Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1958

Het polygoon jaaroverzicht


Verteld door Theo van Rujbroek op 2-1-2011   "Mister van Eerd die wilde men nie meer in de klas hebben. “Blijf dan maar dom,” zei hij, en ik werd teruggezet naar de vijfde klas, 5b, naar mister Theuwen. Mister Theuwen waar ok ‘nne hele kwaoie. Die sloeg men ook. Maar die heb ik een keer m'n klomp tegen zunne kop gegooid. En dč hielp. Naderhand werden ze wa rustiger, toen sloegen ze men nie meer zo dik. Ja, toen waar ’t onderhand vort afgelopen mi men sloan.” Theo was toen dertien.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 21 december 1957.   De plaatselijke bureauhouder, de heer A van Zutphen, zal ingaande 1 januari 1958 na een dienstperiode van ruim 20 jaar zijn functie neerleggen. Bij een interne dienstreorganisatie heeft hij daartoe vrijwillig besloten. Alhoewel de huidige werkzaamheden van dit kantoor niet meer van zo’n ingrijpende aard zijn als tijdens de oorlogsjaren, toch kan het niet anders of vele landbouwers en burgers zullen bij dit afscheid nog terugdenken aan die moeilijke tijden van toen, zoals het probleem van de voedselvoorziening tijdens de oorlog.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 23 november 1957.     Op 5 januari 1958 hielden het Jongens- en Meisjes-gilde een ouderavond.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5822, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 11 januari 1958.   Op woensdag 8 januari hield de K.V.P. haar jaarvergadering. Voorzitter Van de Rijt was wegens familieomstandigheden verhinderd en de vergadering werd geopend door de secretaris. De Hoogedelgestrenge heer Van Buel uit Oss sprak tijdens de vergadering over de K.V.P., de taak van de provinciale Staten, de verhouding tussen de K.V.P. en de P.v.d.A, de industrialisatie van Brabant en het woonbeleid. De plaatselijke K.V.P. telt thans 479 leden.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5822, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 11 januari 1958.   Op zaterdag 11 januari begon het kruisjasconcours dat georganiseerd werd door fanfare St. Cecilia in café van de Hurk. Een gesprek na afloop van het kruisjasconcours.

Driek: “Wa ’n rotweer vanavond.”
Dorus: “Mar toch veul vollek gewist, he!”
Driek: “Ja, as ’t goei weer was gewist, ‘k wed det er de zatereg be Grarte vol lupt. Ze han ok goei prijze.”
Dorus: “Piet van den Hurk, die hi ok nog hart vur muziek, zó drie prijze geve. Nou en Harrie Bolk din ok vlot mee.
Driek: “Ja, ’t zijn bei ouw nuzikante gewist.”
Dorus: “’t Was jammer da Grard van de Rijdt er nie waar, die kan toch hil wa better proate as Toon van der Sanden.”
Driek: “Ja, van de Rijdt kos nie had-ie loate wete, hurde ik zegge.”
Dorus: “Dan han ze zeker bestuursvergadering van de voetbalclub. Ja, nou ge ’t zegt, ik heb niemad van dé bestuur gezien.
Driek: Affijn Dorus, tot du zatereg.”
Dorus: “O komde ok wer?”Driek: “Ja, nou ’t vur de hermenie is wel. Anders go ‘k nooit. Wel te ruste.”
Dorus: “Wel te ruste.”

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5822, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 11 en 18 januari 1958.   Op zondag 12 januari hiel het Meisjesgilde in samenwerking met de jongens van Gilde Jong Nederland een goed geslaagde ouderavond. In de vroege morgen was het reeds verzamelen geblazen voor de jeugd. Gezamenlijk werd hierna de H. Mis bijgewoond die werd opgedragen tot intentie van het jeugdwerk. Onder alle H. Missen werd gecollecteerd ten bate van het jeugdwerk. Na de H. Mis was de opening in het Verenigings Gebouw met een gezamenlijk ontbijt.

Het middagprogramma was speciaal voor de schooljeugd die de zaal vulde tot de uiterste hoeken. Zang, dans, deklamatie en voordrachten wisselden in vlot tempo elkaar af tot groot genoegen van de jeugdige gasten. ’s Avonds om half zes was het programma ingesteld voor ouders, genodigden en belangstellenden. Ook ditmaal bleek de zaal haast te klein om de vele bezoekers te herbergen. Onder de vele belangstellenden merkten wij op Amica Brouwers als hoofd van het vrouwelijk jeugdwerk in het Bisdom, leidsters van het Meisjesgilde uit Erp, leiders van het Gilde Jong Nederland uit Eerde en Odiliapeel, leden van het kerkbestuur, enz. Tijdens de pauze werden, dank zij de goede zorgen van de plaatselijke Middenstanders, diverse aardige prijzen verloot. Als slot klonk een door de gezamenlijke in carré opgestelde jeugd een gezongen Wilhelmus.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 11 januari 1958.     Op woensdag 15 januari 1958 vierde zuster Martina (Theodora Rovers uit Zijtaart) in het klooster van de zusters Ursulinen te Sittard haar 40 jarig professiefeest.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 11 januari 1958.   Op woensdag 15 januari vergaderden de leiders van Gilde-leiders uit Eerde, Erp, Odiliapeel en Zijtaart. Op verzoek van het Diocesaan Hoofdkwartier werden hier tevens uitgenodigd de Gilde-leiders uit Zeeland en Wanroij, die bij het district Veghel ingedeeld wilden worden.

Brabants Dagblad, 17 januari 1958.   Woensdag 15 januari werd te Zijtaart de jaarlijkse Boerendag gehouden. Nagenoeg de hele bevolking was ermee gemoeid. De dag begon met een H. Mis. In zijn inleiding ging de voorzitter in op de moeilijkheden in de varkensmesterij; wat betreft de pluimvee haalde hij de woorden van de nieuwe minister van landbouw, P. Vondeling, aan: "Wij fladderen met onze kippen langs de afgrond." Ook de lage melkprijs werd ter sprake gebracht. Zijn advies was 'Eendracht maakt macht'. Wat betreft de graaninzameling zei hij: "Moge Zijtaart de laatste letter zijn van het alfabet, wat de opbrengst der graaninzameling betreft staat zij zeker niet achter aan." Na een goed verzorgde koffietafel werd f 100 opgehaald voor het TBC fonds en de Lourdes zieken. Priester Merkx ging zeer diep in op het gezinsleven en de moeilijkheden die hieruit voortvloeien voor de opgroeiende kinderen wanneer zij zelfstandig het leven ingaan. De pastoor zei nog wat over de missieactie van de Jong Boeren Stand. Om 2 uur opende de voorzitter van de RKJB, Van Asseldonk, de middagbijeenkomst. Hierna sprak pater Massop over: 'De verkering van de hedendaagse jeugd.' De jeugd was merkbaar onder de indruk. De voorzitter van de NCB spoorde de jonge boeren aan een landbouwcursus te volgen, en de boerinnen om zich te bekwamen op een huishoudschool. Tijdens de ontspanningsavond vulde rector Mutsaerts uit Eerde met zijn zangclub een mooi gedeelte van de avond. Vervolgens traden op de toneelvereniging, de sportclub en de reidansclub. De kroon op het werk werd geplaatst door de humorist H. van de Berkmortel die de lachspieren danig in beweging bracht.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 25 januari 1958.  

Als er een kaarttoernooi in Zijtaart werd gehouden, ging men altijd bij de middenstand langs daarvoor gratis de prijzen op te halen. Driek en Dorus waren weer op 18 januari weer wezen kruisjassen voor de fanfare. Na afloop:

Driek: “Ok host op hous oan Dorus?”
Dorus: “Ja das goewd, anders wort het wijf nog ongerust.”
Driek: “Dé vrouwvolk moest eigenlijk ok meegaon.”
Dorus: “Dé ziede hier nou nie in Den Boskant, das ok mar een platske net es Sijtert, en dor war vurrige week 126 koarters en zeker de helft vrouwvollek.”
Driek: “Ja de kumt misschien hier ok nog wel. Het weer is anders wer niks better as de zotterdig.”
Dorus: “Nee mar de mensen komme toch, ja die scôn prijze.”
Driek: “Wak rijge ze zo toch veul prijze, Van Grarte (Versteegden) drie hé? Van Harrie Bolk wer inne, en van Juri Bos en van Toon Munsters.”

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 21 december 1957.   De E.H.B.O. maakt bekend dat er nog enkele SUS-loten over zijn. De trekking van deze loterij zal plaats vinden op 18 en 25 januari 1958.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 18 en 25 januari 1958.   Op woensdagavond 22 januari hield de Boerinnenbond haar algemene jaarvergadering onder voorzitterschap van mevrouw Van Boxmeer – Van de Ven. Het ledenaantal is het afgelopen jaar gestegen tot 177. Secretaresse Anny van den Heuvel las het jaarverslag voor, terwijl Mej. M. van Boxmeer als penningmeesteresse het kasverslag voorlas. Voor de cursus ‘behandeling in koken en braden’ welke gegeven zal worden door Mej. Van Meer was veel animo. Terwijl ook veel moeders zich opgaven voor de eendaagse moederretraite in Uden op 5 maart. De Lourdesreis werd verloot en werd gewonnen door me. Martina Raaijmakers die een hele reis ten deel viel en mevrouw Van de Ven – Steenbakkers een halve reis. Dit is tot stand gekomen door de diverse acties die voor dit doel waren georganiseerd. Na afloop gaf Kapelaan van Roij een zeer interessante lezing en voorfilm over Lourdes.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 25 januari 1958.   Het ligt in de bedoeling va het gemeentebestuur van Veghel, om bij voldoende over te gaan tot het ophalen van huisvuil met de roltrommelwagen in Zijtaart, voor zover de woningen betreft, welke zijn gelegen aan de harde weg. Uniforme huisvuilzakken zullen worden verstrekt door de gemeente. Indien nodig zal het huisvuil tweemaal per week worden opgehaald.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 1 februari 1958.  

Na afloop van het kruisjasconcours voor de fanfare op 25 januari.

Driek: “’t Was er vanavond niet zó druk as d’aander kirres.
Dorus: “Nee, mar ut is ok nog al  bietje glattig, en Driek, die “aa of bee” griep hé! Gelukkig dé wellie bei nog kunnen.”
Driek: “Ja, goewd ben ik eigenlek ók nie.”
Dorus: “Góde de zaoterig ók mee nó Soffelt.”
Driek: “Wel heel liglek, want ik ben beneid oeuw ze dé doen mi die kampioensprijzen.”
Dorus: “Ik hurde van de sikretaris van de hermenie as detter al zeuve man ne prijs vur gaf.”
Driek: “Jan Bigeler had er nou ók drie gegeve, Harrie Bolk inne en ook Munsters.”
Dorus: “Ja nou ze zoveul prijze gekrigge hebbe, zulle ze wel wir ’n nei instrument kunnen kopen. Mar ja, ’t is ok nódig ók.”
Driek: “Gaan we zóterig mé de fiets, of zo’n we soms minne auto mee kunne?”
 Dorus: “Ja, as we minne auto kossen! Affijn dé zien we nog wel. Wel te ruste.”
Driek: “Wel te ruste.”

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 25 januari en 1 februari 1958.   Op zondag 26 januari werd voor de leden van de K.V.P. de groslijststemming worden gehouden van de K.V.P. kandidaten voor de Provinciale Staten. De uitslag: Frans den Ouden 354. H. Verberne 354, S. Swinkels 353, J. Raijmakers 351, Mej. Otten 348, Ir. Steenbergen 348, Piet Dobbelsteen 36, verspreide stemmen 20.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 25 januari 1958.   Op maandag 27 januari, ’s avonds om 7 uur, hield de Jonge Boerenstand in café Piet van de Hurk de algemene jaarvergadering. De R.K.J.B. nam afscheid van haar secretaris Martien van de Ven. Voorzitter Harrie van Asseldonk sprak namens de vereniging woorden van dank en erkentelijkheid. Als blijk van waardering bood hij een prachtig cadeau aan bestaand uit een rookstel. Bij de bestuursverkiezing werd Harrie van de Berkmortel herkozen. Als nieuw bestuurslid en tevens als secretaris werd gekozen de heer Martien (zoon van Antoon) van Zutphen. Na afloop zaten de leden aan, aan een gezamenlijke koffietafel.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 25 januari 1958.   Op maandag 27 januari zal de E.H.B.O. een onderlinge oefenavond organiseren waaraan wordt deelgenomen door E.H.B.O. afdelingen uit Veghel, St. Oedenrode, Eerde, Vorstenbosch en Zijtaart. De avond zal onder leiding staan van dokter Kerssemakers uit Veghel.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 8 februari 1958.   Na afloop van het Kruisjasconcours op 1 februari in café Van de Sande:

Dorus: “Wa waarter toch druk toavond!”
Driek: “Ontzettend, op zoveel vollek ha Toon nie gerekkent, hij moes nog gauw platsen be moaken.”
Dorus: “Ja dé moes ie. Ge gaaft ók nog unne prijs Driek.”
Driek: “Ja, mar gé toch ók.” Dorus: “Och ja we hen ók mar mee gedoan, krek ás zoveul áánder.”
Driek: “Ja zeg dé wel, Toon van de Sande, Piet van de Hurk, Hein van Boxmeer, Harrie Bolk, Bosch, Christ van de Ven, Harrie van Eerdt, Jan van Reijbroek, Driek Opheij, Thé van Zutphen, Toon van de Oever, Ad van de Hurk en nog unne Rooise, ne zékere Janse, die ken ik trouwes nie.”
Dorus: “Ikke wel, de is dieje zenger, dieje kastelein tegenover de kerk in Rooi.”
Driek: “Oo wast die, d’r waar trouwens veil vrimd vollek.”
Doris: “Ja, en de bestuursleej van Soffelt van den Boerenbond waren d’r ók.”
Driek: “Ja vur de hermenie zijn de koartoavonde wel geslaagd; en Dorus ik gó altijd vórt koarten, ók est nie vur de hermenie is, wel te ruste.”
Dorus: “Wel te ruste.”

Veghelse Courant, 7 februari 1959; Jubileumboek 90 jaar fanfare, 20.   Per 1 februari 1958 werd fanfare St. Cecilia een stichting. Toon van de Sanden gaf de voorzittershamer over aan Piet van Zutphen. Hij was al sinds 1921 lid van de fanfare. Piet kwam uit een muzikale familie.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 8 februari 1958.   In 1957 had de K.V.P. 479 leden. Door verhuizing, overlijden en emigratie was dit aantal teruggelopen tot 458 leden. De vereniging hield een ledenwervingsactie en kon 49 nieuwe leden bijschrijven.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 8 en 15 februari 1958; foto's collectie familie Van den Elsen (Oss).  
Toneelclub Kunst en Ontstpanning voerde op zaterdag 8 en zondag 9 februari het stuk “Nieuw Leven” op. Dit toneelstuk werd in eigen streektaal vertolkt en had ’n diepe inhoud over de vererving van de familie na vaders dood. Men kreeg soms de indruk dat men te geconcentreerd was op woorden waaronder het spel moest lijden. Vooral het eerste bedrijf bracht ons niet in de goede stemming. De grote contrasten, diepe rouw, haat en humor op een al te dikwijls bijna leeg toneel deed iets rommeligs aan. Direct echter werden we gerust gesteld. Er werd rustig gespeeld en met de komst van de zeer goed spelende ziekelijke Hanna kwam de echte toneelsfeer. De burgerpersonen konden vergeten worden – iets wat blijkbaar zeer moeilijk is in Zijtaart – en we beleefden de familiestrijd op hoeve Nieuw Leven. En in het derde bedrijf konden we alle vrees laten varen en genieten van een intens gespeeld spel.

Onbegrijpelijk was zondag de reactie van het jeugdige publiek. Vooral als er liefde in het spel was, die eindelijk eens wat natuurlijker opgevoerd werd, waren er in de zaal die blijkbaar nog niet wisten wat toneel is. Barend zou zeggen: kattigheid. Over de spelers kunnen we gemiddeld goed tevreden zijn. Het spel der dames waarderen we iets hoger dan dat van de heren. Een uitzondering voor Christiaan die steeds speelde alsof hij het werkelijk op het ogenblik beleefde. De pruik van de notaris waarop de te kleine hoed heeft de grimeur toch wel wat veronachtzaamd. Overigens weer alle lof voor grimeur De Louw.

Al met al kan Kunst en Ontspanning terugzien op 2 goede opvoeringen. Iedere speler had zijn juiste rol. Het pleit voor de goede keuze van de regisseur op zijn beperkt materiaal. Een verschuiving van 1 of 2 personen zou een fiasco geweest zijn. Het blijft echt de vraag waarom hij niet een ander soort spel opvoert. Zijn capaciteiten en die van zijn spelers, die hopelijk nog aangevuld kunnen worden, zijn er borg voor dat dit moet lukken. Het dialect horen we genoeg. Het was zelfs stotend in de mond van de vlotte Tonia. Derhalve deze conclusie: Zijtaart verander wat aan het toneel. Geef de zaal een fris verfje en speel een ander genre en ge zult zien dat ook dit lukt.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 29 maart 1958.   Op 9 februari slaagde te Veghel voor het diploma creatieve handvaardigheid de Eerwaarde Zuster Adeleida (R. Pullen uit Veghel). Ze is hoofd van de kleuterschool alhier te Zijtaart.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 15 februari 1958.   Op maandagavond 10 februari hield de plaatselijke E.H.B.O. afdeling haar algemene jaarvergadering in café van de Biggelaar. Voorzitter Thijssen sprak een woord van welkom tot de aanwezigen en in het bijzonder tot dokter Kerssemakers, de docent van de vereniging. De voorzitter stelde zich wegens vertrek naar elders niet meer herkiesbaar. Als nieuw bestuurslid werd J. van de Wetering gekozen.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 15 februari 1958.   Op maandag 10 februari hield de N.C.B. haar jaarvergadering in het verenigingsgebouw. De bestuursleden G. van Boxmeer en Chr. van de Ven waren aftredend. Een lijst door een twaalftal leden ondertekend brachten als kandidaat Martien (zoon van Adrianus) van de Ven naar voren, voorheen secretaris van de R.K.J.B. Bij de eerste stemming haalde Graard van Boxmeer 64 van de 70 stemmen en was hiermede herkozen. Noch Christ van de Ven, noch de nieuwe kandidaat behaalde een meerderheid. Bij de tweede stemming werd Martien van de Ven met 42 stemmen gekozen. De heer Christ van de ven werd door de voorzitter hartelijk dank gezegd voor het vele en goede werk aan de afdeling bewezen. De voorzitter feliciteerde het nieuwe bestuurslid en dankte de vergadering voor het vertrouwen in hem gesteld. Kapelaan Remmen uit Oss gaf een lezing over de landbouwpolitiek, de moeilijkheden van de opgroeiende jeugd en de overbedeling voor hen die het landbouwbedrijf zouden overnemen.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 15 februari 1958.   Op dinsdagavond 11 februari had de sluiting plaats van de cursus in Wellevendheid voor de leden van de Jonge Boerenstand. Het was een avond vol ontspanning. Voor de sportliefhebbers was nog een prijsje te verdienen door wie het eerst een spijker in een blok hout had geslagen, gemaskerd eten met stokjes en vele andere spelen. Het geheel werd opgeluisterd door de heer H. van de Berkmortel die met zijn gitaar de stemming nog verhoogde. Broeder Fernand, die de cursus had gegeven, was zeer in de smaak gevallen, temeer daar hij nog menigmaal humoristisch gestemd was. Voorzitter Harry van Asseldonk bood hem nog een cadeautje aan.

Herinneringen van Graard van Eert verteld op 23 februari 2007.   Graard van Eert: “We leden grote armoe. We konden nog geen emmer kopen. In 1955 (moet zijn januari 1958) hebben we verbouwd, want de kleine stond teveel in de trek.” Zijn vrouw Jans Zomers: “Zeg, klaagde nou niet te hard. We hadden toch geld om te verbouwen !”

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 15 februari 1958.     Tot districtsaalmoezenier van de katholieke jeugdbeweging en van het katholieke vrouwelijk jeugdwerk in district Veghel is benoemd de Heer J. Corsten rector in het Liefdesgesticht Zijtaart.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 15 februari 1958.   In café Versteegden heeft de heer Bruijsten uit Vught een lezing gegeven over de mogelijkheden in de tuinbouw voor de leden van de Jonge Boerenstand. Voorzitter Harry van Asseldonk vond het jammer dat er niet meer jonge boeren aanwezig waren, omdat zij toch in de eerste plaats geďnteresseerd dienen te zijn in de tuinbouwmogelijkheden. De heer Bruijsten noemde een klein landbouwbedrijf een groot tuinbouwbedrijf met zeer veel mogelijkheden. Hij noemde ook de verschillende soorten groenten en fruit waarin voldoende kansen lagen voor de landbouwers van Zijtaart. Het was belangrijk om de grond te laten keuren en te zorgen voor voldoende kennis voordat men begon.

Brabants Dagblad, 14 februari 1958.   'Vrijdagmiddag rond vier uur heeft een wel zeer trieste brand gewoed in Zijtaart. Het bedrijf van Adriaan Schepers werd voor het grootste gedeelte door een uitslaande brand verwoest. Het was reeds een oudere boerderij, waaraan veel hout was verwerkt, zodat de vlammen gretig voedsel vonden, temeer daar een gedeelte van de oogst in het achtergedeelte van het huis was opgeslagen. Het gezin van Scheepers telt naast beide ouders nog negen kinderen, waarvan de oudste een jongen van elf jaar. Van de inboedel kom slechts een gedeelte worden gered en ook de varkens werden geen prooi der vlammen. Adriaan Schepers werkte zelf op de Meierij te Veghel. Toen hij thuis kwam vond hij alleen de rokende puinhopen. Nadat het gezin liefdevol was ontvangen door buurman Toon van de Hurk, kreeg het later voorlopig het vrijstaande huis van Hendrikus van de Ven aangeboden in de kom van Zijtaart zelf. Een zeer sympathiek gebaar, dat respect afdwingt.'

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 15 februari 1958.   Het Katholiek Meisjesgilde ondernam in samenwerking met de jongens van Jong Nederland op zondag 16 februari een oliebollenactie. Een minder gunstige financiële toestand was de aanleiding tot deze actie.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 17 februari 1958.  

Christ van de Ven informeert in de gemeenteraad of dit jaar nog een wijziging van het uitbreidingsplan voor Zijtaart wordt vastgesteld. De bouwgronden in de kom van Zijtaart zijn namelijk al opgebruikt. De burgemeester antwoordt dat het de aandacht heeft.

Verder vraagt Van de Ven naar de stand van zaken betreffende de verbetering van de weg Veghel-Lieshout. De burgemeester antwoordt dat eerst de daarvoor benodigde strookjes grond in eigendom moeten zijn verkregen. Aangezien enige grondeigenaren niet bereid zijn tot verkoop, zal eerst de  onteigeningsprocedure haar beslag moeten vinden.

Brabants Dagblad, 22 februari 1958.   'De afgelopen week werd de familie Schepers zwaar getroffen door een brand. (..) Men heeft nog meer gedaan. Dit keer alle hulde aan het Katholiek Meisjesgilde en voor Jong Nederland. Men hield namelijk met de carnavalsdagen een oliebollen-actie. Na hard werken had men f 60 netto overgehouden. De leidsters en leiders hebben nu namens allen dit bedrag geschonken aan de familie Scheepers. Men was er zeer dankbaar voor en deze daad heeft allerwege zeer veel sympathie verwekt.'

Brabants Dagblad, 13 maart 1958.   De leden van de plaatselijke afdeling van de RKJB besloten om de familie Schepers te helpen door stenen van het afgebrande huis af te bikken. 'In het begin van deze week al zag men de ijverige jonge boeren ondanks de koude bij de resten van het huis om de nog bruikbare stenen bijeen te zoeken en deze weer geschikt te maken voor gebruik bij herbouw. Een prachtig voorbeeld van daadwerkelijk hulpbetoon.'

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 22 maart 1958.   Op zaterdag 15 en zondag 16 maart gaf de fanfare St. Cecilia in samenwerking met een toneelgroep uit Uden een tweetal geslaagde uitvoeringen voor donateurs en belangstellenden. De fanfare opende deze avonden met een vijftal muzieknummers. De toneelgroep Uden bracht hierna voor het voetlicht “Het witte schaap van de familie”.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 22 maart 1958.   Van gemeentewege is men thans overgegaan tot het opruimen van een grote hoeveelheid huis-  en straatuil, die door de bewoners van de kom was gedeponeerd in de sloot langs het pad naar de Biezen. Reeds lange tijd was deze sloot een doorn in het oog van velen, zodat het iedereen zal verheugen dat hieraan thans een einde komt.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 22 maart 1958.   Een tweetal leiders van Jong Nederland nam op zaterdag 22 en zondag 23 maart deel aan een kastie-cursus voor jeugdleiders die te Boxtel op Moorwijk zal worden gehouden. Het kastiespel zal een zeer voorname plaats zal gaan innemen in de jeugdbeweging.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 29 maart 1958.   'De R.K. jongensschool is een kunstwerk rijk geworden ter verfraaiing van het schoolgebouw. Een bepaald percentage van de kosten van nieuwbouw of uitbreiding mag namelijk besteed worden voor het aanschaffen van een of ander kunstwerk. Hierbij viel de keuze op het laten aanbrengen van een gebrandschilderd raam, groot 2,45 bij 1,65 meter, voorstellende de H. Jacobus, de patroon van de school en ter herinnering aan de stichter van de school, pastoor Jacobus C. Kamp. Het raam werd gemaakt door de heer Anton C. van Hest, glazenier te Vlijmen. Vorige week is het raam geplaatst aan het einde van de gang langs de klassen. Het is een prachtig raam geworden met de H. Jacobus als geloofsverkondiger in Spanje, met op de achtergrond bergen, cypressen en kurkeiken.'

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 22 maart en 5 april 1958.   Op vrijdag 28 maart was er in Erp een districtsbijeenkomst voor de leiders van Jong Nederland uit de districten Veghel, Maaskant en Oss. Naast het uitwisselen van ervaringen werd er gesproken over de aanstaande districtswedstrijden. Aan de afdeling Zijtaart verzocht om dit jaar de districtswedstrijden te organiseren. Dit voorstel werd aangenomen. Als terrein waarop deze wedstrijden zullen plaats vinden werd de bosrijke omgeving van de Biezen of zogenaamde “Bulten” worden gekozen.

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 520.   In maart 1958 was de gemeente bezig met het maken van een begroting voor het asfalteren van de weg door Zijtaart over Zondveld naar Mariahout. Ook was men bezig met gronden te onteigenen.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 5 april 1958.   Op zaterdag 29 maart hield de Tuinbouwvereniging in café van de Biggelaar haar algemene jaarvergadering. Voorzitter Reijbroek verwelkomde de aanwezigen en de heer Nagel, directeur van de veiling in Uden. Er bleek in 1957 in verhouding met 1956 een stijging van 15.475 kg met een geldswaarde van f 6.674,86. Harrie van de Berkmortel werd als nieuw bestuurslid gekozen. Bij de rondvraag werd nog gesproken over de mogelijkheid van een gezamenlijke excursie en het eventueel oprichten van een studieclub. Staande ter vergadering gaven zich 3 nieuwe leden op voor de tuinbouwvereniging.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 29 maart 1958.   Jan en Albert Wuijtenburg zullen op 3 april met het schip “Grote Beer” naar Canada vertrekken. Ze zullen in London (Ontario) samen met hun broer Martien, die reeds enige jaren geleden vertrokken is, trachtten een goede toekomst op te bouwen.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 5 april 1958.   Bij het gehouden eindexamen voor de groenteteelt vakschool slaagden te Schijndel voor groenteteelt en kleinfruit onze dorpsgenoten Harry van de Akker, Harry van de Berkmortel en Martien van de Ven.

Krantebericht, 17 april 1958.   'Aan het begin van deze week reed de dochter van H. van de Linden per rijwiel naar Veghel. Toen zij het kerkdorp Veghel vanaf de nieuwe verkeersweg insloeg, had zij niet gezien hoe met een behoorlijke snelheid een auto naderde, die zij toen niet meer kon ontwijken. Natuurlijk werd zij gegrepen, maar als door een wonder liep zij nagenoeg geen letsel op, dit beperkte zich tot enkele ontvellingen terwijl het rijwiel zeer zwaar werd beschadigd. Als men uit het rustige Zijtaart komt is het dubbel opletten, vooral nu er zo snel wordt gereden op deze drukke verkeersweg.'


BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 19 april 1958.   In de R.K. Avondnijverheidschool te Veghel werd het eindgetuigschrift voor de afdeling Machinebankwerken uitgereikt aan onze dorpsgenoot J. van Uden.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 19 april 1958.   De jongens van Jong Nederland werken op 20 april mee aan de ouderavond van hun clubgenoten in Odiliapeel. Er is een B.B.A. bus gecharterd en eventuele belangstellenden kunnen zich opgeven bij een van de leiders van Jong Nederland.

De foto is in juni 2007 gemaakt op het kerkhof in Zijtaart.    1958 Spruijt.jpg (323434 bytes)Op 24 april 1958 overleed Cor Spruijt. Hij was op 4 februari 1894 in Vinkeveen geboren. In de jaren twintig kwam hij in Zijtaart in dienst bij molenaar Johan van Eerd. Zijtaart was toen een boerendorp waar de kerk, de familie, de buurt er voor waakten dat je geen onbehoorlijke dingen deed. Niet dat dat altijd lukte, maar die druk was toen groter dan tegenwoordig. En daar was dan Cor Spruijt. Hij kwam van elders en trok zich er minder van aan. De vrouw van zijn baas kreeg in 1926 een zoontje dat sprekend op hem leek. Het verhaal ging al snel dat pastoor Kamp op kraambezoek ging en zei: “Zo, ik kom eens naar de kleine spruit kijken.” Het verhaal gaat dat Spruijt één keer per jaar ging biechten, op Paaszaterdag, en dat hij dan tegen de pastoor zei: “Ik heb alles gedaan wat niet deugd, behalve moord en brand gesticht en dan zoekte gij het verder maar uit.” Kortom, een vrije vogel, die wel eens dingen deed die anderen niet durfden, ook graag een streek uithaalde en – verdomme - ook nog een hele goeie vakman was ook nog. Gezien de verhalen die oude mensen nu nog - bewonderend, dan wel afkeurend - over hem vertellen, heeft hij de jeugd van weleer zeker tot de verbeelding gesproken. Zie de kroniek van 1925, 1926 en 1932.

Doc. Veghel, nr. 769.   In de subsidieaanvraag van de RKJB, schreef secretaris Martien van de Ven op 27 april 1958 aan de gemeente: 'Namens het bestuur van de RKJB, afd. Zijtaart, wou ik U beleefd vragen, of deze in aanmerking kan komen voor subsidie om hierdoor de sportclub in stand te houden, daar deze nogal hoge uitgaven heeft aan sportbenodigdheden en practisch geen inkomen heeft.'

Verteld door Theo van den Elsen op 18 april 2007; PA Zijtaart; foto: archief Jong Nederland.   Jo (van Jan) van de Ven wilde zijn Eerste Communie niet doen. Hij kon de hostie zo niet doorslikken en hij wilde niet op Onze-Lieve-Heer bijten. Hoe meester Van den Elsen ook op hem inpraatte, Jo wilde niet. Volgens de parochieregistratie deed Jo in 1958 zijn Eerste Communie.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 3 mei 1958.

  Kerkbestuur van Zijtaart heeft grote plannen. Zo zal in verband met de groei van de plaatselijke bevolking nieuwe banken in de kerk worden geplaatst. Om de schooljeugd een aparte plaats te geven in de kerk, en om het mogelijk te maken dat onder toezicht de jeugd de Heilige Mis kan bijwonen zal de bijsacristie worden verbouwd tot een kinderkapel met een ruimte voor 120 kinderen.

Verteld door Johan van Sleeuwen op 1 maart 2007.   In 1958 hadden enkele Zijtaartse boeren, zoals Karel Bekkers en Piet van Schijndel zich uit eigen beweging al in Keldonk bij de KI aangesloten. Johan van Sleeuwen en Dorus van Sleeuwen wilden de aansluiting van alle Zijtaartse boeren bij de KI doorzetten, maar “al de auw boere waren er op tegen. Die vonden het tegen de natuur." Dorus van Sleeuwen was een beetje familie van bisschop Bekkers en toen ze in St. Michielsgestel op concours waren, was bisschop Bekkers daar ook. Hij sprak hen aan en zei: “Ik heb een mooi bericht uit Zijtaart gehad, ondertekend door Driek Rovers.” Die klaagde dat Johan en Dorus van Sleeuwen wilden dat de boeren van Zijtaart bij de KI gingen. Dat was tegen de natuur, schreef Driek en hij vroeg namens de boeren wat de bisschop er van vond. “Ik heb teruggeschreven,” zei bisschop Bekkers, “dat de koeien er zijn in het belang van de boeren en dat de boeren er niet zijn in het belang van de koeien.”

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 10 en 17 mei 1958.   In het afgelopen weekeinde zaterdag 10 en zondag 11 mei hielden de jongens van Jong Nederland in Zijtaart voor de eerste maal sedert haar bestaan de districtswedstrijden. De afgelopen twee jaren werd het aantal afdelingen in het district met drie vermeerderd, namelijk Erp, Odiliapeel en Eerde. Ook de afdeling Wanroij van het district Maasland nam deel aan deze wedstrijd. Van iedere afdeling namen twee vendels of twaalf jongens deel.

Reeds vroegtijdig waren de diverse vendels op zaterdagmiddag gearriveerd, waarna om kwart voor vijf werd vertrokken naar het terrein in de Bulten. Om vijf uur werden de vlaggen gehesen en werden de jongens toegesproken door de districtscommissaris die hun een hartelijk welkom toeriep. Na enkele mededelingen werden de tenten opgezet en kregen de jongens hun eerste opdrachten. De vendels bekampten elkaar in het buitenleven. Deze eerste dag werd besloten met een zeer goed geslaagde bonte ring waaraan door alle vendels werd medegewerkt.

De zondagmorgen werd begonnen met een gezamenlijke H. Mis in de kapel van de zusters. Een kastiewedstrijd tussen de afdelingen Eerde en Zijtaart, alsmede een spoortocht met diverse opdrachten besloten deze morgen. Na het gebruik van de middagmaaltijd die deskundig was verzorgd door de leidsters van Jong Nederland was het aantreden voor de stunts. Ruim 2 uur waren de vendels bezig met deze mooie maar toch ook dikwijls moeilijke opgaven. Om ongeveer half vier werden de tenten wederom opengebroken, en was eenieder in spanning over de uitslag van deze wedstrijden.

Wethouder van Gulick reikte namens het gemeentebestuur van Veghel de prijzen uit. Als eerste prijswinnaar werd aangewezen de afdeling Zijtaart 2 met 122 ˝ punten. Tweede werd Erp met 116 punten, 3e Eerde 2 met 114 punten, 4e Eerde 1 met 113 punten, 5e Wanroij 1 met 112 ˝ punten. De eerste prijswinnaar kwam in het bezit van een prachtig wisselschild, terwijl de eerste en tweede prijswinnaars tevens mochten deelnemen aan de diocesane wedstrijden.

 
BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 17 mei 1958.   Bij gelegenheid van het Zilveren huwelijksfeest van de familie Herman Henst werd een collecte gehouden voor Jong Nederland die de mooie som van f 19,-- opbracht.

 
BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 17 mei 1958.   Op dinsdag 13 mei vergaderde het Oranje Comité in zaal Versteegden. Men was niet tevreden over de viering van Koninginnendag. Volgend jaar moest het anders worden opgezet. Ook werd een voorlopig programma voor de reis voor de ouden van dagen vestgesteld. Er wordt gedacht aan de omgeving Nijmegen, Arnhem.

 
Doc. GAvB.   Op dinsdag 13 mei 1958 bezochten leden van de N.C.B. de Wereldtentoonstelling in Brussel.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 17 mei 1958.     Op 23 mei houdt de Boerenleenbank haar jaarvergadering in het R.K. Verenigingsgebouw.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 24 mei 1958.   Voor de namen zie fotogalerij 1951-1960.Op donderdag 29 mei zal onze oud dorpsgenoot broeder Jozef (Adrianus Van Asseldonk) het feit herdenken dat hij 50 jaar geleden intrad in het klooster. Broeder Josef is thans 78 jaar en geniet van een rustige ouden dag in het klooster van Liefde te Noordwijkerhout.

Verteld door Francie van den Elsen (Oss) op 18 april 2007; de foto van hun gezin is ook van haar en is gemaakt in 1958.   Soms hadden de dochters van meester van den Elsen een lange broek aan. Daar moesten ze wel een rok overheen aan doen, want anders scholden de jongens hen uit: “Bče, bče, meiden in jongenskleren…” Ook van de zusters op school moesten ze fatsoenlijk gekleed zijn. Annie Timmers had voor Francie en Tineke van den Elsen (ongeveer 7 en 9 jaar oud) een keer jurkjes genaaid met een schouderbandje, wat voor en achter wat bloot liet. “Ik zal er toch maar een pellerieneke bij maken”, zei Annie, "want ik denk niet, dat de zusters ze zo naar school laten gaan." (Een pellerienke was een soort klein capeje, dat met een knoopje op de schouder vastgemaakt werd.)

“Op de lagere school zijn we ooit met de klas naar de Vorstenbosche bergen geweest. We hadden dan twee onderbroeken aan, een onder-onderbroek en een boven-onderbroek in dezelfde kleur als van de jurk. Een van de meisjes had in haar broek geplast en de zuster zei: “Tineke van den Elsen jij hebt twee onderbroeken aan, doet er eens een uit en geef die aan dat meisje.” Maar ze kreeg ons Tineke niet uit d’r onderbroek.”

Herinneringen van Theo, Francie en moeder Van den Elsen (Oss) verteld op 18 april 2007.  

Theo (van Heintje) van Boxmeer heeft bij Van den Elsen ooit het juten van de muren gehaald en vervangen door behang. Een keer heeft hij de hele nacht zitten kletsen, en moest hij nog voortmaken om om 7 uur ‘s morgens op zijn bed te liggen als zijn vader hem kwam wekken. Theo kwam vaak babysitten bij Van den Elsen. Tineke van den Elsen was altijd erg bang als het bliksemde en donderde. Dan vertelde Theo: “Ge hoeft helemaal niet bang te zijn. Want dit zijn de engeltjes, die spelen met autootjes in de hemel. Als het bliksemt en dondert dan botsen die met de speelgoedautootjes tegen elkaar aan.” Francie: “Dat vonden wij altijd toch zo mooi, als Theo dat vertelde.”

Mevrouw van den Elsen: “Ik kreeg soms biestmelk van Van Nunen. Daar kon je toch zo’n lekkere mik van bakken. Ik maakte het deeg thuis klaar en liet de mik dan bakken bij Harry Bolk. Op een keer zeiden de zusters: “De mik van Bolk was vandaag toch zó lekker.” Had Harry hen per ongeluk mijn mik gegeven. Geen wonder dat ze die zo lekker vonden.”

Theo: “Voor de smederij van Toon Munsters stond een ton met teer. Daar liep Gemma Munsters soms overheen. In de winter was die pek keihard en ging dat prima, maar toen ze het een keer in de zomer probeerde, zakte ze er toe aan haar knieën in weg.” Francie: “Och, dat was maar tot aan haar kuiten.” Mevrouw Van den Elsen: “Een andere keer liep Gemma bij ons over de beerput. Daar stond gaas langs en er lag een plank overheen, maar Gemma slaagde er toch in om er in te zakken.”

Kasboekjes van de rijvereniging in bezit van Cor Coppens.   In 1958 ging de rijvereniging op concours naar o.a.: Boekel en Eerde.

Foto: collectie Miep van Eert - Bek.   1958 Brussel Frits verteg Miep Karel.jpg (149776 bytes)In 1958 bezochten Godefridus van Eert (Fritske de Mulder), hier links op de foto, zijn broer Jan en familielid Karel van Eert (rechts op de foto) de Wereldtentoonstelling in Brussel. De vrouw is Miep Bek, vrouw van Jan van Eert die de foto nam. De tweede man van links is een vertegenwoordiger.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 3 juni 1958.   Christ van de Ven vraagt of zwemmen in klassikaal verband door leerlingen van de scholen in de kerkdorpen ook mogelijk is. “Dat is mogelijk,” antwoordt de burgemeester, “doch dit moet door het onderwijzend personeel worden georganiseerd.”

In het zwembad is het schot tussen de dames- en vrouwenafdeling verwijderd. Mogen dames en heren ook op de kant in zwemkleding bij elkaar verkeren? De gemeenteraad is niet tegen gemengd oeververkeer. Wel dringt raadslid Van Vorstenbosch aan op toezicht. De burgemeester zegt dat men het oeververkeer moeilijk kan scheiden als gezinnen gaan zwemmen. Het is inderdaad wel zaak het toezicht stevig in handen te houden.

De Gouw vindt het jammer dat de geestelijken en broeders thans geen gelegenheid tot zwemmen meer hebben. De burgemeester zegt dat ze ‘s morgens voor 8 uur, en middags tussen 12 en 2 en ‘s avonds na 8 uur kunnen zwemmen, waartoe de sleutel van het zwembad bij de politie kan worden afgehaald.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 3 juni 1958.   Christ van de Ven verzoekt in de gemeenteraad om maatregelen tot verbetering van de toegang vanaf de harde weg naar de woningen tegenover het klooster te Zijtaart. De burgemeester zegt dat aan de dienst gemeentewerken reeds opdracht is gegeven de situatie daar te verbeteren.

De groepsfoto is van Jan en Jo Timmers - van de Hurk; de foto met de haan van Albert van Zutphen; de andere foto's zijn uit de collectie van Miryam van Hoof - van Eerd.  
Meester Frans van Eert was in juni 1958 25 jaar hoofd van de school. Op de eerste foto van de bovenste rij, van rechts naar links Piet van de Tillaart (Steenbakkers), Henk van Helvoirt en Tonnie van de Heijden. Op de eerste foto van de tweede rij houdt Albert van Zutphen (10 jaar oud) een toespraak.

Heemkundige kring De Oude Vrijheid, Staffanfare van de NCB 1938-1966 Sint Oedenrode. Uniek muziekkorps te paard (Sint-Oedenrode 2009) 73.   De mannen uit Zijtaart hadden regelmatig gevraagd, om de Staffanfare in Zijtaart te laten komen. Zijtaart leverde immers aardig wat muzikanten aan de Staffanfare en ook mocht Driek Opheij niet vergeten worden. Het optreden op 8 juni 1958 was weer een succes en de publieke belangstelling was enorm. De gastheren hadden hun muzikale vrienden geweldig ontvangen. Zo had de Staffanfare met haar komst weer een mooie geste gedaan.

Het Huisgezin, 10 juni 1958; Brabants Dagblad, 11 juni 1958.   'Zondag heeft de Zijtaartse rijvereniging haar dertigjarig bestaan herdacht met een een ruiterfeest. Hoewel de toestand van het terrein niet ideaal genoemd kan worden, werd er toch een vlot en aardig programma uitgevoerd. Het ruiterfeest werd geopend door de ruiters uit St. Oedenrode. De rijdansclub van de RKBB demonstereerde een verplichte knotsoefening, waarna men de rijvereniging uit Zeelst kon bewonderen in de middelklasse. Een paar ruiters uit St. Oedenrode gaven een demonstratie die goed verzorgd was. Bij de aangespannen koudbloed paarden werd M. van Helvoirt eerste voor M. Opheij en P. van Asseldonk. De muziekuitvoering van de jonge boeren was een mooie onderbreking. Bij de warmbloedpaarden aangespannen werd M. van Zutven (zie foto) eerste voor Toonders uit Zeelst.

Mededeling van Friso van Zutphen d.d. 6 februari 2023; In de kroniek van oud Zijtaart op 10 Juni 1958 staat een krantenartikel waarin de naam M. van Zutven staat vermeld. Dit moet volgens mij echter zijn Johan (Han) van Zutphen. Wij hebben een gelijkende foto thuis liggen.

1958 8 juni concours.jpg (294550 bytes)Het optreden van de ponys was een bijzondere attractie. Het waren er zes, die aangespannen werden voorgebracht. J. van de Wetering werd hier eerste voor W. Timmers en Cor van Berkel. Bij het nummer springen voor paarden werd J. de Koning uit St. Oedenrode eerste. De voorzitter van de rijvereniging de heer Opheij dankte en sloot deze geslaagde dag.' 

Verteld door Doortje Bruigmans - van Nunen op 3 juni 2007.   Doortje van Nunen – Brugmans vertelde: Er was concours op Zijtaart, bij Driek van de Ven op de wei. Bisschop Bekkers, dat was nog voordat hij bisschop gewijd werd, ging naar Driek Opheij toe. dat was bij het uitreiken van de beker of zo. Driek was toen de commandant van de Zijtaartse rijvereniging. Bekkers zei: “Driek, ge het ’n skon rijvereniging, maar nou moete proberen om ook amazones op het paard te krijgen.” “Dat krijg ik niet klaar,” zei Driek.

Veghelse Courant, 14 juni 1958.   'Er zit muziek in fanfare St. Cecilia. Het blijkt een goede greep van het bestuur geweest te zijn in de heer Ad van de Heijden uit Vlijmen een nieuwe dirigent aan te stellen, toen bleek dat de oude en in Zijtaart goed bekende heer Heesakkers toch plannen had spoedig heen te gaan. De bestuur meende dat het hun plicht is om op concours te gaan. Het is aan Heesakkers te danken dat hij de vereniging de laatste jaren zodanig opvoerde, dat zij voor de nieuwe directeur goed te aanvaarden was. De repetities worden druk bezocht en er is een extra repetitie op zondag. De gehaltes van de repetities blijken de verwachtingen te overtreffen, mede gezien het feit dat door de vernieuwde instrumenten, enkele nieuwe leden en de andere opvattingen van de vroegere direckteur het geheel nu niet direkt 'harmonie' was. Helaas blijken de repetities op zondag voor sommige leden een motief om zelf oefenen te verwaarlozen. Nog te weinig muzikale klanken klinken op deze zomerse avond over Zijtaartse akkers en velden. Als men dan nog weet dat er op Zijtaart altijd nog een paar goede musici om onverklaarbare reden bij moeders pappot blijven zitten, dan kan men gerust zeggen, een grondslag, ja die is er. Maar hoe zal die opgebouwd worden tot een groot geheel?'

Verteld door mevrouw Van den Elsen op 18 april 2007.   Oma van Asseldonk was op 24 juni 1958 overleden en stond thuis opgebaard. Buurvrouw Van den Elsen was er om te kijken en mee de rozenkrans te bidden. Toen kwam Wim Munsters binnen, want de lamp in de voorste kwamer was kapot. Wim klom op de kist en stond met beide benen aan weerzijde schrijlings over het lijk heen om de lamp te verwisselen. Mevrouw Van den Elsen siste: “Eraf.. eraf! Daar komt tante Mien aan!” Theo van den Elsen: “Dat hoef je met die dooskisten van tegenwoordig niet meer te proberen. Dat was nog een degelijke kist gemaakt door Heintje van Boxmeer.”

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 17 mei 1958; foto: Martien van Asseldonk.   De laatste kindsheidsoptocht op 22 juni 1958. Omkijkend Diny van Asseldonk.


Uit de Veghelse Courant: Voor het eerst sinds 1955 trok op zondag 22 juni weer de kindsheidoptocht door het dorp. Verschillende mooie praalwagens en diverse groepen gaven de stoet een keurig aanzien. De fanfare St. Cecilia verleende haar muzikale medewerking, terwijl ook het Katholiek Meisjes-gilde en Jong Nederland deelnamen. Na afloop ontvingen de deelnemende kinderen nog een kleine tractatie.


Verteld door Theo van den Elsen op 13 april 2007.  

In juli 1958 kreeg de Boerenleenbank vergunning om een nieuw gebouw neer te zetten. De boer die de wei had verkocht zei tegen de meesters van de school: “M’n pčrd blijft er lopen, maar als de jong er willen voetballen, dan kan da hčndig.” Theo Reijbroek (‘Hooibuik’) was op een gegeven moment met paardevijgen naar een andere jongen aan het gooien. Die was naar de speelplaats gevlucht, gevolgd door Reijbroek die drollen bleef gooien. Meester van Eert was over de speelplaats aan het lopen, zag die stront en floot op zijn vingers. “Waar komt dit vandaan.” Zus-en-zo. Hij floot nog een keer. “Reijbroek, komde gij ‘ns hier!” Hedde gij dč gedoan?””Ja, mister.” ”O, dan ruimde gč ‘t ok mar ‘s op.” Theo Reijbroek liep naar het berghok. “Wor godde gč noar toe?” ”Blčk en handvčeger hoalen.” ”Hedde gij ‘t mi blčk en handvčger op de speelplaats gegooid?” ”Nee, mi m’n haand.” ”Dan ruimde ‘t ok mar op mi ouw haand.” En zo gebeurde.

Op een andere keer had Theo Reijbroek een paar fietsbanden slap gelaten. Meester van Eert liet hem als straf alle banden van de fietsen onder het afdak slap laten en weer oppompen. Na een uur of zo kwam Theo vermoeid terug in de klas. “Kloar, mister.” Meester Van Eert: “O, dan ga mar ‘s terug. Laat ze mar allemaal wir slap, en pomp ze nog maar een keer op. Da kan nog krek vur het speulkwartier.” Theo heeft het nóóoit meer gedaan.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 12 juli 1958.   Op zondag 6 juli waren de jongens van Jong Nederland vertegenwoordigd bij een districtsbedevaart naar Handel. Hier waren nog aanwezig de jongens van de afdelingen Eerde, Erp, Odiliapeel, Wanroij, Zeeland en de rakkersafdeling uit Langenboom. Na het gezamenlijk ontbijt werd in het processiepark het rozenhoedje gebeden en nog een bezoek gebracht aan de genadekapel. In marsformatie vertrokken hierna de ruim 200 jongens naar Huize Padua, waar in een door de Broeders beschikbaar gestelde zaal een lichtbeeldenprogramma over Lourdes werd vertoond.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 12 juli 1958.   Leidsters en leiders van Jong Nederland zullen op zondag 13 juli wederom hun maandelijkse bijeenkomst houden, ditmaal te Odiliapeel. Om half negen zal de H. Mis worden bijgewoond in de parochiekerk. Na het gezamenlijk ontbijt en de opening zal tussen de leiders en leidsters onderling een kastiewedstrijd worden gespeeld. De rest van de voormiddag zal dan worden gebruikt voor mededelingen en een gedachtewisseling over het aanstaande zomerkamp.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 19 juli 1958.     Maandag 14 juli hadden de Zijtaartse pensioen gerechtigden hun jaarlijkse uitstapje. Een met 43 personen gevulde bus vertrok rond 10 uur richting Arnhem, Het weer was goed en de stemming best. Omdat men al eens meer in de omgeving van Arnhem geweest was hadden een paar oudjes gemeend thuis te moeten blijven. Er bleek echter zoveel te bezichtigen dat het werkelijk jammer was dat de deelname nog niet groter was. In Arnhem werd in een rustig hotel wat genuttigd en daarna ging men naar een openluchtmuseum. De oude boerderijen en werktuigen brachten de reizigers tot de overtuiging dat ze zelf nog jong waren. Diverse dingen konden zij zich nog uit hun jeugd of via hun ouders herinneren. De diverse landelijke klederdrachten trok hen het meest. Zelfs de oud-Veghelse klederdracht, die velen toch nog kenden, trok veel belangstelling. De tijd was helaas te kort om alles goed te bezien.

Na een rondrit door Arnhem vertrok men naar het Afrikaans Missie Museum in Nijmegen. Een heerlijke kop koffie en een gezellig zitje en de reizigers waren weer geheel fit om in twee groepen door de paters rondgeleid te worden. Het leven der negers, hun primitieve kleding en opschik, hun muziek en hun strijd om hun bestaan werd in afzonderlijke afdelingen uitgebeeld en op een prettige manier verteld door de pater missionarissen. In een hotel werd weer uitgerust en voelde men zich weer heel jong in de diverse attracties. Vooral de lachspiegels blijven iets aantrekkelijks. Het waterorgel bracht een majestueus spel, een lust voor het oog en oor, iets om niet te vergeten. De tijd was weer te kort en daarom ging men na een frisse dronk weer gauw richting Zijtaart.

De zeven heuvelen met daaronder en daarachter het prachtige Nederlandse en Duitse landschap ontrolde zich voor de verbaasde ogen op deze stralende zomeravond. Men behoeft niet ver te gaan om iets moois te zien. Chauffeur Verbakel bleek een zeer goede gids te zijn. Toen de weg weer bekend werd kwam een kermisstemming in ‘t gezelschap. De verpleegster, zuster Van de Heijden, die naast haar beroep ook de gave bleek te bezitten om de zaak te “versieren” zong zo dat allen werden meegetrokken en als het ware onder oorverdovend lawaai kwam men op Zijtaart aan. In café Versteegden stond de koffietafel klaar en deze liet zich goed smaken. De bekende Zijtaartse humorist Van Sleeuwen opende begrijpelijk weer de komische avond. Deze keer had hij echter gezelschap van twee Rooise humoristen die speciaal voor dit gezelschap gekomen waren.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 26 juli en 2 augustus 1958.   Veghelse Courant op 26 juli 1958: Aanstaande zondag 27 juli en maandag en dinsdag zal weer Zondveld kermis worden gehouden. Zo zal er onder andere aanwezig zijn een danstent, een draai- en zweefmolen voor de jeugd, en nog diverse kramerijen. Voor een gezellig zitje met beste muziek kan men terecht in café Van de Sanden aldaar. Fanfare St. Cecilia zal op maandagavond om half 8 een muzikale wandeling maken.

Veghelse Courant op 2 augustus 1958:
Op zondag heerste er zoals gewoonlijk een gezellige drukte en hadden de verschillende vermakelijkheden geen klagen. Op maandag en dinsdag was de belangstelling niet zo groot, en bestond hoofdzakelijk uit eigen dorpsbewoners. Fanfare St. Cecilia bracht op maandagavond nog wat muzikaal leven in de brouwerij door het houden van een muzikale wandeling. Er werd geen enkele wanklank over de kermis gehoord en jong en oud heeft behoorlijk kunnen genieten.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 26 juli 1958.   Mejuffrouw van Dommelen uit Haps, die als onderwijzeres was verbonden aan de R.K. jongensschool alhier, gaat thans ons dorp weer verlaten daar zij per 1 september in gelijke functie is benoemd aan de lagere school te Volkel.

PA Zijtaart   Op 27 juli 1958 werd Jan Munsters tot sub-diaken gewijd.

Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995; foto's: collectie's Evert Bosch, Jong Nederland en (laatste foto) Albert van Zutphen; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 26 juli en 9 augustus 1958.   1958 Son 01.jpg (103399 bytes)1958 Kamp Son l.jpg (206218 bytes)1958 Kamp Son a.jpg (182617 bytes)1958 Kamp Son f.jpg (212847 bytes)1958 Kamp Son h.jpg (210446 bytes)

1958 Kamp Son i.jpg (224789 bytes)1958 Kamp Son d.jpg (235468 bytes)Van 2 tot 9 augustus 1958 gingen de leden van Jong Nederland op bivak bij Kuypers, Rooijseweg 3, Son.

Op de eerste foto links boven: Wim Vissers gaat op kamp. Waarom die emmer? Wim antwoordde: "Om aardappelen te schillen. De emmer was trouwens niet mee terug gekomen." Ja, zo gaan die dingen.

Op woensdagavond 6 augustus vertrok uit Zijtaart een B.B.A.-bus met zo goed als alle ouders en nog vele belangstellenden naar het Jong Nederland bivak te Son. Bij aankomst op het bivak werden de ouders rondgeleid door de Staf. In de boerderij werd hierna een goed plaatsje opgezocht en werd door de jongens begonnen met de zogenoemde Bonte Ring. Als eerste punt van het programma werden er weer 3 jongens geďnstalleerd, terwijl een poorter die de vereiste leeftijd had bereikt, werd bevorderd tot kerel. De jeugd leverde vol haar aandeel in muziek, zang en voordracht. Tijdens de pauze bood het jongste dochtertje van de districtscommissaris aan de kampstaf een reuze krentenmik aan, dat deze door de jeugd met gejuich werd ontvagen laat zich begrijpen.

 
Feestgids 25-jarig bestaan Jong Nederland, 1970; idem 50-jarig bestaan 1995.   Rond deze tijd ging Piet van de Hurk mee op kamp als senior van Jong Nederland. De senioren hielpen de leiding met koken. Zo kwam ook Piet aan de beurt. Het was al de vierde kampdag en al drie dagen was er aangebrande pap gegeten. Piet lette goed op en was vol lof over de pap, ze smaakte heerlijk en was niet aangebrand. Wat zullen ze lekker smullen, dacht hij, terwijl hij de kraan opendraaide om de laatste nog lege pan met water te vullen met water voor de afwas. Snel de pan op het vuur en nog even naar buiten om te voetballen. Even later kwamen de jongens terug uit de bossen, hongerig en met veel lawaai. Zoals gebruikelijk werden meteen de koks van de dag smalend aangesproken met zinnen als: "De pap is zeker aangebrand," en: "Was de brandlucht zo erg, dat jullie maar naar buiten zijn gegaan." Piet had zijn antwoord al klaar: "Er is niks aangebrand en alles smaakt heerlijk." Toen iedereen zat ging Piet met zijn helper naar de keuken, die gevestigd was in een leegstaand kippenhok van de boer, om het eten te halen. Wat hij daar zag deed zijn adem in zijn keel stokken en hij kon wel in de grond kruipen van ellende. Piet had zich vergist. Hij had niet de pan met water op het vuur gezet, maar de pan met pap... Die pap was niet in de pan gebleven en had een groot deel van de vloer van het kippenhok veroverd. Tot ver in de middag was Piet aan het poetsen, tot grote hilariteit van de groep.

Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995; foto's bovven: Oda Timmers. Onder: Marietje van Zutphen   1958 KMG.jpg (134404 bytes)


Het KMG ging in augustus 1958 op bivak naar Verhoeven in Boekel. Voor namen bij de eerste foto, zie foto's vijftiger jaren.

Op de linkse foto: Joke Schepers en Maria van de Hurk. Op de tweede foto: Maria Timmers, Marietje van Zutphen en #?.
Brabants Dagblad, 5 augustus 1958.   'In de nacht van zondag op maandag is er brand uitgebroken in de boerderij van Van der Sanden aan de Zuid-Willemsvaart. De brand greep zo snel om zich heen dat de ijlings gewaarschuwde brandweer van Veghel ondanks de snelle komst niet heeft kunnen verhinderen, dat de boerderij totaal uitbrandde. Rond twee uur in de nacht werden de eigenaresse van de boerderij, mejuffrouw van de Sande, en haar neef Van Boxtel, die daar werkzaam is, gewekt door geblaf van hun hond, die 's nachts op stal verblijft. Toen zij gingen kijken wat het geblaf betekende, ontdekten ze, dat het hooi boven de varkenskooi in lichterlaaie stond. Omdat zij in de veronderstelling verkeerden dat het vuur nog wel te blussen was, grepen zij enkele emmers water en probeerden het vuur te doven. Daar dit echter onmogelijk bleek, wekten zij eerst twee trekkers, die voor deze nacht in het stro mochten overnachten, en die zich nog maar juist in veiligheid wisten te brengen.

Inmiddels was ook de brandweer uit Veghel gealarmeerd. Deze arriveerde reeds 5 minuten later met de neveltankwagen, doch toen sloegen de vlammen al uit het dak. In de boerderij was veel brandbaar materiaal aanwezig, terwijl bovendien het dak ook nog voor het grootste deel uit riet bestond. Het is dan ook heel goed te begrijpen, dat van de boerderij niet veel meer dan enkele muren en verkoolde balken zijn overgebleven. Ook een bijgebouw werd prooi der vlammen. Negen varkens die daar lagen te slapen kwamen om. In het aangrenzende hok waar al de jonge kippen waren, vond het vuur ook gretig voedsel, 85 kippen kwamen hier om.

De uitgebrande boerderij was nog geen twee jaar geleden geheel verbouwd. De schade, die uiteraard zeer aanzienlijk is, wordt maar ten dele door de verzekering gedekt, omdat de gebouwen erg laag verzekerd waren. Het is overigens al de tweede keer dat een boerderij van mejuffrouw Van de Sande uitbrandde. In 1940 brandde haar
boerderij, die ook in de buurt van de Zuid-Willemsvaart stond, geheel af. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naar alle waarschijnlijkheid is hooibroei echter de brandstichter geweest. De schade is nog niet bekend. Al het vee dat in de boerderij en bijgebouwen aanwezig was verbrandde. Van de dertien varkens kon er slechts één worden gered. Ook van de inventaris kon slechts een klein gedeelte worden geborgen. De bezittingen van de twee trekkers, bestaande uit wat kleren, een weinig geld en een fiets werden eveneens door de vlammen verteerd. Tot kwart voor zes is de brandweer bezig geweest met het nablussen.'

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 9 augustus 1958.   Onze dorpsgenoot Piet van Bakel slaagde voor het examen leerling monteur afgenomen door de stichting V.A.M. Aan de R.K. Huishoudschool te Veghel slaagden voor het eindexamen primaire opleiding de dames Maria Coppens, Netta Langens, Jaantje van Rijbroek, Jaantje Opheij en Jaantje van de Sanden (met lof). Te ’s-Hertogenbosch slaagde voor het middenstandsdiploma mevrouw Van Boxmeer – Van Nuland.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 9 augustus 1958.   Naar wij van bevoegde zijde vernemen is het bouwen van een Boerenleenbankgebouw met bijbehorende woning gegund aan het aannemersbedrijf J.H.van Boxmeer en Zn. alhier. Dit nieuwe bankgebouw zal gebouwd worden op het terrein naast de R.K. jongensschool.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 9 augustus 1958.   In “Voorop” het maandblad voor K.V.P. kaderleden lezen wij het volgende bericht: “Ja, en wat zegt U van Zijtaart? Een parochie van nog geen 1200 zielen groot en klein door elkaar. In 1958 weer 49 nieuwe leden gewonnen, waardoor het totaal kwam op 507. Resultaat van een goed opgezet en tot in de puntjes uitgewerkt plan, zo schreef secretaris (Jan) van de Ven met gerechtvaardigde trots. Wie levert een baas boven baas prestatie?” aldus “Voorop” in zijn mededeling. Zijtaart levert hier weer een bewijs dat een klein dorp groot kan zijn door zijn eenheid.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 16 augustus 1958.   Onze dorpsgenoten de heer en mevrouw Christ van de Ven – Arts die op 23 juni voor een vakantietrip naar Canada waren vertrokken zullen op 18 augustus wederom naar Holland terugkeren. Zij hebben naast een bezoek aan hun twee kinderen die in Canada woonachtig zijn, nog diverse oud-parochianen bezocht. De terugreis zal wederom geschieden via K.L.M. vliegtuig dat op 18 augustus om 13.55 uur uit Toronto zal vertrekken en op 19 augustus om 11.00 uur op Schiphol zal arriveren.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 16 augustus 1958; Veghelse courant d.d. 23 augustus 1958.   'Voor de eerste keer in haar loopbaan kwam fanfare St. Cecilia uit Zijtaart op 17 augustus 1958 met een eerste prijs voor de dag. Men hoefde pas om 2 uur op te treden. De directeur wist de kalmte onder de muzikanten te bewaren. Geblazen werden: Fanfae Jubilaire en L’entree Overture. (..) Eindelijk klonk de stem die alle spanning brak. Fanfare St. Cecilia Zijtaart, verplicht nummer 140 punten. Vrije nummer 137 punten. Totaal 277 punten, eerste prijs. Een gejuich steeg op in Zijtaart hoorbaar. Nog enkele formaliteiten en de eerste pot bier kon smakelijk gedronken worden.

De terugreis was veel opgewekter dan de heenreis. Op de Doornhoek stapte men uit en triomfantelijk trok men door de straat naar de pastorie om de geestelijke herder en adviseur pastoor Van de Bult te doen delen in de vreugde. De pastoor sprak woorden van waardering en hulde en wenste de fanfare nog grotere suksessen toe. Café van de Biggelaar werd het eerst bezocht. Voorzitter Piet van Zutphen sprak woorden van dank. De diverse rondjes in de drie café's bleken goed te smaken. Mevrouw van de Heijden die zich later in het gezelschap voegde werd nog in de hulde betrokken en een blijk van waardering aangeboden als dank voor de door haar echtgenoot geleverde prestatie.

Door diverse supporters werd de fanfare gefeliciteerd. Toch mag gerust gezegd worden dat het medeleven van de verenigingen zeer eufemistisch uitgedrukt niet meeviel. Vooral omdat de fanfare een goede plaats heeft in de harten van de Zijtaartse inwoners. Men kan dat misschien verklaren. Men komt niet zo gauw tot uitbundig vertoon buiten de eigen vereniging. Ook vorig jaar was men hoopvol gestemd en de toen gemaakte voorbereidingen mislukte. Bovendien was er geen  plaats en tijd gesteld. De fanfare St. Cecilia kan echter terugzien op een grote dag. Op zaterdag 23 augustus van 7 tot 8 uur zal er gelegenheid zijn in café van der Sanden te Zondveld, het bestuur van de fanfare te feliciteren.'

Brabants Dagblad, 25 augustus 1958.   'Het was zaterdagavond zeer druk in café Van de Zanden op Zondveld, bij de receptie van de fanfare. Rector Musaerts uit Eerde was aanwezig, evenals de besturen van diverse verenigingen. Nadat de fanfare een drietal marsen had geblazen, voerde de heer Van Boxmeer namens de NCB het woord, Hij prees het korps en de nieuwe directeur met het behaalde succes. Hij wees erop dat men er terecht trots op was en vond een onjuiste berichtgeving in de Veghelse Courant jammer. De heer Ch. van de Ven sprak namens het hoofdbestuur van de fanfare en hij wees zeer diplomatiek op de noodzaak om in de nabije toekomst nieuwe instrumenten aan te schaffen, waarbij hij dan op de steun onder meer van de NCB rekende. Het werd een zeer gezellige avond, die toch wel zeer duidelijk demonstreerde hoezeer men in Zijtaart algemeen is ingenomen met de successen van de plaatselijke fanfare die dan ook terecht de sympathie van de bevolking heeft.'

Veghelse Courant, 17 augustus 1978.   In 1958 werd door de fanfare voor de eerste keer de 'mars van dankbaarheid' gehouden. De fanfare wandelde al muziek makend over Corsica en de Biezendijk naar Jan Rooijakkers op Krijtenburg, waar gerust werd en muziek gemaakt. Hierna ging het verder over Krijtenburg naar het café van Toon van de Sanden op Zondveld. Deze mars zou een jaarlijkse traditie worden.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 27 augustus 1958.  

Het raadslid Christ van de Ven bedankte bij zijn afscheid van de gemeenteraad het college van B&W en de overige raadsleden. De burgemeester sprak: “Mijnheer Van de Ven. U hebt niet minder dan 19 jaar in de raad zitting gehad, met onderbreking van een jaar, waarin de tijdelijke raad fungeerde. In de afgelopen periode hebt U de belangen en special die van Zijtaart op U eigen wijze behartigd. Het ligt voor de hand, dat de Zijtaartse belangen U na aan het hart lagen, waarbij U behalve voor de boerenbelangen, ook een open oog had voor de andere belangen. Speciaal ook bij de behandeling van het uitbreidingsplan voor Zijtaart hebt U zich bijzonder onderscheiden. Uit Uw gezegde: “het hartje van Zijtaart” sprak uw liefde en aanhankelijkheid voor Uw geboorteplaats. Ondanks Uw vasthoudendheid is het gemeentebestuur nog steeds niet kunnen slagen met de reconstructie van de weg Zijtaart-Lieshout. Hiervoor is meer gewerkt dan U kunt vermoeden, doch helaas is deze aangelegenheid nog niet afgewerkt kunnen worden. U kunt echter de voldoening smaken, dat dit thema steeds aan de orde is gesteld, en ik hoop, dat met de verbetering van deze voor Zijtaart zo belangrijke weg, spoedig kan worden begonnen. Ook de verdiensten welke U, als lid van de commissie voor landwegen, waterlossingen, landelijke gemeente-eigendommen en veefokkerij, en als lid van de commissie voor het grondbedrijf, hebt gehad, past U een woord van dank.”

Doc. GAvB.   28 augustus 1958: ongeveer 100 kinderen uit Zijtaart bezochten de Efteling.

Verteld door Theo van Rijbroek op 2-1-2011   "Na de zomer van 1958 werd ik weer teruggezet naar de vierde klas. Toen kwam ik bij jullieje Theo (van Asseldonk) in de klas. Da waar mčn lčeste joar op school. Ik kreeg altijd vrij van school om thouws mee te dorsen. Da waar nooit gin probleem, ons vadder hoefde mar ’n briefke te schrijven. Thies Verbruggen kwam altijd bij ons dorsen. Bij jullie (Piet van Asseldonk) kwam meen ik altijd Van de Nieuwenhuizen dorsen."

Verteld door Francie en Theo van den Elsen (Oss) op 18 april 2007.  

Bertus Brans had een kersenboomgaard. De meeste tuinders die kersen of aardbeien hadden zeiden: “Zorg dat je er meer plukt, dan opeet,” en dan letten ze er verder niet meer op. Meestal had je er dan na 10 minuten meer dan genoeg van. Maar bij Bertus Brans mocht je géén één kers in je mond steken. Bertus lette daar op. "Dat moest dus stiekem en geleidelijk aan gebeuren, met als gevolg," zo vertelde Theo van den Elsen, "dat we er uiteindelijk veel meer van aten dan ergens anders."

Op een keer stuurden moeder Van den Elsen Francie naar Bertus Brans om daar een paar kilo kersen te halen. Bertus woog ze af en haalde toen een haffel kersen uit de tas en gaf die aan Francie om op te eten. Francie at ze lekker op, en wat was Bertus gul geweest, vond ze. Thuis kwamen ze er achter dat dat wel op kosten van de klant was geweest.

In die tijd had Bertus Brans verkering. Zondagsmiddags ging hij met zijn vriendin fietsen. Maar Bertus was te gierig om onderweg op een consumptie te trakteren en nam drinken van thuis mee, ‘lauwe poelie’. Het was zo uit met die verkering.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 6 september 1958.   Met vlag en wimpel en keurig in uniform verschenen de jongens van Jong Nederland op zaterdag 31 augustus tijdens hun bijeenkomst in het dorp. De reden van uiterlijk vertoon was de officiële verwelkoming van hun leider vaandrig H. van de Hurk die nu weer uit militaire dienst terugkeerde. In de Gilde-Hal die door de jongens voor dit doel keurig was versierd werd de vaandrig door de staf welkom geheten, en werd hem de nieuwe onderscheidingstekens opgespeld. Met sport, spel, zang en een kleine tractatie werd de middag door de jongens verder gezellig doorgebracht. Daar binnekort vaandrig (Pieter) Verstegen Jong Nederland gaat verlaten wegens het vervullen van zin militaire dienstplicht, betekende de terugkomst van vaandrig Van de Hurk weer een welkome aanwinst voor de leiding van onze jeugdbeweging.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 6 september 1958.   Op maandag 1 september heeft onze oud-dorpsgenoot Broeder Albertus (Martinus van de Ven) in het klooster van de Paters Oblaten te Beek en Donk zijn eeuwige gelofte afgelegd. Bij deze plechtigheid zullen zijn moeder en zijn vijf broers en zussen (allen religieuzen) vertegenwoordigd zijn. Het gezin Van de Ven telt namelijk 6 kinderen, 2 zonen in de Norbertus Abdij te Heeswijk, bovengenoemde bij de Oblaten, 2 zusters als kloosterling te Aarle-Rixtel en een zusje bij de slotzusters in België.

Dit waren kinderen van Antonius van de Ven en Francisca Maria Bekkers. Antonius van de Ven werd op 6 januari 1941 in Zijtaart begraven, slechts 45 jaar oud. Zijn weduwe woonde in 1962 in Heeswijk. Het gezin woonde op (later adres) Leinserondweg 22. Dit huis werd in 1968 afgebroken.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 2 september 1958.   Installatie van nieuwe leden van de gemeenteraad. Uit Zijtaart komt Graard A. van Boxmeer opnieuw in de raad. De burgemeester spreekt: “De heer van Boxmeer is in dit college geen onbekende. In de zittingsperiode van 1949 tot 1953 heeft hij reeds van deze raad deel uitgemaakt, zodat hij met de sfeer, welke in deze zaal heerst, bekend is. Ik ben er van overtuigd, dat de heer Van Boxmeer er toe zal bijdragen, dat deze goede verstandhouding behouden zal blijven.”

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 2 september 1958.   Graard van Boxmeer attendeert erop, dat twee straatlampen in de kom van Zijtaart niet meer branden. Voorts verzoekt hij de mogelijkheid te bezien om een grindpad aan te leggen vanaf de harde weg naar de nieuwe woningen tegenover het klooster. De burgemeester antwoordt dat hij opdracht zal geven de lampen na te zien. Voor het leggen van een grindpad is enige tijd geleden al opdracht gegeven aan de dienst van gemeentewerken. Blijkbaar heeft deze dienst het druk.

Verteld door Theo van den Elsen (Oss) op 18 april 2007.     Bakker Nieuwkamp has soms ‘nieuwbakken’ brood te koop. Dan maakte hij oud brood nat en bakte het nog een keer. Als je het dezelfde dag op at, dan ging dat nog wel, maar je moest niet proberen het te bewaren.

 
BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 6 september 1958.     Leidsters en leiders van Jong Nederland houden hun maandelijkse bijeenkomst op zondag 7 september in Erp. Na de H. Mis en het gezamenlijk ontbijt zullen de leidsters en leiders verschillende problemen bespreken aangaande het jeugdwerk. De reeds vastgestelde sportdag in Wanroij gaat niet door.

 
BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 6 september 1958.   Leidsters van het Katholieke Meisjesgilde zullen in de komende week met de leiders van Jong Nederland een bespreking houden over het regelen van hun gezamenlijke ouderavond in de aanstaande wintermaanden. Een en ander is nodig gebleken door de grote groei van deze jeugdverenigingen.

 
BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 20 september 1958.   Op 13 september waren de jongen van Jong Nederland afdeling Eerde te gast bij hun Zijtaartse collega’s om een kastiewedstrijd te spelen. Om 4 uur werd op het terrein bij de Gilde-hal de vlag gehesen en werd officieel de bijeenkomst geopend. Zijtaart won de eerste prijs, zijnde een nieuwe kastiebal. De afdeling Eerde kreeg de twee prijs, een plastic bal, die evenals de eerste prijs met gejuich werd ontvangen.

 
BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 20 september 1958.   Zondag 14 september heerste er een gezellige drukte op de kermis en maakten de verschillende attracties goede zaken. Op kermismaandag was het fanfare St. Cecilia die door het houden van een muzikale wandeling de kermisstemming kwam verhogen De drukte op deze dag was minder, maar op dinsdag was er weer een behoorlijke belangstelling.

Zijtaart heeft weer evenals voorgaande jaren op kermismaandag op sobere, doch gepaste wijze hen herdacht die hun leven gaven voor onze bevrijding. Om half acht werd in de parochiekerk een H. Mis van dankbaarheid opgedragen waarbij zeer vele parochianen en evenals alle schoolkinderen vertegenwoordigd waren. Na de H. Mis werd er op het kerkhof bij de graven van de gesneuvelden een korte plechtigheid gehouden. Naast de gebruikelijke gezangen en gebeden brachten de schoolkinderen hier een bloemenhulde. Na afloop waren de graven geheel met bloemen bedekt.

 
Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 29 september 1958.  

Graard van Boxmeer verzoekt om op Zijtaart enige bomen op te ruimen of desnoods te snoeien. De burgemeester zal het verzoek doorgeven aan de betreffende diensten. Ook zou Van Boxmeer graag vernemen wat de stand van zaken is met de reconstructie van de weg Zijtaart-Lieshout.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 11 oktober 1958.   Door Munsters landbouwmechanisatiebedrijf werd in samenwerking met de fabrikanten van Porsche-dieseltractoren op woensdag 8 oktober in Zijtaart een demonstratie gegeven over het gebruik van trekkers in de landbouw. Voor een en ander bestond van landbouwerszijde grote belangstelling.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 11 oktober 1958.   Op woensdag 8 oktober vierde de Boerinnenbond de jaarlijkse Moederdag. In de vroege morgen werd een H. Mis opgedragen tot intentie van de levende en overleden leden. Om 6 uur ’s avonds was er een algemene bijeenkomst voor de gehuwde leden in het Verenigings Gebouw. Voorzitster mevrouw van de Ven herdacht met enige korte woorden de onlangs zo vrij plotseling overleden peningmeesteresse, (Martina van Boxmeer, ze overleed op 47-jarige leeftijd), die 19 jaren lang haar beste krachten heeft gegeven voor de groei en bloei van de vereniging. Staande ter vergadering werd voor haar, evenals voor het lid mevrouw Van de Tillaart die ook onlangs is overleden, een kort gebed gestort. (Dit was Johanna Maria Raaijmakers, vrouw van Martinus van de Tillaart, die op 65-jarge leeftijd was overleden.)

De leden schaarden zich hierna een aan goed verzorgde koffietafel, die aan deze vergadering een feestelijk tintje gaf.Na afloop volgde een lezing met lichtbeelden door de Zeer Eerwaarde Pater Wezenbeek over “Leven in het Concentratiekamp te Dachau van de Zeer Eerwaarde Pater Titus Brandsma”. Onder ademloze stilte hebben de aanwezigen de lezing gevolgd, en gezien hoe deze eenvoudige en hulpvaardige priester op 26 juli 1942 te Dachau stierf, omdat hij de vrijheid van het Katholieke Onderwijs en de Katholieke pers tegen het Nationaal-Socialisme verdedigd had. Als slot trad de zanclub nog op onder de eminente leiding van Rector Mutsaers uit Eerde. Zij oogstten een langdurig en welverdiend applaus.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 11 oktober 1958.   B&W van Veghel hebben thans opdracht gegeven voor het aanleggen van een grintpad voor de nieuw gebouwde huizen tegenover het Liefdegesticht. Deze toestemming zal zeker door de desbetreffende bewoners met vreugde worden ontvangen zeker in het vooruitzicht van de aanstaande winter, die het op een behoorlijke manier naar de harde weg komen haast onmogelijk maken.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 18 oktober 1958.   De op zondag 12 oktober door de jongens van Jong Nederland gehouden inzamelingscollecte voor het Katholiek Thuisfront heeft de mooie som van f 37,47 opgebracht. Voor de jongens van de jeugdbeweging wederom een goede daad, verricht in het belang van onze katholieke militairen.

Krantenbericht, 18 oktober 1958.   Met de oprichting van de Bescherming Bevolking van Veghel verloopt het allesbehalve naar wens. Wat de zelfbescherming met blokploegen betreft, die heeft in Veghel nog geen vorm gekregen met uitzondering van Mariaheide, Zijtaart en Eerde, waar de blokploegen thans toe zijn aan de groepvaardigheidsproef. Burgemeester Schreven zei bezorgd over het tekort aan vrijwilligers in Veghel: "Het moet toch bekend verondersteld worden, dat, wanneer er onverhoopt iets mocht gebeuren, getrainde en geoefende mensen groter onheil kunnen voorkomen door snel en deskundig ingrijpen."

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 25 oktober 1958.   Op de op zondag 19 oktober te Boerdonk gehouden E.H.B.O. wedstrijden won de ploeg uit Zijtaart een eervolle tweede plaats.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 18 oktober 1958.   Op woensdag 22 oktober zal ’s avonds om 7 uur in het verenigings gebouw een vergadering worden belegd voor de leden van de N.C.B. en R.K.J.B. Door heren van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst zal er worden gesproken over het berekenen van voederrantsoenen. In aansluiting zal er een korte vergadering plaats vinden van de Eiervereniging.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse courant 18 oktober 1958.   Donderdagavond 23 oktober zal de heer Baeten als culturele leider van kring Uden een avond komen verzorgen voor de jonge boeren en boerinnen.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 25 oktober 1958; PA Zijtaart.

  Toen onze dorpsgenoot de heer P(iet) van Lankvelt in het afgelopen weekend per bromfiets van Gemert huiswaarts keerde, werd hij nog onder Gemert door een auto aangereden en tegen het wegdek gesmakt. Na ter plaatse te zijn voorzien van het Heilige Oliesel werd hij overgebracht naar het ziekenhuis van Helmond. Medisch ingrijpen later in het ziekenhuis van Tilburg heeft helaas niet mogen baten en is al daar in de nacht van zaterdag op zondag overleden. Hij laat een vrouw en 9 kinderen na. Piet was geboren op 13 november 1909 en getrouwd met Francisca Aalders. Op 18 oktober 1958 werd hij in Zijtaart begraven.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 18 oktober 1958,   De leiders uit het district Veghel zullen op zaterdag 25 oktober gaan deelnemen aan de gezamenlijke St. Jansbijeenkomst te Langenboom.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 25 oktober en 1 november 1958.   Op maandag 27 oktober werd ’s avonds om 8 uur in het Verenigs Gebouw een filmavond worden gehouden ten bate van het missiewerk op Flores onder leiding van Pater Dr. Th. Verhoeven. In het hoofdprogramma de bekende kleurenfilm van Jens Bjerre die in onze steden volle zalen heeft getrokken: “Zijn tocht door het land van de koppensnellers, de laatste kannibalen die nog leven.” De film toont het werkelijke leven waarin de missionarissen zich bevinden en is alleen voor volwassenen toegestaan. De tijdens de pauze gehouden actie bracht nog een aardig sommetje op. Dank zij de vrijgevigheid van de middenstand kwamen er diverse in het bezit van een aardige prijs. Voor de kinderen werd er op diezelfde middag een speciaal programma worden vertoond met een vrolijk slot.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 25 oktober en 1 november 1958.   De plaatselijke E.H.B.O. afdeling belegde op maandag 27 oktober een vergadering in Café Van de Hurk. Op deze vergadering werd afscheid genomen worden van Mej. M. van de Ven die wegens huwelijk haar functie als penningmeesteresse neerlede. Voorzitter Van de Hurk sprak woorden van dank. Op maandag 3 november zou de herhalingscursus beginnen, wederom gegeven door dokter Kerssemakers uit Veghel.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 25 oktober 1958.   Het bestuur van de K.V.P. zal deelnemen aan de kaderdag van de statenkring der K.V.P. te Helmond. In de voormiddag zal Zijne Excellentie Drs. N. Schmelzer een inleiding houden over “Bezitsvorming”.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 25 oktober 1958.   Op maandagavond 3 november om 8 uur zal er in café Van de Sanden een vergadering van het Oranje Comité gehouden worden.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 8 november 1958.   Op dinsdag 11 november zal Jong Nederland weer het jaarlijkse feest gaan vieren van St. Maarten, de nationale patroon van Jong Nederland. In de vroege morgen zal de Aalmoezenier een H. Mis opdragen in de parochiekerk. Gezamenlijk zullen de jongens hier in de H. Communie ontvangen en bidden, niet alleen voor hun eigen geestelijke en tijdelijke belangen, maar ook voor de vervolgde jeugd achter de ijzeren gordijn. Na de H. Mis is er dan een korte opening bij de vlaggenmast, waarna de jeugd nog enige instructies zal krijgen voor de avondviering. Deze bestond uit een lampionnenoptocht en een St. Maartensvuur.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 8 november 1958; de foto komt uit de collectie Evert Bosch en dateert van voor 1956.   Onze dorpsgenoot de heer Jurrie Bosch mocht een dezer dagen van het Bestuur van de Koninklijke vereniging “Het Nederlandse Trekpaard” een schrijven ontvangen waaruit blijkt dat het door hem verzorgde hoefbeslag op de jongsleden gehouden Nationale Trekpaardententoonstelling te ’s-Bosch voor een bekroning in aanmerking is gekomen. Als herinnering hieraan werd hem een medaille aangeboden.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 15 november 1958.   De muziek- en toneeluitvoering te Zijtaart op 8 en 9 november is een groot succes geworden. De muziek van de fanfare was stukken beter dan vorig jaar en de toneelvereniging heeft getoond te durven afstappen van de oude weg. Het stuk op zichzelf was te zwaar. Mooie, maar moeilijke karaktertrekken moesten uitgebeeld worden. Maar omdat men het aandurfde een nieuwe weg te kiezen past hier een oprechte felicitatie aan het adres van regisseur Van de Elsen. Toen zaterdagavond ondanks het slechte weer en ook zondagavond directeur van de Heijden de muzikanten startklaar maakte kon de voorzitter vele luisteraars welkom heten. Dit bewijst dat de fanfare in de belangstelling staat, want vroeger kwam men graag als het muziek uitgestorven was.

Goed op tijd begon het spel “De Spin”. Het schamele spel en bureau en het iets te vlugge mannenspel rond het bureau werkte er nu niet bepaald aan mee om je op je gemak te vielen. De plankenkoorts eenmaal weg, word alles natuurlijker. Gerad Verheggen (toneelnaam) die ondanks zijn jonge jaren de hoofdrol vervulde overtrof onze verwachtingen. Dit wordt een goede kracht. Al met al kunnen we Kunst en Ontspanning feliciteren dat zij bakens verzet heeft. Dit nieuwe terrein zal echter aanmerkelijk meer vragen. Het materiaal is wel aanwezig. Als men nu – door de grote belangstelling hierdoor in staat gesteld – wat meer aandacht besteedt aan de decors zal de volgende uitvoering een nog veel groter succes worden.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 22 november 1958.   Woensdagavond 19 november werd in café Van de Biggelaar de eerste van de 4 kruisjasavonden gehouden die V.O.W. jaarlijks organiseert. De opkomst viel erg mee, hoewel deze opkomst niet zo groot was als andere jaren op zaterdagavonden. De winnaars waren:

1. H. van Doorn, 41 punten
2. Jan Henst, 40 punten
3. A. van Pelt, 40 punten
4. P. van Rijzingen, 39 punten
5. W. van Esch, 38 punten.

De volgende kaartavond is op woensdag 3 december bij A. van de Sanden te Zondveld.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 22 november 1958.   Op donderdagavond 20 november waren de leden van de B.B. op een contactavond bijeen in café Van de Biggelaar. Door omstandigheden is het met de B.B. in Zijtaart tot op heden niet naar wens verlopen. Men is nu echter van plan om door te zetten en reeds volgende week donderdag tee beginnen met de oefeningen voor het afleggen van de groepsvaardigheidsploeg. Twee damesleden van de E.H.B.O. meldden zich aan als lid. Om de blokploeg volgens het voorschrift geheel compleet te maken zijn er nog twee leden nodig voor de E.H.B.O. en enkele mensen voor de opruiming en redding. Hopelijk zullen deze spoedig gevonden worden, zodat volgende met een volledige ploeg kan worden gestart.

Het Huisgezin, 21 november 1958; Brabants Dagblad, 21 november 1958.   Jan de Visser uit Zijtaart herdenkt aanstaande zaterdag 22 november het feit dat hij 60 jaar lid van het kerkkoor is. Hij heeft in die tijd onafgebroken deel uitgemaakt van het koor. Gedurende de voorbije zestig jaar heeft de heer De Visser in alle gezongen diensten zijn medewerking verleend. Jan, die nu 78 jaar is, is nog bijzonder kras, rijdt nog bromfiets en houdt zéér veel van kaarten. Zijn mede-koorgenoten zullen hem zaterdag in de bloemetjes zetten.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 22 en 29 november 1958.   Zondagavond 23 november gaven de jongens van Jong Nederland een goed geslaagde ouderavond. Zaterdagmiddag 22 november ’s middags om 2 uur werd er een speciale uitvoering gegeven worden voor de schoolgaande jeugd. Op zondag werd in de ochtend door de jongens de H. Mis bijgewoond, met hierna een gezamenlijk ontbijt in hun gilde-hal. ’s Avonds om 6 uur begon het eigenlijke programma met muziek, zang, declamatie, toneel, enz. Ook ditmaal was de zaal tot in de uiterste hoeken gevuld. Na een goed gekozen welkomstwoord door de staf, werd door de jongens op zeer vlotte wijze een programma gebracht van toneel, zang en declamatie dat bij de aanwezigen zeer in de smaak viel. Dank zij de goede zorgen van de plaatselijke middenstand konden velen nog een aantrekkelijk prijsje bemachtigen. Keurig in carré opgesteld klonk een door de jongens gezongen Wilhelmus als waardig besluit van deze goed geslaagde avond.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 22 november 1958.   De Boerinnenbond organiseerde op dinsdag 25 november om 7 uur in het verenigingsgebouw een demonstratieles in het maken van herenkleding.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 22 november 1958.   Donderdag 27 november hield de fanfare een contact-avond voor de grondbezitters in Zijtaart di het jachtrecht afstaan aan de fanfare. De voorzitter dankte allen nog eens hartelijk. Dit jaar was een extra zwaar jaar geweest voor de fanfare. De instrumentenreparatie was ongelooflijk hoog opgelopen en dit zou voorlopig niet beter worden, gezien het oude materiaal. Hoe ongaarne ook heeft het bestuur besloten volgende week huis aan huis een koreninzameling te houden. Het is de bedoeling enige belangstelling te wekken bij de industrie in Veghel, vooral daar de fanfare St. Cecilia toch ook steeds heeft klaargestaan.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 26 november 1958.   Graard van Boxmeer heeft geconstateerd dat het pad naar de nieuwe woningen tegenover het klooster te Zijaart nog niet verbeterd werd. Hij zou ook graag zien dat de weg van Zondveld naar Mariahout enigszins werd verlicht.


BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 29 november 1958.   Sinterklaas komt ook dit jaar weer naar Zijtaart. Ook de moeders met niet schoolgaande kinderen worden in het verenigingsgebouw verwacht. Eerst zal de schoolgaande jeugd in het gebouw plaats nemen en daarna pas de verdere belangstellenden. Dank zij de medewerking van de middenstand kan St. Nicolaas ook dit jaar weer aan de kinderen een traktatie aanbieden.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 22 november en 20 december 1958.   In november 1958 werd in een vergadering van de Tuinbouwvereniging gesproken over een tuinbouwcursus. Deze zal begin januari 1959 starten en bestaan uit 19 lesuren. De cursus zal  worden gegeven door de heer Zegers, assistent van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst uit Reek. Er hebben zich reeds 18 kandidaten aangemeld, 13 uit Zijtaart en 5 uit Veghel.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 20 december 1958.   Onze dorpsgenoot de heer Cor van de Ven wist op de onlangs gehouden kerstveiling te Den Bosch, met een inzending Jonathan appelen de 5e prijs te behalen.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 31 december 1958.   Onze dorpsgenoot de heer Albert Oppers arriveerde nog voor de kerstdagen met vrouw en 2 kinderen uit Canada in ons dorp om er te midden van familie-leden en bekenden een vakantie van 3 maanden te komen doorbrengen.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5822: collectie De Visser; Veghelse Courant 20 en 31 december 1958.   Veghelse Courant, 20 december: Het toneelspel “Het Geheim van Dr. Spencer” zal op 26 en 28 december in Zijtaart door de Udense toneelvereniging Gunda opgevoerd worden. Het is een boeiend en vaak adembenemend spel vol humor en dolle capriolen. De uitvoering wordt voorafgegaan door enkele nummers van de fanfare speciaal ingestudeerd voor deze gelegenheid.

Veghelse Courant, 31 december: De muziek- en toneeluitvoering van de fanfare is weer een succes geworden. De voorzitter zei dat twee voorname punten de aandacht trokken in Zijtaart: hoe kan men de weg verbeteren en hoe kan men de Fanfare hoger opvoeren. Door de grote belangstelling voor de fanfare leek het de voorzitter niet onmogelijk dat het korps eerder voortreffelijk zou zijn dan de weg.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads