Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1925


BHIC, KR Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 82 d.d. 5-2-1925.   Johannes Gijsbertus Smits, geboren 22 februari 1887 te Veghel Zijtaart en Johannes Martinus Smits, ook geboren op 22 februari 1887 te Veghel Zijtaart, beiden smid (Pastoor Clercxstraat 31-33). Gedagvaard als hoofden van een smidsonderneming te Zijtaart. In hun smederij maken zij gebruik van een explosiemotor waaraan op 16 januari 1922 eisen waren gesteld voor de veiligheid die niet zijn nagekomen. De uitlaatgassen kunnen niet naar buiten ontsnappen. Ook de riemen van onder andere de boormachine bevinden zich op minder dan 1.80 boven de vloer. Er werden nog enige mankementen opgemerkt, zoals dat 18 ruiten gebroken zijn. Bovendien waren verbandmiddelen achter slot en grendel niet direct voorhanden. Beiden kregen op 5 februari 1925 vijf geldboetes van drie gulden.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 82 vonnis. 101  dd. 13-2-1925.   Martinus Bouw, geboren op 8-10-1891, wonende Zondveld G 108 (Jekschot 1-2). Krijgt een boete van een gulden omdat hij zonder machtiging  een mol heeft vervoerd. Bij de berechting kan de in beslag genomen mol niet meer worden teruggegeven en zal beklaagde daarvoor niet worden schadeloos gesteld.

Veghelse Courant dd.d. 14-2-1925   Ook hier ter plaatse heeft de storm van Maandagnacht groote verwoesting aangericht, bij den landbouwer B. is de achtergevel van het huis geheel ingestort, bij den landbouwer Z. een schuur omver gewaaid, terwijl op vele plaatsen stroo- en korenmijten het moesten ontgelden.

Veghelse Courant dd.d. 14-2-1925   Op vrijdag 20 februari aanstaande zal in het café van den Heer L. van Dam een uitvoering worden gegeven door de Fanfare Cecilia met medewerking der Tooneelvereeniging De Toekomst.

Op het Programma staan een zestal mooie muzieknummers vermeld, benevens het Blijspel in 2 bedrijven “De dertiende klokslag of de Dief gestraft” terwijl tot slot nog enkele mooie Voordrachten zullen volgen. Wij twijfelen er niet aan of het zal een gezellige uitvoering worden, waarmede en Fanfare en Tooneelvereeniging ongetwijfeld succes zullen hebben.

‘s Middags half één zal voor schoolkinderen een Tooneeluitvoering gegegevn worden, waarvan het entréegeld slechts 5 cent bedraagt, voor Dames om 2 uur en voor Heeren om 7 uur tegen betaling van 25 cent.

Veghelse Courant, d.d. 21 februari 1925.   Gisteravond gaf de fanfare “Cecilia”, directeur de heer J. H. van Eerd, met medewerking van de toneelvereeniging “De Toekomst”, voor een goed bezette zaal een uitvoering bij de Heer L. van Dam. Door de fanfare werden een aantal muzieknummers ten gehoore gegeven, waarna werd opgevoerd een blijspel in 2 bedrijven “De dertiende klokslag of de dief gestraft” benevens enkele Comische voordrachten. De muzieknummers zoowel als de verschillende tooneelstukken werden vlot gespeeld.

Veghelse Courant, d.d. 28 februari 1925   De Notaris B.E.J. Vaalman te Veghel zal verkoopen: Donderdag 5 maart eerstkomende, te Zijtaart, namiddag om 3 uur, voor de Gebroeders van Asperen. De afbraak van den molen aldaar, steenen, ribben, planken en brandhout.

Veghelse Courant, d.d. 14 maart 1925   De collecte met open schaal in onze Parochiekerk gehouden als bijdrage voor de te bouwen nieuwe kerk te Stratum (Eindhoven) heeft opgebracht f 207.

Veghelse Courant, d.d. 14 maart 1925   Bij het examen der Vrijwillege Landstorm gehouden te Uden had J. S. alhier het ongeluk een handgranaat tegen het hoofd te krijgen, waardoor hij zulke ernstige kneuzingen bekwam, dat hij onder geneeskundige behandeling moest worden gesteld.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 82 vonnis. 183  dd. 27-3-1925.    Wilhelmus van den Bogaard, geboren te Lieshout op 14-1-1872, koopman wonende te Zijtaart G 38, had geen lichtgevende lantaarn op zijn fiets, fl. 5,- boete.

Veghelse Courant, d.d. 11 april 1925   Door de Boerenleenbank zal op Dinsdag 21 April des avonds om 6 uur in het café van den heer L. van Dam eene algemeene vergadering worden gehouden, welke verplichtend is voor alle leden op boete van 25 cent. In deze vergadering wordt verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar. Verder verkiezing van bestuursleden wegens periodieke aftreding van den heeren Chr. van de Ven en W. van Asseldonk, benevens verkiezing een lid in de vacature van den heer J. van de Ven.

Veghelse Courant, d.d. 11 april 1925   Missietentoonstelling.

Op donderdag 16 April zal in het gebouw der Openbare Lagere School een Missietentoonstelling gehouden worden welke voor iedereen gratis toegankelijk is. Er zal tentoongesteld worden de door de Missie-Naaikring gedurende 1924 vervaardigde kleedingstukken enz. Het lokaal is geopend des voormiddags van acht uur tot half twaald en na den middag van één tot zes uur.

Verder zal op dien dag door de Dames toneelvereniging “Onder Ons” een uitvoering gegeven worden ten bate van de Missie. Het programma bevat als hoofdnummer het blijspel in 3 bedrijven “De Familie Schelvisch, of het zijn sterke beenen die de wereld kunnen dragen” en een klucht in één bedrijf getiteld “De Werkster”, terwijl nog eenige kleine voordrachten zullen volgen. Deze uitvoering wordt gegeven om 1 uur voor kinderen tegen betaling van 5 cent en om 3 uur voor vrouwen en meisjes.

Inwoners van Zijtaart bezoekt allen deze Missietentoonstelling en steunt dit edele werk door een kleine geldelijke bijdrage, ook het kleinste offertje wordt in dank aangenomen.

Veghelse Courant, d.d. 18 april 1925   Donderdag laatstleden werd hier de Missietoonstelling gehouden, welke zich op een druk bezoek mocht verheugen, evenals de toneeluitvoering welke ten bate van de Missie werd gegeven. De stukken vielen dan ook alle zeer in den smaak van ‘t publiek, vooral wat betredft het blijspel “De Familie Schelvisch” en de Klucht “De Werkster”. De rollen waren dan ook alle in goede handen, zoodat het publiek enkele gezellige uren heeft doorgebracht en den wensch uitsprak wederom dezi jeugdige tooneelvereeniging te mogen hooren.

Veghelse Courant, d.d. 18 april 1925   Naar wij vernemen zal bij goed weer onze Fanfare Zondag aanstaande een muzikale wandeling maken door de Kom alhier.Naar wij vernemen zal het 40-jarig priesterfeest van onzen Zeer Eerwaarde heer Pastoor geviers worden op Maandag 1 Juni (2de Pinksterdag).

Veghelse Courant, d.d. 18 april 1925   Gedurende dit jaar kunnen musschen en eitjes worden ingeleverd bij onderstaande personen:

Te Veghel: J. van Stiphout (Ven), Johan van den Broek (Hezalaar), A. van de Velden (Beukelaar), J. van Asseldonk (Havelt), A. van Doorn (Leest)

Te Eerde: H. Jonkers (Kempkens), Jan van den Oever (Dorp), B van de Tillaart (Hoevens)

Te Zijtaart: A.C. van Asseldonk (Krijtenburg), A. Oppers (Zondveld), L. van de Linden

Te Maria-Heide: Antoon Vissers

Willem van Stiphout, Uit ’n dagboek van een verhuizer (Oirschot, oktober 1984) 29-30.   

Willem (van Harrieke) van Stiphout: In april 1925 ging ik naar de eerste klas van de openbare school.

Op dinsdag 28 juli 1925 was mijn tweede vakantiedag. Er moest weer een baby geboren worden. Tante Marie moest nog vlug zorgen voor het voer voor het paard, ze draaide de hakselmachine. De ongedorste haver werd op 2 cm lengte gesneden en telkens voor een week. Vader zorgde beter voor het paard dan voor zichzelf. De rogge die al aan het rijpen was, kleurde al goudgeel. Elke middag moest er een pas gekalfde koe gemolken worden. Dat deed tante Marie. Ze reed met de fiets naar de wei. Soms trapte de koe de emmer om, vanwege de vliegen die erger op het vee afkwamen tegen de regen. De melk ging ook wel eens verloren tijdens het fietsen, omdat tante Marie moeilijk fietste met een hand aan het stuur en een emmer met melk in de andere hand, ook al vanwege het slechte fietspad.

Toen vader zijn pan aardappelen met een flink stuk spek en zijn karnemelkpap op had, keek hij even in de kamer waar moeder lag, en ging toen zijn zicht haren (= zeis scherpen). Die sloeg hij scherp met een speciale hamer op een stuk staal in de schaduw van ons huis, want die stalen pin moest in harde grond. Dat kon hij mooi doen terwijl het paard at en uitrusttte. Er zou onweer komen, daarom gauw het paard inspannen en het laatste hooi halen. Buurvrouw Lamberdien kwam naar moeder kijken. Ik hoorde wat ze zei: “Hanna, ge moet uit bed komen en rond lopen, dan zakt het beter.” Dat deed ze, maar de riem ging los van haar klomp. Moeder vroeg of ik de hamer kon halen. Die had Gerard, die was bezig met stenen los te slaan van het oude bakhuis, dat wij moesten afbreken. Hij gaf de hamer niet af. Toen sloeg moeder de klompriem vast met de heft van het broodmes.

Tante Marie kreeg opdracht om de antieke kledingkist, die vader uit Erp had meegebracht, in orde te maken, zodat de kleine Gerrit daar voortaan in kon slapen. Johan had gezegd: “Als hij dood gaat, hoef je alleen maar de deksel dicht te doen.” Lamberdien zei: “Dat is nog maar wijs gezegd van Johan.” Gerrit was nog maar 14 maanden oud. Hij was buiten, leerde lopen in een ‘lei’ waar hij niet uit kon, en twee meter op en neer kon schuiven. Boven zijn buik zat hij in een houten cirkel. Alleen kon hij niet gaan zitten als hij moe werd.

Daar stond plots een tante van moeder, de vrouw van Dorus van Eerdt. Mijn broertje Johan kwam met een volle hoed eieren aandragen. Hij had die weggehaald bij de hen die ze uit wou broeden. Johan maakte geen verschil tussen eieren. Ik moest een paar duizendpoten laten zien, die we tussen de oude muur van het bakhuis vonden. Er werd gezegd dat de kinderen maar naar ome Dorus van Eerdt moesten gaan. Er ging mij een lichtje op, dat kon wel hetzelfde zijn als vorig jaar, toen er een baby geboren werd. Tante Marie zei: “Moeder heeft slechte benen en als die aders springen, komen al die goeie kleren onder het bloed. Daarom gauw eten en samen door de Kolkse steeg, dan kun je daar nog kroeselen plukken.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 82 vonnis. 279  dd. 22-5-1925.   Martinus van Bakel Corneliszoon, geboren op 8-1-1909 (op Jekschotstraat 11), wonende op Zondveld G 118, knecht bij A. van Sleeuwen (Zondveldstraat 13). Geen lichtgevende lantaarn op zijn rijwiel. f.5,- boete

Mededelingen van Door Brugmans op 17 november 2006; Ties Habraken op 20 februari 2007 en Jan van Zutphen op 27 februari 2007.   In het begin van de twintigste eeuw was er een café op Krijtenburg dat gerund werd door Mie Zeggemans. Het stond naast het huis van Aard van Asseldonk, in de splitsing van twee zandwegen. Het heette 'De Blauw Fallie'. In de tweede helft van de negentiende eeuw was er ook kermis op Krijtenburg. Jan van Zutphen (geboren in 1930): "In de winterdagen lag er vaak een pak sneeuw en dan zaten Toon van Sleeuwen, Hannes Habraken en mijn vader Hannes van Zutphen bij ons rond de kachel, en dan hadden ze het er ooit over. Als kleine jongens vingen wij dan wel eens wat op."

Veghelse Courant, d.d. 30 mei 1925   Aanstaande Maandag 2de Pinksterdag zal onze beminde Herder de Zeer Eerwaarde Heer J.C. Kamp, pastoor alhier het voorrecht genieten zijn 40-jarig Priesterfeest te vieren. Dit feest zal voor den geachten jubilaris niet ongemerkt voorbijgaan. Druk is men reeds in de weer om dezen dag voor Zeer Eerwaarde tot een onvergetelijken te maken.

Om circa 9 uur des morgens word Zeer Eerwaarde door Bruidjes afgehaald aan de Pastorie, waar een der bruidjes onder een passende toespraak Zeer Eerwaarde een bouquet zal aanbieden. Daarna trekt men onder de tonen der Fanfare naar de kerk, waar de plechtige H. Mis tot dankzegging om 9 ½ uur zal beginnen. Onder de H. Mis Feestpredikatie door een Eerwaarde Pater Capucijn. Onder de Feestpredikatie aanbieding van het cadeau, den Jubilaris door de Parochianen vereerd, een prachtig Balkadijn, dat geleverd wordt door de firma Jorna te ‘s Bosch.

Na de Hoogmis zullen de koorzangers de 3-stemmige Feestcantate “Priesterjubilée” van Hamers zingen, waarna door de Fanfare “Cecilia” den Jubilaris een aubade wordt gebracht. Na den middag om 4 uur plechtig Lof, waarna door de Zangeressen der Congregatie een 3-stemmige Feestcantate zal worden uitgevoerd. Om 5 uur Concert door de Fanfare op de Kiosk. Daarna zal, naar wij vernemen, den jubilaris een serenade gebracht worden door de Harminie en het Mannenkoor van Veghel. Moge nu maar goed weer dit feest begunstigen.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   1925 Pastoor Kamp.jpg (136600 bytes)Op 30 mei 1925 vierde pastoor Kamp zijn 40-jarig piesterfeest. In plechtige optocht, begeleid door bruidjes, misdienaars en zijn familie, ging de jubilaris vanuit de pastorie naar de kerk. Om 9 uur begon de plechtige H. Mis, waarbij de jubilaris geassisteerd werd door den Capucijner Pater Emilianus, zijn heerbroer Adrianus Hubertus Franciscus Kamp, pastoor van St. Joachimmoer en A. van Rijswijk, rector in het klooster. Na het evangelie hield Pater Emilianus een treffende feestrede over het priesterschap. Op de receptie die van 12 uur tot half 2 duurde, verschenen de deken van Veghel, het kerkbestuur van Zijtaart etc. De harmonie en het mannenkoor van Veghel brachten een aubade. Om 4 uur begon een plechtig Lof, waaronder de Jubilaris een toespraak hield en aan iedereen zijn dank betuigde. oor het hoofd der feestcommissie, onderwijzer Antoon van de Donk, werd hem namens de parochianen een prachtige troonhemel voor de processie aangeboden. In de namiddag bracht fanfare St. Cecila van Zijtaart een serenade, waarmede het feest besloten werd.

Veghelse Courant, d.d. 6 juni 1925   Zijtaart. priesterjubileum. Het veertig-jarig priesterjubileum van onzen beminden Herder is schitterend verloopen. Maandagmorgen om 9 uur werd de geachte Jubilaris aan de Pastorie afgehaald door Harmonie, bruidjes en assistenten. Nadat zijn Eerwaarde door een van de bruidjes onder een keurige toespraak een prachtig bouquet was aangeboden, waarvoor de jubilaris hartelijk dankte, trok de stoet onder de plechtige tonen der fanfare naar de versierde kerk, waar zijn Eerwaarde de H. Mis van dankzegging opdroeg, geassisteerd door den Zeer Eerwaarde Heer Kamp, [pastoor te] Sint Joachimmoer en een Eerwaarde Pater Capacijn.

De Eerwaarde pater hield onder de H. Mis een treffende feestpredikatie, waarin onzen beminden pastoor het cadeau van de parochianen werd aangeboden, zijnde een prachtig baldakijn geleverd door de firma Jorna te ‘s Bosch. Na de H. Mis werd door her kerkelijk zangkoor zeer verdienstelijk de 3 stemmige feestcantate gezongen: “Priester-Jubileum” van Hamers. Om half twaalf bracht de fanfare Zeer Eerwaarde een aubade waarna receptie waarvan druk gebruik werd gemaakt.

Na den middag om 4 uur plechtig Lof, waarna door de zangeressen der Congregatie een feestcantate geongen werd. Thans dankte de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor met roerende woorden allen die tot ‘t welslagen van het feest hadden meegewerkt en tevens voor de zeer vele blijken van belangstelling op dien dag ondervonden.

Om 5 uur was het concert op ‘t fraai versierde kerkplein door onze fanfare. Er heerschte een gezellige drukte, die nog aangroeide toen Veghels Harmonie en Mannenkoor om half zeven een serenade brachten. En zang en muziek waren eenig. Iedereen was vol lof over alles. Tot laat in den avond heerschte er nog een ware feeststemming. Moge het onzen dierbaren Herder en ons Parochianen vergund zijn over 5 jaren zijn 25-jarig Pastoorsfeest weder even luisterrijk te vieren.

 
Foto en verhaal van Jaantje van de Ven - van Sleeuwen op 28 februari 2007.   Rond 1925 verdronk Catharina, op 25 maart 1921 geboren als dochter van Toon van Sleeuwen en Frida van den Hurk. Toon en Frida hadden geen foto van hun verdronken dochtertje. Kort daarna stuurden ze hun dienstmeid Drika Zijlmans met hun twee andere kinderen (Dorus en Jaantje van Sleeuwen) te voet naar een fotograaf in Veghel om van hen nevenstaande foto te laten maken.

Veghelse Courant, d.d. 20 juni 1925   Zijtaart. Vorige week Donderdagnacht zijn alhier bij landbouwer Adriaans verschillende ruiten ingegooid en eenige raamkozijnen vernield. Na een ingesteld onderzoek is het de politie mogen gelukken zekere Van B. wonende in den Berg te Schijndel te arresteeren. Hij werd nog verdacht van landlooperij en diefstal. Hij is reeds naar ‘s-Bosch overgebracht.

 
Willem van Stiphout, Uit ’n dagboek van een verhuizer (Oirschot, oktober 1984) 30-32.   

Willem van Stiphout: Wij (Willem 7 jaar, Johan 5 jaar en Gerard 2 ½ jaar) gingen (eind juli 1925) op stap naar ome Dorus van Eerdt, omdat er thuis weer een baby geboren zou worden. Al gauw moest ik Gerard op mijn rug dragen. Ik wilde blauwe korenbloemen plukken en hem in het roggeveld verliezen. Voorbij de korenvelden begonnen Johan en ik met ‘naschieten’. Totdat ik opeens met mijn ijzeren bol de stenen bol van Johan doormidden schoot. Hij zette een enorme keel op en hield pas stil toen hij mijn bol kreeg. Toen we bij de waterloop kwamen, keken we even of er soms vis zat in de kuilen die voor drinkwater bestemd waren voor het vee. De waterloop zelf stond al lang droog. Dat werd gehoord door de honden Trees en Walter van ome Dorus van Eerdt. Trees had me al eens gebeten, toen ik een appel van de tafel mocht nemen. Gelukkig begon Gerard er al gauw mee te ravotten. Bert, zoon van ome Dorus van Eerdt, riep de honden terug. Ook de grote ganzen kwamen ons al tegen, daar was van alles: poelpetaten, eenden, een pauw zat op de schoorsteen van het bakhuis, mooie vogels in kooien, waaronder goudfazanten. Ome Dorus bracht ons bij de kroezels en frambozen. Het leek er wel een dierentuin: schapen, varkens, kalveren en geiten liepen zomaar los in het rond.

Toen kwam molenaarsknecht Cor Spruijt uit het dorp met een geit die hij aan een touw had. Bert van Eerdt vroeg of hij die wilde verkopen. “Nee,” zei Spruijt, “voor twee kwartjes geiten erin.” Toen Bert ergens een stinkende bok vandaan gehaald had, zei hij tegen ons: “Jongens, gaan jullie eens even binnen naar de spreekhoorn luisteren. Ome Dorus zal hem wel opdraaien.” Een krassend geluid, dat steeds verzwakte, als men even wachtte met opdraaien. Wij begrepen er niets van, een zanger uit een grote hoorn en een draaiende plaat. Kees Pruis was de zanger. Er zaten binnen twee mannen aan de koffie. Iedereen die wat verkocht of ergens mee rond ging kon daar koffie krijgen. Heel sterke koffie met zout erin. Een van de mannen stond op. Dat was Jan, de paraplumaker. Hij ging weg omdat er niets te repareren viel. De man die bleef zitten, was Toon de stoelenmatter. Die grote bos grove biezen die buiten stond, was van hem. Daar had Gerard er al een uitgetrokken. Toon zou vannacht in de schuur slapen, want morgen zou hij enkele stoelen matten.

De zonen Hannes, Driek en Bert van Eerdt reden weg om de koeien te melken, oom Dorus van Eerdt zat bijenkorven te maken, want ze hadden een grote bijenhal, met allemaal eigengemaakte korven. De zonen Willem en Gerard kwamen thuis van de Goudplak (een stuk grond in Jekschot) en hadden daar vernoodrijpte haver gemaaid, die niet had willen groeien. Bert liet ons ‘s avonds wat honing snoepen. Daarna moesten we naar bed. Ieder had een tweepersoons bedstee en drie namen een van ons bij hun.

In de vroege morgen om 5 uur moesten we er allemaal uit en wij waren alle drie droog gebleven. Niemand had in bed gepist. “Dat komt door de honing,” zei Bert van Eerdt. Ik zei, “Dat komt omdat we de kans niet hadden. We moesten zo vroeg op.” Tante (de baakster) kwam pas in de vroege morgen thuis. We zagen dat ze heel blij was. Het was woensdag 29 juli 1925 en er was een zusje geboren. Gauw naar huis. Dat ging wel wat vlugger dan op de heenweg. Gerard op de rug vanwege de slechte weg. Onderweg moest hij nog wel een kikker vangen in een drinkingskuil voor het vee. Die was voor de nieuwe baby.

Willem van Stiphout, Uit ’n dagboek van een verhuizer (Oirschot, oktober 1984) 32.    Moeder deed geheimzinnig telkens als ze de baby bij zich had. We mochten niet eens door de open slaapkamerdeur kijken. Op een keer bleef die open, omdat het te warm was. Zachtjes kroop ik naar binnen. Onopgemerkt stond ik daar opeens recht voor moeder. Opbergen was nu te laat. Ik zag de melk uit de mond van de baby vloeien. Ik vroeg of ik dat even mocht proeven. “Vlug dan, dadelijk komt vader binnen.” Maar daar stond vader al, dat vergeet ik van mijn leven niet. Het was uitgekomen.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 82 vonnis. 365  dd. 10-7-1925.   Johannes Gijsbertus Smits, geboren op 22-2-1887 wonende G 66 (Pastoor Clercxstraat 31-33). Geen lichtgevende lantaarn op zijn rijwiel. f.5,- boete

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 82 vonnis. 419  dd. 24-7-1925.   Adrianus Antonius Kremers, geboren 23-10-1903 Biezen G 177 (De Kampen 1). Hij heeft zijn vee laten grazen in de zijberm van de openbare weg. F. 5,- boete.

Veghelse Courant, d.d. 1 augustus 1925     Zijtaart. Zaterdag laatstleden werd bij den landbouwer Adriaans op Zondveld een koe welke in de weide liep door den bliksem getroffen en gedood. Verzekering dekt echter de schade.

Veghelse Courant, 18 augustus 1925   De stormramp te Zeeland en Langenboom

Een ongekend noodweer heeft in deze streek vreeselijke verwoestingen aangericht. Tegen 6 uur was de streek bijna in het duister gehuld, waarop een verschrikkelijk onweer volgde met een geweldige regen. Tijdens het onweer woedde een cycloon welke in een oogenblik onbeschrijfelijke verwoestingen heeft aangericht. Vanaf het Oventje (onder Zeeland), Trent, Graspeel, Langstraat tot aan Langenboom zijn een 55 tal boerderijen totaal uit elkaar geslagen en ingestort, verder niets dan afgeknakte boomen, hooi, stroo, balken, pannen en steenen over den weg, zoodat de weg haast niet begaanbaar is. Mastenbosschen en aardappel- en graanvelden, totaal kaal en schoongeveegd. Stroomijten, planken, deuren enz. vlogen honderden meters ver weg door de lucht. Kortom, niets dan verwoesting.

Twee jeugdige menschenlevens zijn bij deze stormpramp te betreuren, namelijk de 17-jarige W. van den Heuvel en het 12-jarig meisje M. Manders. De deelneming onder de bevolking is groot.

Te Langenboom is de kerk met pastorie totaal vernield, het dak is van de kerk geslagen, terwijl den toren circa 20 meter ver in den tuin terecht kwam. Juist waren er eenige Paters in de kerk, welke als een wonder er goed afkwamen. Pater praeses, de overstem riep in aller haast: “Vlucht, de kerk stort in.” En wonder boven wonder is niemand gewond, ofschoon de gewelven links en rechts instortten. De vlucht had plaats door een regen van glasscherven en binnen één minuut was de kerk een puinhoop. Beelden en altaren waren stuk geslagen.

De voor enige jaren zeer sterk gebouwde school met woonhuis is eveneens totaal evrwoest, ook hier is het dak afgeslagen hetwelk vele meters verder tegen een woonhuis terecht kwam, hetwelk ook geheel werd vernield. De muren der school stortten gedeeltelijk in en kwamen in de lokalen terecht, ook daar niets dan verwoesting. Het geheel geeft een troosteloos aanzien.

Tijdens de cycloon passeerde er een zware vrachtauto van de firma van de Burgt uit Uden, welke was geladen met een gewicht van 2,000 Kg. goederen. De auto werd opgenomen en onderste boven geslingerd. De chauffeur bekwam zware inwendige verwondingen en werd voorzien van de laatste H. Sacramenten in het Gasthuis te Uden. Zijn toerstand is niet gunstig. Te Zeeland zijn verschillende gewonden welke aldaar onder geneeskundige behandeling zijn. De moeder van een der verongelukten is ook ernstig ongesteld geworden.

Een medewerker van de Msb. vermeldt het volgende: Onbeschrijfelijk moet de kracht van den storm zijn geweest in de gehuchten Oventje, Trent en Graspeel. Toen het donderend geraas zich deed hooren wisten de landbouwers niet meer waar zij blijven moesten. Overal woeien de daken uit elkaar en werden de muren der eenvoudige boerenhuizingen en stallen ingedrukt en uiteengeslagen. De oogst, geborgen in schuren en mijten, werd door de storm opgenomen en als scheurpapier verspreid.

Hondertallen boomen knapten af, een heel dennenbosch werd door den orkaan neergeslagen. De stammen der boomen schijnen met geweld gedraaid. Heele boomkronen zijn leeggeschoren. De storm nam alles op, wat hij grijpen kon. Een heele bijenstal met meer dan vijftig korven vloog door de lucht. De kap van den molen te Overntje werd meer dan vijfhonderd meter weggeslingerd en de onderbouw van zijn voetstuk gewrongen.

De bewoners die zich buiten hadden gewaagd, werden opgenomen en weggeslingerd door den storm. Kinderen woeien over het dak van een schuur. Een landbouwersknecht werd in draaiende beweging over een lengte van meer dan honderd meter voortgedrukt en tegen een heg aangesmakt. Degenen die hun huis niet verlieten lagen weldra onder balken en puin. Verwonderlijk is het dat er slechts twee dooden zijn en twee zwaar gewonden.

De commissaris der Koningin Meester A. Baron van Voorst tot Voorst heeft een bezoek gebracht aan het geteisterde gebied. Radeloos van angst staan zij te midden van hun erf. De orkaan heeft letterlijk alles uiteengeslagen. Hoe geweldig zijn kracht geweest is, zagen wij aan een boom, waarin de pin van een vensterluik zoo diep ingeslagen is, dat een sterk man hem niet meer eruit kon trekken.

De hele nacht hebben de leden der Burgerwacht gewaakt en gewerkt onder leiding van hun commandant. Terwijl de commissaris zijn rondgang deed, kwam ook de waarnemend commandant der marechaussée uit Nijmegen met enkele manschappen ter plaatse aan. Deze regelde voorlopig het toezicht en de hulp.

Baron van Voorst tot Voorst wilde ook de ernstige gewonden bezoeken. Terwijl de regen neerplaste en verder bedierf, wat ook door den orkaan zoo deerlijk geschonden was, begaf de commissaris zich naar het ziekenhuis, het Liefdesgesticht der Zusters van Veghel. Daar onderhield hij zich met een vrouwtje, dat zwaar aan het hoofd gewond is en haar zoon verloren heeft. Verder met een ventje dat twee beenen en een arm gebroken heeft en met Toon van der Burgt, die nabij Langenboom met vrachtwagen en al is omgewaaid. (..)

Hierna werd gereden naar het kerkdorp Langenboom van de gemeente Escharen. Reeds was het gehucht vol nieuwsgierige vreemdelingen. Zijn eerste bezoek bracht de Commissaris aan het hoofd der school. De school is van alle kanten geschonden en vol gaten geslagen, het schoolhuis eveneens. Toen de orkaan woedde was het hoofd niet thuis. Zijn vrouw redde zich met negen kinderen door een haastige vlucht. (..)

Tegen de stormschade is niemand verzekerd, zoodat de meesten dezer getroffenen letterlijk doodarm zijn. Er zijn wel enkele boerderijen waar de bliksem is ingeslagen en daarna afbrandden, voor dezen kan waarschijnlijk de brandverzekering de schade dekken.

De tegenstelling met die in Borculo is deze, dat in Zeeland aan de boomen, gewassen, enz. groote verwoestingen zijn aangericht, terwijl in Borculo meer de kom der gemeente geteisterd is. In Zeeland en de Noord-Brabantsche dorpen is juist de kom der gemeente onaangetast gebleven. (..)

Woensdagmorgen had te Zeeland de plechtige begrafenis plaats van den 17-jarige Leonardus van den Heuvel, die het slachtoffer is geworden van den ontzettenden ramp op 10 augustus jongstleden. Aan den stoet hebben deelgenomen de vader en zuster van het slachtoffer. De moeder kon hieraan niet deelnemen, daar zij zwaar gewond in het ziekenhuis te Zeeland was opgenomen. (..)

De belangstelling om de ruïne te bezichtigen is enorm, van heinde en verre komen auto’s en autobussen. (..)

BHIC, Kantongerecht Veghel toegangsnr. 42, inv. nr. 83 vonnis. 520  dd. 11-9-1925.   Johannes Brugmans, Johnzn. geboren Sint Oedenrode 25-1-1908, schaapsherder op Jekschot heeft zijn schapen laten grazen langs de openbare weg waarvoor vijf gulden boete.

Veghelse Courant d.d. 26-9-1925   Toen de landbouwer v. d. L. dezer dagen langs zijn paard wilde gaan hetwelk op stal stond, schrok het en sloeg met beide achterpooten, waardoor v. d. L. zich zoondanig bezeerde, dat direct geneeskundige hulp moest worden ingeroepen.

Bij den landbouwer v. d. H. lag Maandagmorgen het paard dood in den stal. Verzekering dekt echter de schade. (v. d. L. zal wel van der Linden zijn en v. d. H. zal van der Heijden zijn.)

Willem van Stiphout, Uit ’n dagboek van een verhuizer (Oirschot, oktober 1984) 19, 32.   

De vakantie voorbij, de oogst binnen, het land geploegd, groenvoer voor de winter gezaaid, want de hele winter komt het vee op stal. Op een groot stuk grond groeiden bieten, die opgekuild werden dicht bij huis. Die moesten vorstvrij blijven, zwaar werk, zo ook de aardappelen rooien, daarvoor kregen we veertien dagen schoolvakantie. Alles met de hand, de kinderen kregen een cent per volle mand. Ik haalde wel eens een gulden.

De rogge werd gedorst met een vlegel, een hard stuk hout, een span dik en ongeveer anderhalve meter lang, verbonden met een leren band aan een lange stok ter grootte van een bezemsteel. Daarmee werd met forse klappen op de korenaren geslagen die waren uitgespreid op de schuurvloer, waaronder een groot stuk linnen. Een boer die een grote oogst had en het zelf allemaal moest doen, liet heel vroeg in de morgen arbeiders komen voordat die ergens gingen werken.

GA Veghel, inv. nr. 32, fol. 71.   Het raadslid Rovers zei in de raadsvergadering van 3 oktober 1925 dat bij de laatste brandweeroefening te Zijtaart is gebleken dat er een nieuwe slang nodig is voor de brandspuit.

GA Veghel, inv. nr. 32, fol. 72v.   Van Asseldonk en Van Lieshout wezen in de raadsvergadering van 3 oktober 1925 op het vegen van enkele sloten en het onderhoud van wegen.

Willem van Stiphout, Uit ’n dagboek van een verhuizer (Oirschot, oktober 1984) 19.   

Willem van Stiphout (geboren in 1919) herinnerde zich in 1984 het versje nog van zijn grootmoeder, Barbera van Eerdt, over ‘van vlas tot hemd’:

 

            Vroeger toen ik nog was jong en schoon

            Droeg ik een blauwe kroon

            Maar toen ik was geworden oud en stijf

            Sloegen ze me om het lijf

            En toen ik genoeg was geslagen

            Werd ik door rijken en armen gedragen

 

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42 inv. nr. 83 vonnis 600  dd. 9-10-1925   Adrianus van de Ven, geboren op 25-10-1894 wonende op Doornhoek G 7 (Hemel 1). Op 7 augustus loopt er een koe van hem over het aardappelveld van Martinus Vissers, 37 jaar. Het weiland van Adrianus is slecht afgemaakt, namelijk met een puntdraad welke zo laag hangt dat de koe er zo overheen kan stappen.

Martinus Vissers zag de koe op de graskant van zijn veld, maar zag ook sporen van de koe over zijn aardappelveld. De knecht van Adrianus van de Ven, Wilhelmus van der Donk, 19 jaar, zegt dat hij de koe eerder ook al eens van genoemde graskant heeft terug gehaald. Heeft echter nooit gezien dat de koe over het aardappelveld liep. Beklaagde ontkent niet dat zijn koe wel eens uit de wei breekt, maar heeft nu wel maatregelen genomen om dit te beletten. De rechter vindt het onvoldoende bewezen en spreekt verdachte vrij.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42 inv. nr. 83 vonnis 612 en 702 dd. 9-10-1925   Johannes Gijsbertus Smits, geboren Veghel 22-2-1887, smid te Zijtaart G 66 (Pastoor Clercxstraat 31-33). In zijn smederij hebben na werktijd nog vier personen arbeid verricht waarvoor vier boetes van een gulden.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42 inv. nr.83 vonnis. 653  dd. 23-10-1925   Gerardus Kremers, klompenmaker geboren 4-9-1863, wonende Hoge Biezen G 177 (De Kampen 1). Heeft op zijn hondenkar geen steunsels welke voorkomen dat de kar op de hond drukt als deze in rust is. Fl. 3,- boete.

Veghelse Courant d.d. 10-10-1925   Zondag werden op de speelplaats van de Openbare School (het latere verenigingsgebouw – mva) schietwedstrijden gehouden door de Vrijwillige Landstorm. Door vele Landstormers werd aan dezen wedstrijd deelgenomen.

Veghelse Courant d.d. 24-10-1925   Op Dinsdag 27 en Woensdag 28 Oktober aanstaande zal in de zaal van den heer P. der Kinderen alhier een Muziek- en Tooneeluitvoering gegeven worden door de fanfare “Cecilia” en de Tooneelvereeniging “De Toekomst”. Een prachtig programma is samengesteld bestaande uit een vijftal mooie muzieknummers. Wat Tooneel betreft voor de eerste maal staat op het programma een drama, namelijk het bekroonde drama in 3 bedrijven “Vegeten en Vergeven”, reeds op vele plaatsen werd dit stuk met succes opgevoerd. Kosten nog moeite zijn gespaard om het stuk zoo schitterend mogelijk te doen slagen. Bovendien wordt het stuk rijk gecostumeerd opgevoerd en ook wat grimeering betreft hiervoor is zorg gedragen. Verder bevat het program nog een blijspel “Een kleine vergissing’ welke verwikkelingen hierdoor ontstaan is zeer aardig, en al stelt dit stuk ook niet te zware eischen toch twijfelen wij niet of de lachspieren van het publiek zullen door dit stuk flink in beweging gebracht worden.

Het geheel belooft een prachtige uitvoering te worden. De entréeprijs bedraagt slechts 35 en 25 cent dus dit kan voor niemand een bezwaar zijn. Wij twijfelen niet of de zaal zal telkenmale flink bezet zijn. De uitvoering zal aanvangen Dinsdag precies 2 uur voor Dames en Woensdagavond half zeven voor Heeren. Buitendien zal Dinsdagmiddag een voorstelling gegeven worden alleen voor schoolkinderen toegankelijk tegen betaling van 5 cent. Voor verdere bijzonderheden zie men programma’s.

Veghelse Courant d.d. 31-10-1925   Op Dinsdag 27 en Woensdag 28 october werd in café van den heer P. der Kinderen een Muziek- en Tooneeluitvoering gegeven door de Fanfare “Cecilia” en de Tooneelvereeniging “De Toekomst”. De vijf muzieknummers welke op het programma in volgorde stonden werden gedeeltelijk voor en na het drama uitgevoerd. Zoodoende kwam na een tweetal muzieknummers de Toneelvereeniging op de planken. Voor de eerste maal werd door onze Tooneelvereeniging een drama opgevoerd “Vergeten en Vergeven”.

Prachtig spel kregen wij te zien want al bestaat deze vereeniging noch slechs een jaar, toch kunnen wij gerust zeggen dat zij over eerste klas krachten beschikt. Het drama werd in één woord schitterend opgevoerd, want niet alleen de hoofdrollen doch ook de andere waren in goede handen, een daverend handgeklap klonk telkens na het einde van ieder bedrijf door de zaal, terwijl onder het spelen de diepste stilte heerschte. Over elk der spelers in ‘t bijzonder te treden ligt niet in onze bedoeling, toch moeten wij zeggen dat vooral het kleine “Polken” het kind van J. Rovers de toeschouwers op bijzondere wijze boeide door zijn spel, spanning heerscht er gedurende het geheele stuk, doch vooral tijdens het derde bedrijf. Doch toen het blijspel “Een kleine vergissing” werd gespeeld klonk aanhoudend gelach door de zaal.

Telkens werd voor een overvolle zaal gespeeld. Woensdagavond zelfs moesten verschillenden teleurgesteld worden, daar er geen plaats meer was. Ten zeerste voldaan keerden dan ook allen huiswaarts den wensch uitsprekend spoedig weer zoo’n uitvoering te mogen bijwonen.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42 inv. nr. 83 vonnis. 703 en 704  dd. 13-11-1925  

1.  Johannes van Lankveld, geboren te Erp 3-4-1905

2.Christiaan van Lankveld, geboren te Erp 14-3-1875

Beiden wonende Biezen G 158 (Biezendijk 30). De eerste werd bekeurd omdat hij geen nummerbewijs van zijn hondenkar kan overleggen, beschreven in artikel 3 van de trekhondenwet. Een gulden boete. De tweede wordt op vier punten bekeurd.

a. Zijn hond staat niet geregistreerd bij de burgemeester van zijn woonplaats.

b. Zijn hondekar heeft geen steunsels welke moeten voorkomen dat de kar op de hond drukt als deze in rust.

c. Op de hondenkar is geen naam van de houder zichtbaar als ook een nummer en de naam van de gemeente.

d. Heeft een ongeschikte trekhond, omdat deze een te geringe schouderhoogte met minder dan 60 centimeter.

Viermaal een boete van een gulden.

BHIC, KR Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 84, dd. 13-11-1925.   Johannes Gijsbertus Smits, geboren 22 februari 1887, smid te Veghel, Zijtaart. Gedachtvaard ter zake dat hij te Veghel als hoofd ener smidsonderneming, waarin in een besloten ruimte ten behoeve van het bedrijf van verdachte pleegt te worden gewerkt aan het maken van metalen voorwerpen met gebruikmaking van een explosiemotor als krachtwerktuig, en nadat het bevoegde districtshoofd der arbeidsinspectie, op 15 februari 1922, onder meer van hem geëist had, dat ter voorkoming van verspreiding van eventueel uit de motor ontsnappende gassen, deze in een goed geventileerd geheel van de werkplaats afgescheiden ruimte moest zijn opgesteld en dat speciaal opgegeven verbandmiddelen beschikbaar moesten zijn, onder meer twee Utermölens snelverbanden No. 1, aan welke eisen blijvend worden voldaan binnen zes weken nadat zij onherroepelijk waren geworden, en tegen welke eisen verdachte niet in beroep is gegaan, niet aan deze eisen heeft voldaan, noch op 29 october 1925 is gebleken dat de bovengemelde inrichting de explosiemotor niet in een geheel van het werklokaal gescheiden ruimte is opgesteld en in de inrichting geen doelmatige middelen voor eerste hulp bij ongevallen aanwezig waren, terwijl toen tevens geconstateerd werd dat in die inrichting het zich op een hoogte van minder dan 1,80 meter boven de vloer bevindende en gevaar opleverde vliegwiel van den motor niet was beschut terwijl zulks zeer goed mogelijk was door het plaatsen van een stevig hek, zulks, nadat nog geen twee jaar verlopen, sedert een vroegere veroordeling van beklaagde, wegens de overtreding in art. 19 der veiligheidswet, onherroeplijk was geworden.

Veghelse Courant, 21 november 1925   In het café van den heer P. der Kinderen werd dezer dagen een kaartgezelschap opgericht genaamd “Onderling Genoegen”. Diegene die nog als lid wenschen toe te treden kunnen zich tot dit doel aanmelden bij den heer A. H. van de Donk, tot op heden hebben zich reeds 32 leden opgegeven. Dus liefhebbers genoeg.

Veghelse Courant, 21 november 1925   Toen dezer dagen de heer B. uit Erp met zijn motorrijwiel van Zondveld kwam gereden, sprong plotseling een hond voor zijn motor. De heer B. gleed uit en viel, Zijn motor werd nogal beschadigd, doch zelf kwam hij wonder boven wonder met eenige schrammen en den schrik vrij.

Veghelse Courant, 21 november 1925   Door onze Tooneelvereeniging is thans in studie genomen in drie bedrijven “Broederhaat” hetwelk tegen Vastenavond zal worden opgevoerd.

Veghelse Courant, 24 december 1925   Naar wij vernemen zal op eersten Kerstdag het lof gezongen worden doot het zangeressenkoor der congregatie, terwijl na het lof door genoemd koor een driestemmige Cabtate zal worden uitgevoerd.

Veghelse Courant, 24 december 1925   Op Dinsdag 29 December aanstaande jaarvergadering van het veefonds om 6 uur in het café van den heer P. der Kinderen. Aan de orden zullen zijn:

1. Opening;
2. Voorlezing Reglement;
3. Jaarverslag 1925;
4. Bespreking omtrent verzekering der koeien tegen dood door bliksem;
5. Vierkiezing bestuursleden;
6. Rondvraag;
7. Sluiting.

De leden worden beleefd doch dringend verzocht deze vergadering bij te wonen.

Veghelse Courant, 24 december 1925   Een paartje wandelde Zondagavond door ons dorp. Iemand die hen wilde bespieden, had zich verdekt opgesteld achter een boom. Hij had zijn aandacht zoo op het paartje gevestigd dat hij er geen erg in had dat achter hem nog een diepe sloot was, want plotseling ging hij hals over kop het water in, waarna het hem met veel moeite mocht gelukken op het droge te komen. Van verder bespieden zag hij maar af.

BHIC, toegang 7698, archief van de gemeente Veghel.   Op 1 maart 1922 werd de algemene dienstplicht ingevoerd. Iedere mannelijke Nederlander werd opgeroepen in het jaar dat hij negentien werd. Men kon vrijgesteld worden wegens broederdienst, als men afgekeurd werd, of als men vrijwillig lid van de landstorm was. Leden van de landstorm woonden thuis en werden alleen ingezet in geval van oorlog. Hieronder volgt een lijst van militairen uit Zijtaart van de lichting van 1925 die om vrijstelling verzochten:
 

Naam

Geboren

 

Ouders

Adres

Beroep

Vrijstelling  wegens:

Johannes Corsten

13-11-1905 in Veghel

Antonius Corsten en Johanna Vereijken

Ouders: Zondveld G 107

landbouwer

Vrijwillig lid van de landstorm

Petrus van den Hurk

12-5-1905 in Son

Adrianus en Johanna Maria Sanders

Ouders: Zijtaart G 34

Timmerman

Vrijwillig lid van de landstorm

Adrianus Cornelis de Koning

10-5-1905 in Veghel

Petrus de Koning en Johanna Maria Vissers

Ouders: Zondveld G 126

Landbouwer

Vrijwillig lid van de landstorm

Carolus Maria van den Nieuwenhuizen

23-5-1905 in Veghel

Petrus van den Nieuwenhuizen en Johanna Maria Jansen

Ouders: Zijtaart G 69

Timmerman

Broederdienst

Lambertus Raaijmakers

26-12-1905 in Veghel

Johannes Raaijmakers en Johanna Boumans

Ouders: Zijtaart G 81
 

Landbouwer

Broederdienst

Christianus van de Rijdt

28-11-1905 in Veghel

Theodorus van de Rijdt en Helena van Weert

Ouders: Biezen G 120
 

Landbouwer

Broederdienst

Johannes Schepers

14-5-1905 in Veghel

Cornelis Schepers en Hendrica Jacoba Ketelaars

Ouders: Biezen G 144

Landbouwer

Vrijwillig lid van de landstorm

Martinus Josephus Verbruggen

9-3-1905 in Veghel

Antonius Verbruggen en Ardina Habraken

Ouders: Doornhoek G 182

Landbouwer

Geschikt voor de dienstplicht


 

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads