Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1908


PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In maart 1908 besloot het kerkbestuur om gaslicht in de kerk en pastorie aan te laten leggen. Dit werd werd uitgevoerd door de heer Lacasse uit Mechelen, fabrikant in lichtgastoestellen. De lampen voor kerk en pastorie werden op kosten van de kerk aangeschaft voor. De pastoor betaalde daarvan de driearmige kroon in de zaal van de pastorie.

http://kranten.kb.nl/ 18-3-1908

 

Een treurig ongeval greep hier vrijdag op het gehucht Zijtaart plaats. De vrouw van de landbouwer Lambertus Opheij, moeder van een talrijk gezin, leed min of meer aan toevallen. Zo gebeurde het ook vrijdag dat zij een toeval kreeg, terwijl er niemand in huis was. Doordat ze kwam te vallen. midden in het vuur, verbrandde ze haar handen, armen, gezicht en borst. Spoedig werd geneeskundige hulp ingeroepen, waarbij de geneesheer verklaarde, dat zeker een, maar wellicht beide armen moeten worden afgezet. Ze werd per kar naar het r.k. gasthuis te Veghel gebracht. Te meer is dit ongeluk verschrikkelijk, omdat ze vijf dagen geleden was bevallen van een dochter. Maar men hoopt dat alles op het beste mag uitvallen.

Het gezin woonde op later adres Biezendijk 14. De betreffende vrouw heette Theodora van Wanrooij, ze was op 6 maart 1908 bevallen van een dochter Henrica. Deze dochter trouwde op 6 april 1948 in Uden met Henricus de Wit. Theodora van Wanrooij overleed in Zijtaart in maart 1923 op 47-jarige leeftijd. Lambertus Opheij overleed er op 10 april 1955.

GA Veghel, inv. nr. 29, fol. 37v.   De burgemeester zei in de raadsvergadering van 28 maart 1908 dat er langs de Zijtaartschen weg twee boompjes staan die zijn doodgegaan. Verbruggen en Van Asseldonk willen die kopen voor 75 cent per stuk. Hij vroeg het raadslid Vogels deze zaak met de gegadigden af te werken. Vogels zei dat er nog veel meer zullen sterven. De bomen voor de huizen gaan allemaal dood. Als mensen de bomen vr hun huis willen verwijderen moeten ze er veel te veel voor betalen. Later moeten ze voor niets worden weggegeven.

Briefje: collectie Mari Brugmans.   Op 1 april 1908 kwam er een nieuwe communiebank in de kapel van de zusters.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv .nr. 51 vonnis. 236  dd. 14-4-1908   Paulus Thijssen, 17 jaar op Krijtenburg (Krijtenburg 6) wonende heeft met een geladen geweer jacht gemaakt op wild ter plaatse de Evertse heide. Nadat hij een schot gelost kwam de veldwachter te voorschijn waarop Paulus op de vlucht sloeg. Hij werd echter later gegrepen en krijgt een boete van fl. 20.- boete en gezien zijn jeugdige leeftijd een week tuchtschool.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv .nr. 51 vonnis 256  dd. 18-4-1908.   Petrus Waggelmans, 27 jaar, wonende op Krijtenburg, heeft met een geladen geweer jacht gemaakt op de Evertse heide. Hij vluchtte voor de veldwachter in een bosje, maar werd toch in zijn kraag gegrepen. fl.20,- boete en nog eens fl.15,- voor het geweer wat hij alleen terug  krijgt na betaling.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv .nr. 51 vonnis 285  dd. 4-5-1908   Hendrikus Jochijms, 51 jaar heeft gejaagd in de Bulten. Hij liep daar over de velden van Willem Lankers, Willem van den Akker, de weduwe Peter Biemans en Martin Klaassen. fl. 6,- boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv .nr. 51 vonnis 295  dd. 12-5-1908   Adriana van Stiphout, 20 jaar, wonende op Jekschot heeft zand gegraven van de openbare weg op den Hoge Biezen perceel 188. fl.3,- boete.

Nieuw Tilburgse krant d.d. 12-06-1908  

Onze politie heeft de laatste dagen handen vol werk, zoals blijkt uit de volgende berichten: Wijbosch. Het gisteren reeds in de Courant vermelde bericht, dat Zaterdag naar het huis van bewaring te 's Bosch is overgebracht zekere W. S. wegens poging tot doodslag op haren schoonzoon, is veel romantischer dan uit dit korte bericht blijkt.

Juffrouw S. dochter van W. S. thans wonende te Amsterdam, kwam met een vriend uit dezelfde stad bij Pa en Ma logeren. Dat feit kwam haar man, dien zij, voor enigen tijd verlaten heeft, te interessant voor, om het ongemerkt te laten voorbijgaan. Hij bond  een rood witten en blauwe lap aan een stok, en met die vlag gewapend, ging bij met een paar keteldeksels of zoo iets, een serenade brengen aan zijn vrouw in het huis zijner schoonmoeder. Deze scheen daar echter minder op gesteld; en dreigde hem, als bij zich niet spoedig verwijderde, kapot te schieten. Wijl aan die sommatie niet dadelijk voldaan werd, komt zij met een revolver buiten, en schiet die af in de richting van haren lieven schoonzoon. Wijl dit eerste schot geen doel trof en de revolver verder zijne diensten weigerde, gaat de verontwaardigde moeder weer naar binnen, werpt den revolver weg, en komt met een geweer voor den dag, dat zij ook. maar te vergeefs, op den man van haar dochter richtte. Daar de moeder intussen gevankelijk naar 's-Bosch is vervoerd, en de dochter weer naar Amsterdam is terug gekeerd, blijft de treurende? echtgenoot voorlopig de gast bij een liefderijke tante.

Nieuw Tilburgse krant d.d. 12-06-1908  

Minder romantisch maar even waar is het volgende voorval: Een haas gevangen in een kippenhok. Is dat iets bijzonders? Ja, want werden de laatste maanden in Veghel, Zijtaart en De Eerde bijna wekelijks kippen gestolen; thans meent men den kippendief gevangen te hebben in den persoon van een . . . haas.

In dan nacht van Zondag op Maandag, werd die haas, op zijn nachtelijke tocht, in stilte gevolgd door een jager in den persoon van een rijksveldwachter H. v. O. uit Schijndel. Eindelijk kroop de haas behoedzaam in het kippenhok van Marten van Kemenade te De Eerde. Reeds vijf kippen had hij ingepikt, doch toen hij ook de stoutheid had de haan aan te vallen, kwam de jager uit zijn schuilhoek, sloot de kippenkooi, en het sidderend haasje was levend gevangen.

Gelukkig nog voor hem, dat hij in handen der politie was gevallen;  want was de eigenaar zelf, op het blaffen van zijn hond, opgestaan, en had hij den haas in zijn kippenhok gezien, wellicht had bij als oud jager zijn jachtgeweer gepakt en den haas een schot hagel tussen zijn oren gestuurd. De “baas” afkomstig van Jekschot, was maandag morgen reeds vroeg, met de kippen er bij, naar 's Bosch getransporteerd.

Intussen werd er dezelfden avond, dat de veldwachter zijn haasje vervolgde in Wijbosch achter den berg druk  „getafeld" en de boel kapot geslagen, bij een ontrouwen bruidegom, die daags voor hij den eersten roep moest krijgen, zijn beminde in den steek liet. Ook dat muisje zal licht nog een staartje hebben.

GA Veghel, inv. nr. 29, fol. 49.   Het dak van de woning van het hoofd der school te Zijtaart moest een flinke reparatie ondergaan. Het regende en waaide er binnen. De gemeenteraad koos op 30 mei 1908 voor de goedkoopste oplossing. De oude pannen werden gebruikt en voorzien van strodekken en tegen de panlatten werd een berieting aangebracht.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv .nr. 51 vonnis 385  dd. 2-7-1908   Hendrikus Pelders, 20 jaar, schaapherder op Zondveld bij J. van Eert. Heeft op 11 juni zijn kudde schapen laten grazen op de openbare gemeenteweg. fl. 5,- boete. Enige dagen later opnieuw nu op den Doornhoek en weer fl .5,- boete.

PA Zijtaart, brieven.   Op 10 juli 1908 vroeg pastoor Kamp aan de bisschop toestemming 'tot verbouwing en vergrooting der bestaande sacristie, hoofdzakelijk om daarin aan te brengen eene brandvrije kluis en kasten tot bewaring van bloemen, vaandels etc.'

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv .nr. 52 vonnis 430  dd. 4-8-1908   Hendrikus Pelders, 20 jaar, schaapherder op Zondveld bij J. van Eert heeft op 4 juli zijn kudde laten grazen op de openbare gemeenteweg. fl. 10,- boete Op 15 juli liepen zijn schapen op de Biezen en nog eens op den Doornhoek. Tweemaal fl.10,- boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv .nr. 52 vonnis 454 dd. 17-8-1908   Paulus Thijssen, 18 jaar, schaapherder op Krijtenburg bij de weduwe van Eert (Krijtenburg 6) heeft zijn schapen laten grazen te Zondveld op de gemeenteweg. fl.7.50 of 5 dagen hechtenis.

PA Zijtaart, parochiememoriaal; http://www. josephgalema.nl/ hootsmansverhaal/   Op 31 augustus 1908  werd H. Hootsmans tot rector benoemd in het klooster. Hij was er rector tot 14 maart 1913.

Bertus (Norbertus Alphonsus Maria) Hootsmans, geboren te Utrecht 25.06.1879, priestergewijd te 's-Hertogenbosch op 9 juni 1906; assistent te Milheeze vanaf 29 november 1907; rector te Zijtaart (Liefdegesticht) vanaf 1 september 1908; rector te Haren bij Megen (Zrs Penitenten) vanaf 7 maart 1913; rector te Wijbosch (Liefdegesticht) vanaf 22 januari 1937: emeritus vanaf 31 maart 1944; daarna wonend te Reek en daarna te Nieuwkuyk (Liefdegesticht) waar hij is overleden op 6 januari 1952.


BHIC, gemeente Veghel, toegang 7698, inv. nr. 2436.   De leerlingen die de cursus herhalingsonderwijs in de winter van 1908-1909 hebben gevolgd waren:

1ste cursus door meester A. van de Ven
Hendrikus van Berkel
Marinus van Berkel
Johannes van de Tillaar
Hendrik van de Wetering
Adrianus van Sleeuwen
Marinus Kremers
Adrianus Raaijmakers
Martinus Brugmans
Adrianus Opheij
Adrianus van Rijbroek
Christianus van de Ven
Wilbertus van de Ven
Francisus van de Ven
Adrianus Constant

2de cursus door meester P.A. de Bont
Adrianus Rovers
Martinus Thijsse
Martinus van de Ven
Henricus Swinkels
Adrianus van de Ven Jz.
Marinus Vervoort
Antonius van de Ven
Adrianus van de Ven
Leonardus van de Wetering

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads