Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1725


BHIC, Rechterlijk Archief Veghel, nv. nr. 98, fol. 140    

Jan Hendricx van Erp, alias Nonnen, pachtte een hoeve van de heer van Jekschot, tegenwoordig adres Jekschot 1 en 2. Op zondagmorgen 14 oktober 1725 was Jan in Veghel in de straat in het huis Den Valk van Pieter Otten, kennelijk een herberg. Dat huis was, als men van de markt in de richting van de tegenwoordige Hema loopt, het derde huis aan de linkse kant. Dat was niet ver van de Veghelse kerk, die stond op de plaats van het oude raadhuis, waar nu de bibliotheek gehuisvest is aan de markt. Het was tussen 10 en 11 uur. In die kerk was de dominee aan het preken. Het was verboden om dan lawaai te maken. In het verleden hadden de katholieken, en met name de jongelui, er nogal eens een sport van gemaakt om de protestanten te pesten door de dienst te verstoren. Dat was inmiddels ten strengste verboden. Jan deed dat toch, en Pieter Otten en zijn vrouw Hendrina werden ondervraagd door de kwartierschout.

Vraag: ‘Off op voorleden sondagh wesende den 14 deser loopende maent des morgens tusschen tien en elff uuren aen haer deponent huijs niet en was den persoon van Jan Hendricx van Erp alias Nonnen met meer anderen?’
Antwoord: ‘Ja, en ook waren ook nog de heer N. van Hulten, cornet reformee, Jan Jans de Jongh en anderen.’

Vraag: Off niet gebeurt is dat den selven Jan Hendrix vattende eenen snaphaan (geweer) van hem deponent (van Pieter Otten) geladen staende aen sijn slaepkoets willende hij voors(creven) Jan Hendricx die aen de deur aff schieten?’
Antwoord: ‘Ja, doch niet wel te connen seggen op wat plaets de snaphaen stont.’

Vraag: Of Pieter Otten ‘niet toeloopende seijde: “Jan Hendrix siet wat gij doet, het is met hagel gelaaden ende ook is het sondag ende onder de predicatie van den domenij, ende gy sult dan boeten moeten betaelen,” off andere woorden?’
Pieter en zijn vrouw verklaren ‘dat sy beijde waerschouwden tegens Jan Hendricx, zeijde: “Schiet den snaphaen niet aff, want het is onder de predicatie ene daer en boven mag men evenwel in de straat niet schieten, off hij verbeurt boeten ende soo den secretaris dat te weeten comt, soo sult gij daer niet wel meede zijn.”’

Vraag: ‘Off zij den gemelde Jan Hendricx daer op niet hebben hoeren antwoorden: “Ik geeff de duijvel van haer predicatie ende van de boeten ook, ick mick op niemand niet,” ende te gelijk aen de deur loopende dem snaphaan affschoot?’
Antwoord: Pieter en zijn vrouw verklaren ‘dat nietteegenstaende de voors(creven) vermaninge met force naer de deur liep, zeyde: “Ik geeff den duijvel van de secretaris, iende tegelijck den snaphaan aen de deur aff schoot.”’

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads