Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1910


PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Pastoor Kamp schreef op 21 april 1910 een brief aan de bisschop. Er waren twee problemen met de grenzen van de parochie. Een aantal huizen op de Doornhoek (later adres Bergsven) waren er in 1872 op tegen dat ze van de parochie Veghel afgesplitst werden. Hoewel ze toen wel een deel van de parochie Zijtaart werden, is men altijd in Veghel naar de kerk blijven gaan. Dit deel is op de kaart van pastoor Kamp gearceerd. Een tweede probleem betreft de grens met de parochie Eerde die in 1897 gewijzigd werd. Toen zijn wel enige huizen van Krijtenburg bij de parochie Zijtaart gevoegd, maar toen zijn de grenzen niet opnieuw omschreven. Nieuwe huizen die daar gebouwd werden, zouden daarom formeel weer onder de parochie Sint-Oedenrode behoren. Er is geen aanwijzing gevonden dat er ooit iets met deze brief gedaan is.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 54 vonnis 186  dd. 2-5-1910   Henricus van Zutphen, 47 jaar, kleermaker te Zijtaart (Meester van de Venstraat A). Op 5 april in kennelijke staat van dronkenschap. fl. 10,- boete.

RHC toegang 12138. Inv.nr.762. d.d. 1905 – 1913.   Martinus Johannes Vervoort te Zijtaart had op 11 augustus 1908 400 gulden geleend van Henriette Helena Maria Bernardina Smits. Hij mag het jaarlijks met 50 gulden en 4 % rente aflossen.

Op 28 mei 1910 schrijft Martinus Vervoort, wonende te Zijtaart op den Biezen, aan Henriette H. M. B. Smits de volgende brief:

Beste vrindin

Ik bevint mij ujtdrukelijk verpligt u te laaten weeten hoe het met ons geleegen is, den tijt is al lang voorbij dat wij haden moeten koomen, maar wij hebben onmoogeje kunen, en de vrou hat mene te koomen, maa daar is zij siek op geworden, en dat hat vier weeken gedurt, en toen haden wij ons gelt moeten gebrujken, en wij haden mer driek van der velden af wisen reeken, en die moest nog 16 gulden hebben, en daar sturde hij mij een briefkaart op dat wij af moet koomen rekene, anders souden sij mij den jas wel eens ujt koomen treken, en dat naar ik niet gaarne gedaan, toen schreef ik dadelijk terug dat wij de eerste dagen koomen souden, maar dat hij dat bewijs maar soeken moest van die hondert gulden, dat wij dan velooren praafjes niet in kwaame, en dat hat nog praat gekost eer wij se kreegen, maar eerder kreeg hij geen gelt, ik hoop tog niet dat sij mij den jas sal koomen ujt treken, anders weet ik geen raat meer, sonder gelt koomen wij niet gaarne, en gelt hebben wij op den oogenblik nog niet, maar wij hebben 2 skoone kalfer en 2 skoone koejen dus als wij nu af geleefert hebben bent gij de eerste, dan sullen seeker koomen af rekenen, wij hebben dikwijs aan u gedagt mejuvrou Smits

Alen gegroet

Martinus Vervoort, Sijtaart Biesen.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Op 30 mei 1910 werd het 25-jarig priesterfeest gevierd van pastoor Jacobus Cornelis Kamp. Bij die gelegenheid was er hoog bezoek uit Oklahama in Noord-America overgekomen, namelijk bisschop monseigneur Meerschaert, zijn vicarius-generaal Lesprčtre en missionaris P. Kamp, heerbroer van de pastoor. Om 9 uur droeg de jubelaris de plechtige H. Mis op, geassisteerd door zijn twee broers, Lesprčtre en monseigneur Meerschaert. Na het Evangelie beklom de bisschop de preekstoel en hij hield een gloedvolle feestpreek, die grote indruk op pastoor Kamp maakte. Tot 8 uur 's avonds bleven de bisschop, zijn vicarius en de familie van pastoor Kamp op gezellige wijze het jubelfeest meevieren. Pastoor Kamp schonk als aandenken een prachtig rood kazuifel aan de kerk, terwijl de meisjes van de Maria-congregatie en de jongens en mannen van de H. Familie twee vanen schonken.

Gesprek met Nel Rietbergen op 17 december 2007.    Op 3 oktober 1907 werd Jans, dochter van Toon Thijssen, gedoopt. Toen ze 2 of 3 jaar oud was zei haar Wilbertoom Thijssen: “Ik zal er maar eentje meenemen, want hier zijn er toch zat.” Zij is daarna altijd bij Wilbertoom blijven wonen. Later werkte ze er als meid, en nog later erfde Jans het huis van Wilbertoom. Ze trouwde met Driek van Rijbroek. Nu woont er Maria van Rijbroek, die getrouwd is met Jan Verkuijlen.

Willem van Stiphout, Uit ’n dagboek van een verhuizer (Oirschot, oktober 1984) 18.    Jan der Kinderen (hij woonde op huidig adres Weievenseweg 40, dat is parochie Zijtaart en gemeente Rooi) stierf in juni 1910 aan een bezetting (longontsteking), die hij opliep met zand rijden voor de fundamenten voor de uitbreiding van het klooster. Hij was maar 49 jaar oud. Zijn dochter Johanna (Hanna) was 14, het tengere zoontje Gerard 10 en de kleine Marie was 4 jaar oud. Af en toe kreeg de weduwe hulp van Arie Verhoeven, maar die moest voor een lange dag werken vijf stuivers hebben, dat mocht niet te dikwijls gebeuren.

Verteld door Harrie van Asseldonk op 25 september 2007.    Aard van Asseldonk (1897-1956, huidig adres Weievenseweg 42) en zijn kornuiten zeiden tegen hun buurmeisje Hanna der Kinderen: "Kom 'ns hier. Kom 'ns helpen." Ze stopten de scholk van Hanna's schort vol met kikvorsen. "Die zijn voor jullie moeder." Hanna liet de beesten thuis in de keuken los. Haar moeder was daar niet zo blij mee.

BHIC toegang 7698 inv. nr. 2358/2394.

  Anton Hendrik van den Donk  geboren 16-12-1890 te Ewijk, haalde zijn onderwijsakte op 21-4-1910 en werd aangesteld op 25 juni 1910 in Zijtaart.

GA Veghel, inv. nr. 29, fol. 93.   Per 1 juli 1910 werd er een nieuwe onderwijzer benoemd aan de openbare lagere school te Zijtaart. Er waren drie kandidaten, waarvan Antoon Hendrik van de Donk de voorkeur had. Hij kreeg een jaarwedde van 550 gulden.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 54 vonnis 336  dd. 30-6-1910   Thomas Swinkels, 61 jaar, voerman (Zuid-Willemsvaart B), Thomas was op 23 juni op de provinciale weg als voerman op zijn kar in slaap gevallen, terwijl het paard voortsjokte. fl. 5,- boete.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 54 vonnis 269  dd. 28-6-1910   Martinus van den Tillaard, 24 jaar landbouwer op den Biezen. Met een fiets op de openbare weg zonder lichtgevende lantaarn. fl. 3,- boete.

BHIC, KR Veghel, toegangsnr. 42, arch. nr. 54.

  Martinus Cornelis van Eert, 27 jaar, molenaar te Zijtaart, had op 3 juli 1910 met een rijwiel gereden dat niet voorzien was van een lichtgevende lantaarn. Hij kreeg een boete 5 gulden.

BHIC, KR Veghel, toegangsnr. 42, arch. nr. 54.

  Johannes van Lith, 33 jaar, timmerman wonende te Zijtaart, gemeente Veghel had op 3 juli 1910 's avonds rond 10 uur te St. Oedenrode over de openbare weg gereden op een rijwiel dat niet voorzien was van een lichtgevende lantaarn. Hij kreeg een boete van 5 gulden.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 54 vonnis 307  dd. 9-7-1910   Martinus Schoenmakers, 31 jaar, landbouwer op den Doornhoek. Op 3 juli dronken op de openbare weg. fl. 10,- boete. Op 14 juli nogmaals hiervoor fl. 10,- boete. 

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 54 vonnis 328 en 329  dd. 9-7-1910   Petrus van den Nieuwenhuizen, 35 jaar, winkelier en bakker te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 39) bevond zich met een fiets zonder lichtgevende lantaarn op de openbare weg. fl.5,- boete.

GA Veghel, inv. nr. 29, fol. 98.   Het raadslid B. Verhagen zag dat van het bruggetje over de bermsloot langs de Zuid-Willemsvoort bij Martinus de Groot een plank kapot is, wat gevaar oplevert voor het verkeer. De burgemeester zei toe het bruggetje eens goed onder handen te laten nemen, want ook de leuningen zijn zo goed als versleten.

BHIC, PB, inv. nr, 7-52 en 7059, vondst van Antoon Vissers.

 

Brief van het gemeentebestuur Veghel aan het Provinciaal bestuur d.d. 7 maart 1910. Naar aanleiding van een bericht van de provincie van 26 januari 1910 deelde de gemeente mee 'dat L(ambert) van Asseldonk canadapooten heeft geplant op de bermen van den weg (..) zonder dat hij een recht van beplanting op dien weg bezit en zonder dat hij daartoe de toestemming van ons heeft bekomen.' De gemeente stelde voor stappen te ondernemen.

De kwestie sleepte zich een tijdje voort, want op 12 december 1910 schreef het gemeentebestuur 'dat L. van Asseldonk te St. Oedenrode de (..) bedoelde beplanting nog niet heeft opgeruimd.' Lambert van Asseldonk woonde op (huidig adres) Weievenseweg 42, gemeente Sint-Oedenrode en parochie Zijtaart.

BHIC, toegang 7698, inv. nr. 2705 e.v.

 

Theodorus van den Bogaard is landweerplichtige van de lichting 1909. Hij is getrouwd met Hendrika van Schaijk en het echtpaar heeft geen kinderen. Hij vraagt een vergoeding om omdat hij kostwinner is en vanwege zijn dienstplicht bij de infanterie geen inkomen heeft. Er wordt een vergoeding toegekend van 40 cent per dag.

Willem van Meltfoort is dienende bij de landstorm en geboren is te Veghel op 12-11-1889. Hij woont te Zijtaart G 76 en heeft samen met zijn zuster een klein landbouwbedrijf met ca 3 ha. grond, 2 melkvee en een paar varkens. Een knecht aannemen is noodzakelijk. Er wordt een vergoeding toegekend van 75 cent per dag.

 
BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 54 vonnis 424  dd. 3-10-1910

 

Petrus Wilhelmus Zijlmans, 31 jaar, arbeider op den Doornhoek (Biezendijk 8). Op 9 september dronken op straat aan getroffen. fl. 5,- boete.

 
BHIC, gemeente Veghel, toegang 7698, inv. nr. 2436.   De leerlingen die de cursus herhalingsonderwijs in de winter van 1910-1911 hebben gevolgd waren:

1ste cursus
Gerardus Beks
Adrianus van Zutphen
Johannes van Asseldonk
Johannes Berkelmans
Antonius Thijssen
”De ligna” Johannes Bartholomeus Bouhuijs

2de cursus
Martinus Thijssen
Arnoldus van Asseldonk
Lambertus van Zutphen
Marinus Kremers
Martinus van de Ven
Franciscus van de Ven
Adrianus Rovers

 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads