Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1955

Het polygoon jaaroverzicht


Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 25 januari 1955.   In zijn nieuwjaarsrede memoreert de burgemeester onder andere dat in 1954 de hulpbrandweer in de kerkdorpen Eerde, Mariaheide en Zijtaart geformeerd en uitgerust werd.

Collectie Antoon Vissers: het Romedocument was voor Anna Maria van Boxtel de weduwe van Antonius Vissers. Ze overleed ruim een jaar later op 84 jarige leeftijd.  

 

Heilige vader,

Anna Maria Vissers, verzoekt ootmoedig om den apostolische zegen en een volle aflaat in het stervensuur, ook indien zij tot biechten of communiceren niet meer in staat zijnde, de H. naam Jesus met de mond, of tenminste met het hart rouwmoedig aanroept.

(Latijnse moeilijk leesbare tekst)  21-09-1955     handtekening van paus pius XII

 

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 25 januari 1955.   B&W stellen voor dat de gemeente het plantrecht en stroken grond langs de weg Zijtaart-Maria-Hout van de huidige eigenaren overneemt in verband met de nieuwe weg. De raad gaat accoord.

Foto's van Marietje van de Wijgert - Kanters.   1955 BB Kookcursus.jpg (158048 bytes)1955 BB Kookcursus a.jpg (152479 bytes)Begin 1955 gaf de Boerinnenbond een kookcursus. De foto is gemaakt bij bakker Nieuwkamp voor de deur. Er ligt sneeuw.

Jubileumboek 90 jaar fanfare, 19, 24.   De repetitiebezoeken van de fanfare waren niet zo geweldig, getuige de 'Jaarvergadering van 5 maart 1955 gehouden in het R.K. verenigingsgebouw. 's avonds om 8 uur. Punt 1. De Voorzitter heet allen hartelijk welkom en zegt dat wij wel een akte van berouw dienen te verwekken voor de tekortkomingen op repetities en opent de vergadering met de Christelijke groet.' Het hele hoofdbestuur trad af en Christ van de Ven en Driek Opheij werden herkozen.

Het instrumentarium was slecht in die tijd, men had geen instrumenten voor de leerlingen. Wim Schevers wilde trombone leren, maar moest deze tussen de optredens en repetities door gaan lenen bij Cor Habraken of Frans Reijbroek.

Veghelse Courant, 12 maart 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie  De Visser.     Door het plaatselijk bestuur en propagandisten werd deel genomen aan een bliksemactie voor de KVP. De oude stand was 383 leden en 134 nieuwe leden werden bijgeschreven, zodat in Zijtaart op de ruim 1000 zielen de KVP nu 517 leden heeft.

 
Veghelse Courant, 12 maart 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie  De Visser.   Onder voorzitterschap van de heer Van Asseldonk kwamen de leden van de werktuigencooperatie St. Isidorus in Café Van de Biggelaar bijeen. Nagenoeg alle leden bleken present te zijn om ook ditmaal het keurig verzorgde jaarverslag van secretaris Van Sleeuwen te vernemen. Uit het jaar- en kasverslag bleek dat ondanks het slechte weer toch ook dit jaar gunstig werd gewerkt en op alle werktuigen dertien en een half procent kon worden afgeschreven. Besloten werd om een tractorspuit en een Cambridge rol aan te schaffen.

 
Veghelse Courant, 26 maart 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie  De Visser.   Dezer dagen had had het eindexamen plaats van de landbouwbedrijfsleercursus. Tal van genodigden waren aanwezig, onder andere voorzitter, secretaris en afgevaardigden van N.C.B. Het voltallig bestuur van de R.K.J.B. en Ir. Van Es, adjunct landbouwconsulent uit Oss. Door de heer Van de Peet werd geëxamineerd in de vakken bedrijfsvormen, bedrijfsleven en andere. Terwijl het boekhoudvak door de heer Hendriks werd afgenomen.

De heer Ir. Van Es reikte na afloop aan de volgende personen het getuigschrift uit: L. van Asseldonk en J. van de Ven met lof, verder H. Vervoort. W. Schevers, M. van Nunen, L. Kanters. W. Van de Hurk, J. Van de Hurk, H. Van de Akker, Joh. Van de Akker, Adr. Van Erp, Joh. Vervoort, Joh. Thijssen, Alb. Thijssen. H. Van de Ven, M. van Zutphen, Joh. Van Zutphen, L. Van Asseldonk, allen uit Zijtaart, en Ant. Boudewijns uit Mariahout. Afgewezen werden 2 candidaten. Ir. Van Es richtte na uitreiking een woord van felicitatie tot de geslaagden. Hierma danktte de voorzitter der N.C.B. de docenten. Namens de geslaagden uitte H. Vervoort zich met waarderende woorden tot de docenten en bood hun een mooi cadeau aan ieder der docenten bestaande uit een pendule.

 
Veghelse Courant, 9 april 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie  De Visser.   Naar wij vernemen zullen de Gilde-jongens op 2e paasdag aanstaande deelnemen aan de districts sportdag van de Katholieke jeugdbeweging in het district ´s-Bosch. Wij wensen onze Gilde-jongens bij voorbaat veel succes en hopen dat zij een prijsje mee naar Zijtaart zullen brengen.

 
Veghelse Courant, 23 april 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie  De Visser.   Door de leden van de Jonge Boerenstand werd een Lourdes-actie op touw gezet in de vorm van de hoboco reisbonnen. Deze bonnen kunnen bij de bestuursleden van de Jonge Boerenstand ingeleverd worden. Parochianen van Zijtaart versta uw taak. De jonge boeren roepen uw steun in. In de hoboco reisbonnen willen zij zo trachten een afgevaardigde naar Lourdes te zenden die ons bij de grote boerenbedevaart in 1956 zal vertegenwoordigen bij de grot van Massbiëlle waar Maria is verschenen aan Bernadette. Zo willen wij trachten om de afgevaardigde die door loting zal worden uitverkoren een gratis Lourdesreis aan te bieden. Huismoeders als ge Uw inkopen gaat doen vraag dan deze bonnen en geef ze ons, wij zijn er blij mee om zodoende iemand uit onze standsorganisatie die ons allen, ja de hele parochie vertegenwoordigd in het genadeoord van Lourdes. Laat uw leuze zijn... Ieder bonnetje van mij is een streepje korter Lourdes bij.

 
Veghelse Courant, 7 mei 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie  De Visser.    De vergadering van de Boerinnenbond die gehouden werd op Dinsdag 3 mei jongstleden om 7 uur was goed bezet. Door de Zeereerwaarde heer Pastoor werd aangedrongen om flink gebruik te maken van de bedevaart naar Handel. Er werd besloten een kookcursus te geven in babyvoeding, waarvoor men zich nog kan opgeven. Ook kan men zich nog opgeven tot Zondag 15 Mei voor het zomerreisje naar Arnhem.

Veghelse Courant, 30 april 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie  De Visser.   Naar wij van het Oranje-Comité vernemen is het programma op 5 mei aanstaande als volgt samengesteld. Alle inwoners worden verzocht om ’s morgens zoveel mogelijk de vlag uit te steken. Om 8 uur zal in de parochiekerk een plechtige heilige Mis van dankbaarheid worden opgedragen. De gehele schoolgaande jeugd zal onder leiding van hun onderwijzend personeel hierbij aanwezig zijn, tevens verwachten wij dat ook zoveel mogelijk parochianen aanwezig zijn. Na de Heilige Mis zal de schoolgaande jeugd zich verzamelen op de speelplaats en gaan zij gezamenlijk naar het Verenigingsgebouw. Hier zal een speciaal programma voor de jeugd worden afgewerkt, bestaande uit zang, film, enz. Tevens zal aan de kinderen een tractatie worden aangeboden. In de middaguren is er voor de Ouderen nog volop de gelegenheid om de bevrijdingsfeesten in Veghel te gaan zien, en wij kunnen dit iedereen zeer aanbevelen.

Veghelse Courant, 28 april 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie  De Visser.   Het bestuur van de tuinbouwvereniging zal op zaterdag 7 mei aanstaande in hun bestuursvergadering de plannen bespreken voor het komende seizoen. Aanvang om half negen in café Versteegden. In aansluiting wordt dan spoedig de jaarvergadering gehouden waarvoor alle leden nog een uitnodiging ontvangen.

Veghelse Courant 14 mei 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie  De Visser.   Tijdens een kort maar hevig onweer sloeg dinsdagmiddag (10 mei 1955) de bliksem in op de boerderij van Joh. van Eert op de Biezen. Door eendrachtig samenwerken van de buren kon erger worden voorkomen en bleef de boerderij behouden. De brandweer uit Veghel was ter plaatse en hoefde niet op te treden.

Verteld door Theo van den Elsen op 13 en 18 april 2007.  

In 1955 deed Theo van den Elsen in Zijtaart zijn Eerste Communie. De jongens werden voorbereid door meester Piet van den Elsen, de meisjes door juffrouw Van Gorp. Later nam juffouw Harriët zowel de jongens als meisjes over. Ze ging met de kinderen naar de kerk om daar te oefenen. Daar stond pastoorsmeid Josien voor de deur. Die zwaaide de scepter in de pastorie en de kerk. “D’r wordt vandaag niet geoefend,” zei Josien, “want ik heb de kerk geschrobt.” De kerk was eigenlijk geschrobt door Jaantje Kremers, die soms ook bij van den Elsen werkte. De jongens noemden Josien onder elkaar stiekem ‘Josien met het blauw-groen achtergat’.

Om te oefenen voor de Eerste Communie moesten de jongens op een rij gaan staan, en pastoor Van de Bult liep er dan langs en drukte een sleutel een voor een op die tongen. Smakelijk eten, jongens. De pastoor had de gewoonte om onder de mis bij het breken van de hostie altijd de hostie een eind in de lucht te steken. Bij de voorbereiding van de Eerste Communie drukte zuster Harriët de kinderen op het hart om niet op de hostie te bijten. “Dat is het lichaam van Jezus, als je daar op bijt, dan doe je Onze-Lieve-Heer pijn.” Zegt er eentje: “En de pastoor dan. Die brikt ‘m dur.” Lets!! Een flinke lel aan zijn oren, dat is het enige antwoord dat hij ooit van zuster Harriët gehad heeft.

Veghelse Courant, 21 mei 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie  De Visser.   Van het Missiefront. Het zal de inwoners van onze parochie nog wel bekend zijn dat enige tijd geleden door de georganiseerde jeugd een actie is gehouden getiteld: Een klok voor de Missie. De actie is met succes uitgevoerd en de klok is momenteel reeds op weg naar Pater Thijssen in Afrika. Naar aanleiding van de actie mochten de leiders van de jeugdbeweging reeds een schrijven ontvangen van Pater Thijssen, waarin deze zijn dank betuigd aan de jeugdbeweging en verder mede deelt waar de klok zal komen te hangen. Wij geloven dat vele mensen in onze parochie, alsmede de ouders van onze georganiseerde jeugd het op prijs zullen stellen eens iets meer van onze Missionaris in Afrika te horen. Wij laten daarom hieronder de brief volgen.

Missiao Catolicca de Mupa. Aan de jeugdbeweging te Zijtaart. Al een poos geleden, terwijl ik vijf weken op missiereis was in de rimboe, ontving ik nagestuurd de Veghelse Courant, als gewoonlijk, maar deze keer met een heel speciaal berichtje over Zijtaart. Over een oudersavond en het aanbieden van een klok aan een Missionaris in Angola, Portugees Zuid-West Afrika, met bestemming aan het adres van ondergetekende. Nog een poos later op het einde van diezelfde missiereis, door de wildernis van gehucht naar gehucht, ontving ik doorgestuurd een brief van de Zeer Eerwaarde Pater Franciscus Sanders uit Breugel, met de mededeling dat hij op 2 Januari een klok van de jeugdbeweging uit Zijtaart in mijn naam in ontvangst had genomen en ze zou meebrengen als hij inscheepte, eind maart. Ik denk dus dat de klok op het ogenblik wel onderweg is en dan zal ze binnen een paar maanden wel hier zijn. Maar om U niet langer op de proef te stellen wil ik U allen die zo geijverd en gespaard hebt om een missieklok bij elkaar te krijgen reeds nu van harte bedanken. En wel speciaal mijn oprechte dank voor de attentie dat U daar in Zijtaart, te midden van Uw sport en spel met al de zorgen (en onbezorgdheden van de jeugd) toch zo moooi aan een ver verwijderde Missionaris hebt gedacht. De attentie van u allen, die sympathieke geste zegt me nog meer, luidt voor me in de toekomst nog harder dan de klok zelf.

Beste jongens en meisjes van het Gilde in Zijtaart. Een klok in de Missie is altijd een zeer geëerbiedigd iets. De oorspronkelijk neger in de rimboe heeft nog nooit zo´n geluidsinstrument gezien of gehoord. Kent deze metalen stem van nature niet. Hij heeft daarvoor in plaats een houten trommel-kist de zogenaamde Tam Tam die ook zeer ver doorklinkt en als telefoon van de zwarten kan beschouwd worden. Maar een metalen klok is iets van de slimme  blanken, en gelukkig tot nu toe alleen maar bekend als een stem van de Missie, van de Pater, als een stem van God en de kerk. Beste vrienden uit Zijtaart, met een zekere gerechtvaardigde nieuwsgierigheid vraagt U zich wel eens af: Wat zal die Pater van onze parochie nu wel met die klok doen? Waar ze neer hangen? Als antwoord hierop een historische omstandigheid die iedereen nog wel zal interesseren. Dit jaar, 6 Juni zal het 70 jaar geleden zijn, dat op een afstand van 90 km van hier, in de tegenwoordige Missie van Mupa, een Pater en een broeder door ophitsing van tovenaars in koele bloede ´s morgens rond 8 uur vermoord werden en die Missie toen werd platgebrand tot een hoopje smeulende as. Het was dus toen ter tijde niet gewenst om daar door te gaan. (..)’ (Er was nu daar een nieuwe kerk gebouwd waar de klok zou komen hangen.)

Familiearchief Munsters.   In 1955 werd de winkel van Antoon M<unsters verbouwd. De winkelruimte werd vergroot door een tussenmuur uit te breken, zodat de gang verdween en deze ruimte een deel van de winkel werd. Bij de heropening van de winkel werd deze reclamefolder verspreid.

Veghelse Courant, 4 juni 1955; BHIC toegang 7714 inv .nr. 5819: collectie De Visser.   Op vrijdag 27 mei jongstleden werd door Dr. Noyens uit ’s-Bosch van 9 leden van onze E.H.B.O. afdeling het examen afgenomen. Na afloop kon Dr. Noyons mededelen dat alle 9 leden waren geslaagd. (..) Hierna was er nog een gezellige bijeenkomst in café van de Biggelaar, waarbij tevens aanwezig waren het bestuur van de afdeling Veghel met rayonleidster Mej. Van de Zanden. Namens de geslaagden sprak de heer van de Rijt woorden van dank tot de docent dr. Kerssemakers voor het vele werk en de prettige en leerzame lessen door hem gegeven, en bood namens allen een stoffelijk blijk van waardering aan. De geslaagden waren de dames Annie van de Burgt, Annie van de Hurk en Martina Raaijmakers en de dames A. Coppens en H. Van de Nieuwenhof uit Veghel, en de heren Fr. Van de Biggelaar, Fr. Peters, G. Van de Rijt en Antoon van de Tillaart. Aan de geslaagden: van harte proficiat.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 31 mei 1955.   Christ van de Ven merkt op dat de straatverlichting in Zijtaart erg vroeg uitgaat, speciaal ‘s zondags. De burgemeester zal het aan de betrokken dienst doorgeven.

Veghelse Courant, 28 mei 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie  De Visser. De foto's komen uit de collectie van Jong Nederland.  
Naar wij vernemen zal het jongensgilde op de tweede pinksterdag aanstaande het feit herdenken dat 10 jaar geleden het jongens jeugdwerk in onze parochie werd opgericht. Op die dag zal 's morgens om half negen een Heilige Mis van dankbaarheid worden opgedragen. Na de mis is dan de officiële opening  bij de vlaggenmast, waarna gezamenlijk ontbijt in de gildehal.
Dit ontbijt zal keurig worden verzorgd door de leidsters van het Genoveva gilde. In de middag krijgen de gildebroeders bezoek van de verkenners uit Veghel en zal beginnen om twee uur met een plechtig Marialof. Na het lof wordt er een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de verkenners van Veghel en onze gildejongens. Aanvang 3 uur op het voetbalveld bij café Van de Sanden op Zondveld. Gildejongens wij wensen U bij voorbaat veel succes.

Veghelse Courant, 4 juni 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie  De Visser. De foto's komen uit de collectie van Jong Nederland.  


Op 2e Pinksterdag jongstleden werd door het Jongens-Gilde het feit herdacht dat 10 jaar geleden het Jongens-Jeugdwerk in onze parochie werd opgericht. De dag werd begonnen met een Heilige Mis van dankbaarheid in de parochiekerk en opgedragen door de Aalmoezenier. Na de heilige mis was de officiële opening bij de vlaggenmast, waarbij ook districtscommissaris Mr. Nijman uit Veghel aanwezig was. Hierna was er een gezamenlijk ontbijt in de Gilde-Hal hetgeen keurig verzorgd was door de leidsters van het Genoveva-Gilde. De Aalmoezenier was ook van de partij en kwam de leiders en jongens gelukwensen met hun 2e lustrum. In enkele kleine wedstrijden tussen de jongens onderling waren er nog prijsjes te verdienen. De Commissaris liet zich ook niet onbetuigd en deed dapper mee. Rond het middaguur nam Commissaris Nijman weer afscheid van het Gilde na de leiders en jongens hartelijk te hebben toegesproken. Onder een stralend zonnetje werden de Verkenners uit Veghel door de Hopman verwelkomd en gingen allen gezamenlijk om 2 uur naar het Lof.

Na het Lof werd in marsformatie vertrokken naar het voetbalveld, waar een wedstrijd werd gespeeld tussen de Verkenners en ons Jongens-Gilde. In een zeer spannende en sportieve wedstrijd wisten de Gilde-Jongens de overwinning van 4-0 in eigen parochie te houden. Bij de vlaggenmast werden hierna door de Aalmoezenier de prijzen uitgereikt. De Hopman dankte allen die aan het welslagen en richtte het laatste woord tot de Zijtaartse Gilde-Jongens: “Blijf trouw aan Uw ideaal,” aldus de Hopman, “Sta klaar voor Christus-kerk en Vaderland en wij Uw Leiders gaan met u vol vertrouwende toekomst tegemoet.” Met het strijken van de vlag kwam ’t einde van deze voor ons Jongens-Gilde prima geslaagde feestdag.

Veghelse Courant, 4 juni 1955; BHIC toegang 7714 inv .nr. 5819: collectie De Visser.   Een vendel van het Jongens-Gilde uit onze parochie zal op 4 en 5 juni aanstaande deelnemen aan de Districts-kwartier wedstrijden die in Boxtel gehouden worden. Deze wedstrijden worden georganiseerd door het Jongens-Gilde District ’s-Bosch, waarbij ook onze parochie is aangesloten. Wij wensen de deelnemende scout met zijn jongens veel succes.

Kasboekjes van de rijvereniging in bezit van Cor Coppens.    In 1955 ging de rijvereniging op concours naar o.a.: Zeelst (5 juni), Uden (17 juli).
 
Internet: RKnieuws.net; forum 18 februari 2005.   Bericht van een Marianne: 'Zuster Majella van de bewaarschool in Zijtaart is een tante van mijn moeder. Zij was een heel klein zustertje. Mijn vader liet wel eens schoenen en pantoffels op maat maken. Zij is ook beschreven in een boek van Toon Kortooms 'Pastoor in de Peel'. Mijn herinneringen aan het klooster midden jaren vijftig zijn heel leuk. Samen met de rector achter op de Solex naar Veghel. Boven de deur woonde ook een familielid, een oudere dame. Haar naam weet ik niet meer.'

Veghelse Courant, 18 juni 1955; BHIC toegang 7714 inv .nr. 5819: collectie De Visser.   Naar wij vernemen zal ook onze K.V.P. afdeling deelnemen aan de grote landelijke actie van de katholieke Volkspartij in Nederland getiteld O-56. Op Zondag 26 juni zal er bij het uitgaan van de Heilige Missen een krant worden aangeboden. Voor iedere provincie is er een krant die recht geeft op een prijs. De 11 bezitters van die krant krijgen tenminste f 1.000,--, maar het hangt van henzelf af, of zij belangrijk meer dan f 1.000,-- zullen ontvangen. Het wordt dus interessant en spannend, ook voor hen die de krant met het geheim niet hebben. De K.R.O. maakt er weer een attractief programma van, hetgeen op Zondag 3 Juli ten gehore zal worden gebracht. Op Zondag 3 Juli zal dan deze actie worden afgesloten met een collecte eveneens na alle H. Missen. De opbrengst is voor de K.V.P. vierkiezingsfonds 1956. de K.V.P. moet krachtig uit de komende verkiezingsstrijd naar voren komen. Dit is van Uw belang, dit is een katholiek belang, dit is een landsbelang. Wij hopen dat allee parochianen aan deze actie zullen meewerken.

Veghelse Courant, 18 juni 1955; BHIC toegang 7714 inv .nr. 5819: collectie De Visser; Doc. GAvB.   Met twee grote bussen van Van Dongen uit Zeeland zal op 23 Juni aanstaande onze afdeling van de N.C.B. een reis ondernemen naar de Ardennen, België. Het reisgezelschap groot 90 personen zal ‘s morgens uiterlijk 5.30 uur vertrekken. Men zorge tijdig aanwezig te zijn, om alle vertraging te voorkomen. Wij wensen allen een gezellige dag.

Volgens een nagelaten aantekening van Graard van Boxmeer gingen uiteindelijk 84 leden mee naar de Ardennen. Op 5 juli 1955 volgde het uitstapje van de Boerinnenbond naar dezelfde plaats.

Verteld door Miep van Eert - Bek op 27 februari 2007.   1955 auto Jan van Eerd.jpg (228894 bytes)In 1955 won de 22-jarige Jan van Eert, zoon van Johan van Eert en Gerardina van Hoof (Dina de Mulder) een auto door de meeste Erdal schoenpoets te verkopen. Hij moest naar Utrecht om de prijs in ontvangst te nemen. "Hoe hebt u het toch klaar gespeeld om zoveel schoensmeer te verkopen?" vroegen ze aan Jan tijdens de ceremonie. "O," zei Jan, "Ik heb net zo lang gepraat dat de mensen het voort op hun brood smeerden."  De deftige Utrechtse heren hoefden er helemaal niet om te lachen.

Veghelse Courant, 18 juni 1955; BHIC toegang 7714 inv .nr. 5819: collectie De Visser.; BV na 1936; foto's: collectie Miep van Eert - Bek.   'Op zondag jongstleden (12 juni 1955) brak een felle uitslaande brand uit in de maalderij van de Weduwe J.H. van Eerdt. De brand die zich aanvankelijk nogal ernstig liet aanzien, was later vrij spoedig bedwongen door de Veghelse brandweer die spoedig ter plaatse was. De maalderij brandde geheel uit, maar het woonhuis bleef behouden.'

Miep van Eert vertelde dat de familie in paniek de telefoon van de muur trok, om die nog te redden. "Wat had dat toch voor zin," verzuchtte ze. Op 26 juli 1955 kreeg de weduwe van J.H. van Eert (Dina de Mulder), wonende op Zijtaart A 34, vergunning om na een brand de maalderij te herstellen. Hieronder foto's van de herstelwerkzaamheden. 

1955 Van Eerd 01.jpg (339962 bytes)1955 Van Eerd 02.jpg (311598 bytes)1955 Van Eerd 03.jpg (312319 bytes)1955 Van Eerd 04.jpg (297511 bytes)1955 Van Eerd 05.jpg (332136 bytes)1955 Van Eerd 06.jpg (289122 bytes)1955 Van Eerd 07.jpg (282587 bytes)1955 Van Eerd 08.jpg (278387 bytes)1955 Van Eerd 09.jpg (267212 bytes)1955 Van Eerd 10.jpg (236692 bytes)Veghelse Courant, 25 juni 1955; BHIC toegang 7714 inv .nr. 5819: collectie De Visser.   Woensdag om half zeven (29 Juni, Petrus en Paulus) zal de Harmonie “Cecilia” een muzikale wandeling maken op Zondveld.

Veghelse Courant, 2 juli 1955; BHIC toegang 7714 inv .nr. 5819: collectie De Visser.  

Door de Verenigde Veghelse Spelers werd op Petrus en Paulus (29 juni) in het Verenigingsgebouw opgevoerd het prachtige toneelspel “Amor in de Pastorie”. De aanwezigen hebben enkele uren kunnen genieten van een prachtig spel door alle spelers zonder uitzondering. Hoe hartelijk is er gelachen met de fijne humoristische trekjes, en hoe stil was het op momenten van diepe ontroering. Jammer was het dat de zaal maar matig bezet was. Zijtaart heeft nog nooit een degelijk toneelstuk gezien.

Veghelse Courant, 2 en 9 juli 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.  

Bericht van 2 juli: Naar wij vernemen zal de H. Kindsheidsoptocht die op Petrus en Paulus (29 juni) moest worden afgelast wegens het slechte weer, nu gehouden worden op aanstaande Zondag 3 Juli direct na het Lof.

Bericht van  juli: Onder een stralend zonnetje en grote belangstelling trok Zondag jongstleden de Kindsheidoptocht door onze parochie. Verschillende mooie praalwagens waren hierbij te bewonderen. Door de “Zwartjes” werden bij de toeschouwers de nodige centjes losgewerkt die allen verhuisden naar het missiebusje. Zeer voldaan keerden allen hierna huiswaarts.

Veghelse Courant, 9 juli 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Naar wij vernemen heeft de collecte die jongstleden zondag (3 juli) aan de kerk gehouden werd de mooie som opgebracht van f 58,68. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het verkiezingsfonds van de K.V.P. (..) Bij de laatste bliksemactie werden 134 nieuwe leden ingeschreven, terwijl bij het innen van de contributie over 1955 reeds f 141,-- werd opgehaald door de twee kwartjesstrook.

Veghelse Courant,  9 juli 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.    Het Oranje Comité heeft het jaarlijks uitstapje voor onze Ouden van dagen weer geregeld. Op maandag 11 juli aanstaande zullen de Oudjes met de B.B.A. bus worden opgehaald en gaat de tocht naar Zuid-Limburg. In Valkenburg zal een bezoek worden gebracht aan de dierentuin op Cauberg, waar tijdens de middaguurtjes tevens de meegebrachte boterhammen kunnen worden opgepeuzeld. Na de middag gaat de tocht naar Vaals, waar de oudjes kunnen genieten van een prachtig uitzicht op het nabij gelegen Aken en de Mijnstreek. Daarna gaat de tocht door “Klein Zwitserland” via Margraten naar Maastricht. Ook hier is voor de oudjes wel een en ander te bewonderen. Na deze lange maar zeer mooie reis zal de dag worden besloten met een koffietafel in Café van de Biggelaar. Wij wensen onze oudjes een zonnige dag toe en veel genoegen op deze Limburgse reis.

Verteld door Theo van den Elsen (Oss) op 13 april 2007.   Riek Henst vertelde in de jaren vijftig tegen moeder Van de Elsen: “Trien van de Ven heeft een nieuw gasfornuis gekocht, maar ge kunt al nie meer zien wat voor kleur ‘t heeft.” Trien was niet gewend dat fornuis te poetsen. Pastoor Van de Bult kwam eens op bezoek en die zei: “Trien, ik kan zien dat ge vanmorgen een ei gebakken hebt.” “Och, pastoor, dat is niet waar,” zei Trien, “dat was twee dagen geleden.”

Veghelse Courant, 31 juli 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Zondag, maandag en Dinsdag aanstaande zal alhier op Zondveld de jaarlijkse kermis worden gevierd. Diverse vermakelijkheden zullen aanwezig zijn, zoals Paashuis Dancing, schommels en draaimolens, benevens verschillende kramen. Maandagavond zal door de fanfare Cecilia een muzikale wandeling worden gehouden, des avonds om half acht.

Veghelse Courant, 23 juli 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Geslaagd te Amersfoort voor het staatsexamen gymnasium A. onze dorpsgenoot L.J. (Bert) Munsters. Hij genoot zijn opleiding bij de paters Kapucijnen in Voorschoten.

Veghelse Courant, 23 juli 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Naar wij van de leiders van het jongensgilde vernemen is er thans een nieuw uniform voorgeschreven. Door het instellen van een spaaractie voor de nieuwe uniformen zullen onze jongens binnen korte tijd in hun nieuwe uniform verschijnen.

Veghelse Courant, 6 augustus 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   'Donderdag hield VOW een belangrijke vergadering, daar het voorlopig bestuur, na een jaar werken, in zijn geheel aftrad, zoals bij de heroprichting van VOW vorig jaar beloofd was. Er was slechts een matige opkomst van 16 leden. De voorzitter herhaalt de toestand van vorig jaar: een schuld van f 140, weinig voetballers, geen terrein, onbekendheid van het voorlopig bestuur met de gang van zaken in de voetbalwereld. Er vertrokken leden. Gelukkig bleef er een goede kern over die bij alle gebrekkige trainingmethode bleef trainen. Aan deze goede geest dankt VOW haar voortbestaan. Langzaam gaat alles beter en momenteel beschikt VOW over een flink aantal leden. Zo zelfs dat VOW met 3 elftallen zal uitkomen. De wedstrijden van het afgelopen seizoen waren allen verlopen zonder onaangenaamheden met de tegenpartij of scheidsrechters. De voorzitter betreurt het dat de grote pionier van VOW, Theo Meelen, door familieomstandigheden niet meer in staat was zijn grote kracht aan VOW te geven. Men heeft een zeer goede opvolger wat de training betreft. Men moet op tijd spreken en niet achter een groot glas bier gaan zitten kankeren. Men eiste teveel van de vorige besturen. Inkomsten: contributie, donateurs en entree: f 717,19, diverse acties, shirt actie, dansen, kaarten etc. f 1.331,40. Totaal uitgaven: f 1.811,50. Momenteel is er weer geld in kas. De volgende aftredende bestuursleden werden herkozen: M. van de Biggelaar, G. van Boxmeer, W. Kemps, G. van de Rijt, A. van de Zanden. Nieuwe bestuursleden: M. van de Acker en M. Peters. Gerard van de Rijt werd tot voorzitter gekozen. Bij de rondvraag vroeg A. Kremers of er een juniorenelftal uitkomt in de competitie. Daarvoor zijn er nog te weinig leden. Wuijtenburg wijst er op dat enige terreinwerkzaamheden te veel verwaarloosd worden.'

Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland; foto's: collectie Evert Bosch; interview met Jan van de Ven op 24 oktober 2006.     1955 Kamp c.jpg (156499 bytes)1955 Kamp e.jpg (132608 bytes)1955 Kamp i.jpg (265317 bytes)1955 Kamp j.jpg (252934 bytes)


In 1955 gingen de leden van Jong Nederland op bivak bij de familie Van Helvoirt, Heibloemsedijk 1, Loosbroek. Uit de Veghelse Courant:
Naar wij van de leiders van het Jongens-Gilde vernemen is het zomerkamp dat van 6 tot en met 10 Augustus te Loosbroek gehouden werd, ondanks de slechte weersomstandigheden toch nog uitstekend geslaagd, De eerste dagen waren zeer slecht, maar later kwam er toch een zodanige weersverbetering dat de jongens nog behoorlijk konden genieten van de bossen in de omgeving. Dinsdagmiddag was het bezoekdag in het kamp. Nadat Commissaris Nijman uit Veghel het kamp had geïnspecteerd kwamen in de middag vele ouders blijk geven van hun belangstelling. Vanwege de slechte weersomstandigheden werd ’s avonds het kampvuur omgezet in een zogenaamde Bonte Ring. Commissaris Hummelman van het Nationaal Hoofdkwartier uit Den Haag was hierbij tegenwoordig.

Iemand vroeg "Is de struif al klaar?" Hummelman vroeg verbaasd: "Struif? Wat is dat?" Dat moest hem uitgelegd worden.

Feestgids 50-jarig bestaan Jong Nederland.   Het KMG had een clubreisje naar Berg en Dal.

Archief Jong Nederland.   Uitstapje van het KMG naar de Vorstenbosche Bergen (Bedaf) in 1955.

Veghelse Courant, 5 juni 1980.   Theo van Boxmeer begon 25 jaar geleden met de eerste Zijtaartse drumband. Rond 1950 was hij het en T. Brugmans die de fanfare met trommels begeleidde. Dat tweemanschap groeide langzaam uit totdat in 1955 zeven knapen, met geleende trommen van de staf, een echte drumband vormden.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 16 augustus 1955.  

B&W stellen de raad voor om subsidie toe te kennen aan sportverenigingen over 1954 en 1955. Het betreft de voetbalclub Blauw Geel en hockeyclub Geel-Zwart. Raadslid Van Boxtel kan zich het voorstel, voor zover het de huurovername van het voormalige V.O.W.-terrein betreft, alsmede met het aanbrengen van enkele voorzieningen op dit sportterrein zeer wel verenigingen. Hij juicht ook het openstellen van dit sportterrein voor alle sportverenigingen en scholen van harte toe.

Als afgevaardigde van de Boerenbond bij de Jonge Boeren- en Boerinnenbond is hem van meer nabij bekend dat ook de sportclubs uit deze bonden met grote financiële moeilijkheden te kampen hebben. Als deze clubs geweten hadden, dat er een mogelijkheid was om subsidie te krijgen, dan hadden zij zeker ook een aanvraag ingediend. De Boerenbond verleende ten behoeve van de edele ruitersport een renteloos voorschot van f 300 dat gebruikt werd om de allerdringenste benodigheden aan te schaffen. Dat zal wel niet meer terugbetaald kunnen worden. En de jonge boeren hebben zeker niet meer zakgeld dan de jongelui uit andere standen. De contributie dient geheel aan het hoofdbestuur afgedragen te worden. De reidansclub en de gymnastiekclub moeten bovendien zelf ook hun kostuums en andere kosten betalen. Van Boxtel wil graag de ruitersportverenigingen subsidie geven. De burgemeester ontraadt dit stante pede. De burgemeester hoort ook niet graag dat een raadslid voor de boerenstand spreekt. Hij moet immers opkomen voor het algemeen belang. (Opmerking: de leden van de Jonge Boerenstand en Boerinnen Jeugdbond van 21 jaar en jonger genoten al vanaf 1952 van de subsidie voor jeugdverenigingen.)

Christ van de Ven zegt dat de commissie voor sportaangelegenheden slechts bij de financiële nood van twee verenigingen heeft stilgestaan, Blauw-Geel en de hockeyclub. Van Gulick zegt dat als alle sportclubs subsidie zouden krijgen, dat de spoeling dan te dun wordt. De financiele nood van Blauw-Geel en de hockeyclub schreeuwt om een oplossing. De burgemeester vindt niet dat alle sportverenigingen geholpen dienen te worden. Dobbelsteen suggereert om Blauw-Geel en Geel-Zwart wel de subsidie voor 1954 te geven, maar voor 1955 de zaak opnieuw te bekijken. Dat voorstel wordt met acht tegen zes stemmen verworpen. Het voorstel van B&W wordt aangenomen.

Veghelse Courant, 3 september 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Op het te ’s-Bosch van 16 tot en met 20 Augustus gehouden examen tot verkrijging van het diploma Vakbekwaamheid metselen slaagde onze dorpsgenoot Jo van Boxmeer.

Veghelse Courant, 27 augustus en 10 september 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Donderdag 1 september zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer F.J.M. van Eerdt te Zijtaart bij de R.K. Jongensschool in dienst trad, namelijk van 1 September 1930 als onderwijzer en vanaf 1 September 1934 als hoofd der school.

Op 1 september mocht de heer Frans van Eerdt het feit herdenken dat hij 25 jaar werkzaam was als onderwijzer in onze parochie, waarvan reeds 21 jaar als hoofd der school. Alhoewel de jubilaris had verzocht om uiterlijk feestvertoon achterwege te laten, mocht hij toch van vele zijden gelukwensen in ontvangst nemen. Moge het de heer van Eerdt gegeven zijn om nog vele jaren voor onze Zijtaartse jeugd te mogen werken.

Veghelse Courant, 3 september 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Aanstaande Zondag (4 september) zal een elftal van onze Gilde-jongens een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen de verkenners uit Veghel. Aanvang om half 3 op het terrein bij de brug. Gildebroeders zet je beste beentje voor en tracht in een sportieve wedstrijd ook deze keer de overwinning te behalen.

Veghelse Courant, 27 augustus 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   "Naar wij van het bestuur der plaatselijke eiervereniging vernemen zal er begin September een uitstapje gemaakt worden naar Roermond en omgeving. Er zal dan ook een bezoek worden gebracht aan de Cooperatieve Roermondse Eiermijn welk bezoek zeker eenieder zal interesseren daar deze Eiermijn bekend staat als de grootste en modernste van Europa. De omgeving van Roermond biedt verder voldoende gelegenheid om de dag gezellig door te brengen. We denken bijvoorbeeld aan een bezoek aan Swalmen-Asselt. Het beroemde kerkje van Asselt staat bekend als het mooiste en interessantste kerkje van Nederland. Ook niet-leden kunnen zich aanmelden bij het bestuur." Voor de namen zie de fotogalerij van de jaren vijftig.

Veghelse Courant, 10 september 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Onder het motto “Ken Uw eigen dorp” hield het Jongens-Gilde op Zaterdag jongstleden (10 september) een oriëntatierit uitsluitend voor de leden. Twee uur lang koersten de Gilde-jongens over de verschillende wegen van onze parochie. Op verschillende plaatsen waren controleposten uitgezet waar de jongens hun kaart moesten laten afstempelen. Na afloop werden in de Gilde-hal de prijzen uitgereikt en gingen de Gilde-jongens zeer voldaan over deze mooie en leerzame fietstocht huiswaarts.

Veghelse Courant, 10 september 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Op 11, 12 en 13 September zal Zijtaart weer eens echt gezellig kermis gaan vieren. Voor jong en oud zal er voldoende gelegenheid zijn om zich te vermaken, in de danstent van Paashuis. Of in de schommels, of in de draaimolen. Verder zullen nog aanwezig zijn een snoepkraam alsmede een viskraam. Bij gunstig weer zal ook deze kermis zeker slagen.

Op kermis-maandag ’s avonds om half zeven zal de fanfare St. Cecilia een muzikale wandeling maken. Naar wij vernemen zal aan de schoolkinderen op kermis-maandag een apart programma worden aangeboden. Bestaande uit film met tractatie in het verenigingsgebouw.

Veghelse Courant, 17 september 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   De Zijtaartse kermis behoort weer tot het verleden. Het weer heeft zich echter geducht doen gelden dit jaar. Op Zondag was het nog behoorlijk druk in de vermakelijkheden en ook de café’s maakten goede zaken. Maandag en Dinsdag was het bezoek aanmerkelijk minder vanwege het slechte weer. De kermis had zodoende een erg rustig verloop.

Toen enige jongelui op Zondagavond huiswaarts keerden, had Van de Sangen uit Schijndel het ongeluk om op het pad naar de Biezen met zijn fiets in een sloot terecht te komen. Enige E.H.B.O.-ers verleenden de eerste hulp, en de ontboden geneesheer achtte overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk.

Op maandag jongstleden werd, evenals op vorige jaren steeds gebeurd is, op passende wijze onze bevrijding herdacht. Om 8 uur werd in de parochiekerk een heilige Mis van dankbaarheid opgedragen waarbij alle schoolkinderen en ook zeer veel parochianen aanwezig waren. Na de Heilige Mis werd een korte herdenking gehouden op het kerkhof bij de graven van de gesneuvelden. Na de gebruikelijke gezangen en gebeden, werden door de schoolkinderen bloemen gelegd op de graven. Voor onze parochie wel een bescheiden, maar toch waardige herdenking van hen die hun leven gaven voor onze bevrijding.

Veghelse Courant, 24 september 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Op Donderdag 29 September vergadering van de Boerinnenbond ter bespreking van het winterprogramma.

Op Donderdag 29 September aanstaande organiseert de afdeling van de N.C.B. een excursie naar de C.H.V. te Veghel. Hieraan kunnen deelnemen: leden van de N.C.B., Jonge Boerenstand en Boerinnenbond. Men kan zich opgeven tot uiterlijk Maandag 26 September bij de voorzitter van de N.C.B., G. van Boxmeer te Zijtaart.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 30 september 1955.  

Christ van de Ven zegt dat op Zondveld vijf huizen geen waterleiding hebben, hoewel de hoofdleiding niet ver verwijderd is. Waarom kunnen deze huizen geen aansluiting krijgen? De burgemeester antwoordt dat men een onderscheid moet maken tussen normale uitbreidingen en uitbreidingen in onrendabele gebieden, zoals Zondveld. In verhouding tot de te verwachten afname van water moeten grote aanlegkosten worden gemaakt. Er is een plan gemaakt om de onrendabele gebieden toch aan te sluiten. In de eerste vijf jaar worden huizen aangesloten die het dichtst bij de hoofdleiding liggen (gemiddeld 100-120 meter), en in de tweede vijf jaar de overige huizen. Het een en ander hangt af van goedkeuring door Gedeputeerde Staten.

Ook is er in Zijtaart bij Van de Ven een duiker, welke zo smal is dat fietsers, wanneer het donker is, meer in dan over de sloot rijden. Kan daar geen straatlantaarn geplaatst worden? Raadslid Vorstenbosch stelt voor dat er dan beter een ring bijgeplaatst zou worden. De burgemeester antwoordt dat het plaatsen van een straatlantaarn een dure geschiedenis zou worden. Een ring bijplaatsen is goedkoper.

Veghelse Courant, 1 oktober 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Ook de Zomervacantie is voor onze E.H.B.O. afdeling weer voorbij. Op maandag 3 October zal er weer worden gestart. Tevens zullen op die avond de diploma’s met insignes worden uitgereikt aan 7 nieuwe leden. De docent dokter Kerssemakers heeft zich wederom bereid verklaard ook deze winter een herhalingscursus te komen geven.

Veghelse Courant, 1 en 8 oktober 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Op woensdag jongstleden (5 oktober) presenteerden de paters van de H. Geest voor ’n goed bezette zaal de film 'Abuna Messias'. De aanwezigen hebben enkele uren kunnen genieten van een boeiend filmprogramma dat een prachtig beeld geeft van het vele en moeizame werd in de verre missielanden van onze missionarissen. Na afloop werden nog enige leuke tekenfilmpjes gedraaid die bij het aanwezige publiek zeer in de smaak vielen. Bij de avondvoorstelling was er geen toegang voor beneden de veertien jaar.

Veghelse Courant, 17 september 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Naar wij vernemen zal ook onze K.V.P. afdeling deelnemen aan het grote Partij Congres van de K.V.P. dat op Zondag 9 October aanstaande in Utrecht zal worden gehouden. Ruim 5000 personen worden voor dit Congres verwacht. Dit Congres is bedoeld als inzet voor de verkiezingscampagne 1956.

Veghelse Courant, 15 oktober 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.     Op de moederdag die op 11 oktober werd gehouden werd zeer druk bezocht. Vele moeders gaven hieraan gehoor. De spreker van die avond was de Zeer Eerwaarde Pater Pachhomius Capucijn uit Handel. Deze sprak over ‘moeder zijn in het gezin’. Spreker belichtte de taak van het moederschap die de verhevenste was hier op aarde, en gaf richtlijnen over de opvoedende taak van de grotere kinderen. Na de spreekbeurt was er nog een gratis verloting en tractatie. De reidansclub gaf nog enkele nummertjes ten gehore in sport en spel. Na de sluiting werd er nog een lief gezongen en keerde iedereen voldaan huiswaarts.

Veghelse Courant, 29 oktober 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser; doc. GAvB.   Op aanstaande zondag (30 oktober) zal er voor de georganiseerde jeugd een aparte Christus Koning zijn. Om half negen zal door de aalmoezenier een Heilige Mis worden opgedragen tot intentie van de vervolgde jeugd achter het ijzeren gordijn. Tijdens de Heilige  Mis zullen de leden van het Genoveva Gilde en het Jongens-Gilde gezamenlijk de Heilige Communie ontvangen. Om half twee zal door de jeugd een aanbidding worden gehouden, terwijl om 3 uur de dag zal worden besloten met een plechtig Lof waarin geheel de parochie zich zal toewijden aan Christus Koning.

Veghelse Courant, 5 november 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Momenteel beschikt onze EHBO afdeling over 20 gediplomeerde helpsters en helpers. Dit getal is heus niet zo groot, en het bestuur doet alle mogelijke moeite om meer gediplomeerde leden bij te krijgen. Op 5 verschillende wijken zijn bij de leden verbandtassen geplaatst en hiermede zal zo nodig de eerste hulp worden verleend. Het EHBO bestuur acht het echter dringend noodzakelijk dat er meer verbandposten komen, vooral op de buitenwijken. Deze uitbreiding brengt echter grote onkosten met zich mee, en het is daarom dat in de komende week enige EHBO-ers bij U zullen komen aankloppen om donateur te worden van deze mooie vereniging.

Veghelse Courant, 5 november 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Bij de onlangs gehouden maisplukdemonstratie, door de RKJB georganiseerd in samenwerking met het centraal bestuur van genoende organistaie uit Tilburg, werden de heren H. Van Asseldonk en M. van de Berkmortel respectievelijk 1e en 2e.

De heer Thien, rijksveearts uit St. Oedenrode, zal alhier een cursus in veekennis en verloskunde geven. (..) De cursus begint op donderdag 10 november des avonds om 7 uur.

Verteld door Harrie van Asseldonk op 25 september 2007.   In 1955 werd Harrie van Asseldonk voorzitter van de Jonge Boeren Stand. Hij zou dat tot 1959 blijven.

Zijn vader Aard van Asseldonk zat in het bestuur van de Eierbond, welke functie Harrie later overnam. De eieren werden naar de ruimte achter waar nu cafe Kleingeld is, gebracht.

Veghelse Courant, 5 en 19 november 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.  

Op vrijdag 11 november jongstleden herdachten de jongens van het Jongens-gilde het feest van St. Maarten de patroon van het Jongens-gilde in Nederland. ’s Morgens vroeg werd de vlag gehesen, waarna alle jongens zoveel mogelijk de Heilige Mis bijwoonden. Om 7 uur ’s avonds waren alle Gilde-broeders weer verenigd in de gildehal, waar door het uitspreken van de belofte, de zegening van de aalmoezenier en de handslag van de hopman wederom vijf jongens werden geïnstalleerd. Na de installatie werden de jongens toegesproken door de aalmoezenier en de hopman die hen gelukwenste met hun installatie, en die hen aanspoorde om hun belofte trouw gestand te doen in het belang van onze jeugdbeweging.

Vervolgens ging men over tot het opstellen van de St. Maartens optocht die hierna onder trommelgeroffel en alle jongens voorzien van lanpions door de straat trok. Bij de terugkomst werd door een van de leiders het St. Maartensvuur ontstoken en terwijl de vlammen hoog oplaaiden werd door de hopman de St. Maartens-boodschap voorgelezen. In deze boodschap die ieder jaar door de hoofd-aalmoezenier wordt gegeven werden de jongens nog eens aangespoord om het voorbeeld van St. Maarten na te volgen en vol te houden. Het was laat in de avond dat de leiders en jongens zeer voldaan over deze goed geslaagde feestdag huiswaarts keerden.

Veghelse Courant, 12 en 19 november 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Zes mensen van de K.V.P. afdeling Zijtaart zullen deelnemen aan een Brabantse Landdag van de K.V.P. in ’s-Bosch. Aanstaande zondag (13 november) direct na de Hoogmis werd in het Verenigingsgebouw een algemene K.V.P. vergadering gehouden onder voorzitterschap van de heer Van de Rijt. Er werd gepraat over de kandidaatstelling voor de tweede Kamer.

Veghelse Courant, 22 oktober 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser; doc. GAvB.     Na een langdurig onderhoud met de besturen van de onderafdelingen der RKJB en RKBB zal op 16 november alhier de eerste Boerendag worden gehouden. Op die dag is er om 8 uur ’s morgens een plechtige Heilige Mis. Deze wordt opgedragen door de geestelijke adviseur A. Van de Bult. Na de Heilige Mis bijeenkomst van de leden van Jonge Boerenstand en Jonge Boerinnen, waarna koffietafel. Het inleidend woord door de voorzitter van de Jonge Boeren de heer Van Asseldonk wordt gevolgd door een spreekbeurt te verzorgen door Pater Francino Kruisheer, die een spreekbeurt zal houden met als onderwerp: Het leven is toepasselijk op de wellevenheid van de boerenjeugd. Hierna pauze tot 2 uur namiddag. Dan zal de voorzitter van de N.C.B. een korte inleiding geven en rector bekkers het woord verlenen. De middag wordt besloten met een koffietafel. Des avonds is er een ontspanningsavond welke voor iedereen gratis toegankelijk is.

Veghelse Courant, 19 november 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Op donderdag (17 november) jongstleden kwam het Oranje-comité in café Versteegden in vergadering bijeen ter bespreking van de aanstaande St. Nicolaas aktie. Ook dit jaar zal de intocht van St. Nicolaas wederom door het Oranje-comité worden geregeld, terwijl het schoolbezoek van de Sint zal worden overgegeven aan en geregeld door het onderwijzend personeel. Om de intocht van St. Nicolaas zo goed mogelijk te laten slagen heeft het Oranje Comité gemeend ook dit jaar wederom een beroep te mogen doen op de mensen van onze parochie. In de week van 22 tot 27 november zal huis aan huis worden gecollecteerd voor dit mooie doel.

Hierna werd nog van gedachten gewisseld over de kermis van afgelopen jaar waarover men over het algemeen niet tevreden was. Deze ontevredenheid was zeker niet de oorzaak van hen die de kermis hebben georganiseerd, maar was te zoeken in onvoldoende medewerking van andere zijde. Besloten werd om de regeling van de kermis voortaan in handen te leggen van een drietal bestuursleden in het comité die zich daarmee wil belasten.

 
Veghelse Courant, 19 november 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Er bleek zaterdag 26 november weer grote belangstelling te bestaan voor het V.O.W. kruisjasconcours dat in Café Van de Sanden te Zondveld gehouden werd. Er werd weer flink gekaart en flink gestreden voor de prijzen. Aan het einde van de avond kwamen de volgende winnaars uit de bus:

1. H. Van Eerdt, 48 pnt.
2. P. Van Rijzingen. 43 pnt.
3. W. Van de Linden, 41 pnt.
4. B. Van de Heijden, 38 pnt.
5. H. Van de Linden, 38 pnt.
6. A. Schepers, 37 pnt.
7. A. Van de Sanden, 37 pnt.
8. J. De Koning, 37 pnt.
9. J. Donkers, 36 pnt.
10. G. van Eerdt, 36 pnt.
11. W. Theijssen, 36 pnt. 12.
J. Van de Biggelaar, 36 pnt.

Zaterdag 3 december gaat het concours, dat vier keer gespeeld wordt, verder in café Versteegden. Er zijn dan weer prachtige prijzen te winnen. Op 10 december wordt gespeeld in café Van de Hurk en op 17 december in café van de Biggelaar.

 
Veghelse Courant, 12 november 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Op zondag 27 november aanstaande wordt in het Casino te den Bosch een congres gehouden door de katholieke jeugdbeweging. (..) Wij hopen dat ook de staf van ons Jongens-Gilde een vruchtbaar gebruik moge maken van de op dit congres gegeven richtlijnen in het belang van de jeugd in onze parochie.

 
Veghelse Courant, 10 december 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   In café Verstegen werd het 2e V.O.W. kruisjassenconcours gehouden. Dedeename was weer prima. De prijswinnaars waren:

1. F. Van Eerdt, 52 punten.
2. H. Jansen, 49 punten.
3. H. Vissers, 44 punten.
4. A. Der Kinderen, 43 punten.
5. P. Van Boxtel, 42 punten.
6. G. der Kinderen, 42 punten.
7. A. Verkuijjlen, 3 punten.
8. J. Van de Biggelaar, 37 punten.
9. Ch. Van Eerdt, 36 punten.
10. P. Van de Tillaart, 36 punten.

 
Veghelse Courant, 10 december 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.  

Op zondag jongstleden (4 december) bracht St. Nicolaas een officieel bezoek aan ons dorp. Op de Doornhoek werd de Sint welkom geheten door het bestuur van het Oranje Comité en de Fanfare. Onder de vrolijke tonen van de fanfare St. Cecilia en omringd door juichende kinderen ging de stoet naar het Verenigingsgebouw, waar de Heilige man werd toegesproken door de voorzitter van het Oranje Comité. Spreker bracht dank dat de Sint ook dit jaar weer een bezoek bracht aan ons dorp. Naast de vele kinderwensen had spreker toch nog een verlangen, namelijk dat de intocht van St. Nicolaas het volgend jaar mocht geschieden over de lang verwachte nieuwe weg. De Sint dankte voor de grote belangstelling en gaf nogmaals de verzekering dat Hij de nodige stappen zou ondernemen dat Zijtaart spoedig een behoorlijke weg zou krijgen. Hij zou er desnoods, aldus de H. Man, een uit Spanje meebrengen. Na ´t zingen van een Sint Nicolaasliedje was er gelegenheid voor de moeders met kinderen om persoonlijk bij de Sint te komen, waarvan door velen een zeer druk gebruik werd gemaakt. De zwarte knechts lieten zich ook niet onbetuigd en strooiden gul met pepernoten. Hierna bracht de Sint nog een bezoek aan Zondveld waar eveneens grote belangstelling was van moeders met kinderen. De Sint ging na deze goed geslaagd intocht even rusten, nadat Hij nog had beloofd om op 5 december een bezoek te zullen brengen aan de scholen.

 

Veghelse Courant, 10 december 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Op Zondag jongstleden herdacht de Zeer Eerwaarde Heer A. Van de Bult het feit dat hij 12 ½ jaar geleden werd benoemd tot pastoor van onze parochie. Alhoewel de jubilaris had verzocht alle uiterlijk feestbetoon achterwege te laten mocht hij toch van vele zijden blijken van belangstelling in ontvangst nemen. Na de Hoogmis bracht de fanfare St. Cecilia een serenade waarbij de jubilaris werd toegesproken door de heer Van de Rijt. In de namiddag tijdens de intocht van St. Nicolaas kwamen de Zwarte Knechts de jubilaris gelukwensen namens St. Nicolaas. Mijnheer pastoor toonde zich zeer verrast en dankte hartelijk voor deze “Zwarte belangstelling”.

 
Veghelse Courant, 10 december 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Door de Boerinnenbond werd in samenwerking met de Jonge Boerenstand een goed geslaagde supriseavond gehouden. Een van de hoogtepunten was wel het bezoek van St. Nicolaas met zijn Zwarte Knechts, die onder toepasselijke woorden aan ieder een pakje uitreikte. Het bestuur kan terugzien op een geslaagde avond en St. Nicolaas vertolkte wel de mening van de aanwezigen toen hij bij zijn afscheid zei: “Tot volgend jaar.”

 
Veghelse Courant, 17 december 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Het ging er jongstleden zaterdag (10 december) weer gezellig en sportief aan toe in café van de Hurk. Voor de wedstrijd herinnerde de voorzitter van V.O.W. eraan dat deze kruisjaswedstrijden steeds sportief verlopen waren. Zelfs het beruchte ‘laatste boompje’ was steeds goed verlopen. De uitslag was:

1. Johan van de Linden, 45 punten.
2. Dhr. Ulelake, 43 punten.
3. P. Van de Tillaart, 42 punten.
4. J. Coppens, 41 punten.
5. Chr. Van Eerdt, 40 punten.
6.  J. Van de Biggelaar, 40 punten.
7. Sj. Bolk, 39 punten.
8. C. Van de Ven, 38 punten.
9. A. Van de Tillaart, 37 punten.
10. A. Raaijmakers, C. Oppers en W. Schrevers, 36 punten.
De troostprijs was voor J. Raaijmakers met 18 punten.

 
Veghelse Courant, 10 december 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.   Op woensdag 14 december aanstaande ’s avonds om 7 uur zal voor de leden van de jonge Boerenstand en Boerinnenbond weer de vormingscursus beginnen. De cursus zal dit jaar worden gegeven door de Eerwaarde Heer Coenen, Kruisheer uit Uden.

 
Veghelse Courant, 10 en 24 december 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser; foto's van Marietje van de Wijgert - Kanters.   1955 De Koning 1e x thuis a.jpg (163875 bytes)1955 De Koning 1e x thuis b.jpg (144294 bytes)1955 De Koning 1e x thuis c.jpg (163885 bytes)In 1955 kwam pater de Koning voor de eerste keer thuis uit de missie.

Uit de Veghelse Courant:
Na een verblijf van 9 jaar in de missie van Banka en Biliton is onze dorpsgenoot Pater Velentius de Koning voor een vacantie van 9 maanden weer in ons dorp teruggekeerd. Aan de woning van zijn zuster waar pater de Koning zijn intrek zou nemen, was door de buurtbewoners voor een passende versiering gezorgd. De Fanfare St. Cecilia bracht een serenade waarbij de Missionaris welkom geheten werd door de heer Van de Rijt. Pater de Koning was zeer verrast en dankte hartelijk voor zoveel belangstelling bij zijn thuiskomst.

Veghelse Courant, 24 december 1955; BHIC toegang 7714 inv. nr. 5819: collectie De Visser.     Op 2e Kerstdag zal door het Jongens-Gilde in samenwerking met het Genoveva-Gilde weer de jaarlijkse ouderavond worden gegeven. De dag zal worden begonnen met een heilige Mis in de parochiekerk opgedragen door de Aalmoezenier. Na de Heilige Mis is de opening in het verenigingsgebouw, waarna gezamenlijk ontbijt. ’s Middags om een uur is er een uitvoering voor de schoolgaande jeugd met in de pauze hersengymnastiek. Om half zes begint het programma voor de ouders en genodigden. Hier zal om beurten door de jongens en meisjes een programma worden gebracht van zang, toneel, dans, enz.

Verder zal er nog speciale aandacht worden gewijd aan het 10-jarig bestaan van het jongens-jeugdwerk in onze parochie. En niet te vergeten de verrassende kans dat U ’s avonds met een reuze krentenmik naar huis kunt wandelen. Deze ouderavond is in de eerste plaats bedoeld voor alle ouders van de leden van de jeugdbeweging, maar is tevens toegankelijk voor iedereen die belang stelt in het jeugdwerk.

 
Doc. Veghel, nr. 769   Vanaf 1955 bleven bij de gemeente de subsidieaanvragen van jeugdverenigingen bewaard (de subsidieregeling dateert van 1951, in 1952 werd voor het eerst gesubsidieerd). Daaronder bevinden zich ledenlijsten en exploitatieoverzichten. We geven hieronder de ledenlijsten van het jongensgilde, het meisjesgilde, van de Jong Boerenstand en van de jeugdleden (21 jaar en jonger) van de Boerinnenbond per 31 december 1955.

Ledenlijst van het Katholieke Jongens-Gilde St. Lambertus Zijtaart

Nr. Naam Adres Geboren Functie
01 Zeer Eerwaarde Heer pastoor A. van de Bult Zijtaart A 37 05-02-1899 Aalmoezenier
02 Jan G. van de Ven Zijtaart A 38a 11-10-1923 Hoofdleider
03 Evert Bosch Zijtaart A 70 05-22-1933 Vaandrig
04 Adriaan van de Hurk Zijtaart A 39 27-03-1934 Vaandrig
05 Hendrikus van de Hurk Zijtaart A 39 14-10-1937 Vaandrig
06 Adriaan Brugmans Zijtaart A 50 11-01-1941 Lid
07 Henkie Brugmans Zijtaart A 50 25-08-1943 Lid
08 Cor Coppens Zijtaart A 29 28-12-1941 Lid
09 Harrie Coppens Zijtaart A 29 17-09-1944 Lid
10 Jan Henst Zijtaart A 25 01-06-1940 Lid
11 Willy Henst Zijtaart A 25 14-03-1945 Lid
12 Mari van de Hurk Zijtaart A 39 08-12-1938 Lid
13 Petrus van de Hurk Zijtaart A 39 25-09-1941 Lid
14 Cornelis van de Hurk Zijtaart A 39 02-01-1943 Lid
15 Antoon van de Hurk Zijtaart A 39 05-05-1944 Lid
16 Tony Peters Zijtaart A 66 15-03-1939 Lid
17 Jan Rietbergen Zijtaart A 53 05-04-1941 Lid
18 Wim Reijbroek Zondveld A 106 04-10-1944 Lid
19 Pieter Versteegden Zijtaart A 80 23-05-1939 Lid
20 Harry Versteegden Zijtaart A 80 14-12-1941 Lid
21 Hans de Visser Zijtaart A 48 16-11-1940 Lid
22 Leo Vissers Zijtaart A 45 28-10-1942 Lid
23 Wim Vissers Zijtaart A 45 14-11-1943 Lid
24 Antoon Wuijtenburg Zijtaart A 31 14-09-1939 Lid
25 Cor Wuijtenburg Zijtaart A 31 16-02-1944 Lid

 

Ledenlijst van het Katholieke Meisjes-Gilde St. Genoveva

Nr. Naam Adres Geboren Functie
01 Thea van de Biggelaar Zijtaart A 69 18-06-1936 Leidster
03 Dora van de Ven Zijtaart A 02-01-1937 Leidster
02 Zeer Eerw. Heer pastoor A. van de Bult Zijtaart A 37 05-02-1899 Aalmoezenier
03 Thea Timmers Doornhoek A 59 29-11-1940 Lid
04 Nelly Timmers Doornhoek A 59 01-04-1942 Lid
05 Maria Munsters Doornhoek A 64 15-05-1941 Lid
06 Corry Munsters Doornhoek A 64 04-11-1945 Lid
07 Truus Vissers Zijtaart A 45 10-05-1940 Lid
08 Annemieke Vissers Zijtaart A 45 03-02-1945 Lid
09 Tonny van de Hurk Zijtaart A 39 13-01-1940 Lid
10 Anny Coppens Zijtaart A 29 15-11-1940 Lid
11 Maria Coppens Zijtaart A 29 31-05-1943 Lid
12 Anny van Zutphen Biezen A 149 11-04-1940 Lid
13 Ria van Zutphen Biezen A 149 18-11-1945 Lid
14 Anny van Zutphen Biezen A 153 15-03-1941 Lid
15 Jaantje van Zutphen Biezen A 153 11-05-1943 Lid
16 Truus van Kaathoven Nijnsel E 97a 27-10-1942 Lid
17 Frida van de Zanden Nijnsel E 96a 13-02-1942 Lid
18 Jo van de Zanden Nijnsel E 96a 05-05-1943 Lid
19 Riet Rietbergen Zijtaart A 53 11-08-1942 Lid
20 Riek Jonkers Biezen A 160 31-07-1941 Lid
21 Mientje Jonkers Biezen A 160 31-10-1942 Lid
22 Bertha Brugmans Biezen A 88 15-03-1942 Lid
23 Elly de Visser Zijtaart A 48 10-02-1943 Lid
24 Ria Dortmans Zijtaart A 49a 02-06-1945 Lid
25 Ria Versteegden Zijtaart A 80 01-11-1944 Lid
26 Mientje van Zutphen Biezen A 165 11-04-1944 Lid
27 Marietje van Zutphen Biezen A 165 30-09-1941 LidLedenlijst van de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand

Nr. Naam Adres Geboren
01 Henricus van Asseldonk Krijtenburg E 100 22-02-1932
02 Martienus van de Ven Doornhoek A 7 16-11-1927
03 Henricus van de Ven Zijtaart A 23 10-04-1935
04 Johannes van de Berkmortel Kempkes A 179 20-02-1934
05 Johannes Langens Zondveld A 141 06-11-1935
06 Lambertus Adriaans Zondveld A 128 17-09-1937
07 Johannes van de Acker Doornhoek A 58 26-10-1929
08 Henricus van de Acker Doornhoek A 58 29-10-1935
09 Lambertus van Asseldonk Krijtenburg E 100 03-11-1930
10 Leonardus van Asseldonk Biezen A 158 24-08-1935
11 Henricus van de Berkmortel Kempkes A 179 25-05-1935
12 Martinus van de Berkmortel Kempkes A 179 10-08-1936
13 Johannes van Boxmeer Zijtaart A 21 02-09-1939
14 Adrianus van Erp Biezen A 164 26-04-1932
15 Wilhelmus van de Hurk Zondveld A 135 12-04-1935
16 Wilhelmus van de Hurk Zondveld A 142 22-12-1935
17 Petrus van de Hurk Zondveld A 142 31-05-1938
18 Johannes Jonkers Biezen A 160 07-02-1939
19 Lambertus Kanters Doornhoek A 57 28-07-1933
20 Lambertus Langens Zondveld A 141 19-07-1933
21 Henricus Langens Zondveld A 141 29-11-1937
22 Henricus van Lankvelt Zondveld A 133 30-05-1934
23 Godefridus van Nunen Zondveld A 127 28-04-1931
24 Johannes van Nunen Zondveld A 127 03-11-1933
25 Henricus Rooijakkers Biezen A 152 11-04-1934
26 Christianus Rooijakkers Zijtaart A 152 04-04-1939
27 Wilhelmus Schevers Zijtaart A 161 02-02-1928
28 Lambertus Thijssen Zijtaart A 90 15-04-1931
29 Adrianus Thijssen Zijtaart A 90 25-10-1932
30 Johannes Vervoort Zijtaart A 42 23-04-1929
31 Henricus Vervoort Zijtaart A 56 22-02-1931
32 Johannes van de Ven Zijtaart A 23 03-05-1927
33 Johannes van Zutphen Biezen A 149 10-04-1930
34 Martinus van Zutphen Biezen A 149 11-09-1933
35 Wilhelmus van Zutphen Biezen A 149 19-05-1936
36 Johannes van Zutphen Kempkes A 180 08-12-1932
37 Martinus van Zutphen Kempkes A 180 30-07-1935
38 Petrus van Zutphen Kempkes A 180 02-05-1938
39 Adrianus van Asseldonk Biezen A 158 16-05-1939
40 Adrianus G. C. van de Broek Doornhoek A 12 05-08-1941
41 Johannes C. van Zutphen Biezen A 165 15-10-1940
42 Johannes Henst Zijtaart A 25 01-06-1940
43 Albert van de Hurk Zondveld A 142 21-01-1941

 

Ledenlijst van de jeugdleden van de Rooms Katholieke Boerinnenbond

Nr. Naam Adres Geboren
01 M. van de Biggelaar Zijtaart A 95 22-06-1936
02 W. van Boxmeer Zijtaart A 76 01-12-1931
03 J. J. C. Adriaans Zondveld A 128 28-03-1936
04 A. O. van Asseldonk Biezen A 158 21-10-1936
05 H. E. van Asseldonk Biezen A 158 02-09-1940
06 H. Henst Zijtaart A 25 22-04-1935
07 E. J. van de Hurk Zondveld A 135 28-07-1936
08 J. E. van de Hurk Zondveld A 135 14-08-1937
09 Th. J. van de Hurk Zondveld A 142 27-03-1937
10 H. L. van de Hurk Zondveld A 142 13-07-1939
11 C. M. A. van de Hurk Zijtaart A 39 26-07-1936
12 D. Jonkers Biezen A 160 31-01-1936
13 M. E. Jonkers Biezen A 160 14-09-1938
14 H. J. Jonkers Biezen A 160 11-08-1937
15 M. J. C. Kanters Doornhoek A 57 28-05-1936
16 H. L. G. van Lankvelt Biezen A 155 25-05-1940
17 L. E. M. van Lankvelt Zondveld A 133 13-05-1935
18 Ch. van Lankvelt Zondveld A 133 15-12-1938
19 E. van Lankvelt Zondveld A 133 14-04-1937
20 M. J. Langens Zondveld A 141 15-11-1938
21 Th. M. Langens Zondveld A 141 27-01-1940
22 Th. J. Opheij Biezen A 169 27-03-1936
23 A. M. Opheij Biezen A 169 06-05-1938
24 L. M. Rooijakkers Biezen A 152 27-08-1935
25 M. C. Rooijakkers Biezen A 152 30-06-1937
26 A. J. Kremers Zijtaart A 173 13-08-1938
27 J. M. C. Timmers Doornhoek A 59 22-06-1938
28 L. Th. Timmers Doornhoek A 59 03-10-1939
29 M. J. Thijssen Zijtaart A 90 16-07-1937
30 J. A. M. van de Ven Zijtaart A 20 06-01-1938
31 Th. J. M. van de Ven Zijtaart A 20 02-01-1937
32 M. de Wit Zondveld A 125 29-06-1940
33 A. J. van Zutphen Kempkes A 180 16-04-1939
34 F. L. van Zutphen Kempkes A 180 31-10-1940
35 A. M. M. van Zutphen Biezen A 149 11-07-1940
36 J. C. van Zutphen Biezen A 149 27-10-1938
37 L. A. Thijssen Zijtaart A 97 06-09-1936
38 H. Langens Zondveld A 141 02-12-1934
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads