Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1901


BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 41 vonnis 91  dd. 5-3-1901   Johannes Vervoort, 49 jaar landbouwer te Zondveld (Jekschotsraat 2A) had op 22 februari 1901 zijn 13-jarige dochter Cornelia weer in het gezin opgenomen en Johannes had dit bij de gemeente moeten melden, maar heeft dit verzuimd. Vanaf 1 januari 1901 bezocht Cornelia de school in Veghel, terwijl ze vroeger in het bevolkingsregister was afgeschreven naar Boekel en weer opnieuw te Veghel is ingeschreven. Boete twee gulden.

PA Zijtaart, brieven.   Op 20 maart 1901 schreef pastoor Sars een brief aan de bisschop: ‘Meermalen heeft vroeger het kerkbestuur putten voor drinkwater laten graven, doch steeds zonder het minste resultaat; nu heeft het dit beproefd door een Norton-pomp te laten slaan en op +/- 15 meter diepte is het gelukt het beste water te verkrijgen.' Pastoor Sars vroeg toemstemming om een cementring te laten zakken en dan daarop buizen aan te leggen, zie in de keuken en bijkeuken te leiden en pompen te plaatsen.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Op 11 mei 1901 is de vernieuwing van de H. Missie en JubilÚ geopend door twee Eerwaarde Paters Redemtionisten J van Groeningen en Beijsens. De missie werd op 19 mei gesloten.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 41 vonnis 199  dd. 4-6-1901   Johannes van der Horst, 31 jaar, schaapherder bij F. de Leest op den Hoogen Biezen (Biezendijk 30) had op 17 mei 1901 langs de openbare gemeenteweg een kudde schapen laten grazen zonder geldig  bewijs voor beweiding. Een gulden boete. Op 2 juli 1902 werd hij voor een zelfde overtreding vrij gesproken.

PA Zijtaart, parochiememoriaal, 'Zijtaart', 25.   Maar liefst 520 inwoners van Zijtaart gingen op 21 mei 1901, dinsdag na Hemelvaart, op bedevaart naar Meerveldhoven. De bedevaart werd jaarlijks gehouden. De bedevaart ging eerst te voet en met de hoogkar naar Veghel. Daar kon men in de Sluisstraat in de stoomtram stappen naar Eindhoven en daar moest worden overgestapt op een andere tram die de pelgrims naar Meerveldhoven bracht.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Op 23 juni 1901 deed Dominicus Sars uit Averbode, een heerneef van pastoor Sars, zijn eerst Plechtige H. Mis in Zijtaart. De dag daarna, op 24 juni 1901, werd het 25-jarig priesterschap van pastoor Christianus Wilhelmus Sars gevierd. De parochianen schonken een mooie koorkap. Pastoor Sars deed om 9 uur een Plechtige Mis met assistentie en om 3 uur het Lof. Om 5 uur was er een receptie. De burgemeester en beide wethouders van Veghel waren er, de harmonie en het mannenkoor maakten muziek.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 41 vonnis 480  dd. 28-11-1901   Petrus van den Nieuwenhuizen, 27 jaar, winkelier te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 39) had in zijn winkelbakkerij een kilogramgewicht, niet voorzien met het ijkletter K wat voor dat jaar was bepaald. Een gulden boete. Het gewicht werd verbeurd verklaard en vernietigd.


RHC Eindhoven Inventaris nr. 12138: 610, Archief van de familie Coovels, Helmond  

Bestelling van instrumenten voor de op te richten fanfare Cecilia te Zijtaart

Algemeen fabrikant van Muziekinstrumenten
Mahillon & Co
Medailles van de eerste klasse op alle tentoonstellingen
Antwerpse Baan 29
Brussel

5 december 1901

De Heer H. van Zutphen
Onderdirecteur van Veghel’s Mannenkoor Harmonie
Veghel (Holland)

Mijnheer,

Wij hebben uw brief in goede orde ontvangen en wij verzoeken u om ons te verontschuldigen omdat wij niet eerder geantwoord hebben. De vele bezigheden die we dit jaar hebben gehad voor de feesten van St. CÚcilia en St Eloi zijn daar de oorzaak van.

Het is voor ons geen moeite om u de beste instrumenten van de door u aangegeven firma te leveren, dat is een bekende zaak en een garantie voor hen die weten dat het om een muziekinstrument gaat. Wij hebben uw project voor de  samenstelling van 20 uitvoerende onderzocht en we vinden dat er niets hoeft te worden gewijzigd. Wij feliciteren u zelfs voor die combinatie waar alle elementen  goed uitgebalanceerd zijn, evenals de begeleiding (het midden) die vastgesteld wordt door 3 alten en 3 baritons.

Wij willen u de Elicon-bombardon en de grote trom van de instrumenten voor een lagere prijs niet aanbevelen zonder dat de kwaliteit be´nvloed wordt. Wat wilt u daarmee winnen: een tiental guldens voor instrumenten, die niet aan de wensen van de uitvoerende voldoen.

Wij zullen uw betalingsvoorstel (tegen de goede garanties die u geeft) zijnde de helft  6 maanden na de levering en de andere helft 12 maanden na levering aanvaarden, maar wij prefereren de volgende betalingsregeling:╝ van het factuurbedrag over 3 maanden, ╝ te betalen drie maanden na levering. Dat is hetzelfde voor U en wij hoeven niet zo lang te wachten op een betaling wanneer wij de bestelling uitvoeren en verzenden.

Ook begrepen is dat alle instrumenten die niet voldoen aan de verwachting vervangen zullen worden en dat de betaling teruggetrokken wordt totdat de vervangende instrumenten aanvaard zijn. Zoals het onze intentie is om u in alle opzichten perfecte instrumenten te leveren zijn we niet bang om ons te verbinden u fatsoenlijk en tot uw volle tevredenheid te bedienen.

Onze korting bij normale gelegenheden is 15%, maar gelet op de belangrijkheid van uw bestelling geven wij u een speciale korting van 20% op de prijs van alle instrumenten. De accessoires zoals de steun voor de grote trom enz. enz. zijn netto en zonder korting. Ook worden alle instrumenten franco alle kosten geleverd. Voor onze rekening zijn de kosten voor de verpakking, de haven en de douanerechten bij de grens van Holland.

Neem het ons niet kwalijk, dat wij u in het Frans schrijven. Het gaat sneller wanneer wij het zo doen, maar wanneer het voor u aangenamer is, sturen wij u aansluitend de in het Nederlands vertaalde offerte

Ontvang Mijnheer, in afwachting van uw goed nieuws, onze welgemeende groeten,

Mahillon

RHC Eindhoven Inventaris nr. 12138: 610, Archief van de familie Coovels, Helmond   Zijtaart 14 december 1901

Weledel geboren heer,

Hierbij den brief uit Brussel, aangevend de conditiŰn van verkoop en betaling. Wees zo goed die te bewaren.

Het berichtje vandaag uit Veghel in den Dommel en Aa bode, staande is, zo zegt men hier van de ondermeester van de Eerde, van Waarsenburg, die met den onzen graag alles besturen zouden, en veel te veel aan hun eigen hebben en hunne zaken !!

Ik kan, volgens belofte, niet komen, omdat ik al 8 dagen zwaar verkouden ben. Piet van Lith maakt van alle soorten van plannen enz. enz. en zet er mij ook al voor, zo ik hoor, doch ik bemoei er mij volstrekt niet mede, evenmin als zijne familie. Gelieve dit s.v.p. ad notam te houden.

Ik krijg gisteren avond een brief, waarin staat, dat de firma Philipsen en v. Hussen, sigarenfabrikanten te Cuijk, - die zeer onheusch door Piet van Lith behandeld zijn - tevreden zullen zijn, als hij successievelijk met f.2,50 betalen wil. Ik heb hem of zijne familie daarvan nog geen kennis gegeven, want met hem is het toch geen vooruitzicht, en met de kinderen niet veel, als de vader zo is en blijft. Hou dit s.v.p. voor U. Het enigste wat ik zou kunnen doen is aan een zijner kinderen zeggen, dat zij zelf eens naar Cuijk gingen, als Ued. dat zou goed vinden; doch hier kunnen zij toch hunnen kost niet meer verdienen, hij is veel te duur en heeft niet het minste vertrouwen meer, waarbij nog komt, dat zij het hoge woord te veel hebben.

Na groeten aan mejuffrouw uwe zuster blijf ik uw dienaar

Pastoor Sars.

 
PA Zijtaart, parochiememoriaal; Brabants Dagblad, 13 juni 2002.   De eerste zes zusters betrokken op 30 december 1901 het liefdesgesticht en de scholen. Onder klokkengelui en vlaggentooi zijn ze door bruidjes enzovoorts ingehaald, Direct na hun aankomst zijn het Gesticht en de scholen ingezegend.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads