Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1891


PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Pastoor Smits schreef over de winter 1890-1891: 'Dit jaar kenmerkte zich door een buitengewoonen kouden en langdurigen winter. De koude begon op 25 November en duurde zonder tusschenpozen tot het laatst van Januari, en daarna met kleine intervallen tot de maand April. Veel werd overal voor de armen gedaan, ook te Veghel werd herhaaldelijk een collecte gehouden, bijna uitsluitend bij de welgezeten burgers der gemeente. Die collecte slaagde uitmuntend. Door de Commissie die zich daarmede belast had, werd een flinke som aan den Pastoor van Seitaart ter hand gesteld, om die onder de huisarmen der parochie te verdeelen. Dit geschiedde, ofschoon geen enkel parochiaan van Seitaart iets in de collecte had bijgedragen. Alleen die armen werden uit die collecte bedeeld, welke geen ondersteuning van het kerkelijk of burgerlijk armbestuur kregen.'
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv .nr. 31 vonnis 35 dd 19-2-1891   Antonius van Eert, 23 jaar Gerarduszn, schaapherder wonende op den Biezen (Krijtenburg 6). Op 7 februari 1891 liet hij op den Biezen een kudde schapen grazen op de wei van de weduwe Kremers. Vijf gulden boete. Op 6 juni  1891 werd hij voor hetzelfde vergrijp opnieuw bekeurd, toen hij zijn schapen liet grazen in het Rijbroek. Drie gulden boete.

GA Veghel, inv. nr. 26, fol. 188v.   Er is bij de gemeente Veghel een brief van Gedeputeerde Staten van 26 februari 1891 binnengekomen, waarin opgemerkt wordt dat aan de openbare school te Zijtaart een hulponderwijzer ontbreekt en dat een hulponderwijzer wel wettelijk verplicht is. Op 17 maart 1891 werd besloten om de betrekking te adverteren en een jaarwedde van 400 gulden te geven. Er zou niemand solliciteren, vermoedelijk vanwege het lage salaris. In Zijtaart waren toen al twee onderwijzers. Waarschijnlijk was een derde onderwijzer verplicht omdat er meer dan 100 kinderen op school waren. Vermoedelijk was het salaris laag gehouden omdat de gemeente geen derde onderwijzer wilde. In 1886 werden de Erpse kinderen al geweigerd, omdat men teveel kinderen had en er gevaar bestond dat men wettelijk een derde onderwijzer nodig zou hebben. Kennelijk was het in 1891 dan toch zo ver gekomen.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In maart 1891 overleed Joannes van Asseldonk, kerkmeester. 'Hij behoorde reeds tot de Commissie door Mgr. Zwijssen belast met het bouwen der kerk en was vanaf de oprichting der parochie lid van het kerkbestuur. Veel heeft de man voor de kerk en parochie gedaan. In zijn plaats werd tot kerkmeester benoemd Antonius van Asseldonk, neef of broederzoon van zijn voorganger.'

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Nadat het werk gedurende de barre winter had stilgelegen werd er in het voorjaar van 1891 weer verder gewerkt aan de aanleg van de keiweg van de Zuid-Willemsvaart over Zijtaart naar Zondveld. Rond pasen 1891 was de weg klaar.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 31 vonnis 85 , 234 en 270 dd. 9-4-1891; 14-5-1891, 4 en 18-6-1891   Theodorus Pepers, Lambertuszn,15 jaar wonende te Zondveld (Jekschotstraat 1) en aldaar geboren op 7-2-1876. Op 12 maart liet hij in het gehucht Zijtaart twintig schapen laten lopen op grond bezaaid met rogge van Johannes van Asseldonk. Hij kreeg een boete van twee gulden. Op 14 mei werd hij opnieuw bekeurd, toen zijn schapen in het Hool onder Erp op verboden gebied liepen. Een gulden boete. Op 4 juni alweer een bekeuring voor dit feit en weer voor twee gulden. Op 18 juni alweer en alweer twee gulden boete.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In het voorjaar van 1891 werd de bestrating op het voorplein van de kerk uitgebreid tot aan de aangelegde keiweg. Het werk werd uitgevoerd door de gebroeders Van Lee.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 31 vonnis 185  dd. 20-5-1891   Piet de Leest, 24 jaar, landbouwer op Zondveld  (Jekschotstraat 5). Hij had wildstrikken gezet terwijl hij hiervoor op 10 november voor het kantongerecht te Eindhoven al eens was berecht. De veldwachters troffen hem aan toen hij koperdraden wildstrikken en harenstrikken aan het opstellen was. Alles werd in beslag genomen en bovendien kreeg hij f.25,- boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 31 vonnis 172  dd. 21-5-1891   Antoon Boudewijns, 22 jaar, schaapherder bij Antonius de Leest op Zondveld (Jekschotstraat 5). Hij liet zijn schapen grazen langs de gemeenteweg zonder vergunning. Drie gulden boete. Op 9 juni werd hij opnieuw berecht voor dezelfde overtreding en opnieuw drie gulden boete. Ook op 21 november hiervoor een boete van zes gulden.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 31 vonnis 166  dd. 23-5-1891   Johannes van Hastenberg, 30 jaar, klompenmaker, geboren te Sint Oedenrode en wonende te Zijtaart. Hij had in het gehucht Keldonk op de openbare zandweg een canadaboom laten liggen. Johannes had deze boom gekocht en nadat de boom gerooid was en had deze boom gedeeltelijk op de weg laten liggen, zodat er maar hoogstens drie meter doorgang was. Een gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 31 vonnis 229  dd. 13-6-1891   Johanna Fassbender, 22 jaar dochter van Antoon Fassbender, geboren 9-12-1868 te Aarle Rixtel en wonende op Jekschot. Zij hitste haar hond op toen deze Hendrika van de Meerakker (vrouw van Hendrikus Korsten) aanviel. Hendrika verklaarde voor de rechter dat ze voorbij het huis van gedaagde op Jekschot liep alwaar enige personen stonden en dat zij gedaagde haar fikhond ophitste door te roepen "Pak haar maar Fik! Hou vast Fik."  De fikhond heeft Hendrika daarop in haar rokken gebeten en dat gebeurde terwijl er uitbundig om werd gelachen door de personen die buiten stonden. Wilhelmina van den Broek getuigde ook voor het kantongerecht. Zij had wel gezien dat de hond opgehitst werd, maar heeft niet precies gezien wie dat deed en of de hond Hendrika wel heeft gebeten. Johanna Fassbender ontkende dat ze de hond aangehitst heeft. De rechter vindt onvoldoende bewijs en oordeelde vrijspraak.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 31 vonnis 239  dd. 13-6-1891   Petrus Hendrikus Verbeuken, 18 jaar, dienstknecht bij Jan de Leest op Zondveld  (Jekschotstraat 5). Op 4 juni liet hij in het gehucht den Biezen zijn schapen grazen langs de openbare weg zonder schriftelijke toestemming. Drie gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 31 vonnis 399  dd. 15-9-1891   Jan Biemans Martinuszoon, 17 jaar, geboren Sint Oedenrode en wonende te Zondveld. Hij had op het gehucht Vossenberg onder Sint Oedenrode zijn schapen laten grazen op een stuk land begroeid met jonge mast en jong berkenhout. Het stuk land behoorde toe aan Johannes Klomp. Zes gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 31 vonnis 438  dd. 10-10-1891   Johannes Vervoort Martinuszoon, 31 jaar, landbouwer te Zijtaart. Hij had wildstrikken opgesteld in een heg met de bedoeling hazen of konijnen te vangen. 20 gulden boete.

BHIC toegang 7698 inv. nr. 82   Op 14-11-1891 kregen in Veghel de huizen per wijk een nieuw nummer:

Biezen, nummers 797 t/m 827
Zondveld, nummers 828 t/m 866
Zijtaart, nummers 867 t/m 908
Doornhoek, nummers 909 t/m 941

De huisnummers dienen door de eigenaren duidelijk op de gevel worden aangebracht op boete van maximaal drie guldens.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads