Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1693


BHIC, Rechterlijk Archief van Veghel, inv. nr. 93, fol. 297 (20-6-1696).    

Aert Peter Goorts van Erp was geboren op (tegenwoordig adres Doornhoek 1), en na zijn huwelijk woonde hij op het Hoog (op deze site adres Corsica G). De boeren van Veghel gebruikten hun wildernis of ‘gemeint’ gezamenlijk. Daarop werd toezicht gehouden door de twee gezworenen, die ook beslissingen mochten nemen, en de schutter. Zijn naam was afgeleid van het ‘schutten’ van vee, dat is vee van boeren uit naburige plaatsen, die op de Veghelse gronden liep, in beslag te nemen en op te sluiten in de schutskooi.

In 1693 was Joost van de Pol, hij woonde aan de Leest, een van de twee gezworenen. Hij verklaarde voor schepenen en secretaris van Veghel dat hij in dat jaar, “als geswooren is gegaan in de heij agter den Berg [nu industrieterrein Doornhoek], om te sien oft imant onbehoorlijcker wijse den heij afvlagde, alwaar gevonden heeft Aart Peter Goorts van Erp, onbehoorlijck ende inde verbooden heij vlaggende, sijnde gassisteert met Jan Peter Goorts, sijne broeder, waar over hij deponent Aert Peter Goorts amptshalve calangeerde [bekeurde] over de peine [boete] daar toe staande.

Ende is voorgevallen dat gem(elde) Aart Peter Goorts was dreigende hem deponent ende oock drijgende soo hij hem die boete oit soude afvorderen ofte afeijsche, welcke drijgementen hij deponent [Joost van de Pol] wederom seijde: “Ick moet dog eens sterven, ende of ick soo veel eerder of laeter sterve, dat is mij evenveel,” waarop dan gemelte Aart Peter Goorts sijnen eijseren mest rieck met drie tanden heeft opgeheven en hem deponent daer mede geinvadeert, hem daar mede stootende onder de slincker borst, door sijn kleeren tot op sijn bloote lichaam, en is nae het selve gedaen te hebben van hem deponent gescheijden.”

Het incident werd aan de authoriteiten doorgegeven, en Joost van de Pol legde deze verklaring af op verzoek van de hoogschout van ’s-Hertogenbosch. Hoe het verder afgelopen is, is niet bekend.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads