Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1882


BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 21 vonnis 1641  d.d. 4-2-1882   Martinus Biemans, 46 jaar, landbouwer, geboren te Erp en wonende  op Zondveld kreeg een boete van 3 gulden. Op 9 januari 1882 was Martinus ‘s avonds bezig in de stal en hij liet een kind bijlichten met een brandende niet gesloten lantaarn.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 21 vonnis 1675, 1676, 1673 en 1844 d.d. 3-3-1882, 6-3-1882, 12-4-1882 en 20-5-1882   Catharina Vijgenboom, 38 jaar vrouw van Lambertus Goossens (Bertus Poep) uit Uden werd op 19 februari ‘s avonds rond half tien te Uden in kennelijke staat van dronkenschap aangetroffen. Ze zwijmelde over de openbare weg en was zo beneveld dat bijna onverstaanbaar was. Boete van vijf gulden. Haar man Lambertus, 43 jaar, werd drie dagen later aangehouden. Al om vijf uur ’s morgens liep hij in Uden dronken over de openbare weg. Bertus liep zwijmelend en gierend door de Peperstraat te Uden. Hij vloekte en tierde zo hard dat het een volkstoeloop plaats vond. Om de orde weer te herstellen is Bertus enige tijd in verzekerde bewaring gesteld. Voor zijn dronkenschap krijgt Bertus vijf gulden en voor zijn herrie maken tien gulden boete. Ook op 25 maart en 8 mei kreeg Bertus Poep boeten opgelegd vanwege openbare dronkenschap. In 1887 zou hij in Zijtaart Mie de Heks vermoorden.

GA Veghel, inv. nr. 25, fol. 159.   Christianus Claassen, hulponderwijzer aan de openbare school te Zijtaart, vroeg eervol ontslag vanwege zijn aanstelling als hulponderwijs te Deurne. De gemeenteraad keurde dit op 24 maart 1882 goed. De burgemeester zei dat er al naar een opvolger gezocht wordt.

GA Veghel, inv. nr. 25, fol. 164.   De Zijtaartse Antoon Raaijmakers was kwekeling aan de school in Zijtaart. Hij gaf te kennen dat hij, wanneer hij zijn akte van hulponderwijzer zou halen, graag hulponderwijzer wil worden in Zijtaart en ook in zijn dorp wil blijven werken. Zijn vader, Martinus Raaijmakers, stond daar erg achter. Antoons toelage zou dan moeten worden verhoogd tot f 250, zonder dat de hoofdonderwijzer meer van die toelage zou gaan krijgen dan eerst, namelijk f 75. Aldus werd op 8 mei 1882 door de gemeenteraad besloten.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 21 vonnis 1830  d.d. 13-5-1882

  Petrus Kuijpers, 36 jaar, schaapherder geboren te Uden en wonende te Veghel heeft een kudde schapen laten lopen op de grond van Christiaan Habraken op den Doornhoek. Drie gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 22 vonnis 1978  dd. 21-7-188   Cornelius van den Broek, 14 jaar, geboren en wonende op Zondveld. Op 6 juli heeft hij in Keldonk een koe laten lopen op gemeente grond. Boete drie gulden.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 22 vonnis 2014  dd. 2-8-1882   Everard de Leest Franciscuszoon, 12 jaar, schaapherder wonende op Krijtenburg (Biezendijk 30). Heeft een hond bij zijn kudde schapen lopen welke niet volgens voorschrift gemuilkorfd is en bovendien laten grazen in Den Biezen op andermans grond. Drie gulden boete.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In 1882 werd door pastoor Clercx een aktie gehouden om beelden aan de pilaren in de kerk te plaatsen. De eerste twee beelden werden geschonken door pastoor Clercx, één door Theodorus en Johanna van Asseldonk, één door Joannes Verhoeven, één door Jan Vogels, één door Joannes van den Tillaart, één door Cis Verhoeven, één Henricus Reijbroek, één door Willem van Boxmeer, éen door de weduwe van Laurens van den Oever, en één door Nol van der Linden. De beelden kostten f 100 per stuk. Verder droegen nog bij: de weduwe van Engelbertus Vervoort f 55,--, Driek van de Ven f 50,--, Theodorus van de Ven f 50,--, Joannes Willemzn van de Tillaart f 50,-- en Helmis van Weert f 2,50.

GA Veghel, inv. nr. 25, fol. 176.   Het R.K. Kerkbestuur te Zijtaart had in 1873 van de gemeente een renteloze lening van f 2.000 gekregen. Men vroeg of de helft kwijtgescholden kan worden. Raadslid Jan van Sleeuwen, die tevens kerkmeester was in Zijtaart, zei dat de parochie Zijtaart destijds minder heeft gehad dan de kerken van Veghel en Eerde. De burgemeester dacht dat de Zijtaartse kerk de aflossing van f 200 per jaar wel kan betalen. Raadslid Dr. Van den Bergh zei dat de financiën van de gemeente niet rooskleurig genoeg zijn om het verzoek in te willigen. Raadslid Van der Santvoort merkte op dat, naar het uiterlijk aanzien van de Zijtaartse kerk te oordelen, die niet zo arm lijkt. Raadslid Völker zei dat dit nog geen bewijs is van welgesteldheid, maar meer van toewijding om het goed in orde te houden. Hij gaf in overweging om tien jaar uitstel van terugbetaling te verlenen. Dat voorstel werd op 13 oktober 1882 met algemene stemmen aangenomen.

GA Veghel, inv. nr. 25, fol. 177v.   De schoolopziener schreef op 20 september 1882 dat er nog steeds geen handwerkleraressen zijn op de scholen in Eerde en Zijtaart. De gemeenteraad besloot op 13 oktober om de vacatures opnieuw te adverteren.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Joannes van Zutphen en zijn zuster Hendrina, beide wonende te Veghel, schonken in 1882 een perceel bouw- en weiland, gelegen te Veghel ter plaatse genaamd Keselaar, kadastraal E336 en E2081, groot 80,20 are aan de kerk van Zijtaart. De schenkers behouden tot hun dood het vruchtgebruik. Na hun dood moet de kerk het perceel verpachten aan familieleden van de schenkers. Verder moeten er gedurende 20 jaren een zingend jaargetijde voor ieder gedaan worden en 12 zingende maandstonden.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads