Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1689


R93, fol. 88v (26-4-1689)   In qpril 1689 werd Jan Peter Teunis Hendricks dood gestoken. Zie de attestaties van 1689.

R93, fol. 102v (15-12-1689).  

Rond 1677 kwam Jan Joorden Donckers in het bezit van het huis dat nu adres Doornhoek 4 heeft. Langs het huis loopt ook nu nog een weg richting de Binnenweg en de Hemel. Jan beplantte de weg met eiken en wilgen, zodat de weg moeilijk gangbaar werd. In 1689 werden de bomen gerooid, en toen kon niemand er meer door. Hij maakte een nieuwe doorgang tussen die bomen en zijn huis, maar daar mocht behalve hijzelf alleen zijn buurman Willem Dielissen door (huidig adres Pastoor Clercxstraat 1).

Er werd werk van genaakt, en drie mannen legden een verklaring af voor schepenen van Veghel. Het waren Adriaen Smits, oud-president en tegenwoordig schepen, oud ca. 63 jaren, Aert Goorts, oud-schepen, oud ca. 52 jaren en Hendrick Martens, oud-schepen, oud ca. 63 jaren. Zij verklaarden “dat hun seer wel kennelijck is, dat van alle tijden ende soo lange als haer memorie gedraegt, eenen passabelen ganck, drijf ende vaerweg is geweest, komende van de Valstraet, neffens het huijs ende langst de erve en landerijen van Jan Joorden Donckers, op den ordinarissen weg naer Den Bosch op Teunis Gerrit Koenen uijt ende vervolgens op Hendrick Lamberts van de Ven (later Bergsven 2), ofte wel langst de weduwe van Peter Goorts van Erp (nu Doornhoek 1), omme te varen naer den molen, kercken ofte straet des dorps, naer dat ider sijnen weg was leggende."

Hendrick Martens was op het huis van Jan Joorden Donckers geboren, dat huis was van zijn ouders geweest. Hendrick zegt dat hij in zijn jonge jaren die weg “duijsende maelen met pert en kaer heeft gevaeren, gegaen ende gedreven”heeft. Ook repareerde hij die weg, om geen boete te krijgen als er een wegenschouw gehouden werd. De boeren waren verplicht om de wegen langs hun landerijen te onderhouden en een keer per jaar werd dat gecontroleerd.

Aert Goorts verklaarde nog “dat dat hij in sijne jonge jaeren voor knegt gewoont hebbende bij Hendrick Teunis Martens van Erp, dien selven weg altijt rustelijck en vredelijck en sonder lettsel heeft gebruijckt ende van veel andere heeft sien gebruijcken.”

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads