Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1914


BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 60 vonnis 125  8-2-1914   Johannes van Rijt, geboren 19-3-1883. Landbouwer op de Doornhoek G52 (Pastoor Clercxstraat 12). Hij liep over het bouwland van Vogels met een zogenaamde afdraaier om daarmee wild te doden. Hij loste een schot op een wegrende haas. Toen de veldwachter die het hoorde bij hem kwam had Johannes zijn afdraaier al in twee stukken van elkaar op de grond liggen. Fl. 20,- boete.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 60 vonnis  165   Adrianus Raaijmakers, 28 jaar en landbouwersknecht bij Martinus van Boxmeer op Zijtaart (Leinserondweg 16). Hij had op 21 februari 1914 op Krijtenburg op het perceel van Lambertus van Asseldonk te Sint Oedenrode (Weievenseweg 42), enige canadabomen geplant op minder dan 2 meter van de weg. Boete van fl. 3,-

GA Veghel, inv. nr. 29, fol. 198v.   Het raadslid Vogels vroeg in de raadsvergadering van 2 mei 1914 voor een inwoner van Zijtaart toestemming om het Reijbroek een paar karren turf te steken. Dit werd toegestaan.

Verteld door Nel Rietbergen op 17 december 2007.   Op de bewaarschool mochten we af en toe met blokken spelen, maar lang niet elke dag. We moesten meer bidden en zoiets. Als klein jong mochten we niks. “Ge mocht er nog nie ‘ns vloeken,” zoals pastoor Smolenaars later zo mooi kon vertellen.

BHIC, nieuw gemeentearchief van Veghel, inv. nr. 211   Buitendorps kinderen die begin 1914 naar de meisjesschool gingen (hoofd van de school was N. G. Kramers.

Uit Sint-Oedenrode:
Henrica Jonkers, geboren op 10 september 1902
Maria Jonkers, geboren op 20 maart 1906
Maria der Kinderen, geboren op 23 mei 1907

Uit Lieshout:
Cornelia van Lierop, geboren op 6 november 1906
Gertruda van Wanrooy, geboren op 1 december 1903


En naar de jongensschool (hoofd van de school was A. van de Ven):

Uit Sint-Oedenrode:
Johannes Brugmans, geboren op 2 januari 1907

Uit Lieshout:
Johannes Maria van Lierop, geboren op 9 mei 1903
Hendrikus van Wanrooij, geboren op 26 juli 1902
Petrus van Wanrooij, geboren op 25 december 1906

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 60 vonnis   Hendricus Wilhelmus Smits (Pastoor Clercxstraat 31-33), geboren 4-2-1891 van beroep smid heeft op 24 mei  1914 in de Zuid Willemsvaart met een kruisnet gevist zonder visakte. Fl. 2,- boete

Jubileumboek 90 jaar fanfare, 7.   Frans, zoon van meester van de Ven, werd dirigent van de fanfare. Hij zou dat tot 1924 blijven.

http://kranten.kb.nl/ 3-6-1914.

    Besloten is om ook Zijtaart aan te sluiten op de provinciale centrale en eind 1915 moet er elektriciteit zijn.

Ondanks dit voornemen werd Zijtaart pas in 1920 aangesloten op het electriciteitsnet. Wellicht was het uitstel te wijten aan de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918.

kantongerecht Veghel BHIC toegang 42 inv.nr 61 vonnis 349 dd. 3-6-1914   Adrianus van Berkel, geboren 1-12-1841 te Veghel, wonende op Jekschot E 67.

Heeft als houder van een niet goedgekeurde springstier, deze te Jekschot laten weiden terwijl deze niet aan een ketting lag  met een pin of paal in de grond. Adrianus geeft bij de kantonrechter aan dat hij de stier niet gebruikt voor dekking. Toch fl. 5,- boete.

Nieuwsblad van Roermond, 14 juni 1914.

  'De aflezer van publicatieën te Zijtaart, gemeente Vechel, geniet daarvoor een jaarlijksch tractement van f 10 en trekt van de Invaliditeitswet voor die gewichtige betrekking een pensioen van f 104, dus 1040 percent, en neemt nog steeds dat baantje waar.'

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 61 vonnis  340 t/m 345 18-6-1914   Voor het kantongerecht gedaagd omdat ze geen verlichting op hun fiets hadden de volgende personen. Ze krijgen allen een boete van 3 gulden.

1. Martinus Thijssen geb. 18-10-1895, Veghel, Biezen G 122 (Hoge Biezen 5)
2. Wilhelmus van den Burgt geboren 2-10-1895, Veghel, Zondveld G 98 (Jekschotstraat 5)
3. Johannes van den Tillaart, geboren 6-12-1890, Veghel, Zondveld G 95 (Jekschotstraat 11)
5. Antonius Ketelaars, geboren Dinther 7-9-1882, Biezen G 131 (Lage Biezen 1)
6. Johannes van den Tillaart, geboren 9-8-1879 Veghel, G 132 (Lage Biezen 2)
7. Wilhelmus van Asseldonk, geboren 6-3-1870 Veghel, Doornhoek G 45a (Pastoor Clercxstraat 5)

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 61 vonnis 393 dd. 19-7-1914   Adrianus van Hamond, geboren Veghel 8-4-1861, wonende op Zondveld (Jekschotstraat 12A) heeft in zijn woning op Zondveld een glas bier verkocht aan A. van de Ven en aan Johannes Oppers voor 5 cent per glas. Adrianus had daarvoor geen vergunning en daarom fl. 20,- boete.

BHIC, gemeentearchief Veghel   Voordat op 1 maart 1922 de diensplicht werd ingevoerd, kende men de nationale militie. Op elke 100 inwoners moest één militielid worden aangewezen. Voor dit doel werd Nederland verdeeld in kantons van ongeveer 10.000 inwoners. Gewoonlijk was het binnen een kanton niet mogelijk het vastgestelde contingent manschappen te rekruteren uit vrijwilligers. Het aantal rekruten werd dan aangevuld met lotelingen. Op een vastgestelde datum werd daartoe in de hoofdplaats van het kanton geloot. De ingeschrevene trok dan een nummer. De personen met de laagste nummers vulden het contingent aan totdat het voltallig was. Ieder jaar legde het gemeentebestuur een inschrijvingsregister aan van mannen die in aanmerking kwamen voor de nationale militie. In beginsel moest iedere mannelijke Nederlander of niet-Nederland­se ingezetene tussen 18 (later 19 en 20) en 23 jaar zich laten inschrijven.  Deze werden gebruikt bij de inschrijving en loting voor de nationale militie. Na inloting werd de loteling opgemeten en gaf hij eventueel redenen van vrijstelling op. Vrijstelling kreeg men als men kleiner was dan 1,55 meter, bij lichamelijke gebreken, en indien men de enige wettige zoon was of gevangen zat.

Van de lichting van 1914 werden uit Zijtaart de volgende personen hergekeurd:
 

Naam

Geboren

Adres

Beroep

Lengte

Reden voor vrijstelling

Martinus van de Ven

Op 18-7-1895 in Veghel

Zijtaart G 26

landbouwer

1,608 m

Niet bekend

Antonius van den Hurk

Op 16-12-1894 in Veghel

Zondveld G 99

landbouwer

1,692 m

Lichamelijk gebrek 299: ziekte en gebreken van de gezichtswerktuigen

Christiaan Ketelaars

Op 20-10-1894 in Veghel

Doornhoek G 12

landbouwer

1,542 m

Te klein


 

BHIC, toegang 7698, inv. nr. 2705 e.v.   Militairen die kostwinner waren, konden de gemeente om een uitkering vragen. Op 31 augustus 1914 vroeg Johannes Henricus Rovers zo'n vergoeding aan. Hij was van de lichting 1907 en in dienst bij het 2e regiment huzaren 1e eskadron.

Johannes Rovers schrijft dat hij is gehuwd met Hendrika van Duijnhoven, 28 jaar, welke mede in de landbouw werkzaam is. Ze hebben een kind van een half jaar oud. De jaarlijkse pacht van hun boerderij is f.350,- per jaar. Ze hebben ongeveer 8 Ha bouw en weiland, 5 melkkoeien en 4 malen.. De familie heeft een aankomende knecht van 17 jaar in dienst en een dienstmeid.

Ze krijgen een vergoeding van 40 cent per dag om zo hun bedrijfje met betaalde krachten voort te zetten.

 
BHIC, toegang 7698, inv. nr. 2705 e.v.   Aanvrager voor vergoeding: Hendrikus van Eert, lichting 1909 en in dienst bij het 11e reg. Inf. 3e batj. 1e comp. Aanvrager is molenaar in het bedrijf van zijn vader te Zijtaart G 72.

Feitelijk is aanvrager de kostwinner omdat de vader Godefridus van Eert, niet in staat is om te werken. De moeder van de aanvrager is 61 jaar en heeft verder nog thuis een dochter van 24 jaar welke in de huishouding werkzaam is. Op de molen werkt verder een knecht, Van den Nieuwenhuizen, omdat de vader reumatisch is en moeilijk kan gaan. Hij is daarom verplicht om nog een knecht in dienst te nemen met naam Cor Spruit welke op 1 september 1914 is begonnen. (Cor Spruit bleef tot zijn dood in 1958 in Zijtaart bij Van Eert werken, zie de kroniek van 1958.)

Vader schrijft naar de minister een brief als volgt: “Geeft eerbiedig te kennen, Godefridus van Eerdt, oud 67 jaar, molenaar wonende te gehucht Zijtaart gemeente Veghel. Dat zijn zoon Henricus van Eerdt, milicien korporaal der lichting 1909 van het 11e regiment infanterie bij de mobilisatie in 1914 onder de wapenen is geroepen en eerst in garnizoen lag te Ede, doch thans in Leeuwarden 2e depot, 11e regiment infanterie, 8e sectie.

Dat gemelde zoon, de enige welke hij thuis had, zelfstandig het bedrijf van molenaar uitoefende  en adressant - welke ten gevolge  een gebrek aan beide benen niet lopen kan zodat hij niet op zijn molen kan komen - door oproeping van gemelde zoon genoodzaakt was twee knechten te huren welke gezamenlijk f 13,- per week kosten. Dat gemelde dienstplichtige zoon den kostwinner was van het adressant gezin, terwijl hij bovendien nog f 13,- per week moet uitkeren aan het molenaarsbedrijf ten gevolge der tijdsomstandigheden zeer slecht is zodat hij de kost voor zijn gezin niet kan verdienen.

Dat adressant zich reeds vroeger tot uwe excellentie heeft gewend om een geldelijke vergoeding voor gemelde kostwinnende zoon, doch daarop tot heden nog geen antwoord heeft ontvangen. (..) Vertrouwende op de alom door U excellentie in de landen bewezen hulpvaardigheid teken ik met de meeste hoogachting.

De van Uwe excellentie onderdaan Godefridus van Eerdt.”

 
BHIC, toegang 7698, inv. nr. 2705 e.v.   

Aanvrager voor vergoeding: Johannes Adrianus van den Biggelaar, lichting 1914 lotingsnr. 7. Hij is in dienst bij het 2e regiment Infanterie 2e bataljon 4e compagnie.

Van beroep is hij klompenmaker te Zijtaart. De vader van de aanvrager, Johannes Adriaan van den Biggelaar woont op Zijtaart G19 en verdient als klompenmaker ongeveer 10 gulden per week. Zijn echtgenote is 48 jaar en ze hebben naast de aanvrager nog 6 kinderen waarvan 5 dochters van respectievelijk 18, 13, 11, 9 en 8 jaar, en nog een zoon van 7 jaar. De oudste dochter werkt in het huishouden en de rest gaat nog naar school. Hun huishuur is f.1,50 per week. Bij beschikking van de minister van oorlog werd aan de aanvrager 20 cent per dag uitgekeerd welke op 30 juli 1914 weer is vervallen. Hen wordt opnieuw 20 cent per dag toegekend.

 

BHIC, gemeente Veghel, toegang 7698, inv. nr. 2436.    De leerlingen die de cursus herhalingsonderwijs in de winter 1914-1915 hebben gevolgd waren:

Martinus Baks
Johannes van den Biggelaar
Johannes Antonius van den Biggelaar
Petrus van de Rijdt
Hendrikus van de Ven
Petrus Raaijmakers
Antoon de Groot
Wilhelmus van de Rijdt
Johannes van der Zanden
Hendrikus Opheij
Gerardus Opheij

 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads