Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1897


BHIC, Notarissen Veghel, toegang 7701, inv. nr 115.  

Op 8 januari 1897 maakte de Zijtaartse pastoor Johannes Antonius van Laarhoven, zijn testament op. Hij legateert in zijn testament aan broer Johannes Cornelis van Laarhoven en aan zijn zus Anna Catharina van Laarhoven het vruchtgebruik van zijn gehele nalatenschap. Hij legateert aan de parochiekerk van Zijtaart een som geld om daarmee 25 jaar lang elk jaar een gedachtenis mis op te dragen. Aan zijn dienstmeid Maria Petronella van Hoven 500 gulden. Dienstknecht Jan Brouwers krijgt 200 gulden. Hij benoemt ook tot zijn erfgenamen de kinderen uit het huwelijk van zijn broer Wilhelmus Waltherus Jacobus van Laarhoven en Catharina Koolen.

 

PA Zijtaart, Parochiememoriaal.   Op 9 februari 1897 overleed pastoor Johannes Antonius van Laarhoven.

PA Zijtaart, Parochiememoriaal; PA Zijtaart, Parochiememoriaal; 'Zijtaart', 24; grafzerk van Sars op het kerkhof te Zijtaart.   Als opvolger werd benoemd de heer Christianus W. Sars, die eerst pastoor was te Herpt (bij Heusden). Op 26 februari 1897 nam hij bezit van de parochie. Pastoor Sars was op 20 september 1850 in Kerkdriel geboren.

Bidprentje Robben, mva.   De assistent van de overleden pastoor Van Laarhoven, Joannes Josephus Robben (zie foto), werd op 22 februari 1897 kapelaan te Lith.

Robben overleed op 16 mei 1913. In zijn nalatenschap bevonden zich vier foto's van Zijtaart uit de periode juni 1896 - februari 1897.


GA Veghel, inv. nr. 27, fol. 103.   Raadslid Völker zei op 10 maart 1897 dat de betrekking van hulponderwijzer in Zijtaart voortdurend vacant blijft, niettegenstaande herhaalde oproepingen. Op zijn voorstel werd een jaarwedde van f 525 uitgeloofd.

PA Zijtaart, Parochiememoriaal.   Het kerkbestuur vroeg op 20 maart 1897 toestemming aan de bisschop om met ingang van 1897 f 130 per jaar te betalen een aan te stellen organist en koster. 'Daarvoor zullen door hem des zondags en op de weekdagen alle diensten aan die betrekking verbonden bewezen worden, en tevens als organist in de H. Familie, Congregatie en repetitien het orgel en harmonium bespeeld worden.' Dit werd op 21 maart 1897 toegestaan.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 37 vonnis 19  dd. 8-4-1897   Adrianus Thijssen, 32 jaar, landbouwer wonende op de Rijbroek (Hoge Biezen 5) had op 21 oktober vijf koebeesten ter plaatse "de Rijbroek" op het land van Johannes van Rijt, bezet met rogge laten lopen. Adrianus verklaarde voor de rechtbank dat dit buiten zijn medeweten is gebeurd. Zijn vrouw had de meid opdracht gegeven om de koeien op een aangrenzend weiland te zetten. De koeien zij klaarblijkelijk over de scheidingssloot gesprongen. Toch drie gulden boete.

Bericht van Antoon Vissers in november 2013   Had een bericht gelezen in de telegraaf uit 1897 dat een zekere Jan Smits, waarschijnlijk uit Uden, bij de schoolmeester te Zijtaart had ingebroken en diefstal gepleegd. Toen hij later werd aangehouden ontkende hij, maar had de laarzen van de schoolmeester nog aan zijn voeten. Daarop is hij naar den Bosch vervoerd en vastgezet. Kan echter het proces niet vinden in de rechtbank en ook niet het kantongerecht Veghel.

PA Zijtaart, Parochiememoriaal.   Broederschap Gelovige Zielen.jpg (145770 bytes)Broederschap Gelovige Zielen b.jpg (322124 bytes)Van 19 tot 25 april 1897 werd bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Parochie Zijtaart een Tridum gegeven door den Eerwaarde Pater J. van Groeningen, Redemptionist te Amsterdam. Buitengewoon ijverig waren de Leden der H. Familie en der Congregatie in het bijwonen der godsdienstoefeningen, welke met bijzondere zorg en toewijding door den pater gegeven werden. De opdracht van nieuwe leden inde H. Familie en de Congregatie heeft toen plaats gehad. Het 25-jarig bestaan van de parochie is op 23 april 1897 gevierd met een Plechtige Hoogmis, met een preek en een Plechtig Lof met “Te Deum”, terwijl in het dorp alom gevlagd werd. Op 29 April is het Broederschap der Gelovige Zielen in het Vagevuur hier opgericht, waarvan meteen circa 300 parochianen lid werden.

Het nieuws van den dag, 1-5-1897   'Nabij Vechel is bij een hevig onweer een knecht van den landbouwer J. van den Hurk uit Vechel onder het gehucht Seitaart door den bliksem gedood.'

Dit bericht is niet helemaal juist. Het slachtoffer was geen knecht, maar het elfjarig zoontje Engelbertus van Johannes van den Hurk en Joanna Vervoort (Jekschotstraat 3). Hij werd op 27 april 1897 begraven. In het begraafregister staat achter zijn naam 'plotseling overleden'.

BHIC, Toegang 42, Kantongerecht Veghel, inv. nr.37, vonnis 200 d.d. 19-5-1897.   Johannes Vervoort, veearts en smid, geboren op 24 01 1837 te Veghel, overleden op 31-12-1904 te Zijtaart op 67-jarige leeftijd (zoon van Bert Vervoort).

Jan Vervoort, 60 jaar, veearts, heeft in januari van dit jaar raad en geneeskundige bijstand verleend waartoe hij niet bevoegd was. Hij heeft de zieke hond van Francois Vial geneesmiddelen verstrekt. Alphonse Vial verklaard op de rechtszitting dat gedaagde bij haar aan huis kwam en zag dat de hond leed aan verlamming. Jan Vervoort zei tegen haar "ik zal een flesje goed brengen en daar moet gij hem de lendenen maar mee insmeren". Later heeft Jan nog een flesje medicijn voor de hond mee gebracht. Boete een gulden.

GA Veghel, inv. nr. 27, fol. 107.   Op 16 juni 1897 schreef het Kerkbestuur van Zijtaart een brief aan de gemeente. Het kerkgebouw moest nodig gerepareerd worden, wat ongeveer 1.300 gulden zou gaan kosten. In 1873 had het Kerkbestuur van de gemeente een renteloze lening van 2.000 gulden gekregen. Hiervan was de helft afgelost. Het kerkbestuur vroeg of de resterende f 1.000 niet kwijtgescholden konden worden. De burgemeester voelde er wel voor, omdat de financiële toestand van de kerk te Zijtaart allesbehalve rooskleurig is. Raadslid Völker steunde dit voorstel. Raadslid Van Santvoort voelde meer voor uitstel van terugbetaling. Raadslid Frans Manders zei, “Als wij nu niet helpen, wordt de toestand hoe langer hoe slechter, het kerkgebouw zal meer en meer vervallen, het kerkbestuur kan de nodige reparaties niet aanbrengen en bij slot van rekening zal de gemeente toch moeten bijspringen.” Met algemene stemmen werd op 18 juni 1897 besloten de resterende schuld kwijt te schelden.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In juli 1897 werd een nieuwe orgelkast van eikenhout aangebracht. De parochie bracht daarvoor ruim f 145 bij elkaar, de rest werd door pastoor Sars aangevuld. Pastoors Sars bekostigde in augustus 1897 ook het dekken van de zuidkant van de kerk door nieuwe hardsteen en het aanbrengen van nieuwe goten. Ook kocht Sars twee nieuwe kazuifels voor de kerk. In september 1897 zijn 4 nieuwe Qrisaille-ramen in de kerk aangebracht, de overige 10 ramen zullen voor 1 mei 1898 geplaatst worden.

BHIC, toegang 24, inv. nr. 321, vonnis 75 d.d. 22-7-1897.   Martinus Adriaans, 48 jaar geboren te Uden en wonende  te Veghel op Zijtaart heeft op 2 juni 1897 met paard en kar weg turf gehaald van het perceel van Johannes van Sleeuwen. Andere jaren had Van Sleeuwen aan Martinus toestemming  gegeven om turf van zijn perceel te halen, maar hij heeft dit vanaf vorig jaar verboden. Adriaans krijgt een boete van 10 gulden.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 37 vonnis 400  dd. 26-8-1897   Antonius van Eert, 30 jaar wonende te Zijtaart (Krijtenburg 6) had 8 schapen laten lopen op de grond van Christiaan van Mierlo. Antonius verklaard dat hij die dag zeer ziek was en niet erop gelet had dat er enige schapen van zijn kudde verdwaald waren. Op 23 september opnieuw veroordeeld toen zijn schapen het gras langs de gemeenteweg verorberde. Drie gulden boete.

PA Zijtaart, brieven.   Op 27 september 1897 schreef pastoor Sars een brief aan de bisschop, waarin hij verzocht om de stenen trap op het zangkoor te mogen webreken voor meer licht op het koor, en toestemming om een eikenhouten orgelkast te mogen aanbrengen.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 37 vonnis 579  dd. 7-11-1897   Stephanus Swinkels, 55 jaar, scheepsjager, (Zuid-Willemsvaart A) had een paard als trekdier voor een geladen schuit lopen langs de Zuid Willemsvaart terwijl het paard aan weerszijde van zijn schoften onder het gareel grote wonde had. Het paard had elders ook enige kleine wonden zodat het dier tijdens het trekken van de schuit veel pijn leed. Een gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 37 vonnis 601  dd. 18-11-1897   Johannes Biemans, 21 jaar, schaapherder te Zondveld (Heihoef 1) had op 25 oktober zijn schapen laten grazen langs de openbare weg zonder vergunning. Twee gulden boete.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Op 16 december 1897 verhuisden zeven huizen van de parochie Eerde naar de parochie Zijtaart. De nieuwe grens tussen de parochies Eerde en Zijtaart zal 'bepaald worden door den rijweg die uitgaat van den Biezendijk tegenover het huis thans bewoond door de weduwe Van de Tillaart en nagenoeg recht loopende naar het Laars, dat tot de Parochie St. Oedenrode behoort.'

De Telegraaf d.d. 29-11-1897   Te Vechel – Zijtaart vergaderden in het schoollokaal vele ingezetenen tot het oprichten van een afdeeling van den Boerenbond. Nadat door den heer W. Sars, pastoor, de statutem van den bond waren uitgelegd, ging men over tot het vormen van een bestuur. Tot president werd gekozen H. Vogels, tot vice-president W. van de Ven, tot secretaris M. Rovers, tot penningmeester Joh. A. van Asseldonk en tot besuurslid Chr. Scheepens. Er hebben zich reeds 99 leden aangemeld.

PA Zijtaart, brieven.   Op 29 december 1897 schreef pastoor Sars een brief aan de bisschop waarin hij verzocht om wandtegels te mogen aanbrengen in de kerk, en ook een tochtdeur onder de toren.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads