Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1904


BHIC, notarissen Veghel, toegang 7701, inv. nr. 120A  

Voor notaris Bartholomeus Egbertus Josephus Vaalman, notaris te Veghel is verschenen de zeereerwaarde heer Christianis Wilhelmus Sars, Roomsch Katholiek priester en pastoor, wonende te Zijtaart. Hij maakt op 28 januari 1904 zijn testament op. 

-       'Ik wil en beveel dat men mij bezorgt een deftige begrafenis'. Ik bestem 550 gulden voor de begrafenis en uitvaart, met de lijkdienst tegen een stipendum van 15 gulden voor de celbrant en gulden voor elke co-celebrant. De bij de begrafenis aanwezige geestelijken krijgen ieder 2 gulden en 50 cent.

-      Uit die 550 gulden moet ook een 'een eenvoudig grafgesteente met opschrift te plaatsen op mijn graf' worden betaald.

-      Binnen 14 dagen na zijn overlijden moet aan mijn opvolger als pastoor in Zijtaart ter hand worden gesteld:

o   500 gulden voor 400 zielmissen, voor 1 gulden en 25 cent per mis

o   200 gulden om die te besteden voor de armen van ZIjtaart, waarvan 50 gulden terstond moet worden uitgedeeld

-      Binnen 3 maanden moet worden betaald:

o   100 gulden voor de afdeling der Heilige Kindsheid te Zijtaart

o   100 gulden voor de Broederschap van den heiligen Franciscus Xaverius tot voortplanting des Geloofs

o   50 gulden voor de afdeling der Aartsbroederschap van de Heilige Familie te Zijtaart

o   50 gulden voor de Meisjes congregatie te Zijtaart

-       Mijn opvolger als pastoor van Zijtaart krijgt de eetwaren en dranken, uitgezonderd de wijnen, die overblijven na mijn begrafenis en uitvaart. Hij heeft de voorkeur om de overblijvende wijnen te kopen.

-      Binnen 6 maanden 500 gulden voor de Roomsch Katholieke Kerkgemeente te Herpt voor het kerkgebouw

-      Binnen 6 maanden 500 gulden voor de Roomsch Katholieke Kerkgemeente te Herpt om daarvoor 50 jaar lang jaarlijks in de kerk van Herpt een zingende jaargetijde voor mij te celebreren. De celebrant krijgt per mis 3 gulden en 50 cent, het zangkoor 1 gulden. Mijn naam moet gedurende die tijd in het zielboek blijven staan.

-      600 gulden aan de Roomsch Katholieke Kerkgemeente te Zijtaart om 50 jaar lang jaarlijks 2 zingende jaargetijden te doen celebreren, n voor lavenis van mijn ziel en n voor mijn overleden familieleden. De celebrant krijgt 3 gulden per mis.'

-      De volgende zaken die ik erfde van mijn oom de zeereerwaarde heer Johannes Baptista de Gier, pastoor te Moerdijk, en aldaar overleden, zullen openbaar worden verkocht, en de opbrengst zal tot intentie van mijn oom uitgekeerd worden aan de Roomsch Katholieke Armen van Moerdijk: een stel damasten tafelgoed van 24 servetten en 2 tafellakens, 18 zilveren lepels en 18 zilveren vorken, 12 zilveren suikerlepeltjes, 12 kleine suikerlepeltjes, 1 zilveren servetband en 2 zilveren suikerstrooiers, waarop 2 vogeltjes.

-      Binnen zes maanden moet worden betaald:

o   1000 gulden aan de kinderen van mijn oom Roelof Vissers te Kerkdriel (van welke som de behoeftigen onder hen in mijn leven de renten hebben genoten)

o   1000 gulden aan de minderen van mijn oom Christianus de Gier, te Kerdriel overleden (van welke som de behoeftigen onder hen in mijn leven de renten hebben genoten)

-      De rest van mijn nalatenschap wordt gerfd door:

o   voor 1/3 deel mijn neven Mathias Verharen en Gosewinus Verharen, kinderen van mijn zus Johanna Sars, uit haar huwelijk met wijlen Adrianus Verharen

o   voor 1/3 deel mijn neef Mathias Sars, zoon van mijn broer Gijsbertus Mathias Sars

o   voor 1/3 deel de kinderen uit het eerste en tweede huwelijk van mijn broer Wilhelmus Christianus Sars, die niet in een klooster zitten.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 44 vonnis 53 dd. 16-1-1904   Joseph Verreijken, 59 jaar, landbouwer op de Heihoef (Heihoef 2) heeft op 6 januari ter plaatse de Heihoef met een aalkorf gevist door deze door het water te trekken. De mand, gewaardeerd op 25 cent, wordt in beslag genomen en twee gulden boete.

Piet van Asseldonk, ‘1904: lading soldatenschedels voor kunstmest-fabriek in Veghelse haven, in: Van Vehchele tot Veghel 2010, 3-7.   De Noord-Brabantse krant schreef in 1904:

“De drukte aan de Vegheler spoorhaven, het verbindingsstation van goederen uit Amerika en Engeland naar Duitschland en verder vasteland Europa, neemt elken dag toe. Men kan zich niet voorstellen welke goederen hier zooal aangevoerd worden.

Deze week bijv. arriveerden alhier een heel schip menschen- en dierenbeenderen, zoals hoofden van gebleven soldaten in den Russisch-Japanschen oorlog, armen, beenen gedeeltelijk nog met rottend vleesch bedekt. Het lossen overdag werd op advies van de gezondheidscomissisie door onzen raad verboden. ‘s Nachts wordt er gelost, elke arbeider verdient plusminus 8 gulden per nacht.

Er wordt heel veel geld verdiend, maar het is eigenlijk geen menschenwerk met rottend vleesch en beenderen om de gaan. Verschillende arbeiders zijn dan ook ziek geworden door den verpestenden walm.”

De bizarre scheepslading was bestemd voor de kunstmestfabriek Coenen & Schoenmakers te Uden om daar tot beendermeel voor superfosfaat verwerkt te worden.
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 44 vonnis 172  dd. 18-4-1904   Antonius van Eerd, 37 jaar, landbouwer op Krijtenburg (Krijtenburg 6) had zonder toestemming zijn schapen te Uden op de grond van Antonius van den Heuvel laten lopen. F.15,- boete. Op 24 februari 1905 liepen zijn schapen op het weiland van Sebastiaan van der Brugge. F.10,- boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 44 vonnis 218  dd. 10-5-1904   Johannes van den Horst, 34 jaar, schaapherder bij Franciscus de Leest (Biezendijk 30), heeft op 17 april zijn schapen op den Biezen laten grazen in de berm langs de openbare weg. Een gulden boete. Op 19 mei nogmaals bekeurd nu ter plaatse de Kempkens en Vijf gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 44 vonnis 221 dd. 9-5-1904   Antonius van den Broek, 52 jaar, landbouwer op den Doornhoek (Hemel 3-4) heeft aldaar ter plaatse in de berm canadabomen geplant terwijl hij geen recht van beplanting heeft. Wordt vrij gesproken.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 44 vonnis 273  dd. 5-5-1904   Johannes Smits, 61 jaar, smid te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 31) heeft in de maand maart in het gehucht Zijtaart zonder schriftelijke vergunning van B. en W. een gebouw opgericht bestaande uit drie vertrekken. Gemeente secretaris Franciscus Cornelis van Lith had de zoon van de smid gezegd dat zonder vergunning niet gebouwd mocht worden. Vijf gulden boete.

BHIC, toegang 7698, Archief van de gemeente Veghel, inv. nr. 83.   7 mei 1904: Aanvraag van Petrus van den Nieuwenhuizen om op perceel E2388 een bakkerij te mogen oprichten. Aanvraag van Jan Smits om op perceel E2387 een bakkerij te mogen oprichten. Beide verzoeken worden ingewilligd.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 44 vonnis  235  dd. 17-5-1904   Johannes Gijsbertus Smits, 17 jaar, smid te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 31) heeft met zijn rijwiel op de openbare weg gefietst zonder signaalbel of hoorn. Twee gulden boete. Dit is de eerste keer dat er een fiets in Zijtaart vermeld wordt.

Dr. Alphons Verbeek, Dorp in de Meierij (Eindhoven, 1952) 38-45.   De fiets werd in de negentiende eeuw geleidelijk ontwikkeld. In 1868 werd de eerste fiets met een kettingaandrijving gebouwd. In 1885 werd de Rover gebouwd, een fiets met kettingaandrijving en een frame uit stalen buizen. De beide wielen waren vrijwel even groot. Vanaf 1888 werden de massief rubberen banden vervangen door luchtbanden. Daarmee was de ontwikkeling van de fiets vrijwel voltooid.

Alphons, de oudste zoon van dokter Verbeek uit Veghel, kreeg in 1902 op negenjarige leeftijd zijn eerste fiets. Dat was toen nog maar de tweede fiets in heel Veghel. De andere fiets was van de hulppostbode. In 1904 reed er ook in Zijtaart een fiets rond. Op een foto van de straat van Zijtaart van 1913-1914 staan fietsen van rijwielhandel Vogels afgebeeld.

Alphons Verbeek schrijft: ‘De fiets bleek spoedig voor ieder bereikbaar, voor elke leeftijd en elke beurs. De boeren waren een van de eersten die het begrepen. De boer die een fiets had, was niet meer gebonden aan zijn huis en aan zijn plak. Hij trok er zondags op uit, kwam meer in het dorp, bezocht regelmatig de markt, de kermis, en vond het minder bezwaarlijk om verder op te gaan. Hij werd minder schuw, kwam uit zijn benauwde hoek en met meer mensen in aanraking van wie hij – gewild of ongewild – iets  leerde. De jonge boer begreep nog beter dat hij door middel van de fiets in de grote gemeenschap werd opgenomen. Hij zocht verkering buiten zijn gehucht, buiten zijn dorp, liet zich naar de vergadering oproepen, leerde de boerenorganisatie kennen en volgde de avondcursus, die hem leerde wat hem voordeel moest brengen. (..) Voor dames was het niet gepast zich op de fiets te vertonen, zoals ook schaatsen voor haar minder passend was.’

Zoals Verbeek al schrijft was een van de voordelen van de fiets voor jongelui dat zij op zondag in de wijde omgeving op bezoek konden gaan bij gezinnen met jonge meiden. Dat werd in de jaren 1910 tot in de jaren 1950 dan ook veel gedaan.

GA Veghel, inv. nr. 28, fol. 127v.   De Veghelse harmonie was ter ziele en het bestuur van fanfare St. Cecilia te Zijtaart verzocht de gemeenteraad om de subsidie aan de Zijtaartse fanfare te verhogen, aangezien er geen subsidie meer nodig was voor het Veghelse muziekgezelschap. De burgemeester stelde op 27 mei 1904 de gemeenteraad voor om de subsidie te verhogen van 25 naar 50 gulden per jaar. Raadslid Ketelaars was er tegen: "Als ze muziek willen, dan moeten ze het ook maar zelf betalen." Raadslid Rath vond 40 gulden genoeg. Vlker zei dat muziek veel geld kost: "Wil de harmonie zich doen horen, dan moet ze ook fatsoenlijke muziek maken en zonder steun kan dit bezwaarlijk." Er werd gestemd: de raadsleden van de Tillaart, van Cleef, Vlker, Maussen, Vogels en de burgemeester stemden voor 50 gulden, en Rath, Ketelaars, Van Eert en Oppers voor 40 gulden. Het werd dus 50 gulden.

GA Veghel, inv. nr. 28, fol. 131.   Het raadslid Vogels zei op 27 mei 1905 in de gemeenteraad dat de wegen op de van de gemeente aangekochte gronden op het Leinsven zeer slecht zijn, de eigenaren kunnen bijna niet op hun grond komen. De burgemeester zei een onderzoek toe.

GA Veghel, inv. nr. 28, fol. 135v.   Het raadslid Vogels sprak op 30 juni 1904 in de gemeenteraad over de loop komende van het Leinsven. Hij maakte bezwaren dat er maatregelen genomen worden om van daar het water op Zijtaart in te sturen. De burgemeester was het daar wel mee eens. Er zal met de belangen van Zijtaart rekening worden gehouden.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 44 vonnis 347  dd. 16-8-1904   Johannes Smits, 62 jaar, smid te Zijtaart, Heeft in het gehucht Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 31) een grote hoeveelheid ijzeren voorwerpen tot half op de openbare kunstweg  geplaatst. Hierdoor wordt het verkeer op die weg belemmerd. Drie gulden boete.

 
De Nieuwe Tilburgsche Courant, dageditie d.d. 09-11-1904   Vechel, 7 november 1904: Hedenmorgen werd door Zijne Doorluchtige Hoogheid Monseigneur van de Ven in onze parochiekerk aan ruim 600 kindeen van Vechel, Erp, Zijtaard, Eerde en Vorstenbosch het Heilig Vormsel toegediend. De plechtigheid duurde ruim 2 uur. In de kom der gemeente had men ter eerde van Zijne Doorluchtige Hoogheid overal gevlagd. Zijne Doorluchtige Hoogheid vertrok onder statig klokgelui hedenavond naar Gemert.

 
Bericht Tilburgse dagblad 19-11-1904   Ik heb voor 50 jaar een schoolmeester gekend, Van Dam te Zijtaert (Peter van Dam 1802-1867) behalve schoolmeester was hij groot tuinman en imker voor den heer. Ja, dat was nog de goede oude tijd: hij had maar een akte van de 4e rang, kon hoogst waarschijnlijk geen Hollandse brief zonder fouten schrijven, maar zeker kende hij genoeg om de boerenjongens hun behulp te leren en dat deed hij goed. Om nu op de bijen en de winter terug te komen. "Kijk er maar naar" hoorde ik hem tot mijn vader zeggen "als de bien het vlieggat van den korf geheel of bijna geheel openlaten, dan hebben we eenen zachte winter, maar sluiten ze die opening bijna geheel toe, zoo dat er nog slechts eene bijna onmerkbare opening in blijft, zorg dan dat ge turf en hout hebt." (van kolen sprak hij niet, die waren te duur, daar was nog accijns op.) En met wat die te goedertrouwe schoolmeester ons meer dan een halve eeuw mededeelde, komen nu de bladen - van de nieuwen tijd - aandragen, als iets nieuws, eene ontdekking van heel wat moderns.

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 45 vonnis 38  dd. 15-12-1904   Theodorus van Eerd, 34 jaar, landbouwer te Zijtaart (Krijtenburg 6) heeft op 29 november in het Rijbroek wildstrikken gezet in het schaarhout van Willibrordus Tijssen. Twintig gulden boete.

 
BHIC, gemeente Veghel, toegang 7698, inv. nr. 2436.   In de winter van 1904-1905 volgden de volgende jongens (13-18 jaar) herhalingsonderwijs:

1e cursus:
Adrianus van de Ven
Antonius van de Ven
Johannes Adriaans
Johannes van den Broek
Christianus Hendrikus van de Ven
Johannes Raaijmakers
Henricus Smits

2e cursus:
Henricus van Eerdt
Wilhelmus Kremers

PA Zijtaart. In de tabel hieronder staat wat de pastoor aflas op zondagen tussen kerstmis 1903 en kerstmis 1904 (behalve de misintenties). De H. Famile (voor jongens) en Congregatie (voor meisjes) waren bijeenkomsten waarin gebeden en gezongen werd, met soms een opvoedend preekje door de pastoor:

Besnijdenis des heren: 27 december 1903 Na den middag om 3 uur Plechtig Lof en daarna Rozenhoedje
3 januari 1904 Na den middag 2 Lof, Rozenhoedje en om 4 uur H. Familie. A.s Woensdag is het feest van Driekoningen te vieren als een zondag, dan zal onder de H. Missen de schaal omgaan voor de Africaansche missin.
10 januari 1904 Na den middag 1 Catechismus, 2 lof, Rozenhoedje en daarna Congregatie.
17 januari 1904 Na den middag 1 Catechismus, 2 lof en Rozenhoedje, om 4 uur H. Familie.
24 januari 1904 Na den middag 1 Catechismus, 2 lof, Rozenhoedje en daarna Congregatie.
31 januari 1904 Na den middag 1 Catechismus, 2 lof en Rozenhoedje, om 4 uur H. Familie. Morgen feestdag van O.L. Vrouw Lichtmis te vieren als een zondag, die dan gewijd licht verkiest, moet dit vandaag in het sacristie komen aangeven.
O.L. Vrouw Lichtmis
1 februari
Na den middag 2 Plechtig Lof en Rozenhoedje. A.s. vrijdag 1-ste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jesus.
7 februari Na den middag 1 Catechismus, 2 lof, Rozenhoedje en daarna Congregatie.A.s. Zaterdag om 5 opening 40-urengebed met plechtig Lof – De Biduren van H. Familie en de Congregatie zullen achter in de Kerk te vinden zijn.
14 februari Na den middag om 5 Lof gelijk ook morgen en Dinsdag des morgens zal om 6 uur het H. Sacrament ter aanbidding worden uitgesteld. De H. Mis gelijk gewoonlijk om 7 , en woensdag zal vr en na de Mis de gewijde as uitgedeeld worden.
21 februari Na den middag 2 lof, Rozenhoedje en 4 uur H. Familie. Vandaag zal de schaal omgaan voor de R.K. Kweekschool.

Woensdag, vrijdag en zaterdag zijn het Quatertemperdagen. In deze week maandag en dinsdag rste omgang om eieren.

28 februari Na den middag 1 Catechismus, 2 lof, Rozenhoedje en daarna Congregatie.

A.s. dinsdag 1 maart, in deze maand is het elke woensdag Lof ter ere van de H. Josef, waaronder de schaal ter ere van de H. Josef

Om 5 uur maandag opening van de maand, maandag en dinsdag 2e omgang in eieren

a.s. vrijdag 1ste vrijdag van de maand toegewijd aan het H. Hart van Jesus, daarom zal er donderdag na de Mis en vrijdag vr de Mis worden Biecht gehoord.

A.s. Vrijdag om 7 de zing. H. Mis voor de overleden leden van de H. Kindsheid, waaronder 2 zelatricen met de schaal voor het Genootschap omgaan; na die H. Mis moeten de kinderen te biechten komen onder de 1ste H. Communie 7-10 jaren.

6 maart Na den middag 2 lof, Rozenhoedje en 4 uur H. Familie.

A.s. woensdag 5 Lof ter eere van de H. Josef

Dinsdag na de Mis prijsvragen.

13 maart Na den middag 2 lof, Rozenhoedje en daarna Congregatie.

A.s. woensdag ter eere van de H. Josef

A.s. Zaterdag feestdag van den H. Josef, daarom zal Vrijdag na de Mis worden biechtgehoord tot 10 uur; Zaterdag om 7 uur de H. Communie worden uitgereikt en om 8 uur Plechtige H. Mis van de Leden der H. Familie, des avonds om 5 uur plechtig lof en na het Lof zingen van enige liederen ter ere van den H. Josef.

A.s. Zondag om 7 uuur Plechtige Mis, waaonder de kinderen hun 1ste H. Communie doen, dan ook begint de Paastijd.

27 maart Na den middag 3 uur Lof en daarna uitdeling der Prijzen. Om 2 moeten de kinderen bij de Eerwaarde Zusters zijn. Na het Lof te Deum Laudamus.

Morgen om 7 moeten de kinderen die de 2 vorige jaren hun 1ste H. Communie gedaan hebben in de Kerk aanwezig zijn om Dinsdag hunn Pasen te houden.

A.s. vrijdag feestdag van de Broederschap van Maria.

In het vervolg de mis om 7 uur [in plaats van half 8]

Maria Ten hemel Opneming

25 maart

Na den middag 2 lof, Rozenhoedje en daarna zingen door de Congregatie – over Biecht hooren.
Palmzondag 1904

27 maart 1904

Na den middag 2 Lof, Rozenhoedje en 4 uur H. Familie. Voor de Hoogmis zal de palm gewijd worden.

A.s. woensdag zal er worden biecht gehoord vr den middag tot 10 uur en na den middag door een eerwaarde Pater van 3 – 8 ur

Ook a.s. zaterdag vr den middag tot 11 uur en na den middag tot 8 uur.

Op Witten Donderdag des morgens om 7 uur de H. Communie uitreiken en om 8 uur Plechtige H. Mis en daarna Processie. De praefecten der H. Familie, zangers en Kerkmeesters worden verzocht de Processie te volgen, alsook op Goeden Vrijdag.

Op Goeden Vrijdag begint de Plechtigheid om 7 uur en Zaterdag om 6 uur wijding van de Doopfont.

Op Goeden vrijdag zal de schaal omgaan voor het H. Land.

Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag des avonds om 6 uur meditatie en Plechtige Kruisweg.

Diegene die devotie hebben om bij te dragen voor het licht ter ere van het H. Sacrament bij de aanbidding worden verzocht dit vandaag in het sacristie te willen aangeven.

Maandag is het de laatste dag, dat vlees mag gebruikt worden, doch dinsdag is het gebruik van gesmolten vet nog toegelaten.

Den 2e Paaschdag is het plechtige en groote processie, de Praefecten gelieven dat hun afdeelingen aan te zeggen.

Pasen 3 april Na den middag om 3 uur Plechtig Lof en Rozenhoedje. Van 3 uur – 8 uur zal er worden Biecht gehoord.

Deze week moeten het Paas-zuivel, Franciscus Xaverius en St. Pieterspenning's geld gestort worden.

In deze maand worden de zelatricen van het Broederschap der Geloovige Zielen verzocht de bijdrage der leden op te halen.

Morgen 2en Paasdag 3 uur Plechtig Lof en Processie.

De Zieken die hun Pasen thuis wensen te houden moeten zich vandaag in het sacristie laten aangeven.

10 april Na den middag 2 lof, Rozenhoedje en daarna Congregatie.
17 april Na den middag 1 Catechismus voor de kinderen die hun 1ste en 2e H. Communie gedaan hebben in het Liefdesgesticht,

en in het vervolg ook elken vrijdag in de kerk na de H. Mis 2 Lof, Rozenhoedje en 4 uur H. Familie (Jonge leden vandaag ook in de H. Familie komen, etc.)

In het vervolg elke dag Cathechismus voor de kinderen in het Liefdesgesticht van 8 uur – 8 van diegenen die boven de 7- 10 jaren. Die boven de 10 jaren zijn en in het volgende jaar hun 1ste H. Communnie kunnen meedoen moeten morgenvroeg hier in de kerk komen met een briefje waarop hun naam en de dag van hun geboorte staat opgeschreven.

Bij besluit van Z.D. Hoogw. zijn als Kerkmeesters herbenoemd Henricus Vogels en Eimbertus van den Oever.

24 april 1904 Na den middag 2 lof, Rozenhoedje en daarna Congregatie.

Morgen voormiddag zullen de Kerkmeesters bij Van Dam zitting houden om de gelden der banken en stoelen te ontvangen. Dinsdag na de H. Mis zullen dan enkele plaatsen voor 1 jaar verpacht worden.

A.s. Maandag St. Marcusdag, geen vastendag.

Na de Mis zal de Litanie van Alle Heiligen voor de vruchten der aarde gezongen worden.

A.s. zaterdag 6 Plechtig Lof tot opening van de Meimaand. In Mei Donderdag en Zaterdag Lof.

1 mei Na den middag 1 Cathechismus, 2 Lof en 4 uur H. Familie.

Vruchten der Aarde (H. Missen).

Hoogmis voor de leden en eereleden Congregatie

Kerkmeestersbank!

8 mei Na den middag om 1 Catechismus, 2 lof, Rozenhoedje en daarna Congregatie.

Maandag – Lezing Missen vruchten der aarde
Dinsdag – Lezing Zijtaart – Biezen
Woensdag – Doornhoek
Donderdag 1ste Mis Soffelt
Vrijdag H. Mis Boerenbond

Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn het kruisdagen, doch geen vastendagen. Na de Mis Litanie van Allerheiligen gelezen. A.s. Donderdag feest van O.H. Hemelvaart te vieren als een Zondag

A.s. Vrijdag begint de noven van Pinksteren, na de Mis een Rozenhoedje tot intentie van Z.H. den Paus.

Bedevaart naar Meerveldhoven op 17 mei a.s. – Kaartjes f 0,50 meester van de Ven, M. van de Tillaart, Johanna Vogels, Henrica van de Linden en Catharina Oppers – Biechthooren. Zes missen voor de leden der Processie. A.s. zondag Hoogmis voor de leden der processie.

15 mei Na den middag 3 uur Lof en onder het Lof een rozenhoedje; na het Lof zullen de liederen voor de Bedevaart gezongen worden, met begeleiding der harmonie.

Morgen om 6 lez. Mis en ook 7 uur voor de Vruchten der aarde, voor de uithoeken Soffelt en Doornhoek.

Dinsdag om 5 de lez. H. Missen voor de leden van de Processie, de H. Communie zal voor de mis worden uitgereikt.

Twintig minuten over 6 uur moeten de Pelgrims in de Kerk binnen komen op een teken dat met de groote klok zal gegeven worden. Morgenvroeg na de H. Mis van 7 uur moeten in het sacristie de gelden der kaartjes gestort worden. Morgen de gansen dag zijn er alln op de pastorie nog kaartjes te verkrijgen. Onderweg moet stipt het program gehouden worden, zich overal, ook in tram en plaatsen stichtend gedragen, geen gebruik maken van sterke drank na den middag en overigens zeer matig zijn. Goed meezingen. Bij aankomst te Meerveldhoven stappen aanstonds Harmonie Zangers en Zangeressen uit en gaan voorop naar de Kerk; het overige volk daarachter.

In de week na Pinksteren zal de 1ste omgang in boter gehouden worden, namelijk woensdag en donderdag.

Vandaag zal na den middag worden biecht gehoord van 5 – 8 uur, ook morgen vr den middag.

A.s. donderdag en zaterdag Lof om 7 uur.

A.s. zaterdag vastendag, en om 6 wijding der doopvont.

  Op een los inlegvel: Orde der Processie op 't kerkhof te Meerveldhoven
 1. Staf van de H. Lambertus
 2. Een dertigtal vrouwen 3 aan 3
 3. Vaantje H. Hart van Jesus
 4. Een dertigtal vrouwen 3 aan 3
 5. Oud Vaan O.L.V.
 6. Een dertigtal vrouwen idem
 7. Vaan van de H. Anna
 8. Een dertigtal vrouwen
 9. Beeld van O.L.V.
 10. Een dertigtal vrouwen
 11. Nieuw vaan van O.L.V.
 12. Een dertigtal vrouwen
 13. Vaantje van het H. Sacrament
 14. Het Allerheiligste
 15. kerkmeester met lantaars (flambouwen)
 16. Onderpraefecten met lantaarns
 17. Vaantje van H.H. hart van Maria
 18. Zangeressen 3 aan r
 19. Zangers 3 aan 3
 20. Vaan H. Cecilai
 21. Harmonie
 22. Vaantje H. Familie
 23. Afdeeling Voorste Zondveld mannen 3 aan 3
 24. Afdeeling Middelste Zondveld
 25. Afdeeling Achterste Zondveld
 26. Afdeeling Straat
 27. Afdeeling Doornhoek
 28. Afdeeling Hoogen Biezen
 29. Afdeeling Lagen Biezen
 30. Groot Vaan van de H. Familie

De lantaarns en vanen af te halen en later te bezorgen aan de oude pastorie.

 Tantum Ergo flink meezingen

O Maagd, O Schoonheid nooit volprezen

22 mei Pinksteren Na den middag 3 uur Plechtig Lof en daarna het Rozenhoedje

Tot 6 uur zal er worden biecht gehoord

Morgen 2en Pinksterdag te vieren als een Zondag.

Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het quatertemperdagen geboden vastendagen. Woensdag en donderdag boteromgang.

29 mei Na den middag 1 Cathechismus, 2 Lof en 4 uur H. Familie.

A.s. donderdag Sacramentsdag te vieren als een zondag.

A.s. dinsdag en woensdag 2e boteromgang. Dinsdag des avonds 7 Lof tot sluiting der Meimaand met te Deum Laudamus. In de maand Juni die a.s. woensdag begint zal na de H. Mis de Litanie van het H. Hart van Jesus gebeden worden. A.s. vrijdag 1ste vrijdag van de maand.

5 Juni Na den middag 1 Cathechismus, 2 Lof en daarna Congregatie.

A.s. Vrijdag feest van het H. Hart van Jesus.

7 uur Plechtig Zing. Mis en na den middag om 3 uur Plechtig Lof.

Donderdag en vrijdag voor de Mis biechthoren.

Vrijdag: Z. Mis voor de leden van het Broederschap Gelovige Zielen

12 juni Na den middag 1 Cathechismus, 2 Lof en 4 uur H. Familie.
19 juni Na den middag 1 Cathechismus, 2 Lof en daarna Congregatie.
26 juni Na den middag 1 Cathechismus, 2 Lof.

A.s. dinsdag vastendag omdat a.s. woensdag de feestdag is van Petrus en Paulus te vieren als een Zondag

A.s. Vrijdag 1ste vrijdag van de maans

A.s. Woensdag Hoogmis Gel. Zielen.

3 juli Na den middag 1 Cathechismus, 2 Lof en 4 uur H. Familie.
10 juli Na den middag 1 Cathechismus, 2 Lof en daarna Congregatie.

Morgen (maandag) zal om 8 de plechtige Kindsheid Mis aan God worden opgedragen, Om 8 uur moeten alle kinderen die den optocht volgen willen bij het Liefdesgesticht aanwezig zijn, ook de zelatricen. De mensen worden verzocht om de banken aan weerszijde voor de kinderen open te laten, de schaal zal onder die Mis voor het Genootschap rondgaan, ook vandaag onder de H. Missen.

17 juli Na den middag 3 uur Lof, Rozenhoedje voor de vruchten der aarde.
24 juli Na den middag 1 Cathechismus, 2 Lof en 4 uur H. Familie – Hoogmis

Heden zal onder het Lof de Litanie van Alle Heiligen gezongen worden voor de vruchten der aarde en 5 Onze Vaders en Weesgegroeten tot nader orde.

In deze week – donderdag – zullen de Eerwaarde Paters van Handel hun jaarlijkse omgang doen.

31 juli Na den middag 1 Cathechismus, 2 Lof en daarna Congregatie.

A.s. Donderdag verjaardag van de Pauskeuze van Pius X. De gelovigen worden verzocht Z.H. bijzonder in hun gebeden te willen gedenken.

A.s. vrijdag de 1ste vrijdag van de maand, enz.

7 augustus Na den middag 1 Cathechismus, 2 Lof en 4 uur H. Familie.

A.s. zaterdag geboden vastendag omdat het a.s. maandag feestdag is van O.L. Vrouw Hemelvaart.

Vollen aflaat voor de leden van de Broederschap der Gelovige Zielen voor wie de Plechtige Hoogmis aan God wordt opgedragen. Op. O.L. vrouw Hemelvaart na den middag plechtige processie – gelijk te Meerveldhoven. Indien er soms zieken of ouden van dagen zijn, die daags na den Heiligendag hunn devotie willen houden, moeten zich a.s. zondag daarvoor aangeven.

14 augustus Na den middafg om 2 Lof, Rozenhoedje en daarna biechthoren tot 7 uur.

Morgen feestdag van O.L. vrouw Hemelvaart te vieren als een zondag. Na den middag is dan het Lof om 3 uur met de plechtige processie zoals te Meerveldhoven.

Vrijdag zingende Mis voor de leden van het Broederschap der Gelovige Zielen. De overige dagen zijn het lez. H. Missen voor de leden van de Processie.

Vrijdag moeten de kinderen te biechten komen van 7 jaren tot onder de H. Communie, rst de jongens om 8 uur, daarna de meisjes om 8 1/2 .

15 augustus Na den middag om 3 uur Plechtig Lof en Processie
21 augustus Na den middag 2 Lof en daarna Congregatie.
28 augustus Na den middag 1 Cathechismus, 2 Lof en Rozenhoedje, om 4 uur H. Familie. A.s. vrijdag 1ste der maand enz.
4 september Na den middag 1 Cathechismus, 2 Lof en Rozenhoedje en Congregatie. Na de Congregatie repetitie in het klooster.

A.s. donderdag feestdag van O.L. Vrouw Geboorte.

Heden de schaal voor de R.K. Miliaire vereenigingen.

11 september Na den middag 1 Cathechismus, 2 Lof en Rozenhoedje, om 4 uur H. Familie.

A.s. zaterdag feest van de H. Lambertus, patroon dezer Kerk, daags daarna vergadering Boerenbond.

A.s. woensdag is het hier kerkvisitatie; de kinderen (1ste, 2e jaar) H. Communie om 8 uur aan de Kerk tegenwoordig zijn.

Feest van St. Lambertus, patroon van de parochie, 17 september Na den middag 3 uur plechtig Lof en onder het Lof het Rozenhoedje. Na het Lof zal er worden biechtgehoord tot 6 uur. Vandaag moeten de jongens te biechten komen die dit en verleden jaar hun 1ste H. Communie gedaan hebben, en a.s. zaterdag de meisjes. Vandaag na de Missen zal de Generale Absolutie aan de leden der 3e orde gegeven worden. Morgen na het Lof zal in de openbare school de vergadering van de Boerenbond gehouden worden.
18 september -
25 september Na den middag 1 Cathechismus, 2 Lof en Rozenhoedje en Congregatie.

In de maand october die a.s. zaterdag begint zal onder de H. Mis het Rozenhoedje gebeden worden.

Na de congregatie zangles.

6 uur voortaan het lof

Jubil-vasten, 3 maal kerkbezoek, dispensatie vragen in de biecht van het Jubil. A.s. vrijdag zwartdag voor het Jubil

2 oktober Na den middag 2 Lof en Rozenhoedje en H. Familie 4 uur. In deze week dinsdag en woensdag de 1ste rogge-omgang.
9 oktober Na den middag 1 Cathechismus, 2 Lof en Rozenhoedje en Congregatie. In deze week dinsdag en woensdag de 2de rogge-omgang. De volgende week 1ste Boteromgang.
16 oktober Na den middag 2 Lof, Rozenhoedje en om 4 uur H. Familie.

Woensdag Z. Mis voor de leden der Prociessie

Donderdag Z. Mis voor de Broederschap Gelovige Zielen

23 oktober Na den middag 2 Lof, Rozenhoedje en daarna congregatie.

A.s. Donderdag zal des avonds om 6 uur het Jubil geopend worden. Elken dag onder het Jubil is het 1ste lez. Mis om 7 uur en om 9 uur Mis met instructie of predicatie zooals Lof om 6 uur.

Vrijdag van 8-9 uur Catechismus voor de vormelingen, na de middag om 3 uur moeten de vormelingen te biechten gaan voor hun Jubil te houden.

Zaterdags zullen zij onder de H. Mis van 7 plechtig te Communie gaan (alln voor hen).

Vandaag aangifte der zieken die voor vrijdag hun Jubil wensen te houden, de namen der leden van de Familie die hun opdracht moeten doen en die van de Congregatie (platen enz.)

De 2de omgang om boter a.s. dinsdag en woensdag.

30 oktober Na den middag 2 Congregatie en vanavond 5 Lof en preek.

Maandag vastendag, omdat het Dinsdag Allerheiligen is, te vieren als een zondag. Woensdag Allerzielendag, vandaag, op Allerheiligen en Allerzielendag zijn de Missen om 6, 8 en 10 uur. Ma de dagen van het Jubil zal de H. Mis op de werkdagen om 7 beginnen. Donderdag zal vr de Mis het brood gewijd worden.

Allerzielen des avonds 6 uur, Kruisweg.

Allerheiligen

1 november

Na den middag om 2 H. Familie en opdracht. Om 6 uur Plechtig Lof en sluiting van het Jubil.

Morgen vollen aflaat te verdienen voor de Gelovige Zielen, ook een aflaat van 50 jaren, verbonden aan het Kruis op de Kerkhof mits men 5 Onze Vaders en 5 Weesgegroeten bid.

In deze week moeten de bijdragen voor het onderhoud der graven bij de kerkmeesters gestort worden.

In deze week zal men na de H. Mis van half acht de kruisweg voor de Gelovige Zielen gebeden worden.

6 november Na den middag 2 Lof en daarna kruisweg. Biechthoren voor de vormelingen.

In het vervolg is des zaterdags lof om 5 uur.

In deze week zal de omgang voor den R.K. Armen gehouden worden, die in de mildadigheid der Gelovigen wordt aanbevolen.

13 november Na den middag 1 Cathechismus, 2 Lof en Rozenhoedje, waarna de Congregatie.

 

20 november Na den middag 2 Lof, Rozenhoedje en om 4 uur H. Familie, waaronder de Kruisweg, 1 Cathechismus

Maandag om 8 Z. Mis ter ere van de H. Cecilia, Patrones der koristen.

27 november Na den middag 2 Lof, Rozenhoedje en daarna kruisweg.

Gedurende den Advent zijn de woensdagen en vrijdag geboden vastendagen.

Kinderen biechten zaterdag.

A.s. vrijdag 1ste vrijdag der maand etc.

Vanaf a.s. woensdag zal dagelijks onder de H. Mis (net als in October) het Rozenhoedje gebeden worden (noven) als voorbereiding voor het groote Jubelfeest van de Onbevlekte Ontvangenis verklaring van O.L. Vrouw op den 8en Dec. a.s.

4 december 1904 Na den middag 2 Lof, waarna het Rozenhoedje en daarna de Congregatie

A.s. donderdag feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis. Woensdag biechthoren voor de middag 11 uur, na de middag tot 6 uur. Na de Hoogmis Donderdag wordt door de gehele kerk een lied gezongen: “O Maagd, O Schoonheid nooit volprezen”.

Woensdag en vrijdag vastendagen.

Donderdag schaal voor de Cathedrale kerk te 's Bosch

Morgen begint de Catechismus alle dagen in het Liefdesgesticht voor de kinderen van 1903, 1904 en 1905.

Feest van de Onbevlekte Ontvangenis

8 december

Na de Hoogmis lied n. 50

Na het plechtig Lof om 3 uur het lied  “O Maagd, O Schoonheid nooit volprezen.”

11 december Na den middag 2 Lof, Rozenhoedje, om 1 Cathechismus in het Liefdesgeticht, om 4 uur de H. Familie.

Woensdag, vrijdag en zaterdag zijn quatertemperdagen, geboden vastendagen

18 december Na den middag 1 12/ Catechismus, 2 Lof en Rozenhoedje, waarna de Congregatie

Woensdag, Vrijdag en Zaterdag vastendagen

A.s. zaterdag biechthoren na den middag vanaf 3 uur, vr den middag – 11 uur

Zondag a.s. zal de 1ste kerstadg zijn om 5 uur en daarna de Communie worden uitgereikt, waarna de 1e lez. H. Mis; de Hoogmis om 9 uur, vr de Hoogmis wordt er biechtgehoord, doch niet daarna.

Al degenen die devotie hebben om licht te offeren voor kerstmis kunnen vandaag in het sacristie dit aangeven. Vandaag Gelovige Zielen, zondag Processie

Kerstmis

25 december

Hoogmis 9 uur, 3 uur Plechtog Lof, Rozenhoedje en biechthoren – 7 uur

Morgen 2e kerstdag te vieren als een zondag

Zondag over 8 dagen biechten kinderen, jongens, meisjes.


Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads