Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1867


GA Veghel, inv. nr. 22, fol. 182 v (06-12-1866), fol. 186v (11 januari 1867), fol. 188 (23 januari 1867), fol. 196 (12 april 1867); inv. nr. 23, fol. 5v (15 mei 1867). De foto komt uit de collectie van Antoon Vissers.    Het gemeenteraadslid Van Bergh deelde op 6 december 1866 mee dat hij in de vorige week als lid van de plaatselijke schoolcommissie een bezoek had gebracht aan de school te Zijtaart. Het zou wenselijk zijn als de (dan 64-jarige) Van Dam met pensioen zou gaan. De raad zou Van Dam daartoe over proberen te halen. Op 10 januari 1867 overleed de schoolmeester echter. De dag daarop kwam de gemeenteraad bij elkaar om over een opvolger te spreken. De jaarwedde werd met 50 gulden verhoogd naar 500 gulden, daarnaast was er een gratis woning beschikbaar voor de hoofdonderwijzer.

Op dinsdagmorgen 16 februari 1867 werd de school in Zijtaart weer geopend met Joseph Coenraad Tummers (zie foto van Tummers op hoge leeftijd) als tijdelijke leerkracht. In de hoofdschool in de kom van Veghel was volgens de gemeenteraad een zeer geschikt persoon aanwezig die zich als kwekeling onder Tummers verder als onderwijzer zou kunnen bekwamen. De gemeenteraad stelde op 15 mei 1867 voor om Tummers daarvoor een extra toelage te geven.

Kantongerecht Veghel BHIC toegang 42 inv.nr.11 vonnis 3356  d.d. 14-9-1867   Johannes van Alphen, schaapherder, en Antonie van de Leest, 48 jaar landbouwer te Veghel worden voor het gerecht gedaagd. Johannes heeft op 28 augustus de 70 schapen van zijn baas, Antonie van de Leest, laten grazen op de heide in het Rijbroek, terwijl hij slechts een vergunning van de gemeente heeft voor 33 schapen. De knecht krijgt drie gulden boete en de eigenaar van de schapen slechts twee gulden. De kosten van het geding zijn ook voor de knecht.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr.11, vonnis 3362  d.d. 25-9-1867   Adrianus Pepers, 16 jaar, schaapherder bij Dielis Pepers (Jekschotstraat 1), 71 jaar, landbouwer op Zondveld. Beiden worden ze gedaagd.  Dielis als eigenaar van twee lammeren die door zijn knecht Adrianus in het Lijnd op een broek- en weiland heeft laten grazen samen met een kudde schapen. Voor de 35 schapen was er wel een vergunning , maar voor de twee lammeren niet. De knecht 50 cent en de eigenaar een gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv .nr. 10, vonnis 3367 d.d. 21-10-1867   Johannes Kremers, 15 jaar (zijn vader woonde op Kampen 6), dienstknecht bij Hendrikus Donkers op den Biezen (Biezendijk 23). Hij heeft nagelaten bij de gemeente aan  te geven dat hij van adres is veranderd. Hij woont al meer dan drie maanden op den Biezen en er is geen aangifte door hem gedaan. Boete 1 gulden.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 11, vonnis 3368  d.d. 21-10-1867    Jan Swinkels, niet op de rechtbank verschenen. Hij had op 20 september hete haardas vlak bij zijn woning op den Doornhoek (Zuid-Willemsvaart A) gestort. Ook een stro- en houtmijt lagen vlak bij de vers gestorte as. Drie gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 11, vonnis 3382 d.d. 4-11-1867   Dielis Pepers, 71 jaar wonende op Zondveld (Jekschotstraat 1), wordt om vijf uur in de morgen van 15 oktober bekeurd door de veldwachter Jacobus van der Heijden, omdat hij vlak bij zijn huis op Zondveld verse haardas heeft gestort.  Slechts 7 ellen van een strooimijt en 8 ellen van zijn huis. Drie gulden boete.

BHIC, toegang 7698, in. nr. 80 d.d. 27-11-1867.

 

  Vanwege de volkstelling worden alle bewoners opgeroepen een daarvoor bestemd formulier in te vullen of laten vullen. Voor de bewoners van den Biezen, Zondveld, Zijtaart en Doornhoek moet dit gebeuren bij Dielis van Lith. Voor een ieder die niet kan schrijven is er hulp van gemeenteambtenaren.

BA, parochie Zijtaart.   Er is een smeebede uit 1867 bewaard gebleven voor de bouw van de kerk voor Zondveld, Zijtaart, Biezen en Doornhoek. Dirk Pepers, Jan van Sleeuwen, Gerardus van Weert en Dirk van Asseldonk schreven onder andere: '(..) menigmaal werden wij afgewezen en konden wij geen verhoor bij Uw Hoogheid ontvangen. Wat hiervan de oorzaak zij, weten wij niet. Doch aangespoord door de woorden van de Zaligmaker “klopt en U zal open gedaan worden”, ontzonk ons de moed niet en wij blijven aan dezelfde deur kloppen. Wanneer die deur door Uw Hoogheid voor ons zal geopend worden, weten wij niet (..) Ach, wij smeken het Uw Hoogheid! Verleen ons gehoor. (..) Geef ons toestemming tot het bouwen van eene kerk te Zijtaart.'

GA Veghel, inv. nr. 586.   Het gemeentebestuur verpachtte op 5 december 1867 openbaar het recht om:
- leem het steken in Korsica op kavel E1922 aan Johannes Raaijmakers
- zand af te graven in Logtenburg op perceel F1688 aan Hendrik den Bresser

De grond diende nadien omgezet en voor beplanting geschikt gemaakt te worden. Houtwas dat bij het omwerken omvalt, was voor de gemeente.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads