Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1956

Het polygoon jaaroverzicht


BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 7 januari 1956.   De plaatselijke E.H.B.O. afdeling heeft nog een klein overschot van S.U.S. II loten.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 24 januari 1956.   Heihoef 02 d.jpg (131360 bytes)Voorstel van B&W tot onbewoonbaarverklaring van onder andere Zondveld A119. Christ van de Ven vraagt of het een boerderij is. De burgemeester antwoordt dat er iemand woont die een boerenbedrijf uitoefent. De onbewoonbaarverklaring volgde een rapport van de dienst van gemeentewerken en advies van de inspecteur van volksgezondheid. De eigenaar van de woning op Zondveld schijnt plannen te hebben om een nieuw pand te bouwen.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 24 januari 1956.   Voorstel van B&W tot ontrekking van een weggedeelte in het Reibroek aan het openbaar verkeer en tot verkoop aan Frans van Schaijk en Piet van Schijndel. De gemeenteraad is accoord.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 28 januari 1956.   In het kader van de Veilig Verkeersactie in de gemeente Veghel werd voor de schoolgaande jeugd van onze parochie op woensdag jongstleden (25 januari 1956) een speciale film vertoond, waarin gewezen werd op de vele verkeersgevaren. De film viel bij het jeugdige publiek zeer in smaak.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 28 januari 1956.   Onder voorzitterschap van de heer G. van Boxmeer had op woensdag 25 januari jongstleden de algemene jaarvergadering plaats van de N.C.B. Uit het jaarverslag bleek een nadelig saldo van f 160,-- welke volgens de voorzitter het gevolg waren van de reis naar de Ardennen en de Boerendag, welke beide in 1955 zijn gehouden. H. Vogels trad af als bestuurslid en was niet herkiesbaar vanwege zijn gevorderde leeftijd. Hiervoor werd met bijna algemene gekozen de heer Ant. Van Zutfen, de tegenwoordige secretaris. De voorzitter sprak de hoop uit dat de samenwerking goed moge zijn, en dankte het aftredend lid H. Vogels voor het vele en goede werk gedaan in het belang van de N.C.B. en wenste het lid Vogels en zijn gezin nog een lang en voorspoedig leven.

Als eerste punt van de mededelingen kwam aan de orde de in de Boer en Tuinder aangekondigde graaninzameling door Zeer Eerwaarde Rector Bekkers, welke inzameling zal worden verzorgd door de R.K.J.B. Hierna stelde de voorzitter de vraag wat onze afdeling wenste in 1956: een reis- of boerendag. Buiten verwachting wenste de overgrote meerderheid reis- én boerendag. De voorzitter had hiertegen geen bezwaar, maar wees toch even op de kosten die dit alles met zich meebrengt.

Verder werd gelegenheid gegeven zich op te geven voor de vaderdag in Heeswijk, welke zal worden gehouden in februari, als het mogelijk is. Een subsidie werd goedgekeurd voor de sport- en reidansclub, daar deze ook al te kampen hebben op financieel gebied. Hierna volgde een lezing door de heer van Geffen van de Vee- en Vleescentrale. Bij de rondvraag werd geïnformeerd naar de nieuwe weg. De voorzitter had er geen bezwaar tegen om naast het aan B&W gestuurde request ook nog een request aan de raad der gemeente te sturen. De voorzitter sprak de hoop uit dat de nieuwe weg zal worden aangelegd nog voor ernstige ongelukken hebben plaats gehad of moet ook hier, zoals het spreekwoord zegt, eerst het kalf verdronken zijn voordat men de put dempt.

Doc. Veghel, nr. 769.   De secretaris van de RKJB, Martien van de Ven, stuurde op 26 januari 1956 een subsidieaanvraag naar de gemeente. Hij lichtte toe: 'Eerste gezinslid betaalt fl 3,25, 2e f 2,25, 3e gezinslid f 1,25. Dit alles moet worden overgemaakt aan de NCB Tilburg en 't bijkomende kwartje aan de Kring.' Er werd door de gemeente alleen subsidie gegeven voor de leden die 21 jaar of jonger waren. De leeftijd van de leden van de Jong Boerenstand varieerde van 14 tot 27 jaar, de maximum leeftijd was 30 jaar.

Doc. Veghel, nr. 769.   Op 29 januari 1956 schreef Thea van de Biggelaar bij de subsidieaanvraag van het KMG: 'In het begin van deze maand hebben wij onze kas enigzins weten te spekken door een ouderavond te geven. het ligt echter in onze bedoeling een pick-up te kopen. Wij zijn er van overtuigd dat de aanschaf hiervan de meisjes steviger aan onze club binden zal en zelfs wel nieuwe leden zal opleveren. Op die manier is de aanschaf van dit toestel wel dubbel rendabel, omdat het ons in staat stelt onze idealen beter te verwezenlijke onder de leden die we nu tellen en om ons werkterrein uit te breiden. (..) De wekelijkse contributie die wij heffen is fl 0,10 per lid. Hopende dat U ons niet in de steek zult laten.' Van dit dubbeltje moest 5 cent afgedragen worden aan het diocesaan sekretariaat te Vught.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 28 januari 1956.    Op maandag 30 januari aanstaande ’s avonds om 8 uur zal in het verenigingsgebouw een herhalingscursus beginnen voor de leden van onze E.H.B.O. Willen de geslaagden hun geldig diploma blijven behouden, dan moeten minstens 8 lessen van deze cursus worden bezocht. De cursus zal worden gegeven door dokter Kerssemakers uit Veghel.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 4 februari 1956.   De op de Maandag (31 januari) gehouden graaninzameling van de N.C.B., mede verzorgd door de Jonge Boerenstand, bracht door de milde bijdragen van de leden van den N.C.B. het aanzienlijke gewicht van 2112 kg graan op, plus een bedrag van ongeveer f 25,--.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 28 januari 1956.   Op dinsdag 31 januari aanstaande zal het bestuur van de K.V.P. in vergadering bijeen komen. Er zal gesproken worden over de aanstaande jaarvergadering en het ophalen van de contributie over 1956.

BHIC, Collectie Meuwese, Veghelse Courant d.d. 11 februari 1956   Door de gemengde toneelvereniging “Kunst en Ontspanning” werd op zaterdag 4 en zondag 5 februari het mooie toneelspel voor het voetlicht gebracht “De vrome leugen”, door Jac. Ballings. De rollen werden goed vertolkt, onder andere Gieleke de schapenboer en Nathali toverden de aanwezigen om als een lachende komedie. De regie berustte in de handen van Jan van Rijbroek, terwijl de heer G. van de Louw uit Veghel op vakkundige wijze voor de grimé zorgde.

Herinneringen van Graard van Eert verteld op 23 februari 2007.   Graard van Eert herinnert zich een erg strenge winter in 1956. De vorst zette pas eind januari in. Volgens de ‘Mededelingen voor de land- en Tuinbouw’ vroor het toen ‘s morgens min 26 graden (dat is op 16 februari 1956 geweest). Graard reed toen de romkaar vanaf de Heihoef. Het was erg koud op de paardekar.

Verteld door Theo van Rijbroek op 2-1-2011   “Hein van de Linden zaat achter men. Die zaat altijd te verrèkke. Hij staak zijn voet tussen de reet van de bank door en zaat men in m’n kont te steken met zijn teen. Ik viet m’n pen, hoalde uit en staak ‘m toch in zijn teen. Hij heeft het nóóit meer gedaan. Die pen was krom, dor kos ik nie mir mi schrijve.”

Verteld door Theo van Rijbroek op 2-1-2011   “Boven in de nok van de school zat zo’n driehoekig rumke (raampje). D’r lag sneuw en ik zin tegen Theo van den Elzen, “Kunde gij mi unne sneeuwbal de rumke roake?” Theo gooien, mor hij kon de rumke nie roake. Ik maakte een sneuwbal, en ik gooide recht dur de rumke hinne. Kapot. Theo rende meteen naar zijn vadder, mister van den Elsen, die liep over de spulploats. Hij verraoide men. Ik moes komme. “Van Rijbroek, komde gij uns hier.” Enfin, Ik er naar toe. Ik gaf Theo’s meteen ’n oplawaai. Iemand verraoie vur een kleinigheidje, de doede toch nie. Mister van den Elsen haalde uit en ik krijg me toch un klap.

De timmerman werd er bijgehoald. De rikkening, die ging naar ons vadder. “Hedde toen thuis ok no slèeg gehad?” “Van ons vadder? Die durfde men nie te sloan. Die woar vort tegen de 70, en ik moest thouws mee werken, biete brèke en zo. As ie men sloeg, dan worde er ’n par doag gin biete gebroke, dè wis ie wel.” Theo zegt: “Toen ik elf waar moes ik thouws al met ’t pèrd al ’t laand dur schrabbe.”

BHIC, Collectie Meuwese, Veghelse Courant d.d. 11 februari 1956   Door de gladheid kwam het zoontje van H. van de Hurk zodanig te vallen, dat de ontboden geneesheer een sleutelbeenbreuk constateerde. Overbrenging naar het ziekenhuis in Veghel werd noodzakelijk geacht, waarna hij echter na behandeling weer spoedig naar huis kon terug keren.

BHIC, Collectie Meuwese, Veghelse Courant d.d. 11 en 25 februari 1956   Naar wij van de bestuurszijde van de R.K.J.B. vernemen zal op dinsdag 21 februari des avonds om 7 uur een lezing met film gegeven worden over het pluimvee. De heer Janssen, assistent van de rijkspluimveevoorlichtingsdienst zal spreken over pluimvee in onze tijd. Voor deze pluimveeavond worden ook de leden van de N.C.B. en boerinnenbond verwacht.

Dinsdag 21 februari werd in het verenigingsgebouw een pluimveeavond georganiseerd door de jonge boerenstand. Wegens familieomstandigheden bij de voorzitter, opende de secretaris Martien van de Ven deze bijeenkomst. De heer Janssen, hoofdassistent van de rijkspluimveevoorlichtingsdienst in Eindhoven boeide de aanwezigen door zijn lezing over het wel en wee van de pluimveeteelt in deze tijd en belichtte vooral de kruisingen. Na de lezing werd vlot gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vragen stellen. Na deze werden er een drietal films vertoond. A. opfok van kuikens, b. broeder, fokker en vermeerderaar, c. ratten de grote vijand van de kippenhouderij
.

BHIC, Collectie Meuwese, Veghelse Courant d.d. 25 februari 1956   De landbouwers zeggen “Neen!”

Dinsdagmiddag kwam de Zijtaartse NCB-afdeling onder voorzitter G. van Boxmeer bijeen teneinde te beslissen over de steeds urgenter wordende ruilverkaelings aanvrage. In zijn openingswoord schilderde de voorzitter de ruilverkaveling als iets dat nodig is. Wel betreurde hij het dat de afdeling Veghel naar reeds uitgevoerde projecten was gaan kijken zonder hiervoor de andere plaatselijke besturen van de NCB uit te nodigen.

Vervolgens kwam ir. Van Vliet aan het woord. Hij zette de nieuwe ruilverkaveling uiteen. Na het betoog van de heer Van Vliet kwamen er tal van vragen naar voren, onder andere de krotopruiming, de vestiging in de IJselmeerpolders, het inschakelen van de bodemkarteringsdienst, de uitbreidingsplannen van de gemeente op de beste gronden die aan de landbouw moeten blijven behoren en het pootrecht, dat bij ruilverkaveling overgaat aan de gemeente.

Op het voorstel van het bestuur werd een stemming gehouden over het al dan niet aanvragen van het ruilverkavelingsontwerp. Bij deze stemming waren er 30 voor, 37 tegen en 1 blanko stem, waardoor de zaak van de baan moet worden beschouwd.

Verteld door mevrouw van den Elsen (Oss) op 13 april 2007.     De leraren van de jongensschool waren altijd gewend om bij meester Piet Raaijmakers (Pastoor Clercxstraat 24) koffie te gaan drinken. Toen meester Piet van den Elsen in 1954 daar kwam wonen werd die traditie bij de nieuwe gastvrouw voortgezet. Mevrouw van den Elsen: “Ik had het zo druk met ons Maarten (gedoopt 15 november 1955), die moest gewassen worden en zo. Ik zag het niet zo zitten. Toen is er ook praat over gekomen, dat de onderwijzers de hele tijd koffie zaten te drinken en dat de jongens al die tijd niks leerden. Toen is daar een einde aan gekomen.”

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 10 maart 1956.   Zaterdag 3 maart na de repetitie hield de fanfare St. Cecilia haar jaarvergadering. Bijna alle leden waren aanwezig. Uit de openingswoorden van de voorzitter moesten we concluderen dat de repetities niet altijd even goed bezocht werden en dat er nog een en ander verbeterd kan worden. In het verloop van de vergadering kwam dit dan ook ter sprake. Uit het jaarverslag blijkt dat 15 keer uitgetrokken was en dat geen concours of festival bezocht was. De vergadering was van oordeel dat dit laatste mede van oorzaak was van de slappe geest in de vereniging. De lage kosten van herstel en vernieuwing van instrumenten vielen op. Moet hieruit misschien geconcludeerd worden dat een en ander aan het uitsterven is?

BHIC, Collectie Meuwese, Veghelse Courant d.d. 11 februari 1956   Naar wij vernemen zal op zaterdag 4 maart aanstaande een grote Bescherming Bevolking wedstrijd te Veghel plaats vinden, waaraan zal worden deelgenomen door verschillende ploegen uit de B kring I. Ook de B.B.-ploeg uit Zijtaart zal aan deze wedstrijd deelnemen als enigste ploeg uit de gemeente Veghel. Onder leiding van instructeur van den Elzen oefenen de B-B-ers thans geducht om op 4 maart aanstaande op een behoorlijke manier onze gemeente te kunnen vertegenwoordigen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 10 maart 1956.   In memoriam A(ard) van Asseldonk. Zondag overleed nog vrij plotseling, nadat hij pas uit het ziekenhuis was terug gekeerd  onze dorpsgenoot    A(ard) van Asseldonk. Ofschoon hij woonde op grondgebied van Sint-Oedenrode kunnen we gerust zeggen dat we ons geen betere dorpsgenoot kunnen voorstellen. In zijn persoonlijk leven zowel in het verenigingsleven was hij een schoon voorbeeld. Was hij pionier geweest van de jonge boerenstand en de ruitervereniging, hij was een steun voor alle verenigingen. Onopvallend regelde en ordende hij alles zonder zichzelf te zoeken. Dat de gemeenschap hem hiervoor dankbaar was bleek bij de begrafenis toen een volle kerk, als uit diep respect, devoot hem de laatste eer wees. En uit het grote aantal Heilige Missen dat door diverse verenigingen voor hem zou worden opgedragen. Want A(ard) van Asseldonk was door zijn eenvoud en oprechtheid een groot en geliefd mens. Hij ruste in vrede.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 24 maart 1956.   Op zondag 25 maart zullen de leden van de KVP weer naar de stembus gaan voor de groslijststemming. Het stembureau is gevestigd in het R.K. verenigingsgebouw en is geopend van 8-12 en van 1-3 uur. Men vergete vooral niet de ontvangen oproepingskaart mee te nemen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 24 maart 1956.   Op woensdag 28 maart wordt er een wasdemonstratie gehouden voor de leden van de Boerinnenbond bij Ant Thijssen - Van Rijbroek. Aanvang ´s avonds om 6 uur.

'Zijtaart', 66.   De zuster van het klooster kregen nieuwe kleding. Het oude zwarte habijt met koord en gesteven kap, die vast zat aan een al even stijve bef, was in 1952 al een beetje vereenvoudigd. Maar nu veranderden ze ook van kleur. Met pasen (1 april) 1956 verschenen alle zusters in haar bruine habijt met écru onderkleed. Het habijt werd voortaan tuniek genoemd.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 31 maart en 14 april 1956.   Op vrijdag 6 april zal om 8 uur ´s avonds in het verenigingsgebouw een film worden vertoond over Oostpriesterhulp. De film is getiteld `Verjaagde kudde`. Deze avond kan door ouderen dan 18 jaar gratis worden bijgewoond.

Nadat op vrijdagavond voor een goed bezette zaal de film over vluchtelingen was vertoond en de aanwezigen vol belangstelling hadden geluisterd naar de spreker over het vluchtelingenprobleem, trok de kapelwagen op zaterdag (7 april)  door het dorp, daarbij geholpen door collectanten en collectrices, die de goede gaven verzamelden en in de wagen brachten. Er werd een aanzienlijk bedrag en goederen bij elkaar gehaald. Op deze wijze heeft Zijtaart getoond dat het wil meewerken tot leniging van de grote nood die er heerst onder 13 miljoen vluchtelingen.

 
BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 14 april 1956.   Op maandag 9 april jongstleden organiseerde onze E.H.B.O. afdeling een rayonwedstrijd waaraan door zes verschillende ploegen werd deelgenomen. Dokter Kerssemakers gaf een nabeschouwing over de wedstrijd en de manier waarop men te werk ging. De groep uit Zijtaart werd vierde, de commandant werd ook vierde.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 14 april 1956.   Een ploeg van zes personen van onze B.B.-afdeling heeft onder commando van G. van Boxmeer op zaterdag jongstleden deelgenomen aan de grote B.B. wedstrijd die te Veghel werd gehouden. Onze ploeg bleek de vierde prijs te hebben gewonnen. Kringhoofd B.B. de heer Van Roosmalen sprak woorden van waardering voor onze ploeg uit dit kleine kerkdorp, die de strijd had durven opnemen tegen de ploegen uit de grote gemeenten. B.B.-ers wij zijn trots op U. Onze ploeg heeft getoond op een waardige wijze ons dorp te kunnen vertegenwoordigen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 14 april 1956.   Op vrijdag 13 april hielde de Jonge Boerenstand hun algemene leden vergadering in het verenigingsgebouw. Voorzitter Van Asseldonk opende de vergadering met de Christelijke groet en riep allen een hartelijk welkom toe. De vergadering was behoorlijk bezocht ondanks het slechte weer. Voor de grasland wedstrijd gaven 13 leden zich op. Voor aardappel selectie wedstrijd zes. De papier actie zal doorgang vinden voor de helft aan het TBC fonds. De avond werd besloten met hersengymnastiek.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 14 april 1956.     Voor het examen Boerinnenleergang zijn geslaagd onze dorpsgenoten Mien van de Ven, Anny van de Hurk en Diny Rooijakkers.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 21 april 1956.    Te Sint-Oedenrode slaagde onze dorpsgenoot H. van Asseldonk voor landbouwbedrijfsleer als no. 1. Hij genoot zijn opleiding bij de heer Den Ouden uit Esch.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 14 april 1956.   Op zondag 15 april aanstaande direct na de Hoogmis zal er in café Versteegden een zeer belangrijke vergadering van de Tuinbouwvereniging worden gehouden. Naar wij vernemen is het bestuur van deze vereniging voornemens om erkenning van de vereniging aan te vragen, zodat de plaatselijke tuinbouwers dan officieel als lid worden ingeschreven. Genoemde erkenning heeft dan weer tot voordeel dat er voor de leden bij levering aan de veiling minder provisie zal worden ingehouden als voorheen het geval was. Het bestuur rekent in deze op de medewerking van alle tuinbouwers, want dan alleen heeft het zin om erkenning aan te vragen. Op de vergadering van aanstaande zondag zal de tuinbouwers nader worden medegedeeld welke rechten een lidmaatschap met zich meebrengt.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 17 maart 1956.   Degenen die met hun varkens op 26 april naar de fokdag te Vorstenbosch willen kunnen dit opgeven bij Christ van de Ven.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 21 april 1956.   De heer F. van Nunen zal als ziek lid van de R.K.J.B. uitgezonden worden naar Lourdes met de zieke bedevaart van de K.N.B.T.B. welke vertrekt a.s. donderdag 26 april. Deze reis wordt bekostigd door de acties welke de jonge boeren tot stand gebracht hebben.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 21 april 1956.   

Loos alarm. In het laatst van vorige week werden de inwoners ondermeer uit de straat opgeschrikt  door de plaatselijke brandweer die alarm sloeg. Al gauw werd de brandput aangesloten, want hun was ter oren gekomen, dat er brand was ontstaan bij L(ambertus) van de Heijden op de Biezen. Daar was echter wel brand maar in de wasketel die men aan het stoken was met hout welke een geweldige rookmassa ontwikkelde. De uitrukkende brandweer kon het aangevoerde materiaal weer opbergen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 28 april 1956.   Op zaterdag 28 april aanstaande zal er ’s avonds een belangrijke vergadering worden gehouden voor de leden van de Tuinbouwvereniging. Op deze vergadering zal de heer Jacobs van de Veiling uit Eindhoven komen spreken over de rechten en plichten van de leden van een erkende Tuinbouwvereniging. Omrede het plaatselijk bestuur de afdeling wil laten inschrijven als erkende vereniging is het voor de leden wel zeer gewenst dat zij allen deze vergadering zullen bijwonen.

Doc. GAvB; BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 26 mei 1956.   Op zondag 29 april zullen ongeveer 45 jonge boerinnen en jonge boeren deelnemen aan het KVP jongeren appèl in de Veemarkthallen te ’s-Hertogenbosch. De reis is per fiets. Vertrek om 1 uur aan sluis 4.

Jubileumboek 90 jaar fanfare, 24.   Graard van de Rijt kwam in het hoofdbestuur van de fanfare en werd tevens voorzitter.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 5 mei 1956.   De viering van de verjaardag van H. M. de Koningin (op 30 april 1956) is ook in ons dorp niet ongemerkt voorbij gegaan. ’s-Morgens werd in de parochiekerk een H. Mis van dankbaarheid opgedragen, die door zeer veel parochianen werd bijgewoond. Om 9 uur verzamelde zich de schoolgaande jeugd op de speelplaats, en ging onder leiding van het onderwijzend personeel naar ’t Verenigingsgebouw waar hun door het Oranje Comité een filmprogramma werd aangeboden, dat bij de jeugdige bezoekers zeer in de smaak viel.

’s Middags om half drie was de jeugd weer present ditmaal om deel te nemen aan de optocht met versierde fietsen. Ook de reidansclub van de Boerinnenbond en de Sportclub van de Jonge Boeren namen deel aan de optocht, die onder de vrolijke tonen van de fanfare St. Cecilia door het dorp trok. Vele belangstellenden hadden zich langs de weg verzameld om deze keurig samengestelde stoet gade te slaan. Na afloop gaven de reidansclub en de sportclub nog enige sportdemonstraties die door het aanwezige publiek met een dankbaar applaus werden beloond. Het Oranje Comité kan terug zien op een zeer geslaagd progamma voor deze dag. Zijtaart heeft laten zien ook Koninginnendag te kunnen vieren, en was het niet dat de milde lentezon verstek had laten gaan, de belangstelling was zeker nog groter geweest.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 28 april en 12 mei 1956.   De door de jeugdbeweging georganiseerde oriëntatierit op zaterdag 5 mei jongstleden is een groot succes geworden. Aan deze rit, die was uitgeschreven op verzoek en met steun van het Oranje Comité werd door 64 jeugdige deelnemers en deelneemster deelgenomen (vanaf de vierde klas). Begunstigd door het fraai zomerweer hebben de jongens en meisjes ongeveer twee uren lang kunnen genieten van de heerlijke buitenlucht en de mooie omgeving waar deze rit doorheen voerde. Na afloop was de prijsuitreiking op het terrein achter de jongensschool. Na een zeer zorgvuldige controle door leidsters en leiders kon de eerste prijs worden toegekend aan H. Thijssen en H. van de Linden, die met 20 strafpunten de beste prestatie hadden geleverd.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 12 mei 1956.     Op zondagmiddag jongstleden (6 mei) werd de rust in ons dorp plotseling verstoord door het geloei van de sirene van de brandweerwagen. Er bleek brand te zijn uitgebroken bij de landbouwer A. van de Berg op Zondveld. De brandweer uit Veghel, die spoedig ter plaatse was, kon echter niet meer verhinderen dat de landbouwschuur geheel uitbrandde. Zeer veel landbouwinventaris werd een prooi der vlammen, terwijl eveneens twee zeugen met biggen in de vlammen omkwamen. Enige dieren, die nog kans hadden gezien uit de vuurzee te ontsnappen, zullen waarschijnlijk vanwege de vele brandwonden moeten worden afgemaakt. Dank zij de gunstige windrichting kon het woonhuis worden gespaard.

207 Brand Zondveld  1959.jpg (307658 bytes)De R.K.J.B. hielp met stenen bikken. Op 14 augustus 1956 kreeg Toon van de Berg vergunning om een nieuwe landbouwschuur te bouwen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 5 en 12 mei 1956.   5 mei: In een vergadering van bestuursleden van diverse verenigingen in de parochie is besloten in het leven te roepen een “Commissie Parochiehuis Zijtaart”. Deze Commissie heeft tot doel om middelen te zoeken voor het parochiehuis

12 mei: Op maandag 14 mei aanstaande om 8 uur in het Verenigingsgebouw een vergadering worden gehouden met de bestuursleden van de diverse plaatselijke verenigingen. Er zal gesproken worden over de aanstaande “Vlaamse kermis”, terwijl dan tevens de loten zullen worden verdeeld voor de grote loterij, die gehouden zal worden voor het parochiehuis. De hoofdprijs van deze loterij zal bestaan uit een heren- of damesrijwiel naar keuze.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 12 mei 1956.   Er is thans voor bromfietsrijders gelegenheid om in te schrijven voor de grote bromfietsrit van de K.V.P. die op Hemelvaartsdag (10 mei) zal worden gehouden. De hoofdprijzen zijn 1 scooter en 9 bromfietsen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 19 mei 1956.  

Door onze E.H.B.O afdeling werd onlangs deelgenomen aan de E.H.B.O. wedstrijd die in Veghel werd gehouden. Onder leiding van M. van de Ven wist onze ploeg beslag te leggen op een eervolle derde plaats.

Doc. GAvB; BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 26 mei 1956.     Onze dorpsgenoot mejuffrouw Martina [dochter van Christ] van de Ven is op 22 mei laatstleden per emigratieschip naar Canada vertrokken. mejuffrouw Martina van de Ven is onlangs in het huwelijk getreden met de heer [Frans] Opsteen uit Keldonk, die voorheen reeds enige jaren in Canada werkzaam was. Het echtpaar hoopt thans in de provincie Ontario een goede toekomst op te bouwen in de landbouw.

Mededeling van Ton Ketelaars d.d.  15 januari 2007.  

In 1956 waren Betsie Nieuwkamp en Mien van de Biggelaar de eerste twee Zijtaartse vrouwen die hun rijbewijs gehaald hebben. Mien van de Biggelaar - Ketelaars is nu (in 2007) de vrouw uit Zijtaart die het langste haar rijbewijs heeft, al 51 jaar!

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 26 mei, 2 en 9  juni 1956,   26 mei: Naar wij van het bestuur van de K.V.P. vernemen draait de verkiezingscampagne in ons dorp momenteel op volle toeren. Zijn thans de bekende affiches overal aangebracht, in de loop van deze week hoopt men gereed te komen met de formulieren voor het stemmen bij volmacht. Zeer velen hebben gebruik gemaakt van deze voor onze zieken en gebrekkigen zo gemakkelijke regeling.

2 juni:
Met inbegrip van het Liefdesgesticht stemden in Zijtaart 75 zieken en gebrekkigen per volmacht. Eerdaags zal in het dorp het tweede affiche worden aangebracht, terwijl ook nog voor de verkiezingen de modelstembiljetten huis aan huis zullen worden bezorgd. Op 8 juni aanstaande zal een KVP geluidswagen een bezoek brengen aan Zijtaart. Na deze suksesvolle verkiezingspropaganda gaan we dan op 13 juni aanstaande ter stembus. Het zal wel onnodig zijn om de inwoners van Zijtaart nog eens te wijzen op hun plicht om te stemmen, en om de K.V.P. te stemmen.

Het zoete gefluit van de P.v.d.A. heeft zich tot nu toe geen weg weten te banen over de hobbelige keien. Mocht er in de laatste dagen voor de verkiezingen toch nog propagandamateriaal vol schone beloften van de P.v.d.A. of een andere splinterpartij in Zijtaart doordringen, wees er dan van overtuigd dat onze eigen mensen, onze eigen beginselen en onze belangen beter kunnen behartigen dan een socialist, in wiens ogen wij in het gunstigste geval “maar katholieken” zijn. Hij die katholiek is en zorg heeft voor de toekomst, die legt die toekomst in veilige handen. Voor hem is er maar één keuze bij zijn stem: Kies K.V.P., Kies Romme. Zijtaart, toon op 13 juni dat ge katholiek zijt en vertrouwen hebt in Uw partij, de Katholieke Volkspartij.

9 juni:
Het stembureau zal gevestigd zijn in het verenigingsgebouw en geopend zijn van 8 tot 19 uur. Voor zieken en/of gebrekkigen zal die dag door de K.V.P. gelegenheid worden geboden zich per auto te laten ophalen om hun stem uit te brengen. Ondanks de hobbelige keien is de propaganda van de P.v.d.A. toch tot Zijtaart doorgedrongen. Met verwondering en grote verontwaardiging hebben we het foldertje van de katholieken in de P.v.d.A. bestudeerd. Door dit foldertje waarvan Het Huisgezin zegt dat het glashelder van leugenachtigheid en glashard van schaamteloosheid is, en waarvan De Opmars zegt dat het nog geraffineerder is als de communistische propaganda, hebben we de K.W.G. ineens leren kennen. We kregen de indruk dat hier het knechtje aan het werk is dat voor de grote socialistische baas eens wil laten zien dat het ook wat durft. We zullen niet diep ingaan op de onzin van dit foldertje. Als men direkt begint met te willen zeggen dat men in de mist vaart als men luistert naar het woord van de Nederlandse bisschoppen en dat men in de zonneschijn vaart als men naar de P.v.d.A. luistert, dan behoeven we op de verdere beweringen die even walgelijk zijn niet nader in te gaan.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 19 mei en 2 juni 1956; foto's: collectie Ciska Coppens (links) en Mari Brugmans (rechts).   Op zondag 27 mei organiseert de kring Uden haar eerste gecombineerde sportdag te Zijtaart. Ruim 500 jonge boeren en boerinnen zullen dan tegen elkaar opkomen om de beste te worden van de kring. Tal van prijzen zijn reeds beschikbaar gesteld voor de diverse nummers, onder andere de verplichte oefeningen, vrije oefening, rijdans, volksdans, pyramidebouw, 100 meter hardloop, 1500 meter estaphetloop, touwtrekken, enz., enz.

"Dit sporten is heel wat gezonder dan het fanatisme dat men wel bij andere takken van sport ziet." Zo sprak burgemeester Schreven van Veghel zondagmiddag jongsleden tot enkele honderden jonge boeren en boerinnen uit de kring Uden, die voor de jaarlijkse sportdag in Zijtaart bijeen waren. "Vroeger zou men een dergelijkse sportdag uit den boze vinden, maar nu is dat anders,"  zo zei de burgemeester nog. Voorzitter Hellings uit Schijndel sprak een welkomstwoord. (..) Het is een aangename dag geworden, waarvan niet alleen de vele deelnemers genoten, maar ook talrijke toeschouwers. Allerwege had men grote waardering voor het werk van de jonge boeren en boerinnen uit Zijtaart, die zich dagen hebben ingespannen om hun vrienden uit andere plaatsen zo prettig mogelijk te ontvangen. De uitslagen waren:

R.K.B.B. vrije oefening: 5 Zijtaart
Reidans: niet bij de eerste 8.
Algemeen klassement R.K.B.B.: 6 Zijtaart 278
Vrije Oefening R.K.J.B.: 7 Zijtaart 74
Piramide: niet bij de eerste 6
4 x 100 meter: niet bij de eerste 8
(rest van de uitslagen niet gekopieerd.)

Kasboekjes van de rijvereniging in bezit van Cor Coppens.    In 1956 ging de rijvereniging op concours naar o.a.: Schijndel (21 mei) en Dinther (17 juni).

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 2 juni 1956.   Op 7 juni aanstaande zal onze N.C.B. een reis gaan maken naar Amsterdam, Schiphol, Scheveningen, Den Haag en Rotterdam. De bussen vertrekken om 6.55 uur aan het pakhuis van de C.A.V. en om 7.00 uur bij de kerk. Wij gaan naar Scheveningen aan Zee, en nemen koffie en broodjes mee. Hiermede zal dan op die dag het pakhuis van de C.A.V. heel de dag gesloten zijn.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 2 en 16 juni 1956.   De op 9 en 10 juni gehouden Vlaams kermis ten bate van het parochiehuis is ondanks het slechte weer toch een succes geworden. De fanfare Sint Cecilia opende zaterdag de kermis met een muzikale wandeling door het dorp. Op beide dagen was het aanvangsuur gesteld op 4 uur. Op zondag 10 juni was het verenigingsgebouw ook opengesteld na de eerste en tweede Heilige mis, dit ten gerieve van de vele huismoeders. Voor de kinderen waren er de bekende grabbelton, touwtjes trekken, enz. De groten konden er schieten, barakken, ballen gooien, pijlwerpen, spijkers timmeren en nog diverse andere dingen. Voor de dansliefhebbers was er de bekende spiegeldancing van Jac. Werrens. Tot laat in de avond heerste er een gezellige drukte en hadden de diverse stands geen klagen. Op zondag was het zeer druk en alle stands werkten op hoogspanning. Om 10 uur werd door de aanwezige politie de trekking van een loterij gehouden. De eerste prijs was een dames of herenrijwiel. In aansluiting op deze trekking werd door de Eerwaarde Heer rector de naam bekend gemaakt van de pop wiens naam men had kunnen raden. Het lieve kind luisterde naar de naam van Mia en was geraden door Joke van den Hurk uit Zondveld. Het aantal bloempjes op de lap stof was 264 en Joke van Nunen werd met 265 bloempjes de gelukkige bezitster van deze mooie lap. Bij het barakken ging de eerste prijs nar L(ambertus) van de Heijden, die met 88 punten een prachtig theeservies in de wacht sleepte. De kermis was zeer geslaagd en er werd een aanzienlijk bedrag afgedragen voor het parochiehuis.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 16 en 23 juni 1956.   16 juni: Op zondag 17 juni aanstaande zal het Genoveva-gilde haar vijfjarig bestaan herdenken. Het klinkt enigszins ongelooflijk voor diegenen die de gestadige groei van het meisjes-jeugdwerk in onze parochie hebben meegemaakt. Vele moeilijkheden en tegenslagen heeft het Genoveva-gilde moeten overwinnen, maar dank zij de vastberadenheid van haar leidsters staan zij thans aan de vooravond van het eerste lustrum.

23 juni:
Op zondag 17 juni jongsleden herdachten de meisjes van het Genoveva-gilde op passende wijze de dag van hun vijfjarig bestaan. De dag ving aan met een plechtige Heilige Mis uit dankbaarheid in onze parochiekerk. Na deze H. Mis vond de opening plaats om de vlaggenmast. Hierna waren de meisjes verenigd bij het gezamenlijk ontbijt in hun clubhuis. De staf van het jongensgilde gaf blijk van haar belangstelling en kwam de jubilerende vereniging hun gelukwensen aanbieden. Namens alle jongens van het gilde werd door de Hopman onder toepasselijke woorden een cadeau aangeboden. De middag werd verder doorgebracht met sport en spel. ´s Avonds waren de meisjes wederom reeds vroeg bij elkaar om het kampvuur bij te wonen. Jammer was het dat een stortbui de vreugde kwam verstoren, zodat het verdere programma in het verenigingsgebouw moest worden afgewerkt. Hier hebben de aanwezigen nog geruime tijd kunnen genieten van voordrachten, enz.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 16 juni 1956.   Ook de bakkers van ons dorp zullen deelnemen aan de anti-hongerweek die van 18 tot 24 juni wordt gehouden. In deze week kunt u dus bij Uw bakker vragen naar het 'papieren witje', een op papier getekend broodje dat slechts 25 cent kost. Met de opbrengst van elk 'papieren witje' kan een maand lang melk worden verschaft aan een kind of moeder dat honger lijdt. Doe mee aan de anti-hongerweek. U helpt de honger stillen van 1250 miljoen medemensen.

Verteld door Annie van den Hurk op 25 september 2007.   In 1956 kwam Annie (van Jan) van den Hurk in het bestuur van de Boerinnen Bond. Later werd ze secretaresse.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 16 juni 1956.   Op zondag 24 juni aanstaande zal na de Hoogmis een vergadering worden gehouden voor de leden van de Tuinbouwvereniging. Op deze vergadering, die speciaal van belang is voor onze fruittelers, zal worden gesproken over het huren van standaard fruitkisten voor het aanstaande fruitseizoen.
Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 26 juni 1956.   B&W stellen de raad voor een bouwterrein te Zijtaart te verkopen aan A.J. van den Biggelaar. Christ van de Ven informeert of er ook andere gemeenten zijn, die personen van buiten de gemeente toestemming tot bouwen geven. De burgemeester gelooft dat dit het geval is, maar in dergelijke gevallen zal degene die bouwt wel belangen hebben in de plaats van vestiging. De gemeenteraad gaat accoord.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 30 juni 1956.   In memoriam. Bij de familie Kremers alhier werd bericht ontvangen dat op 12 juni jongstleden in Stanleyville in de Belgische Congo in de leeftijd van 61 jaar is overleden de Eerwaarde Broeder Petrus Vervoort. Broeder Vervoort is in ons dorp geen onbekende. Reeds 27 jaar heeft broeder Vervoort zijn beste krachten gegeven aan het missiewerk in de Belgische Congo.

Foto: collectie Harrie Vervoort.   Op 5 juli 1956 had de R.K.J.B. met de jonge leden van de Boerinnenbond een uitstapje naar Valkenburg.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 7 juli 1956.     Naar wij van de leiders vernemen van het jongensgilde zullen zes kerels en zes poorters onder leiding van hun scout aanstaande zaterdag en zondag deelnemen aan de districtswedstrijden gewest Den Bosch, die gehouden worden in Vught. De kerels bezitten momenteel nog het wisselschild als eerste prijs gehaald te Boxtel in 1955 en wederom zal gestreden worden waarna het schild dan eigendom wordt.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 14 juli 1956; interview met Jan van de Ven op 24 oktober 2006.   Op maandag 9 juli (op Veghel kermis) hebben de ouden van dagen uit ons dorp weer van hun jaarlijks uitstapje genoten. Stipt op tijd werden de oudjes ´s middags door een autobus van de B.B.A. opgehaald en ging de reis naar Den Bosch waar allereerst een bezoek werd gebracht aan de kathedrale basiliek van Sint Jan. Hier werden de oudjes rondgeleid en deskundig voorgelicht over dit machtige bouwwerk. Zeer voldaan werd hierna de autobus weer opgezocht en werd de reis voortgezet naar Kaatsheuvel, waar het de bedoeling was om een bezoek te brengen aan het ontspanningsoord De Efteling. Zeer jammer was het dat het hevige noodweer deze plannen verstoorde, zodat het niet mogelijk was dit mooie park met een bezoek te vereren. Na het gebruik van een verversing ging de reis naar Tilburg waar een rondrit door de stad werd gemaakt. Na nog even een bezoek te hebben gebracht aan Oisterwijk ging de reis naar Eindhoven, waar het vogelpark Animali een bezoek werd gebracht. Vanuit Eindhoven ging de reis huiswaarts, waar de oudjes rond negen uur en in de beste stemming arriveerden. In café van de Sanden stond de tafel reeds gedekt en hier lieten de oudjes het zich goed smaken. Ma deze Brabantse koffietafel kwam 'Januske' op de planken en bracht de aanwezigen met zijn liedjes en voordrachten in de beste stemming. Het was laat in de avond toen de voorzitter van het oranje Comité met een dankwoord voor ieder die aan het welslagen van deze dag had meegewerkt, sloot.

Jan van de Ven herinnerde zich hoe ze in het café van Toon van de Sanden op tafel oud-Hollandse liederen stonden te zingen. "Dè was toch zo skon."

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d.  11 augustus 1956.   Het jongensgilde zal dit jaar haar zomerkamp van 14 tot en met 19 augustus in Den Mortel opslaan terwijl het Genoveva - gilden voor enige dagen hun tenten zullen opslaan te Loosbroek.

Feestgids 50-jarig bestaan in 1995; foto's: collecties Evert Bosch, (rechtse foto) Albert van Zutphen en (laatste foto) Antoon Vissers.   1956 Kamp Mortel a.jpg (237781 bytes)1956 Kamp Mortel f.jpg (248309 bytes)1956 Kamp Mortel g.jpg (245663 bytes)1956 Kamp Mortel i.jpg (226970 bytes)

1956 aug JN.JPG (297227 bytes)

In augustus 1956 gingen de leden van Jong Nederland op bivak bij de familie Lemmens, Lage Aarleseweg 29, De Mortel. Voor de namen op de laatste foto zie de fotogalerij 1951-1960.

 
Feestgids 50-jarig bestaan in 1995; foto's: archief Jong Nederland.   Het KMG ging in 1956 voor het eerst op kamp, en wel naar Loosbroek.

Er was van te voren een voorbereidingsbijeenkomst in Veghel bij de zusters. Men ging op de fiets. De spullen werden weggebracht door Jan Dortmans met toendertijd de enige vrachtauto van Zijtaart. Jan zou dit jaren blijven doen.

Verteld door Doortje van Nunen-Brugmans op 3 juni 20087.    Nadat haar moeder, Petronella Brugmans - van Weert  in mei 1956 was overleden, was Doortje in de rouw. Toen ze iets omhoog tilde, voelde ze dat er iets knapte. Ze kreeg een lichte miskaam van een zeven weken oude vrucht. Daarna raakte ze opnieuw in verwachting. Mogelijk vanwege de verwaarloosde miskraam ging ze lichamelijk achteruit. Doortje vertelde: “Ik moest naar het ziekenhuis, ik was voort helemaal weg. Ik lag op bed en moest overeind gaan zitten om het overeind te houden. Ik zei: “Ik ben toch zo moe.” “Dè ben ik ook,” zei Johan en hij sliep gewoon door. Mijn hart kon het niet goed aan. De dokter zei: “Je moet uit bed.” Ik antwoordde: “Da kan ik nie.” De dokter gaf me staalpillen. Daar kreeg ik diarree van. Alles liep eruit. Marinus van de Heijden heeft me toen naar het ziekenhuis gebracht. Daar zei de zuster: “Ben jij nog lopend binnengekomen?” Mijn bloedijzergehalte was heel laag, 33, dat was op één na het record van het ziekenhuis. De recordhouder had 28, en die was er aan overleden. Ik had geen maagzuur meer over en geen eiwitten. Ze wilden me laten bedienen. Maar dat werd toen niet gedaan, omdat ik nog in de rouw was. Mijn bloed was drabbig. Ik kreeg bloed toegediend, dat heeft mijn leven gered. Dat was een uitvinding van de oorlog. Ik kreeg van die koekjes, babyoeding voor kleine kinderen. In maart 1957 ben ik in het ziekenhuis bevallen (van zoon Bert). Toen ik naar huis mocht kon ik de kleine nog niet zelf dragen.”

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d.  18 augustus 1956.   Naar wij vernemen zal mevrouw Ant. van Zutpven-Raaijmakers een vakantie van 4 weken bij haar familie komen doorbrengen. Mevrouw Van Zutven maakte de reis per K.L.M. en zal op 18 augustus in ons land arriveren.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d.  18 augustus 1956.   De heer G. Schevers slaagde te Den Bosch voor het diploma V.V.A. in het huis schilderen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d.  11 augustus 1956.   De E.H.B.O. verkocht anjerloten. De trekking was op 21 augustus.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 11 en 18 augustus 1956.   Onze dorpsgenote de Eerwaarde Zuster Pia (in de wereld Ardina Raaymakers) hoopt op maandag 23 augustus haar 50e jarig kloosterjubileum te vieren bij de Eerwaarde Zusters Franciscanessen. Zuster Pia heeft vele jaren gewerkt in het sanatorium “De Klokkenberg”. Thans verblijft zij sedert ongeveer een jaar in het klooster te Zijtaart.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 1 september 1956.   Op dinsdag 28 augustus kwam het oranje Comité in café van de Biggelaar in vergadering bijeen. Eenparig was men van oordeel dat men door onderlinge samenwerking de kermis veel kan opvoeren. Men was van oordeel dat de kermis veel te laat in het jaar viel. Het Oranje Comité zal trachten een geschikte datum te vinden vroeg in het voorjaar. Een voorstel van de aanwezige middenstand om gezamenlijk een bedrag beschikbaar te stellen voor gratis kaartjes voor de draaimolen voor de schoolgaande jeugd werd met groot applaus aangenomen. De jaarlijkse kermis zal dit jaar gehouden worden op 9, 10 en 11 september.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d.  11 en 18 augustus 1956.   Na een welverdiende vakantie van 9 maanden bij de familie zal de Eerwaarde Pater Valentinus de Koning op 6 september wederom de terugreis aanvaarden naar zijn missiestatie op Banka en Billiton.

Het Huisgezin, 8 mei 1957; Brabants Dagblad, 10 mei 1957; BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d.  18 augustus en 1 september 1956; foto: jubileumboek 40-jarig bestaan VOW.   1956 VOW d.jpg (138021 bytes)1956 VOW e.jpg (196390 bytes)1956 VOW a.jpg (199554 bytes)1956 VOW b.jpg (160165 bytes)1956 VOW c.jpg (239728 bytes)Zaterdag 18 augustus houdt de voetbalvereniging V.O.W. haar jaarvergadering bij A. Van de Sanden te Zondveld. Na 2 jaar rustig leven heeft het bestuur van V.O.W. gemeend het terrein meer midden in het dorp te moeten zoeken daar velen de afstand een grote hindernis vonden. In 1956 kon V.O.W. haar nieuwe terrein openen in de kom van Zijtaart. Zondag 26 augustus 1956 speelde VOW I en VOW II gecombineerd haar laatste wedstrijd op Zondveld.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 1 en 8 september 1956.   Op maandag 3 september kwam de EHBO in zaal Van de Hurk bijeen. De afdeling Zijtaart telt thans nog 16 gediplomeerde leden. In het tijdvak van 9 tot en met 23 september zal er een donateursactie gevoerd worden, waarbij dan tevens getracht zal worden nieuwe cursisten aan te werven. Door huwelijk en verhuizing van meerdere leden is het momenteel dringend nodig dat er nieuwe helpers en helpsters bij komen om dit werk in stand te houden. Staande ter vergadering gaven zich reeds enige nieuwe leden op.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 8 en 15 september 1956.   De jaarlijkse kermis op 9, 10 en 11 september behoort weer tot het verleden. Er was gezorgd dat voor groot en klein, voor jong en oud, voldoende vermaak aanwezig is. Voor de jongere generatie zorgde Paashuis' Dancing, terwijl de jeugd haar hart kan ophalen aan draaimolen, luchtschommels en dergelijke. Verder trof men nog diverse kramerijen aan. Zondag jongstleden heerste er een gezellige drukte en hadden de houders van vermakelijkheidsbedrijven en de cafés geen reden tot klagen.

De tweede dag, kermismaandag dus, ving ‘smorgens aan met een plechtige H. Mis uit dankbaarheid voor de bevrijding van 12 jaar geleden waaraan de schooljeugd deelnam, waarna een korte dodenherdenking op het r.k. kerkhof bij de graven van de gevallenen plaats vond. Door de schooljeugd werd aldaar een bloemenhulde gebracht op de graven van hen die vielen voor onze vrijheid. Daarna konden de kinderen onder leiding van het onderwijzend personeel in het verenigingsgebouw genieten van een mooie film met na afloop nog een kleine traktatie. Door de gezamenlijke middenstand van Zijtaart is een bedrag beschikbaar gesteld voor gratis kaartjes voor de draaimolen.

In de avonduren hield de fanfare St. Cecilia een muzikale wandeling door het dorp waarvoor eveneens grote belangstelling bestond. Ook dinsdag was het weer behoorlijk druk, mede dank zij de gunstige weersomstandigheden.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 15 september 1956.   Onze dorpsgenote mevrouw van Zutven-Raaijmakers zal op zondag 16 september aanstaande na een vakantie van 4 weken in Zijtaart te hebben doorgebracht per K.L.M.  Constellation wederom naar Canada terugkeren.
BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 15 september 1956.  

De boerenleenbank van Zijtaart gaat op 20 september haar gouden jubileum vieren. In het verslag waarbij Henricus van de Ven, de huidige kassier, de gegevens verstrekte, wordt gememoreerd welke al overleden personen, bij de oprichting verbonden waren. Dit waren de heren H(endrikus) Vogels, W(illem) van de Ven, J(ohannes) van Asseldonk Arn(oldus)zn., E(imbertus) van de Oever en M(artinus) v.d. Biggelaar. Van het toenmalig bestuur is thans nog in leven de heer Ch(ristianus) van de Ven. Hij is 26 jaar lang president van de bank geweest en is thans 82 jaar oud en in zijn hoedanigheid afgetreden vanwege zijn hoge leeftijd. De tegenwoordige kassier, de heer Van de Ven is reeds 27 jaar aan onze Boerenleenbank verbonden geweest.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 25 september 1956.  

Voorstel van B&W tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van de r.k. meisjesschool te Zijtaart voor aanschaffing van vijf nieuwe banken en het aanleggen van een oliestookinrichting. Is O.K.

Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van de bijzondere kleuterschool te Zijtaart voor het aanleggen van een oliestookinrichting. Ook O.K.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 25 september 1956.   Voorstel van B&W tot het onteigenen van een aantal stroken grond voor aanleg en verbetering van wegen. Christ van de Ven zegt dat hij verheugd is dat Zijtaart hierbij betrokken is. Omdat een en ander nog wel even duren zal, vraagt spreker om de rand, die tussen de weg in Zijtaart en het fietspad ligt, te verbeteren. Deze ligt te hoog, waardoor tal van fietsers vallen. De burgemeester zegt onlangs in Zijtaart geweest te zijn en ter plaatse beloofd te hebben dit in het college van B&W te behandelen.

Veghelse Courant, 15 en 29 september 1956.   De mensen in Zijtaart hebben enkele dagen feest gevierd, omdat de Boerenleenbank 50 jaar geleden werd opgericht. In 1956 heeft de bank 156 leden. Hendrikus van de Ven is 27 jaar aan de Boerenleenbank verbonden geweest. Woensdag 19 september werd de dag ingezet met een plechtige Mis opgedragen door pastoor Van de Bult. Deze Mis werd door bijna alle leden bijgewoond. Hierna bezocht me een keurig verzorgde Brabantse Koffietafel, geserveerd in het verenigingsgebouw. Er waren talloze bloemstukken aanwezig en ook de feestzaal was keurig in de bloemetjes gezet. De heer Van Boxmeer, die ruim 30 jaar lid van het bestuur was, en thans al 4 jaar directeur, heeft zijn ambt overgedragen aan Jan van de Tillaart. De heer Christianus van de Ven, de enige nog in leven zijnde oprichter, werd speciaal bedankt. Van de Ven is 26 jaar lang president van de bank geweest, lid van de raad van toezicht, en nu 82 jaar oud. Hij kreeg een cadeau aangeboden. Ook de heer Biemans, vanaf het eerste uur lid, werd bedankt. Hij had de moed om met het bestuur de economisch zwakkere leden te helpen. Ook hij kreeg een passende suprise. Namens de kleine spaarders werd door Adrie [moet zijn Ardie] van de Tillaart en Mia van de Hurk een alleraardigste samenspraak gehouden die de wensen en zorgen van de jeugdspaarders volkomen benadrukte. De zangclub van jonge boerinnen onder leiding van P. Mutsaerts uit Eerde bracht een muzikale hulde. De hoofdinspekteur der C.C.B., de heer Erkelens ging in op de geschiedenis van de bank. De laatste jaren nemen de spaargelden eerder af dan toe. Vooral de economisch zwakkere standgenoten moeten door ons geholpen worden, omdat het juist bij hen riskant is het communisme te bestrijden. 's Avonds was er een uitvoering van een poppenspel door mejuffrouw Cia Verboort uit Oisterwijk en een optreden van het cabaretgezelschap Reynders uit Gemert. Fanfare Cecilia bracht een welklinkende serenade. Donderdagavond was er weer feest omdat er op woensdag te weinig plaats was voor alle leden. Voor de kinderen was er op 21 september een filmprogramma.'

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 29 september 1956.   Op het concours hippique te Heeswijk en Gemert haalde onze dorpsgenoot A. Van Zutphen een eerste en tweede prijs met Merien.

Foto: Marietje van de Wijgert - Kanters.   1956 Miet Kanters.jpg (153577 bytes)In 1956 logeerden kinderen uit Duitsland voor een week of zes in Zijtaart. Op de foto Resie Meier en Marietje Kanters. Resie logeerde bij Toon Kanters. Ook bij Harry van de Linden en bij Van Nunen op Zondveld logeerden kinderen. het werd georganiseerd door de paters Damianen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 6 oktober 1956.   Door het jongensgilde werd op zondag 30 september deelgenomen aan een rijwiel-oriënteringsrit die vanwege het jongensgilde district Den Bosch in Schijndel werd gehouden. Ondanks het minder gunstige weer was er een zeer grote deelname. Een groot aantal gildejongens uit Drunen, Esch, Vught, Den Dungen, Den Bosch en Zijtaart volgde het parcours dat door het organiserende St. Maartensgilde uit Schijndel was uitgezet. Niet één groep slaagde er in om de rit zonder fouten te volbrengen. De best geklasseerde groep was het jongensgilde uit onze parochie, wiens groep kerels 49 strafpunten had en hiermede in het bezit kwam van de uitgeloofde wimpel. Ook de poorters uit Zijtaart behaalden de eerste prijs.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 29 september 1956.   Donderdag 4 oktober om half 8 bijeenkomst in het verenigingsgebouw van de jonge leden van de boerinnenbond ter bespreking cursussen in de winter. Door mej. Dusseldorf werd een demonstratieles gegeven over het verwerken van tomaten die door 27 deelneemsters werd bijgewoond. Door omstandigheden wordt de plaatselijke viering van Moederdag van 11 oktober uitgesteld tot begin november.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 13 oktober 1956.   Woensdag 10 oktober aanstaande begint om 6 uur ’s avonds een slachtcursus van 4 lessen voor de leden van de Boerinnenbond bij P(iet) van de Hurk.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 13 oktober 1956.   Op zondag 7 oktober kwamen de leiders van het jongensgilde met de leidsters van het Genovevagilde in vergadering bijeen. Er werd gesproken over de moeilijkheden die zijn ontstaan door het wegvallen van het speelveld achter de jongensschool. Door de verbouwing van de jongensschool is dit veld thans niet meer bruikbaar voor de jeugdbeweging. Met goedvinden van het Genovevagilde zullen de jongens van het Gilde nu gedurende de winter gebruik maken van de gildehal in het verenigingsgebouw. Hier zullen de jongens dan een soort competitie spelen op gebied van schaken, dammen, enz. Men hoopt in samenwerking met de bevoegde instanties t.z.t. een nieuw geschikt speelveld te vinden voor de jeugd. Er werd nog besloten om dit jaar de oudersavond te doen plaats vinden op zondag 30 december aanstaande. In verband met de slechte financiële toestand van de jeugdbeweging werd voorlopig besloten om in het volgens voorjaar een grote fancy fair te organiseren.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 13 oktober 1956.  

Op dinsdagavond 9 oktober kwam het bestuur van het oranje Comité in café van de Hurk met de plaatselijke middenstanders in vergadering bijeen. Men was van oordeel dat een middenstandvereniging in ons dorp dringend noodzakelijk is. Na de stemming werd een voorlopig bestuur samengesteld uit de heren Jan van de Biggelaar, H(arrie). Bolk en J.H. (Heintje) van Boxmeer. De voorzitter van het Oranje Comité (Grard van de Rijt) sprak hierna zijn gelukwensen uit aan het nieuwe bestuur over het tot stand komen van deze vereniging naast de vele boerenorganisaties in het dorp. Spreker vroeg zich af wanneer de arbeiders zullen volgen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 13 oktober 1956.   In de onlangs gehouden KVP vergadering bleek het oude bestuur bereid met toestemming van de vergadering hun functie te blijven waarnemen. Het bestuur wil trachten te komen tot het oprichten van een jongerenafdeling.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 13 oktober 1956.   De leiders en leidsters van het jongensgilde en het Genovevagilde  kwamen zondag jongstleden bijeen. Er werd gesproken over de moeilijkheden die ontstaan zijn bij het wegvallen van het speelveld achter de jongensschool.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 13 oktober 1956.   Op zondag 14 oktober aanstaande zal een elftal van het jongensgilde een vriendschappelijke voetbalwedstrijd spelen tegen een elftal van fanfare St. Cecilia. Aanvang om 12 uur op het V.O.W.-terrein.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 20 oktober 1956; foto: Collectie Marinus van de Biggelaar.   In 1956 opende Jan van de Biggelaar zijn verbouwde winkel, huidig adres Pastoor Clercxstraat 31-33. Voor namen zie foto's 1951-1960.

Uit de Veghelse Courant: Met de heropening van de geheel vernieuwde winkel van Jan van de Biggelaar op 26 oktober aanstaande wordt ongetwijfeld voorzien in een voorname behoefte van Zijtaart. Het geheel vernieuwde interieur is comfortabel en luxueus opgezet en voldoet aan de modernste eisen. Aan de ene zijde vinden we verschillende vakken waar textiel in diverse kleuren een fleurig aanzicht geeft. Daarboven keurig gerangschikt op kleine standaardjes leuke kinderkleding. Een grote toonbank met ingebouwde vitrines vult het geheel mooi aan. Het andere gedeelte van de winkel is bestemd voor vleeswaren voor belegging, kruidenierswaren en rookartikelen. Een moderne koelkast zorgt voor steeds vers vlees. De kruidenierswaren zijn naar de eisen van de tijd gerangschikt en helpen de klant in zijn keuze. Ook hier bevat de toonbank ingebouwde showruimte, met er op sierlijke vitrines. Ook de tabaksartikelen zijn ruim gesorteerd, terwijl de hiervoor bestemde ruimte voorzien is van een droogapparatuur. Boven de winkelopstand zien we likeuren in vele kleuren en smaken. De twee grote winkelramen met prachtige etalage geven van buitenaf een breed beeld en steken sterk af tegen de eenvoudige omgeving. Alles bij elkaar een zaak waar de eigenaar trots op kan zijn. En alsnog gememoreerd mag worden dat ook het café voorzien is van een nieuw interieur kan wel worden gezegd dat Zijtaart een mooie zaak rijker is geworden. Rest ons nog te vermelden dat de verbouwing werd uitgevoerd door de firma H.J. van Boxmeer te Zijtaart, terwijl de winkelbetimmering verzorgd werd door de firma van de Broek uit Helmond.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 10 november 1956.   Zaterdag 3 november hield voetbalvereniging V.O.W. haar eerste kaartavond in café A. Van de Zanden te Zondveld. 44 Liefhebbers kaartten in een sportieve strijd om 10 mooie prijzen. Er waren prijzen geschonken door L. Van de Zanden, H. Bolk en A. Munsters. De prijzen waren als volgt:

1. J. Verkuilen, 49 punten
2. W. Van Zutohen, 47 punten
3. A. Van de Sanden, 47 punten
4. H. Van de Hurk, 47 punten
5. A. Bekkers, 44 punten.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 17 november 1956.   V.O.W. kruisjasconcours op 10 november. De daarvoor goed ingerichte café van G. Versteegden was vol en zelden zagen we een meer sportieve strijd bij het kaarten. Dit kenmerkte zich vooral in de laatste ronde toen koplopers sneuvelden. Voor de aanvang van de wedstrijd werd een beroep gedaan op de sportiviteit en eerlijkheid der spelers. Het scheen namelijk dat het wel eens voorgekomen was dat tafels elkaar bevoordeelden. V.O.W. zou liever hebben dat mensen met degelijke bedoelingen thuis bleven.

Krantenbericht, 14 november 1956.   Zondag vieren de gildejongens in onze parochie het geest van hun patroon St. Maarten. Na een H. Mis werd de vlag gehesen en was er een gezamenlijk ontbijt in de gildehal. 's Avonds om 6 uur was het wederom verzamelen geblazen. Na de opening werden 5 aspirant-leden geïnstalleerd. Hierna werd de St. Maartens-optocht gehouden. Voorafgegaan door twee tamboers en voorzien van lampions en fakkels trokken de gildejongens zingend door het dorp. Allerwegen bestond er grote belangstelling voor deze lichtoptocht. Na afloop werd met een fakkel op het terrein bij de gildehal het St. Maartensvuur ontstoken. Afgewisseld met zang en voordracht werd tijdens dit programma door de hopman de St. Maartens-boodschap voorgelezen. Daarin werden de gildejongens nog eens extra aangespoord om het voorbeeld van hun grote patroon te volgen.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 24 november 1956.   Ook de derde V.O.W. kaartavond die op 7 november gehouden werd in café Van de Hurk is een sukses geworden. Er was een grote deelname en er werd sportief gestreden.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 17 november 1956.   Stamboekkeuring. Bij de herfstinspectie werden door de inspecteur van het Nederlands Rundvee Stamboek de volgende runderen ingeschreven.

Hanneke 3 met B en 80 punten, eigenaar Christ van de Ven
Roza met Bc+ en 76 punten, eigenaar P. Van Boxmeer
Jaantje met B- en 78 punten, eigenaar P. Van Boxmeer
Anna 3 met B- en 77 punten, eigenaar P. Van Boxmeer

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 24 november 1956.   De EHBO van Zijtaart hield een geldinzameling voor de slachtoffers van het Hongaarse volk. De aktie bracht f 756,24 op.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 24 november 1956; Brabants Dagblad, 2 februari 1982; BHIC, toegang 185, inv. nr. 515, C.A.V. Zijtaart.   In 1939 werd het pakhuis gebouwd bij de Zondveldse molen, die toen in handen kwam van Johannes Franciscus Rijbroek. Rijbroek werd toen ook zaakvoerder van het pakhuis van de C.A.V.

In het midden van de jaren 50 liep dat niet meer zo goed. Een aantal boeren betaalden slecht en de achterstallige betalingen liepen hoog op. Rijbroek was vaak ziek en overspannen. In september 1956 werd Rijbroek ontslagen. Hij vroeg om als arbeider op het pakhuis te blijven werken, maar dat verzoek wordt afgewezen.

In overleg met de C.H.V. werd ingang van 19 november 1956 Pietje van de Velden uit Vorstenbosch tot zaakvoerder benoemd. Piet werkte al bij de C.H.V. Een van de eerste klussen van Piet was om samen met Johannes Reijbroek een lijst van schulden op te stellen. In totaal was op 22 september 1956 het enorm hoge bedrag van fl. 41.676 te vorderen, waarvan per 18 april 1957 fl. 33.496 was voldaan.

Krantenbericht, 16 november 1956.   Woensdag 21 november zal er een dropping gehouden worden voor de leden van de R.K.J.B., waarbij de deelnemers ergens worden neergezet en waarbij het er om gaat wie het eerst zich weer bij zijn vereniging heeft teruggemeld.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 24 november 1956.   Dinsdagavond 19 november vergaderde het Oranjecomité in zaal Van de Hurk met de middenstand over de organisatie van het St. Nicolaasfeest. Het Oranjecomité zal deze week een huis-aan-huis collecte houden voor dit kinderfeest.

Inv. nr. 1106, notulen van de gemeenteraad, 29 november 1956.   Christ van de Ven vraagt of de weg naar Zijtaart wat verbeterd kan worden. De burgemeester zegt dat opdracht is gegeven de rand tussen het rijwielpad en de weg te Zijtaart te verlagen. Christ van de Ven wijst erop, dat het wegdek zelve vele kuilen en oneffenheden heeft. De burgemeester zegt dat de gemeente maar één stratenmaker in dienst heeft, die kan niet alles tegelijk.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 8 december 1956.     Op zondag 2 december jongstleden bracht St. Nicolaas een officieel bezoek aan ons dorp. Om één uur arriveerde de Sint met zijn knechten aan de Doornhoek, waar de fanfare St. Cecilia en het bestuur van het Oranje Comité reeds ter begroeting aanwezig waren. Onder de vrolijke tonen van de fanfare trok de stoet naar het dorp waar alle schoolkinderen reeds stonden opgesteld om de Sint een hartelijk welkom toe te zingen. Na een korte rondrit begaf de H. Man zich naar het Verenigingsgebouw waar inmiddels alle schoolkinderen en ook de moeders met kinderen een plaats hadden gevonden.

Hier werd de Sint officieel welkom geheten door de voorzitter van het Oranje Comité, de heer van de Rijt, die in welgekozen woorden dank bracht aan de H. Man, dat hij ook dit jaar weer Zijtaart met een bezoek vereerde. Spreker vroeg vooral aandacht voor de verlanglijstjes der kinderen, maar ging ook van de veronderstelling uit dat grote mensen in het dorp nog wel verlangens hebben, die nog steeds niet zijn verwezenlijkt, ook deze zou spreker de H. Man nog eens gaarne aanbevelen. Sint Nicolaas sprak hierna warme woorden van dank tot allen die aan het welslagen van deze dag hadden meegewerkt.

Hierna liet St. Nicolaas aan de hand van het Grote Boek diverse kinderen bij zich komen, die om beurten declameerden, zongen, etc. Ook gaf de H. Man diverse vermaningen, terwijl Zwarte Piet zelfs nog eenmaal, zij het dan op minder wrede wijze, gebruik moest maken van de roe. Na nog gezamenlijk enige liedjes te hebben gezongen nam St. Nicolaas weer afscheid van de kinderen. Na de door de H. Man geschonken pakketjes in ontvangst te hebben genomen keerde de jeugd uiterst voldaan over deze geslaagde middag huiswaarts.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 8 december 1956.   In de loop van de volgende week zullen de dames van de Boerinnenbond een huis aan huis bezoek brengen en daarbij trachten loten te verkopen van het Wit-Gele Kruis. In het dorp zijn voor dit doel overal affiches aangebracht.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 15 december 1956.   Maandagavond 10 december kwamen de middenstanders van Zijtaart bijeen om te komen tot een definitieve oprichting van de middenstandsvereniging. Kamerlid Dr. N.H.L. van de Heuvel had zich bereid verklaard een uiteenzetting te geven. Er was op Zijtaart nog wel het een en ander ter bereiken. Wat hem onmiddellijk was opgevallen was de onmogelijk slechte weg. Dit viel des te meer op daar in Veghel zelf de verkeersproblemen zijns inziens wel degelijk waren aangepakt. Hij adviseerde om praatavonden, cursussen en een tentoonstelling te organiseren. Vooral de dames moest men inschakelen. Ook zij moesten op bepaalde tijden bij elkaar komen in een vereniging.

De voorzitter van het voorlopig bestuur, de heer J. Van de Biggelaar, dankte de Zeereerwaarde heer pastoor voor het aanvaarden van het geestelijk adviseurschap en Dr. Van de Heuvel voor de duidelijke uiteenzetting. Men hoopte dat ook spoedig een KAB opgericht zou worden, opdat de drie standsorganisaties gezamenlijk, met de ruggensteun van hun voormannen, zouden kunnen arbeiden aan de vooruitgang en opbouw van Zijtaart.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 15 en 22 december 1956.     Onze dorpsgenoten de gebroeders Harrie en Louis (zonen van Hein) van Boxmeer zullen op 19 december aanstaande per K.L.M. in ons land arriveren om alhier hun vakantie door te brengen. De gebroeders van Boxmeer zijn reeds in april 1954 naar Canada vertrokken en werkten in de provincie Ontario in de bouwvakken. Hun vakbekwaamheid en werklust hebben het mogelijk gemaakt dat zij thans reeds als een zelfstandig aannemersbedrijf staan ingeschreven.

Op zaterdagmiddag 22 december trokken de gildejongens met wapperende vaandels en slaande trommen uit om hun oud-vaandrig dhr. H. Van Boxmeer, die met vakantie uit Canada is teruggekeerd, een hartelijk welkom toe te roepen. Nadat vaandrig Van Boxmeer aan zijn ouderlijke woning was afgehaald ging de stoet keurig in formatie naar de Gildehal, waar de Hopman deze werker van het eerste uur welkom heette. Met een uitbundig “Lang zal Hij leven” werd de oud-vaandrig weer tijdelijk in de Gilde-gemeensschap opgenomen. De vaandrig betoonde zich hierna ook niet onbetuigd in sport en spel maar liet duidelijk zien dat hij gedurende zijn afwezigheid het gilde nog niet vergeten was. In de avonduren verzorgde hij voor de gildejongens een aardig stukje hersengymnastiek, dat zeer in de smaak viel. De gildejongens hebben hiermede duidelijk laten zien dat zij hun oud-vaandrig die in 1945 hun vereniging mede heeft opgericht nog niet vergeten zijn.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 22 december 1956.   Zaterdag 22 december aanstaande wordt door de kaartclub “Onderling vermaak” in café Van de Biggelaar een rikconcours georganiseerd, waaraan mooie prijzen zijn verbonden. In tal van plaatsen worden reeds geruime tijd rikavonden gehouden, die zich in goede belangstelling verheugen. In Zijtaart was het tot heden meestal kruisjassen. Toch verwachten we op deze eerste rikavond een grote deelname.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 22 december 1956.   Zondag 23 december zal in het r.k. verenigingsgebouw des avonds door de paters van het H. Hart uit Tilburg om 7 uur een prachtige film worden vertoond: Kinderen gaan niet naar de Hel. De film handelt over het leven van een Italiaans meisje en deze vertolkt het leven van de H. Theresa van het Kindje Jezus.

BHIC, toegang 7714 inv. nr. 5820 en 5821, Collectie de Visser, Veghelse Courant d.d. 22 december 1956 en 5 januari 1957.   Op zondag 30 december 1956 hielden de meisjes van het Genovevagilde in samenwerking met de jongens van het jongensgilde hun jaarlijkse ouderavond. De dag werd ingezet met een plechtige H. Mis in de St. Lambertuskerk om Gods zegen over het komende jaar af te smeken. De dagopening en het gezamenlijk ontbijt hadden hierna in het Verenigingsgebouw plaats. Om 1 uur ’s middags was de zaal van het verenigingsgebouw wederom geheel bezet door de schoolgaande jeugd die hierbij genoot van een zeer afwisselend programma van zang, dans en voordrachten. Het tijdens de pauze gehouden gezelschapsspel ‘Trek aan de Bel’ was bij onze jeugdige gasten zeer welkom en slaagde uitstekend. ’s Avonds om half zes kwamen de ouders en genodigden blijk geven van hun belangstelling. Onder de aanwezigen merkten wij ondermeer op de districtsaalmoezenier pastoor te Boerdonk, de heer Herrmann uit Eindhoven, jeugdleiders uit Erp en Keldonk, leden van het Kerkbestuur, een afgevaardigde van de gemeenteraad van Veghel, onderwijzend personeel en zo goed als alle ouders. Voor de pauze traden de meisjes op. Tijdens de pauze konden een taart en andere voorwerpen gewonnen worden. Na de pauze traden de jongens op. Opgevoerd werd het toneelstuk Napoleon de Vierde, waarin Evert Bosch als Napoleon op een meesterlijke wijze de hoofdrol vertolkte.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads