Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van 1758


R104, fol. 137v (18-5-1758)   In 1758 liet “Vrouwe Mechtilda van Bousele, douriere wijlen den Heer N. Heust, heere van Sangerie, als eijgenaresse van seekeere hoeve en lande, geleegen alhier op’t Zontvelt (Krijtenburg 11) vastleggen dat 14 knotwilgen die langs de steeg tussen haar boerderij en de boerderij van Peter Lambert Leenders (Krijtenburg 12) stonden, van haar waren.

Voor schepenen in Veghel verscheen Adriaen Adriaen Boudewijns, inwoner van Veghel, oud ongeveer 87 jaren, om op verzoek van “Vrouwe Mechtilda van Bousele, douriere wijlen den Heer N. Heust, heere van Sangerie, als eijgenaresse van seekeere hoeve en lande, geleegen alhier op’t Zontvelt (Krijtenburg 11) by hem comparant bewoont en gebruykt geweest ’t zedert de jaere 1708 tot den jaere 1754, zijnde sesveertig jaeren, waer ende waeragtig te weesen

dat tussen dese hoeve off erffenisse en tussen de erffenisse nu eijgenaer Peter Lambert Leenders (Krijtenburg 12), voormaals gecompeteert Hendrik Ariens, is geleegen zeeker gemeene steegde, leydende na de soogenaemde Jexschotse velde.

Dat voor aent incoomen van deese gemeentens heijde off gebroekte, genaemt het Rijbroek, is hangende eenen draaijboom, die by die wedersytse geŽrfdens werd onderhouden. Dat binnen dien draaijboom voor aan naast syde Lambert Leenders zyn staende ses geknoote willige, ende nog agt geknoote willige eer men van voorscreven broek aen den draayboom komt, langs den sloot van Peter Lambert voornoemt.

Dat alle de voorige willige bij hem comparant van tijt tot tijt zyn gehakt en het schaarhout geprofiteert. Dat gemelde Hendrik Ariens voor ontrent veertig jaeren geleeden aen hem comarant zijde: die pooterij behooren aen de hoeve van de requirante, en op welk seggen hij comparant dan ook van tyt tot tijdt als voor heeft gekapt.

Wijders verclaert denselven dat hy geduurende zyn gebruyk van voors(reven hoeve etcetera het schoor liggende op de gemeente aldaer voor de helft mede heeft helpen onderhouden.”

R104, fol. 159 (9-11-1758)   Aart Jans Verbeeck, oud 72 jaren, (Leinserondweg B) en Aert van de Velde, oud 70 jaren (Leinserondweg 22), wonende "opt Zytart”, verklaren dat Claas, zoon van Jan Peters van Doorn, nu in Den Bosch wonende, "uijt een wittig houwelyk is gebooren, waar van de moeder was Maria Verdussen. Dat opgemelte zijne ouders zijn geweest brave, vroome en eerlyke lieden, en sig neffens den requirant wel hebben gedragen en gecomposteert, voor soo veel haar bekent is, sonder oijt ter contrarie gehoort te hebben.”

II-E-6, fol. 311, 312 (30-9-1758; 5-10-1758)   Hendrik van de Ven uit Veghel werkte als metselaar in Haarlem. In de zomer van 1758 viel hij van een steiger wat hij niet overleefde. Hij was nog ongetrouwd.

II-E-6, fol. 313 (1-10-1758)   In 1758 werd de afgebrande kerktoren van Veghel herbouwd. Op 6 oktober 1758 werd het bestelde nieuwe uurwerk geleverd door Adriaen Voets. In oktober of november 1758 schreef Benjamin in het resolutieboek van Veghel de volgende tekst op die op de nieuwe kleine gemeenteklok van 431 pond staat:

's morgens precis ten agt
's middags ten twaalff ure,
sta coster op de wagt,
voor kinders en nabuere.
Het eerste om verstand,
het tweede om den dis,
t
reckt mij met u hand,
het is u pligt gewis.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads