Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1905


PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Christianus Wilhelmus Sars, pastoor van Zijtaart, overleed plotseling op 30 januari 1905 aan een hersenbloeding.

http://kranten.kb.nl    

Op slechts 55 jarige leeftijd overleed te Zijtaart de zeereerwaarde heer Christiaan Wilhelmus Sars. In 1876 priester gewijd was de overledene vervolgens kapelaan te Boxtel en pastoor te Herpt tot 1897. Toen de eerwaarde hier kwam toonde hij zich als een goede herder, door bevordering van het katholieke onderwijs en van de congregaties en ook de stoffelijke belangen gingen de overledene ter harte, zoals hij bewees door de landbouwers te wijzen op het nut, dat zij konden hebben bij de boerenbond en door zo vaak hun raadsman te zijn. Pastoor Chr. W. Sars werd geboren te Driel in 1850 en werd op 25 juni 1867 tot priester gewijd. Hij volgde in 1897 pastoor J. van Laarhoven op.

 

Brabantse Koerier, 4 februari 1905.   'Zijtaart. Tegen half tien gistermorgen beginnen de klokken van ons dorpje te luiden - een aankondiging dat onze dierbare, zoo plotseling overleden herder de Zeereerwaarde heer Christianus Wilhelmus Sars, de pastorie zou verlaten om naar zijn laatste rustplaats te worden gebracht. De treurtonen der fanfare verhoogden het indrukwekkende van zulke oogenblikken. Een breede schare priesters togen kerkwaarts, waarna het lijk volgde, verder de familieleden, eenige heeren van den raad en verder vele parochianen.

De H. Mis werd gecelebreerd, zooals in ons vorig nummer werd gemeld, door den Hoogeerwaarde heer deken van Veghel te Gemert, geassisteerd door den Zeereerwaarde heer Rector van het Liefdesgesticht van Zijtaart. Na de plechtige H. Mis beklom de hoogeerwaarde heer deken den preekstoel en hield eene lijkrede, die slechts een lofreden was over het leven van den gestorven priester die niets deed dan ijveren voor het tijdelijk zoowel als voor het geestelijk geluk zijner parochianen.

Grafwaarts gedragen, voorafgegaan door de fanfare, volgde dezelfde stoet als kerkwaarts. Eene zeer groote menigte belangstellenden uit Veghel was getuige van de laatste eer die den alom geachten overledene hier werd gebracht. Zijn lijk werd bijgezet onder den voet van den Calvarieberg, waar reeds twee priesters-pastoors van Zijtaart rusten. Zijtaart had tot nu toe sinds de oprichting van de parochie vier herders en drie rusten nu aan den voet van den Calvarieberg. Mogen alle parochianen den herder dien zij tijdens zijn leven zoozeer beminden, na zijn dood gedenken in hunne gebeden.'


De Nieuwe Koerier, 4 februari 1905.   'Mgr. W. van de Ven, Bisschop van 's Bosch, heeft benoemd tot pastoor te Zijtaart: den Weleerwaarde Heer J. B. Kamp.'

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Jacobus Cornelis Kamp, kapelaan te Stratum, werd als pastoor van Zijtaart benoemd. Op 17 februari 1905 nam hij bezit van de parochie, terwijl de offciŽle installatie plaats had den 21 maart 1905 door Petrus van Beek, Deken en Pastoor te Gemert, geassisteerd door F. van de Sande, pastoor van Eerde en A. Hordijk, pastoor van Veghel.

Collectie Antoon Vissers   Tussen 1886 en 1893 was J.W. Smits pastoor in Zijtaart. Hij overleed op 25 februari 1905 als pastoor en deken van Astem.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 45 vonnis 116  dd. 12-3-1905   Martinus Schoenmakers, 25 jaar wonende op de Doornhoek. Martinus heeft uit baldadigheid op de Udense weg onder Mariaheide een stuk hout gestoken in het wiel van het rijwiel van de voorbij rijdende Martinus Swanenberg. Voor de rechter verklaarde gedaagde dat ze hem omver wilden rijden.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 45 vonnis 161  dd. 24-3-1905   Franciscus Vervoort, 49 jaar arbeider wonende op het Zondveld (Jekschotstraat 3). Op 6 maart liep hij in Uden dronken op straat. Vijf gulden boete.

Dr. Alphons Verbeek, Dorp in de Meierij (Eindhoven, 1952) 89.   Verbeek over het dorsen: ‘In de nieuwe schuur tussen de hoog opgetrokken muren van koren rechts en links, lag als een breed rijpad de cementen dorsvloer, juist in het midden. (..) Het was een groot karwei om al dat koren te dorsen. De vier man, twee aan twee tegenover elkaar, betraden de dun uitgelegde roggegarven en speelden het spel met de dorsvlegels. Er werd niet gesproken. De slagen vielen met een eentonig ritme. (..) Zo werd gedorst de hele middag door, dat het een lieve lust was. Het was een volhouden zonder einde. Was het koren uitgedorst, dan bleef het graan achter, wat met platte schoppen naar de hoek werd gebracht.’

BHIC, Provinciaal Bestuur, toegang 17, inv. nr. 4412.   In een schrijven van het gemeentebestuur van Veghel van 5 april 1905 wordt de Zijtaartse handboogschutterij Amicitia genoemd, met als president Martinus van de Biggelaar.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 45 vonnis 279  dd. 18-5-1905.   Antonius Burgers, 54 jaar wonende op Soffelt (Jekschotstraat 15) had op 24 april op het Lijnt gezocht naar kievitseieren en daarvoor gelopen op de landen van Johannes van der Steen, Antonius van der Elzen, weduwe Jan van Dommelen en van de weduwe Antonius van der Aa. De rechter sprak hem vrij.

Veghelse Courant, 9 februari 1962.   In 1905 is de eerste foto van de fanfare genomen bij gelegenheid van de inwijding van het vaandel en de nieuwe petten.

'Zijtaart', 51.   In 1905 werden als leden van het kerkbestuur genoemd: Laurens van den Oever, H. Vogels, A. van Asseldonk en Jan van de Ven als secretaris.

BHIC, Kanton Veghel, toegang 42 inv. nr. 46 vonnis 492  dd. 14-9-1905   Antonius van Eerd, 36 jaar, schaapherder op Krijtenburg (Krijtenburg 6) heeft op 7 september zijn schapen gehoed ter plaatse den Biezen langs de openbare gemeenteweg zonder schriftelijke toestemming. Fl.5,- boete.

 
PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Op 15 September 1905 werd Joseph Berkelmans tot rector benoemd in het klooster. Hij werd op 19 maart 1907 opgevolgd.

BHIC, Kanton Veghel, toegang 42 inv. nr. 46 vonnis 509  dd. 8-10-1905   Hendrikus Raaijmakers, 46 jaar arbeider, wonende op den Biezen (Biezendijk A) heeft op 16 september in dronken toestand over de openbare weg gelopen: f.15,- boete of drie dagen brommen.

 
BHIC, Kanton Veghel, toegang 42 inv. nr. 46 vonnis 502  dd. 12-10-1905   Franciscus Vervoort, 51 jaar, arbeider, wonende te Sontveld (Jekschotstraat 3) heeft aldaar met een vlagzeis graszode afgestoken verzameld en mee genomen. Fl.2,- boete.

 
BHIC, Kanton Veghel, toegang 42 inv. nr. 46 vonnis 582  dd. 28-11-1905   Hendrikus Raaijmakers, 48 jaar, koopman te Zijtaart (Biezendijk A) heeft op 26 oktober dronken over de openbare weg gelopen terwijl onlangs nog voor een zelfde vergrijp is veroordeeld. Omdat hij toen de 15 gulden niet betaald heeft moet hij voor drie dagen het gevang in.

 
BHIC, toegang 7698, inv. nr. 2705 e.v.

 

De leerlingen die de cursus herhalingsonderwijs in de winter van 1911-1912 hebben gevolgd waren:

1e cursus
Adrianus van Rijbroek
Franciscus van de Ven

2e cursus
Johannes Raaymakers
Johannes Adriaans
Henricus Smits

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads