Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1954

Het polygoon jaaroverzicht


Mededeling door Antoon Vissers d.d. 11 oktober 2008.   Antoon: “Wilhelmus Kremers was bekend als ‘de kolenboer’. Hij trouwde met Marie Vervoort en woonde in Zijtaart tegenover vroegere café Van den Biggelaar. Mijn vader heeft in de vijftiger jaren daar varkens geslacht. Op een van die slachtpartijen bij Willem eisten zijn zonen de blaas van het varken op, om er een rommelspot van te kunnen maken. Het zal wel tegen vastenavond geweest zijn. Mijn vader besloot dat wie het varken de kont durfde te kussen de blaas kreeg. Jan Put (van der Putten) stond er ook bij en zei: “Dat doe ik bij ons grutmoeder ok altijd”. Dit verhaal heeft mijn moeder mij meerdermalen verteld."

Veghelse Courant, 9 januari 1954.   Woensdag 6 januari 1954 hield Rijvereniging St. Georgius haar 25 jarig bestaan in het clubhuis Van de Hurk. Deze schone herdenkingsdag werd begonnen met een H. Mis, welke werd opgedragen door de Geestelijk Adviseur, de Zeereerwaarde Heer Van de Bult, pastoor. Tal van genodigden waren aanwezig, onder andere Dr. Kerssemakers uit Veghel, Jos de Leijer uit Sint-Oedenrode namens het hoofdbestuur van de Landelijke Ruiters, terwijl van het Kringbestuur de heren Dobbelsteen en Van Dam [gekomen waren]. Alle leden en vrouwen en tevens ouders waren voor deze gebeurtenis aan een keurig verzorgde dis genodigd. Terwijl om half zeven de Ruiterfilm van 1953 werd vertoond.

Een heugelijk feit was het op deze dag eveneens voor de heer Hendrikus Ophey, die oprichter is geweest en thans commandant. Driek heeft tal van jaren de beschikking gehad over een prima achttal en zelfs enige jaren de leiding gehad over 2 achttallen, daarbij trouw geholpen door instructeur Johan van Sleeuwen. Theodorus Van Sleeuwen is daarbij reeds jarenlang accuraat secretaris geweest en een stimulans in het bestuur. Door tal van genodigden werd het woord gevoerd en lof gezwaaid aan het adres van de jubilerende commandant, welke tevens tal van cadeaux werden aangeboden, terwijl tevens de fanfare St. Cecilia aan de jubilerende vereniging een serenade bracht.

.
Veghelse Courant, 16 januari 1954.   In samenwerking met de bestuursleden van de diverse Standsarganisaties vergaderden op Donderdag 7 januari het bestuur van onze KVP. Op deze vergadering werd het woord gevoerd door de Staten kring Propaganda leider Mr. Michels uit Someren. Deze vergadering was speciaal door het plaatselijke KVP belegd om te komen tot de oprichting van een werkgroep. Spreker ging dan ook dieper in op de taak der werkgroepen in de KVP en zag hierin het middel tot zelfwerkzaamheid en het bijbrengen van meer kennis in de politieke kwesties. Spreker zag een werkgroep van 8 tot 25 mensen die op geregelde tijden bij elkaar komen om te praten over een bepaald onderwerp. Tot slot sprak spreker de wens uit dat de mensen meer kennis mogen krijgen van de Katholieke Politiek, die hun ook bijgebracht moet worden via de Standsorganisaties. Nadat er nog verschillende vragen waren beantwoord werd deze zeer leerzame avond met een dankwoord van de voorzitter besloten.

Veghelse Courant, 9 januari 1954.   Demonstratie in paarden tuigen. Een dezer dagen werd op het bedrijf van de Heer A. van Zutphen een leerzame demonstratie gegeven in het tuigen van paarden en het omgaan met deze edele dieren. De heer Moonen als bondsinstructeur van de N.C.B. gaf op zeer waarderingsvolle wijze theoretische en praktische wenken. Een 60-tal toeschouwers onder wie tal van paardenhouders en fokkers konden van de eer Moonen op deze manier op deze demonstratie hun kennis verrijken.

Veghelse Courant, 9 januari 1954.   Het bestuur van de RK EHBO heeft de leden in de gelegenheid gesteld een herhalingscursus te volgen. Deze cursus is thans in volle gang en wordt gegeven door Dr. A.A. Kerssemakers uit Veghel.

Veghelse Courant, 16 januari 1954.   Op zondag 10 januari jongstleden gaven onze jeugdverenigingen namelijk het Genoveva Gilde en het Jongens Gilde een goed verzorgde ouderavond. De dag werd begonnen met een H. Mis van dankbaarheid opgedragen door de Aalmoezenier. Hierna was er voor de jeugd een gezamenlijk ontbijt in het verenigingsgebouw. ’s Middags was er een uitvoering voor de schoolgaande jeugd die de zaal tot in de uiterste hoeken vulde, Om 5 uur waren het de ouders en genodigden die blijk gaven van hun belangstelling.

Voor de pauze waren het de Gilde meisjes die met hun zang, dans en voordrachten de aanwezigen in spanning hielden, terwijl na de pauze de Gilde jongens met hun toneelstuk “De strijd om een jongensziel” een daverend succes oogsten. De aalmoezenier sprak een kort maar krachtig slotwoord tot de ouders en spoorde hen aan de jeugdbeweging te blijven steunen. Een dankwoord aan leidsters en leiders is hier zeker op zijn plaats en we hopen het volgend jaar weer van zo’n ouderavond te mogen genieten.

Veghelse Courant, 16 januari 1954.   Daar er zeer grote belangstelling bestaat voor de toneeluitvoeringen welke gegeven worden door de toneelclub van de Harmonie St. Servaes uit Dinther op Zaterdag 16 en Zondag 17 Januari in het R.K. Verenigingsgebouw te Zijtaart, verzoekt het bestuur van de Fanfare eenieder tijdig aanwezig te zijn, aanvang half zeven. Ook voor het kaartconcours van de Fanfare op Zaterdag 23 januari in café Van de Sanden is zeer veel animo.

Veghelse Courant, 16 januari 1954.   Door de plaatselijke E.H.B.O. afdeling zijn thans verbandtassen geplaatst bij de gediplomeerde leden in de verschillende wijken van onze parochie. Wanneer er dus eerste hulp nodig is kan men zich ten alle tijden wenden tot de posten. Het ligt verder ook in de bedoeling spoedig over te gaan tot het inrichten van complete verbandposten in onze parochie. Een woord van lof voor het actieve bestuur is hier zeker op zijn plaats en wij mogen dan ook hopen dat heel onze parochie onze plaatselijke afdeling zal steunen, zo dat ook spoedig de grotere verbandposten kunnen worden ingericht.

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 324 en 374; mededeling van Ciska Coppens - Van Asseldonk op 18 november 2006.   Op 16 maart 1954 kreeg de gemeente toestemming van Gedeputeerde Staten om materiaal voor hulpbrandweren in de kerkdorpen aan te schaffen. Het ging om: een slangenwagentje op veren en luchtbanden met 2 slangenhaspels, gemerkt 'Brandweer Zijtaart'. Verder: verdeelstuk, straalpijpen, persslangen, opzetstuk voor waterleiding en een brandkraansleutel voor het openen van de brandkranen, alles voorzien van 2 ½ duims klemkoppelingen.

Die materialen moeten ergens opgeslagen worden. B&W schreef aan gemeentewerken. 'In Zijtaart is nog een brandweerkazerne, doch deze schijnt thans in gebruik te zijn van de bewoners van het
huis A 48, staande naast deze oude brandweerkazerne. Hier dient te worden nagegaan of deze bewaarplaats wederom vrij gemaakt kan worden en wat er moet gebeuren om dit lokaal weer in orde te brengen.' Gemeentewerken ging eens kijken en antwoordde op 2 juni 1954: 'Dit gebouwtje is momenteel in gebruik als varkenshok en houtopslagplaats bij de in hetzelfde pand woonachtige bewoner De Visser, welke ruimte hij volgens zijn zeggen dringend nodig heeft. Mijns inziens kan het varkenshok en het hout wel ergens anders worden ondergebracht, bijvoorbeeld in de berging. In de wanden zijn 3 uitgangen gehakt, welke dicht gemaakt dienen te worden, terwijl verder de vloer gerepareerd moet worden. De kosten hiervan kunnen in totaal begroot worden op f 175. In dit gebouwtje is nog een oude met de hand te bedienen brandweerpomp aanwezig, welke opgehaald zou kunnen worden. Deze oude en in goede staat verkerende pomp, zou, wanneer deze opgepoetst werd, als curiositeit of antiquiteit in een of andere ruimte, bijvoorbeeld in de brandweerkazerne, kunnen worden opgesteld. De handelswaarde van deze pomp is slechts heel miniem.'

De pomp bleef op Zijtaart en belandde bij Cor Coppens in de hooiberg. Daar werd hij nog een tijd gebruikt om de boomgaard mee te spuiten. Op een gegeven moment is de pomp als oud ijzer opgeruimd.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 19 maart 1954.   Christ van de Ven pleit in de gemeenteraad voor uitbreiding van de waterleiding. In Zijtaart is nog steeds een gedeelte niet op de waterleiding aangesloten.

Veghelse Courant, 15 april 1954.   Advertenties van Graard Ophey, Johan van Sleeuwen, Bert van Sleeuwen en M. van de Tillaart.

Heemkundige kring De Oude Vrijheid, Staffanfare van de NCB 1938-1966 Sint Oedenrode. Uniek muziekkorps te paard (Sint-Oedenrode 2009) 32-33 en 66-67.   Op koninginnendag 1954 trad de fanfare van de NCB op bij het defilé voor de koningin op paleis Soestdijk. De koningin had aangegeven dat ze graag persoonlijk wilde worden voorgesteld aan het bestuur van de Staffanfare. Het optreden van de Staffanfare dwong ieders bewondering af. Tegen 12.00 uur was het defilé afgelopen. Zoals beloofd kwam de koningin persoonlijk de staffanfare bedanken. Een paar bestuursleden was gevraagd om even een kopje koffie te komen drinken in het paleis. Maar dat bleek een pijnlijke vergissing te zijn. Geen nood, zij sloten zich weer aan bij de groep. Driek Opheij had intussen iedereen in onvervalst Zijtaarts en gebroken deftig Nederlands aangespoord voor het eten: “Kom op, we moeten lunch gaon èèten.” Dat viel een beetje tegen, ze werden slechts met wat limonade en drie broodjes naar huis gestuurd. De Staffanfare had een drukke dag. Na het defilé bij Soestdijk ging het korps in Lent een serenade brengen aan zijn nieuwe beschermheer, de heer Bonants. De heer Bonants was directeur verzekeringen van de NCB. Na een paar biertjes stond er een keurig verzorgd diner klaar. Bonants sprak van een hoogtepunt, omdat eenvoudige jonge boeren en dames uit Babant hadden mogen deelnemen aan deze grote huldeblijk aan koningin Juliana. ’s Middags was bekend geworden dan Jos Zegers, de voorzitter van de NCB, een lintje van de koningin had gekregen. Het korps trok daarom van Lent naar Schaijk om ook daar een serenade te brengen.

Veghelse Courant, 8 mei 1954.   Zaterdagavond 8 mei houdt de tuinbouwvereniging om half negen een algemene ledenvergadering in café Versteegden. Gezien de belangrijke agenda verwachten wij dat alle leden aanwezig zullen zijn. Er is tevens ook gelegenheid tot opgave van nieuwe leden.

Zie bij 'Huizen'.   In 1954 verkocht Josephus Th. C. H. Sopers, wonende in 's-Hertogenbosch en eigenaar van het landgoed Jekschot zijn drie pachthoeven op Zondveld aan zijn pachters. Het waren (huidige adressen): Jekschot 1-2 aan Adrianus van Eindhoven, Jekschotstraat 9 aan Jan de Wit en zijn zwager Petrus van Rijzingen (ieder voor de helft, Jan de Wit kocht in 1959 zijn zwager uit), en Jekschotstraat 11 aan Lambertus van Bakel.

Veghelse Courant, 29 mei 1954.   Biedt zich aan, net meisje voor dag en nacht.

Veghelse Courant, 19 juni 1954.   Advertentie van Marinus van der Heijden.

Veghelse Courant, 8 mei 1954.   Boerinnenbond. Op Woensdag 23 juni zal door mejuffrouw Van de Besselaar een gratis demonstratie worden gegeven in het verwerken en conserveren van levensmiddelen.

Jubileumboek 90 jaar fanfare, 19.   Johan Heesakkers volgde in 1954 Jo Coolen op als dirigent van de fanfare. Heesakkers was al eerder dirigent geweest in Zijtaart en bleef dit keer tot 1958.

Foto: collectie Evert Bosch.   1954 Districtstoernooi Zijtaart.jpg (289403 bytes)In 1954 organiseerde Jong Nederland een districtstoernooi in Zijtaart.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 14 juni 1954.   Christ van de Ven vraagt hoe het staat met de plannen voor de nieuwe weg Zijtaart-Lieshout. Hij heeft gehoord dat er problemen zijn met de aankoop van grond. Wanneer de mensen hiervoor 30 cent per meter krijgen, dan is deze grond behoorlijk betaald. De burgemeester antwoordt dat de mensen in Zijtaart blijk geven dat ze weinig prijs stellen op een nieuwe weg. Sommigen vragen f 4,-- per vierkante meter voor hun grond. Wanneer de mensen allemaal genegen waren om de grond voor 30 cent per vierkante meter af te staan, zou waarschijnlijk binnen afzienbare tijd met de weg kunnen worden begonnen.

Veghelse Courant, 19 juni 1954.   Op Dinsdag 29 juni werd in Café Van de Sanden een buitengewone vergadering gehouden door de leden en voorlopig bestuur van V.O.W. Door het voorlopig bestuur werd de te volgen gedragslijn uiteengezet, waarbij de nadruk werd gelegd op ’n gezonde ontspanning en kameraadschap. Er bleek een gezonde geest te heersen onder de oude leden en vol enthousiasme werd dan ook besloten de vereniging voort te zetten. Reeds vele nieuwe leden gaven zich op. De hoop werd uitgesproken dat nog meer dit voorbeeld gevolgd zal worden. Zeer binnenkort hoopt men reeds met de training te beginnen.

Kasboekjes van de rijvereniging in bezit van Cor Coppens.   In 1954 ging de rijvereniging op concours naar o.a.: Agt (19 april), Erp (27 mei), Boxtel (30 mei), Heeswijk (7 juni) en Breugel (20 juni). Begalve inkomsten van de verkoop van donateurskaarten wordt er in 1954 ook contributie geheven.

Brabants Dagblad, 13 juni 1961.   Het knekelhuisje op het kerhof werd te klein voor het groeiende Genoveva-gilde voor meisjes. In 1954 verhuisde het meisjesgilde naar de opkamer van het verenigingsgebouw. In dat jaar namen Mien van de Biggelaar en Mien van de Tillaart, de oprichtsters, afscheid van de vereniging. Thea van de Biggelaar en Lies Kremers namen de lege plaatsen in.

Feestgids 25-jarig bestaan Jong Nederland, 1970; foto's: collecties Evert Bosch, Antoon Vissers en Wim Vissers.)   1954 JN Bivak.jpg (308955 bytes)1954 kamp a Loosbroek.jpg (198062 bytes)1954 Kamp b Loosbroek.jpg (268093 bytes)1954 kamp c.jpg (284659 bytes)1954 Kamp e Loosbroek.jpg (244573 bytes)
In 1954 gingen de leden van Jong Nederland voor drie dagen op bivak bij de familie Van Helvoirt, Heibloemsedijk 1, Loosbroek.

Feestgids 25-jarig bestaan Jong Nederland, 1970; archief Jong Nederland.   De oud-vaandrigs van Jong Nederland hadden een reisje naar Limburg.

Feestgids 25-jarig bestaan Jong Nederland, 1970; archief Jong Nederland.   Het KMG had in 1954 haar eerste reisje naar Valkenburg en het Geuldal bij Gulpen.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 21 juli 1954.  

Voorstel van B&W tot verkoop van een bouwterrein te Zijtaart aan G. Kremers. De Raad gaat accoord.

Christ van de Ven wijst nog eens op de toestand van de Zijtaartseweg. Is de gemeente er inmiddels in geslaagd om de strookjes grond aan te kopen voor de nieuwe weg? Misschien zou er iemand op uit kunnen stappen om eens met de betreffende eigenaren te praten.

Notulen vergaderingen kerkbestuur, 17 januari 1965.   In 1954 werd Adriaan Brugmans conciërge van het verenigingsgebouw.

GA Veghel, openbare voorzieningen, nr. 324 en 374.   De directeur van de gemeentewerken informeerde B&W op 13 augustus 1954 dat het materiaal voor de brandweer in de Zijtaart ter plaatse is opgeslagen. Op 28 augustus 1954 werd een hulpbrandweer in Zijtaart geïnstaleerd, bestaande uit de volgende personen:

Naam Geboorte-datum en leeftijd Adres Beroep Huwelijkse staat Functie
Henricus Opheij 21-11-1902,
51 jaar
Lage Biezen A 83 Landbouwer Ongehuwd Commandan
Juriën Bosch 04-11-1928,
25 jaar
Dorp A 71 Smid Gehuwd, geen kinderen Onder-commandant en verzorging materieel
Henricus van der Linden 21-01-1935,
19 jaar
Zondveld A 140 Landbouwer Ongehuwd Brandwacht
Hendricus van de Ven 16-04-1935,
19 jaar
Achter Zijtaart A 23 Landbouwer Ongehuwd Brandwacht
Marinus van Nunen 26-01-1926,
28 jaar
Zondveld A 127 Landbouwer Ongehuwd Brandwacht
Gerardus Maria van Boxmeer 02-07-1923,
31 jaar
Dorpsstraat A 77 Timmerman Gehuwd met 1 kind Brandwacht


Driek Opheij, commandant van de hulpbrandweer te Zijtaart, vroeg de gemeente om advies. B&W vond dat het niet de bedoeling is dat Zijtaartse brandweer zich als een aparte instelling zou gaan bewegen, maar dat zij onder leiding van de commandant van de gemeentelijke vrijwillige brandweer in Veghel diende te blijven. B&W informeerde die commandant op 15 november 1951: 'We hebben hem [Driek Opheij] medegedeeld dat hij zich tot U moet wenden, over de regeling van oefeningen, het optreden bij brand, het aanvragen van materieel enz.' Eenmaal per kwartaal oefenen leek B&W voldoende.


Veghelse Courant, 19 juni 1954.   Dezer dagen ontving de heer P. Raaymakers, onderwijzer aan de Jongensschool alhier, bericht van het R.K. Schoolbestuur uit Batenburg, dat hij met ingang van 1 september was benoemd tot hoofd van de onder zijn bestuur staande St. Jan Baptist-school. Van harte feliciteren wij deze onderwijzer met zijn promotie. In de tijd dat hij aan de jongensschool alhier verbonden was, heeft hij zich doen kennen als een stipt en plichtsgetrouw werker, wien niets te veel was, als het ging over de vorming van de aan zijn zorg toevertrouwde kinderen, zowel op geestelijk als zedelijk gebied. Hij was de raadgever van vele ouders, die hem niet gaarne zullen zien vertrekken, als gunnen zij hem de verdiende promotie van harte. Verscheidene parochiële instellingen verliezen in hem een trouw medewerker. Wij twijfelen er dan ook niet aan, dat hij in zijn nieuwe standplaats zal slagen en kunnen het schoolbestuur feliciteren met zijn goede keuze.

Veghelse Courant, 18 juli 1954.   Op de kermis te Zondveld op 1, 2 en 3 augustus zal Paashuis Dancing weer aanwezig zijn, verder schommels, draaimolen, visch en andere kramerijen.

Veghelse Courant, 7 augustus 1954.   De koop drachtige zeugen bij Jan van de Tillaart.

Veghelse Courant, 18 september 1954.   Onder het motto "Ken Uw eigen dorp" hield het Jongens-Gilde op Zaterdag jongsleden (11 september) een orientatierit uitsluitend voor hun leden. Twee uur lang koersten de Gilde-jongens over de verschillende wegen van onze parochie. Op verschillende plaatsen waren controleposten uitgezet waar de jongens hun kaart moesten laten afstempelen. Na afloop werden in de Gilde-hal de prijzen uitgereikt, en gingen de Gilde-jongens zeer voldaan over deze mooie en leerzame fietstocht huiswaarts.

Veghelse Courant, 18 september 1954.   De Zijtaartse kermis (op 12, 13 en 14 september) behoort weer tot het verleden. Het weer heeft zich echter geducht doen gelden dit jaar. Op Zondag was het nog behoorlijk druk in de vermakelijkheden en ook de cafe's maakten goede zaken. Maandag en Dinsdag was het bezoek aanmerkelijk minder vanwege het slechte weer. De kermis had zodoende een erg rustig verloop.

Toen enige jongelui op Zondagavond huiswaarts keerden, had Van de Sangen uit Schijndel het ongeluk om op het pad naar de Biezen met zijn fiets in een sloot terecht te komen. Enige E.H.B.O.-ers verleenden de eerste hulp, en de ontboden geneesheer achtte overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk.

Veghelse Courant, 18 september 1954.   Op maandag jongsleden (13 september) werd evenals op vorige jaren steeds gebeurd is op passende wijze onze bevrijding herdacht. Om 8 uur werd in de parochiekerk een H. Mis van dankbaarheid opgedragen waarbij alle schoolkinderen en ook zeer veel parochianen aanwezig waren. Na de H. Mis werd een korte herdenking gehouden op het kerkhof bij de graven van de gesneuvelden. Na de gebruikelijke gezangen en gebeden werden door de schoolkinderen bloemen gelegd op de graven. Voor onze parochie wel een bescheiden, maar toch waardige herdenking van hen die hun leven gaven voor onze bevrijding.

Jubileumboek 40-jarig bestaan VOW. 1987; Het Huisgezin, 8 mei 1957; Brabants Dagblad, 10 mei 1957.   Tussen 1951 en 1954 wisselden de besturen van VOW elkaar snel op. Achtereenvolgens waren voorzitter: P. Vorstenbosch, L. Vorstenbosch, M. Duits die de taak weer overgaf aan zijn zoon Frans Duits. Het animo ging er bij de spelers goed uit, de prestaties kelderden en het aantal leden werd minder. Uiteindelijk bleef er één bestuurslid over, Marius Kwaks, met een kleine kern spelers die wilden doorgaan. Omdat er van de overgebleven spelers veel uit Zijtaart kwamen, zoals de gebroeders Kremers, Wuytenburg, de gebroeders Peters en Theo van Boxmeer, besloot men in Zijtaart verder te gaan.

De eerste bijeenkomst met Marius Kwaks en Theo Meelen was bij Harrie Bolk thuis, waarna er een vergadering werd gehouden in café Jan van de Biggelaar. Later, op 28 juni 1954, werd bij Antoon van de Sanden op Zondveld een voorlopig bestuur gekozen, waarin zitting namen Gerard van de Rijt (voorzitter), M. van de Biggelaar (sekretaris), meester Piet Raaijmakers (penningmeester), Tiny Vos, Harrie Bolk, Toon van de Sanden en Gerard van Boxmeer. Men kon herbeginnen bij café van de Sanden op Zondveld. Gerard van de Rijt: 'Na veel moeite kregen we een gewone wei waar (de spelers) de koeien-flaters voor de wedstrijd soms nog moesten afhalen. Het kleedlokaal was een oud rommelhokje, eens varkensstalletje.' Gerard van Boxmeer herinnerde zich in 1987 nog 'dat we allemaal met de schop op het terrein aan het werk waren (wel een beetje onwennig) op dat Soffelt, dat stille Soffelt in de schapenstront. (Herinneren jullie dat liedje nog, de wijze van 'daar bij die molen', zing 't nog 'ns een keer, wil je?)'

GA Veghel. openbare voorzieningen, nr. 1725; jubileumboek 40-jarig bestaan VOW in 1987.   Op 14 september 1954 schreef VOW aan B&W: 'In Zijtaart hebben we nu een terrein bemachtigd van den heer A. van de Sanden, Zondveld. Dit terrein is deze zomer ingezaaid en geëgaliseerd. Thans zitten we echter voor de moeilijkheid het terrein hard te krijgen.' VOW vroeg de gemeente om een zware wals en voor 1 à 2 dagen enkele GSW werkers. Dat was goed. Op zondag 14 november werd het nieuwe terrein geopend met een wedstrijd tegen Boskant. Met enig feestvertoon (een kleine danstent) werd de competitie geopend. Een van de wethouders deed de aftrap.

Veghelse Courant, 25 september 1954   Ook onze E.H.B.O. afdeling zal op aanstaande zondag deelnemen aan de grote pleister-actie, welke uitgaat van de Katholieke Nationale Bond voor E.H.B.O. Ook deze keer is aan de pleisters weer een geheim verbonden. In totaal zullen op dezelfde dag f 25.000,-- toegewezen worden aan hen, die bij het opvolgen van de instructies tot de heuglijke ontdekking zullen komen, dat zij tot de prijswinnaars behoren. De oplossing zal dit maal niet door de radio worden bekend gemaakt, maar tegen de avond worden aangeplakt met lichtgevende biljetten op iedere uithoek van onze parochie.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 19 oktober 1954.  

Voorstel van B&W tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van de r.k. jongensschool te Zijtaart voor het aanschaffen van nieuwe kachels, schoolmeubelen en leer- en hulpmiddelen. En ook verbouwing en verandering en inrichting van het schoolgebouw. Het voorstel wordt goedgekeurd.

De Gouw vraagt of het niet mogelijk is om de jaarlijkse bijdrage per leerling van de gemeente te verhogen. Dan kunnen de schoolbesturen ook de leesboekjes in de oude spelling eens vervangen. Als in October van het volgend jaar weer een nieuwe spelling van kracht wordt, bestaat er op de betrokken scholen een achterstand van twee spellingen. De burgemeester zegt dat de inspecteur daarom wel tot volgend jaar zal willen wachten. Het bestuur van de school in Zijtaart zal in het verleden ook wel gelegenheid gehad hebben om de boekjes te vervangen. Dat is elders toch ook gebeurd.

Veghelse Courant, 18 september 1954.   Naar wij vernemen zal ook onze K.V.P. afdeling deelnemen aan het grote Partij Congres van de K.V.P. dat op Zondag 9 October aanstaande in Utrecht zal worden gehouden. Ruim 5.000 personen worden voor dit Congres verwacht. Dit Congres is bedoeld als inzet voor de verkiezingscampagne 1956.

Doc. GAvB.   Op 6 november 1954 gaf de Boerinnenbond een uitvoering.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 23 november 1954.   Voorstel van B&W tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van de r.k. meisjesschool te Zijtaart voor het aanschaffen van rijwielblokken. De raad gaat accoord. Raadslid dokter Van Rijn is verbaasd dat aan een firma uit Venlo een offerte is gevraagd voor de levering van de rijwielblokken. Deze zijn lokaal voor dezelfde prijs te kopen. De burgemeester zal er aandacht aan schenken.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads