Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1906


BHIC, Kanton Veghel, toegang 42 inv. nr. 47 vonnis 163  dd.1-3-1906     Lambertus Vervoort, 60 jaar, timmerman te Zijtaart (Biezendijk 29) bevond zich om kwart voor 11 in de avond van 4 februari op de openbare weg in kennelijke staat van dronkenschap. Daarvoor 12 gulden boete. Op 16 april 1906 alweer dronken over de straat (vonnis 306) Tien gulden boete of drie dagen hechtenis.

BHIC, Kanton Veghel, toegang 42 inv. nr. 47 vonnis 171 dd. 1-3-1906   Antonius van Eerd, 39 jaar, schaapherder op den Biezen (Krijtenburg 6) liet zijn schapen op 13 februari lopen op het hooiland van Lambertus Langens. F.5,- boete.

BHIC, Kanton Veghel, toegang 42 inv. nr. 47 vonnis 176  dd. 1-3-1906.   Petrus van Eerd, 40 jaar, landbouwer op den Biezen (Krijtenburg 6) heeft in de avond van 17 februari met paard en kar over de openbare weg gevaren terwijl zijn kar niet was voorzien van een lichtgevende lantaarn. F.5,- boete.

BHIC, Kanton Veghel, toegang 42 inv. nr. 47 vonnis 219  dd. 2-4-1906   Hendrikus Raaijmakers, 47 jaar, arbeider en wonende op den Lage Biezen (Biezendijk A) heeft op 11 maart dronken over de openbare weg gelopen terwijl hij op 21 december 1905 voor een dergelijk vergrijp al eens is veroordeeld en drie dagen gevangen gezeten. Opnieuw het gevang in maar nu voor 14 dagen.

PA Zijtaart, parochiememoriaal; gevelsteen aan de straatzijde van de kapel.  


Op 15 maart 1906 werd de
nieuwe kapel en het gebouw voor invalide en ziekelijke zusters aanbesteed ten laste van de Congregatie in Veghel. Het werk gegund aan Van den Heuvel, aannemer te Volkel, voor de som van f 52.400, waarbij de kosten voor de centrale verwarming en de aanleg van lichtgas niet inbegrepen waren. Architect was J. Heijkants uit Erp. De eerste steen werd gelegd op 14 juli 1906,

Dr. Alphons Verbeek, Dorp in de Meierij (Eindhoven, 1952) 27-28.   Alphons Verbeek, zoon van de Veghelse dokter Verbeek, geboren in 1893: ‘Het glijden was een prettige kindersport. Wij noemden het anders, bij ons heette het ‘slibberen’. (..) Men begon met een flinke aanloop, stiet af waar het gladde baanvlak begon en liet zich dan glijden langs een baan van soms wel vijftien meter. Maar het plezier kwam pas, wanneer je met velen ging slibberen, achter elkaar, de een de ander volgend. Daar zat hem nu de kneep, harder lopen, tegen hem opbotsen, zodat hij zich niet op de been kon houden en dan de hoogste pret als alles door elkaar rolde. Waren voor je meisjes, dan was de opwinding nog groter. Zagen de meisjes de jongens aankomen, dan begonnen ze te gillen en te lachen. Ze waren veel onvaster ter been en het draaide er op uit dat alle vielen en dan was er groot plezier, maar het was natuurlijk om de meisjes te doen.’

GA Veghel, inv. nr. 28, fol. 175v.   Raadslid Vogels zei op 23 april 1906 in de gemeenteraad dat de Zijtaartse smid hem heeft verteld dat hij de oude slangen van de brandspuit wil kopen.

'Zijtaart', 78-79.   Er is een leerplan 1901-1907 bewaard gebleven. Daaruit blijkt dat de schooltijden van 1 maart tot 1 november waren: 's ochtens van half 9 tot 11 en 's middags van half 2 tot 4. In de winter had men 's ochtens van 9 tot half 12 les. In de eerste klas schreef men op een lei, in de 2e en 3e klas met een potlood en de hogere klassen schreven met de inktpen.

BHIC, Kanton Veghel, toegang 42 inv. nr. 46 vonnis 358  dd. 4-6-1906   Martinus Petrus van Boxtel, 48 jaar, schaapherder op het Zondveld heeft op 6 mei zijn kudde schapen in de berm van de gemeentelijke kunstweg laten grazen. F.5,- boete.

BHIC, Kanton Veghel, toegang 42 inv. nr. 48 vonnis 436  dd. 12-7-1906   Hendrikus van Eerdt, 52 jaar, landbouwer op den Biezen (Biezendijk 27), heeft op 19 juni in de avond met paard en kar over de weg gevaren terwijl de kar niet was voorzien van een lichtgevende lantaarn. f.5,- boete.

BHIC, Kanton Veghel, toegang 42 inv. nr. 48 vonnis 443  dd. 30-7-1906   Johannes van den Oetelaar, 27 jaar, landbouwer te Zijtaart op de Doornhoek (Kampen A) heeft 22 juni te Sint Oedenrode in de morgen rond half drie met kar en wagen gereden over de oprijlaan van het buitengoed Henkenshage van de heer van Gulik, terwijl er een bord staat met daarop "verboden rijweg". f.5,- boete.

BHIC, Kanton Veghel, toegang 42 inv. nr. 48 vonnis 474 7-8-1906   Stephanus Swinkels, 64 jaar, voerman en jager te Zijtaart (Zuid Willemsvaart A). Hij heeft op 15 juli, terwijl hij midden in de bermsloot van het kanaal stond, met een houten rijf de bodem om te woelen. Daarbij lopende naar een verderop staande persoon die met door middel van een schepnet vissen naar boven haalde. Het visrecht daar behoord aan een andere eigenaar en Stephanus had geen schriftelijke vergunning om daar te vissen. f.10,- boete.

BHIC, Kanton Veghel, toegang 42 inv. nr. 48 vonnis 549  dd. 9-10-1906   Lambertus Vervoort, 61 jaar, timmerman te Zijtaart (Biezendijk 29) heeft op 16 september weer dronken over de openbare weg gelopen, terwijl het nog geen jaar geleden was, dat hij voor dergelijk vergrijp was bekeurd. F.15,- gulden of drie dagen gevangenisstraf.

Veghelse Courant, 15 september 1956; Brabants Dagblad, 1 oktober 1966; Jubileumuitgave bij het 75-jarig bestaan; 'Zijtaart', 122-123.   Uit de eerste statuten van de Boerenleenbank blijkt dat de heren Henricus Vogels, Johannes van Asseldonk, Willem van de Ven, Johannes Aart van Asseldonk, en Martinus van de Biggelaar op 20 september 1906 besloten een Boerenleenbank op te richten. Op zondag 26 oktober 1906 vond de eerste algemene vergadering plaats. De opening werd verricht door pastoor J.C. Kamp. Tijdens die vergadering werden tot leden van bestuur de heren Hendrikus Vogels (directeur), Johannes van Asseldonk en E. Van den Oever gekozen. In de eerste raad van toezicht hadden zitting de heren Christianus van de Ven (voorzitter), Johannes Aart van Asseldonk en Martinus van de Biggelaar.

Volgens krantenberichten uit 1956 en 1966 gebeurde de oprichting in samenwerking met het bestuur van de Boerenbond. De oprichtingsvergadering werd gehouden in de pastorie onder de bezielende leiding van de toenmalige pastoor der parochie wijlen J.C. Kamp, die de grote stimulans is geweest voor het oprichten van de Bank.

Willem van de Ven was de eerste kassier. Elke eerste en derde zondag van de maand hield hij na de Hoogmis zitting in de school. De kassier kreeg ook op andere dagen wel eens bezoek en dan met name 's avonds als het donker was. Menigeen wilde namelijk niet aan het daglicht prijsgeven dat hij voor een lening naar de bank moest. De eerste zitting werd gehouden op 2 december 1906. Toen werd f 3.750,50 ingelegd. De bank sloeg aan. In 1906 bereikte de bank een forste omzet van f 10.463,46, met een spaartegoed van f 4,919,02.

BHIC, Kanton Veghel, toegang 42 inv. nr. 48 vonnis 617 en 618 dd. 7-11-1906

  Johannes van Stiphout, 40 jaar, venter, wonende te Zijtaart op Sontveld.  Heeft ter plaatse het Lijnt twee hazen vervoert, maar kon geen jachtakte overleggen. Johannes was met kar en paard en reed niet op de openbare weg maar in het jachtveld en op zijn kar lagen twee hazen. De veldwachter hoorde een schot en naar het geluid lopende zag dat beklaagde op zijn kar stond midden op de heide en wild had geschoten maar ontkende een geweer in zijn handen gehad te hebben. Een boete van f.15,-  Als hij niet vrijwillig de hazen inlevert binnen twee maanden moet hij bovendien nog f.1,50 per haas betalen. Nog eens een geldboete van f. 15,- voor het geweer en als hij deze ook niet binnen twee maanden heeft ingeleverd F.10,- boete extra en te vervangen door vijf dagen gevangenisstraf. Het geweer zal bij inlevering vernietigd worden.

 

GA Veghel, inv. nr. 28, fol. 186v en 193.   Petrus Alphonsus de Bont te Zijtaart verzocht om drie eikenboompjes langs de keiweg voor zijn nieuw te bouwen huis te mogen rooien, aangezien de boompjes hinderlijk zijn. De burgemeester was er tijdens de raadsvergadering van 10 november 1906 niet voor. “Als men op er op ingaat dan raakt de gemeente op den duur al haar beplantingen kwijt.” Bovendien had De Bont met het bouwen wel rekening met de bomen kunnen houden. Vogels zei dat van bomen voor een huis toch niets terecht komt. Van Eert zei dat enige tijd geleden de bomen voor het klooster zijn geruimd. “Waarom zouden we het dan ook niet aan een particulier toestaan? Die heeft evenveel recht.” Het raadslid G.P. Rath zei dat wel bepaald moest worden dat De Bont zelf geen andere bomen mocht planten. De burgemeester stelde voor om eerst te onderzoeken onder welke voorwaarden het plantrecht afgestaan kan worden. Dit werd goedgekeurd.

In de raadsvergadering van 15 december 1906 werd verder gepraat over het verzoek van de Bont. Veldwachter Kwak was ter plaatse wezen kijken. Die verklaarde dat één boom recht tegenover de ingang van het door De Bont gebouwde huis staat. De andere twee bomen staan ver genoeg van het huis en zijn niet hinderlijk. Hij stelde voor om één boom te laten rooien. Vogels herhaalde nog eens nadrukkelijk dat bomen voor een huis toch niets waard worden. De burgemeester zei dat hij er persoonlijk niets op tegen heeft, maar dat het om het gemeentebelang gaat. De bomen worden ongeveer 60 cent per jaar meer waard. Men was het oneens over de waardevermeerding. Er worden voorbeelden van hogere en lagere bedragen aangehaald, het ligt er vooral aan waar de bomen staan. Het lid W. Ketelaars stelt voor om f 16 per boom te vragen. Sommingen vinden het veel te hoog, anderen te laag. De raad besloot er later nog eens op terug te komen. Wat overigens niet gebeurde.

'Zijtaart', 112.   In het begin van de twintigste eeuw werd het veefonds opgericht. De koeien kregen allemaal een brandmerk op de horens met de letter Z van Zijtaart. Bij ziekte of dood werd het dier door het fonds overgenomen en getaxeerd en werd er geld ingezameld voor uitkering. Het veefonds is in 1995 opgeheven.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv .nr. 49 vonnis 27  dd. 20-12-1906   Johannes Peter Strik, 29 jaar, schaapherder bij Franciscus de Leest op Zijtaart (Biezendijk 30). Op 23 november 1906 had hij zijn kudde schapen laten grazen op een veld genaamd Spierbosch op het Rijbroek, dat eigendom was van Arnoldus van der Linden. F.10,- boete. Een dag daarop bekeurd door de veldwachter omdat zijn loslopende hond geen voorgeschreven muilkorf aan had. Waarvoor f.2,- boete. Op 3 juni 1907 had zijn hond nog geen muilkorf aan en nu f.3,- boete.

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv .nr. 49 vonnis 51  dd. 24-12-1906   Maria Vogels, 45 jaar, pastoorsmeid bij J. Kamp, pastoor te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 71) had een loslopende hond welke geen voorgeschreven muilkorf aan had. F.2,- boete.

 
BHIC, gemeente Veghel, toegang 7698, inv. nr. 2436.   De leerlingen die de cursus herhalingsonderwijs in de winter van 1908-1909 hebben gevolgd waren:

1e cursus
Johannes Oppers
Marinus Vervoort
Adrianus van de Ven
Antonius van de Hurk
Franciscus van de Ven

2e cursus
Michiel Johannes de Bont
Norbertus Daniels
Johannes van den Biggelaar

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads