Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1697


R93, fol. 311 (5-7-1697)   Adriaen Smits en Gerrit Vermeulen, schepenen van Veghel en Vermeulen tevens als “chirurgijn”, verklaren dat ze naar het huis van Anthonij Wilberts (nu: Heihoef 1) zijn gegaan, “ende aldaer bevonden Jenneken, dogtere Aelbert Janssen, out sestien jaeren, het welcke gisteren naermiddag tusschen vier en vijf uuren den vierden deser in het velt sijnde, daer de selve was torf opsettende van de donder is door geslagen ende geraeckt is in de lincker zeijde van het slaap vant hooft, al daer het heel blauw was ende de muts vant hooft aen de selve kant ’t eenemaal vaneen. Verklaerende verders voornoemde chirurgijn ’t selve alsoo bevonden te hebben en daer door met de doot is overvallen, ende niet ander aen het geheele lighame is bevonden.”

De vader van het overleden meisje woonde op de Heihoef. Hij was op 12 november 1693 aan een longontsteking overleden. De weduwe bleef met de kinderen achter en verpachtte de boerderij op 5 mei 1696 aan Anthonij Wilberts. Zij bleef daar toen met haar kinderen inwonen.

Kroniek van het Bossche Sint-Geertrui klooster   Den 3 november (1697) is alhier (in Den Bosch) een raere saeck voorgevallen. Een boer van Vechel comende te merckt met een speenvercken ende daermede staende op de Penschmerckt; een soldaat onder de compagnie van captijn Volbergen onder het regiment van collonel Marquet, een doorsleepe gast, comende bij den boer vragende: "Cameraet, wat hebje daerin?" "Een speenvercken" antwoorde den huijsman. "Dat comt recht te pasch. Ick heb last van mijn officier om een te coopen. Hoeveel daervoor ?" "Eene gulden", sijde den boer; ende sijn den coop eens geworden voor sestien stuijvers; den soldaet sijde: "Ick heb geen gelt. Maer siet. Daer is mijn overrock soo lang tot dat ick u gelt sall haelen. Wacht mijn soo lang op dese plaets".

Den soldaet nemende den sack alwaer het speenvercken in was, gaende daermede het gewanthuijs om naer sijn quartier achter de Tolbrug; ende heeft het vercken uijt den sack genomen ende daer wederom een cat in gedaen; gaende met den sack ende cat soo wederom naer de Merckt; ende bij den boer comende seggende: "Daer is het wederom. Ick can mijn officier nergens niet vinden"; Den soldaet wederom sijn rock aendoende sijde: "Ick bidt u, Vercoopt het vercken noch niet. Ick wil u den brandewijn geven. Ick sal mijn officier gaen soecken"; den soldaet wech gaende bleef den boer noch wel een uur wachten; maer die niet en quaem was den soldaet; doen quaem een ander bij den boer vragende: "Wat heb je daer in? Een speenvercken, maer tis vercocht. Evenwel ick heb wel een uur staen wachten ende den kerel comt niet wederom. Com, wilt gij het coopen ?" Antwoorde: "Jae, com laet mijn sien." Den boer sijn sack opende, liep daer een cat uijt. Den boer verstelt staende sijde: "Eij, bekeer, wat duijvel is dat ? Dat is toeverij. Mijn vercken is in een cat verandert. " Ende stont als een bepiste paep tot spoth van alle menschen.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads