Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1900


PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Op 16 januari 1900 vroeg het kerkbestuur toestemming om een terrein schuin tegenover de kerk aan te kopen voor de bouw van het Liefdesgesticht. Het was niet ongehoord duur te krijgen. Er was geen andere grond te krijgen, want alle andere grond rondom de kerk is van brouwer Smits te Veghel ‘en daarvan is niets te bekomen !'

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Tussen 17 en 27 Februari werd een H. Missie gegeven door de Zeer Eerwaarde Paters J. van Groeningen en Oomen, redemptionisten. 'Met veel kracht hebben de Parochianen van hun onderrichtingen gebruik gemaakt.' Tijdens de Missie is het triumpkruis in het Priesterkoor tot missiekruis verheven.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 40 vonnis 163  dd. 10-4-1900.   Adrianus Biemans, 18 jaar, schaapherder op het Zondveld (Heihoef 1) had op 17 maart met zijn schapen gelopen op het weiland van Gerardus van den Broek. Tien gulden boete.

Het nieuws van den dag: kleine courant 16-04-1900   Gedeputeerde staten van Noord Brabant heeft het besluit van de gemeente Veghel goed gekeurd. Dit betreft het voorstel van het kerkbestuur van Zijtaart om in het kloostergebouw ook een bewaarschool te stichten en een gebouw tot verpleging van oude en gebrekkige lieden. De totale kosten hiervan zijn geraamd op f 30.000,-. De gemeente zal voor het eerste termijn f 5000,- storten en voor de daarop volgende 5 jaren telkens f 1000,-

GA Veghel, inv. nr. 28, fol. 13.   De burgemeester deelde de gemeenteraad op 25 mei 1900 mee dat de pastoor van Zijtaart gevraagd heeft om tegen vergoeding negen eikenbomen te mogen rooien langs de keiweg met het oog op het daar te bouwen klooster. Op voorstel van raadslid Van Cleef zal de gemeente daar f 20 voor vragen.

GA Veghel, inv. nr. 28, fol. 13.   De burgemeester deelde op 25 mei 1900 de gemeenteraad ook mee dat voor de bouw van het klooster de pastoor van Zijtaart graag zand zou willen halen uit het Reijbroek. Er zijn daar verscheidene heuvels en het zand is uitmuntend geschikt. De burgemeester heeft er geen bezwaren tegen als het weghalen van het zand onder toezicht geschiedt van pootmeester Van Eijndhoven. Door het egaliseren wordt de grond er beter op. Het lid van Eert zei dat men daar al veel kuilen gemaakt heeft. De burgemeester wist dat dit gebeurd was voor de bouw van het huis voor de hoofdonderwijzer Van de Ven. Het was echter van weinig betekenis, doch om juist iets dergelijks te voorkomen moest door Van Eijndhoven worden aangewezen waar het zand kan worden weggenomen. De kosten voor aanwijzing en toezicht waren voor kosten van de pastoor. Het halen van zand werd toegestaan.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   het kerkbestuur had op 2 mei 1900 besloten dat elke uithoek een halve dag zand zou rijden. Pastoor Sars schreef: 'In mei is men begonnen met het aanvoeren van zand voor het R.K. Liefdesgesticht; +/- 4.500 karren zijn vanuit het Broek achter Van Melsfoort door de parochianen aangevoerd vol ijver. Zekere Willem van den Hurk heeft geen kar zand aangebracht. Willem Van de Hurk was afkomstig uit Erp en had in 1899 of 1900 een huis gekocht op Zondveld.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Op 26 juli 1900 vroeg het kerkbestuur aan de bisschop toestemming om de f 15.000 subsidie van de gemeente Veghel voor de bouw van het klooster aan het bestuur van het Liefdesgesticht af te staan, en daar bovenop nog een extra bedrag van f 5.000 van de kerk van Zijtaart te geven. Ook deed het kerkbestuur afstand van het schoolgeld voor de meisjes en subsidie van het rijk voor het meisjesonderwijs. Het kerkbestuur was daarmee ontheven van alle verplichtingen voor de meubilering en onderhoud van het klooster. Dat werd op 28 juli 1900 toegestaan.

Tilburgse courant 21-09-1900   Door de bereidwilligheid onzer landbouwers, die duizende karren zand hebben aan gevoerd om de plaats, waar het grootste en statige liefdesgesticht zal verrijzen, op te hogen, is het nu zover, dat de aanbesteding op 27 september zal plaats hebben.

Naar de reeks gebouwen welke er gebouwd worden en de uitgestrektheid, welke deze beslaan en naar de tekening van het geheel te oordelen, zal het een belangrijke aanbesteding zijn en zal de som de f.30.000 subsidie vanwege de gemeente nog ettelijke duizenden overtreffen.

http://kranten.kb.nl Nieuwe Tilbursche Courant, d.d. 30-9-1900   Uitslag der gisteren te Zijtaart bij Vechel door den architect J. Heijkants gehouden aanbesteding van het bouwen van een Liefdegesticht met school en gasthuis
- B. Vermolen, Heesch f 46.500
- B. van Zantvoort, Nijmegen f 44.080
- F. van Broekhuizen, Deuren f 44.501
- De weduwe van F. van de Schoot, Tilburg, f 44.280
- L. van Eijk, f 44.000
- W. Theunissen, Deurne, f 43.800
- F. Rovers, Waspik, f 42.100
- J. Dropman, Nijmegen, f 41.500
- Reijnders, Bergeik f 40.000
- A. Vervoort, Vechel, f 39.190
- J. v. Dinther, Osch f 39.140
- J. Verheijen, Helmond, f 38.500
- Wardenier, Arnhem, f 38.000
- Raaijmakers, Amsterdam, f 38.000
- A. Bouwens, Tilburg f 37.500
- L. Raaijmakers, Wouw, f 37.400
- A. Vreezen, Arnhem f 37.300
- Jacq v. Gorp, Tilburg, f 37.289
- J. J. Kocken, Tilburg, f 37.250
- Verhoeven, Hilvarenbeek, f 37.200
- B. de Ruiter, 's Bosch, f 37.110
- A. Hovens, Tilburg, f 37.000
- Bakkeren, Prinsenhage, f 37.000
- P. Versteijnen, Oisterwijk, f 36.690
- A. v. d. Laar, Boxtel, f 36.000
- A. v. Liempt, 's Bosch, f 35.704
- J. Lamers, Zeeland, f 34.999
- Raijmakers, Uden, f 34.888
- C. Mutsaers, Tilburg, f 34.852
- v. d. Weerden, Bergeik, f 34.795
- L. v. Aspert, Heeswijk, f 34.750
- v. Eindhoven, Tilburg, f 34.730
- F. Raaijmakers, Deurne f. 34.520
- H. Boomen, Schijndel, f 34.333
- M. v. Strijp, Gemert, f 33.900
- A. v. d. Aa, Tilburg, f 33.577
- v. d. Heuvel, Volkel, f 33.260

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Pastoor Sars schreef: 'In het najaar zijn de fundamenten gelegd door den aannemer H. van den Heuvel, die den bouw heeft aangenomen voor f 33.260. Opzichter is Arnoldus Clercx uit Schijndel.'

De Grondwet: 16-10-1900   De gemeente Veghel heeft al enige jaren toegestaan dat de ver verwijderde wonende kinderen in de naderbij gelegen school te Veghel en in de parochie Zijtaart kunnen worden opgenomen. Ook is er in Zijtaart een Liefdesgesticht in aanbouw, waarvan 3 schoollokalen op het eind van dit jaar in gebruik genomen kunnen worden.

Wat gebeurt er nu? Er komen tijdelijk, gedurende de bouw van het liefdesgesticht circa 16 a 17 kinderen volgens de leerplichtwet te veel voor in de lokalen in de openbare school der bijparochie Zijtaart (het latere verenigingsgebouw).

Op last van de schoolopzieners moeten nu die kinderen de school verlaten en zijn ze verleden week naar hun ouders terug gezonden, met als gevolg, dat ze nu van alle onderricht verstoken zijn.

GA Veghel, inv. nr. 28, fol. 15v.   De hoofden der scholen te Zijtaart en te Eerde verzochten een verhoging van de vergoeding voor vuur en licht in de school. De steenkolen zijn duur geworden. Reeds het vorig winterseizoen is door hen geld toegegeven. Het hoofd te Zijtaart krijgt f 40 en die te Eerde f 45. B&W vonden het verzoek gegrond en op hun voorstel verhoogde de gemeenteraad op 21 augustus 1900 de vergoeding per 1 oktober naar f 60 voor Zijtaart en f 80 voor Eerde.

GA Veghel, inv. nr. 28, fol. 23.   Johannes van Asseldonk te Zijtaart heeft de gemeente verzocht zes eikeboomjes voor zijn huis langs de Zijtaartschen weg op te mogen ruimen. Volgens hem zijn die hinderlijk zijn voor het geregeld op- en afrijden van zijn boerderij. Het raadslid Van de Tillaart zag de noodzakelijkheid niet, omdat de bomen ver genoeg van het huis verwijderd staan. De burgemeester vreesde dat de bomen anders toch stuk worden gereden en sterven. "Laat men het niet toe, dan weet men er toch wel wat op om ze weg te krijgen." Op 23 november 1900 werd door de gemeenteraad besloten dat de burgemeester met Van Asseldonk zal gaan praten over een vergoeding.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads