Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1960

Het polygoon jaaroverzicht


Veghelse Courant, 9 januari 1960; Brabants Dagblad, 11 januari 1960.   'De fanfare bestaat bijna 60 jaar en er zijn nog steeds instrumenten bij uit het eerste jaar. Door de vele reparaties kan men niet meer spreken van ‘algehele stemming'. Daarom stelde het bestuur van de fanfare alles in het werk om nieuwe instrumenten te bekomen.' Dit lukte met behulp van eigen acties, een aantal milde gevers en een voorschot van f 5.000 van de gemeente. Op zaterdag 9 januari werden de instrumenten tussen 6 en 7 uur tentoongesteld in het parochiehuis. Burgemeester Schreven, vergezeld van beide wethouders P. Dobbelsteen en R. van Gulick en secretaris S. de Visser verichtten de overdracht van de meer dan 30 instrumenten. Met de mars 'La joyeuse Labourer' werden de nieuwe instrumenten in gebruik genomen.

Doc. GAvB.   Op 16 januari 1960 werd de stierhouderij in Zijtaart opgeheven en de resterende gelden uitgekeerd. De koeien werden hierna kunstmatig geïnsimineerd.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 19 januari 1960.   In zijn nieuwjaarsrede memoreert de burgemeester dat de blokploeg Zijtaart van de Bescherming Burgerbevolking in 1959 met success de groepsvaardigheidsproef aflegde.

Gesprek met Theo van Rijbroek op 1-1-2011   “Toen ik 14 joar waar ha’ ik een buks. Doar mochte nie mee op de weg komen, Ge moest 40 meter van de weg afblijven. Op een keer stond ik op de weg, doar bij Driek van de Liende. Ik had een knikker op de loop van de buks gelegd en schoot die recht omhoog. Toen werd er op mijn schouwer getikt. Doar stond een politie op zijn fiets krèk achter men. Doar verschoot ik van. Die hi men buks toen meegenome.”

BV na 1936.   Op 19 januari 1960 kreeg het R.K. kerkbestuur vergunning om een noodlokaal te bouwen voor het kleuteronderwijs.

Mededeling Cor Mollen d.d. 22 februari 2007.   In 1960 werd meester Cor Mollen regisseur van het toneel van de Jonge Boerenstand (RKJB) en fanfare, dat was voor de boeren. Hij heeft dat een jaar of 3 gedaan. In 1961-1963 werd er ook toneel gespeeld door de Katholieke Arbeiders Bond, die vereniging was voor de burgers. De verenigingen in Zijtaart kenden in die tijd een scheiding tussen de boerenstand en de burgerstand. Bij het ‘boerentoneel’ van de RKJB en de fanfare speelden onder andere Mien Jonkers, Harry van Nunen, Harry Versteegden, Annie Timmers, Marietje van Zutphen en Jan van Zutphen mee. Trien van Boxmeer – van de Ven was voorzitster, die regelde alles. Ze bakte krentebrood voor de toneelspelers. Er werd twee keer per jaar opgetreden. Cor Mollen: “We zaten bij Grardje Versteegden om de kachel de leesrepetities te houden.”

Veghelse Courant, 23 januari 1960; Brabants Dagblad, 27 januari 1960.   Op dinsdag 26 januari 1960 vierde het echtpaar Marinus Pennings – Essens hun Gouden Huwelijksfeest. De krant: 'Marinus is op 14 juni 1884 in Schijndel geboren, evenals Jaantje, die op 30 januari 1883 is geboren. Na hun huwelijk op 26 januari 1910 namen zij de wijk naar Zijtaart waar op de Biezen A 172 een boerderij werd betrokken, die zij in 1960 nog bewonen, zij het dan rustend bij hun zoon Cornelis. Uit hun huwelijk werden 5 kinderen geboren, 2 jongens en 3 meisjes, waarvan er thans nog 4 in leven zijn. De kinderen zijn allen gehuwd en zullen met de 17 kleinkinderen dit gouden feest op waardige wijze gaan vieren. De beide echtelieden genieten nog een behoorlijke gezondheid en zien het grote feest met vertrouwen tegemoet. Jaantje, alhoewel wat slecht ter been, maakte zich enigszins bezorgd over dit 'officieel gedoe' en kon maar moeilijk genoegen nemen met hun foto in de courant. Zij heeft zich ten slotte toch gewonnen gegeven. Een zeer aktief buurtcomité heeft inmiddels niet stil gezeten en een feestprogramma samengesteld dat er zijn mag. In optocht gaat men 's morgens naar de kerk waar om half tien een plechtige H. Mis van dankbaarheid zal worden opgedragen tot intentie van het gouden paar. 's Middags is er gelegenheid tot een persoonlijke felicitatie op de Biezen A 172. De fanfare St. Cecilia zal in de avonduren hun muzikale felicitatie komen brengen.'

Brabants Dagblad, 4 februari 1960.   'De Stichting Zijtaarts Belang is actief. De eerste taak van het bestuur was het uitzien naar mogelijkheden voor het bouwen van minstens één onderwijzerswoning. Dank zij de vasthoudendheid van het bestuur zal spoedig met de bouw begonnen worden. Zijtaart kent nog vele problemen. Wij denken hier dan aan een kleuterschool, omdat het onmogelijk is dat alle kleuters onderwijs kunnen volgen in het vervallen verenigingsgebouw. Het ernstige tekort aan behuizing voor meisjes- en jongenswerk dat zich niet meer kan onplooien, is zeer jammer, daar dit werk toch prachtig bloeit en over een zeer goede leiding beschikt. Voorts is er een te kleine jongensschool, waar men zich nog steeds moet behelpen met een noodlokaal in het verenigingsgebouw, om ten slotte van de hoofdweg maar te zwijgen. De stichting is van plan om alles in het werk te stellen dat deze problemen volle aandacht krijgen.'

Veghelse Courant, 6 februari 1960.   'Van de Stichting Zijtaarts Belang vernemen we dat de plannen voor de bouw van een noodkleuterschool thans door de Stichting zijn overgenomen. Zeer binnenkort zal met de bouw worden begonnen. Voor vele gezinnen die met kleuters van 4 en 5 jaar zitten zal dit bericht met vreugde worden ontvangen. Alhoewel al de moeilijkheden voor de bouw van een nieuwe kleuterschool hiermee niet zijn opgelost, is dan toch hier voorlopig een goede oplossing gevonden.'

Veghelse Courant, 20 februari 1960.   Het oude vaandel van de fanfare is een vodje en er is een nieuw vaandel besteld bij de zusters te Aarle-Rixtel.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 23 februari 1960.  

Voorstel tot aanvulling van de basisovereenkomst met de waterleidingsmaatschappij ‘Oost-Brabant’ inzake onrendabele uitbreidingen van het waterleidingnet te Beukelaar en Dorshout. Graard van Boxmeer vestigt de aandacht op de urgentie van de watervoorziening op het Zondveld en in de Biezen. De burgemeester antwoordt dat deze tot de super-onrendabele gebieden behoren, waarvoor het rijk geen subsidie verstrekt, voordat de normale onrendabele gebieden worden voltooid. Overigens zullen er uiteindelijk wel panden overblijven die nimmer op het waterleidingnet worden aangesloten, aangezien de kosten zo hoog zijn, dat het rijk niet subsidieert.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 23 februari 1960.   Graard van Boxmeeer benadrukt de wenselijkheid om in de kerkdorpen gelegenheid te scheppen voor het verrichten van inentingen. Het is voor moeders van grote gezinnen diikwijls zeer moeilijk om daarvoor naar Veghel te komen. Een oplossing in de geest zoals het gemeentebestuur van St. Oedenrode dit verzorgt, namelijk inentingen in café’s en scholen, moet toch ook voor Veghel mogelijk zijn.

Doc. GAvB; 'Zijtaart', 118.   Op 9 maart 1960 ging de Boerinnenbond op excursie naar Boxtel.

Rond 1960 kwam er voor de meisjes een jeugdboerinnenbond, de RKBJB.

BHIC, toegang 185, inv. nr. 515, C.A.V. Zijtaart.   In de bestuursvergadering van de C.A.V. Zijtaart van 26 maart 1960 is besloten een nieuwe elektrische telmachine aan te kopen. De keuze is gevallen op een Odhner met automatische vermenigvuldiger. De Olympia die tot dan gebruikt werd, werkte niet meer zuiver en wordt ingeruild. De nieuwe machine moet bezorgd worden bij Piet van de Velden A.34b Zijtaart (naast de Boerenleenbank).

Veghelse Courant, 19 maart 1960; Brabants Dagblad, 28 maart 1960; foto: jubileumgids 40-jarig bestaan VOW.   'Voor de eerste keer in zijn bestaan is VOW kampioen geworden. In Odiliapeel, waar op 13 maart door een overwinning het kampioenschap werd behaald, begon de feestvreugde. De aanvoerder van Odiliapeel bood bloemen aan en dhr Vervoort uit Veghel was er als eerste bij om VOW te feliciteren onder het aanbieden van een prachtige voetbal. Voor zover het mogelijk was in de overvolle café werd de grootste dorst gelest en daarna trokken 2 volle bussen en diverse wagen met supporters naar Veghel. Ieder die in de buurt van deze stoet kwam, kon horen en zien dat VOW kampioen was. In Veghel bezocht men de Bloemenwijk, waar VOW zijn grootste aantal leden heeft. In Zijtaart stond de fanfare St. Cecilia al klaar om de kampioenen feestelijk te ontvangen en onder vrolijke klanken trok men naar café van de Hurk waar de koffietafel gereed stond. Daarna trok men naar het clubhuis J. van de Biggelaar. De pastoor was een van de eerste die zijn felicitatie kwam aanbieden. De wandelsportvereniging DVS was aanwezig met het voltallige bestuur en bood een voetbal aan. Caféhouder van de Biggelaar deed zijn wensen vergezeld gaan van een rondje op kosten van de zaak en de firma Van Eert zorgde voor wijn in ruime mate. Zaterdag 26 maart is er van ½ 7 tot 8 uur receptie in café van de Biggelaar.'

Brabants Dagblad, 29 maart 1960   Het zoontje van de familie B. brak zijn been toen hij van zijn fiets viel. Hij werd in het ziekenhuis in Veghel opgenomen.

De foto en krantenbericht van begin april 1960 zijn van Ciska Coppens.   1959-03-31 Veulens.jpg (201863 bytes)Op 31 maart 1960 werd bij Jan (van Christ) van de Ven een veulen-tweeling geboren. Het Brabants Dagblad plaatste nevenstaande foto met het bericht: 'Veulen-tweeling in Zijtaart. Landbouwer Van de Ven uit Zijtaart bezit sinds een paar dagen een paard met twee veulens. Het is een zeldzaamheid dat een merrie het leven schenkt aan een tweeling. Beide veulens, een merrie en een hengst, maken het uitstekend.' Jan van de Ven was toen al ziek en zou in mei 1960 overlijden.

Herinneringen van Martien van Asseldonk.   In het voorjaar van 1960 ging ik naar de toen nieuwe houten noodkleuterschool. Op een dag 'piste ik in mijn boks'. Een schoolbank werd op de kant gezet en ik werd er door de zuster opgetild. Alle andere kleuters mochten me uitjouwen “klein kindje, sliep uit!”  Ik was kwaad, schopte in het rond en mijn schoen vloog uit. Rina van de Akker moest me naar huis brengen. Ook daar kreeg ik op mijn kop en ik rende ik weg voor ons pap.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 13 april 1960.  

Vraag van Graard van Boxmeer in de gemeenterad: Meermalen is door particuliere bouwers getracht om in de kom van Zijtaart bouwterreinen aan te kopen. De gevraagde grondprijzen bleken echter zo hoog te zijn, dat men er van terugschrok om de grond te kopen. Het is daarom zeer gewenst, dat er voor Zijtaart een uitbreidingsplan wordt vastgesteld. De gemeente zou daarbij tevens kunnen zorgen dat er een aantal bouwterreinen tegen een redelijke prijs aan particuliere bouwers beschikbaar worden gesteld.

Antwoord van de burgemeester: Voor Zijtaart bestaat een uitbreidingsplan, waarin de mogelijkheid voor particuliere bouw aanwezig is. Als de gemeente daar echter grond wil aankopen, zal de verkoopprijs van die grond als bouwterrein waarschijnlijk vrij hoog zijn. Immers, behalve de vergoeding aan verkoper en gebruiker, dienen daarin ook de kosten van de straataanleg verdisconteerd worden. Daarbij moet nog worden afgewacht of men bereid is grond aan de gemeente over te dragen.

Van Boxmeer heeft een perceel op het oog, dat uitermate geschikt is als bouwterrein, namelijk de grond gelegen tussen de molenaar en bakker Nieuwkamp. (Dit is het terrein van de Edith-Steinschool). De burgemeester zegt dat dit perceel niet in het uitbreidingsplan is opgenomen. Bovendien moet ook gewaakt worden tegen lintbebouwing.

Tweede vraag van Graard van Boxmeer: Hoe ver is men gevorderd met de plannen voor de reconstructie van de weg Veghel-Zijtaart-Lieshout? Antwoord: Het plan is ingediend bij de Cultuur Technische Dienst ter verkrijging van een subsidie. Daarbij bestaat het idée om de onlangs voor de verbetering van landwegen verkregen subsididie aan te wenden voor deze weg. De thans aangevraagde subsidie kan dan ter zijner tijd dienen voor de verbetering van landwegen. Deze verbetering die door allerlei factoren een langdurige kwestie is geworden (toen de verbetering financieel mogelijk was, waren de betrokken eigenaren niet bereid om de benodigde stroken grond over te dragen) zal met de meeste spoed worden doorgezet. Waarschijnlijk zal de weg het karakter van een verkeersweg krijgen, waarbij een regelmatige busdienst wellicht tot de mogelijkheden zal behoren. Het bouwen langs deze weg zal echter niet onbeperkt plaats kunnen vinden.

Graard van Boxmeer vraagt waar een particulier in Zijtaart dan wel kan bouwen. De burgemeester antwoordt dat het uitbreidingsplan voor Zijtaart in 1950 is vastgesteld. Dat plan kan gewijzigd worden, maar bebouwing zal dan aan de zijweg naast de Boerenleenbank geplant worden. (Dit is de latere Reibroekstraat) Graard van Boxmeer meent dat ook achter Van de Biggelaar en Verstegen nog plaats is voor uitbreiding van bebouwing (oudste deel van de latere Keslaerstraet). De burgemeester is het daar mee eens.

Collectie bidprentjes hkk - kopie collectie Theo Vosmeer december 2013

 

 

IN MEMORIAM

Overeenkomstig Gods beschikking en volkomen verenigd met Zijn wil is op 29 April 1960 na een lang en geduldig gedragen lijden naar het eeuwig leven overgegaan:

Broeder Robertus van den Oever

Missionaris van het Goddelijk Woord. Hij werd geboren te Zijtaart op 1 April 1905, trad op 27 jarige leeftijd in het noviciaat van de Missionarissen van het Goddelijk Woord te Uden, legde op 7 November 1934 zijn eerste geloften af en deed op diezelfde datum in 1940 zijn eeuwige geloften. Het grootste deel van zijn ruim vijf en twintig jarig kloosterleven was hij als propagandist voor de missie werkzaam. Zijn natuurlijke eenvoud en goedheid vormden een vruchtbare basis voor de werking van Gods genaden, die hem hebben gemaakt tot die zeer beminnelijke mens zoals duizenden hem in persoonlijk contact hebben leren kennen - de rijkdom der genaden en natuurlijke gaven waren in hem tot een prachtige eenheid geworden. Als een sympathieke, vrome medebroeder en vriend zal hij in onze gedachtenis blijven voortleven. (De foto werd genomen op zijn zilveren feest op 7-11-1959)

Volgens het doopboek van Zijtaart is het: Martinus Maria zoon van Arnoldus van den Oever en Geerdina Kemps

 

Kasboekjes van de rijvereniging in het bezit van Cor Coppens.    In 1960 kreeg de rijvereniging voor het eerst subsidie van de gemeente Veghel, een bedrag van f 100,--.

In 1960 ging de rijvereniging (o.a.) op concours naar: Mariaheide (8 mei), Vinkel (6 juni), Gemonde (14 augustus), Heeswijk (9 oktober).

 
Foto's: de twee linkse: collectie Oda Timmers. De twee rechtse: collectie Joke Pepers.  In mei 1940 vierde het KMG de verjaardag van leidster 'Servanda' Truus Vissers.

 
Doc. GAvB.   Op 7 juni 1960 werd bij Karel Bekkers een vier weken drachtige maal gedood door de bliksem.

Doc. GAvB.   Op 19 mei 1960 ging de Boerinnenbond op bedevaart naar Handel.'Zijtaart', 134; doc. GAvB.   Op 3 juli 1960 promoveerde de fanfare in Volkel van de tweede naar de eerste afdeling.

Bericht van Antoon Vissers d.d. 4-1-2011   Achter het houten huis van Graard van Boxmeer hadden in mijn jeugdjaren “ons laand”. Mijn vader zaaide daar wat rogge, aardappelen, bonen en zo. We huurden dit land, samen met Januske Rovers, van Graard van Boxmeer, totdat Graard er een huisje op ging bouwen. Mijn moeder had het best erg druk met ons en als ze haar eigen leven wat meer rust gunde kroop ze stiekum in het rogveld. Wij thuis maar roepen waar is ons moeder, maar die lag lekker haar roes uit te slapen in de rog.

Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995; foto's: collectie Evert Bosch. De laatste foto is van Theo van Asseldonk  1960 Stiphout 05.jpg (206682 bytes)1960 Stiphout c.jpg (271651 bytes)1960 Stiphout 04.jpg (260461 bytes)1960 Stiphout h.jpg (302339 bytes)1960 Stiphout p.jpg (225505 bytes)In 1960 gingen de leden van Jong Nederland op bivak bij de familie Cramer, Gerwenseweg 45, Stiphout.

 
Foto's: collectie Oda Timmers.   Het KMG ging op kamp naar Loosbroek.

 
Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995; foto's archief Jong Nederland, linkse foto: collectie Oda Timmers.  Het KMG maakte in augustus 1960 ook een reisje naar de Postbank Apeldoorn en omstreken en een speeltuin in Grave.

Brabants Dagblad, 5 juli 1960.   VOW behaalde in dit seizoen voor het eerst in zijn bestaan het afdelingskampioenschap, maar stelde in de promotiecompetitie dusdanig teleur dat het volgend jaar weer in dezelfde klasse begonnen moet worden. Er was met zeven elftallen (inclusief de jeugd) aan de competitie deelgenomen. Het ledenaantal was gestegen en ook financieel stond men iets sterker. Dit was het resultaat van de voetbalpool en de successen van het eerste team. Bij de bestuursverkiezing werden J. van Boxtel en J. Vissers herkozen.


BHIC toegang 7714 inv. nr. 582, collectie De Visser, Veghelse Courant 9 juli 1960.   Binnen twee jaar van de 4de naar de 1ste afdeling van de Federatie van Muziekgezelschappen in Nederland. Als de straatkeien niet zo medogenloos stug geweest waren, zouden ze als het ware glad geblazen zijn door de uitbundige muzikale feestroes van de leden van St. Cecilia op zondag 3 juli. De kleine gemeenschap had getoond groot te kunnen zijn. In augustus 1958 nog uitkomend in de 4de afdeling is men er thans in geslaagd na promotie in 1958 en 1959, om te promoveren naar de eerste afdeling. Er waren dagen van spanning voorbijgegaan, zeer grote spanning zelfs, en zeer hard werken, repeteren en schaven, zo zelfs dat een minder moreel sterk corps bezweken zou zijn. Om 1 uur vertrok men naar Volkel. De muzikanten toonden zich vrij rustig en het spel ving aan. Het was de trouwe hulp van de fanfare Rector Mutsaerts. Zelfverzekerd stond hij op na de laatstde klanken van Cóte aux Fées en zijn uitspraak: “Eerste prijs met promotie” bracht rust bij het hoofdbestuur.

Toen de stem van de jury door de zaal klonk: “Fanfare St. Cecilia Zijtaart, verplicht nummer 153 punten en vrij nummer 147 punten, totaal 300 punten, 1ste prijs met promotie, toen brak als het ware een onweer los. De spanning was verbroken. Men feliciteerde, men jubelde. De kleine gemeenschap had gedaan wat weinigen voor hen gedaan hadden. Om 5 uur was men in Zijtaart en weer stapte men uit bij Vervoort en weer trok men feestvierend foor het vlaggen versierde Zijtaart en weer trok men rechtstreeks naar de herder van de parochie om hem te doen delen in de algemene vreugde. Een onverwachte serenade werd gebracht door de jarige pastoorsmeid Josine. En verder trok de fanfare naar café Versteegde waar de directeur Van de Heijden een spontane hulde werd gebracht door de voorzitter en de muzikanten: “Directeur Van der Heijden, uw muzikaal talent en uw grote mensenkennis hebben ons gebracht waar we nu zijn.”

BHIC toegang 7714 inv. nr. 582, collectie De Visser, Veghelse Courant 9 juli 1960.   De Eerwaarde zuster Henriette die 10 jaar lang hoofd van de R.K. meisjesschool is geweest, zal deze dienst per 1 september gaan verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De schooljeugd zal op 26 juli afscheid nemen van haar schoolhoofd.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 582, collectie De Visser, Veghelse Courant 9 juli 1960.   Op woensdag 13 juli zal weer het jaarlijkse uitstapje voor de ouden van dagen gehouden worden. Men zal dit keer een kortere reis maken met als extra verrassing voor onze oudjes ‘s middags een warm etentje. De bus zal op woensdagmorgen om half tien van de kerk vertrekken, nadat eerst de reizigers uit Zondveld aldaar om kwart over negen reeds zijn ingestapt. De reis gaat naar Overloon waar een bezoek zal worden gebracht aan het Oorlogsmuseum. Aan het slot van de dag zal de koffietafel gereed staan in café Van de Sanden.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 28 juli 1960.   Voorstel van B&W tot beschikbaarstelling van een krediet voor verharding van de weg Zijtaart-Zondveld-richting Mariahout. De raad gaat daarmee accoord. Graard van Boxmeer spreekt de vurige wens uit, dat het einde van de voor Zijtaart zo ongewenste situatie nu spoedig zal komen.

Doc. GAvB.   Zomeruitstapjes:

Op 11 augustus 1960 brachten de leden van de NCB een bezoek aan de Noordoostpolder.

Op 25 augustus 1960 was er een reis naar Tilburg en De Efteling.

Brabants Dagblad, 13 juni 1961.   In 1960 was het ledental van het Genoveva- gilde opgeklommen tot 42. Het meisjesgilde werd gesplitst in de Jeanne d'Arc groep en de Maria Coretti-groep. De eerste groep houdt haar wekelijkse bijeenkomsten in het verenigingsgebouw. De tweede groep bij Drika Delissen.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 30 augustus 1960.   Voorstel van B&W tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van de bijzondere kleuterschool te Zijtaart voor de inrichting van een noodlokaal en aanschaffing van een kachel met olietank. Tevens voorstel van B&W tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van de bijzondere jongensschool te Zijtaart voor, voor uitbreiding van een lokaal, eerste inrichting en aanschaffing van schoolbehoeften. De raad keurt beide voorstellen goed.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 30 augustus 1960.  

Graard van Boxmeer vraagt: Gaarne vestig ik de aandacht op de wenselijkheid tot het plaatsen van een lichtpunt bij de ingang van de Biezendijk, vanaf de provinciale weg. Antwoord: Dit is niet opgenomen in bestaande plannen, maar de dienst gemeentewerken zal om advies gevraagd worden. Van Boxmeer merkt nog op dat de situatie van de ingang van de Biezendijk enigszins is verbeterd, nu deze weg niet rechtstreeks meer op de provinciale weg uitkomt. Dit neemt niet weg dat een behoorlijke verlichting wenselijk blijft.

Mededeling Antoon Vissers.   In september 1960 begon Carla Munsters in het kader van haar opleiding met een teken- en speelclub voor kinderen. Elke zondagmorgen was er een bijeenkomst van 10 tot 12 bij haar vader, Toon Munsters, in de keuken. De bijeenkomsten werden gehouden tot juni 1961. In die tijd werkte Carla bij drukkerij Lekturis in Eindhoven. Daar is ook in die tijd een kalender gedrukt voor de Boerenleenbank Zijtaart, waarvoor kindertekeningen gebruikt zijn van Carla’s clubje.

'Zijtaart', 57; linkse foto: collectie Antoon Vissers, tweede foto: collectie Oda Timmers, derde foto: collectie Mari Brugmans.   1960 Jan van de Hurk 1e mis.jpg (329063 bytes)In september 1960 werd Jan van de Hurk priester gewijd. De foto werd gemaakt ter gelegenheid van zijn eerste H. Mis in de parochiekerk van Zijtaart. Voor namen zie foto's jaren 1951-1960.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 20 september 1960.   De dienst gemeentewerken zegt dat voor het plaatsen van een lichtpunt bij de ingang van de Biezendijk een kabel gelegd moet worden die f 1.175 kost. Dit is te duur. Van Boxmeer veronderstelde dat naast de provinciale weg een kabel zou liggen in verband met de verlichting van het kruispunt Eerde. Hij vraagt of er een kabel kan worden gelegd van café Van Zutven naar de overzijde van de weg. De burgemeester antwoordt dat gemeentewerken dat dan wel vermeld zou hebben. Hij zegt te bezien of er geen waarschuwingsbord met reflector geplaatst kan worden.

Foto: collectie Harrie Vervoort.   Op 27 september 1960 werden kinderen uit Zijtaart in Zijtaart gevormd door bisschop Bekkers.
'Zijtaart', 145.   Uit de notulen van de Stichting Zijtaarts Belang van 16 oktober 1960: 'De voorzitter memoreert nog even het verloop van de gebeurtenissen aangaande de onderwijzerswoning. (.. Er) werd een bezoek gebracht bij de burgemeester van Veghel, met gunstig resultaat (..) In het vooruitzicht hiervan verleende de voorzitter toestemming tot het opsteken van een rokertje (..)'

Herinneringen van Martien van Asseldonk.   De dorskast van Ties Verbruggen kwam het koren dorsen. De dorstkas werd aangedreven door een tractor en een lange ongeveer 20 centimeter brede band. Het kaf werd in de kippenren achter de rooi hennenkooi geblazen. Riek van ome Willem van Asseldonk kwam elke zaterdag bij ons werken. Op een dag was ze met een kruiwagen kippenstront aan het uitkruien uit de rooi hennenkooi. Er werd veel gewerkt met de hand in die jaren.

 
BHIC toegang 7714 inv. nr. 582, collectie De Visser, Veghelse Courant 21 oktober 1960.     Op woensdag 12 oktober vierden de gehuwde en oudere leden van de Boerinnenbond het jaarlijkse feest van Moederdag. ’s Morgens om half acht was er een H. Mis tot intentie van de leden. Om half zeven 's avonds was er een meer feestelijke bijeenkomst in het Verenigings Gebouw. Na een een bescheiden koffietafel hield de Eerwaarde Pater de Cock een lezing over ‘De taak van moeder in het hedendaagse gezin’. Ook de meisjes van de sportclub gaven nog enkele mooie nummers en kregen een welverdiend applaus.

 
BHIC toegang 7714 inv. nr. 582, collectie De Visser, Veghelse Courant 21 oktober 1960.   De eerste kaartavond (kruisjassen) voor Jong Nederland werd op zaterdag 15 oktober in café Van de Sanden gehouden en was prima geslaagd; 44 kaarters namen er aan deel. Dank zij de plaatselijke middenstand was voor prachtige prijzen gezorgd. De uitslag was als volgt:

1. A. van de Sanden, 47 punten
2. And. Van Eert, 45 punten
3. M. van de Hurk, 45 punten
4. Joh. Vissers, 42 punten
5. Ger. Opheij, 40 punten.

Op zaterdag 22 oktober is de volgende kaartavond om 8 uur in café Versteegden.

 
BHIC toegang 7714 inv. nr. 582, collectie De Visser, Veghelse Courant 21 oktober 1960.   Rijvereniging St. Georgius hield op zondag 16 oktober voor donateurs en begunstigers een goed geslaagd ruiterfeest. Liefhebbers van de paardensport hebben hier weer kunnen genieten van dressuurwedstrijden, stoelendans, behendigheidwedstrijden, enz. De jeugdige berijders oogsten met hun diverse nummers een welverdiend applaus. Bij het nummer springen voor pony's wist de jeugdige Pennings beslag te leggen op de eerste prijs. Commandant (Driek) Opheij bedankte na afloop de bezoekers voor hun belangstelling.

 
BHIC toegang 7714 inv. nr. 582, collectie De Visser, Veghelse Courant 21 oktober 1960.   Op dinsdag 18 oktober hield de plaatselijke KAB (Katholieke Arbeiders Bond) -kern haar eerste gespreksavond in dit winterseizoen in café Versteegden. Ook de voorzitter van de N.C.B., de heer Van Boxmeer, de kassier van de plaatselijke Boerenleenbank en de bestuursleden van de KAB uit Veghel en Mariaheide waren aanwezig. De heer Van de Boom uit Eindhoven van de Stichting Eigen Woning hield een inleiding over eigen woningbezit. Van het vorige kernbestuur stelden zich niet meer hierkiesbaar de heren Peters en Langens die nu werden vervangen door H. van de Hurk en H. van de Ven.

 
BHIC toegang 7714 inv. nr. 582, collectie De Visser, Veghelse Courant 21 oktober 1960.   Op woensdag 26 oktober zal de Boerinnenbond in het Verenigingsgebouw haar algemene jaarvergadering houden. Mevrouw (Trien) van Boxmeer – van de Ven is aftredend en wederom herkiesbaar en Mevrouw Adriaans is niet herkiesbaar. Men is voornemens een kamerplanten wedstrijd te organiseren voor de leden van de eigen vereniging.

 
Foto's: collectie Oda Timmers.  Op 2 november 1960 hield het KMG een ouderavond. De linkse foto is van het toneelstul 'De Boerenfamilie'.

 
Veghelse Courant, 4 november 1960.   'Twee beruchte stropers in Zijtaart op heterdaad betrapt. Zaterdagavond wist de Rijkspolitie van Veghel twee zéér beruchte stropers te grijpen. Het zijn de 33-jarige van de V. uit Beek en Donk en de 25-jarige R. Uit Gemert. Het strafblad van een van hen is zodanig, dat deze zelfs als 'gevaarlijk' is te kwalificeren. Tot groot ongenoegen van de jagers werd het steeds duidelijker, dat in Veghel en omstreken stropers onder het wild geducht huis hielden. Frequent stropersbezoek kreeg ook het jachtgebied van een Veghelse arts, dat begrensd door de Zuid-Willemsvaart onder het kerkdorp Zijtaart ligt. Verschillende in het vrij afgelegen gebied wonende mensen werden bereid gevonden extra oplettend te zijn. Stropers hebben de gewoonte om, zoals men het in Zijtaart uitdrukt, te komen ogen, dat wil zeggen het terrein overdag te komen verkennen. Zaterdagmiddag werden in het bewuste, slecht ontsloten gebied twee vreemde mannen gesingaleerd. Dit was aanleiding voor een alarm bij de Rijkspolitie. Door de zandwegen kon men een motor-spoor volgen, dat een vermoeden opleverde voor de richting, waaruit de stropers waren gekomen Dit en een bepaald signalement gaven aanleiding informaties in te winnen bij jachtopzieners in de omgeving. Aldus ontstond het vermoeden dat twee beruchte stropers de komende avond of nacht hun slag zouden komen slaan en ook vanuit welke zijde zij vermoedelijk het jachtgebied zouden binnenkomen.

Om zeven uur reeds waren de politie-mannen op hun post. Bijna vijf uur lang hebben zij regen, modder en duisternis getrotseerd. Even voor middernacht, na de nodige keren loos-alarm, kwan een gerucht dat de spanning deed stijgen. Wat ogenblikken later doken twee silhouetten op. Op het:"Sta Stil, Politie", wilden de mannen het op een lopen zetten. Op de modderige landweg was er geen ontkomen aan. Één van de twee trachtte nog op zijn motor weg te komen, waarin hij niet slaagde. Deze sloeg niet onmiddellijk aan. Het bleken inderdaad de beruchte stropers te zijn. Zij hadden nog geen gelegenheid gehad te werken. Het jachtgeweer, een aantal patronen en een fikse staafbatterij die de politiemannen op hen aantroffen zijn voldoende om voor stroperij veroordeeld te worden. Later bleek, dat ook de Vliegende Brigade in hetzelfde tijdperk in het betrokken gebied geopereerd had. Het succes was echter voor de Veghelse politie.'


De vergunning en kasboekjes van de rijvereniging  bevinden zich in bezit van Cor Coppens.   1960 vergunning.jpg (192992 bytes)De rijvereniging kreeg vergunning van de gemeente om op 6 november 1960 een danstent op het kerkpleintje te plaatsen. Het dansen bracht f 460 op. Ook in 1959 had de rijvereniging twee maal een dergelijke aktiviteit georganiseerd. De opbrengst werd besteed aan nieuwe kostuums. De vergunning van de gemeente bevat onder andere de volgende bepalingen:

- Het is verboden dat mannen met elkaar dansen.
- Men mag niet dansen met een brandende sigaret, sigaar of pijp in de mond.
- Men mag niet met de eigen dienstmeid of knecht dansen.

 
Herinnering en afbeeldingen: Martien van Asseldonk, 2 februari 2008. Op de foto van mei 1960: Peter en Martien van Asseldonk in de houten nood-kleuterschool.    1960-05 01.jpg (283778 bytes)Ik was zes jaar en een paar maanden. Er zijn een paar vage herinneringen van mijn huiselijke omgeving. Twee sloten achter ons huis met de mestvaalt daar tussenin. Bij het huis stond een vlierbos. Op de dries een betonnen silo, waarin eenden zwommen. We hadden een grote gevlekte hond ‘Pluto’ Hij is kapot gegaan aan het eten van rattenvergif. Van een tegel in de vloer van de geut was een hoekje af, daar werd ooit geknikkerd. Dat soort beelden. En dan zitten er een aantal korte ´filmpjes in mijn hoofd´, gebeurtenissen. Ik ging eind 1960 al een paar maanden naar de grote school. Ik had de letters van het alfabet op leren zeggen. Was thuis de hele dag fanatiek aan het oefenen, A... B... C... Ik was bij ome Jan en tante Jaan van de Tillaart op bezoek toen ik het kon. Toen leerde ik het ook maar meteen achterstevoren Z... IJ... X...

Rapport.jpg (41824 bytes)De opwinding van het leren lezen. Bij die letters hoorden klanken, en een paar letters bij elkaar vormden een woord, een betekenis. Vier letters en je zei 'geit' en dacht aan een beest. Ik was overal woorden aan het lezen. Het was betoverend. En een paar woorden achter elkaar maakten een verhaaltje, dat je blij of angstig kon maken. Ik vond het geweldig. Binnen een paar maanden las ik eenvoudige verhaaltjes. Rond oktober 1960 krijg ik een leesbeurt. De meeste jongens spelden elk woord en spraken het dan uit. Ik las vlot aan een stuk door en met een overdreven intonatie. Het ging over Gijs en een geit. Zinnetjes als “Gijs komt hier vaak.” Meester Van de Tillaart zei: “Jij krijgt voor lezen een 9 op je rapport.”  

Op een avond zat ik thuis de Okki te lezen. Ik las een stripverhaaltje over kabouter Pim, die las een boek, en toen begon het te regenen en kabouter Pim zette het boek als een tent overeind, en ging  daarin schuilen. Ik werd geroepen. "Er zijn kuikentjes gebracht! Kom eens kijken, jongen!" Ik liet de Okki op tafel liggen ging direct naar buiten. Het was al donker aan het worden. Er stond een vrachtauto achter het huis. In wat later het houthok zou worden liepen kleine gele krioelende kuikentjes. Er was een voerbak en drinkbak. De geur van houtkrullen. Er brandde een lamp bij de kuikens voor de warmte.


1960-11-12 Okki.jpg (483441 bytes)Dat is nu bijna een halve eeuw geleden. Waarom onthoud je zoiets en vergeet je zoveel vergelijkbare gebeurtenissen? Ik weet het niet. Misschien dat de kuikentjes indruk maakten, en dat kabouter Pim als het ware achter op de fiets in mijn hersenen meegelift heeft. Klopt het eigenlijk wel, of gaan we ons op den duur dingen inbeelden en wijsmaken die nooit gebeurd zijn? Zo vroeg ik me af. Deze herinnering was te testen. Via www.marktplaats.nl tikte ik een oude jaargang Okki's 1960-1961 op de kop. En jawel, in de Okki van 12 november 1960 vond ik kabouter Pim terug. Hij had dan wel niet in het boek zitten lezen, maar verder was dit de bewuste strip, die ik bijna een halve eeuw geleden aan het lezen was.


Okki Ali Baba.jpg (492378 bytes)Okki Pol.jpg (423711 bytes)Okki Wietske.jpg (534697 bytes)Okki verstooid.jpg (580150 bytes)Okki.jpg (417097 bytes)


Die Okki's waren overigens een feest van herkenning: Ali Babi,
Petsie, Pelle en Pingo, Wietske en Sietske, De Verstrooide Professors (Pierlala en Dikhous), De Reuzenbaby, Ukki en Okki. Nooit meer aan gedacht en vergeten, maar na een halve eeuw kwam het direct allemaal weer terug.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 8 november 1960.   Voorstel van B&W tot het verlenen van een garantie voor een door de Stichting ‘Zijtaart Belang’ gebouwde woning. De garantie is beperkt tot de verschuldigde renten en aflossing aan de Boerenleenbank. De raad keurt het voorstel goed.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 8 november 1960.  

Vraag van Graard van Boxmeer: Reeds eerder is de noodzaak gebleken tot vaststelling van een nieuw uitbreidingsplan voor Zijtaart. Er is in Zijtaart geen voldoende grond meer voor particuliere bouwers. Antwoord: Er is nog grond in het bestaande plan en aan een nieuw uitbreidingsplan wordt gewerkt. Van Boxmeer heeft inmiddels vernomen dat een particuliere bouwer een bouwterreintje heeft kunnen kopen.

Tweede vraag van Graard van Boxmeer: Op het kruispunt van de landwegen Keldonk-Zijtaart en Mariahout-Veghel bestaat dringend behoefte aan een lichtpunt. Antwoord: Dit zou f 490 kosten. De commissie voor landwegen is om nader advies gevraagd.

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 807; Veghelse Courant, 11 november 1960.   B&W adviseerde de gemeenteraad betreffende de kleuterschool in Zijtaart: ‘De school is thans gehuisvest in een gebouw, dat in het geheel niet meer voldoet aan de redelijkerwijs te stellen eisen van zowel hygiënische als pedagogische aard. Daarnaast is de school zó gehuisvest, dat zij niet voldoende plaatsruimte biedt om alle daarvoor in aanmerking komende kleuters, waarvoor dit onderwijs verlangd wordt, te kunnen plaatsen.' Een probleem is dat de school nog niet op de urgentielijst geplaatst is en daarom nog niet kan worden gebouwd. B&W schrijven: ‘Om uit deze impasse te geraken, heeft het bestuur als tijdelijke voorziening bewerkstelligd, dat in samenwerking met Stichting Zijtaarts Belang een noodlokaal gebouwd kon worden. Dit lokaal is eigendom van genoemde Stichting.' B&W stellen voor dit lokaal van Zijtaarts Belang te huren om het daarna ter beschikking van het schoolbestuur te stellen. De huurkosten kunnen als stichtingskosten gerekend worden en worden door het rijk vergoed. Op 8 november 1960 keurde de gemeenteraad dit voorstel goed.

De drijvende kracht achter de noodkleuterschool was zuster Adeleida Pullen. Er was niet genoeg plaats voor alle kleuters in de kleuterschool. Op de afbeeldingen staan de namen van een aantal kleuters op de wachtlijst.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser; Veghelse Courant 9 december 1960.    Bij de op zaterdag 3 december gehouden districtsbijeenkomst van Jong Nederland in Schaijk was St. Nicolaas met zijn zwarte knechten eveneens present. De leiders uit Zijtaart mochten van de goed H. Man een extra groot pak in ontvangst nemen.

 
BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser; Veghelse Courant 9 december 1960.  

De toneelvereniging Kunst en Ontspanning gaf op zaterdag 3 en zondag 4 december een tweetal geslaagde uitvoeringen van ‘Zo maar ’n veearts’. Ondanks het minder gunstige weer was er een behoorlijke belangstelling. De woorden die regisseur Mollen bij de aanvang van de uitvoering sprak: “We hebben getracht over te stappen op een ander genre, het culturele peil van ons toneel te verhogen”, werden gelukkig bewaarheid. De regie was in zeer deskundige handen. Zelden zagen we een meer innerlijk beleefd spel. Eindelijk had men ook eens zeer veel aandacht besteed aan decor. De toneelaankleding was keurig verzorgd door de Firma P.H. Dirkse. Een extra woord van lof past wel aan de jeugdige Truus Vissers en M. Jonkers. De schijnbaar onverschillige Ineke groeide tot een hoogtepunt in haar miskende liefde. Debutante Gerrie was voorzichtiger in haar liefde en speelde op een grootse en amusante wijze naar haar einddoel, voortreffelijk bijgestaan door Dirk. Een prachtig duo.

Al direct voelen we ons thuis in de rustige omgeving. Ans en oma zijn twee voorname bescheiden vrouwen die door haar eenvoud het drama beter accentueren. We begrijpen dat A(nnie) Timmers liever een andere rol had, maar niemand zou haar deze rol verbeterd hebben. De openbaring van Ineke’s falen in haar studie vormt het hoogtepunt in het eerste bedrijf. Ook Trees en Gerrie vertolkte daarna een oprecht stukske dorpsleven. Trees had veel van haar gehaastheid verloren. Veearts Bos was blijkbaar een bonk van een vent alhoewel hij ons soms aan Wiegersma deed denken. Impulsief  en blijkbaar hard ofschoon zijn hart zacht was. En dit werd ook zo voor gedragen. Zijn jeugdig uiterlijk was jammer tegen hem. De aanbidders Henk en Cor vormen een zeer sterk contrast. (..) Het stuk ging over de familie Bos en aan het einde werd men herenigd.

De grime was weer in goede handen bij G. v.d. Louw. Kunst en Ontspanning is een groep met zeer goede zij het iets te jonge krachten. Het is werkelijk jammer dat we hen maar 2 keer per jaar kunnen zien.

 

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser; Veghelse Courant 9 december 1960.    De wekelijkse repetities voor de leden van het zangkoor zullen worden gehouden op maandagavond in het Verenigings Gebouw.

 
BHIC toegang 7714 inv. nr. 5823, collectie De Visser; Veghelse Courant 9 december 1960.    Voor de leden van de veevoederkern is er een bijeenkomst op 20 december om half acht in café Versteegden.

 
Doc. Veghel. nr. 769.   De meeste leden van de Jong Boerenstand waren in 1960 lid van de sportclub, maar niet allemaal. In het exploitatieoverzicht over 1960 worden de volgende aktiviteiten vermeld: De R.K.J.B. voerde enkele toneelstukken op: 'Het hart kiest' en 'Zomaar een veearts', ook in de Sluiswijk. Er werd geld verdiend met het ophalen van oudpapier en met 10 % van een graaninzameling. In 1960 werd een kuikenopfokwedstrijd gehouden. deelnemers betaalden een inleggeld. Er was een reis naar Zuid-Limburg en een reis naar Lourdes. Er werden 10 sportbroeken en sportschoenen aangeschaft voor de sportclub. De sportclub had een teeravond. Een ziek lid werd met een fruitmand vereerd. Er werd een filmavond gehouden, waabij onkosten gemaakt werden voor een brandwacht. Er werd ook geld uitgegeven voor een dropping, een supriseavond, kaderdagen en kaderkursus, een landbouwkursus, interkring sportdag, 3 personen reisden naar Berg en Dal voor een retraite of kursus, en Pater Werenbeek hield een lezing. De RKJB had een 'gramophoon' die in 1960 grepareerd werd en er werden enkele 'gramophoonplaten' aangeschaft. De sekretaris kreeg een honorarium van f 25,--. De vereniging kreeg subsidie van de gemeente en van het Technisch Lanbouw Jongeren Werk.

Doc. Veghel. nr. 769.   D. Rooijakkers, Biezen A 152 was eind 1960 secretaresse van de Boerinnenbond. Ze schreef bij de subsidieaanvraag aan de gemeente: de leden 'betalen per lid fl 4,-- of fl 3,25, waarvan we moeten afdragen fl 3,20 of fl 2,70.' In 1961 zijn de volgende aktiviteiten genoemd: er was een demonstratie eiergerechten voor de leden, de sportleidsters gingen naar kaderdagen en er werden Tiroler mutsen aangeschaft voor de sportsters. Er is ook sprake van een sportclub voor de oudere leden en de Jonge Boerinnen gingen op reis. Pater Van de Ven was over uit de missie en werd bedacht met een bloemenmand, het zilveren echtpaar Van Hoof - van den Oever kreeg een cadeau en ook de zieke moeders werden niet vergeten. Voor de bedevaart naar Handel werden een kaars en bloemen gekocht. De Boerinnenbond steunden 2 meisjes en 2 moeders met een retraite. Tijdens de meivergadering werden lotjes verkocht en werd er gtracteerd. Ook werd geld verdiend met een oliebollenaktie en met 'Persilkaarten'.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads