Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1881


GA Veghel, inv. nr. 25, fol. 132v en 134v.   De burgemeester merkte op 7 maart 1881 in de vergadering van de gemeenteraad op, dat er aan de school te Zijtaart nog een hulponderwijzer aangesteld moet worden. Er werd besloten de vacature te adverteren. Op 10 juni 1881 werd Christianus Claassen, onderwijzer te Zundert in die functie benoemd.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 20 vonnis 1186  dd. 7-3-1881   Peter de Leest, 15 jaar, schaapherder wonende op Zondveld. Peter had op 12 februari 1881 te Keldonk zijn hond op de openbare weg los laten lopen zonder dat deze was voorzien van een muilkorf.  f.3,- boete

PA Zijtaart, parochiememoraal.   Sophie en Colette, zussen van pastoor Clercx, schonken in 1881 een mooi rood flanellen communiekleed aan de kerk.

PA Zijtaart, parochiememoraal.   In de vergadering van het kerkbestuur van 17 januari 1881 werd besloten om de bisschop om een tweede geestelijke in de parochie te vragen, ter assistentie van de pastoor. De paatoor had een slechte gezondheid. Op 15 februari 1881 was de goedkeuring er al. De eerste assistent van pastoor Clercx was de Eerwaarde Heer Martinus Sloots, geboren te Mierlo. Hij kreeg een jaartoelage van 200 gulden van de Zijtaartse kerk.

BHIC, rechtbank den Bosch, toegang 24, inv. nr. 139 vonnis 135   Op 12 april 1881 wordt Johannes Smits, 39 jaar en smid te Zijtaart, voor het gerecht gedaagd wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde (kwakzalverij). Ten eerste omdat hij in de maand december 1880 de achtjarige Wilhelmus van Rijbroek, wonende onder het gehucht Beukelaar in Veghel, heeft onderzocht en geneeskundige hulp verleend. Ten tweede dat hij gedaagde in januari of februari 1881 Marie Habraken echtgenote van Cornelius Vervoort geneesmiddel heeft voorgeschreven en verschaft.

De achtjarige Willem van Rijbroek had een keelziekte ofwel croup. Gedaagde Smits heeft de jongen onderzocht en vervolgens de door hem meegebrachte kruiden in kokend water gedaan. Daarop moest de zieke jongen met een handdoek over zijn hoofd de damp van dit kruidenmengsel in ademen. Gaf de moeder de opdracht dit de volgende dag enige malen te herhalen net zo lang als het kind het zou volhouden. De dag daarop kwam onze kwakzalver op controle, maar de jongen was die morgen overleden (gestikt boven de damp?) De moeder heeft gedaagde twee rijksdaalders hiervoor moeten betalen en Johannes Smits vertelde haar dat het kruidenrecept een familiegeheim is en al meerdermalen heeft geholpen. Ook is er een verklaring voor de rechtbank dat Smits vaak zieken behandeld en veel kan genezen.

De rechter acht hem schuldig voor het eerste en spreekt hem vrij van het tweede geval wegens onvoldoend bewijs. Boete van 10 gulden en bij wanbetaling drie dagen cel.

BHIC, Provinciaal Bestuur, toegang 17, inv. nr. 52   Den Bosch, 6 mei 1881

Van de Hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat van Noord-Brabant,
aan de Commissaris van de Koningin,

Wanneer tot begrinting van een der bermen langs de Zuid-Willemsvaart boven Veghel mocht worden overgegaan, verdient het mijns inziens aanbeveling dat daarvoor de westelijke berm wordt gekozen, vooral in het belang der gehuchten Sijtaart en Doornhoek die aan de westzijde der Zuid-Willemsvaart gelegen, daardoor in het bezit van een kunstweg zouden komen.

Ook in het algemeen is voor den landbouwer een kunstweg langs de westzijde van het kanaal meer waard dan langs de oostzijde, omdat van laatstgenoemde weg slechts weinig perceelen nut zouden kunnen trekken, daar op zeer korten afstand oostelijk van de Zuid-Willemsvaart de Rivier de Aa alle gemeenschap met meer oostwaards gelegen gronden afbreekt.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv .nr. 20 vonnis 1389  dd. 4-8-1881   Maria Donkers, 10 jaar dochter van Henricus Donkers en Wilhelmina van Zutphen, wonende op de Biezen (Biezendijk 23), liet twee koeien grazen langs de openbare weg en op andermans grond. Drie gulden boete.

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 20 vonnis  1423  d.d. 2-9-1881   Cornelis van Boxtel, 25 jaar, en Jan van Boxtel, 18 jaar, hebben op 20 augustus op het gehucht Lage Biezen hun paard en kar op de openbare weg onbeheerd gelaten. Ze krijgen allebei een boete van drie gulden.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 20 vonnis 1488  d.d. 27-10-1881  

Johannes Hurkmans, 55 jaar geboren en wonende te Veghel heeft op 11 oktober te Veghel gehucht Doornhoek zes runderen laten lopen op andermans grond.

Vijf gulden boete.

GA Veghel, inv. nr. 25, fol. 149v en 150.   Op 4 november 1881 besloot de gemeenteraad om nogmaals te proberen de verharding van de weg over Zijtaart naar Lieshout tot stand te brengen. B&W van Veghel sprak op 5 december met B&W van Lieshout. Men boekte een beetje vooruitgang, want behalve de grond wilde Lieshout nu ook een eenmalig bedrag van 500 gulden bijdragen. Alle andere kosten bleven voor Veghel. De raad vond het veel te weining en men besloot de zaak maar te laten rusten.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 20 vonnis  1495  d.d. 24-11-1881   Johannes Verbeek, 37 jaar, landbouwer, geboren en wonende te Zijtaart, had op 3 november zijn paard gespannen voor een kar op een draf laten lopen op de provinciale kunstweg en zelfs maar met een enkel leidsel. Drie gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 20 vonnis 1523  d.d. 29-11-1881   Maria van der Spank, vrouw van Willem Kremers, 57 jaar, geboren te Engelen en wonende te Zijtaart (Kampen 6) en Lambertus Raaijmakers, 18 jaar, zijn de pineut. De twee hebben samen groen afgebroken en dor hout verzameld uit een bos op den Biezen en arglistig toegeŽigend. Maria gaat voor twee dagen en Lambertus voor een dag het gevang in.

GA Veghel, inv. nr. 25, fol. 151.   Op 9 december 1881 werd in de gemeenteraad een brief van gedeputeerde Staten besproken. In de kom en in Zijtaart is het onderwijs in nuttige handwerken voor meisjes nog niet geregeld is, terwijl in 1878 wel wettig voorgeschreven was, dat meisjes dagelijks 3 uur handwerken dienen te krijgen. Men zal proberen onderwijzeressen te vinden voor een jaarwedde van 50 gulden.

BHIC, toegang 7698, archief van de gemeente Veghel, inv.nr.81, 31-12-1881  

In 1881 kon men in Zijtaart op acht plaatsen terecht voor drank: In dat jaar kregen de volgende personen een vergunning voor het schenken van ‘sterke drank in het klein’. Johannes Hurkmans (Schop en Riek), Egidius van Lith, Johannes van Lith, Petrus van Lith, Lambertus (Hubertus) Verhoeven (kroeg van Mie de Heks), Jan Bekkers, Johannes Smits, en Lambertus van Dam.

In de jaren zeventig waren vier van deze adressen nog cafť, momenteel nog twee.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads