Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1964

Het polygoon jaaroverzicht


PA Zijtaart, brieven.   Op 2 januari 1964 schreef koster Rietbegen aan de moderator te Veghel: ‘Het is weer niet in orde met mijn salaris als koster en organist. Mijn salaris is f 1.040 per jaar. Daar bovenop emolumenten gemiddeld 165 gulden (minimum op 150 gesteld). Deze werden contant betaald, totdat de pastoor deze steeds minder betaalde, en sinds ik op 30 april 1956 ziek werd, ze op liet schrijven, en ik maar geld kreeg als het te pas kwam.' Op 30 december 1961 had koster Rietbergen geld van de pastoor gekregen, maar dat was niet genoeg. Hij wil de achterstallige bedragen ontvangen en in het sociaal fonds voor kosters.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 18 januari 1964.   In zijn nieuwjaarsrede zegt de burgemeester onder andere: “Op een spoedige verwezenlijking van het bouwplan van de nieuwe vierklassige meisjesschool in Zijtaart bestaat nog geen uitzicht. In het ruimtegebrek voor het kleuteronderwijs in dit dorp werd in 1963 voorzien door de bouw van een noodlokaal. Het uitbreidingsplan Zijtaart kreeg in gewijzigde vorm de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Een onteigeningsplan voor de betrokken gronden is vastgesteld. Belangrijk voor Zijtaart in het afgelopen jaar was ongetwijfeld het gereedkomen van 9 km landwegen. Van het kruispunt op de provinciale weg in de richting Eerde is nu een directe verbinding met Zijtaart gereed, terwijl vanaf deze nieuwe verbindingsweg de landweg naar Zondveld werd verhard (de huidige Biezendijk).

Herinneringen van Graard van Eert verteld op 23 februari 2007.   Begin jaren zestig had Jan van de Hurk al telefoon. Graard van Eert ging daar bellen, bijvoorbeeld voor de K.I. Op een gegeven moment heeft hij telefoon aangevraagd. Harry Langens gaf toen commentaar: “Wat moeten jullie toch met een telefoon doen?” De telefoonlijnen gingen toen nog over houten palen en Graard moest een jaar wachten, want dan zou het telefoonnet onder de grond komen. Graard: “Een jaar later had Harry Langens ook telefoon.”

Brabants Dagblad, 31 januari 1964; foto's: eerste drie: collectie Antoon Vissers, de foto met pet is van Albert van Zutphen, de laatste foto komt uit de collectie van de fanfare.   'In vijftien maanden nieuwe uniformen voor de 51 koppen tellende fanfare St. Cecilia in Zijtaart. Dt is het knappe resultaat dat een eind 1962 spontaan opgericht Uniformenfonds morgen kan aanbieden aan de Zijtaartse fanfare en daarmee aan de hele dorpsgemeenschap. In nauwelijks meer dan een jaar kwam daardoor de benodigde 8.500 gulden op tafel. Het intiatief tot deze fantastische actie werd in oktober 1962 geboren door de 36-jarige tuinder Martien van de Ven, die onmiddellijk steun vond bij zijn dorpsgenoten Antoon Vissers (22) en Wim Reijbroek (19). Het driemanschap startte op 1 november met een schuld van zeven gulden, gemaakt met het openen van een girorekening. Sindsdien werden vele acties gehouden en de gemeente schonk ook f 2.000. Zaterdag 1 februari is dan de grote dag van de overdracht van de nieuwe donkerblauwe en met goudkleurige biezen en versierselen opgesmuikte uniformen. Om 1 uur trekt de fanfare ongeüniformeerd uit om tegen halftwee het oude pak symbolisch te verbranden. Daarna volgt een snelle verkleedpartij, zodat om 3 uur in het gemeenschapshuis burgemeester J.P. Schreven de officiële overdracht kan verrichten.'
'Burgemeester Schreven noemde de aanbieding van de uniformen een groot ogenblik, waarnaar de dorpsgemeenschap verlangend had uitgezien. Het geslaagde initiatief van het uniformenfonds, dat goed geholpen is door de bevolking, noemde hij een grote prestatie, die getuigde van gemeenschapszin.

Burgemeester Schreven zette een pet op het hoofd van voorzitter Piet van Zutphen. Daarmee was de overdracht een feit. De voorzitter van het hoofdbestuur, de heer Gerard van de Rijt, zei dat zaterdag 1 februari met gouden letters zal worden opgetekend. Het optreden van het uniformenfonds respecteerde hij ten zeerste en hun werkwijze noemde dat zakelijk en logisch. De dank van St. Cecila vertolkte hij door de aanbieding van een aansteker met de inscriptie van de leden van het fonds. 

1964 fanfare.jpg (435527 bytes) Tegen vijf uur trad fanfare St. Cecilia naar buiten voor een eerste geüniformeerde mars door een vlaggend Zijtaart. Daarna was er een afscheidsreceptie van het uniformenfonds.'

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 4 februari werd er in samenwerking met de Boerinnen Jeugd Bond een boerengezinsdag georganiseerd. 's Morgens om half 9 was er een mis, daarna een koffietafel, waarna pater Van Kaalhoven een lezing hield over 'waarom zou men nog gaan biechten'. 's Avonds om half 8 volgde een gezellige ontspanningsavond.

Mededeling Evert Bosch d.d. 14 januari 2006.   In 1964 werd Boerenblaaskapel 'De Boemelaars' opgericht. De naam van de Carnavalsvereniging werd toen 'De Dikbuiken'. Die naam sloeg op een in die tijd populaire bierfles.

De Reigerkrant, 1997; foto's: collectie Evert Bosch.   1964 Carnaval b.jpg (180612 bytes)1964 Carnaval c.jpg (188275 bytes)1964 Carnaval d.jpg (202963 bytes)Evert Bosch werd Prins Carnaval Evert I.

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 24 februari 1964 had de Boerinnen Jeugdbond een feestavond van de sportclub. Op 25 februari was er een sociale cursus. De dag daarop was er een culturele avond met Van Grosfeld en op 27 februari was er een spreker van de St. Maartenskliniek. Op 19 maart gingen de Jonge Boerinnen op excursie naar Boxtel.

'Zijtaart', 134.   De drumband van de fanfare promoveerde van de derde naar de tweede afdeling.

Gedrukte aankondiging.   Op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart voerde de toneelgroep "Kunst en Ontspanning" in het Verenigingsgebouw te Zijtaart het toneelspel in drie bedrijven van Henri van Hooft "De man in het bruin" op.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 3 maart 1964.   Graard van Boxmeer merkt in de gemeenteraad op dat voor onderhoud van militaire graven in Zijtaart volgens de gemeentebegroting f 55 beschikbaar is, terwijl het Oranje-Comité slechts f 7,50 ontvangt. De harmonie Frisselstein, die in de ere-afdeling uitkomt, ontvangt veel meer subsidie dan fanfare Sr. Cecilia, die in de afdeling uitmuntend uitkomt.

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 1524.   Op 11 maart 1964 vroeg B&W de centrale directie van de PTT om een postagentschap in Zijtaart te vestigen. De PTT hield in april 1964 gedurende 2 weken een telling van het aantal posthandelingen dat door de inwoners van Zijtaart wordt verricht en concludeerde dat dat er te wenig waren voor een eigen postkantoortje.

Doc. GAvB.   19 maart 1964: met de Boerinnenbond naar Oirschot en Boxtel.

Foto's: archief Jong Nederland; Veghelse Courant.  
‘Op zondagavond jongstleden hielden de meisjes van het Katholiek Meisjesgilde hun jaarlijkse ouderavond. Deze dag die telkenjare door de meisjes als een feestdag wordt gevierd, begon met een gezamenlijke H. Mis in de parochiekerk. Na het ontbijt werden in het verenigingsgebouw weer een aantal meisjes geïnstalleerd. In de namiddag werd een aparte uitvoering gegeven voor de schoolgaande jeugd. ‘s Avonds om 7 uur was het verenigingsgebouw tjokvol en kon Amica Van de Biggelaar met genoegen iedereem welkom heten. Hierna brachten de meisjes een gevarieerd programma bestaande uit zang, dans, spel en voordracht. Het dikwijls langdurig applaus was wel het beste bewijs dat de zaal volledig instemde met het programma. De in de pauze gehouden attraktie bracht weer een aardige buit op voor het gezamenlijke jeugdwerk. Aan het slot van de avond werden door de meisjes nog bloemen aangeboden aan Amica van de Biggelaar, die straks wegens huwelijk de beweging gaat verlaten, en aan Amica Vissers, die 12 ½ jaar lid is geweest van de vereniging die op die avond ook het 12 ½ jarig bestaan herdacht. Ook wij willen staf en meisjes van het K.M.G. van harte gelukwensen met dit koperen jubileum en hopen dat de vereniging nog vele jaren mag meewerken aan de opvoeding van de vrouwelijke jeugd in onze parochie.’

Herinnering van Martien van Asseldonk.   In de jaren zestig is er in Zijtaart een aantal jaren tijdens de wintermaanden een dependance van de bibliotheek geweest op de opkamer van de bibliotheek. Elke zondagmorgen kon men boeken wisselen. Men mocht maximaal drie boeken meenemen.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 7 april 1964.   Voorstel van B&W tot het verlenen van een bijdrage in de kosten van de verkabeling van een gedeelte van het electrisch net te Zijtaart. De raad gaat accoord.

Foto's: archief Jong Nederland.  
Op Tweede Paasdag 1964 hield het KMG haar jaarlijkse speurtocht.

 
Notulen vergadering kerkbestuur, 1 april 1964; 'Zijtaart', 51.   Pastoor Smolenaars heeft de parochiememorialen en notulenboeken van de vergaderingen van het kerkbestuur niet bijgehouden en hetzelfde kan gezegd worden van pastoor Van de Bult. Een half jaar voor het einde van de ambtsperiode van Van de Bult, werden weer notulen gemaakt van de vergaderingen van het kerkbestuur. Dit kwam door het toetreden van Jan van de Ven tot het kerkbestuur. Dat boek begint met: 'Daar er sinds mensenheugenis geen notulen zijn opgemaakt, wordt nu besloten de besluiten van de vergadering te notuleren.' In die vergadering werd besloten om een gedeelte van de gracht tegenover het woonhuis van Jan van de Ven te dempen, wat een veel beter aanzien geeft voor de kerk en ook voor het belendende woonhuis. Op de foto - die overigens uit de jaren dertig dateert - is de betreffende gracht te zien.

Jan van de Ven bleef tot 1975 lid van het kerkbestuur. In 1964 trad ook Wim van Hoof toe tot het kerkbestuur. Hij bleef tot 1976 in functie.


Foto's: collectie Oda Timmers.   1964-04-21 Bezemfuif 1.jpg (334392 bytes)1964-04-21 Bezemfuif 2.jpg (234257 bytes)1964-04-21 Bezemfuif 3.jpg (182447 bytes)1964-04-21 Bezemfuif 4.jpg (321029 bytes)


Op 21 april 1964 werd Diny, dochter van Piet van Asseldonk 18 jaar. Er werd een fuif gegeven. Omdat haar ouders niet thuis waren werd er volgens oud gebruik een bezem voor het huis gezet. Dat was voor twee geboeders Van de Wetering aanleiding om zichzelf voor die fuif uit te nodigen en met bezem binnen te komen. Of hadden zij die bezem van thuis meegenomen om zich zo toegang tot dat feestje met jonge meiden te verschaffen?

Brabants Dagblad, 5 mei 1964.   'Met een H. Mis gevolgd door een koffietafel voor de leden heeft de EHBO afdeling Zijtaart zondag haar 12 ½ jarig bestaansfeest gevierd. Voorzitter J. van de Wetering sprak waarderende woorden voor de aktiviteiten van de leden. De heren J. van de Ven en A. van de Hurk ontvingen het EHBO insigne wegens het 12 ½ jarig lidmaatschap. 24 Afdelingen namen 's middags deel aan de wedstrijden die in de zaal van café Ketelaars werd gehouden. Dokter R. Halewijn, docent van de afdeling Zijtaart, gaf na afloop een nabeschouwing.  Hij zei onder meer dat het een EHBO-vereniging er niet om te doen moet zijn om zoveel mogelijk prijzen en bekers in de prijzenkast te hebben, maar dat men erop uit moet zijn om in geval van nood daadwerkelijke hulp aan de evenmens te verlenen. Hij wees op de noodzaak van het gebruik van hulpmiddelen, toepassen van informatie, oefenen thuis en de mond-op-mond beademing.'

Veghelse Courant, 18 november 1976.   De blaaskapel is opgericht op 20 mei 1964. De voorzitter van de carnavalsvereniging, Evert Bosch, nam het intiatief. Hij meende dat er met carnaval een blaaskapel moet zijn. Bertus Raaijmakers werd benaderd, die op zijn beurt 10 muzikanten wist te strikken en de Boemelaars waren geboren.

Foto: archief Jong Nederland.   Jong Nederland nam in 1964 deel aan het diocesaan toernooi in Tilburg.

Brabants Dagblad, 20 juni 1972; doc. Veghel, nr. 383; foto's collectie Mari Brugmans.   De RK Jonge Boerenstand organiseerde op 23 juni 1964 een sportdag in Zijtaart. Het regende erg op deze dag.

KAB vermeld in 1963, NKV in 1964.   In 1964 werd de naam van de Katholieke Arbeiders Bond (KAB) veranderd in Nederlands Katholieke Vakvereniging (NKV).

Doc Veghel, nr. 383.   De RKJB gaf het volgende overzicht van haar aktiviteiten in 1964: In de winter van 1963-1964 werd er een stalwedstrijd georganiseerd (8 deelnemers). Voor de stalwedstrijd van 1964-1965 gaven zich 7 deelnemers op. In de zomer van 1964 werd een graslandwedstrijd gehouden, er werd door 10 leden aan deelgenomen. Een lid nam deel aan de kring-graslandwestrijd en behaalde de 2de prijs. Verder werd er in de zomer een rundveebeoordelingswedstrijd gehouden (8 deelnemers), 3 leden namen deel aan de kring rundveebeoordelingswedsrijd en behaalden de 1ste en 2de prijs. Op zaterdag 21 oktober 1964 werd er met het NKV een dropping gehouden. Verder deed de RKJB mee aan diverse akties waaronder de geld- of graaninzameling voor ‘Oostdankgaven', samen de het NKV de aktie ‘Wij en Zij'.
Brabants Dagblad, 30 juni 1964.   'Dit weekend is het precies 10 jaar geleden dat VOW met 17 actieve voetballers van Veghel naar Zijtaart verhuisde. Het ledental groeide in die tien jaar naar 150 leden. Tweemaal werd VOW kampioen, eenmaal werd er gepromoveerd. De voorzitter prees het werk van trainer Santegoeds. Bestuurslid M. van de Linden had het te druk en werd in het bestuur vervangen door Van de Putten.'

Herinnering van Martien van Asseldonk.   Elk jaar was het in de tweede week van juli Soffelt kermis. In 1964 werd deze kermis voor de laatste keer gehouden. Ik, Martien van Asseldonk, was toen net 10 en ik was met broers Willy (11 jaar) en Peter (8 jaar) er te voet naar toe geweest. Op een gegeven moment gingen we naar huis, want Peter moest heel erg naar de WC. Onderweg stonden we af en toe even stil, want Peter moest zijn achterste kringspier geregeld even goed aan spannen en dan ging het weer verder met kleine stapjes op huis aan. Toen hij de klink van de voordeur vast had, vlak voor de finish, was het te laat. De stront liep uit de broekspijp van zijn korte broek langs zijn benen naar beneden. Het was dan ook een heel eind lopen geweest van Soffelt af naar De Doornhoek. Toch goed geprobeerd Peter, chapeau!

Herinneringen van Martien van Asseldonk.   In 1964 werd de kapel verbouwd. De rector kwam met zijn gezicht naar de zusters te staan, er werd vloerbedekking gelegd, en wij, misdienaars knielden op een iets te smal randje van de trap aan weerszijden. Een keer, ik diende met Karel Vissers, viel de rector met een kelk vol hosties van de trap af. Alle nonnen vlogen overeind en riepen luidkeels“Oooohhh!!...”. Na de mis mopperde de kosteres flink op ons. “Had je de rector niet op kunnen vangen. Had je hem niet van de trap af kunnen helpen.”

 
Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995; foto's archief Jong Nederland en collectie Evert Bosch.   1964 Zomerkamp Mortel b.jpg (213537 bytes)

In 1964 ging Jong Nederland op bivak bij de familie van Zeeland, De Hoeve 4, De Mortel.

Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995; foto's archief Jong Nederland.   Het KMG ging in 1964 op kamp naar Gerwen.

Brabants Dagblad, 1 oktober 1966.   In 1964 volgde Piet van de Hurk Hendrik (Driekske) van de Ven op als kassier van de Boerenleenbank. Piet had zijn hoofdkwartier in het aan zijn woning aangebouwde kantoor aan de Pastoor Clercxstraat.

Doc. GAvB; doc. Veghel. nr. 383.   Zomeruitstapjes:

1 mei 1964: met de Boerinnenbond naar de Keukenhof en Amsterdam.
De misdienaars van de zusters gingen op misdienaarsreisje naar de haven van Rotterdam en de Euromast.
24 juni 1964: naar Koningswinter met de CAV.
Op 1 juli 1964 gingen 50 leden van de CAV op reis naar Köningswinter.
28 juli 1964: naar Valkenburg met de bejaarden.
18 augustus 1964: naar Madurodam, Mesdag en Aalsmeer met de eierbond.
Op 22 augustus 1964 organiseerden de RKJB en de BJB samen een reis naar de Ardennen.
24 augustus 1964: bedevaart naar Handel met de Boerinnenbond.
28 augustus 1964: naar de Ardennen met de Jonge Boeren en Boerinnen.

Foto's collectie Oda Timmers   Jong Nederland organiseerde in 1964 een uitstapje voor de leiding van Jong Nederland, het KMG en de Rakkers naar Arnhem. Oda Timmers, van wie deze foto;s afkomstig zijn, was vanaf 1964 leidster van de Rakkers. Op een van de foto is ook Willy Henst te zien. Willy werd in 1964 tot vaandrig (leider) van Jong Nederland geinstalleerd.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 25 augustus 1964.   Voorstel van B&W tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van de r.k. meisjesschool te Zijtaart, voor het aanschaffen van leermiddelen voor het eerste en vijfde leraar. Dit voorstel wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 25 augustus 1964.   Herziening van uitbreidingsplan Logtenburg. De burgemeester licht toe dat door de herziening twee landhuizen meer gebouwd kunnen worden. Eerst zal worden getracht de gronden aan te kopen. De grond heeft er geen agrarische waarde.

Doc. Veghel, nr. 383.   In 1964 organiseerde Jong Nederland een glazenaktie, die ongeveer f 240 opbracht.

Foto's: collectie Martien van Asseldonk.   In de zomer van 1964 werd de 'Ronde van de Doornhoek' gereden, die deze keer werd gewonnen door Theo van de Tillaart.

Foto´s: collectie fanfare.   1964-09-06 dodenherdenking a.jpg (410346 bytes)1964-09-06 dodenherdenking b.jpg (409888 bytes)Op 6 september 1964 verleede de fanfare in haar nieuwe uniformen medewerking aan de dodenherdeking aan de Zuid-Willemsvaart.

Doc. GAvB.   Op 19 september 1964 werd het 20-jarig jubileum van het bevrijdingsfeest gevierd met vijftig parachutisten.

Brabants Dagblad, 19 oktober 1964; foto: collectie Joke van de Tillaart.   De Zingende Zusjes uit Zijtaart, gaven een geweldig optreden in Eerde. "Klasse apart," schreef de krant. Op de foto: Petra Pepers, Gerda van de Tillaart, Ans Pepers en Joke van de Tillaart (kinderen van Toon en Pepers en Martien van de Tillaart).
Foto´s: collectie fanfare.   1964-10-19 1e councours drumband a.jpg (403151 bytes)1964-10-19 1e councours drumband b.jpg (297092 bytes)1964-10-19 1e councours drumband d.jpg (375213 bytes)1964-10-19 1e councours drumband c.jpg (402072 bytes)Op 19 oktober 1964 ging de drumband van de fanfare voor de eerste keer op concours.

Doc. Veghel, nr. 383.   Het financieel jaaroverzicht over 1964 van de hobbyclub vermeldt bouwkosten: het inrichten van het clublokaal, waarvoor hout en zachtboard gekocht werd. Ton Rietbergen richtte een hobbyruimte in op de leegstaande stal. Begin 1964 werd door de hobbyclub een druk bezochtte tentoonstelling gehouden.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 20 oktober 1964.   De gemeenteraad bespreekt een rapport van Obragas. Graard van Boxmeer sluit zich aan bij de wens van De Gouw dat ook Zijtaart en Eerde nu gas krijgen. Als dat nu niet gebeurd, is het te verwachten dat zij daarna lang zullen moeten wachten.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 20 oktober 1964.  

Vragen van Graard van Boxmeer in de gemeenteraad: Mag ik nogmaals de aandacht vragen voor de wel zeer slechte toestand van de weg langs de Zuid-Willemsvaart vanaf de Hoge Brug tot aan de weg Veghel-Lieshout. De gevaren, welke de weg in deze wel zeer slechte toestand met zich brengt voor hen die dagelijks per fiets of per brommer naar school of werk gaan is wel dermate groot, dat verbetering wel uiterst noodzakelijk moet worden geacht. De ronde ligging van deze weg en de vele gaten erin brengen de grootste gevaren met zich mee, aangezien het zware verkeer hiervoor maar zeer winig uitwijkt. Nu wij weer staan voor de winter met alle narigheid van sneeuw en ijs worden deze gevaren voor alle weggebruikers nog eens extra vergroot. Mag ik hopen dat nog voor de winter aanbreekt, dit weggedeelte zodanig is verbeterd dat de gevaren voor het dagelijks verkeer zijn opgeheven?

Antwoord van de burgemeester: Het gemeentebestuur heeft het provinciaal bestuur gevraagd wanneer met de bouw van de nieuwe brug wordt begonnen. Op deze vraag is nog geen antwoord ontvangen. Het maken van hoge kosten moete worden uitgesteld tot het antwoord van provinciaal bestuur binnen is. Waarom maken de bewoners van Zijtaart geen gebruik van de andere weg om de provinciale weg te bereiken? (huidig naam: Corsica) Van gemeentewege is reeds getracht met geringe kosten de weg langs de Zuid-Willemsvaart te verbeteren, doch dit is kennelijk niet afdoende gelukt.

Graard van Boxmeer merkt vervolgens op dat de toestand van de kanaalweg voor de fietsers erbarmelijk is. Hij heeft hedenmorgen van half acht tot kwart over acht het verkeer ter plaatse geteld. Er passeerden in die tijd 150 fietsen, 29 personenauto’s, 19 bromfietsen, 12 vrachtwagens, 3 motoren en 1 tractor. De grote wagens van Bavaria wijken practisch niet uit voor het andere verkeer, kunnen dat ook niet, omdat zij anders een grote kans lopen vast te raken in de berm. Ongelukken zullen in de toekomst niet zijn te voorkomen en het ligt voor de hand, dat de gevolgen daarvan ten laste van de gemeente zullen worden gebracht. Het is dan echter te laat. De andere weg (over Corsica) gebruiken betekent een omweg. De burgmeester zegt dat de andere weg genakkelijker te berijden is en veel veiliger, omdat men veel eerder op een rijwielpad rijdt. Graard van Boxmeer vraagt om dan in elk geval de gaten dicht te maken. Dat zegt de burgemeester toe. Swanenberg vraagt of het doorgaande verkeer niet over de andere weg (via Corsica) geleid kan worden. De burgemeester weet niet of die andere weg daarvoor voldoende sterk is.

Graard van Boxmeer zegt in dezelfde raadsvergadering dat de richtingwijzer bij de Hoge Brug voor de richting Zijtaart weinig nut heeft, omdat de automobilist aldaar zo goed op het verkeer moet letten, dat hij de richtingwijzer niet ziet. Bij de kruising Eerde staat echter geen richtingwijzer. Is het mogelijk de richtingwijzer bij de Hoge Brug te verplaatsen naar Eerde? De burgemeester zal dat laten bezien.

Niets dan lof voor dit gedegen optreden van Zijtaarts raadslid Graard van Boxmeer, want kort daarna gebeurden er drie ongelukken op de weg langs het kanaal, waarvan één ernstig.

Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 20 oktober 1964.   Vraag twee van Graard van Boxmeer: Een weinig tijds geleden benaderde men u namens de bewoners van de Grietenveldstraat (huidige Pater Vervoortstraat) in Zijtaart met het schriftelijk verzoek om genoemde straat nog voor de winter te verharden en van straatverlichting te voorzien. Het antwoord hierop was voor de bewoners van de straat wel zeer bevredigend. Toch zou ik een verzoek willen toevoegen om ook de Leinsedelstraat (huidige Meester van de Venstraat) in deze verharding te betrekken. Ik meen dat dit toch altijd voordeliger is om de aangrenzende straten gelijktijdig te verharden, dan dat men over een of twee jaar zou beginnen aan de verharding van de Leinsedelstraat. In de raadsvergadering van 17 januari 1964, waarin ik eveneens de verharding van beide wegen heb gevraagd, was destijds ook gunstig beslist. Het is toen bij een gunstige beslissing gebleven. Mag ik er thans op hopen dat tot uitvoering van dit werk zal worden overgegaan.

Antwoord: Inderdaad zijn er voor de Grietenveldstraat reeds maatregelen genomen. De Leinsedelstraat is slechts weinig bebouwd. Als deze straat nu zou worden verhard, zou daaraan kunnen worden gebouwd zonder bijdrage, hetgeen uiteraard niet in de bedoeling ligt. Graard van Boxmeer heeft in Veghel wel andere straten gezien die slechts aan een kant of in het geheel niet bebouwd zijn en die toch verhard zijn. “Waarom is dit in Veghel wel mogelijk en in Zijtaart niet?” De burgemeester zegt dat in Veghel deze kosten in de grondkosten zijn opgenomen, in Zijtaart zou de gemeente zelf moeten betalen en de gemeente kan die last niet dragen. Graard van Boxmeer vraagt om de weg dan toch wat op te knappen, als van een definitieve verharding niets kan komen.

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 21 oktober 1964 had de Boerinnenbond een excursie naar Huize Maria Christi te Helmond, school voor gezinsverzorging, en na de middag naar Weert naar een aluminium fabriek.

Brabants Dagblad, 22 oktober 1964; Notulen vergaderingen kerkbestuur, 17 october 1964, PA Zijtaart, parochiememoriaal; grafzerk op kerkhof Zijtaart.   'Met ingang van 30 oktober 1964 is A.J. Versteijnen, thans pastoor te Haghorst, benoemd tot pastoor te Zijtaart. Tegelijkertijd is aan pastoor Antonius Bartholomeus Leonardus van de Bult na een 21-jarig pastoraat eervol ontslag verleend. Een ongeneeslijke ziekte van de thans 65-jarige pastoor Van de Bult heeft hem genoopt bisschop Bekkers te verzoeken hem het emeritaat te verlenen. Hij zal in Mariahout gaan wonen. De pastoor wil een huiskapel in zijn woning in Mariahout oprichten en het kerkbestuur besluit de nodige misgewaden en ornamenten te schenken. Pastoor Versteijnen is 51 jaar. Hij werd op 7 april 1913 geboren in Haren bij Oisterwijk. Na zijn wijding op 30 juli 1938 was hij achtereenvolgens kapelaan in Tilburg (Broekhoven), Budel-dorp en Zeeland. Per 22 juli 1949 werd hij benoemd tot bouwpastoor van Haghorst, een kerkdorp van Diessen. De installatie van pastoor Versteijnen zal op 30 oktober aanstaande plaats vinden.'

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 25 october 1964.   Installatie van de nieuwe pastoor Versteijnen op 30 october, waarvoor de grote lijnen zullen zijn als volgt: 7 uur namiddag samenkomst bij Antoon Munsters, waaraan zullen meewerken buiten de kerk: rijvereniging, fanfare, jongensgilde, meisjesgilde, sportclub Jong Boerinnen Bond, sportclub RKJB en de hoogste klassen van de lagere scholen. Er zal een welkomswoordje gesproken worden door een vertegenwoordiger van de burgemeester van Veghel en door een kind namens de schoolkinderen, daarna een welkomslied door de schoolkinderen en aan de Pastorie door een lid van het kerkbestuur, daarna intocht naar de kerk van de benoemde pastoor en installatie door de E.H. deken. Op 1 november receptie na de hoogmis, waarbij fanfare Cecilia een serenade zal brengen.

Veghelse Courant, 30 oktober 1964.   'Nadat eerst café Versantvoort gemoderniseerd werd, is het nu café Ketelaars die flink is uitgebreid terwijl er bovendien nog een zaal is bijgebouwd. De gemoedelijke dorpscafé's zijn verdwenen, omdat de tijd en de mens iets anders eisen. De schuurtjes die zo door de tijd heen hingen te hangen achter café van de Biggelaar, zijn omgetoverd tot een rustige moderne zaal. Het verenigings- en ontspanningsleven kampt met ruimtegebrek op Zijtaart. Deze zaal is weer een grote Stap Vooruit. Zaterdag 31 oktober zal het er al krullen. Dan wordt om 6 uur de zaal feestelijk geopend met opluistering door de boerenkapel uit Son. Tussen 4 en 5 uur is er eerst gelegenheid tot feliciteren, waarvan wel velen gebruik zullen maken, omdat Christ Ketelaars vele vrienden heeft. De fanfare zal 's avonds de sfeer los blazen.'

Veghelse Courant, 20 november 1964   'Op dinsdag 24 november kunnen ouders komen kijken en praten met de leerkrachten van de R.K. Meisjesschool over de vorderingen van de kinderen. Hopenlijk zal dit goede voorbeeld de R.K. Jongensschool inspireren om vrij spoedig ook dergelijke kontaktavonden te houden.'

PA Zijtaart, Parochiememoriaal.   Omdat én de pastoor én de parochianen zo spoedig mogelijk elkander zouden leren kennen nam pastoor Andreas J. Versteijnen reeds spoedig het initiatief wekelijks 6 à 7 gezinnen op de pastorie te ontvangen. Een aanvang werd hiermede genomen op 8 november 1964. Elke donderdagavond werd hiervoor besteed. En op 28 juli 1965 vond de laatste contactavond plaats. Practisch alle gezinnen hebben aan de wekelijks terugkerende uitnodiging gevolg gegeven.

Veghelse Courant, 20 november 1964; Doc. Veghel, inv. nr. 383; foto's: collectie Oda Timmers..   1965-05=06 b.jpg (299682 bytes) Op de foto's de eerste rakkergroep aan het spelen in de Bulten. Voor namen zie bij de foto's uit de jaren zestig.


'Op het centrum Moorwijk te Boxtel slaagden voor rakkerleidster de dames Bertha Brugmans, Oda Timmers en Marietje van Zutphen. De drie geslaagden zijn onlangs gestart met een nieuwe groep Rakkers van Jong Nederland, dit zijn jongens van 8 tot 11 jaar.'

Veghelse Courant, 20 november 1964.   'Afgelopen woensdag 11 november vierden de jongens van Jong Nederland het feest van Sint-Maarten, hun nationale patroon. Voor het eerst namen ook de rakkers aan deze viering deel. De mis begon 's avonds met een H. Mis. Na de H. Mis werd in de kerk door de jongens de belofte hernieuwd. Een Jong Nederlander is een goed kameraad, bereid om anderen te helpen, sportief bij alles wat hij doet, trouw aan zijn gegeven woord, opgewekt en blij. In het verenigingsgebouw was men hierna verenigd rond de koffietafel. Hoogtepunten waren de kennismaking met de nieuwe aalmoezenier en de installatie van Willy Henst tot vaandrig. In handen van de districtscommissaris werd door Willy Henst de belofte afgelegd, waarna hij door zegening van de aalmoezenier en het opspelden van de insignes werd opgenomen in de staf van Jong Nederland.'

Veghelse Courant, vrijdag 20 november 1964.   'De tienershow afgelopen zaterdag 14 november voor het Katholiek Meisjesgilde is een groot succes geworden. Rond 7 uur was de zaal tot in de uiterste hoeken gevuld, en de deelnemende orkestjes waren half 7 al present voor hun inschrijving, inleggeld en tijd van aantreden. De jury bestond uit rector Mutsaerts uit Eerde, mejuffrouw W. van de Heijden uit Dinther en mejuffrouw Riet Rietbergen uit Zijtaart. Voor de aanvang, tijdens de pauze en na afloop trad als gastconcert op de Flying Arons uit SintOedenrode. Uitslag: 1: Het duo Geffen-Habraken uit Eerde, 2: Zijtaartse Zingende Zusjes, 3: De Singing Five uit Eerde.'

Veghelse Courant, 20 februari 1970; mededeling Joke van Zutphen 18 november 2006.   In 1964 werd gitaarclub De Fortissimo's opgericht door onder andere Joke van Zutphen.

Veghelse Courant, 30 oktober 1964.   'De twee dagen Festival te Reek zijn door de Fanfare van Zijtaart gewonnen. De loco-burgemeester zei het zo mooi: "De eerste prijs is gewonnen door een corps uit een grote gemeente kleine gemeenschap Zijtaart." Het lange wachten en de koude werd vergeten. Een oorverdovend gejuich ontstond en Zijtaart had weer eens bewezen er te zijn. Eerder dit jaar was de nieuwe drumand in Son bij het eerste optreden gepromoveerd.'

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 5 november 1964.   Hendrik Rietbergen krijgt vanaf 1 augustus 1964 een invaliditeitsuitkering. Zijn zoon Jan Rietbergen die voor hem ingevallen is, geeft aan daar eind 1964 mee op te willen houden.

Besloten wordt om de collectanten die vanaf 1 maart 1962 belangeloos hun taak gedaan hebben een filmavond in Den Bosch in het Casino aan te bieden. Ze zullen op 20 november aanstaande de film, “De Lachende Kerk” te gaan zien.

De financien van de kerk zijn verwaarloosd geweest. Vanaf oktober 1955 zijn er geen fundatien te vinden. Informatie vragen bij het Bisdom. Hendrikus van de Ven zal de financiele belangen gaan behartigen, als Jan van de Ven wil helpen. Dat wordt toegezegd.

Doc. Veghel, nr. 383.   Aktiviteiten van de Boerinnenbond:

6 november 1964: juffrouw Donkers gaf les in het maken van suprisepakjes.

19 november 1964: gespreksavond onder leiding van rector Laurenssen.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 14 november 1964.   Er is in het kerkbestuur gepraat over wat er allemaal nodig is voor de reparatie en vernieuwing van de kerk, het kerkbestuur ziet grote onkosten aankomen en beseft dat het een goed draagvlak nodig heeft in Zijtaart, om die kar te kunnen trekken. Dat wil men bereiken door het instellen van een parochieraad. Er zullen 10 leden voor een parochieraad aangezocht worden, die op 4 december aanstaande zullen vergaderen.
Brabants Dagblad, 17 november 1964; foto: archief Jong Nederland.   'Na zich ongeveer 13 jaar lang beholpen te hebben met allerlei noodbehuizingen stapt het Katholiek Meisjesgilde in Zijtaart deze week over naar een gildehal, die een 'eigen home' genoemd kan worden. Koster Rietbergen is de man, aan wie het KMG deze oplossing van zijn woningnood te danken heeft. Hij heeft de zolder van zijn buiten gebruik zijnde boerderij beschikbaar gesteld en daar vindt het KMG nu alle gelegenheid om de gildehal in eigen sfeer in te richten en te bewonen. De behuizing begon in een oud kippenhok, gevolgd door een gebouwtje op het kerkhof en daarna was het KMG aangewezen op een opkamertje in het verenigingsgebouw. Momenteel is de gildehal ondergebracht in een woonkamer met een keukentje van een boerderij. Aangezien ook dit onderdak voor een club van 50 leden te klein was, moest er iets anders komen. Amica Truus Vissers, die met zes andere leidsters het gilde runt, is Martien van de Ven erkentelijk. Vooral hij heeft zich beijverd voor de nieuwe behuizing. Ook heeft de heer Van de Ven het intiatief genomen tot een teenagershow, welke zaterdag in Zijtaart is gehouden en waarvan de opbrengst voor het KMG bestemd was. Het werd een succes en van de winst kan het gilde nieuwe gaskachels voor de gildehal betalen. Twee jeugdige dorpsgenoten, de heren B. Raaijmakers en B. van de Heijden hebben voor een appel en een ei het nodige timmerwerk op zolder verricht. Van de ene helft hebben ze een fraaie gildehal gemaakt met een plafond van rietmatten, zijwanden van zachtboard en een scheidingswand van spaanplaat. De andere helft van de zolder blijft gereserveerd als open speelruimte, maar de beide jongelui maken nog wel een vaste trap, die de gildehal met de begane grond verbindt. De zusters hebben stoelen voor de nieuwe gildehal geschonken. Zo blijkt hier op alledaags niveau een grote dosis gemeenschapszin te bestaan.'

Brabants Dagblad, 24 november 14.   'Zondagmorgen 22 november werd de nieuwe gilehal van het KMG geopend. ‘s Morgens woonden de leden de H. Mis bij, waarna ze in de gildehal het ontbijt gebruikten. Na de koffietafel verrichtte het jongste lid, de 10-jarige Maria van der Heijden, met het doorknippen van een lint de opening. De hoofdleidster Truus Vissers verwelkomde de genodigden. Nadat de leden zingend het lokaal waren binnengetrokken, verrichtte pastoor Versteijnen de inzegening, waaraan hij 'n speciale zegen voor de jeugdige bewoners toevoegde. De plechtigheid werd muzikaal omlijst dor het duo Van de Tillaart en Pepers. De ouders hadden van 1 tot 3 gelegenheid de gildehal te bezichtigen.'

Doc. GAvB.   Op 27 november 1964 was er het begin van een brand bij Tijn van de Tillaart.

Veghelse Courant, 27 november 1964.   'Kanaalweg Veghel-Zijtaart....!! Het zal onderhand eenieder wel duidelijk zijn dat deze weg verre van veilig bereidbaar is! Dat euvel is in vele, vele raadsvergaderingen sinds 17 januari 1961 (!) gesignaleerd. Even zovele malen zouden de slecht plekken worden verbeterd, doch even zovele malen is dat achterwege gebleven. Toch zal er iets moeten gebeuren, ook al kan "de gemeente Veghel deze last niet dragen," aldus burgemeester Schreven in de raadsvergadering van 20 oktober 1964. In het afgelopen weekend twee ongevallen. "Och, ze waren niet zo erg." Kan zijn, doch als zeer binnenkort nu ‘ns wel 'n ernstig ongeval gebeurt? Kan de gemeente de (morele) last dan wel dragen? Weet geachte burgemeester, dat er zelfs stemmen zijn opgegaan om desnoods 'n inzameling te gaan houden, om met de opbrengst daarvan de slechte plekken te verbeteren? Nog wel onder 'n welwillend T.V. camera-oog? Inderdaad, dat zou te rigoreus zijn, ook al is medewerking verzekerd!! Maar neen, laten we er geen kermisatractie van gaan maken... Doch kan 'n bloeiende gemeente als Veghel, de kosten van ‘n minimale verbetering niet dragen? Kom nou... Zijtaart is geen aanhangsel, maar 'n volwaardige sateliet van Veghel. Laat Zijtaart dan óók genieten van de faciliteiten daaraan verbonden! Zijtaart: succes!

Ondertekend: Anthony Remark' (Wie zat er achter dat pseudoniem?)

Foto: collectie Jan en Jo Timmers - van de Hurk.   1964 nov.jpg (166178 bytes)Deze foto van Maria van de Hurk en Annemieke Vissers werd in november 1964 gemaakt. Gezien de rij kinderen langs de weg zal dat bij de intocht van Sinterklaas geweest zijn op 29 november 1964.

PA Zijtaart, parochiememoriaal; mededeling van C. Mollen op 22 februari 2007.   Op 4 december 1964 werd de parochieraad opgericht, bestaande uit 10 leden, als aanvulling van het kerkbestuur, bestaande uit 6 leden: namelijk de heren Hendrik van de Ven (secretaris), Antoon van Sleeuwen, Martien van Boxmeer, Frans van de Heijden, Jan van de Ven en Wim van Hoof. In de parochieraad hadden onder andere zitting: meester Cor Mollen (secretaris), Ton Rietbergen. Wim van Hoof, Evert Bosch en Bert van Erp.

'Zijtaart', 57; Doc. GAvB; PA Zijtaart, parochiememoriaal; foto: collectie Harrie Vervoort; bidprentje: collectie Mari Brugmans; www.kb.nl/
anpradiobulletins Bericht uit de Friese Koerier van 7-12-1964.
  ANP radiobulletin d.d. 6 december 1964: "In Bankor, een dorp ten noordoosten van Stanleystad, hebben rebellen twee Nederlanders om het leven gebracht. Het zijn de paters kruisheren Van Wetten en Vervoort afkomstig uit Eindhoven en Zijtaart in Noord-Brabant."Op 6 december 1964 werd bekend dat missionaris pater Arnoldus Vervoort, van de Kruisheren te Uden en enkele andere kruisheren op 24 november 1964 in de Belgische Congo waren vermoord. Op 16 december 1964 had in Zijtaart een plechtige requim-mis plaats. Ontelbare gevluchtte en mishandelde missionarissen uit de Congo waren aanwezig.

Pastoor Versteijnen schreef in het parochie-memoriaal: 'De parochianen gaan er groot op een missionaris-martelaar in hun midden te hebben.'

Foto: collectie Antoon Vissers     Behalve Nol Vervoort werd ook pater Willem Vissers uit Mariaheide, een broer van Has Vissers, in de Congo vermoord. Op de foto: Willem Vissers en Nol Vervoort.

 
Inv. nr. 1108, notulen van de gemeenteraad, 29 december 1964.  

Voorstel van B&W tot beschikbaarstelling van een krediet voor verbetering van de weg langs de Zuid-Willemsvaart van Sluis IV naar de Zijtaartseweg. Raadslid Rooker vindt het belangrijk om te weten wat de plannen voor de Hoge Brug zijn. Van Zutven zegt dat de verbetering veel geld kost en na het gereedkomen van de nieuwe brug onnodig wordt. Kan niet een van de zandwegen verderop worden gebruikt voor een nieuwe verbinding? De burgemeester vindt dit geen idee, gezien de weg bij de kruising naar Eerde. Van Horen vindt de kosten hoog en vraagt zich af of Gedeputeerde Staten dit wel goed zullen keuren.

De burgemeester zegt dat dit de goedkoopste oplossing is. Gedeputeerde Staten moet maar beslissen. Als de nieuwe brug er volgend jaar al zou komen, dan zal het krediet niet worden goedgekeurd, maar uitstel is niet langer verantwoord. Als de nieuwe brug er komt, dan wordt uiteraard dit weggedeelte afgesloten en zullen de inwoners van Zijtaart van de andere verbinding (via Corsica) gebruik moeten maken, daar het moderne snelverkeer niet toestaat, dat vanaf de brugoprit een inrit naar deze lokale weg wordt gemaakt.

Graard van Boxmeer wijst erop dat de huidige toestand niet kan worden gehandhaafd. In november alleen al gebeurden er op dit weggedeelte drie ongelukken, waarvan één ernstig. De betrokken instanties moeten nu met betrekking tot de nieuwe brug wel de stand van zaken kenbaar maken. Bogaerts vraagt of met deze verbetering de prioriteit voor de nieuwe brug afneemt, zodat de verbetering haar geld opbrengt? De burgmeester zegt dat de brug van regionaal belang is in de verbinding Eindhoven-Nijmegen.

Graard van Boxmeer vraagt of men in de toekomst over de kanaaldijk onder de nieuwe brug door kan. De burgemeester bevestigt dat, maar niet als verkeersweg. De functie van deze weg blijft om de aan de weg gelegen percelen bereikbaar te houden. De bewoners van Zijtaart zullen dan van de andere weg (via Corsica) gebruik moeten gaan maken om Veghel te bereiken. Graard van Boxmeer zegt dat dit voor veel bewoners van Zijtaart bezwaarlijk zal zijn. De burgemeester denkt van niet, het is geen grote omweg. De raad keurt het krediet van f 55.657 goed.

Doc. Veghel, nr. 383.   Op 29 december 1964 hadden de Boerinnen Jeugd Bond en de Jonge Boerenstand een gezamelijke kerstviering. Om half 8 was er een mis, gevolgd door een koffietafel in het verenigingsgebouw en enkele leden voerden een mooi kerstspel op.

Doc. Veghel, nr. 383.   Uit de subsidieaanvraag van de RKJB blijkt dat de Jonge Boerenstand in 1964 een winst had van f 212,58. Jan van Boxmeer schreef: 'Deze winst hebben wij hoofdzakelijk te danken aan de sportdag, die echter maar eens om de acht jaar in een afdeling wordt gehouden, en verder het oud papier dat regelmatig door onze leden wordt opgehaald.'

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads