Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1952

Het polygoon jaaroverzicht


Veghelse Courant, 9 februari 1952   Zondag 3 februari werd alhier een fancy-fair gehouden welke zeer druk werd bezocht. De opbrengst kwam ten goede aan de jubilerende fanfare voor het aankopen van nieuwe instrumenten. De verloting had een vlot verloop.

 
Veghelse Courant, 9 februari 1952  

Door het meisjes- en jongensgilde zal op Zondag 10 Februari om 5 uur een ouderavond gegeven worden in het verenigingsgebouw. ’s Morgens begint de dag met een H. Mis opgedragen door de Aalmoezenier. Na de H. Mis gezamenlijk ontbijt in het verenigingsgebouw. ’s-Middags om half twee geven onze gildebroeders en zusters een toneelstukje , alleen voor de schoolgaande jeugd. Om 5 uur krijgen de ouders een programma dat klinkt als een klok, toneel, zang, declamatie, verloting, enz. Ook worden er 2 jongens van het gilde plechtig genstalleerd tot vaandrig van het jongensgilde.

 

Herinnering van Piet Raaijmakers d.d. 25 februari 2007.  

Piet geeft niet hoog op van de kwaliteit van het onderwijs in jaren dat hij in Zijtaart les gaf (1948-1954): “De taal-  en leesboeken waren nog uit 1908, oud, oud, oud !.”

Toen meester Piet Raaijmakers in 1952 op (huidig adres) Pastoor Clercxstraat 24 kwam wonen, kwamen de leraren tijdens de pauze daar koffie drinken. Eerst gingen Piet en meester Van Eerd koffie drinken en De Jong paste op de jongens. Dan kwam de Jong koffie drinken en Van Eerd ging terug, maar die ging vaak ook nog snel even bij Koster Rietbergen een bakske koffie halen. “Soms moesten we nog hard terug lopen, anders was de school uit,” zegt Piet, “Er werd niks gedaan. Frans had altijd tijd genoeg. Dat was wel gezellig, maar voor de school niet zo goed.”

Een keer waren de leerlingen van de Zijtaartse school getest door het Arbeidsbureau (vergelijkbaar met de latere CITO toets). De Zijtaartse jongens scoorden allerbelabberdst. “Wat moeten we er toch mee aan,” zei meester van Eerd. “Laten we er maar meteen een BLO van maken,” grapte Piet Raaijmakers, “dan gaat ons salaris ook nog omhoog ook.”

Verteld door Johan van Nunen op 3 juni 2007.    Johan van Nunen vertelde: “Meester van Eert ging vaak op bezoek bij Dina de Mulder (bijgenaamd ‘Spinneke’) en ook bij Drika Delissen. Drika plaatste dan de bloempotten op ’n bepaalde manier op de vensterbank.”

Stukje uit een krant toegestuurd door Tonio van Zutphen. Autheur en datum ontbreken, maar zowel schrijfstijl en de tekening wijzen baar Bernard van Dam uit Eerde.  

EEN BOERDERIJ IN VEGHELHet is ruim een eeuw geleden, dat brouwer Smits te Veghel door aankoop eigenaar werd van 'n complex heidegrond ter grootte van omstreeks 120 bunder, gelegen Westelijk van de Zuid‑Willemsvaart en deze gronden, na voor de nodige afwateringsmogelijkheid te hebben gezorgd, successievelijk voor eigen rekening begon te ontginnen.

De bemesting geschiedde door middel van per schuiten aangevoerde gier, houtas en wat verder voor het doel in aanmerking kwam en daar zo goed als alle percelen uit zeer goede zandgrond bestanden, ontstonden hier in een 20‑tal jaren uitstekende bouw- en weidegronden. Brouwer Smits werd zodoende een der grote pioniers op het gebied van ontginning in midden‑Brabant.

Later werden er behuizingen gebouwd en boerderijen van voor die streek betrekkelijk grote oppervlakte in pacht uitgegeven, zodat nu ter weerszijden van de provinciale weg St. Oedenrode‑Veghel (de in 1944 door de Bevrijding algemeen bekend geworden “Corridor") enige prachtige boerenhofsteden liggen, omringd door vruchtbare weide- en bouwgrond.

Een dezer boerderijen is de hierbij afgebeelde, nu in eigendom van de dames Coovels te Helmond, klein kinderen van de pionier brouwer Smits. De behuizing vertoont het type van de in Brabant algemeen voorkomende boerderijbouw: woonhuis, stalling, dorsvloer en bergplaats voor een gedeelte van de graanoogst. Ze wordt geflankeerd door een grote schuur, die voor allerlei doeleinden dienstig is en de ruime binnenplaats, in Brabant “de misse”, wordt aan de ene zijde nog afgesloten door het oude bakhuis, dat als zodanig jarenlang geen dienst meer doet. Het geheel, omringd door een rij prachtige oude eiken, vormt wel een der mooiste voorbeelden van practische boerderijbouw uit die streek en ligt als een juweel in het landschap.

De tegenwoordige pachter is A. van Zutphen, die, behalve boer, ook nog bureau‑houder van kring St. Oedenrode is en, uitgezonderd het zorgzaam toezicht en de bekwame leiding, het overige werk met een gerust hart kan overdragen aan moeder de vrouw en elf gezonde, fiks uit de kluiten gewassen spruiten: zeven zonen en vier dochters. Een pracht van een huishouden!

Het gemengde bedrijf is 18 ha groot en er worden als regel 14 melkkoeien, 8 vaarzen, 8 10 mestkalveren, de nodige zeugen en varkens en 250 kippen gehouden, terwijl verder pauwen, ganzen, kalkoenen, krielen en duiven de vee‑inventaris completeren en kleur en leven op het erf brengen. Een drietal paarden doet het voor zijn doel bestemd werk en is regelmatig in touw, evenals elk lid van het grote huishouden, want vooral in het vroege voorjaar is er veel werk aan de winkel.

Dit alles wil echter niet zeggen dat de familie Van Zutphen geen tijd heeft om buurters en bekenden te woord te staan en aan deze de hooggewaardeerde Brabantse gastvrijheid te betonen en dan horen we al gauw het n en ander over de ”tegenwoordige tijd” en dat er zo hard gewerkt moet worden, omdat er “zo veel nodig is in een huishouden” en dat het "alle dag geld is!" Met dat laatste wordt dan bedoeld alle dag geld “uitgeven”; wat er binnenkomt, daarmee hebben we geen zier te maken en daar blijven we netjes buiten.

 

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 30 januari 1952.   Graard van Boxmeer zegt in de gemeenteraad niet erg tevreden te zijn over het leggen van de nieuwe duiker bij het begin van de Zijtaartse weg. Ook had hij liever gezien, dat daar een lichtpunt was geplaatst in plaats van twee witte palen, waarvan er al n omver is gereden. Adrianus van de Ven verzoekt B&W om de bouw van transformatorhuisjes te Zijtaart zoveel mogelijk te bevorderen. Verder verzoekt hij om het lichtpunt in de Doornhoek te verplaatsen. Hierom heeft hij al eens meer gevraagd. De burgemeester zal het een en ander nader bekijken.

Graard van Boxmeer vraagt of er te Zijtaart nog een bouwterrein overblijft tussen Janus Brugmans en Jan Dortmans.

Adrianus van de Ven vraagt hoe het staat met de verdere uitbreiding van het electrisch net en de waterleiding te Zijtaart. Verder informeert hij naar de plannen voor de nieuwe weg Veghel-Lieshout.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 4 maart 1952.   Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad aan Hendrikus Jonkers mede te delen dat de gemeente een weiland op de Biezen niet wil verkopen, maar wel wil ruilen. Een bericht met dezelfde strekking wordt aan A. Kremers gestuurd, die een perceel weiland op Corsica wil kopen. Dit conform het advies van B&W.

Kasboekjes van de rijvereniging in bezit van Cor Coppens.   In 1952 ging de rijvereniging op concours naar o.a.: Mariaheide (22 mei), Zeeland (15 juni) en Schijndel (6 juli).

De Gelderlander, 12 maart 1952.   'Zondag kwamen in Tilburg de R.K. muzikanten van het Bossche Diocees bij elkaar en warden de data vastgesteld voor de te houden festivals in de komende zomer. (..) Zijtaart bij Veghel, op 17, 18, 22 mei.'

Doc. GAvB.   Van 19 tot 22 mei 1952 was er een festival op Zijtaart, gevolgd door een kindsheidsoptocht op 25 mei.

Brabants Dagblad, 27 januari 1962.   In 1952 ging de fanfare voor het eerst op concours. Men moest met een tweede prijs genoegen nemen.

Foto: collectie Harrie Vervoort.   In hetzelfde jaar vierde de fanfare haar 50-jarig bestaan.

Foto: collectie Harrie Vervoort.   De RKJB vierde in 1952 haar 30-jarig bestaan.
'Zijtaart', 41; Doc. GAvB.   Gemigreerd in 1952:
- 10 april 1952
Antoon van Zutphen en echtgenote Marie, en zoon en dochter, dochter Anneke bleef in Nederland.
- Een dochter van Tinus van de Tillaart (Tien de Weuw) met gezin. Riet van de Tillaart vertrok naar Canada en hun zus Mien naar Nieuw-Zeeland.
- Het gezin Van den Elzen - Raaijmakers, Eerde en Zijtaart

Brabants Dagblad, 13 juni 1961; 23 oktober 1976.   Toon van Zutphen emigreerde in 1952 naar Canada. Zijn kippenhok werd gebruikt door het in 1951 opgerichtte Genoveva-gilde en het meisjesgilde kwam op straat kwam te staan. Pastoor A. van de Bult was zo vriendelijk het zogenaamde knekelhuisje op het kerkhof af te staan. 'Het was een wat griezelige gildehal, als men weet dat het knekelhuisje diende om lijken te herbergen. Het KMG kon kiezen of delen: ophouden te bestaan, of intrek nemen in het knekelhuisje. De vereniging koos voor dat laatste. Ze hebben er ruim vier jaar bijeenkomsten gehouden.'

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 10 juni 1952.  

Graard van Boxmeer vraagt in de gemeenteraad hoe het staat met de verkoop van het bouwterrein te Zijtaart aan Harry Bolk. De houtmijt van Janus Brugmans staat blijkbaar op die gemeentegrond. De burgemeester antwoordt dat hij in de volgende raadsvergadering waarschijnlijk meer weet.

Verder verzoekt Graard van Boxmeer om verbetering van het wegdek van de weg langs de Zuid-Willemsvaart tot aan de Zijtaartseweg. De burgemeester zal dit opdragen aan de directeur van gemeentewerken.

Adrianus van de Ven informeert naar de mogelijkheid van aansluiting op de waterleiding van de buurten Hemel en Zondveld. De burgemeester zegt dat dit verzoek is doorgezonden aan de waterleidingmaatschappij.

Christ van de Ven informeert naar de beslissing op het verzoek om in het hartje van Zijtaart het vuil te doen ophalen. De burgemeester zegt dat dit verzoek is doorgegeven aan gemeentewerken.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 30 juni 1952.  

De burgemeester licht toe dat Harry Bolk de volle diepte van het perceel naast dat van Jan Dortmans wil kopen. Tot 40 meter diepte bedraagt de prijs per meter f 1,25 en verder naar achter 50 cent per meter. Graard van Boxmeer vindt 1 gulden per vierkante meter wel genoeg. Harry Bolk krijgt in vergelijking met Jan Dortmans maar een smal front. De burgemeester is verwonderd, nog niet zo lang geleden hebben de Zijtaartse raadsleden het perceel op f 2,50 per meter getaxeerd. Op een vraag van Christ van de Ven antwoordt de burgemeester dat Harry Bolk f 1,25 wil betalen. De raad beslist aldus zonder verder overleg.

Graard van Boxmeer vraagt of die ene woning in Zijtaart, die ook vroeger al aangesloten had kunnen worden op het electriciteitsnet, nog in aanmerking komen voor de gemeentelijke bijdrage van 25 %? “Nee, dat kan nu niet meer,” antwoordt de burgemeester.

Doc. GAvB.   Op 1 juli 1952 brandde het achterhuis van Antoon van den Oever af.

Foto: collectie Evert Bosch.   1952 Reisje Limburg.jpg (250534 bytes)In 1952 ondernamen de leden van Jong Nederland een reis naar Belgie.

Informatie van Theo (zoon van Piet) van den Elsen (Oss) op 13 april 2007.   In 1952 werd Piet van den Elsen aangesteld als onderwijzer aan de jongensschool in Zijtaart. Hij haf les aan de eerste en tweede klas. De eerste twee jaar woonde hij in Veghel. Van 1954 tot 1959 woonde hij op (huidig adres) Pastoor Clercxstraat 24. In 1959 kreeg hij een aanstelling in Oss en verhuisde de familie naar Oss.


Foto: collectie Janus en Dina van Nunen.   1952-08-03 Soffelt kermis.jpg (192690 bytes)Op zondag 3 augustus 1952 was het kermis op Soffelt. Op deze foto brengen Jan van Boxmeer en zijn vrouw Regina van Nunen met hun zoontje Hans een bezoek aan de kermis.

Heemkundige kring De Oude Vrijheid, Staffanfare van de NCB 1938-1966 Sint Oedenrode. Uniek muziekkorps te paard (Sint-Oedenrode 2009) 31..   Wanneer de Staffanfare van de NCB ergens een meerdaags optreden had en er ’s nachts gebivakkeerd moest worden, moesten de ouderen nogal een corrigerend optreden. De plaatsvervangend dirigent, Ties Habraken uit Zijtaart, vertelde achteraf dat de Staffanfare meer was voor vrijgezellen, die dus ook gemakkelijker van huis konden. Ties was getrouwd en als gediplomeerd dirigent had hij gezag over de jeugd. Al ze ’s nachts al te luidruchtig doorgingen, sprak Ties hen toe, dat ze de volgende dag nog heel wat te verzetten hadden. Dan was het stil.

Ut Ujese op z’n Ujes. Een boek geschreven door Udense mensen o.l.v. Ad Vrenssen. Verhaal verteld door Harrie Sanders.
 

Rnd un troouwerij.

‘t Wr in niggentienhonderdtweenvijftig in de maond augustus, p unne skonne, znnige dag. De boere dinne al vrg ‘t vld in um te hojje n te kste. ‘t Wr in d’n tijd, dtter nog veul mi de hnd gedaon moes worre. ‘t Wr dik hard werreke. Mar ut is evvel k zoo, d as ‘r sooves iets te feste vieel of dtter wa anders te viere wr, dan waore ze lichelek van de pertij.

Now, p dieje dag wr ‘r iets aparts aon de hnd: d’r gng ‘r enne troouwe out dns bi mi un Sijtertse n die kwme nao die troouwerij sme in de bũrt woone. Daorum stke de biltrluij de koppe be mekre um ‘r iets skons af te mke. Ze begsse mi te peele, lik as ze d nuumde: ze gnge ut hous versiere mi denne, blmkes, kranse, slingers n nuum mar p. Daor vieete ze d’n tijd vur want ut moes wel gef zijn. ‘t Mog nie rmmelig zijn ; ut hous moes ‘r skon outzien! Want d durske kwm out ‘n durrep, hier ‘n hel nd vandaon n vi’ir tw heel wijt eweg. Diksentijds wonde de twee, die gnge troouwe, rillek kort be mekre in de bũurt. n di vrommes kwm hellemaol out Sijtert n moes daorum mee unne goeie keek p d’r nj brt n brluij krijge!.

Mar nivve d peele protte ze ok meepesant vver wa ze vr prulderij out zon haole. Kik, wa kojngesstreek d hi ‘r b in dieje tijd. Nee...., d wis de bi mar ok zellie, die gonge troouwe. Ze wisse ok van ze leeve nie, wa die brluij out zon vreete, mar dtter ieet z gebeure: d wis alleman. Um alvast wa in vurre te hebbe, haolde ze smres betijds de ijer out de hennekoj, want die zon sooves zeeker van ps komme. Want wie lust ‘r ummers gen ij...., wanne?

Umd de broud out Sijtert kwm troouwde ze daor ok n wier daor d’n hellen dag hut fest gevierd. Ge had ‘r as bė dan evvel niks mi te mke, mi alles watter p zonnen dag gebeurde n ge zgt ‘r as b al hellemaol niks af, want ‘t wr ummers veuls te wijt eweg. n um te gaon keeke wr al hellemaol zund van d’n tijd ; ge hget daor veuls te druk viir mi van alles n nog wa.

Mar sooves kwme de bi wer ben. Nie um te peele, neeje, d wr al kloor! Nee, now gnge ze is keeke n beproote wa ze zon doen um de getroouwde ut z lastig muggelek te mke um ut hous binne te komme. Mar ze begosse mi te rikrooje wa ze in of rontelum ut hous kosse aonvange Daor lge un hel de! zakke semnt in de skuur. Die wiere v ‘t grotste gedelte al vast in de klder gesjoouwd. Daomoo gnge ze ut dak op; ze brochte un olling liddekant naor de nok van ‘t hous n d wier krk fter de skorsteen ner gezet mi twee skon aonge trokke, groowte pppe d’r in. Aon d’n andere kant van de skorsteen makte ze unne kijnderwge vst, mi un kiendjes-pop d’r in. Mar tow iemes zun ge wa al te stivvig vst hieel aon de skorsteenplaot skf de plaot van de skorsteen af n gng mi donderend geweld. umbieg. Ze vieel, krk tusse twee mide in, die p de misse stime te keeke....! En laot now krk dees twee drskes van te vrre al gezid hebbe, d ze ut nie te bnt moese mke. Now, d za’k oe vertelle..., d’r kwm wa los be die twee, tw ze z verskoote wre.

Mar tw ze wa veul tekeer gnge, vieete ze ze mi un paor man 0p n lieete ze in de voejersieloo zakke, die daor vlak b gegrve wr. Van daor out ksse ze toch nog bekant alles zien watter gebeurde p de misse. En van de nder vrollie ha intusse de ijer gebakke n kwm die brenge. Ze gnge mi z’n alle p de zakke semnt zitte, die daor nog lge. Ze haolde ok de twee vrollie wer out de sieloo. Die ksse now ok mee eete van die gebakke ijer. Ut wre ‘r skat ik zon zestig. Toew ze daor zte te praote, zin ‘r iemes:”Wette wa we wr nog kanne doen? We sjoouwe die zakke semnt nog efkes tigge de mildeur aon, dan kan ie die nie van de stal af oope krijge n de nder legge we tigge de viirdeur aon. Dan hittie aorig wa te sjouiwe viird ze binne kanne”. D dinne ze nog efkes! Dan kos d’n bruigem z’n ge nog is z’n bst outkuure um die zakke wer aon de kant te krijge.

Daornoo gnge ze b n van de b unnen goeie bak koffie vatte um alles nog is noo te praote: wa ze dchte van di nj stel n hoe lastig ut vi’ir die twee z worre um binne te komme. Ze vieete ok nog un fleske bier out ut krtje n drn ke d’n dag n ut wrek af mi unne goejen aauwe kloore. Tevreeje vver al die prulderij die ze outgehaold han, gong ielekendeen wer p hous aon, zich verkneukelend p de mrege die komme z...!

Wie die bruid uit Zijtaart was die in augustus 1952 met iemand uit Uden trouwde, vertelt het verhaal niet. Misschien Jans Vervoort?

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 12 augustus 1952.   Adrianus van de Ven vraagt in de raad voor de zoveelste keer om het lichtpunt in de Doornhoek te verplaatsen.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 11 september 1952.  

Graard van Boxmeer vraagt in de gemeenteraad of uit het feit dat er in de buitenwijken blusreservoirs worden aangebracht, moet worden opgemaakt, dat de waterleiding niet zal worden doorgetrokken. De burgemeester zegt, dat men deze conclusie niet mag trekken. Adrianus van de Ven zou graag zien dat een gedeelte van het geld wordt gebruikt voor de aankoop van brandslangen voor de buitenwijken. De burgemeester antwoordt dat voor Eerde al brandslangen zijn aangekocht en dat dat volgend jaar ook kan gebeuren voor Maria-Heide en Zijtaart, nu ook deze plaatsen op de waterleiding zijn aangesloten.

Een begrotingswijziging voor 1952 heeft betrekking op de aanleg van de nieuwe weg Veghel-Lieshout, waarvan de kosten door de gmeente bij een breedte van 5 meter worden geraamd op ruim f 192,000. Vanwege subsidie staat het voor f 175,000 op de begroting. Bongaerts vraagt of Veghel de weg toch zal aanleggen, als Lieshout niet meedoet. De burgemeester antwoordt dat het zeker is dat Lieshout niet meedoet. Ook is vergeefs geprobeerd om er een provinciale weg van te maken. Bongaerts vraagt wat de voordelen voor Veghel zijn van deze weg. De burgemeester zegt dat Veghel dan ook in die richting wordt ontsloten. Bongaerts vraagt of die weg werkelijk zo belangrijk is voor de inwoners van Zijtaart. Welk voordeel zien zij er in?

Christ van de Ven verwacht dat Zijtaart busverbindingen zal krijgen met Veghel en Lieshout. Dat zal een hele verbetering zijn voor Zijtaart. Adrianus van de Ven vindt, dat Zijtaart ook wel eens van die slechte weg bevrijd mag worden. Men moet de mensen maar eens horen praten, nu Eerde een nieuwe weg heeft gekregen! Bovendien lag vroeger langs de weg allemaal heidegrond, die inmiddels al lang ontgonnen is. Bongaerts vindt dat het doortrekken van de weg daarmee nog niet voldoende gemotiveerd is. De burgemeester zegt dat hij de weg in de eerste plaats van groot belang acht voor de boeren, die daardoor hun grond beter kunnen bereiken. Daarnaast is de weg ook van belang voor de middenstand van Veghel, omdat Veghel ook van die richting beter kan worden bereikt. Van Boxtel vindt dat Maria-Hout en Lieshout er gerust wat voor over mogen hebben. Adrianus van de Ven: “Ik hoop dat de weg zo spoedig mogelijk zal worden aangelegd.” Burgemeester: “Dat heeft de gemeente niet alleen in handen.” Adrianus van de Ven geeft de verzekering dat de weg goed zal worden geopend, als hij klaar is. Zonder stemming besluit de raad tot begrotingswijziging.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 20 oktober 1952.  

Volgens de winkelsluitingswet van 1951 mag de gemeenteraad op verschillende punten verschillende sluitingstijden toestaan. Het betreft hier vooral het instellen van een koopavond, het bepalen van een halvedag-sluiting, de zondagsluiting en dergelijke. Christ van de Ven zegt dat men er rekening mee moet houden dat de bakkers in de buitenwijken niet om zes uur klaar kunnen zijn met hun bestellingen. Dobbelsteen vindt dat de winkeliers de uren van openstelling op zondag zelf mogen bepalen. Christ van de Ven is het daar mee eens: “ In Zijtaart woont een bakker, die tevens snoep verkoopt. Vele jongelui stellen er prijs opzondags ‘s middags sigaretten of snoep te kunnen kopen. Hij vindt dat trouwens ook beter, dan dat ze hun zakgeld opzuipen…” De burgemeester: “Ik wens het woord ‘zuipen’ in vergaderingen van de raad niet te horen! " Christ van de Ven: “Ik bedoel opdrinken.”

Van Boxmeer zou de opening van winkels op zondag van hogerhand willen bepalen, bijvoorbeeld van 3 tot 7, dan komt de zondagsheiliging niet in gedrang. De burgemeester zegt dat de zondag-openstelling alleen geldt voor winkels die uitsluitend of in hoofdzaak gebak enzovoorts verkopen. Het is dus twijfelachtig of de bakker in Zijtaart daar wel onder valt. Er wordt uiteindelijk besloten dat de winkeliers het zelf mogen bepalen. De raad vergadert verder over welke dagen de winkels verplicht open moeten zijn. Graard van Boxmeer zou graag zien dat ook de kermisdagen in Zijtaart erin worden betrokken.

B&W stellen voor om mee te gaan met het verzoek van de middenstand om de winkels in Veghel op maandagmorgen en op dinsdagmiddag te sluiten. Wel vindt hij dat op dindagmiddag de bakkers en groenten- en fruithandelaren wel open moeten blijven. Christ van de Ven meent dat men er in Veghel zo op stond om verse groenten en vers brood te hebben. Dit blijkt nu helemaal niet. In Zijtaart houdt men daar wel van. Hij steunt daarom het voorstel. Adrianus van de Ven is voorstander van het verzoek van de middenstand. Ook is het van belang dat de groenten- en fruithandelaren op dinsdagmiddag kunnen venten. Vooral het zomerfruit moet direct aan de man gebracht worden. De burgemeester is er voor om de halvedagsluiting zoveel mogelijk op dezelfde middag te bepalen, anders weten de mensen op den duur niet meer, wanneer zij terecht kunnen. Of de mensen in Veghel kieskeurig zijn, zoals Christ van de Ven zegt, zal de raad uitmaken. Men besluit als voorgesteld, maar op dinsdagmiddag mogen dan door de bakkers en groenten- en fruithandelaren geen kruidenierswaren worden verkocht.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 20 oktober 1952.   Zonder beraadslaging besluit de raad tot het verlenen van een bijdrage van 25 % in de kosten van aansluiting van het pand Zijtaart A81 aan het electrisch net aan A. van Eerdt (huidig adres: Bresser 26), overeenkomstig het voorstel van B&W.

De Bond van Bijenhouders van de N.C.B. verkeert in grote moeilijkheden. B&W adviseert om geen subsidie te geven. Raadsleden wijzen op het belang van de bijen voor de bestuiving van fruitbomen. Adriaan en Christ van Ven pleiten beiden voor een kleine subsidie. Graard van Boxmeer zegt dat B&W vindt dat de standsorganisaties maar moet subsidieren. Hij merkt op dat de Boerenleenbank van Zijtaart al een handje heeft geholpen. De burgemeester zegt dat hij bijenhouden meer als een soort sport beschouwt. Ook zouden Sint-Oedenrode en Schijndel bij moeten dragen en hij heeft gehoord dat de vereniging feestavondjes organiseert op kosten van de kas. Meer discussie volgt. B&W stellen dan een subsidie van f 50,-- voor, onder voorwaarde dat ook aan Schijndel en Sint-Oedenrode subsidie wordt gevraagd en dat men moeite doet om meer interesse in bijenhouden aan te kweken bij jonge mensen. Dit voorstel wordt door de raad aangenomen.

Inv. nr. 1105, notulen van de gemeenteraad, 23 december 1952.  

Zonder stemming of beraadslaging besluit de gemeenteraad medewerking te verlenen aan het bestuur van de r.k. meisjesschool te Zijtaart voor het aanleggen van een doorspoelinrichting met closet, overeenkomstig het voorstel van B&W.

B&W stellen voor een bouwterrein te Zijtaart te verkopen aan M.C. (Tjeu) van den Tillaart en (diens broer) P.L. (Piet) van den Tillaart (die later van de koop af zou zien en op Hoeve Corsica kwam wonen) voor f 0,75 per vierkante meter. Christ van de Ven meent dat de fruitbomen op het terrein nog veel waard zijn. De burgemeester denkt dat ze ongeveer f 15 per hoogstam en f 5 tot f 10 per struik waard zijn. “Weet de huurder van deze grond, dat hij het terrein moet afgeven?” vraagt Graard van Boxmeer. “Kan de huur ten alle tijde worden beindigd?” Verder vraagt hij of op een bepaalde afstand van de weg moet worden gebouwd. Adrianus van de Ven vraagt of de kopers dit bedrag willen betalen. De burgemeester zegt dat de koper de zaak zelf moet regelen met de huurder. Er hoeft geen voortuin te zijn, het huis kan betrekkelijk kort bij de weg gebouwd worden. Kopers hebben gezegd dat ze f 0,75 per meter willen betalen. De raad gaat accoord.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads