Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1640


Wonderboek van Duffel, blz. 190.    

Hester Janssen Herck, van tweejaerige Creupelhtyt datelyck genesen.

Hester Janssen Herck, Huysvrouwe van Ian Aerssen, gewese Heylige-Geestmeester, Kerckmeester, Borgemeester ende Schepen van Vecchel in Peelandt, Meyerye van s HertogenBossche, gecregen hebbende ontrent het jaer 1638. eene swaere sieckte, is daervan soo creupel gebleven, dat sy, oft met twee crucken moeste springen, oft wel langs der aerde cruypen.

Ende naer dien sy verscheyde Doctooren te raede hadde gegaen, ende vele remedien gebruyckt den tydt van ontrent twee jaeren, maer sonder baete heeft sy voor haer genomen het Mirakuleus Beeldt van de Moeder Godts tot Duffel te comen besoecken, ende haere Bedevaert aldaer te volbrengen. Het welck, ontrent ses maenden naer haere belofte, volvoerende, is sy tot Schyndel (alsdan plaetse haerder wooninge) van Jan Hendrick Janssen ende verscheyde andere mans persoonen, geheel creupel ende impotent op de karre van Cornelis Marcelissen geholpen, ende alsoo naer Duffel gereden.  

Alwaer gecomen zijnde op den eersten dag Julij des jaers 1640 ontrent den vier uren naer den noen, ende van de karre af geheven en de aerde van Duffel geraeckt hebbende is terstont gewaer geworden eene seer groote alteratie des lichaems, ende treckinge in de Heupen gevoelende dat haer been uytgereckt ende langer begonde te worden.

Waer over moedt scheppende, is met groote blydschap ende al weenende, op den staenden voet, ende in  tegentwoordigheydt van vele honderde menschen (die aldaer, mitsden Feest-dag van O.L. V. Visitatie, waeren vergadert) volcomentlijcle genesen, ende recht op haere Beenen, sonder eenige crucken te gebruycken naer de Cappelle van O.L.V. gegaen, offerende aldaer d'eene haerder crucken, tot teecken van haere gesondtheydt: dewelcke sy sedert die'er ure met blydschap heeft genoten.

Opmerking, het betreft de vouw van Jan Aertssen van der Eerde, Jan was schepen in Veghel in 1621-1623, armmeester in 1626 en borgemeester in 1620-1621. 

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads