Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1926


Veghelse Courant, 23-1-1926   Advertenties in de Veghelse Courant

Veghelse Courant, 23-1-1926

  Zijtaart. Woensdagavond hebben ongenoode gasten tijdens afwezigheid van den eigenaar en bewoners bij den landbouwer B. een bezoek gebracht aan diens woning. Vermoedelijk hebben zij op ‘t uitgaan van B. gewacht daar hij omstreeks zeven uur het huis heeft verlaten, terwijl bij zijn thuiskomst omtrent 9 uur alles in wanorde lag. De kast was opengebroken en den inhoud over den vloer verspreid, bedden, tot zelfs het stroo van de bedden, lag op den vloer, ook op den zolder schijnt iemand geweest te zijn. Aan geld wordt 3 à 4 gulden vermist. Naar wij vernemen moet in de keuken een raam stuk geslagen zijn waar de inbreker(s) door in de voorkamer kunnen komen. Mocht het de politie gelukken de(n) dader(s) te pakken te krijgen.

Het Centrum, 26 januari 1926.   Vijfde verantwoording van het R.K. Huisvestings-comité te ‘s Bosch: (..) Door het R.K. Huisvestings-comité te ‘s Bosch werd tot Zondagmorgen ontvangen: (..) Comité Zijtaart f 467,50; idem Mariaheide f 135, idem de Eerde f 335.

Veghelse Courant, 30-1-1926   Door de fanfare St. Cecilia en de toneelvereeniging De Toekomst alhier zal op Dinsdag 2 en Woensdag 3 Februari in de zaal van den heer L. van Dam een Muziek- en Tooneeluitvoering worden gegeven. Door de fanfare zullen een zestal muzieknummers worden gespeeld, waarna door de tooneelvereeniging zal worden opgevoerd het drama in drie bedrijven Broederhaat, benevens nog een blijspel in drie bedrijven Jonas de Recruut. De diverse rollen zijn in goede handen. Waar deze vereenigingen bij de vorige uitvoeringen een schitterend succes hadden, waarbij de zaal te klein bleek, wenschen wij hen ook ditmaal een druk bezoek.

Veghelse Courant, 30-1-1926

  De Zomertijd. Naar wij vernemen heeft de minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw bepaald, dat in 1926 de zomertijd zal aanvangen 15 Mei en eindigen 3 October.

PA Zijtaart, doopboek.   Op 12 februari 1926 kreeg Henrica van Eert een buitenechtelijke dochter, Allegonda Antonetta. Bij haar huwelijk op 14 januari 1930 met Adrianus Opheij werd de kleuter een wettelijke dochter van het echtpaar.

BHIC, kantongerecht Veghel,, toegang 42, inv. nr. 84,  vonnis 93, dd. 12-2-1926   Gerardus Wilhelmus van Eert, geboren 3-1-1906, wonende op Biezen G 137 (Biezendijk 27). Hij had een mol vervoerd zonder schriftelijke toestemming van de koningin. Hiervoor twee gulden boete.

Veghelse Courant, 26-2-1926

  Vorige week werd door onze Fanfare Cecilia en tooneelvereeniging De Toekomst een zeer genoeglijken avond verschaft. De muzieknummers werden, aangezien het geringe ledental, zeer goed uitgevoerd, waarna door het tooneelgezelschap een paar zeer mooie tooneelstukken werden opgevoerd.

Vooral in het blijspel Jonas de Recruut werden de lachspieren nog eens terdeeg in werking gesteld. Klaas Kruk en Jonas zijn zoon waren zeer goed voor hunne rol geknipt, trouwens alle rollen waren goed verdeeld, zoodat het een zeer mooi geheel uitmaakte. Wij wenschen dan ook beide gezelschappen een spoedig tot weerziens toe.

Veghelse Courant, 26-2-1926   Maandag 15 Februari hield de Jonge Boerenstand alhier een excursie naar Veghel met het doel om de nieuwe Stoomzuivelfabriek St. Lambertus en de gebouwen van den N.C.B. te bezichtigen.

Eerst namen we een kijkje in de Stoomzuivelfabriek, waar we onder geleide van den Directeur, den heer Bierens, alles in oogenschouw namen en stonden verbaasd dat alles zoo doelmatig ingericht was. Eerst gingen we naar de boterkamer, de roombakken, de afkoelers en het onderzoektoestel op vetgehalte volgens methode van Gember en zagen hoe de trommel met verbazende snelheid van ruim 1200 keeren per minuut ronddraaide. Verder gaf de Directeur nog eenige nuttige wenken voor contrôle over de koeien. Bij de ontroomers zagen we hoe schier zuivere melk bij ontroomen nog veel vuil achterlaat. Na nog een kijkje genomen te hebben in den kelder bij de koelmachine en bij de waterreiniger werd het tijd om te vertrekken waarna de Voorzitter, den heer Bierens bedankte voor zijne begeleiding en duidelijke uitleg.

Daarna gingen wij de fabrieken van de N.C.B. bezichtigen. De heer de Visser geleidde ons naar het kunstmestmagazijn, veevoederpakhuis en maalderij. Ook zagen wij de mengmachine om lijnmeel en melasse te mengen, alsmede het laboratorium. Nadat door den Vooritter een woord van dank werd gebracht aan den heer de Visser voor de uiteenlegging der diverse machines en de bezichtiging der gebouwen keerden allen hoogst voldaan van deze excursie huiswaarts.

Veghelse Courant, d.d. 20-3-1926   Zijtaart. Zaterdag slaagde te Kampen voor het examen Veeverloskunde de heer Adriaan Oppers. Het diploma werd hem tevens ter hand gesteld. Den geslaagde proficiat.

 
Veghelse Courant, d.d. 3-4-1926   Op Woensdag 7 en Donderdag 9 April zal in de openbare school een Missietentoonstelling gehouden worden. Deze tentoonstelling is geopend des voormiddags van 9-12 en ‘s namiddags van 1-6 uur. Tevens zal op beide dagen door de Tooneelvereeniging “Onder Ons”, gevormd uit de leden der Missienaaikring, om 3 uur een uitvoering gegeven worden alleen voor Dames, en Woensdag om half één voor schoolkinderen.

Als hoofdnummer prijkt op het program “Het sterretje van Betlehem”, Kerstspel in 3 bedrijven, benevens nog eenige blij- en kluchtspelen in 1 bedrijf. Het geheel belooft een prachtige uitvoering te worden. Komt allen zien en steunt ook met een kleinigheid de Missienaaikring welke vereeniging zich voor dit alles gedurende het geheele jaar zooveel moeite en werk getroost om den Missionarissen in den vreemde te kunnen bijstaan.

 
BHIC, KR Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 84, rol 287; mededeling Antoon Vissers d.d. 21 januari 2006.    Johanna Henrica de Visser, geboren Zijtaart 6 augustus 1907, winkelierster wonende Zijtaart G 62. Een proces verbaal van 19 april 1926 opgesteld door de marechaussee en onbezoldigde rijksveldwachter Kort. Antoon Vissers lichtte toe: Het winkeltje in het pand Pastoor Clercxstraat 19 was aanvankelijk voor mijn schoonmoeder Anna de Visser, omdat ze niet verder mocht studeren maar thuis moest helpen. Ze had er echter geen papieren voor en is daarom in 1926 daarvoor een keer bekeurd.

Veghelse Courant, d.d. 10-4-1926   Vorige week Vrijdag omstreeks 3 uur namiddag ontstond op het gehucht Krijtenburg brand in de boerderij bewoond door den landbouwer H. van Rijbroek, in eigendom toebehoorende aan H. Vogels te Veghel. Het woonhuis en de daarachter gelegen schuur brandden tot den grond af. Behoudens een kalf, dat in de vlammen omkwam, werd het vee en het grootste gedeelte van den inboedel gered. +/- 90 vat rogge, 10 vat haver, eene groote partij aardappelen, eene ploeg en verder landbouwgereedschap gingen verloren. Een en ander is verzekerd bij den N.C. Boerenbond, Afdeeling Veghel. Vermoedelijk is de brand ontstaan in den schoorsteen op zolder.

Intevieuw met Jaantje van de Ven - van Sleeuwen op 28 februari 2007.   Driek Reijbroek was in 1926 afgebrand. Die familie logeerde de hele winter bij Toon van Sleeuwen op de schuur. Driek Vogels bouwde een nieuw huis (nu Krijtenburg 5), het oude huis stond een stuk verder naar achter. Driek Reijbroek is hierna naar het Dorshout in Veghel verhuisd. Hannes van Zutphen ging in 1927 trouwen met Mieke van Asseldonk. Hij wilde het huis toen huren. “Da huis kunde gij niet krijgen, want Mieke van Asseldonk krijgt het,” zei Driek Vogels plagend tegen Hannes van Zutphen. Mieke van Asseldonk werkte toen bij Driek Vogels, vandaar dat zij het huis konden huren.

Willem van Stiphout, Uit ’n dagboek van een verhuizer (Oirschot, oktober 1984) 27.   Op Krijtenburg brandde de boerderij van Reijbroek af. De harde wind waaide de vonken naar de met stro gedekte boerderij van Toon van Sleeuwen. Pastoor Kamp was er eerder dan de brandweer. Er werd gezegd, dat velen getuigen waren dat hij de wind verdraaide, waardoor een tweede boerderij gespaard bleef. De brandspuit moest opgehaald worden door een buur met een paard. Dan met vele handen pompen. Soms weinig water, alleen een waterput, die gauw leeg was.
Veghelse Courant, d.d. 10-4-1926   Woensdag en Donderdag had alhier een Missietenttonstelling plaats. Al hetgeen gedurende het jaar 1925 gemaakt werd stond tentoongesteld hetwelk werkelijk de moeite waard was om te zien. Behalve een groot aantal kinderkleedjes zagen wij onder andere een prachtige stool en verdere benoodigdheden voor den priester-missionaris. Ook werd een prachtige Tooneeluitvoering gegeven. De op het program voorkomende stukken werden schitterend opgevoerd. Alle rollen waren in goede handen, zoodat het publiek over deze uitvoering dan ook ten hoogste voldaan was. De zaal was ook beide dagen goed bezet. De ingezamelde gelden komen allen ten bate der Missiën. Een woord van dank aan de ijverige leden der Missienaaikring is hier zeker niet misplaatst.

Veghelse Courant, d.d. 1-5-1926   Bij gunstig weer zal a.z. Zaterdag om 5 uur onze Fanfare “Cecilia” evenals vorige jaren een muzikale wandeling maken door ons dorp.

Veghelse Courant, d.d. 1-5-1926   Naar wij vernemen zal op zaterdag 8 Mei de H. Missie geopend worden, deze wordt gegeven door de E.E.P.P. Capucijnen.

Willem van Stiphout, Uit ’n dagboek van een verhuizer (Oirschot, oktober 1984) 33.    Op zaterdag 8 mei 1926, op 62 jarige leeftijd, stierf grootmoeder Barbera van Eerdt. Dokter Verbeek die de lijkschouwing hield, liet zijn auto en chauffeur in Zijtaart in het dorp achter, met een zwaaiende stok wandelde hij over onze schoolweg en kerkweg (over het Hoog). Hij vertelde later dat hij wilde genieten van het kronkelende paadje door de korenvelden waaruit de leeuwerikken opschoten en zwevende daarboven hun hoogste lied zongen. De mooie knotwilgen langs de sloot zaten vol met kikkers, de weiden stonden vol met goudgele paardebloemen, het was een lust voor het oog. Drie dagen later liep daar de hele familie met de buren achter de kar, waarop de doodskist van grootmoeder.

Willem van Stiphout, Uit ’n dagboek van een verhuizer (Oirschot, oktober 1984) 33-34.    Niet lang daarna stierf onze vroegere achterbuur op Krijtenburg Jaan Verhoeven. Hun huis hoorde nog net bij de parochie Rooi en ze werd daar begraven. Vier vrouwen die niet fietsen konden, zijn op de kar op de lijkkist gaan zitten. Op een gegeven moment bonkte de kar zo hard in een gat dat twee vrouwen van de lijkkist vielen. De vrouwen wilden van de kar springen, omdat er een stem van het lijk gehoord was. Er waren er bij die een doodskleur kregen. De vier die op die kist zaten, waren Netje van Asseldonk, de schoondochter Tonia Kweens, Mie Fransen en mijn moeder, Johanna der Kinderen. De vrouwen stonden doodsangst uit, want zij wisten dat de overledene kon heksen. Er werd hardop gebid dat de stem zich niet meer zou laten horen. Nu werd bepraat dat iedereen gezien had, dat het lijk de dag tevoren een oog open had. Zouden ze het met Toon, haar zoon, bepraten? Maar die was al wat vooruit gereden. Dingeman Schillings, haar schoonzoon, was nog bij de kar. Die zei: “Dat was lucht die nog in het lijk was en met die hevige schokken kwam het er uit.”

BHIC, kantongerecht Veghel,, toegang 42, inv. nr. 84, vonnis 278  dd. 28-5-1926   Martinus Thijssen, geboren 18-10-1895, landman, wonende Zijtaart G 125 (Corsica 14). Volgens getuigenverklaring van Josephus H.C. van Lieshout, ambtenaar der sociale verzekering te Veghel, heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan wanbetaling. Gerardus van der Burgt, 19 jaar, geboren te Nistelrode heeft als dienstknecht bij Martinus Thijssen en wel van 15 augustus 1924 tot zes weken voor Sint Mathijs en wel tegen een loon van fl. 110,- per jaar met kost en inwoning. Het loon werd niet geregeld betaald, doch wel na verzoek.

Johannes de vader van Gerardus van der Burgt, wonende te Nistelrode, verklaarde dat zijn zoon van 15 augustus 1924 tot 16 januari 1926 in dienst is geweest bij Martinus Thijssen en dat het loon aan hem en soms ook aan zijn zoon werd betaald. Verdachte zelf gaf aan dat Gerardus van der Burgt in bewuste periode maar vier dagen in de week bij hem werkte en bekende nooit voor hem geplakt te hebben voor de sociale verzekering. Vrijspraak.

Veghelse Courant, d.d. 5-6-1926   Advertientie in de Veghelse Courant. Dorus van Asseldonk woonde op Pastoor Clercxstraat 22.
Utrechts Nieuwsblad d.d. 20-8-1926   Een bereidwillige helper! Te Zijtaart, een buurtschap van de Brabantsche gemeente Veghel, woont een landbouwer, die dezer dagen zijn stal met een nieuwe koe verrijkte. Het dier naar de boerderij leidend, ontmoette de landbouwer op zijn weg een man, hem onbekend, maar in ieder geval bereidwillig genoeg om met het vervoeren der koe behulpzaam te zijn. Ter bestemder plaatse aangekomen, schonk de tevreden landbouwer den dienstvaardigen onbekende een belooning en stond hem een zitje af aan zijn gastvrijen disch. Ook een nachtverblijf in het hooi, daarna gevraagd, werd hem niet geweigerd.

Toen den volgende ochtend heel in de vroegte de herbergzame landbouwer in de schuur kwam, bemerkte hij echter tot zijn niet geringe verbazing, dat z’n vriendelijke logé en bereidwillige helper niet meer te vinden was. Bovendien bleek ook zijn zoo goed als nieuw rijwiel spoorloos verdwenen. Tevergeefs zoekt men thans naar den man, dien de landbouwer op zijn weg ontmoette.

Het Centrum, 23 augustus 1926.   'Examen Landbouwkunde L.O. Wageningen. Geslaagd (..) A.H. van den Donk, Zijtaart.'

GA Veghel, inv. nr. 32, fol. 154v.   Onderwijzer Antoon Hendrik van de Donk te Zijtaart informeerde de gemeenteraad dat hij is geslaagd voor de akte lager landbouw onderwijs. De burgemeester memoreerde tijdens de raadsvergadering van 2 september 1926 dat Van de Donk bij zijn benoeming als hoofd der school te Zijtaart had toegezegd voor deze akte te zullen gaan studeren. “Wij kunnen”, zei de burgemeester, “de heer Van de Donk feliciteren met zijn behaalde succes en we hopen in de toekomst van zijn diensten te profiteren.”

Brabants Dagblad, 2 februari 1982.    De Rooms katholieke Jonge Boerenstand had vanaf 1923 een proefveldje naast de pastorie, waar later de jongensschool stond. In 1926 later werd overgegaan naar proefveldjes op bedrijven van leden.

Verteld door Graard van Eert op 27 februari 2007.    Graard van Eert, geboren in 1915, ging naar school waar later het verenigingsgebouw was. Hij moest altijd de krant naar Johan van Eerd brengen. "Met de complimenten van de meester, hier is de krant," moest hij dan zeggen.

Mededeling d.d. 14 januari 2007 van Marietje van de Wijgert - Kanters en op 27 februai 2007 door Graard van Eert; foto: collectie Miep van Eert - Bek.   1942 Frits van Eert.jpg (281511 bytes)Op 26 oktober 1926 werd Godefridus, zoon van molenaar Johan van Eert en Gerardina van Hoof ('Dina de Mulder') geboren. Later werd hij Fritske de Mulder genoemd. In Zijtaart ging al snel het verhaal ging al snel rond, dat de eigenlijke vader Cor Spruijt was, de molenaarsknecht. Pater de Koning verhaalde later vaak de anekdote dat pastoor Kamp op kraambezoek ging en zei: “Zo, we komen eens naar de kleine spruit kijken.Op de foto van ongeveer 1942 zitten van links naar rechts: Cor Spruijt, Frits van Eert, Dina de Mulder en twee onbekende personen.

Graard van Eert: "Cor Spruijt was een kameraad van Harry der Kinderen. Het waren een beetje aparte mensen. Ze stonden tijdens de mis altijd achterin de kerk en zoiets allemaal."

 
GA Veghel, inv. nr. 32, fol. 71.   Tinus Vervoort lag op zijn achtste twee dagen in de stuipen. Hij sloeg de dokter en zuster in hun gezicht, maar hij hield er gelukkig niks van over. Bij Vervoort waren ze toen allemaal ziek, behalve opa (Sebastianus van der Brugge), Piet Vervoort en Jans Vervoort. Het was Roodvonk en dat was besmettelijk, daarom noemde men het maar Rode Hond, anders kwam er niemand werken. Mie van Asseldonk en Dina van de Broek hebben toen als meid ‘voor’ gewerkt, en Jan de Koning en Bert van de Rijt ‘achter’ op de voerderij als knecht. De drie gezonden hebben toen de hele winter bij buurlui Jaan en Jan van Asseldonk gewoond.

 
Tilburgse krant d.d 27-8-1926  

De landbouwer J. v. d. O. te St. Oedenrode op Jekschot miste een dezer dagen een zijner malen. Na enig zoeken werd het kadaver gevonden in een sloot. De oren waren van den kop gevreten en over de gehele lengte van den rug was het vlees weggevreten en zelfs de ribben waren doorgebeten. In de nabijheid vond men sporen van grote klauwen, zodat men vermoedt, dat een of ander roofdier de moordenaar is.

 
BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42, inv. nr. 85,  dd. 26-11-1926   Martinus Thijssen, geboren 18-10-1895, landman,  wonende Zijtaart  G 125 (Corsica 14). Op 5 oktober 1926 is door de inspecteur van de veeartsdeskundigen mond- en klauwzeer geconstateerd  in zijn stal. Martinus bekende dat zijn beesten ziek zijn, maar wist niet dat het mond- en klauwzeer was. Hij kreeg dit pas door toen de veldwachters bij hem kwamen. fl. 25,- boete.

BHIC, gevonden in het archief van de Veghelse notaris Vaalmans   Hoog edele weldoener

Thijsville, 28 sept 1926

Ik beschouw het mijn grote plicht U edele het een en het ander te schrijven, aangaande onze reis naar Congo. Eerstens bedank ik U nogmaals echt hartelijk voor Uwe mildheid en goedheid ter mijner opzichte. Moge de H. H. Harten van Jezus en Maria U zegenen en beloonen, hier en vooral hiernamaals.

Onze reis is zeer voorspoedig gegaan en hebben nog niet veel storm gehad. Wij hebben 2 dagen geleden Teneriffe verlaten, een van de Canarische eilanden, waar wij 3 uur hadden stil gelegen, om versch vlees en groenten in te nemen. Het was een aardig volkje daar op dat Spaansch eiland, half wild en ruw van zeden. Het was dadelijk een geroezemoes op den boot van alle slaats volk en gebruiken, die er hunne koopwaren kwamen aanbieden. Het is eeen aardigheid om die menschen daar te zien, zoo vlug en zoo behendig. Ave Maria.

Het is een echt zeevolkje, zo als ge ziet van niets bang. Wij kregen nog een mooi gezicht  te zien van hunnen zwemmerkunst, van 2 jongens de een 17 en de andere 12 jaar. Als de passagiers een 1 frank stukje in het water gooide, wachten ze nog wat, en zwommen het dan na en altijd trachten zij het mee.

Nu en dan ontmoette we eens een boot op de oceaan, anders is het nooit niets dan water en lucht. Met 15 nov hoopen we op onze plaats te zijn te Luluaburg, waar we misschien een paar maanden zullen verblijven.

Edele weldoener als U soms liefhebber zou zijn van den schoone Congoleesche postzegel, zal ik U van tijd tot tijd wel eens een kaartje sturen met deze postzegel erop.

Ik had met mijn overste gesproken over het testament, en zig prezen Uwe weldadigheid. Ik had daarin nog iets vergeten en dat was dat ik U had moeten opgeven 15 H.H. Missen bij mijn overlijden. Als dit nog zou kunnen en worden bijgevoegd zou ik gaarne hebben dat U dat deed.

Mijn dank op voorhand.

Nogmaals hartelijk gedankt en gegroet van mij Uw vriend in de H.H. Harten van Jezus en Maria

Broeder Johan van de Tillart
r.k. Zending Luluaburg Kasai


De link met Zijtaart is als volgt: Petrus van de Tillaart was getrouwd met Geertruij Vrhoeven. Ze hadden drie kinderen:

- Hendrikus van den Tillaart, getrouwd met Ardina van den Tillart, Haar broer was de broeder Johan van den Tillart van bovenstaande brief.
- Jan
- Martinus, getrouwd met Ardina Steenbakkers. Hun zoon Jan van de Tillaart (genoemd Steenbakkers), trouwde met Jaan van Asseldonk (woonden op Pastoor Clercxstraat 5). 
 
GA Veghel, inv. nr. 32, fol. 161v.   De bewoners van de Heihoef en het achterste Zondveld verzochten om een fietspad te verbeteren. De burgemeester zei dat het bestaande fietspad veel te lijden heeft van karren en vee. Op voorstel van B&W werd in de raadsvergadering van 7 december 1926 besloten het fietspad in orde te brengen en waarschuwingsborden te plaatsen.

BHIC, kantongerecht Veghel,, toegang 42, inv. nr. 85, vonnis 721 dd. 10-12-1926   Hendrikus Schepers, geboren 20-1-1890, wonende Zondveld G 102 (Jekschotstraat 12A). Hij had besmettelijk verdacht vee afgeleverd; fl. 10,- boete.

BHIC, toegang 7698, archief van de gemeente Veghel.   Hieronder volgt een lijst van militairen uit Zijtaart van de lichting van 1926 die om vrijstelling verzochten:
 

Naam

Geboren

 

Ouders

Adres

Beroep

Vrijgesteld wegens:

Gerardus Antonius van Boxmeer

14-10-1906 te Veghel

Wilhelmus van Boxmeer en Johanna Maria van der Steen

Veghel F 150, woonde later in Zijtaart

landbouwer

broederdienst

Arnoldus van den Hurk 6-11-1906 te Son Adrianus en Johanna Maria Sanders Ouders: Zijtaart G 34 arbeider broederdienst

Martinus Thijssen

8-8-1906 te Veghel

Antonius Thijssen en Maria van Lieshout

Ouders: Zijtaart G 50

Geestelijke

student godgeleerdheid

 

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads