Foto's Huizen Kroniek

Zondveldstraat AOuderdom
Het huis wordt in 1594 een 'aude hostadt' genoemd. Het stond er al in 1530 en het stond naast huis Zondveldstraat 15, aan de kant van Krijtenburg. Zondveldstraat A en 15 waren toen in dezelfde hand. Op dit goed rustte vanouds het recht van weerschap. In 1594 rustte de jaarlijkse last die bij het recht van weerschap hoorde (5 1/2 stuivers) op Zondveldstraat A. Zondveldstraat 15 zal later bijgebouwd zijn, omdat Zondveldstraat A de oude hofstad genoemd werd. In 1594 werden beide boerderijen verkocht. Het recht van weerschap is toen op Zondvelstraat 15 overgegaan. Zondveldstraat A zal kort daarna afgebroken zijn. In het verpondingsregister van 1657 wordt het huis niet meer genoemd.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Andries soen wilneer Aert Hanrics man van Mechteld had een erfcijns van 6 Bossche ponden payment verkocht aan Aerden Philipssoen. De erfcijns wordt betaald uit ‘synen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, waar voornoemde Andries woont, gelegen in Veghel op Sontvelt
     - e.z.: ‘die gemeynt’
     - a.z.: het goed van Jan Willem Beverss
     - e.e.: de erfgenamen van Henrick van Sontvelt
     - a.e.: voornoemde Jan Willemss
Jan Willem Beverss heeft aan Andriessen Aert Hanricss beloofd dat hij deze erfcijns jaarlijks zal betalen aan Aerden Philips.
30-01-1530 R23, fol. 5r.
Andries natuerlycke soen Hanrick Peters soen vanden Gasthuys, man van Elysabeth dochter wilneer Willem Houbraken heeft een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat, verkocht aan Ermgarden dochter wilneer Willem Houbraken. De erfpacht wordt betaald uit een ‘huys, hostat ende hoff met enen ecker lants’ daarbij gelegen, groot ca. 16 ‘loepensaets’, gelegen in Veghel op Sontvelt
     - e.z.: Dirck Wouter Aert Hanricx
     - a.z.: Jan Delis Loeyen en anderen 
     - e.e.: Jan Heesecker
     - a.e.: ‘die gemeyn straet’
Ook uit ‘enen ecker’, genoemd ‘den Heyecker’ met een aangelegen ‘heytvelt’, gelegen als voor.
22-04-1531 R23, fol. 71r.
Ermgart dochter wilneer Willem Houbraken heeft een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat, opgedragen en overgegeven aan Cornelissen soene wilneer Ariaens van Gorcum. De erfpacht wordt betaald uit ‘huys, hostat ende hoff’ met een daarbij gelegen ‘ecker lants’, groot ca. 16 ‘loepensaets’, gelegen in Veghel op Sontvelt
     - e.z.: Dirck Wouter Aert Hanricx
     - a.z.: Jan Delis Loeyen en anderen
     - e.e.: Jan Heesecker
      - a.e.: ‘die gemeyn straet’
Ook uit ‘enen ecker’, genoemd den Heyecker met een aangelegen ‘heytvelt’, gelegen als voor. Voornoemde Ermgart had deze erfpacht gekocht van Driessen natuerlycke soen Hanrick Peters soen vanden Gasthuys, man van Lysbetten dochter wilneer Willem Houbraken.
22-04-1531 R23, fol. 71r-71v.
‘Een huys, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 4 ‘loepensen’ met de ‘eyndel graven’, gelegen in Veghel op Sontvelt
     - e.z.: ‘die gemeynt’
     - a.z. en e.e.: Jan soen wylen Willem Beverssoen
     - a.e.: het goed van Dirck Hanrick Sleuwen des jongen
Het goed is belast met jaarlijks een grondcijns van 4 oort stuivers aan de landsheer. Jan soen wylen Jans Scoemeker heeft beloofd uit dit goed een erfcijns van 6 Carolus gulden te betalen aan Driessen soen wylen Aert Hanricxs.
03-11-1537 R23, fol. 299v-300r.
De kinderen van Roeff, zoon van wijlen Jan Roeverssoen en zijn vrouw Aelbrecht, dochter van wijlen Gerit Graetssoen, namelijk: Johanna (getrouwd met Jacop soene wylen Aert Goertssoen en haar zonen Zert, Gerit en Jan), Hanrick (met zonen Jan, priester, Gerit, Thonis, Ariaen, Ghysbert, Hanrick die aude, Hanrick die jonge, Elysabeth, en Luijtgart, getrouwd met Dirck soene Hanricks soene wylen Willems van Tillaer des jongen) delen het goed van hun grootouders. Dircken soene Hanrick Willemssoen van Tillair krijgt een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat, die Jan Janssoen Scoemeker beloofd heeft te betalen uit een goed gelegen in Veghel aen dat Sontvelt. 21-06-1540 R24, fol. 218-234.
Jan soene wylen Jan Stanssarts genoemt gemeynlyc Scoemeker heeft een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat, opgedragen en overgegeven aan Dircken soene Hanricx die Lew, ‘onse mede scepen’. De erfpacht wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 2 ‘mudsaets’, gelegen in Veghel op Sontvelt
     - e.z.: Dirck Wouterss
     - a.z.: Jan Delis Loeyen en anderen
     - e.e.: ‘op een stege’ van voornoemde Dircken Wouterss
     - a.e.: ‘die gemeyn straet’
Jan, de verkoper, had deze erfpacht gekocht van Driessen natuerlycke soen wylen Hanricxs vanden Gasthuys.
11-11-1542 R24, fol. 520.
Willem soene wylen Willem Houbraken heeft het 1/3 deel in een erfcijns van 2 Carolus gulden opgedragen en overgegeven aan Jannen soene wylen Jan Stanssarts anders genoemt Scoemekere. Andries natuerlycke soen wylen Hanrick Peterssoen vanden Gasthuys had deze erfcijns verkocht aan Ermgarden dochtere wylen Willem Houbraken. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met een daarbij gelegen ‘ecker lants’, groot ca. 16 ‘loepensen’, gelegen in Veghel aent Sontvelt
     - e.z.: Dirck soene wylen Wouter Aernt Hanricx
     - a.z.: het goed van Jan Delis Loeyen en anderen
Ook uit ‘enen stuck lants’, genoemd den Heyecker met een daarbij gelegen ‘heytvelt’, gelegen als voor. Willemen, de verkoper, had dit 1/3 deel in de erfcijns gerfd van zijn voornoemde zus Ermgarden.
02-01-1543 R24, fol. 525.
Goert soene wylen Peter Goertssoen heeft een erfpacht van 4 vaten rogge, Veghelse maat, opgedragen en overgegeven aan Cornelissen soene wylen Ariaens van Gorcum. De erfpacht is een deel van een grotere erfpacht van 4 mud rogge, dezelfde maat, die Dirck geheyten van Gemert verkocht had aan Thomaessen geheyten Haghe van Helmont, te betalen uit het goed van Jans geheyten vanden Hoevel, gelegen in Veghel op Sontvelt, welk goed nu deels van Driessen Hanricxs vanden Gasthuys is. Goerden, de verkoper, had deze erfpacht toebedeeld gekregen, zoals in schepenbrieven van Den Bosch en Erpe beschreven staat. Tot grotere zekerheid stelt Goert, de verkoper, nu ook ‘een huys, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 5 ‘loepensen’, gelegen in Erpe op die Scilt, waar hij nu woont, als onderpand. 02-04-1543 R24, fol. 538.
Jan soene wylen Jan Stanssarts alias Scoemeker man van Gertrudis dochter wylen Willem Houbraken heeft een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat, verkocht aan de Tafel van de Heilige Geest te Veghel. De erfpacht wordt betaald uit ‘enen huyze, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 14 ‘loepensen’, gelegen in Veghel op Sontvelt
     - e.z.: Dirck Wouterss
     - a.z.: de erfgenamen van Jan Delis Loeyen en anderen
     - e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.e.: Jan Willem Bevers
Ook uit ‘enen stuck lants’, genoemd den Heyecker, groot ca. 6 ‘loepensen’ met een aangelegen ‘heytvelt’, gelegen als voor. Ook uit ‘enen stuck lants’, genoemd den Neeren ecker, groot ca. 4 ‘loepensen’ met een aangelegen ‘heytvelde’, gelegen als voor
10-02-1545 R24, fol. 743-744.
‘Een huys, hostat ende hoff’ met toebehoren en de ‘eyndelgraven’, gelegen in Veghel op Sontvelt
     - e.z.: ‘die gemeynt’
     - a.z. en e.e.: het goed van de koper, Jan soene wylen Willem
       Beverssoen
     - a.e.: het goed van Hanricx Sleuwen des jongen

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een grondcijns van 1 stuiver
     - 6 Carolus gulden aan heer Willem Danelt Willemss
     - 3 Carolus gulden aan heer Aernt Willem Wouterss
27-03-1545 R24, fol. 765-766.
Jan, zoon van wijlen Jans gemeynlyck Jan Scoemeker genoemt, en van wijlen Jannen vrouw Gertruden, dochter van wijlen Willem, zoon van wijlen Dirck Houbraken, en zijn zus Mechtel hebben verkocht aan Delis, zoon van wijlen Jan Delis Loeyen, een erfpacht van 1 mud rogge, te betalen uit 2/4 deel in ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuyten Groeten Ecker dair by ende aen liggende’, groot ca. 14 lopens, gelegen ‘aent  Sontvelt’
     - e.z.: Hanricx Dirck Wouters en anderen
     - a.z.: de erfgenamen van Jan Delis Loeyen en anderen
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: ‘op een stege aldaer’
Ook uit 2/4 deel in een akker genoemd ‘den heyecker’ aldaar. Ook uit 2/4 deel uit ‘den Eelen ecker aldaar.
28-01-1552 R25, fol. 661-662.
Jan, zoon van wijlen Jan Jan Stanssaerts heeft verkocht aan Thonis, zoon van wijlen Willem Huybertss een erfcijns van 1 Carolus gulden, te betalen uit het deel van ‘eenen huyse, hostat ende hoff’, en uit het deel van een akker, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: Willem Aernt Philipssoen en anderen
     - a.z.: de erfgenamen van Jan Delis Loeyen
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: het goed van de erfgenamen van Jan Willem Beverssoen
Ook uit het deel van een stuk land genoemd ‘den Hey ecker, en uit een heiveld daarbij.
30-11-1554 R26, fol. 255-256.
‘Een huys, hostat ende hoff mitten erffenissen daer by ende aen liggende’, groot ca. 1 mudsen, gelegen ‘op Sontvelt’:
     - e.z.: de gemeint
     - a.z.: de erfgenamen van Hanrick Dirck Wouterss
     - e.e.: Willem Aernt Philips
     - a.e.: Jan Jan Willem Bevers en consorten
Ook een stuk land ‘den Paelecker’ aldaar, en een stukje land en heiveld in het Lijnt in Erp, ook ‘den Weyerbempt’ gelegen in de heerlijkheid Jekschot, zijnde 2 bunder leengoed.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 1 mud rogge, Veghelse maat, aan de erfgenamen van Gerit Hanricx
        Roeffen
     - 1 mud rogge, Veghelse maat, aan Jacop Hanricx Dircx die Lew
     - 1 mud rogge, Veghelse maat, aan de Tafel van de Heilige Geest
        te Veghel
     - 1 mud rogge, Veghelse maat, aan de erfgenamen van Delis Dirck
       Houbraken
     - 2 oude groten grondcijns aan de landsheer
     - 5 stuivers gebuurcijns
     - 2 Bossche ponden payment aan de erfgenamen van Delis Dirck
       Houbraken
     - 2 Bossche ponden payment aan Jacop Hanricx Dircxs
     - 3 gulden aan Jacop Hanricx Dircxs
     - 3 gulden aan de erfgenamen van Hanricx Willem Bevers te
       Sint-Oedenrode
     - 38 stuivers aan Peter Hanricx Heymanssoen
     - 5 Bossche ponden aan de Tafel van de Heilige geest te Veghel
28-07-1559 R27, fol. 42-46.
Dirck, zoon van wijlen Jan Willem Beverssoon heeft verkocht aan zijn broer Willem, zoon van wijlen Jan Willem Beverssoon een erfcijns van 11 gulden en 6 stuivers, te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende erffenisse daer toebehoirende’ 08-05-1560 R27, fol. 162-163.
Lambert, zoon van wijlen Peter Hanricx, als man van Elysabeth, dochter van wijlen Jan Willem Beverss, heeft opgedragen aan Katheryn, dochter van wijlen Willem Roevers van Eenquinckel, een erfcijns van 3 gulden, deel van een grotere cijns van 9 gulden, welke hele cijns Dirck, zoon van wijlen Jans Willem Beverss beloofd had te betalen uit deel van dit goed
Bijschrift: dze erfcijns is op 18-09-1694 afgelost.
27-01-1561 R27, fol. 239-240.
Lambert, zoon van wijlen Peter Hanricx, als man van Elysabeth, dochter van wijlen Jan Willem Beverss heeft opgedragen aan Katherynen, dochter van wijlen Willem Roevers van Eenquinckel, een erfcijns van 3 gulden, deel van een grotere cijns van 9 gulden, te betalen uit deel van dit goed.
Bijschrift: deze erfcijns is op 18-09-1614 afgelost.
19-03-1561 R27, fol. 269.
Hanrick, zoon van wijlen Jan Danels Bontwercker, als man van Heylwig, dochter van wijlen Jan Willem Beverss, heeft opgedragen aan Ariaen, zoon van wijlen Aernt Goertss, een erfcijns van 11 gulden en 6 stuivers, welke erfcijns Dirck, zoon van wijlen Jan Willem Beverss beloofd had te betalen uit deel van ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer toebehoirende’, gelegen ‘op Sontvelt’ 16-02-1564 R27, fol. 633-634.
Ariaen, zoon van Jacop Meeuss heeft beloofd te betalen aan de minderjarige Aert, zoon van wijlen Ariaen Hanrick Lenaertss, een erfcijns van 7 stuivers die Jan, zoon van wijlen Jan Stanssarts beloofd had te betalen uit ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer by liggende’, groot ca. 1 ‘malderssche lants’. Gelegen ter plaatse genoemd ‘Sontvelt’
     - e.z. en e.e.: Jan Hezeackers
     - a.z.: de gemeint
07-05-1565 R27, fol. 862-863.
Dirck, zoon van wijlen Jan Willem Beverss, heeft verkocht aan Anthonis Willem Henrick Huyberts een erfcijns van 3 Carolus guldens, te betalen uit ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer toeebehoirenden’, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: Goert Loenis Goertss
     - a.z.: de gemeint
     - e.e.: Willem Aert Philips
     - a.e.: Jan Jan Willemssen
25-05-1573 R29, fol. 130-131.
Henrick, zoon van wijlen Jan Danels, als man van Heylken, dochter van wijlen Jan Willem Bevers, heeft verkocht aan Dirck Thonis Roeffen, een erfcijns van 11 gulden, te betalen uit deel van ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer toe behoorende’, gelegen ‘opt Sontvelt’. 16-03-1592 R31, fol. 420-422.
‘Een aude hostadt metten lande soe tselve daer nu affgepaelt is ende metter poterijen daer tegen gelegen’, groot ca. 5 lopens, gelegen ‘opt Sontvelt’
    - e.z.: ‘den Ariens acker’
     - a.z. en e.e.: Philips Jan Peters
     - a.e.: de gemeint

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 11 gulden en 6 stuivers aan Dirick Thonis Roeffen
     - 4 gulden aan Corst Peters vanden Laeck
     - 25 Carolus gulden eens aan Jan Bits Aertss
     - 25 Carolus gulden eens aan Dirck Jan Dircx
     - 25 Carolus gulden eens aan Geertruijt, dochter van wijlen
       Diricx de Smit
     - 50 Carolus gulden eens aan Vyffken Peters
     - 5 stuivers gebuurcijns
05-03-1594 R31, fol. 716-717.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Jan geheyten vanden Hoevel Voor 30-01-1530 R23, fol. 5r; R24, fol. 538.
Andries, zoon van wijle Aernt Hanricxs, man van Mechtelt dochter van Aernt Aerntss Vermeld op 30-01-1530 R23, fol. 5r.
Jan, zoon van wijlen Jan Stanssaerts, alias Scoemeker Koop op 03-11-1537 R23, fol. 299v-300r.
Jan, zoon van wijlen Willem Beverssoen Verwerving op 27-03-1545 R24, fol. 765-766.
De kinderen van Jan Willem Beverss en Femyen, dochter van wijlen Hanricx Dircx die Lew, namelijk: Willem, Jan, Ariaen, Dirck, Peter, Elysabeth (getrouwd met Lambert, zoon van wijlen Peter Hanricxs), Heylwich, en Hanrick, ‘syns verstant nyet wel mechtich’ Vermeld op 28-07-1559 R27, fol. 42-46.
Willem, Dirck en Heylwich, kinderen van wijlen Jan Willem Beverss, en Lambert Peterssoen Deling op 28-07-1559 R27, fol. 42-46.
Lambert, zoon van wijlen Peter Hanricxs, als man van Elysabeth, en Hanrick, zoon van wijlen Jan Danels Willem Bontwerckwer, als man van Heylwigh, beiden dochters van wijlen Jan Willem Beverss, verkopen aan Dirck, zoon van wijlen Jan Willem Beverss het 2/4 deel Koop op 05-01-1560 R27, fol. 70-72.
Willem, zoon van wijlen Jan Willem Beverssoon heeft verkocht aan zijn broer Dirck, zoon van wijlen Jan Willem Beverssoon het deel Koop op 08-05-1560 R27, fol. 161-162.
Dirick Jan Hesackers Vermeld op 05-03-1594 R31, fol. 716-717.
Jan Aert Peters Koop op 05-03-1594 R31, fol. 716-717.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads