Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1903


BHIC toegang 7698 inv.nr.2358/2394, d.d. 5 februari 1903.  

Werkgeverskaart aangevraagd door:

Antonius van Asseldonk, medebestuurder der roomboterfabriek te Zijtaart “Eendracht maakt macht”, huisadres Doornhoek nr. 888, geboren 30-11-1836 Veghel, roomboterfabrikant in 1902

Johannes van Asseldonk, medebestuurder der roomboterfabriek te Zijtaart “Eendracht maakt macht”, huisadres Doornhoek nr. 889a, geboren 24-9-1866 Veghel. roomboterfabrikant in 1902

Lambertus van Dam, medebestuurder der roomboterfabriek te Zijtaart “Eendracht maakt macht”, huisadres Zijtaart nr. 870, geboren 3-12-1838 Veghel, werkgever 1902

Hendrikus Vogels, medebestuurder der roomboterfabriek te Zijtaart “Eendracht maakt macht”, huisadres Zijtaart nr. 859, geboren 13-8-1846 Veghel,
werkgever 1902

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Op 16 Maart 1903 werd H. van den Heuvel tot rector benoemd in het klooster. Hij werd op 15 september 1905 opgevolgd.

http://kranten.kb.nl/ 24-3-1903

   

De weleerwaarde heer W. van den Heuvel, priester van het seminarie, die voor gezondheidsredenen in zijn geboorteplaats te Eindhoven vertoeft, is door monseigneur van de Ven benoemd tot rector van het pas gebouwde liefdesgesticht te Zijtaart.

BHIC, Rechtbank 's-Hertogenbosch, toegang 24 inv. nr. 392 vonnis 17  dd. 17-5-1903.    Martinus Vervoort,  arbeider geboren te Veghel op 19-2-1861 (Corsica 4), Lambertus Opheij, geboren te St. Oedenrode 5-12-1872 (Biezendijk 14) en Johannes van den Tillaart, geboren te Veghel 13-3-1881 (Lage Biezen 2) hebben op 28 april 1903 een overstroming veroorzaakt doordat ze met een schop een dam hebben door gegraven.

De bouw en weilanden gelegen naast de Bieschense waterloop welke de moeder van Adrianus van den Tillaart gepacht heeft van Jonkeer van Sasse van IJsselt. Ook Van Aspert had daar land gepacht. Deze landen zijn verbonden door een dam welke daar drie jaar geleden is aan gebracht en die het water van genoemde loop moet keren. Aan de overzijde van de loop tegenover de dam loopt een natte sloot die de gepachte landen scheidt, zodat die dam aan weerszijde door water is begrensd. Op de landen groeide op 28 april ook winterrogge.

Eerste beklaagde Martinus Vervoort is begonnen een gat te graven met een schop aan de circa 1 meter brede dam. Na enige tijd heeft hij de schop aan de tweede beklaagde gegeven en later heeft ook de derde beklaagde de schop gehanteerd en ook gaten in de dam hebben gegraven. Zo gebeurde het dat er water door drie gaten uit de voormelde sloot stroomde naar de lager gelegen sloot en landerijen. Het water kwam zo hoog dat het op twee percelen weiland liep behorende aan de moeder van getuigen Adrianus van den Tillaart.

Adrianus heeft, nadat de drie beklaagde weg liepen, de gaten met graszoden willen dichten, wat door de kracht van het water zeer moeilijk ging, doch na een kwartier het hem lukte. Martinus van den Tillaart bevestigd de beweringen van zijn broer Adrianus en verklaard bovendien dat ook het land van hun moeder en het land van Van Aspert waarop winterrogge stond was ondergelopen. Alle drie krijgen een gevangenisstraf van 8 dagen.

BHIC toegang 7698 inv. nr. A. 210.   Uit het register der besmettelijke ziektes in Veghel van 1903 t/m/ 1929: Johanna Swinkels, 13 jaar, adres: Zijtaart 856, leed op 19 mei 1903 aan diphterie. Op 6 juni 1903 werd ze hersteld bevonden door dokter A.C. van de Voort.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 43 vonnis 220  dd. 6-6-1903   Arnoldus van den Bogaard, 68 jaar, schaapherder op den Biezen, heeft op 24 mei zonder recht van beweiding zijn kudde schapen laten grazen op de met gras begroeide openbare weg, nabij Zijtaart. Drie gulden boete.

 
Het nieuws van den dag: kleine courant 13-07-1903   Te Zijtaart zal de handboogschutterclub “Landsmans Eendracht” op maandag 20 juli  a.s. een groot bondsconcours houden met medewerking van de fanfare “Caecilia”.

Aan een concours voor handboogschutterijen gegeven door het gezelschap “de Goede hoop” te Asten is door 29 gezelschappen deel genomen. De prijzen werden behaald als volgt:
1e prijs De Hazenstroopers te Asten met 98 punten.
2e prijs Vossenjacht te Helmond met 97 punten
3e prijs Landbouwersgenoegen Milheeze me 95 punten.
4e prijs Willem Tell te Deurne  met 93 punten.

Dr. Alphons Verbeek, Dorp in de Meierij (Eindhoven, 1952) 46-47.   Verbeek: ‘De akkers werden goed van elkaar afgescheiden door sloten met elzenhagen. De boer kapte het elzenhout juist boven de grond op gezette tijden; hij tastte het op zijn erf tot grote mijten en liet het versterven voor hij het gebruikte voor zijn haard en bakoven. De boer was gehecht aan zijn potstal, hij maakte en bewaarde hier zijn mest, totdat hij die op zijn land bracht. Deze mestbewerking in de potstal trof men overal aan. De boer bleef er hardnekkig aan vasthouden, zelfs wanneer men bij een herbouw, zoals na een brand, hem een moderne stal gaf, zag ik, dat hij een compromis aanging tussen potstal en moderne stal, zoveel mogelijk nog het oude systeem aanhoudend.’

GA Veghel, inv. nr. 28, fol. 90v.   Godefridus van Eert, molenaar te Zijtaart had verzocht om over een lengte van 300 meter de bij zijn molen en langs de keiweg staande eikenbomen op te ruimen, of in te korten. B&W hadden ter plaatse een onderzoek ingesteld. Er zouden 100 bomen geruimd moeten worden en dat zou voor de weg zeer jammer zijn. Lid Rath vroeg hoe lang de bomen er al stonden, waarop de burgemeester antwoordde “ongeveer 25 jaren, in elk geval stonden er de boomen reeds toen Van Eert de molen aankocht”. Lid Ketelaars berekende dat die 100 bomen samen elk jaar 20 gulden meer waard worden, Van Eert zou dat dan moeten betalen. Raadslid Vogels steunde Van Eert: "Zijn bedrijf lijdt er onder". Uiteindelijk besloot de gemeenteraad op 20 maart 1903 het verzoek af te wijzen.

Uit andere bronnen blijkt dat Godefridus de molen in 1877 of 1878 kocht en dat de bomen pas in 1890 of 1891 geplant zijn.


Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads