Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1957

Het polygoon jaaroverzicht


BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820 en 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 9 december 19556 en 19 januari 1957.   De toneelvereniging Kunst en Ontspanning bracht op zaterdag 5 en zondag 6 januari 1957 het prachtige toneelspel in vier bedrijven 'De Zwarte Willem' voor het voetlicht. De fanfare opende de avonden met enige muzikale nummers. Beide avonden speelde de club voor een volle zaal en velen die tevergeefs kwamen, moesten de terugweg aanvaarden, daar voor hen geen plaats meer was. De spelers en speelsters vertolkten hun rollen vaak op meesterlijke wijze, onder andere: Zwarte Willem (Piet van de Tillaart), Joep (Harry van Nunen), Moeder Adams (Betsy van Nunen), Riek naaistertje (Annie Timmers), Leentje (Riek Henst) en Blonde Greet (R. J.) boeide de zaal door haar moedig optreden. Het toneelstuk werd geschreven door de auteur W. van de Berg. De regie stond ditmaal onder de eminente leiding van de weledele heer Piet van de Elsen, die voor het eerst de club ingestudeerd had. De grimeur G. van de Louw uit Veghel toverde met zijn grote vakkennis de voor het voetlicht brengende spelers om. Kortom het geheel was in goede handen en de toneelclub mag terugzien op twee goed geslaagde avonden.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 19 januari 1957.   Op woensdagavond 9 januari had in het verenigingsgebouw de sluitingles plaats van de vormingscursus van de jonge leden van de Boerinnenbond en de leden van de Jonge Boerenstand. Als docent trad op de Weledele heer P. de Cock, kapelaan te Erp. De les die handelde over de biecht besloot zijn Eerwaarde met het geweten, waarna men overging met hersengym. Na afloop bracht de voorzitter van de jonge boeren Harry van Asseldonk woorden van dank aan de lesgever en overhandigde zijn Eerwaarde een leesboek getiteld 'Jezus in zijn Tijd' als blijk van waardering.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 19 januari 1957.   Op het door de Bond van Orkestdirigenten in Nederland te Amsterdam gehouden examen slaagde onze oud-dorpsgenoot de heer A. van Sleeuwen, thans musicus te Hilvarenbeek, voor het Vakdiploma Orkestdirigent (Theoretisch gedeelte). Reeds eerder genoot hij zijn opleiding bij het conservatorium te Tilburg (orgel en piano). Nadien heeft hij zich gewijd aan administratieve studies. Zijn muzikale gaven kon hij zich niet bedwingen en hij heeft zijn muziekstudie voortgezet voor het bovengenoemde Vakdiploma.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 12 januari 1957.  

Op zaterdag 19 en zondag 20 januari zullen de Verenigde Veghelse Spelers een uitvoering geven op Zijtaart van het toneelstuk 'De Spooktrein'.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 26 januari 1957.   Wat een kip. Bij de heer Willem Timmers werd een kip geslacht, welke een bewonderenswaardige inhoud had, namelijk 15 hele eieren. Jammer dat van deze kip geen afstamming is.

Verteld door Theo van Rijbroek op 2-1-2011.   Op school hadden we het altijd over de Zwarte Ruiter. De kranten stonden er elke dag vol van. Hedde da geleze van de Zwarte Ruiter? Die kwam uit Mierlohout en hij handelde in paarden. Het kan goed zijn de jullie vadder (Piet van Asseldonk) er nog mi gehandeld he. Hij smokkelde ook botter. Hij had in Dinther ingebroken in de pastorie. Hij kreeg de brandkast niet open, en die heeft hij toen in unne kreuge meegenomen naar de Aa, hoe heit da doar ok al weer... Laverdonk, geleuf ik. Doar had ie de brandkast met veel moeite opengetommert. En d’r zaat niks in! Uiteindelijk is hij gearresteerd in een café in Breda of Tilburg. Hij had een pistool en een stengun bij, maar hij liet z’n eige zo vatte, die had ie nie gebruikt.”

Voor meer over de Zwarte Ruiter, klik hier.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 2 februari 1957.     Op vrijdag 25 januari herdacht de Weledele Heer Corsten, rector van het Liefdesgesticht, het feit dat hij 12 ½ jaar geleden tot priester werd gewijd. Hoewel aan dit feit weinig ruchtbaarheid was gegeven, mocht de koperen jubilaris toch van verschillende zijden blijken van belangstelling in ontvangst nemen. Zo bracht fanfare St. Cecilia na de Hoogmis de jubilaris een klinkende serenade waarbij woorden van gelukwensen werden toegesproken door de heer Van de Rijt.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 26 januari 1957.   Vergadering Oranje Comité. Het plaatselijk Oranje Comité zal op dinsdag 29 januari aanstaande in café van de Biggelaar bijeen komen voor het houden van de algemene jaarvergadering. Na de openingswoorden van de voorzitter zal de secretaris zijn verslag over het afgelopen jaar uitbrengen. Het programma vermeldt verder nog een voorlopige bespreking over Koninginnendag 18=957. Naast een eventuele bestuursaanvulling zullen nog enige belangrijke mededelingen worden gedaan over het jaarprogramma van 1957.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 2 februari 1957.   Op dinsdag 29 januari werd in zaal Van de Hurk een propaganda avond gehouden over bescherming bevolking. Het plaatselijk blokhoofd, de heer (Driek) Opheij verwelkomde de aanwezigen. De heer Van de Ven, hoofd van de Bescherming bevolking in de gemeente Veghel, gaf een duidelijke uiteenzetting over het doel en de werkwijze van de B.B. Ook de leden van de reeds bestaande blokploeg waren op deze avond aanwezig. Algemeen was men van mening dat er veel te weinig aan oefening is gedaan. Met behulp van instructeurs die door de gemeente beschikbaar worden gesteld zal thans met een herhalingscursus worden aangevangen. Staande ter vergadering gaven zich nog diverse aanwezigen als lid op. Onder het genot van een consumptie werden de diverse problemen hierna nog eens onder de loupe genomen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 2 februari 1957.     Op de op woensdag 30 januari te Veghel gehouden Culturele Jonge Boeren en Boerinnendag behaalde de plaatselijke afdeling van de Jonge Boerinnen met haar zangclub de eerste prijs met 306 punten. Een bijzonder goede prestatie.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 2 februari 1957.   De plaatselijke E.H.B.O. afdeling kwam vrijdagavond 1 februari in zaal Van de Hurk bijeen voor het houden van de algemene jaarvergadering. Tevens werd op deze avond het feit herdacht dat de vereniging 5 jaar geleden werd opgericht. Voorzitter Thijssen opende de vergadering en verwelkomde speciaal de docent van de vereniging dokter Kerssemakers uit Veghel. Secretaris Van de Hurk gaf een keurig verzorgd jaarverslag. Mej. Van de Ven als penningmeesteresse gaf een overzicht van het financieel beleid van afgelopen jaar. Het gezellig samenzijn werd nog geruime tijd voortgezet onder het genot van een consumptie, terwijl de jongeren zich kostelijk amuseerden met een dansje en een gezellig stukje muziek. Zijtaarts EHBO heeft op gepaste wijze haar 5 jarig bestaan herdacht.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 2 en 9 februari 1957.   Op dinsdag 5 februari hield de KVP haar jaarvergadering in het verenigingsgebouw. Voorzitter Van de Rijt heette allen welkom. Er was massale belangstelling. Het ledenaantal kon vorig jaar worden opgevoerd tot 525. De verkiezingsuitslag van het dorp, de gebeurtenissen in Hongarije met hun invloed op het politieke leven in ons land, de verhoudingen tussen de K.V.P. en de P.v.d.A. en het tegenwoordige landbouwbeleid werden in het verslag nader toegelicht. Alle aftredende bestuursleden werden herkozen. Het nu volgende programmapunt was iets nieuws in de gewone K.V.P. vergadering. Drie dames en drie heren meldden zich bij de bestuurstafel voor deelname aan de politieke hersengymnastiek. De heren wisten van de dames te winnen, zij het dan slechts met één punt verschil. Hierna werden nog enkele leuke filmpjes vertoond, onder andere over de watersnood, de Hongerwinter en `Boer Pietersen schoot in de Roos`. De laatste film viel bij de aanwezige agrariërs bijzonder in de smaak en toonde duidelijk dat coöperatief samenwerken in de landbouw tot een groot succes kan leiden.

Feestgids 25-jarig bestaan Jong Nederland, 1970; archief Jong Nederland.   Jan van de Ven werd in 1957 districtsvoorzitter (commissaris) van Jong Nederland. Vanaf dat jaar werden er districtsbijeenkomsten georganiseerd. In het begin was dat voor de districten Veghel, het Land van Cuijk en Oss. Later werd het district Oss zelfstandig.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 16 februari 1957.   Er blijkt leven en aktiviteit te zijn bij de fanfare. Was er vorige week een feest- en kontaktavond, aanstaande zaterdag 23 februari wordt de algemene vergadering gehouden in het parochiehuis. Bovendien trekt de fanfare als het ware tegenwoordig aan de lopende band uit. Het deelnemen aan concours en festivals zal besproken worden.

Op de feestavond van de vorige week heerste er een zeer gezellige sfeer. Er was grote belangstelling van de leden, maar vooral van de verloofden en de vrouwen. Dokter Esser woonde de algemene vergadering bij. Hij werd beschouwd als een steun en stimulans voor de vereniging. Een zeer vlotte conferencier met goede humor en een accordeonist brachten de goede sfeer.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 23 februari 1957.   Onlangs is Pater Thijssen weer in ons dorp teruggekeerd voor het genieten van een welverdiende vakantie. Pater Thijssen is werkzaam in de missie van Portugees West Afrika. Voor de tweede maal komt hij thans weer bij zijn familie om nieuwe krachten te verzamelen voor zijn missie-arbeid. De fanfare bracht de missionaris een serenade waarbij de heer Van de Rijt de missionaris welkom heette. De buurtbewoners hadden gezorgd voor een passende versiering, terwijl er ook belangstelling was van de zijde der parochianen.

Heemkundige kring De Oude Vrijheid, Staffanfare van de NCB 1938-1966 Sint Oedenrode. Uniek muziekkorps te paard (Sint-Oedenrode 2009) 77-83.   In 1957 ontstonden er wrijvingen in het bestuur van de staffanfare. Ook waren er klachten dat het hoofdbestuur in Tilburg de rijksdaalders die voor de leden bedoeld waren voor hun optredens achterhield. In 1957 was er ruzie tussen de fanfare van Nijnsel en de staffanfare. Er waren jongemannen lid van beide verenigingen en beide verenigingen zeiden hun muzikanten nodig te hebben voor de bisschopswijding van Willem Bekkers. De meeste Nijnselse leden trokken zich terug uit de Staffanfare. Sjang Sijbers stapte op vanwege ruzie met het hoofdbestuur over die rijksdaalder en hierna ging de kwaliteit van de Staffanfare achteruit. Na 1960 werd er nauwelijks meer opgetreden.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 23 februari 1957.   Na een vakantie van twee maanden in ons dorp is onze dorpsgenoot Martien Wuijtenburg op woensdag 20 februari wederom naar Canada vertrokken. De reis wordt gemaakt per stoomschip Statendam.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 23 februari en 2 maart 1957.   Op zaterdag 23 en zondag 24 februari hebben de fanfare en de toneelvereniging Kunst en Ontspanning twee avonden goede ontspanning gebracht. De fanfare kreeg sinds lange tijd niet zo´n aandachtig gehoor als thans. Was dit omdat de muziek van beter gehalte was, of omdat men veel belangstelling had voor de concoursnummers die men nu reeds aandurfde. In ieder geval oogstte zij veel succes, wat een bewijs is dat publiek en fanfare elkaar beter gaan begrijpen.

De toneelvereniging overtrof alle verwachtingen en vergeleken met het vorige stuk is er een flinke vooruitgang. Het spel was beter verzorgd. De regie had er een goed geheel van gevormd. De regisseur komt dan ook een extra compliment toe, vooral daar het stuk gevreesd was door de spelers. Toch mag, ondanks het goede spel, niet gezegd worden dat de toneelclub er al is. De heren vooral mogen gerust wat vrijer worden en houding iets losser zijn. Gezien echter de korte tijd van instuderen mag een en ander vergeven worden. Over de hoofdrol – Mischko Karas – hebben we veel lof. Zijn zware rol, vooral in het laatste bedrijf, vergde het uiterste van hem, doch hij beleefde het spel en beleefde het. Meende hij niet dat alleen komische rollen hem paste? Zijn vrouw Dyana vormde een goed geheel met hem. Haar beschaafde bescheidenheid breekt de hardheid van Mischko meer naar voren. De drie zonen Karas wisselden goede met minder goede momenten. Het schijnt soms dat men bang is voor het publiek om echt te beleven. Het tegendeel is echter waar. De Toneelvereniging heeft sinds lange tijd geen beter spel gebracht. Het geheel, keurig gegrimeerd door kapper de Louw, bracht twee avonden goede ontspanning. En als het parochiehuis nu nog zorgt dat het zichzelf ook eens opknapt, dan kan de kunst hier nog veel ontspanning brengen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 23 februari 1957.   De verkoop van loten van de jubileumloterij ten bate van het Wit-Gele Kruis heeft in ons dorp f 71,-- opgebracht. Een woord van dank aan de dames van de Boerinnenbond die deze loten hebben verkocht is hier zeker op zijn plaats.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 2 maart 1957.    Op zaterdag 23 februari hield fanfare St. Cecilia haar jaarvergadering. Bijna alle leden waren aanwezig. Voorzitter Van de Sanden ging in zijn openingswoord uitvoerig in op de moeilijkheden die er zijn om een goede geest in de vereniging te vormen. Hij vroeg om trouw de repetities te blijven bijwonen en om nieuwe leden aan te werven. De voorzitter deed vooral een beroep op de jeugd, er is dringend vernieuwing nodig.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 23 februari 1957.   Op donderdag 28 februari des namiddags om half twee zal de Jonge Boerenstand in café Versteegden de algemene jaarvergadering houden. Op deze dag zal op bescheiden wijze het feit worden herdacht dat 35 jaar geleden de vereniging werd opgericht. De dag zal worden ingezet met een H. Mis uit dankbaarheid in de parochiekerk. Bij de bestuursverkiezing is Harry Van Asseldonk wederom herkiesbaar, terwijl H. van de Ven zich niet meer herkiesbaar stelt. Na sluiting van de vergadering zal worden overgeschakeld op de feestelijke sector en zal de leden een bescheiden koffietafel worden aangeboden. ’s Avonds om half 8 zal de Eerwaarde Broeder Alcuinus een lezing komen geven.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5821: collectie De Visser; Veghelse Courant 16 maart 1957.   Na een vakantie van ongeveer twee en een halve maand in ons dorp te hebben doorgebracht zijn de gebroeders Harry en Lowy van Boxmeer op dinsdag 12 maart wederom naar Canada vertrokken. Thans gaat de reis met een toestel van de Sabena de Belgische Luchtvaart Maatschappij. Om half zes in de namiddag vertrekken zij per helikopter van het vliegveld Eindhoven met bestemming Brussel. Van hieruit gaat de reis per lijntoestel naar New York, waar zal worden overgestapt op een toestel van de Canadese Luchtvaart Maatschappij, die hen naar Toronto zal brengen. De verdere reis naar Londen (in Canada) zal dan per trein worden gemaakt. Als alles naar wens verloopt zullen de gebroeders Van Boxmeer op woensdagavond 9 uur Hollandse tijd weer bij hun broer Richard arriveren.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5821: collectie De Visser; Veghelse Courant 16 en 23 maart 1957.   De Tuinbouwvereniging hield op dinsdag 19 maart ’s avonds om 8 uur in café Versteegden haar algemene jaarvergadering. Voorzitter Reijbroek verwelkomde de aanwezigen, waaronder de heer Nagel als directeur van de veiling te Uden, de heer Lokven van de tuinbouwvoorlichtingsdienst en de heer van Boxmeer als voorzitter van de plaatselijke N.C.B. afdeling. In 1956 werd door de vereniging 19.929 ½ kg producten afgeleverd aan de veiling, met een bruto waarde van f 10.900,79. Dat was een stijging van 5.339 kg in vergelijking met 1955. De teelt van aardbeien, asperges en morellen werden speciaal aanbevolen voor de boerderij. Er werd ook gesproken over de vervoersproblemen van producten naar de veiling in het volgende seizoen.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5821: collectie De Visser; Veghelse Courant 23 maart 1957.   V.O.W. leden die willen deelnemen aan de K.N.V.B.-pool kunnen hun poolformulier afhalen bij Jan van de Biggelaar. De formulieren moeten uiterlijk donderdagavond  8 uur zijn ingeleverd op hetzelfde adres.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5821: collectie De Visser; Veghelse Courant 30 maart 1957.   Op zondag 24 maart is onze dorpsgenoot de Weleerwaarde Pater Arnoldus Vervoort voor een vakantie van 7 maanden bij zijn familie teruggekeerd. Pater Vervoort is reeds op 13 december 1950 vertrokken naar zijn missiegebied in Dakwa in de Belgische Congo. De terugreis is thans gedeeltelijk per vliegtuig gemaakt. De buurtbewoners hadden bij deze gelegenheid gezorgd voor een passende versiering aan de ouderlijke woning, terwijl enkele meisjes uit de buurt ook op hun manier de Pater een hartelijk welkom toeriepen. Namens de buurt werd een klein cadeau aangeboden. In de middaguren bracht fanfare St. Cecilia een muzikale welkomstgroet en werd de missionaris hartelijk toegesproken door voorzitter Van de Rijt.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5821: collectie De Visser; Veghelse Courant 30 maart en 6 april 1957.   Op zaterdag 30 maart verkochten de jongens van Gilde Jong Nederland huis aan huis prentjes voor de prijs van een kwartje. De opbrengst van deze actie zal worden besteed voor het oprichten van een monument voor onze Kardinaal de Jong, die gedurende de oorlog aan het roer stond van de Kerk in Nederland. Dank zij deze bereidwilligheid konden er 224 prentjes worden verkocht en een bedrag van f 56,-- worden afgedragen ten gunste van bovengenoemd doel.

Foto's: BHIC, nr. BVC2162.   Op 30 maart 1957 verongelukte J.M. Raadsen, gemeentevroedvrouw met haar auto in Zijtaart.

mva.   Jan (zoon van Piet) van Asseldonk was misdienaar. Iemand had hem verteld dat hij de overschot van de miswijn op mocht drinken. Jan vond dat een goed idee en vooraan in de kerk op het altaar sloeg hij de wijn die in de ampul bleef achterover. Dit tot niet gering vermaak van de kerkgangers, niet van pastoor Van de Bult.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5821: collectie De Visser; Veghelse Courant 23 en 30 maart 1957.   Fanfare St. Cecilia zal met medewerking van de toneelvereniging De Sluiswijk op halfvasten zondag 31 maart weer de bekende fanfare-avond geven. Dit voornamelijk als tegenprestatie voor de donateurs en tevens in de hoop dat andere belangstellenden haar financieel zullen steunen. De fanfare, waarvan bekend is dat zij de laatste tijd goede vorderingen maakt, zal haar mooiste nummers uitvoeren. Het bestuur van de fanfare heeft gemeend de toneelvereniging De Sluiswijk te moeten vragen, daar hun spel 'De schat van Oom Bart' het beste beviel. De donateurs hebben weer vrij toegang.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 2 maart 1957.   De leden van het Genoveva-Gilde en het Jongens-Gilde zullen op Vastenavond, zondag 31 maart, een oliebollenactie organiseren voor hun verenigingen.

BHIC toegang 7714 inv. nr. 5821: collectie De Visser; Veghelse Courant 30 maart 1957.   Op maandag 1 april zal ’s avonds om 8 uur de jaarvergadering van het Oranje Comité worden gehouden. Het programma voor de aanstaande Koninginnendag zal worden vastgesteld. Bij de bestuursverkiezing zal een nieuw lid als afgevaardigde van de Boerenbond worden toegevoegd. De tegenwoordige secretaris stelt zich niet meer herkiesbaar.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 6 april 1957.   Op het ogenblik worden plannen beraamd om te komen tot de oprichting van een groepscomité voor het gehele jeugdwerk in de parochie. Er zullen enige ouders worden aangezocht, waarna vrij spoedig de eerste bijeenkomst zal plaats vinden.

Foto's: archief Jong Nederland.   In 1957 organiseerde het KMG bij Pasen een speurtocht voor haar leden (linkse foto). Ook werd de verjaardag van Truus Vissers gevierd (rechts).

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 20 april 1957.   Op maandag 15 april werd in het verenigingsgebouw de examens van de motorcursus gehouden, welke gegeven werd door de heer W(im) Munsters alhier. Onder de aanwezigen merken wij onder andere de heer Janssen uit Grave als afgevaardigde van ingenieur Van Hijfte, rijkslandbouwconsulent, ondervoorzitter en secretaris van de N.C.B., voorzitter en secretaris van de R.K.J.B. en leden van de commissie van toezicht. Na enkele vragen gesteld te hebben door de docent aan de cursisten, nam de heer Janssen het woord en stelde eveneens vragen over tractoren en motoren en diverse storingen welke ongeveer 1½ uur lang in beslag nam en besprak nadien over het belang van de motor. Het is een werktuig en daarom moet er vakkundig mee worden omgegaan. Door de steeds minder wordende arbeidskrachten moet ook de boer op het gemengd bedrijf zich mechaniseren, aldus de spreker. Wanneer U dergelijke machines koopt laat U dan goed inlichten door de assistenten van het consulentschap en die machines kopen die economisch verantwoord zijn.

Nadien werden de diploma’s uitgereikt. De geslaagden waren G. v. Boxmeer; J. v. Boxmeer; P. v.d. Hurk; Adr. Thijssen; Joh. Van Zutphen; L. v. Erp; J. Raaijmakers; J. v. Zutphen (Pzn.); H. v. Lankvelt; Chr. Rooijakkers. Twee kandidaten werden afgewezen. Namens de cursisten dankte de heer G. v. Boxmeer als oudste en als voorzitter van de N.C.B. de lesgever voor het goede dat hij had gebracht en de moeite die hij getoond had om het geven van deze cursus en bood namens de cursisten een cadeau aan. De heer Janssen nam het woord en hoopte in de toekomst met de lesgever nog vele cursussen te geven daar in deze stof zeer weinig onderwijzers te vinden waren. De ondervoorzitter van de N.C.B. sprak woorden van dank uit en prees de goede verstandhouding van de N.C.B. en R.K.J.B. Naast de vele sprekers sloot de heer Harry van Asseldonk als voorzitter van de jonge boeren na woorden van dank en felicitatie deze goed geslaagde en leerzame avond.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 20 april 1957; foto's: archief Jong Nederland; de tweede foto is uit de collectie van Albert van Zutphen.   Het programma voor de aanstaande Koninginnedag zoals dat in de laatste vergadering van het Oranje Comité is vastgesteld, luidt als volgt: ’s Morgens in alle vroegte de vlaggen uit. Half acht H. Mis van dankbaarheid opgedragen in de parochiekerk. Negen uur filmprogramma voor de schoolgaande jeugd in het Verenigings Gebouw. Twee uur opstelling van een kleurrijke optocht waaraan door de schoolkinderen met versierde fietsen en diverse verenigingen zal worden deelgenomen. De volgorde van de stoet is:

1. Gilde Jong Nederland
2. Fanfare St. Cecilia
3. Genovevagilde 1
4. Meisjesschool
5.Boerinnenbond
6. Jonge Boerenstand
7. eventuele andere groepen
8. Jongensschool
9. Genovevagilde 2

Een zeer deskundige jury zal een voordeel vellen over de deelnemende groepen, waarvoor het Oranje Comité prachtige prijzen zijn beschikbaar gesteld. Voor de jongere generatie is er na afloop van de optocht nog voldoende gelegenheid om deel te nemen aan de feestelijkheden in Veghel.BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 27 april 1957.   Op 1 mei zal in het liefdesgesticht te Zijtaart herdacht worden dat Zuster Gaudina, in de wereld Maria Ketelaars, uit Veghel voor 25 jaar geleden intrad. Met ijver en volle toewijding heeft ze jaren de zieken in het klooster verpleegd, terwijl ook meerdere malen haar gewaardeerde hulp werd ingeroepen bij kleine ongevallen op de meisjesschool.

 
Het Huisgezin, 8 mei 1957; Brabants Dagblad, 10 mei 1957.   'De Veghelse voetbalclub V.O.W. bestaat vandaag 10 jaar. De feestelijkheden zullen bescheiden zijn. Grote wapenfeiten heeft V.O.W. in de loop van deze jaren niet verricht. Toen de vereniging haar terrein in Veghel had, was het moeilijk zich naast Blauw-Geel – dat in die tijd op haar hoogtepunt stond – te handhaven. Er was een groot verloop onder het bestuur. Maar het jonge plantje bleef groeien en het is nu gelukt om met drie seniorenelftallen en een juniorenelftal uit te komen. Een aparte hulde aan trainer Theo Meelen die steeds in de voorste linie gestreden heeft. Aan zijn doorzettingsvermogen dankt V.O.W. voor een groot deel haar bestaan.

De resultaten van het eerste elftal zijn aanmerkelijk beter dan vroeger. Als de laatste wedstrijd gewonnen wordt, wordt de tweede plaats bereikt in de competitie. In de nieuwe competitie hoopt V.O.W. met twee juniorenelftallen uit te komen. De medewerking van vooral Zijtaartse spelers is tot nu toe veel te gering. Om het tweede lustrum te vieren wordt er op 11, 12 en 19 mei gedanst in Zijtaart en op 18 mei is er een feestavond voor de leden, opgeluisterd door een goed orkest en een conferencier. Op 12 mei is er een huldigingmatch tegen Boekel-Sport. De junioren krijgen op 18 mei een traktatie. De jeugd zal loten verkopen voor een loterij.'


Verteld door Theo, zoon van meester Piet van den Elsen (Oss) op 13 april 2007.   In de vierde klas had Theo Reijbroek (‘Hooibuikske’) vogelnestjes in brand gestoken. Meester Theeuwen was kwaad op hem. “Gij bent veel te groot om in een prullenbak te steken,” schold de meester Theo uit. “Dan doen we het maar andersom.” En hij zette de prullenbak op zijn kop op Theo’s hoofd. De volgende dag kon Theo bijna niet stil zitten. Wat bleek, hij had thuis over de straf verteld, en had van de ouwe Reijbroek daar bovenop nog flink op zijn billen gekregen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 18 mei 1957.   Bij de nationale viering van het 10-jarig bestaan van Jong Nederland dat deze zomer zal worden herdacht, zullen ook de plaatselijke afdelingen van Jong Nederland worden ingeschakeld. De Gildejongens zullen respectievelijk moeten uitkomen in districts- en diocesane wedstrijden die vooraf gaan aan de nationale wedstrijden, waaraan slechts door 2 de beste afdelingen van ieder Bisdom kan worden deelgenomen. De eerste districtswedstrijd zal op 18 en 19 mei op Moorwijk in Boxtel gehouden worden. Een ‘kwartier poorters’, dit zijn 6 jongens, zal hieraan deelnemen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 18 en 25 mei 1957; foto's: archief Jong Nederland.   Op de op 18 en 19 mei in Boxtel gehouden districtswedstrijden voor afdelingen van het Gilde Jong Nederland wisten het 'kwartier poorters', dit zijn 6 jongens,  uit Zijtaart van de 9 deelnemende afdelingen beslag te leggen op de vierde plaats. Deelname aan de diocesane wedstrijden is thans niet meer mogelijk. Wel is er nog gelegenheid om deel te nemen aan een opdrachtentocht in eigen omgeving die in juni aanstaande door het Nationaal Hoofdkwartier van de Katholieke Jeugdbeweging in Den Haag zal worden uitgeschreven.

Een groep van 6 kerels van het Gilde uit onze parochie zal onder leiding van hun scout Pieter Versteegden deelnemen aan de diocesane wedstrijden van het Bisdom Den Bosch. Deze wedstrijden worden gehouden op De Heesterd te Eersel.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 18 mei 1957.   Onze dorpsgenote mej. D. Raaijmakers zal op 20 mei aanstaande per stoomschip Johan van Oldenbarneveld naar Canada vertrekken. Mej. Raaijmakers is onlangs in het huwelijk getreden met de heer C. Sanders uit Uden. Samen hopen zij nu in Ontario een nieuwe toekomst op te bouwen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 25 mei 1957.   Bij het beëindigen van de drie-jarige cursus der Mater Amabilisschool slaagde te Uden mej. Tonny van de Burgt.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 1 juni 1957; Brabants Dagblad, 31 mei 1957.   Op de algemene jaarvergadering van de Boerenleenbank het afgelopen weekeinde waren 124 leden aanwezig. Het ledenaantal is in 1956 met 11 gestegen naar 163. De totale omzet van de bank bedroeg f 5.528.155,10. Een zeker gedeelte van de winst werd met toestemming van de vergadering over enige nuttige verenigingen in het dorp verdeeld. Bij de bestuurverkiezing werden de heren J. Adriaans en Mart. Van Boxmeer in hun vroegere functie herkozen.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 28 mei 1957.   Voorstel van B&W tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van de r.k. meisjesschool te Zijtaart voor het verbeteren van de schoorstenen in het gebouw van die school. Dit wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 28 mei 1957.   Voorstel van B&W tot het aangaan van een overeenkomst met de n.v. waterleidingmaatschappij Oost-Brabant, betreffende uitbreiding van het waterleidingnet. Het gaat om de minst onrendabele gebieden eerst. Enkele panden uit Zijtaart en Doornhoek zullen worden aangesloten. Er bestaat een aansluitingsplicht, tenzij men aantoont over deugdelijk drinkwater te beschikken.


Mededeling Toon Cissen, d.d. 20 october 2006, 'Zijtaart', 61; BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 8 juni 1957.   In eind 1948 of 1949 kwam Toon Cissen uit Volkel als tuinman bij de zusters werken. Hij woonde intern in het klooster, totdat hij op 29 mei 1957 met Dien van Zutphen uit Zijtaart trouwde. Toon zou er bijna 40 jaar tuinman blijven. De foto werd gemaakt op de 'waranda' die een verlengstuk was van de werkkamer van de zuster. Links van Toon staat de overste zuster Silvia.

Uit de Veghelse Courant van 8 juni 1957: Ter gelegenheid van het huwelijksfeest van Antoon Cissen – van Zutphen werd behalve de feestvreugde ook de missie niet vergeten. Op verzoek van het bruidspaar werd een collecte gehouden die 30 gulden opbracht voor de missie van pater Thijssen in Afrika.


Kasboekjes van de rijvereniging in bezit van Cor Coppens   

In 1957 ging de rijvereniging op concours naar o.a.: Budel (5 mei), Volkel (19 mei) en Mariaheide (30 juni).

Foto: Willy Henst; datum, PA Zijtaart. Het prentje is van Corry Vissers - Munsters.    Vormsel.jpg (241626 bytes)Op 4 juni 1957 diende bisschop Bekkers het Vormsel toe. De vormselpeter die hem de hand oplegt is kerkmeester Toon van Sleeuwen. De naam van de vormeling is onbekend. De jongen op de achtergrond is Albert van Zutphen. Pastoor Van de Bult kijkt aandachtig toe.


BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 15 juni 1957.   Op 13 juni is de Eerwaarde Pater Arnoldus Vervoort per schip vertrokken naar Canada, waar hij gedurende 8 weken 2 broers zal bezoeken, die reeds enige jaren geleden zijn geëmigreerd.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 15 juni 1957.   Op zaterdag 15 juni zullen de Gilde-jongens een wandeltocht gaan maken in eigen omgeving welke is uitgeschreven door het Nationaal Hoofdkwartier van de katholieke Jeugdbeweging in Den Haag. Deze tocht is speciaal samengesteld voor die afdelingen die niet kunnen deelnemen aan de Nationale wedstrijden die op zaterdag en zondag in Boxtel worden gehouden. Aan deze wandeltocht moet door de jongens een verslag worden gemaakt hetwelk wordt opgezonden naar Den Haag. Voor het beste verslag zal een zeer aantrekkelijke prijs worden beschikbaar gesteld.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 15 juni 1957.   De door het bestuur van de Jonge Boerenstand gehouden collecte ten bate van het Rode Kruis heeft de mooie som van f 99,76 opgebracht.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 22 en 29 juni 1957.   De dames van de Boerinnenbond verkochten op zondag 23 juni na alle H. Missen bij de kerk loten ten bate van het Wit-Gele Kruis. Dit bracht een mooie som op van f 76,--.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 29 juni 1957.   Op maandagavond 24 juni organiseerde de plaatselijke E.H.B.O een rayon oefenavond in het verenigingsgebouw. Hieraan werd deelgenomen door E.H.B.O. afdelingen uit St. Oedenrode, Eerde, Veghel, Vorstenbosch en Zijtaart. Dokter Kerssemakers reikte de prijzen uit. St, Oedenrode won de eerste prijs en ook de commandantenprijs.

Doc. GAvB; BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 29 juni 1957.   Op dinsdag 25 juni vertrok ’s morgens om 6 uur een gezelschap van 81 personen van de N.C.B. in twee luxe touringcars van garage Van Dongen voor een eendagsreis naar Duitsland. Voorzitter Van Boxmeer verwelkomde in de vroege ochtend alle reisgenoten en na het storten van een kort gebed werd de reis aanvaard. De reis ging via Helmond en Roermond naar de Duitse grens welke om ongeveer 8 uur werd gepasseerd. Een kort oponthoud gaf de reizigers gelegenheid hier iets te gebruiken. Hierna ging de tocht naar Keulen waar de bekende Dom werd bezichtigd. Via Bonn, de hoofdstad van West Duitsland, werd Koningswinter bereikt, het doel van de reis. Hier genoten er vele van de verschillende bezienswaardigheden die er zijn te bezichtigen. Van Koningswinter ging de reis naar het Ahrdall bekend om zijn mooie natuurschoon en wijnbouw. Er werd nog een bezoek gebracht aan een wijnkelder waar ook gelegenheid werd geboden de kwailiteit te beproeven. Via Alhtenarr ging de reis hierna weer via Bonn, Keulen, Neuss, naar Holland terug en werd deze reis van ongeveer 500 km besloten.

 
BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 22 juni 1957.     De leden van de R.K. Jonge Boerenstand namen op 29 juni (H. Petrus en Paulus) deel aan de grote kringbedevaart naar Handel.

 
BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 29 juni 1957.   Aanstaande zondag 30 juni zal wederom de jaarlijkse Heilige Hart hulde plaats vinden bij het heilige Hart monument op het kerkplein. De schooljeugd, het Genovevagilde en Gilde Jong Nederland zullen hieraan hun medewerking verlenen.

 
BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 29 juni en 6 juli 1957.   Fanfare St. Cecilia behaalde 2e prijs. Op zondag 30 juni trok de fanfare naar het muziekconcours te Overloon in de stille hoop met een eerste prijs terug te komen. Men overdrijft niet als men beweert dat diversen ervan overtuigd waren dat een promotie binnen hun bereik lag. Er was goed gerepeteerd, de geest was goed en een paar nuttige leden hadden het corps versterkt. Men vergat misschien iets te veel dat het corps pas sinds betrekkelijk korte tijd aan een hernieuwing en herleving bezig was, en dat de kunst zich over het algemeen niet laat forceren. Vergelijkt men immers de fanfare met een paar jaar geleden dan zijn er flinke vorderingen gemaakt. Vele factoren werkten echter tegen. Als eerste moest onze fanfare de gloeiend hete kiosk betreden. Dit maakte de sfeer onrustig en het was duidelijk dat de zenuwen aanvankelijk de muzikanten parten speelden. Bovendien was bekend dat de jury zeer streng was, hetgeen zich ook wel aftekende op hun ijskoude gezichten in de hete puntentent.

 
Brabants Dagblad, 2 juli 1957; Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 1 juli 1957.   De Veghelse gemeenteraad ging raad akkoord met het voorstel van B&W om mee te werken aan het verzoek van de R.K. jongensschool te Zijtaart een klaslokaal in te richten in het verenigingsgebouw en voor het aanschaffen van leermiddelen en een olietank met aansluitingen. Deze eerste klas zou daar vier jaar les krijgen. Vanaf het schooljaar 1961-1962 had de St. Jacobusschool vier lokalen en werd het verenigingsgebouw weer verlaten.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 29 juni 1957; doc. GAvB; foto: collectie Annie Berkmortel - Timmers.   1957-07-04.jpg (266996 bytes)Op 4 juli maakten de jonge boeren en boerinnen een uitstapje naar Amsterdam – Rotterdam – Den Haag en omgeving. Veertig jongeren gaven zich op voor deze mooie binnenlandse reis.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 20 juli 1957.   Maandag 16 juli maakten 47 ouden van dagen hun jaarlijkse uitstapje. Via het Udens industrieterrein ging men langs het vliegveld Volkel. Waar, zoals allen nog goed wisten voor 15 jaar terug nog eindeloze hei groeide, stonden nu de modernste vliegtuigen. Over Mill en Grave via Overasselt naar een van Nederlands mooiste streken De Zeven heuvelen. Hier genoot men werkelijk van de prachtige natuur en vele vergezichten. De reis ging verder. Langs Nijmegen met zijn bloemenpracht over de Waalbrug naar Elst en Arnhem. Hier werd even halt gehouden voor een verfrissing. Daarna ging men door de mooie Veluwe met zijn prachtige natuurschoon. Daar klopten weer enkele soldatenharten en verwonderde men zich over de grote overvloed kippen en hokken. Putten bracht nog even het oorlogsleed in herinnering. Opmerkelijke beelden tussen eindeloos schoon.

In Harderwijk werd de inwendige mens versterkt en maakten men een bootreis van een uur. Het was voor sommigen wellicht een eng geval al dat water naast en onder je. De regen was zo vriendelijk te wachten tot allen in de bus waren. Toen ging de route verder naar Apeldoorn. Op ’t Loo werd het Koninklijk paleis bezichtigd en in hotel De Juliana Toren werd weer uitgerust. Hier maakte men vlot gebruik van de diverse attracties. Vooral de lachspiegels hadden eer van hun bestaan. Een hevig onweer was hier losgebroken en de regen was oorzaak dat men tot Nijmegen weinig kon zien van de omgeving.

In Zijtaart teruggekeerd stond een eenvoudige koffietafel gereed in café Piet van de Hurk en was men nog gezellig een paar uurtjes bijeen. De bekende humorist op jaren Van Sleeuwen bracht weer zijn nummertjes aan de lopende band. Vooral een fraai zelf gefabriceerd reisgedicht viel zeer in de smaak. Ook de secretaris Jan van de Ven vermaakte het gezelschap met voordrachten uit zijn jeugdbeweging repertoire.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 27 juli 1957.     Op zondag 28, maandag 29, en dinsdag 30 juli zal de jaarlijkse Zondveldse kermis gehouden worden. Op maandagavond zal de fanfare St. Cecilia een muzikale wandeling houden. Aanvang 7.30 uur.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 3 augustus 1957.   Op de onlangs in Vorstenbosch gehouden sportdag voor de Jonge Boeren werd onze R.K.J.B.-afdeling in het algemeen klassement als achtste gekwalificeerd met 781,5 punt. De heer Harry van de Berkmortel wist nog beslag te leggen op twee derde prijzen, namelijk voor verspringen en kogelstoten en de vijfde prijs bij het nummer hinkstapsprong.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 3 augustus 1957.   Aan de R.K. Huishoudschool te Veghel slaagden voor het eindexamen de volgende dames uit Zijtaart. Voor de primaire opleiding Mien Jonkers, Nelly Timmers en Jaantje van Zutphen.Voor de vakopleiding naaien Thea Timmers en Truss Vissers (met lof).

Bij het in Veghel gehouden examen Mulo A slaagde onze dorpsgenoor Piet (zoon van Piet) van de Hurk

In Boxtel slaagden voor het diploma meester schilder de heren Ger Schevers en Adriaan Van de Biggelaar, terwijl de heer J. van de Berkmortel in Eindhoven slaagde voor zijn Middenstandsdiploma.

Aan de Lagere Technische School te Veghel werd het einddiploma metselen behaald door J. van Lankvelt, Harry Versteegden en Antoon Wuijtenburg, terwijl Adriaan Brugmans aan dezelfde school het einddiploma timmeren behaalde.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 10 augustus 1957.   Op woensdag 7 augustus vertrok in de vroege morgen een gezelschap van ongeveer 200 personen van de Boerinnenbond, waaronder liefst 144 kinderen. Het was de eerste keer dat een dergelijke reis gemaakt werd. In prachtige bussen en voorgelicht door ervaren chauffeurs die onderweg het een en ander vertelden ging de reis allereerst naar Tilburg’s Natuurdierpark. Ruim anderhalf uur waren de kinderen hier vol bewondering voor hetgeen hier was te zien. Hierna ging de reis naar Kaatsheuvel naar De Efteling waar de kinderen volop vermaak hadden in speeltuin, sprookjestuin enz. Ook de ouderen hebben zich behoorlijk weten te amuseren. Rond 8 uur arriveerde het gezelschap wederom te Zijtaart.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 3 en 10 augustus 1957.   Op maandag 12 augustus zullen de heer (Heintje) en mevrouw Van Boxmeer per K.L.M. naar Canada vertrekken, om daar een vakantie van ongeveer 2 maanden te gaan doorbrengen bij hun drie kinderen. De heer van Boxmeer die aannemer is zal zich eens persoonlijk op de hoogte gaan stellen van de verschillende mogelijkheden die het aannemersbedrijf in Canada biedt. Om 11 uur ’s avonds zal het vliegtuig van Schiphol vertrekken met bestemming Montreal. Hier zal worden overgestapt op een toestel van de Canadese Luchtvaart maatschappij waarna zij op dinsdagavond 8 uur (Canadese tijd) in London bij hun kinderen zullen arriveren.

Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995; foto's: collectie Evert Bosch; BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 3 augustus 1957.   1957 Kamp Mortel c.jpg (239186 bytes)1957 Kamp Mortel e.jpg (207768 bytes)1957 Kamp Mortel f.jpg (296655 bytes)1957 Kamp o.jpg (144824 bytes)1957 JN Bivak.jpg (189518 bytes)
1957 Kamp Mortel j.jpg (256552 bytes)1957 Kamp Mortel k.jpg (247776 bytes)1957 Mortel 15.jpg (220535 bytes)1957 kamp Mortel h.jpg (263527 bytes)In 1957 gingen de leden van Jong Nederland van 12 tot en met 19 augustus op bivak bij de familie Lemmens, Lage Aarleseweg 29, De Mortel.

Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland, 1995; foto's archief Jong Nederland; BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 3 augustus 1957.  
De meisjes van het Genovevagilde hielden hun zomerbivak in 1957 van 17 tot en met 21 augustus in Boekel.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 14 september 1957.   De jaarlijkse kermis die op zondag 8, maandag 9 en dinsdag 10 september werd gehouden, behoort weer tot het verleden. Het minder gunstige weer was wel de oorzaak dat het bezoek niet was als in andere jaren. Toch waren de verschillende vermakelijkheden goed in trek en waren de eigenaars over het algemeen best tevreden. Op kermismaandag werd ’s morgens op passende wijze de bevrijding herdacht met een H. Mis van dankbaarheid in de parochiekerk, waarna een korte herdenking werd gehouden bij de graven op het kerkhof. De schoolkinderen brachten hier een bloemenhulde, terwijl ook de parochianen in grote getale blijk gaven van hun belangstelling. Door het Oranje Comité werd in de voormiddag aan de schooljeugd een filmprogramma aangeboden dat zeer in de smaak viel. In de avonduren hield de fanfare St. Cecilia een muzikale wandeling en heerste er nog lang een gezellige drukte. Ook dinsdag was er een goede kermisstemming.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 10 september 1957.   Christ van de Ven vraagt in de gemeenteraad of de gemeentegronden in onder andere De Bulten al verpacht zijn. De burgemeester antwoordt dat de huidige pacht pas op 1 november afloopt en dat er aan gewerkt wordt.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 14 september 1957.   Bij het aardappelen rooien vond de landbouwer M. (Ties) Verbruggen een oude zilveren munt met als jaartal 1738. De munt die iets groter is dan onze zilveren gulden, doch veel zwaarder, toont aan de ene zijde een leeuw met sabel, en aan de andere zijde vermoedelijk een veldheer uit die tijd met een lans in de linkerhand en een sabel gericht op het hart. Daar de munt niet geheel rond is en afgeschaafd, zijn de letters die er rondom staan zeer slecht te lezen.

Verteld door Theo van Rijbrek op 2-1-2011   “In sepember-december 1957 heb ik nog kort in het Verenigingsgebouw in de klas gezeten bij mister van Eerd. Toen was er te weinig ruimte in de school. Meester van Eerd dat was een hele kwoaie. Die sloeg en trok aan m’n ore, Hij gaf altijd rekenen. En Taal. Doar had ik het niet zo op.” Trekt een zuur gezicht. "Bekant nooit geschiedenis of aardrijkskunde of zioiets.”

Was je daar beter in?  “Neje, ook nie, maar aan rekenen en taal had ik een nog grotere hekel. En we kregen het altijd. Ik legde het reken en taalboek soms al op de lessenaar voordat de les begon. Ik wist mistal al wel wat er kwam. Ik zaat toen bij jullieje Jan (van Asseldonk) in de klas. Die moest men werk nakijken, en onstrepe wa fout waar. Hij hà één groot probleem. Hij kon nie bijhouwe mi stripkes zette.”

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 14 september 1957.   De leden van de Jonge Boerenstand haalden enige dagen geleden oud papier op te bate van de missionarissen van hun parochie. Dit bracht toch nog even 103 aan mooie ronde guldens op die de gerepatrieerde missionarissen (pater Thijssen en pater Vervoort) in tweeën spleten om het voor hun missiewerk te mogen besteden.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 14 september 1957.   Op de contactavonden die de fanfare hield op Zijtaart en Zondveld is men al direct van wal gestoken met de instrumentenactie. De avonden zelf die gegeven werden uit dankbaarheid voor het afstaan van het jachtrecht droegen de stempel van de bestedingsbeperking in de fanfare. Door het bestuur werd de noodzaak de instrumenten te vernieuwen naar voren gebracht. Zo gaat de bas al 55 jaar mee. Dat Zijtaart achteraf ligt kan men niet verhinderen, doch als Zijtaart achteraan komt is dit een zaak die men zelf in handen moet nemen. Zouden de aanwezigen, aldus de voorzitter, die praktisch de bezitter waren van alle gronden in Zijtaart niet kunnen zorgen dat zelfs nog met de hulp van de industrie in Veghel deze kleine fanfare in het leven werd gehouden? Spreker had zelfs de schoonste illusie, alhoewel zeer vaag, dat een of ander instrument geschonken zou worden door een of andere rijke grondbezitter. In ieder geval zou men huis aan huis een graaninzameling houden.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 14 september 1957.   Gilde Jong Nederland zal op 14 en 15 september deelnemen aan de Jamboree “Jubika” in Veghel. Na een mars door de straten van Veghel zal burgemeester Schreven het kamp openen en de deelnemers toespreken. Hierna zullen de tenten worden opgeslagen in het Juliana-park.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 14 september 1957.   De standsorganisaties hebben plannen om gezamenlijk een of meer sprekers te laten komen. Wellicht is dit plan een eerst stap tot samenwerking op nog meerdere gebieden.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 5 oktober 1957.   De leden van de plaatselijke Bescherming Bevolking zijn op donderdagavond 3 oktober weer met goede moed begonnen aan de oefeningen van de blokploeg. Het is de bedoeling om in de komende maanden gereed te komen voor het afleggen van de groepsvaardigheidsproef.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 5 oktober 1957.   Op maandag 7 oktober zal weer een nieuwe E.H.B.O. cursus beginnen. De lessen worden wederom gegeven door dokter Kerssemakers uit Veghel.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 5 oktober 1957.   Op 11 oktober zal de plaatselijke Boerinnenbond weer Moederdag vieren. De avond begint om 7 uur in het verenigingsgebouw. Er volgt dan eerste en lezing door mevrouw Van de Sommen, waarna de leden zullen aanzitten aan een goed verzorgde koffietafel. Tot slot zal nog worden gesproken over diverse cursussen, onder andere een moedercursus.

Brabants Dagblad, 11 oktober 1957; BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 14 september; Veghelse Courant, 12 en 19 oktober 1957; Het Huisgezin, 18 oktober 1957.   1957 oct 12 half bestaan a.jpg (241466 bytes)1957 oct 12 half bestaan b.jpg (255853 bytes)1957 oct 12 half bestaan h.jpg (190709 bytes)1957 oct 12 half bestaan i.jpg (211285 bytes)
Het Gilde Jong Nederland vierde op zondag 13 oktober 1957 haar 12 ½ jarig bestaan. 's Morgens om half 9 was er een H. Mis, gevolgd door een gezamenlijk ontbijt in het verenigingsgebouw, keurig verzorgd door de leidsters van het Genoveva-Gilde. De receptie was wel het beste bewijs dat de jeugdbeweging in de parochie goed staat aangeschreven. 's Middags is er een speciale toneeluitvoering voor de schoolgaande jeugd. Om half 6 volgt een jubileummars door het dorp. Om 6 uur is er een opvoering voor ouders, genodigden en belangstellenden van de feestrevue: “Wa zal 't er krulle”. Vaandrig Evert Bosch sprak een welkomstwoord. Het programma was afgestemd op het koperen jubileum. Ook Boelaars, thans pastoor in Helmond, feliciteerde als oud-oprichter de leiders en jongens met het koperen feest. Na de pauze werden de aanwezigen nog kans gegeven op een leuke verrassing en werd nog menig liedje en voordracht ten gehore gebracht. Als sluitstuk kon hopman Jan van de Ven, die ook zijn koperen jubileum vierde, een dankwoord uitspreken. Na een krachtig gezongen Wilhelmus, waarbij de geüniformeerde jeugd in carré stond aangetreden, viel het doek voor de laatste maal als einde van deze goed geslaagde feestdag.

We kunnen niet anders dan bewondering hebben voor de grote werklust en vastberadenheid van de leiders, die ondanks de kleine belangstelling zelfs nog van de zijde der ouders, wisten door te zetten. Het ledenaantal kon de afgelopen jaren worden opgevoerd en nieuwe leiders werden aangetrokken. Het Jongensgilde is iets gaan betekenen voor deze jongens. Ook de belangstelling van de zijde der parochianen werd groter. Dank zij de welwillendheid van de pastoor kon een gedeelte van de pastorie worden ingericht als gildehal, een eigen tehuis voor de jongens. Hier zijn de bijeenkomsten, waar behalve sport en spel, ook wordt gewerkt aan de vorming van de jongen tot een volwaardige katholieke persoonlijkheid.'

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 5 oktober 1957.   Onze dorpsgenoot de Wel Eerwaarde Pater Arnoldus Vervoort is op 18 oktober na het genot van een welverdiende vakantie wederom naar zijn missiegebied vertrokken. De reis gaat allereerst naar Diest in Belgë, vervolgens over Brussel naar Parijs, waar de reis per toestel van de Air France zal worden voortgezet via Marseille naar Bangui-Banga Ssoe in de Congo. Het laatste stuk naar de Statie Monga zal dan per auto worden afgelegd.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 5 en 26 oktober 1957.   Op de op zondag 20 oktober in Boekel gehouden interprovinciale EHBO wedstrijden wist de afdeling Zijtaart beslag te leggen op een eervolle tweede prijs. Gezien de grote deelname aan deze wedstrijden een bevredigend resultaat.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 26 oktober 1957.   In de op zondag 20 oktober gehouden vergadering van de reidansclub werd door de leden afscheid genomen van hun leidster mej. M. van de Ven. In haar plaats werd gekozen mej. M. Thijssen als 1ste leidster, terwijl mej. T. van de Hurk als 2de leidster werd aangewezen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 5 oktober 1957.   Op donderdag 20 oktober houdt de Boerinnenbond haar algemene vergadering voor al haar leden om half acht in het verenigingsgebouw. Er zal gesproken worden over het winterprogramma en men kan zich opgeven voor diverse cursussen, terwijl ook gelegenheid wordt geboden voor de sport- en zangclub. De vergadering zal worden besloten met hersengymnastiek.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 26 oktober 1957.   Bij de te Utrecht gehouden examens voor de vakgroep detailhandel in groenten en fruit slaagde onze dorpsgenoot de heer C. M. (Cor) van de Ven.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 26 oktober 1957   Op de in Boxtel gehouden inleidingcursus voor Gilde-leider slaagden voor vaandrig Mari van de Hurk en Pieter Versteegden. De staf van Gilde Jong Nederland zal dus weer met twee vaandrigs worden uitgebreid.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 19 oktober 1957.   Op zaterdag 26 oktober kunnen de kaartliefhebbers hun troeven weer uitspelen. Het kaartgezelschap houdt op die datum een concours in kruisjassen in café Jan van de Biggelaar. Aanvang 8 uur.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 2 november 1957.   Toen zondag 27 oktober de landbouwer Van Sch(aijk) met zijn dochtertje de speeltuin De Coevering ging bezoeken heeft zijn dochtertje in een onbewaakt ogenblik de weg naar huis genomen over de verkeersweg Veghel – St. Oedenrode. Op deze zeer drukke verkeersweg werd zij door een personenauto uit Erp aangereden, waarbij het meisje tegen de grond werd geslagen en een arm- en beenbreuk bekwam. Op medisch advies werd zij naar het ziekenhuis te Veghel overgebracht. Het ongeluk is nog betrekkelijk goed afgelopen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 19 oktober 1957.   Onze oud-dorpsgenoot de heer Antoon Van Zutven die reeds enige jaren geleden naar Canada is vertrokken, zal op het einde van deze maand naar Holland komen om hier zijn vakantie bij familieleden door te brengen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 2 november 1957.   De Jonge Boerenstand hield op vrijdag 1 november een goed geslaagde dropping voor haar leden. Om half acht werd vanaf café Versteegden gestart waarna de droppers werden gelost op de Zandkant in Heeswijk. Hierna werd de kortste weg naar de startplaats gezocht. Als eerste groep meldde zich bij de thuiscontrole M. van de Berkmortel, Joh. Langens en Christ Rooijakkers, 2 Harry van de Berkmortel, Cor Coppens en H. van de Linden, en 3 Leen van Asseldonk, Jan Henst en Wim van Zutphen. Tussen de eerste en laatste binnenkomende lag een tijdsverschil van 103 minuten.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 9 november 1957.   Op 7 november is voor de derde maal wederom vertrokken naar de missiegebieden van Angola de Eerwaarde Pater M. Thijssen. Tot slot van zijn vakantie volgde Pater Thijssen nog een medische missie cursus in Rotterdam. Hij behaalde daar de 3e prijs met 52 van de 60 punten.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 9 november 1957.   Eindelijk wordt begonnen met de actie voor nieuwe instrumenten voor de fanfare De middenstand gaf het goede voorbeeld en zou zorgen voor een nieuw instrument. We vertrouwen er op dat de graaninzameling zal slagen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 5 oktober 1957.   De plaatselijke K.V.P zal met vijf personen deelnemen aan het partijcongres op 9 en 10 november.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 9 en 16 november 1957.   Op maandag 11 november voerde het Gilde Jong Nederland het feest van St. Maarten hun patroon. ’s Morgens om kwart over zes waren de jongens reeds verzameld in de Gilde-hal, waarna om half zeven door de Aalmoezenier een H. Mis werd opgedragen in de parochiekerk. Na de H. Mis werd de vlag gehesen en met een kort openingswoord van de Hopman werd deze ochtendbijeenkomst gesloten. ‘s Avonds om 7 uur waren allen weer bijeen, waar allereerst 2 nieuwe vaandrigs werden geïnstalleerd (Mari van de Hurk en Pieter Versteegden), alsmede een jongen tot poorter.

Voorzien van lampions en fakkels werd hierna de traditionele lichtoptocht gehouden die eindigde met het ontsteken van het St. Maartensvuur. Bij dit vuur werd door de Hopman de St. Maartensboodschap voorgelezen. Na het zingen van diverse toepasselijke liedjes werd dit St. Maartensvuur besloten, waarna de feestelijkheden door de jongens zelf in de Gildehal nog geruime tijd werden voortgezet. In vorige jaren werd het feestprogramma rond het St. Maartensvuur gehouden.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 9, 16 en 23 november 1957.   De toneelclub Kunst en Ontspanning bracht op zaterdag 16 en zondag 17 november een tweetal uitvoeringen voor het voetlicht van het prachtige toneelstuk “Moeder”. Het stuk schets de liefdevolle zelfvernedering en bezorgdheid van een moeder. Het gaat over een klein boergezin waar de vader overleden is en moeder achterblijft met twee zoons. De oudste zoon is 15 en heeft verkering waar de moeder op tegen is. Maar haar zoon drijft zijn zin door en het meisje trouwt bij hen in. Dan gaat het paard kapot en er is geen geld om een nieuw te kopen. Er is wel een spaarpotje met wat geld maar dat is eigenlijk bedoeld voor de tweede zoon die achterlijk is. Er ontstaat ruzie met de schoondochter en de dokter adviseert moeder op te laten nemen in een gesticht van ouden van dagen. Daar overlijdt moeder en de jongste zoon hangt zich hierna op.

Was op zaterdagavond de zaal reeds geheel gevuld, op zondagavond bleek de zaal te klein en moesten velen teleurgesteld huiswaarts keren. De aanwezigen hebben hier kunnen genieten van een prachtig en boeiend toneelstuk dat door al de spelers op voortreffelijke wijze werd gespeeld. Een compliment voor de heer Van de Elsen onder wiens leiding het stuk werd ingestudeerd benevens voor de heer Van de Louw die de grime verzorgde is hier zeker op zijn plaats. Op veler verzoek zal aanstaande zondag 24 november een heruitvoering worden gegeven van dit prachtige toneelstuk. Aanvang 7 uur in het Verenigngs Gebouw.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 9 november 1957.   De eerste les van de sociale cursus voor de leden van de R.K.J.B. zal aanvangen op dinsdag 19 november. Deze eerste les handelende over De Roeping zal worden gegeven door de Wel Eerwaarde Heer Ten Molder van de Abdij van Berne te Heeswijk.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 16 november 1957.   Op woensdag 13 november vergaderde het Oranje Comité over de intocht van St. Nicolaas. In de loop van volgende week zullen leden van het Comité huis aan huis aankloppen voor een bijdrage voor dit mooie kinderfeest.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 16 november 1957.   Vanuit Canada bereikte ons het bericht dat onze oud dorpsgenoot Jan Kusters bij een treinongeval om het leven is gekomen. Kusters die met nog twee collega’s van zijn werk per auto huiswaarts keerde werd op een overweg door een trein gegrepen met reeds genoemde noodlottige gevolg. Hij laat een vrouw en 4 jeugdige kinderen achter. Ongeveer 5 jaar geleden emigreerde de heer Kusters naar Canada.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 16 november 1957; Brabants Dagblad, 13 juni 1961.   Wegens het inrichten van een noodklaslokaal voor de jongensschool in de opkamer van het verenigingsgebouw moest dit door het meisjesgilde worden ontruimd. Het voortbestaan van het meisjesgilde hing aan een zijden draadje. Mejuffrouw Drika Delisse bood uitkomst door een gedeelte van haar huis af te staan.

Op 17 november werd de onlangs door het R.K. Meisjes-Gilde in gebruik genomen Gilde-Hal officieel ingezegend. Om half twee verrichtte de Aalmoezenier de inzegening, mede onder de belangstelling van de genodigde ouders, terwijl eveneens de Staf van Gilde Jong Nederland bij dit heuglijk feit aanwezig was. Hopman Evert Bosch bood zijn gelukwensen aan namens Gilde Jong Nederland, en deed de toezegging dat door het jongensgilde een nieuwe handbal zal worden geschonken als herinnering aan deze dag. Een daverend applaus was wel het bewijs dat deze geste zeer werd gewaardeerd. Amica (Thea) van den Biggelaar dankte hierna de Aalmoezenier voor zijn hartelijke woorden en al de aanwezigen voor hun belangstelling op deze dag. Hierna ging men over tot de installatie van diverse meisjes die hierdoor weer als lid van het Meisjesgilde werden opgenomen. Als slot werd door de meisjes nog een programma aangeboden van zang, dans en voordracht, waarna deze feestdag werd besloten.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 16 november 1957.   De Jonge Boerenstand zal in samenwerking met de Boerinnenbond als onderdeel van hun winterprogramma voor de leden een cursus in wellevendheid organiseren. Het ligt in de bedoeling nog in de maand november te starten. De lessen zullen worden gegeven door de Eerwaarde Broeder Fernand van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis uit Veghel.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 23 november 1957.   De Zijtaartse Middenstandsvereniging, alhoewel wel klein van getal, is niet bij de pakken gaan neerzitten en heeft donderdag jongstleden met muzikale luister de winkelweek geopend. Als voorbereiding op deze opening was reeds enige dagen van te voren een aparte Zijtaartse editie van de winkelweek-courant huis aan huis verspreid. Het voorwoord en ook de advertenties in deze courant gaven de dorpsbewoners als devies: ‘Koopt in de vreemde niet, wat het eigen dorp U biedt.’ De fanfare St. Cecilia als altijd zeer actief bij diverse gelegenheden liet zich ook ditmaal niet onbetuigd en bracht het dorp in muzikale winkelweekstemming. De plaatselijke middenstanders voor zover mogelijk sloten zich bij de fanfare aan, waardoor de opening een meer feestelijk karakter kreeg.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 23 november 1957.   Wederom zijn in Zijtaart dorpskom twee nieuwe particuliere huizen voor bewoning gereed gekomen (tegenwoordig adres Pastoor Clercxstraat 57 en 59) zodat hiermede het centrum van het dorp aanzienlijk is verfraaid. Wanneer nu nog van Gemeentewege het terrein voor deze nieuwe huizen enigszins wordt opgeknapt, dan kunnen we zeggen dat het dorp bij deze nieuwbouw weer een beter aanzien heeft gekregen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 23 november 1957.   Zaterdag 23 november begint weer het bekende V.O.W. kruisjasconcours in de cafe’s te Zijtaart. De eerste wedstrijd zal in het clubhuis van V.O.W., het café van Jan van de Biggelaar, worden gehouden.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 23 november 1957.     De plaatselijke E.H.B.O. zal op 24 november gaan deelnemen aan de grote E.H.B.O. wedstrijden die in Aarle-Rixtel worden gehouden.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 23 november 1957.   De jaarlijkse feestdag van de H. Cecilia die dit jaar is verschoven naar woensdag 27 november zal voor de leden van het Kerkelijk zangkoor een bijzondere dag worden. Op deze dag zal het namelijk 25 jaar geleden zijn dat hun tegenwoordige directeur Martinus van de Tillaart lid werd van het zangkoor. Het was nog onder wijlen Pastoor Kamp dat Ties als zeer jeugdig lid werd aangenomen. Zijn muzikale talenten maakten het mogelijk dat hij tevens als reserve organist kon optreden, terwijl bij het vertrek van de heer De Visser hij de benoeming kreeg tot directeur. Naast de gewone kerkelijke gezangen wist de heer Van de Tillaart ook nog tijd te vinden voor de opleiding van een jeugdig zangkoor, terwijl ook het gemengd koor van de Boeren- en Boerinnenbond dikwijls gebruik maakte van zijn muzikale kennis.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 23 november 1957.     Het Jongens- en Meisjes-gilde zijn reeds begonnen met de repetities voor de ouderavond die zal worden gehouden begin januari 1958.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 29 november 1957.   Voorstel van B&W tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van de R.K. kleuterschool te Zijtaart voor het aanschaffen van meubilair en speelmateriaal, alsmede het aanbrengen van waterspoeling op de toiletten. De gemeenteraad gaat accoord.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 30 november 1957.   Onze oud dorpsgenoot de heer Antoon van Zutven die onlangs uit Canada bij zijn familieleden was teruggekeerd, is na een maand vakantie alhier te hebben doorgebracht op vrijdag 29 november per vliegtuig wederom naar Canada vertrokken.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 30 november 1957.   Op vrijdag 29 november vergaderde de N.C.B. in het verenigingsgebouw. De spreker van deze vergadering, de heer Cuyten van de N.C.B. ging zeer diep in op de vele verzekeringen, vooral op het terrein van levensverzekering, brandassurantie, ziekenhuis en W.A.-verzekering. Er werd zeer druk gebruik gemaakt van de gelegenheid tot vragen stellen.

Bij voldoende deelname zal de afdeling van de N.C.B. in combinatie met de Boerinnenbond en Jonge Boerenstand een excursie maken naar de C.H.V. te Veghel, de exportslagerij te Boxtel en de destructor te Son.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 16 en 30 november 1957; foto: collectie Francie van den Elsen.   Op zondag 1 december zal de Sint een officieel bezoek brengen aan het dorp. ’s Middags om een uur zal de Sint worden ontvangen door het bestuur van het Oranje Comite en de fanfare op de Doornhoek. Hierna gaat de stoet onder de vrolijke tonen van de fanfare St. Cecilia naar het dorp waar de schoolkinderen reeds staan opgesteld om de H. Man een hartelijk welkom toe te zingen. In het Verenigings Gebouw zal de Sint hierna worden toegesproken door de voorzitter van het Oranje Comité. Onder leiding van het onderwijzend personeel zal hier een programma worden afgewerkt bestaande uit zang, voordracht, enz. Voor moeders met kleine kinderen zullen hier plaatsen worden gereserveerd, zodat ook zij in de gelegenheid zijn dit mooie kinderfeest mee te maken. Na afloop zal de H. man aan alle schoolkinderen nog een kleine verrassing uitreiken.

Op de foto staat Franci van den Elsen bij de goedheilig man.


BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 30 november 1957.   In de loop van volgende week zullen de leden van de plaatselijke E.H.B.O. afdeling huis aan huis de SUS-loten ter verkoop aanbieden. De opbrengst komt ten goede aan 15 verschillende katholieke instellingen. In vijf groots opgezette radio uitzendingen zullen de prijzen worden bekend gemaakt, terwijl de laatste SUS avond tevens door de televisie zal worden uitgezonden.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 21 december 1957.   Voorzitter Van de Rijt van de plaatselijke K.V.P. afdeling constateerde tijdens de algemene K.V.P. vergadering, die op zondag 15 december na de Hoogmis gehouden werd, dat de vergadering grote belangstelling had. Men praatte over de kandidaatstelling voor de Provinciale Staten. Als nieuwe kandidaten werden door de vergadering aangewezen de heer Dobbelsteen uit Maria-Heide en de plaatselijke KVP voorzitter de heer Grard van de Rijt, thans woonachtig te Veghel. In januari 1958 zal begonnen worden met een ledenwervingsactie.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 21 december 1957.   Op zondagavond 15 december werd door de Paters Franciscanen in het R.K. verenigingsgebouw de film getoond: Waar woestijnen bloeien gaan. De vele aanwezigen hebben hier enkele uren kunnen genieten van een prachtige en bloeiende kleurenfilm die een zeer duidelijk beeld gaf van de vele moeilijkheden bij het missiewerk van de Paters Franciscanen onder de Mohammedanen in Pakistan.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 21 december 1957; Het Huisgezin, december 1957.   Afgelopen woensdag 18 december kwamen bestuur en leden van het veefonds in algemene vergadering bijeen in café Van de Biggelaar onder voorzitterschap van H. Vogels. Als er in het vervolg te weinig koeien worden opgegeven voor de telling, zal de betreffende boer niet meer uitbetaald krijgen als er een rund van hem voor het fonds kwam. Er werd een vaarzenfonds opgericht, deze worden uitgekeerd vanaf een gewicht van 100 kg. Secretaris Ketelaars deelde mee dat er in 1957 in totaal 26 koeien en 8 vaarzen werden overgenomen door het veefonds.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 21 december 1957; Het Huisgezin, december 1957.   Hierop volgde de vergadering van de Stierhouderij onder leiding van voorzitter Van Boxmeer. De stieren werden aanbesteed voor 1958. Theodorus van Sleeuwen vroeg of er niet van 3 naar 2 stieren teruggegaan kon worden en die leden, die dat wilden, naar de Kunstmatige Inseminatie (K.I.) over te laten gaan. Toen door het bestuur werd meegedeeld dat dit niet mogelijk was, vroeg Van Sleeuwen om een stemming. Hierop raakte de gemoederen enigszins verhit en laaide de discussie zo hoog op, dat verzocht werd het hele bestuur te laten aftreden, 'omdat dat niet het algemeen belang diende en er minstens vier bestuursleden ouder dan 63 jaar zijn, waarvan diversen reeds geen boer meer zijn.' Tegen 11 uur werd besloten om later opnieuw bijeen te komen.

Brabants Dagblad, 2 januari 1958.   Men is nog in 1957 tot een vergelijking kunnen komen wat betreft de impasse waarin de veehouders van Zijtaart verkeerden ten aanzien van hun houding: stierhouderij of Kunstmatige Insiminatie (K.I.). Op maandagavond 30 december werd er vergaderd. Zij die zich wensten aan te sluiten waar daar vrij in, terwijl men ook vrij kon kiezen of men lid wilde blijven van de plaatselijke stierhouderij. 100 van de 110 leden waren aanwezig; 63 leden gaven de voorkeur aan een plaatselijke stierhouderij, terwijl 32 leden voor de KI waren. Het gevolg is dat men in 1958 geen 3, maar 2 stieren gaat aanhouden. Bij aanbesteding kwam vaststaan dat deze twee stieren geplaatst zullen worden bij M. van Bakel op Zondveld en bij Lambert Raaijmakers te Zijtaart. De waarnemend voorzitter, de heer M. Vogels, sprak zijn tevredenheid uit over het verloop van de vergadering.


BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5822, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 11 januari 1958.   In 1957 werden er in de parochie Zijtaart 51.000 H. Communies uitgereikt, er werden 6 huwelijken gesloten, 34 kinderen gedoopt en er waren slechts 4 sterfgevallen te betreuren.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads