Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1875


GA Veghel, inv. nr 24, fol. 124 en 133v.   Op 13 februari 1875 besloot de gemeenteraad om Jan Peter Niesen, hoofdonderwijzer te Zijtaart, een extra jaarwedde van 250 gulden te bieden om 's avonds aan de school in de kom van Veghel uitgebreid onderwijs te geven voor een klasje van een stuk of zes kinderen. Het was wettelijk verplicht gesteld kinderen de gelegenheid te geven dit uitgebreid onderwijs te volgen. Niessen schreef op 25 februari dat hij accoord was, mits hem bij een toenemend getal leerlingen uitzicht op een verhoging, en terstond vrije woning of vergoeding daarvoor zou worden verstrekt. Op 22 maart 1875 werd er in de gemeenteraad over gepraat. Het probleem was dat Niesen wel Frans mocht geven, maar geen tekenen, en beide vakken zijn verplicht. Uiteindelijk werd besloten om Niesen niet aan te stellen.

PA Zijtaart, Parochiememoriaal; BA, parochie Zijtaart.   Van Son, de raadsman van het Zijtaartse kerkbestuur, had in 1873 met de Veghelse pastoor over de wenselijkheid van een naaischool voor meisjes in Zijtaart gesproken. Nadat er voor dat doel een stuk grond aan de kerk van Zijtaart geschonken werd, vergaderde het kerkbestuur op 8 maart 1885 over de oprichting van de naaischool. Het kerkbestuur achtte zich in staat de school op te richten. De pastoor praatte er vervolgens over met  de bisschop. Die maakte bezwaar, omdat de Zijtaartse kerk op dat moment nog een schuld had van f 24.000. Hierover ontstond in de vergadering van het kerkbestuur van 8 april 1975 'algemeene bewondering, verslagenheid en zoo niet ontevredenheid dan toch groote ontmoediging'. Van Son schreef op 3 mei 1875 namens het kerkbestuur een brief aan de bisschop, waarin hij voor de school pleit. Die schulden vallen wel mee, en hij schrijft:  'De ervaring heeft ons geleerd dat handwerken voor meisjes, volstrekt genomen, nog onontbeerlijker zijn dan de geoefendheid in lezen en schrijven'. Veghel is te ver voor de meisjes. Op den duur kunnen de zusters de naaischool vermoedelijk wel overnemen. En als het mocht mislukken, dan kan er altijd nog een woning van de school gemaakt worden. Het mocht allemaal niet baten. Op 31 januari 1876 besloot het kerkbestuur om het stuk grond dat geschonken was voor de bouw van een naaischool maar aan de pastoor te verhuren.

BHIC toegang 7698 inv. nr.81   Op zaterdag 22 mei 1875 werd vanaf 5 uur in het Reibroek te Zijtaart in het openbaar turf verkocht.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Broeder Piet van Eert uit Veghel schonk in 1875 een torenklok van 500 kilo en een uurwerk voor de toren van de kerk van Zijtaart. Daarvoor werd 30 jaar lang voor hem een gezongen jaargetijde gehouden. Ook werd er een bliksemafleider op de toren geplaatst. De gezusters Manders uit Veghel schonken een mooi altaartapijt.

GA Veghel, inv. nr 24, fol. 142.   Jan Peter Niessen, hoofdonderwijzer te Zijtaart, verzocht om verhoging van zijn jaarwedde, waarborg voor een veranderlijk inkomen van minimaal 100 gulden, verbetering van de onderwijzerswoning of vergoeding daarvoor. De burgemeester stelde voor om een extra gratificatie van 50 gulden toe te kennen en om later, wanneer de nieuwe school en onderwijzerswoning zijn gebouwd, alles verder te regelen. Dit werd op 25 juni 1875 door de raad goedgekeurd.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads