Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1921


BHIC, Kantongerecht Veghel toegangsnr. 42 inv. nr. 74 vonnis 84  dd. 1-1-1921   Franciscus Vervoort, geboren te Veghel op 26-1-1889, landbouwer op Zondveld G 96 (Jekschotstraat 2A) . Hij was op nieuwjaarsdag dronken, wat een boete oplevert van f. 15,-.

BHIC, Kantongerecht Veghel,  toegangsnr. 42 inv. nr. 74 vonnis 108  dd. 6-2-1921   Lambertus van Zutphen, geboren 2-11-1896 landbouwer te Zijtaart had geen lichtgevende lantaarn op zijn rijwiel. Vijf gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel,  toegangsnr. 42 inv. nr. 74 vonnis 158  dd. 9-2-1921   Bernardus van den Berg, geboren Dinther 15-7-1883, wonende te Zijtaart G 73 (Pastoor Clercxstraat 76). Omdat hij geen bel op zijn fiets had wilde rijksveldwachter Linders hem aanhouden, maar hij reed gewoon door. Voor het eerste f. 5,- boete en omdat hij weigerde te stoppen f. 20,- Als er niet betaald wordt 25 dagen hechtenis.

BHIC, Kantongerecht Veghel,  toegangsnr. 42 inv. nr. 74 vonnis 160  dd. 16-2-1921   Wilhelmus Henricus  Rooijakkers, geboren Beek en Donk 16-12-1892, wonende Zondveld G 99 (Jekschotstraat 10). Hij heeft op zijn huis met stro bedekt een schoorsteen staan tegen het nok van het dat welke te kort is. De afstand van  de bovenkant van de schoorsteen tot aan het strooien dat is maar 50 cm, terwijl minstens 1,50 m. vereist is. f.30,- boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel,  toegangsnr. 42 inv. nr. 74 vonnis 163  dd. 6-2-1921   Franciscus van Mierlo, geboren te Veghel 30-6-1907 zoon van Cornelis van Mierlo en Antonetta Vogels, schaapherder bij zijn ouders op Sondveld G84 (Het Gerecht 2). Hij heeft schapen laten lopen op verboden grond en krijgt een jaar proeftijd.

BHIC, Kantongerecht Veghel,  toegangsnr. 42 inv. nr. 74 vonnis. 238  dd. 10-3-1921   Cornelis Josephus Spruijt, molenaarsknecht, geboren te Vinkeveen 11-2-1894 en vanaf 5 november 1920 in dienst bij H. van Eert te Zijtaart G 92 (Zondveldstraat 16) heeft niet doorgegeven dat hij van woonplaats  is veranderd. Vrijspraak.

BHIC, Kantongerecht Veghel,  toegangsnr. 42 inv. nr. 74 vonnis. 239  dd. 17-3-1921    Johannes Hendrikus van Eerd, geboren Veghel 19-11-1884, molenaar Zondveld G 92 (Zondveldstraat 16). Gefietst over een voetpad waar duidelijk aangegeven stond dat het verboden was voor rijwielen. f. 5,- boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel,  toegangsnr. 42 inv. nr. 74   Franciscus van Mierlo, geboren te Veghel 30-6-1907 zoon van Cornelis van Mierlo en Antonetta Vogels, schaapherder bij zijn ouders op Sondveld G 84 (Het Gerecht 2). Hij heeft schapen laten lopen ter plaats het Lijnt op het weiland van A. van Lieshout onder Erp een maand tuchtschool en een jaar proeftijd. Ook zijn broer Cornelis Johannes van Mierlo die met schapen op het weiland van H. Timmers te Boekel heeft gelopen krijgt een boete en wel van 20 gulden.

BHIC, Kantongerecht Veghel,  toegangsnr. 42 inv. nr. 74 vonnis 278  dd. 17-3-1921   Julius Antoon Kolman geboren, monteur in 1884 geboren in Amsterdam en daar wonende heeft over den Doorhoek te Zijtaart op de openbare kunstweg gereden met een tractorvoertuig voorzien van ijzeren banden met uitstekende delen en een gewicht van 1650 kg. De wielen raakte niet de grond, maar om de wielen loopt een ijzeren band, die door de wielen in beweging worden gebracht en dat die ijzeren band van een uitstekend deel is voorzien, doch dat het gewicht dat op de weg drukt juist door die band om de wielen zeer gering is. Voertuigen zoals beschreven zijn boven de 500 kg, en zijn  verboden te rijden op kunstwegen,  f.10,- boete.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In maart 1921 besloot het kerkbestuur om de kerkbanken, die al 10 jaar niet meer verpacht waren, opnieuw met de stoelen voor 2 jaren te verpachten. De reden hiervan was om de pacht der stoelen in verhouding veel hoger was opgelopen dan die van de banken.

De Gelderlander, 23 januari 1937.   'Rector I.C.M. Broekman is benoemd tot pastor te Boxtel. Op 19 januari 1919 was hij benoemd tot rector der zusters Franciscanessen te Zjtaart bij Veghel. Op 31 maart 1921 werd hij rector van Huize AssisiŽ te Udenhout.'

Kranteartikel in bezit van Johan van Sleeuwen.    In 1921 begon Johan van Eert (hij woonde op huidig adres Zondveldstraat 16) een groothandel. In 1931 kwam Frits, zoon van broers Karel in de zaak. Nadat Johan in 1936 overleed nam Frits de zaak over. Frits' zoon karel maakte de zaak groot (de huidige Jumbo).

GA Veghel, inv. nr. 31, fol. 82v.   Het hoofd der school te Zijtaart vroeg om aansluiting op het electrisch net, zowel voor het schoolhuis als voor de school. De gemeenteraad gaf op 18 april 1921 haar toestemming.

Brabants Dagblad, 27 januari 1962.   In 1921 kwam er weer schot in de fanfare. De fanfare stond onder leiding van de Zijtaartse hoofdonderwijzer Van de Ven. IJverig werd er gerepeteerd in de oude school. Stoelen en banken werden dan opzij geschoven en in een van de hoeken van het lokaal lag het ankertje bier, dat de dorstige kelen moest laven.

Brabants Dagblad, 29 april 1984; foto colelctie Albert van Zutphen.   Piet van Zutphen kwam uit een muzikale familie. Hij vertelde: "We oefenden met zes broers 's avonds na het werk onder de  lindeboom."

Op deze foto uit 1921 zit Piet midden voor tussen zijn oudere broers.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Alle leien van het dak van de kerktoren werden in 1921 vernieuwd. De leien waren erg duur, nl. f 210 per 1.000 stuks, terwijl ze vůůr de oorlog slechts f 21 per 1.000 stuks kostten. Er waren 10.000 nieuwe leien nodig. De totale kosten bedroegen f 5.000.

BHIC, KR Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 74.

  Johannes Petrus Marinus Kanters, geboren te Helmond op 25 juni 1902, smid, wonende te Veghel, Zijtaart, werkend bij J. Smits. Hij werd voor de rechtbank gedaagd omdat dat hij op 31 maart 1921 des namiddag circa acht uur te Zijtaart op en aan den openbare weg uit baldadigheid, het electrisch licht, zich bevindende in een kastje van de electrische verlichting, heeft aan en uitgedraaid en op die wijze aldaar een schroefhouder heeft kapot gemaakt, waardoor gevaar of nadeel kon worden teweeggebracht. F.J. van Grinsven heeft gezien dat Kanters bezig was aan het ijzeren kastje langs de weg en dat hij door te stevig vastdraaien van het kastje er een stuk ijzer af sprong dat nodig was om de sluitschroef vast te draaien. Een tweede getuigen H.W. Smits zat op een bankje voor zijn huis toen hij verdachte bezig zag hetgeen voorschreven is. Beklaagde bekent wel, maar zegt dat hij niets heeft kapot gemaakt.

BHIC, Kantongerecht Veghel,  toegangsnr. 42 inv. nr. 74 vonnis 277  dd. 14-4-1921   Martinus Opheij, geboren 8-10-1897 te Erp, knecht bij A. van den Oever op Jekschot onder St. Oedenrode. Hij heeft wildstrikken gezet te Jekschot in een elzenschaarhoutheg, die eigendom is van Henrica Helena Maria Bernardina Smits, f. 20,- boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel,  toegangsnr. 42 inv. nr. 74 vonnis 288  dd. 10-4-1921   Johanna Maria van Mierlo, geboren Zijtaart 17-9-1904 dochter van Cornelis van Mierlo en Antonetta Vogels, schaapherderin bij haar ouders op Sondveld G 84 (Het Gerecht 2). Ze heeft een kudde schapen laten grazen op het weiland van A. Bijsterveld op het Lijnt te Erp. Ze verklaart voor de rechter dat haar hond ziek was geworden en dat ze de schapen niet alleen kon tegen houden. F. 3,- boete of anders een week tuchtschool.

Het Vaderland, 24 juli 1921.   'Examens hoofdakte. Nijmegen. Geslaagd: A.H. van den Donk te Zijtaart.'

BHIC, Kantongerecht Veghel toegangsnr. 42 inv. nr. 75 vonnis 535  dd. 7-8-1921

 

Pieter Hansen, geboren te Rotterdam op 2-8-1902, timmerman bij de weduwe G. Willems Zijtaart G 74 (Pastoor Clercxstraat 47) heeft op een fiets gereden zonder licht waarvoor vijf gulden boete. Ook Julius Zwinkelman geboren te Hamburg op 4-8-1900, als smid werkende bij J. Smits te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 31-33) krijgt een dergelijke boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42  inv. nr. 75 vonnis 571  dd. 21-10-1921   Johannes Adriaans, landbouwer geboren 17-11-1891 wonende Zondveld G 98 (Jekschotstraat 8). Hij heeft te Veghel gedurende 29 kalenderweken van 3 december 1919 tot 25 september 1920 als verzekeringsplichtige in die periode de premie aan de rijks verzekeringsbank voor zijn zegels geen belasting betaald. Krijgt 29 boetes van elk 50 cent.

BHIC, KR Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 75, rol 6. 

  Petrus van den Nieuwenhuizen, bakker en winkelier, geboren 6 september 1874 te en wonende te Veghel Zijtaart G 68. Petrus heeft in zijn winkel op boter gelijkend materiaal, dienende om boter te vervangen, maar geen delen bevat die van melk afkomstig zijn. Boven de winkeldeur en op het winkelraam staat duidelijk leesbaar dat hij margarine verkoopt. Hij werd op 21 oktober 1921 gedaagd.

BHIC, KR Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 76, rol 51.   Jacobus Henricus (Heintje) van Boxmeer, geboren te Uden op 23 februari 1896, timmerman, wonende te Zijtaart G 96. Hij heeft op 9 november 1921 na de middag ca 5 uur in zijn timmerwerkplaats arbeid laten verrichtten door Petrus van de Hurk, geboren te Son op 12 mei 1905 terwijl deze geen arbeidskaart heeft. Genoemde Petrus van de Hurk sloeg spijkers in een deur. Heintje keeg op 9 november 1921 een boete van 50 cent.

25 november 1921

Bron: BHIC, KR Veghel, toegangsnr. 42, inv. nr. 75.

  Petrus van den Nieuwenhuijzen, bakker en winkelier, geboren 6 september 1874 te en wonende te Veghel Zijtaart G 68. Gedagvaard omdat hij zijn minderjarige zoon Petrus Josephus laat werken in zijn bakkersbedrijf. Dit is in strijd met de arbeidswet van 1919. De agent verklaart 'dat hij op 25 november 1921 des namiddags omstreeks 8 uur een blijkbaar jeugdig manspersoon als bestuurder op een rijwiel had gezien en daarmede voortreed over den openbaren kunstweg te Veghel nabij sluis 4 in de richting van Zijtaart, terwijl hij in een mand, welke op het rijwiel was bevestigd eenige pakjes gist vervoerde, verleend voor de bakkerijonderneming van beklaagde. Dat die persoon opgaf genaamd te zijn Petrus Johannes van den Nieuwenhuijzen, geboren te Veghel 18 maart 1907 inwonende zoon van beklaagde en verklaarde: "Ik ben volgens opdracht van mijn vader gist wezen halen. Deze gist, dien ik thans naar huis vervoer, moet mijn vader gebruiken voor de door hem gehouden broodbakkerij. Ik werk geregeld voor de onderneming van mijn vader, doch altijd buiten de werkplaats, daar ik het brood bezorg bij de klanten. Toen mijn vader mij die opdracht gaf, kon ik niet thuis zijn om 7 uur namiddag, want ik heb mij te Veghel niet langer opgehouden dan noodzakelijk was." De beklaagde verklaarde: "In dit perceel wordt door mij een broodbakkerij gehouden, van welke onderneming ik hoofd en bestuurder ben."

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegangsnr. 42  inv. nr. 75 vonnis 641  dd. 2-12-1921.

 

Antonius Josephus Munsters, geboren 10-9-1902 te Erp en wonende aldaar straat B 98, smid. (woonde later in Zijtaart, Pastoor Clercxstraat 17). Toon heeft te Erp op 5 juli in de namiddag om kwart over drie als bestuurder van een tweewielig motorvoertuig op de Erpsche Dijk verzuimd met een hoorn een signaal te geven bij het naderen van een met een paard bespannen kar. Het paard schrok van de motor en reed met de kar tegen een boom. Op de kar stonden twee kalveren die de voerman van de kar in Veghel moest af leveren.

Het ongeval gebeurde rijdende richting Veghel nadat twee bochten waren gepasseerd en de motor in snelle vaart naderde en aan de linkerkant voorbij reed zonder eerst geclaxonneerd te hebben. Voerman L.H. van Schijndel liep naast de kar, maar kon zijn paard niet meer in bedwang houden daar het schrikte. Het is echter niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen beklaagde is ten laste gelegd en Toon wordt vrij gesproken.


Kantongerecht Veghel toegangsnr. 42 inv. nr. 173   Op 19-9-1921 Johannes Biemans, wonende op den Doornhoek  G 8 (Hemel 2) geeft aan dat zijn vrouw Hendrina van den Tillart, waarmee hij nog maar 5 maanden mee getrouwd is, als patiŽnt dient  worden opgenomen in een krankzinnigen gesticht.

De arts A.C. Vervoort, Stationsstraat 280 te Veghel, geeft aan dat Hendrina van den Tillart geboren 7-3-1877 te Erp in staat van krankzinnigheid verkeerd en dat opneming in een krankzinnige gesticht noodzakelijk is  en wil haar zo spoedig mogelijk plaatse in Voorburg te Vught.

In 1924, 1928 en 1931 werd verlenging aangevraagd. Voor haar huisgenoot is genoemd patiŽnt soms geheel wezenloos en dan weer opvliegend. Heeft pogingen tot zelfmoord, maar dreigt  ook naar familieleden met moord. Kan niet zonder hulp.

GA Veghel, inv. nr. 31, fol. 113v.

  

De burgemeester vroeg in de raadsvergadering van 7 december 1921 aan raadslid Van Asseldonk hoe het gesteld was met de bermsloot langs de kanaaldijk. Van Asseldonk antwoordde dat er wel wat aan is gewerkt, maar lang niet voldoende, waarop de burgemeester zei dat hij nogmaals kontakt op zal nemen met Rijkswaterstaat om de bermsloot eens goed onderhanden te nemen.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads