Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1863


BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42, inv. nr. 6, vonnis 2137 (14-3-1863)   Franciscus de Leest was geboren te Sint Oedenrode en woonde op den Biezen (Biezendijk 30). Hij liet op 16 februari 1863 een kudde schapen grazen op andermans grond. Frans verklaarde echt niet te weten dat zijn schapen op de bedoelde grond hebben gelopen, maar daar trapt de rechter niet in. Hij krijgt een boete van drie gulden.

BHIC, PB, toegangsnr. 17, inv. nr. 5873.   De schoolcommissie van Veghel bracht op 26 februari 1863 verslag uit van de toestand van het lager onderwijs in Veghel: 'Het doet de comissie leed omtrent de school in Zijtaart een minder gunstig oordeel te moeten uitspreken, omdat ze daar een stilstand ontwaart, die een achteruitgang schijnt te zullen worden.' De bij vordering voorgeschreven avondschool is niet gehouden.

De comissie schrijft: 'Wij erkennen trouwens dat het landbouwend gedeelte der ingezetenen te weinig overtuigd zijn van het belang van het onderwijs. Het brengt te weeg dat die kinderen te vroeg tot handenarbeid worden gebezigd, van het onderwijs verstoken, als half zedelijk half stoffelijk ontwikkelde mensen in de maatschappij optreden.'

Het schoolverzuim in Zijtaart was hoog. De comissie stelde vast dat het gemis van een bevoegd hulponderwijzer mede oorzaak is van de stilstand op de school in Zijtaart en stelde voor de jaarwedde van de hulponderwijzer te verhogen.

De kwaliteit van het onderwijs in Zijtaart was als volgt: Lezen is goed. Het onderwijs in schoonschrijven maakt te weinig vorderingen, rekenen is 'betrekkelijk voldoende', beginselen der vormleer (o.a. tekenen) wordt te weinig gegeven, Nederlandse taal: minder gevorderd, Aardrijkskunde: er zijn te weinig hulpmiddelen zoals een globe.

Het schoolhuis in Zijtaart werd ook voor andere zaken gebruikt. De commissie schrijft: 'tot ons leedwezen moeten wij melden dat ten huize van de onderwijzer te Zijtaart beroepen worden uitgeoefend, in strijd met de wet.'

BHIC, PB, toegangsnr. 17, inv. nr. 5873; GA Veghel, notulen gemeente-raad, inv. nr. 21, fol. 56v.   Op 31 maart 1863 besloot de gemeenteraad van Veghel de jaarwedde van de hulponderwijzer in de school onder het gehucht Zijtaart met 50 gulden te verhogen tot 250 gulden per jaar. Als dat niet leidt tot verbetering van het onderwijs in Veghel zal het besluit worden herzien.

BHIC, PB, toegangsnr. 17, inv. nr. 5873.   Op 15 april 1863 stelden de Gedeputeerde Staten vragen over de 'beroepen in strijd met de wet' in de school van Zijtaart. De burgemeesters en wethouders schreven terug 'dat dezelve bestonden in kruideniers- en broodslijters nering, welke intusschen van zoogeringe beteekenis waren dat het schoolopzicht daarop vroeger nimmer eenige aanmerkingen heeft gemaakt. Wij kunnen uwe vergadering echter verzekeren dat de uitoefening der bedoelde beroepen reeds op last van de heer schoolopziener is gestaakt.'

GA Veghel, inv. nr. 21, fol. 62 en 66v.    Omdat hij moest ophouden met zijn 'kruideniers- en broodslijters nering' vroeg hoofdonderwijzer Peter van Dam aan het gemeentebestuur om zijn vaste jaarwedde te verhogen. B&W stellen de gemeenteraad op 20 mei 1863 voor om hem 450 gulden per jaar te geven met een minimum inkomen van 500 gulden. Naast zijn salaris beurde Van Dam ook nog schoolgeld. Voor de gemeenteraad accoord ging, wilde men Van Dam vragen om de hulponderwijzer van een goed kosthuis te verzekeren. Van Dam wilde de hulponderwijzer voor 150 gulden per jaar wel in de kost nemen, wat de raad op 30 juni 1863 goedkeurde.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42, inv. nr. 6, vonnis 2235 (1-7-1863)   Johannes Burgers, 45 jaar, geboren en wonende op Zondveld (Jekschotstraat 15) liet op 2 juni 1863 zijn koe grazen en dat was strafbaar, omdat de koe niet gebrandmerkt was. Boete: drie gulden.

GA Veghel, inv. nr. 21, fol. 74.   Er waren twee sollicitanten op de vacature van hulponderwijzer te Zijtaart. J.L. Smits, hulponderwijzer te Lichtenvoorde en P. Janssen, kwekeling te Bergen op Zoom. Zoals door de wet voorgeschreven werd er op 30 juni 1863 door de gemeenteraad gestemd. J.L.Smits kreeg alle 8 stemmen en werd benoemd.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42, inv. nr. 6 vonnis 2321 (15-10-1863)   Martinus Tijssen, 38 jaar. landbouwer, geboren Sint Oedenrode en wonende op Zijtaart (Leinserondweg 23). Hij werd op 8 oktober 1863 te Veghel bekeurd, omdat hij met paard en kar op de klinkerweg in volle draf door de bebouwde kom reed.

GA Veghel, inv. nr. 21, fol. 98v.   Op 9 november 1863 vroeg het raadslid F. Verhoeven aan B&W hoe het zat met de schoor bij het huis van Aard van Asseldonk aan de Doornhoek. De burgemeester antwoordde dat Van Asseldonk zonder behoorlijke koop, hoewel volgens zijn bewering met toestemming van het vroegere college van B&W, een strook grond van den openbare weg heeft ingenomen, maar dat hij weigert de schoor te onderhouden. B&W kan niet overgaan, hetzij tot het leggen van een nieuw schoor voor rekening van de gemeente, hetzij tot andere maatregelen, zonder toestemming van de raad.

De burgemeester vond dat er wel iets moet gebeuren en stelde de raad daarom voor Burgemeester en Wethouders te machtigen te zorgen dat op een of andere wijze, desnoods ten koste van de gemeente, een behoorlijk schoor wordt gemaakt. Als Aard van Asseldonk niet meewerkt dan om daar afspraken over te maken, dan moet hij die strook grond maar weer aan de gemeente afstaan. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

GA Veghel, inv. nr. 1704 en 1705.   In 1863 brandde het huis van Dielis van Lith af. Het stond aan de splitsing van de (tegenwoordige) Pater Vervoortstraat en de Meester Van de Venstraat, aan de kant van het voormalige klooster. Het huis werd niet meer herbouwd. Dielis verhuisde naar (huidig adres) Pastoor Clercxstraat 25.

http://kranten.kb.nl  kranten 12-12-1863     Op sinterklaasavond 6 december 1863 om 6 uur is er brand uitgebroken aan de woning van Dielis van Lith op het Zijtaart. Nog voor de nodige hulp was toegesneld brandde het gehele huis en het grootste gedeelte van de inboedel af. Noch huis noch inboedel was tegen brand verzekerd. De oorzaak van de brand wordt aan kwaadwilligheid van een lid van de familie toegeschreven. Twee dagen later heeft de brandstichter Christiaan Boudewijns, zwager van Dielis van Lith, zich vrijwillig in den Bosch gemeld en is in arrest genomen.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads