Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van 1760


R104, fol. 193 (14-1-1760)

 

Cornelis van Uden uit Veghel was in 1739 met het schip Abkerk als soldaat na IndiŽ (IndonesiŽ) gevaren. In september 1752 overleed bij in Batavia. Pas in 1760 kregen zijn in Veghel wonende vrouw, nu dus weduwe, Hendrina Jan Aart Geerits, en kinderen Johanna en Arnoldus, daarvan bericht. Met de mededeling dat ze het nagelaten tegoed van Cornelis, 27 gulden en 3 stuivers, in Middelburg op konden komen halen.

 

R104, fol. 198v (28-2-1769)   Op zondagavond 10 februari 1760 kwamen Jan Jaspers van den Dungen, zijn knecht Jan, en Dirck Royackers allen woonende in Jeckschot onder Sint- Oedenrode de herberg van Gysbert Ramakers over de Bruggen (Leest) binnen. De knecht Jan en Dirck Roijackers maakten ruzie. Die ruzie liep uit de hand en Dirck stak Jan met een mes in zijn been. Voor meer details lees de attestaties van 1754-1761.

 
II-B-6, fol. 321.   Op vrijdag 30 mei 1760, tegen de avond, overhandigde de bode een brief aan het dorpsbestuur van Veghel. Het was een brief uit Den Bosch van de heer Schmeling, Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen. Deze had een klacht gekregen dat Dielis Geerit Pepers aan 'den Sontveltschen Dyk' zonder toestemming een huisje had gebouwd en twee morgen 'van de beste heide off gemeente' had ingenomen. Of de gemeente er voor wilde zorgen het huisje binnen acht dagen te verwijderen en de grond terug te nemen, of anders uitleg wilde geven. Zo niet, dan zou Schmeling er zelf voor zorgen dat het huisje zou verdwijnen.

De volgende dag ging de Veghelse vorster (een soort veldwachter) naar Zondveld om de brief aan Dielis voor te lezen en hem op te dragen zijn huisje binnen acht dagen te verwijderen. Dielis antwoordde: "Het doet myn leet, ik sit met myn vrouw en vyff klyne kinderen en eer ik timmerde, soo hebbe ik in het heele dorp geen huijs konnen krygen om te huure. Ik heb met vrouw en ses kinderen die ik doen hadt vier weken in een beestestal gelegen, totdat de nabueren medelyden met my kreegen, die selfs voor my door het geheele dorp om een aalmoes syn gaen vraegen om houdt en stroo te kopen en myn hut daer hebbe helpe nedersetten met consent van de meeste naburen, soo dat [ik] nu met vrouw en vyff kleyne kinderen ongelukkig ben dat het weder aff te moeten breeken door klagten van een off twee afgunstige nabueren, die soo min als iemande int minste daer mede benadeelt syn, maer sal na myn Heer den Rentmeester gaan en bidde dat dog medelijde met een arm man, vrouw en vyff onnosele kinderen sal hebbe, die anders syn broodt sal moeten gaen bidden." De regenten van Veghel gaven dit antwoord op 4 juni 1760 door aan rentmeester Schmeling.

Hoe liep het af voor de familie Pepers? Goed. Uit de archieven blijkt dat
dit huis toen bleef staan. Het werd pas tussen 1808 en 1832 afgebroken.

R104, fol. 222 (23-11-1760); II-E-6, fol. 326   In de vroege ochtend van 22 november 1760 werden twee vrouwen met een kar naar de Veghelse vroedvrouw Elisabeth, weduwe van Gerrit Roeloffs van Kilsdonk, gebracht. De jongste vrouw was ongeveer 20 jaren oud en in barensnood. Even later werd in het huis een zoontje geboren.

De moeder zei dat
Alegonda Cornelis van den Broek heette, uit Boxtel kwam en dat ze zwanger was geraakt van een onbekende soldaat, die haar "halff met gewelt" twee maal verkracht zou hebben. Later vertelde ze de waarheid. De vader was haar eigen broer Joseph. Alegonda werd in Den Bosch veroordeeld en gevangen gezet.

Voor meer details lees de attestaties van 1754-1761.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads