Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1924


Veghelse Courant, 12 januari 1924.   Meldden wij voor een paar weken dat de landbouwer Thijssen was bedrogen door kolenventers, thans kunnen wij melden dat vorige week zaterdag (5 januari) het geld dier kolen door de politie werd teruggebracht, waarop Maandag (7 januari) de kolen door de venters weer werden opgeladen. Een woord van lof aan de ijverige politie mag hier niet onthouden worden.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42 inv. nr. 80 vonnis 52  dd. 11-1-1924   Wilhelmus Bouw, landbouwer, geboren 1-2-1883 wonende Zondveld G 108 (Jekschot 1-2). Zonder noodzaak aan de linkerzijde van de weg gereden.  fl. 2,- boete.

Veghelse Courant, 12 januari 1924,

  Door de gladheid had de knecht van den landbouwer R. dezer dagen het ongeluk te vallen en een been te breken. Hij is ter behandeling in het R.K. Gasthuis opgenomen.

Veghelse Courant, 12 januari 1924

  Donderdagmorgen (10 januari) bij het openen der smederij van de Firma Smits & Zoon stond deze vol rook. Al spoedig bemerkte men het begin van brand, en kon het vuur met enkele emmers water gebluscht worden.

BHIC, Kantongerecht Veghel toegangsnr. 42 inv. nr. 80 vonnis 89  dd. 25-1-1924   Hendrikus van den Boom, geboren te Dinther 1-4-1888 wonende Zondveld G 104 (Jekschotstraat 22). Onvoldoende zorg gedragen om zijn hond die wild opdreef in toom te houden. Voor de rechtbank verklaard beklaagde dat hij geen haas heeft gezien en dat hij maar een  klein hondje heeft. De veldwachter heeft echter gezien dat de hond achter een haas aan ging en dat beklaagde hem heeft staan nakijken. fl. 10,- boete.

Veghelse Courant, 26 januari 1924  

Vrijdagavond (11 uur) hebben inbrekers getracht hun slag te slaan bij den landbouwer Van den N(ieuwenhuizen) op den Doornhoek alhier. Vermoedelijk was het om de kippen te doen, daar het slot der staldeur reeds was verbroken. Een der huisgenooten, gewekt door het geblaf van den hond, ging naar buiten, waarop de inbrekers, in hun werk gestoord, ijlings de vlucht namen.

Veghelse Courant, 26 januari 1924

  Een meisje hetwelk van plan was binnenkort in ’t huwelijksbootje te stappen met een jongeling uit deze plaats en hierover naar het schijnt berouw heeft gekregen, of liever zich nog in tijds bedacht heeft, had de omgang met haar verloofde verbroken. Dit nieuws scheen als een loopend vuurtje den ronden te hebben gedaan, want Vrijdagavond hoorde men in de richting van Zondveld omstreeks zes uur opeens blazen en roffelen, het zoogenaamde “tafelmuziek”. Doch nauwelijks aan den gang verscheen reeds een dienaar der H. Hermandad ten toneele die aan dit grapje een einde trachtte te maken, hetgeen hem echter nog niet zoo spoedig mocht gelukken, zoodat de toegestroomde nieuwsgierigen ten slotte uit eigen beweging uit elkaar gingen. Nader vernamen wij nog dat de daarop volgende avonden de wegen in de omgeving van het huis der (berouwhebbende) bruid door politie waren afgezet, die echter door het nemen van krachtiger (gevoelige) maatregelen de menschen het samenscholen beletten.

Veghelse Courant, 2 februari 1924

 

  Woensdag jongsleden werd door de Fanfare Cecilia met medewerking van Tooneelvereeniging Nooit Gedacht alhier een uitvoering gegeven in de zaal van den heer. J. de Leest. Verschillende mooie muzieknummers werden ten gehoore gebracht en ook bij de opgevoerde tooneelstukken waren de rollen in goede handen. Jammer dat de zaal slechts matig bezet was. Doch wij hopen dat de Fanfare en Tooneelvereniging ons weer spoedig zulk een avond zullen brengen, daar liefhebbers van muziek en tooneel volop hebben kunnen genieten.

Veghelse Courant, 12 januari 1924.

    

Den 4 februari hoop het echtpaar J. van de Schoot-Zwiers den dag te herdenken, waarop zij voor 50 jaar in ’t huwelijk traden. Wij wenschen de beide nog krasse oudjes een blijde en gelukkige bruiloftsdag. Naar wij vernemen zal het hun van de zijde der Parochianen niet aan belangstelling ontbreken. Reeds is een feestcommissie samengesteld. Bij genoegzame deelname zal een optocht georganiseerd worden met versierde paarden en fietsen. Moge dien dag het weer meewerken om het feest zoo goed mogelijk te doen slagen.

Veghelse Courant, 9 februari 1924.

 

Maandag (4 februari 1924) vierde het echtpaar J. van de Schoot – Zwiers alhier, hun gouden huwelijksfeest. Door een buurtcommissie was voor een smaalvolle versiering aan de woning zorg gedragen. Des morgens om 9 uur werd een H. Mis van dankzegging voor het jubileerend echtpaar opgedragen, waarna de stoet in optocht, waaronder gardes D’honneurs, versierde rijwielen en bruidjes, naar de woning der jubilarissen terugkeerden. Hierna werd een feestlied gezongen door de zangers en zangeressen alsmede door verschillende meisjes uit den Doornhoek, waarna het gouden bruidspaar een zeer passend geschenk werd aangeboden. In den namiddag bracht de fanfare St. Cecilia welke ook in den voormiddag hare medewerking had verleend, hun nog een serenade. Den geheelen dag heerschte er een gezelloge drukte, in ons anders zoo stille plaats. Dat het de oudjes moge gegeven zijn om eenmaal hun diamanten feest te vieren, is ons aller wensch.

BHIC, KR Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 82, rol. 78.   Gedaagd zijn: Johannes Gijsbertus Smits, geboren Veghel 22 februari 1887, smid te Zijtaart, en Johannes Martinus Smits, geboren Veghel 22 februari 1887, smid te Zijtaart. In hun smederij mankeert het een en ander. De riemen van de boormachine zijn onvoldoende afgeschermd. Er zijn 18 ruiten gebroken. Een motor staat niet zo opgesteld dat de gassen goed kunnen ontsnappen. Verbandmiddelen achter slot en grendel zijn niet direct voorhanden.

BHIC, Kantongerecht Veghel toegangsnr. 42 inv. nr. 80 vonnis. 164  dd. 22-2-1924   1. Johannes Brugmans, knecht geboren op 23-1-1904 en wonende bij Hendrik van de Ven op den Biezen (Biezendijk 29).

2.
Johannes van Lankveld, geboren te Erp op 3-4-1905 wonende bij Christianus van Lankveld op den Biezen (Biezendijk 30).

3.
Franciscus Dirks, wonende te Lieshout en daar geboren op 12-2-1904

4.
Gerardus Pepers, geboren te Erp op 22-12-1895 en wonende te Hoef onder Erp.

5.
Johannes van den Broek, geboren te Erp op 2-3-1907, zoon van Cornelis en Anna Maria Smits, wonende te Beek en Donk bij het pontveer.

6.
Antonius van Brussel, geboren te Nederweert op 9-8-1870, molenaar te Boerdonk.

7.
Gerardus van Brussel, geboren Erp op 24-2-1907, wonden bij zijn ouders te Boerdonk

Beklaagden waren op oudejaarsavond in de herberg van M. van de Kerkhof te Erp. Ze zaten daar in een zijvertrek. Ze verklaarde dat ze daar waren omdat het paard van Hendrikus van de Ven, 33 jaar, landbouwer te Zijtaart (Biezendijk 29), daar ziek in de stal lag en dat ze beloofd hadden het paard te verplegen en erbij te blijven.

Beklaagden 5 en 7 zouden speciaal wachten totdat het paard zou worden op geladen. Hendrikus van de Ven verklaarde als eigenaar van het paard dat hij beklaagde 1 die knecht bij hem is en aan beklaagde 2 die zijn buurman is opgedragen om bij het paard te blijven. De overige beklaagden ken ik niet  en had ik daarom geen opdracht gegeven.

Een getuige, een zekere Van den Boogaard, verklaarden dat er plan was om het paard te slachten, maar nadat er getuigen gekomen waren dit niet meer durfden. De eerste twee worden vrijgesproken. De rest drie gulden boete.

Gesprek met zuster Theodosia vian Asseldonk op 14 november 2004; foto: collectie Martien van Asseldonk, vooraan (rechts) Piet en zijn zus Miet, later zuster Theodosia, staat daar net achter.   Theodorus1920=1925.jpg (280053 bytes)Kon jij vroeger goed leren op school? "Gewoon. Ik was geen uitblinker. Maar beter als jullie pap. Die moest ik altijd cathechismusles leren. En dan zat k er bij te janken, omdat jullie pp (Piet van Asseldonk, geboren in 1914) niet leren wilde. En dan zei ik, “en dan krijg ik morgenvroeg weer van de zuster op mijn kop, omdat jij je les niet kent”, en hij gaf er niks om. Niks. Jullie papa die kon eigenlijk wel leren. Het was niet dat hij dom was. Tenminste volgens mij niet. Hij zocht het niet. We konden eigenlijk allemaal goed leren. Van de gewone school die wij vroeger hadden, hebben wij allemaal goed kunnen leren, was onze Piet eigenlijk de kwaaiste om het eerlijk te zeggen. Want onze Willem die kon het ook goed. Maar verder ging je niet. Ik heb ook niet verder geleerd. Toen ik ging dienen, dan leer je ook niet meer."

Veghelse Courant, 1 maart 1924.

  Op vrijdag 7 maart des namiddags onm 4 uur zal de Boerenleenbank een algemeene vergadering houden bij L. van Dam. Op deze vergadering zal de verkiezing voor een lid van den Raad van Toezicht plaats hebben, terwijl door een Inspecteur van de C.C.B. eene lezing zal worden gehouden. Na deze vergadering vergadert de Boerenbond.

Veghelse Courant, 1 maart 1924.

 

In het Caf van dhr. J. de Leest (Zondveld) zal vanaf 2 maart tot 6 April een groot Barak Concours worden gehouden. Daar aan dit concours prachtige prijzen zijn verbonden, twijfelen wij niet of er zullen veel deelnemers zijn.

Herinneringen van de kinderen van Frans van Bakel in Canada, in 1980 op schrift gesteld door John van Bakel. De foto van Frans van Bakel werd beschikbaar gesteld door John van Bakel.   

Hendrika van der Zanden vertelde over haar vriend Frans van Bakel: “Hij had een fiets met een gaslamp, die water nodig had om goed te kunnen werken. Hij vroeg altijd om water als hij naar huis ging, maar dit was alleen een smoesje om stiekem een kusje te krijgen.” Dit was geen eenvoudige opgave voor Hendrika die op en neer door het portaal liep totdat hij ging. Ze herinnerde zich ook: “Frans zijn fiets stond tegen hem aan toen hij voorover boog om mij te omhelzen, en de fiets viel om. Mijn ouders veronderstelden wat er was gebeurd en het was er niet goed toen ik weer binnen kwam.”

Ontmoetingen met Frans bestonden uit familiebezoeken, naar de kerk en naar de markt gaan. Samen naar de film gaan was niet netjes. Ze mochten wel naar de kermis, daar werd gedanst, maar dan moest ze wel voor het donker thuis zijn. In de zomer mocht Frans alleen op zondag komen. In de winter mocht hij ook op donderdag komen. Er werd altijd gekaart als Frans kwam. Hendrika’s moeder zat al aan de keukentafel met de kaarten klaar als Frans kwam. Hendrika en Frans werden nooit eventjes alleen gelaten.

Een van de plaatsen waar ze elkaar stiekem konden ontmoeten, was de kerk in Zijtaart. Hendrika  was daar bij het koor en was lid van de Maria-Congregatie. In een laatste poging om Frans en Hendrika van elkaar te scheiden, probeerde Hendrika’s moeder haar om te kopen door haar een nieuwe jas te beloven in plaats van naar de kerk te gaan. Natuurlijk weigerde Hendrika dat.

Willem van Stiphout, Uit ’n dagboek van een verhuizer (Oirschot, oktober 1984) 28.    Willem, zoon van Harrieke van Stiphout: Mijn eerste schooljaar begon in april 1924. Omdat niemand in de buurt naar school ging, werd ik er enige keren door tante Marie heen gebracht. Ze vond dat ik slecht kon lopen en op school kon ik niet eens krom. De bewaarschoolzuster was al van plan me bij de dokter te brengen, die op die morgen in het klooster was. Ik moest eerst langs zuster Munda, het hoofd van de school. Die had het vlug gezien, mijn broek was te eng. Mijn moeder had het achterste pand hetzelfde geknipt als het voorste pand. Het was de eerste broek die zij voor mij maakte. Ik ging nog dezelfde avond naar een naaister in de buurt en f ik daarna krom kon.

Toen ik op een vrijdag uit school kwam, moest ik met Johan, die drie jaar was, vlug een boterham eten en daarna naar ome Dorus van Eerdt. We moesten daar tot morgen blijven en zouden er wel worden opgehaald. We moesten hard lopen en het vel papier waar tante Marie iets opgeschreven had, aan de tante geven. Die sprong direct op de fiets en was de hele avond niet meer te zien. Zaterdag rond de middag waren we weer thuis en toen waren we met zijn vieren. Het was 17 mei 1924 en ons broertje Gerrit was geboren. Hij had gitzwart haar.

Foto's en kaart: collectie Peter van Asseldonk, momenteel in parochiearchief Zijtaart.  

Aan: "Den Jonge Heer Lamb. Brans, Nr. 193, Huize Ruwenberg, Michiels Gestel."

"Zijtaart, 5 juni 1924. Beste jongen! Moeder, Truuske, en Diena vd Linden komen a/s maandag opzoeken. Ze komen vermoedelijk om 2.16 of half 12 bij U en gaan om 7 uur met de tram naar Rooy. Met meeste groeten van Uw vader, A. Brans."

Bertus werd op 24 juli 1914 op (huidig adres) Leinserondweg 6 geboren als zoon van Adriaan Brans en Johanna Vogels. Op de foto staat hij met zijn zus Truuske.

Herinneringen van Graard van Eert verteld op 23 februari 2007.   Graard van Eert (geboren op 28 september 1915) herinnert zich zijn vormsel. De kinderen werden toen op een paardekar naar Veghel gebracht om daar door de bisschop gevormd te worden. Dat was op 26 mei 1924.

BHIC, Rechtbank Den Bosch, toegang 24 inv. nr. 646 vonnis 65 dd. 13-2-1925   Wilhelmus van Orsouw, 55 jaar, koopman, geboren te Schaijk, zonder vaste verblijfplaats. Op 7 juni 1924 heeft gedaagde te Veghel ter plaatse den Doornhoek op een perceel grasland toebehorende aan H. van Berkel, gras afgesneden en toe geigend. Al eerder is dit vergrijp voor de kantonrechter geweest, maar is nu, in hoger beroep opnieuw bewezen dat gedaagde schuldig is en wordt hem een geldboete op gelegd van f. 15,-

Johannes Theodorus van Orsouw, 25 jaar, geboren te Grave, koopman zonder vaste verblijfplaats. Hij had op 29 september 1924 zijn woonwagen geparkeerd op een perceel teenhoutbosch ter plaats den Doornhoek sectie A. 886 en 887, toebehorende J. van Hout. Duidelijk is aangetoond dat gedaagde in zijn woonwagen woonde op dat tijdstip, terwijl hij geen vergunning had daar te staan. Boete van f.10,-

Brabants Dagblad, 27 januari 1962.   In 1924 maakte de fanfare het bont... Wat was het geval? Op een uitstapje in dat jaar werden alle florijnen van de fanfarekas er doorgedraaid. De kas werd in die jaren gespekt met gelden van donateurs en middenstanders, want een contributiestelsel kende men nog niet. "Wij geven geen geld om op het op te maken," zeiden de donateurs. Zij meenden het. Op de eerstvolgende donateursactie klopten de leden van de fanfare op de meeste plaatsen tevergeefs aan.

Jubileumboek 90 jaar fanfare, 8.   Johan van Eerd nam in 1924 het dirigentschap van de fanfare over van Frans, zoon van meester van de Ven. Johan van Eerd bleef dirigent tot 1933.

Veghelse Courant, 19 april 1924.

 

Tot koster-organist van de parochie Berkdijk bij Tilburg is benoemd onze dorpsgenoot de heer F(rans) van de Ven. Tot directeur van de harmonie alhier is benoemd de heer Joh. van Eerdt.

Veghelse Courant, 26 april 1924.

 

Tot organist in onze parochiekerk is tijdelijk benoemd de Heer J. Verhoeven uit Veghel.

GA Veghel, inv. nr. 31, fol. 269v; de foto van Meester Van de Ven dateert ui 1925 en komt uit de collectie van zijn kleinzoon Jan Versantvoort uit Uden.   Meester Adrianus van de Ven, hoofd der school te Zijtaart, vroeg eervol ontslag per 16 juni 1924. Dit werd door de gemeenteraad op 4 april 1924 goedgevonden onder dankbetuiging voor de goede diensten gedurende vele jaren aan het onderwijs te Zijtaart bewezen. De burgemeester sprak een bijzonder woord van lof voor de heer Van de Ven, voor de wijze waarop hij de belangen van het onderwijs te Zijtaart gedurende zovele jaren heeft behartigd. De heer Van de Ven is door zijn veeljarig verblijf te Zijtaart aan de parochie Zijtaart en haar bevolking gehecht geworden en zal daar zijn laatste levensjaren blijven doorbrengen. De burgemeester hoopt dat hij nog vele jaren een welverdiende rust moge genieten en nog lang van het hem te verlenen pensioen zal mogen profiteren. De vergadering stemde in met deze wensen.

Veghelse Courant, 12 april 1924.

  Aan den heer A. van de Ven, hoofd der school alhier, is op zijn verzoek eervol ontslag verleend.

GA Veghel, inv. nr. 31, fol. 290.   Omdat Adrianus van de Ven met pensioen gaat, zal hij het schoolhuis te Zijtaart verlaten. De gemeente ontving tot heden een jaarlijkse vergoeding van f 150 per jaar. De huurwaarde was volgens B&W hoger. B&W stelde de gemeenteraad op 28 juni 1924 voor de woning voor f 250 per jaar te verhuren aan Antoon Hendrik van de Donk. De leden Rovers en Van Asseldonk vinden f 250 wel wat veel. B&W vinden het niet te veel. De burgemeester zegt dat B&W van plan is om de woning goed in orde te maken. Na nog wat heen en weer gepraat ging de raad akkoord met het voorstel van B&W.

Veghelse Courant, 26 april 1924.

 

Donderdag jongsleden (24 april 1924) werd alhier een Missie-tentoonstelling gehouden welke zeer druk werd bezocht. Tevens werd om 4 uur door de Dames der Missienaaikring eene uitvoering gegeven. Opgevoerd werd het blijspel in 3 bedrijven: De dienstbode van vrouw Flap, benevens eenige comische voordrachten. De rollen waren in goede handen, zoodat alle aanwezigen flink genoten hebben. Er werden dan ook vele dubbeltjes ten bate van de Missie bijeengebracht.

Veghelse Courant, 26 april 1924.

 

Op den eersten zondag van mei (4 mei 1924) zal onze fanfare een muzikale wandeling maken door de kom van Zijtaart, tevens zullen dan een zestal nieuwe leden voor ’t eerst de wandeling meemaken, zoodat onze fanfafre sterk in ledental is toegenomen.

Veghelse Courant, 10 mei 1924.

 

Zondag jongsleden (4 mei 1924) maakte onze Fanfare een muzikale wandeling door het dorp. Liet het weer zich eerst niet te gunstig aanzien, ten slotte viel dit nog al mee, zoodat er een gezellige drukte heerschte in ons anders zoo stille dorpje.

Verteld door Nel Rietbergen op 17 december 2007.   In 1924 werd Hendrik Rietbergen koster-tuinman op de pastorie. Nel Rietbergen: "Hij kwam uit Herwen-Aard. Thuis waren ze boer. Hij was als Huzaar in dienst geweest, hij had 2 jaar gediend. Toen hij thuis kwam uit militaire dienst had een van zijn broers zijn plaats op de boerderij ingenomen. Zijn zus Toos was leerling in Veghel op de kweekschool van de zusters. Zij wist dat er in Zijtaart op de pastorie een plaats vrij was bij pastoor Kamp. En zo kwam hij naar Zijtaart. Hij woonde intern op de pastorie."

Veghelse Courant, 10 mei 1924.

 

Toen de landbouwer K. zich dezer dagen na het eten naar den stal gaf, kwam hij tot de ontdekking dat een zijner beesten dood in den stal lag. Een leelijke schadepost voor den betrokken landbouwer.

Veghelse Courant, 10 mei 1924.

 

Bij den landbouwer Van A. is het mond- en klauwzeer uitgebroken, dit is het eerste geval hetwelk hier ter plaatse geconstateerd werd.

Veghelse Courant, 14 juni 1924.   Notaris J. Vaalman te Veghel zal verkoopen: Maandag 16 juni e.k., namiddag 5 uur, bij Booij Lieuwes, Sluisstaraat, de Zijtaartsche beemden van de Familie Van Sasse Van Ysselt.

GA Veghel, inv. nr. 31, fol. 295.   Het raadslid Rovers vroeg op 28 juni 1924 in de gemeenteraad of Zijtaart niet telefonisch kan worden aangesloten. Eerde is al aangesloten. De burgemeester zei dat deze kwestie eigenlijk niet in de raad thuishoort. Men zou zich moeten wenden tot de Directeur Generaal der Posterijen en Telegrafie. Hij wilde wel meewerken en zal met de heer Postdirecteur deze zaak bespreken.

GA Veghel, inv. nr. 31, fol. 295.   Raadslid Van Asseldonk wees tijdens de raadsvergadering van 28 juni 1924 op het vele vuil in de bermsloot langs de Kanaaldijk. De burgemeester beloofde zich hierover in verbinding te stellen met de Rijksopzichter van de Waterstaat.

GA Veghel, inv. nr. 31, fol. 289v.   Er waren drie sollicitanten naar de betrekking van schoolhoofd te Zijtaart. Antoon Hendrik van de Donk, die in Zijtaart al les gaf, werd per 1 juli benoemd.

Veghelse Courant, 5 juli 1924.

 

Tot hoofd der school alhier is benoemd de heer A. H. van de Donk, thans als onderwijzer aan dezelfde school werkzaam. Den benoemde proficiat.

GA Veghel, inv. nr. 31, fol. 297.   Het gemeentebestuur van Lieshout schreef op 8 juli 1924 een brief naar het gemeentebestuur van Veghel over de waterafvoer door de Jekschotsche loop. De raadsleden Van Asseldonk en Rovers zijn wezen kijken en hebben overlegd met de rijkshoutvorster de Heer Winkelman te Eindhoven. Wil men op Zondveld en Zijtaart geen overlast van water krijgen, dan is het nodig is dat de Jekschotse loop voor de geregelde waterafvoer van de onder Lieshout plaats hebbende ontginningen wordt verbreed en verdiept tot voorbij de Zondveldsche Hoef. Waar nodig dienen grotere duikers te worden gelegd. B&W stelden voor om f 300 f 350 beschikbaar te stellen voor de helft van de kosten, de gemeente Lieshout betaalt de andere helft. Het gevraagde krediet werd op 11 augustus 1924 door de gemeenteraad verleend.

Veghelse Courant, 2 augustus 1924.

 

Zekere vrouw B. alhier is plotseling krankzinnig geworden. Naar wij vernemen werd zij reeds naar een gesticht overgebracht. Een zware slag voor de familie.

GA Veghel, inv. nr. 31, fol. 298 en 306.   Door B&W werden op 11 augustus 1924 drie kandidaten voorgedragen voor de betrekking van onderwijzer in Zijtaart. 1: F.H. van de Laar te Sint-Oedenrode, 2: A.M. Smulders te Oisterwijk, 3: B. van Bergen te Gennep. Van de Laar en Smulders kregen ieder 6 stemmen, bij loting won A.M. Smulders en hij werd benoemd. De burgemeester ontdekte dat hij een procedurefout maakte. Vr de loting had er eerst nog een tweede keer gestemd moeten worden. Dus werd er op 14 augustus 1924 opnieuw gestemd. Franciscus Hendrikus van de Laar kreeg toen 8 stemmen en S.M. Smulders 5 stemmen, zodat Van de Laar, geboren op 21 juli 1906 te Sint-Oedenrode, benoemd werd.

GA Veghel, inv. nr. 31, fol. 303v; mededeling van Doortje Brugmans d.d. 13 januari 2007; gesprek met Ties Habraken op 20 februari 2007 en met Johan van Sleeuwen op 1 maart 2007; 'Zijtaart', 88.   De burgemeester deelde mee dat van de verbouwing van het schoolhuis te Zijtaart een begroting is opgemaakt die niet is meegevallen. Zij komt op bijna f 1.400. B&W wil een paar posten schrappen, zoals het maken van een regenput, het optrekken van scheidingsmuurtjes tussen speelplaats en achterplaats schoolhuis enz., want dat kan wel wachten. De begroting blijft dan toch nog f 1.100. Raadslid Van Haaren zei dat in de vorige vergadering gesproken werd over het schoolhuis in orde maken, maar nu wordt het als het ware een hele verbouwing. Raadsleden Rovers en Van Asseldonk zeiden dat de voorgestelde veranderingen hard nodig zijn. Rovers zou wensen dat er al direct een regenput werd gemaakt, het is zo lastig om aan waswater te komen. De burgemeester zei dat een regenton ook voldoet. Tegen Van Haaren zei de burgemeester dat het vorige schoolhoofd, Adrianus Van de Ven nog mede het huis blijft bewonen, als gevolg waarvan de heer Van de Donk inderdaad te weinig ruimte heeft. Voor het vorige schoolhoofd heeft hij wel wat over. Het voorstel van B&W werd goedgekeurd.

Meester van de Ven bleef in het huis naast de school wonen, omdat zijn opvolger van de Donk getrouwd was met zijn dochter Johanna Francisca van de Ven. Doortje Brugmans noemde meester van de Ven "een hele goeie meester. Veel beter dan Van de Donk. Dat was nogal een lomperik, die ook heel hard kon zijn tegenover zijn zoontje Frans." Ties Habraken beaamde: "Van de Donk was een lomperik. Daar gaf gin man iets om." Ties vertelde ook dat meester van de Ven na zijn pensionering in 1924 nog elke dag even door de school kwam gelopen. Johan van Sleeuwen beaamde: Meester van de Donk was ’n harde, hij was streng, “Hij had orde in de zaak, d zeg ik oe.”

GA Veghel, inv. nr. 31, fol. 306v.   De burgemeester zei in de raadsvergadering van 14 augustus 1924 dat er volgens de lager onderwijswet van 1920 aan elke openbare school een oudercommissie van tussen de 3 en 7 ouders moet worden verbonden. Hun taak is om meer contact te brengen tussen het onderwijzend personeel en de ouders van de schoolgaande kinderen. De school in Zijtaart zou een oudercommissie van 5 leden kunnen krijgen. De hoofden van de scholen dienen kosteloos een lokaal beschikbaar te stellen en te verwarmen voor de ouderavonden.

'Zijtaart', 51.   In 1924 traden Petrus van den Oever en Johannes van Nunen toe tot het kerkbestuur. Van den Oever bleef bestuurslid tot 1928 en van Nunen tot 1932.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 81 vonnis. 488, 591 en 592 dd. 12-9-1924   Mathijs Joseph Franken, geboren in Den Bosch 20-6-1898 elektromonteur inwonende bij  Johannes Smits, geboren Schijndel 15-7-1842 wonende Zijtaart G 66 (Pastoor Clercxstraat 31-33). Mathijs werd bekeurd omdat hij geen licht op zijn fiets had.

Toen kwam er ook aan het licht dat hij al twee weken bij de Smid in Zijtaart woonde zonder dat hij opgegeven had van woonplaats te zijn veranderd. Voor het eerste f.5,- boete en voor het tweede vergrijp f.3,- boete. Ook zijn gastheer Johannes Smits krijgt een boete van f. 3,-.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 81 vonnis. 491 t/m 493  dd. 12-9-1924   Bekeuringen wegens fietsen zonder licht:

1.   Theodorus Josephus van den Tillaart, geboren op 17-4-1906, wonende op Zondveld G 131

2.   Lambertus van de Rijdt, geboren op 11-8-1903, wonende op Zondveld G 120 (Krijtenburg 26)

3.   Adrianus van der Linden, geboren te Dinther op 6-4-1902, wonende op Zijtaart G 32 (Leinserondweg 6)

Allen fl. 5,- boete. 

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 81 vonnis. 539  dd. 26-9-1924   Hendrikus van der Linden, geboren 9-8-1903 knecht bij G. van der Linden op Jekschot. Geen lichtgevende lantaarn op zijn rijwiel. f.5,- boete .

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 81 vonnis. 544 dd. 26-9-1924        1.   Martinus van Zutphen, knecht bij Christianus van de Ven, geboren op
          19-4-1902, wonende op Zijtaart G 22 (Leinserondweg 19)

2.  Christianus H. van de Ven geb.27-4-1892, wonende Zijtaart G 22 (Leinserondweg 19)

3.   Antonius van de Ven, geboren 7-11-1898, wonende Kempkens Eerde H.83

4.   Gerardus van Hoof, knecht bij J. Krol geboren 16-9-1902 wonende St. Oedenrode.

Ze waren op 16 juli 1924 omstreeks 11 uur na sluitingstijd nog in de herberg van Johannes van Wanroij, Kempkens G. 145.  De meid van de herbergier had gezegd dat er die avond permissie was om tot 12 uur open te blijven.

De herbergier wist van andere herbergen dat deze tot 12 uur mochten open blijven, maar Johannes van Wanroij had dit wel moeten aanvragen en dat was hij vergeten. De gasten krijgen allen twee gulden boete en de herbergier drie gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 81 vonnis. 594  dd. 10-10-1924

  Johannes Hubertus Zijlemans, arbeider geboren 2-10-1905 wonende Doornhoek G 180 (Biezendijk 8) en Leonardus van den Tillaart, los werkman, geboren 19-4-1903 liepen beiden over bezaaid grondgebied en kregen ieder een boete van een gulden.

Veghelse Courant, 10 oktober 1924   Maandag had het kind van den landbouwer Van de L. het ongeluk onder het spelen te vallen en bekwam daarbij zulke ernstige kneuzingen dat het direct naar het Gasthuis moest vervoerd worden.

Als curiositeit kan worden vermeld dat de landbouwer De Leest twee veeknollen verbouwd heeft van 7 en 9 kilo.

Deze week is de nieuwe stoommalerij van den heer H. van Eerdt in werking gesteld, zoodat de oude windmolen welke zoo menigeen bij stormweer den schrik om ‘t hart joeg door z’n gekraak, zal worden opgeruimd.

De NRC, 21 oktober 1924.   'De windkorenmolen te Zijtaart, gemeente Veghel, zal verdwijnen. Het bedrijf zal als stoommalerij worden voortgezet.'

Herinneringen van Graard van Eert verteld op 23 februari 2007.   In ongeveer 1924 is er een vliegtuig neergevallen bij Willem Vissers (huidig adres: Krijtenburg 7). Hannes Habraken, die in 1923 het huis van Willem Vissers kocht, woonde er toen nog niet, maar het was al wel bekend dat hij er kwam wonen. Het vliegtuig landde in een wei en kwam in een sloot tot stilstand. Een dag later werd het geruimd. ‘s Nacht hield een militair er de wacht. Graard van Eert: “Hij kwam zich bij ons (huidig adres Krijtenburg 6) warmen.”

Willem van Stiphout, Uit ’n dagboek van een verhuizer (Oirschot, oktober 1984) 32.   'Op een keer was ik met tante Marie in de Kromme Tong groenvoer aan het plukken. (In andere bronnen heet dit veld ook wel ‘Crommen Tuin’. Het lag midden op het Hoog –mva). Plotseling er kwam heel laag een vliegtuigje over. Plat op de grond gingen we liggen, want het zou ons kunnen raken. Tante Marie kon haast niet meer op, zo erg was ze geschrokken. Maar het kwam pas op de grond voorbij Hannes Habraken. De piloot kwam met de schrik vrij. We reden er heen bij tante Marie achter op de fiets. Alles werd met een vrachtwagen opgehaald.'

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 81 vonnis. 576  dd. 1-12-1924   Johannes Verbruggen, geboren 25-3-1904 en wonende te Zijtaart was op 25 juni 1924 hooi aan het binnenhalen. Toen hij met zijn paard en kar op de openbare weg van Veghel naar Sint Oedenrode van richting veranderde, botste een motorrijder op de kar. Verbruggen werd bekeurd, omdat hij niet had laten merken dat hij van richting veranderde, door goed zichtbaar een hand uit te steken of een stok of ander voorwerp. Verbruggen verklaarde dat hij op zijn kar, hoog volgeladen met hooi, de motorrijder niet had horen aankomen. Een gulden boete.

Het Centrum, 16 december 1924; bericht over de eerste tweeling van Marietje van de Wijgert - Kanters op 21 februari 2007.   'Vader J. uit Zijtaart onder de gemeente Veghel deed vrijdag aangifte van de geboorte ener tweeling. Dit is dit jaar al de tweede maal dat hij voor dergelijk geval de trappen van het raadhuis beklimt. Begin januari werd bij hem een jongen en een meisje geboren, thans twee jongens. Dat is vier in een jaar.'

Het gaat in dit bericht om Hendrikus Jonkers en zijn vrouw Maria van Asseldonk, die op 3 mei 1923 zijn getrouwd. De eerste tweeling was bij de geboorte overleden. Op 3 december 1924 werd de tweeling Franciscus en Christianus geboren.

BHIC, Arrondissements-rechtbank, rol 7072, d.d. 25-6-1925   Naar aanleiding van dit krantenbericht kreeg Driek Jonkers korte tijd later een envelop met de volgende reclame voor kapotjes toegestuurd....

“Waarom.... kleine gezinnen?? Door ziekte, woningnood, te kleine inkomsten, werkeloosheid, enz. moeten vele arbeiders(sters) hun gezin op gezonde manier bewust beperken. De middenstanders en de rijken beperken bijna overal hun gezinnen, waaron zouden de arbeiders(sters) ook niet zoo wijs mogen wezen om dit te kunnen doen? Wanneer dus vader en moeder het met elkaar eens zijn geworden in het belang van hun zelven en van hun nakomelingschap, dat er voorloopig geen kleintjes meer bijkomen, dan moeten zij geen dag te lang wachten, maar direct de noodige maatregelen nemen en inlichtingen vragen over de meest betrouwbare middelen om dit doel te bereiken!! Bij J. F. Aubert, Oud Secretaris der N.M. Bond, Dirk Smitsstraat 26B, Rotterdam. Vele gezinnen kunnen voor toekomstige ellende bewaard worden, door bewuste regeling van het kindergetal! N.B. Behalve diverse zeer goedkope gummiwaren voor mannen en vrouwen ook verkrijgbaar: Prachtboeken over dit doel.”

Het gebruik van voorbehoedsmiddelen was strijdig met het katholieke geloof. Driek Jonkers zal de enveloppe wel aan de pastoor van Zijtaart gegeven hebben. Er werd in elk geval werk van gemaakt. Johannes Franciscus Aubert, oud 35 jaar, expeditieknecht te Rotterdam, werd op 5 februari 1925 door het kantongerecht veroordeeld, en op 25 juni 1925 in hoger beroep door het de arrondissementsrechtbank in Den Bosch weer vrij gesproken.

 
Veghelse Courant, 20 december 1924   Op maandag 22 december aanstaande zal in het caf van L. van Dam om 6 uur de jaarvergadering van het veefonds gehouden worden. Aan de orde zullen zijn: opening, voorlezing statuten, verslag afgeloopen jaar, bestuursverkiezing, rondvraag, sluiting. Namens het bestuur worden de leden beleefd doch dringend uitgenoodigd deze vergadering bij te wonen.

 
Veghelse Courant, 24 december 1924   Op dinsdag 30 december aanstaande zal onze Fanfare “Cecilia” een uitvoering geven met medewerking der Toneelvereeniging “De Toekomst” in de zaal van den heer P. der Kinderen alhier. Als hoofdnummer zal door de Toneelvereeniging worden opgevoerd het kluchtspel “Flips en Flaps”, welk stuk op verschillende plaatsen met veel succes werd opgevoerd. Wij twijfelen dan ook niet of genoemd stuk zal de lachspieren van het publiek flink in beweging brengen, evenals de andere voordrachten welke hierop zullen volgen. Daar het muziekprogramma keurig is opgesteld en de Toneelvereeniging over zeer goede krachten beschikt staat ons een gezelligen avond te wachten, Dus niemand verzuime deze uitvoering bij te wonen. Aanvang der uitvoering zes uur.

Tevens zal ook voor Dames en schoolkinderen een uitvoering worden gegeven, om half een voor kinderen tegen 5 cent entreegeld en om 2 uur Dames tegen 25 cent entreegeld.

Voor verdere bijzonderheden zie men het programma.Naar wij vernemen zal op eerste Kerstdag het Lof worden gezongen worden door het zangeressenkoor der Congregatie, terwijl door genoemd koor na het Lof een driestemmige Kerstcantate zal worden uitgevoerd.

Op tweede kerstdag zal een vergadering gehouden worden der Stierhouderij, namelijk om in te schrijven voor het houdenn van den stier in 1925. Op de vorige vergadering was geen enkel liefhebber aanwezig om den stier een goed onderkomen te bezorgen voor het volgend jaar. Zou er nu een zijn?

 
Veghelse Courant, 31 december 1924   Gisteravond gaf de Fanfare “Cecilia” met medewerking van de Tooneelvereeniging “De Toekomst” in het caf van den heer P. der Kinderen een in alle opzichten goed geslaagde uitvoering. De muzieknummers en diverse comische voordrachten vielen dan ook zeer in den smaak van het publiek en hopen dat dit seizoen nog meerdere uitvoeringen zullen worden gegeven.

 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads