichting gekregen van pater Van de Ven in het verenigingsgebouw. Hij stond voor op het podium en hield een verhaal over bloempjes en bijtjes en toen over zaadjes en eitjes. Jan (van Bert) van Erp zat maar steeds gebaren te maken waar wij om moesten lachen. Wij wisten 'álles al' van elkaar, of van om ons heen kijken op de boerderij. "Zijn er misschien vragen? Je mag gerust vragen stellen," zei pater Van de Ven. Het werd doodstil. Niet dat ik geen vragen had. Als Adam en Eva twee zonen hadden, hoe hebben die dan kinderen kunnen krijgen? dat was de grootste vraag, maar die durfde ik niet te stellen. (Die moderne technieken van tegenwoordig hadden ze toen nog niet.) Wat ook steeds door mijn hoofd speelde, maar wat ik ook niet durfde te vragen was: 'De Paashaas en Sinterklaas zijn verzonnen om kinderen blij te maken. Is God ook niet bedacht om mensen blij te maken en gerust te stellen?'

Brabants Dagblad, 18 augustus 1965; De Verklikker, 16 september 1965; doto van oude zwembad: collectie Mari Brugmans.   'De Provinciale Waterstaat heeft de plannen kant en klaar liggen voor de bouw van een nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart te Veghel. Het wachten is alleen op de aankoop van enige gronden. Als er onteigend moet worden, gaat alles een jaar vertraging oplopen. De beruchte Hoge Brug kan hierna als verkeersobstakel worden gesloopt. Bij een voorgenomen verbreding van het kanaal in de (verre) toekomst, komt één peiler van de brug midden in het kanaal staan. De brug zal dwars door het oude zwembad lopen`(zie foto). De gemeente heeft een nieuw zwembad gepland op het sportpark langs de weg naar Dinther.'

Herinneringen van Martien van Asseldonk; foto: collectie Jan Vervoort. Op de foto van links naar rechts: Willy van Asseldonk, Jan Vervoort en Martien van Asseldonk.   Jan Vervoort en ik stonden bekend als een, laten we het maar 'een ondernemend duo' noemen. Het meest bedreven waren we in appels jatten. Zo kropen we door de mais richting appelbomen van Graard van Boxmeer. "Hé," zei Jan Vervoort, "daar liggen een paar klompen in de mais." "Ja," zei Graard van Boxmeer, "en ik sta erin." Dat was dus rennen voor ons leven.

Zomer, ons pap was met een paard en maaibalk rogge in het binnenveld rogge aan het maaien. De oudere jeugd was rog aan het binden (wij moesten soms 'spierkes rapen'). Jan Vervoort en ik stonden pruimen te eten aan de slootkant bij de boom van koster Rietbergen. Ardie van de Tillaart riep: “Gooi ook eens een pruim deze kant op.” Jan Vervoort raapte een slak op en gooide die. Ardie ving die keurig op, en keek helaas nog even vlak voor de 'pruim' haar mond bereikte... ”Aaah!! ... een slèk” .

Zelf werden we ook voor de gek gehouden. Bij het rogge maaien was het laatste stukje rogge altijd het spannendst. Daaruit spurtten vaak konijnen weg. Ome Jan van de Tillaart vertelde dat we die konden vangen als we zout op het staartje legde. Ik ging zout halen. “Ze houden je voor de gek,” zeiden ze thuis. “Nee,” het is echt waar, hield ik vol en dus kreeg ik zout mee en toog terug naar het Binnenveld. “Nee,” zei ome Jan, “dit is geen goed zout. Het moet Jo-Zo zout zijn.” Ik weer terug naar huis tot plezier van de volwassenen.

Winter, in klompen zworven Jan en ik door de bevroren velden. Er zat lucht onder het ijs. We stampten er - krak, krak - met onze klompen doorheen. In de verte onze boerderij in de mist. Het licht minderde. Mijn handen tintelden van de kou. Terug via het binnenveld. Het was zaterdag. Ik mocht de warme keuken niet in, want ons Dien was aan het schrobben. Op stal warmde ik mijn handen op de flank van de voorste koe. Het beest sidderde en sloeg naar me met zijn staart.

Rond 1965 was het op de lagere school een rage om autonummers te sparen. In die tijd kwamen er nog niet veel auto's langs. We stonden bij het muurtje van de speelplaats langs de weg en schreven de autonummers op. We waren er behoorlijk fanatiek in. Het wijfke van Oktefie kwam twee keer langs, dus dat nummer hadden we dan dubbel. Onze Willy en anderen fietsten op een zaterdag naar de grote weg van Sint-Oedenrode naar Veghel en kwamen terug met een schrift vol autonummers. Wow, in mijn ogen waren ze miljonair. Was ik maar meegegaan. Maar ik had mijn zaterdag verprutst door in de boomgaard in het gras te liggen, mijn buik rond te eten aan de sterappels en insekten in het gras te bestuderen.

 
PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Als eerste grote taak had de in december 1964 opgerichte parochieraad de extra bijdrage per gezin aan de kerkverwarming bijeen te brengen. Zij slaagde hierin volledig. Ruim f 9.000 werd door de gezinnen extra bijeen gebracht, naast de gewone gezinsbijdrage die gemiddeld 165 gulden bedroeg. Tevens bracht voor de kerkverwarming de jeugd f 2.400 extra bijeen. Veel bejaarden hebben voor dezelfde doel één maand pensioen van den A.O.W. afgestaan. Zodoende kon hierna de aanleg van de verwarming volgen die eind augustus 1965 klaar was.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 31 augustus 1965.   Voorstel van B&W tot het instellen van een rechtsvordering ingevolge de onteigeningswet, ter verkrijging van gronden in het uitbreidingsplan Zijtaart. Graard van Boxmeer vindt het jammer dat met de eigenares geen overeenstemming is te bereiken. Een langdurige onteigeningsprocedure levert nogal wat bezwaren op. De burgemeester zegt dat hij de eigenares niet meer wil betalen dan anderen. De raad besluit te gaan onteigenen.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 8 september 1965.   In een vergadering van het kerkbestuur wordt meegedeeld dat door leden van de missienaaikring leden voor het missiecentrum aangewezen zijn.

Het hekwerk voor de calavarieberg op het kerkhof zal worden geruimd en aan de noordzijde opgebouwd worden. Het houtwas zal worden gerooid, en na egaliseren zal er een passende beplanting aangebracht worden, zodat het aanzicht van de kerk en de ingang van het kerkhof mooier worden.

Het hoofd van de meisjesschool en architect Beunis gaven een advies over het terrein voor de nieuwe meisjesschool. Getracht wordt bij de Inspecteur van het Lager Onderwijs een urgentieverklaring te krijgen. Het terrein heeft bestemming particuliere woningbouw, en men zal met de burgemeester over wijziging van bestemming gaan praten.

Brabants Dagblad, september 1965.   Jong Nederland hield kaderschouw. Boxtel, 13 september. Ongeveer 240 leiders en leidsters kwamen in het cursus- en vormingscentrum ‘Moorwijk’ bijeen en genoten van een fris programma, dat hen aanspoorde tot bezinning op de huidige taak van de jeugdbeweging. Er heerste een ontspannen sfeer, waarin plezierige contacten werden gelegd tussen de kaderleden uit de verschillende districten. Zaterdagavond werd de Kaderschouw geopend met een gezellig spel, dat de (veelal hernieuwde) kennismaking vergemakkelijkte. Het studentencabaret ‘Haaren en Snaren’ van het groot-seminarie bracht anderhalf uur amusante ‘semilarie’, waarna de deelnemers aan de kaderschouw zelf, ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van Jong Nederland een kleurrijke en muzikale jubileumtaptoe ten beste gaven. Hoofdcomissaris H.C. Dinjens sprak zaterdagavond over ‘Jong Nederland in deze tijd’. Hij merkte op, dat Jong Nederland in ernst er naar streeft om de aansluiting met de hedendaagse jeugd niet te missen. Hij bracht naar voren dat Jong Nederland niet zo zeer de nadruk op het vormingselement wil leggen, maar meer heil verwacht van het verantwoorde spel, dat de jeugd kan bezig houden. Jong Nederland blijft ook in deze tijd de taak vervullen, maar dient zich qua instelling en methodiek aan te passem aam de huidige behoefte. Meer dan voorheen zal de beweging zich gaan richten op de jongere jeugd. Sinds kort is er speciaal voor het Rakkerwerk een vrijgestelde.

Brabants Dagblad, 1 oktober 1966.   In 1965 werd het kantoor van de Boerenleenbank uitgebreid met een bestuurskamer.

Brabants Dagblad, 1 oktober 1966.   In 1965 werd het kantoor van de Boerenleenbank uitgebreid met een bestuurskamer.

Brabants Dagblad, 10 oktober 1980; idem, 16 juni 1994; 'Zijtaart', 150.   Op 9 oktober 1965 werd in Zijtaart door Jan van de Biggelaar, Hein van Boxmeer en Adrianus Rovers de bejaardenbond opgericht. Een van de eerste aktiviteiten was kaarten in café Jan van de Biggelaar. De bejaardenbond begon toen met 34 leden. Jan van Biggelaar, werd de eerste voorzitter.

Brabants Dagblad, 26 oktober 1965.   Bij gelegenheid van de promotie naar de ere-afdeling op het federaal concours te Berlicum naar de ereafdeling is door fanfare St. Cecilia een drukbezochte receptie gehouden in zaal Ketelaars. Wethouder Dobbelsteen was er en afgevaardigden van alle Zijtaartse verenigingen. Fanfare Frisselstein bracht een serenade. Fanfare St. Cecilia is sinds 1965 al zesmaal gepromoveerd van de vierde naar de ereafdeling. Zaterdag gaat de fanfare deelnemen aan de tweede ronde van het KRO jubilieumfestival te Boxtel.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In de maanden october en november 1965 werden de eikebomen op het terrein vóór het kerkhof en een laan van eikebomen naast de kerk, en ook de dennebomen op het kerkhof gerooid, in verband met de aanleg van een nieuw plantsoen, dat aangelegd werd in het voorjaar 1966.

Doc. veghel, nr. 383.   Op 19 november werd werd de eerste gespreksavond voor de jongeren van de RKJB en de RKBJB georganiseerd. Tijdens het winterseizoen werd er elke maand een gespreksavond gehouden. Deze werden geleid door geestelijk adviseur pater Laurensen, en er was een gespreksavond met pater Klerxs uit Heeswijk.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 24 november 1965.   Het kerkbestuur besluit dat de schoonmaakster van de kerk, mevrouw Hommeles vanaf 1 januari 1966 een wekelijkse vergoeding van f 12,-- zal krijgen.

De kerkbestuur doet enkele schenkingen, aan Adriaan Rovers f 100,-- voor het ophalen van de gezinsbijdragen, de bejaardenbond krijgt f 25,-- voor St. Nicolaas en er is een suprise bij kerstmis voor de bejaarden die een maand van hun AOW afgestaan hebben voor de verwarming van de kerk.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 30 november 1965.     Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van de r.k. meisjesschool te Zijtaart, voor de eerste inrichting van een personeels-, tevens hoofden en dokterskamer en de aanschaffing van twee zweedse banken. De gemeenteraad keurt het voorstel goed.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 30 november 1965.    

Vraag van Graard van Boxmeer in de gemeenteraad: De raad heeft op 29 december 1964 een krediet goedgekeurd voor verbetering van de weg langs de Zuid-Willemsvaart, maar goedkeuring van gedeputeerde Staten bleef nog achterwege. Wie zal ons zeggen, hoe lang de nieuwe hoge brug nog op zich zal laten wachten? De gaten in deze weg en de onverantwoord ronde ligging leveren een zeer groot gevaar op voor hen die gebruik maken van deze weg. De winter met zijn sneeuw, ijs en gladde wegen heeft reeds zijn intrede gedaan en schept hierdoor een zeer gevaarlijke toestand. Ook wanneer de nieuwe brug een feit zal zijn, dan nog zal deze weg de weg zijn voor het verkeer van Zijtaart naar Veghel. Er zijn al te veel ongelukken gebeurd in de afgelopen jaren, vooral in 1964. Als er niets gebeurd dan adviseer ik hen, die gebruik maken van deze weg hun toevlucht te nemen tot de Heilige Christoffel, patroon van de weggebruikers.

Antwoord van de burgemeester: Met de Bavaria-brouwerij is overeengekomen, dat de zware wagens niet meer van deze weg gebruik zullen maken. Dat ander zwaar verkeer van deze weg gebruik maakt, kan niet geheel worden voorkomen. Dat Gedeputeerde Staten het krediet nog niet goedgekeurd heeft hangt samen met de nieuwe brug. Als daarmee wordt begonnen, wordt de aanwezige weg onbruikbaar. Het lijkt daarom beter, om de inwoners van Zijtaart aan te raden de andere weg te gebruiken. Graard van Boxmeer zegt dat de weg levensgevaarlijk is, ondanks het lapwerk van de gemeente. Heeft het geen zin om Gedeputeerde Staten te vezoeken de begrotingswijziging voor het krediet spoedig goed te keuren? De burgemeester ziet daarin geen heil. Niettemin blijft hij van de goede bedoelingen van het raadslid Van Boxmeer, die het uiterste heeft gedaan voor Zijtaart, overtuigd.

Brabants Dagblad, 10 december 1965.   'Met zijn ruim 250 gezinnen is Zijtaart een kleine gemeenschap te noemen. Het dorp heeft zich jarenlang gekoesterd in een landelijke rust. Toch staat er de tijd niet stil en is er – zij het in een gematigd tempo – sprake van ontwikkeling en vooruitgang. Enerzijds heeft de gemeente een bescheiden uitbreidingsplan in voorbereiding, en anderzijds worden er in de parochie allerlei veranderingen voltrokken. Onder leiding van pastoor A.J. Versteijnen, die nu ongeveer één jaar in Zijtaart werkzaam is, wordt er in de parochie gewerkt aan vernieuwingen, die als voornaamste doel hebben bij-de-tijd te blijven.

Pastoor Versteijnen heeft daartoe zelf de eerste stoot gegeven door alle gezinnen – althans de ouders – in groepjes van zeven op de pastorie uit te nodigen. In ongeveer een half jaar hebben alle gezinnen langs deze weg de gelegenheid gekregen om enerzijds de pastoor te leren kennen en anderzijds hem een indruk te geven van hun opvattingen over parochie en parochieleven. Op basis van deze kennismaking werd het kerkbestuur uitgebreid met twee leden van de jongere generatie en met hart en ziel verbonden aan de Zijtaartse gemeenschap. De totstandkoming van een parochieraad, die ieders instemming had, liep wat stroever, maar is nu gevormd. Deze raad telt 4 dames en 7 heren en heeft de heer J. van de Tillaart als voorzitter. Diverse gespreksgroepen leiden ertoe dat alle parochianen blijven meepraten over de parochiezaken, maar vooral ook over het samen kerk-zijn.

Het onderhoud van de kerk vergt een stevige aanpak en zal ongeveer f 180.000 gaan kosten. De wensen kunnen maar geleidelijk worden vervuld, zelfs ondanks het feit dat bijna alle gezinnen meedoen aan de gezinsbijdrage. Tot veler tevredenheid funktioneert de vernieuwde geluidsinstallatie uitstekend en beschikt de kerk sinds enkele maanden over een goede centrale verwarming. Momenteel is men bezig met het herstel van de buitenmuren en de torenommanteling. Op het verlanglijstje staan nog nieuwe kerkbanken, nieuwe glas-in-loodramen, een nieuw altaar en modernisering van het torenuurwerk. Pastoor Vesteijnen is voorts van plan om het kerkinterieur te verlossen van de bonte muurschilderingen en ook daaraan een modern tintje te geven. Van het kerkhof zijn de oude graven verwijderd en nu is men bezig met de aanleg van paden en plantsoenen. Voor het terrein naast de kerk zijn plantsoenen en andere groenvoorziening geprojecteerd.

De parochie heeft een vurige wens ten aanzien van het onderwijs. De jongensschool en de kleuterschool zijn goed gehuisvest, maar de ruimte waarover de meisjesschool in het zusterklooster beschikt, voldoet al lang niet meer aan redelijke eisen. Er moet dus een nieuw schoolgebouw komen, maar op dit moment is niet te zeggen hoe lang dat nog zal duren. De grond waarop de school is geprojecteerd moet nog onteigend worden. De procedure daarvoor is onlangs aanhangig gemaakt.'

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 22 december 1965 had de Boerinnen Jeugd Bond een gezamenlijke kerstviering met de RKJB. Men begon met een H. Mis en daarna was er een kerstviering in het verenigingsgebouw. 'Eerst zongen we allemaal kerstliedjes, daarna werd het kerstevangelie voorgelezen, toen volgde er een declamatie en werd er door enkele leden een kerstlied uitgebeeld. Daarna sprak de geestelijk adviseur nog een mooi woord.'

Doc. Veghel, nr. 383.   De RKJB ondernam in 1965 nog de volgende aktiviteiten: Op 3 november werd er een culturele avond gegeven door leider G. grosfeld. Ook werden nog technische wedstrijden gehouden, onder andere een stalwedstrijd, rundvee-beoordelingswedstrijd en één deelnemer aan de interkring graslandwedstrijd. Verder namen sommigen deel aan de motor-, sociaal-economische en ontspannings-leidingcursus. Verder werd er een dropping georganiseerd. De uitgaven vermelden ook een fruitschaal voor een ziek lid en de aanschaf van een grammofoonplaat, 2 spelenbundels en inleggeld voor vingerschilderen.

Heemkundige kring De Oude Vrijheid, Staffanfare van de NCB 1938-1966 Sint Oedenrode. Uniek muziekkorps te paard (Sint-Oedenrode 2009) 83-84.

  Op 27 december 1965 vond in Sint-Oedenrode in café De Beurs de liquidatievergadering plaats van de Staffanfare, Alle leden moesten hun instrumenten en uniformen in komen leveren. De leden uit Zijtaart moesten hun spullen inleveren bij Driek Opheij. De spullen werden verkocht. Ties Habraken kocht voor de fanfare uit Zijtaart voor f 145 drie bugels, een bas, een bariton, twee kleine trommen en een trompet.

De fanfare uit Zijtaart heeft jaren later de instrumenten bij opbod verkocht. De bugel, die Ties Habraken bespeeld had bij de Staffanfare, ging bij deze verkoop naar iemand met veel geld. Die persoon wilde volgens Ties gewoon een instrument hebben, hoewel hij het niet kon bespelen. Ties zag dat en vroeg of hij die bugel mocht hebben en vertelde natuurlijke waarom. Geen enkel probleem. Ties kreeg van de koper zijn bugel weer terug. Toen Ties zeventig jaar lid was van de fanfare in Zijtaart, werd de bugel mooi versierd.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads