Foto's Huizen Kroniek

Zondveldstraat 11A en 13

1946 Fanfare b.jpg (435075 bytes) Foto uit 1945 gemaakt achter dit huis
 Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1516. De bewoning op dit perceel zal ouder zijn.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Jannen Willem Beverssoen koopt van de gemeente ‘een stucxken gemeynten’, gelegen in Veghel op Zontvelt, gelegen ‘aen den woenhuijse’ van de koper. 20-02-1530 Deze aantekening staat in R23 op een los inlegvel tussen fol. 7v en 8r.
Jan soen wyleneer Willem Beverss man van Femie dochter wyleneer Hanricx die Lewe heeft een erfcijns van 38 stuivers verkocht aan Peteren soen wylen Hanrick Heymans. De erfcijns wordt betaald uit een ‘huys, hostat ende hoff metten lande daer toe behoirende’, groot ca. 8 ‘loepense’, gelegen in Veghel aent Sontvelt
     - e.z.: Dirck Wouters
     - a.z.: Dries Aert Hanricxs
     - e.e.: Dirck Hanrick Sleuwen des jongen
     - a.e.: ‘een gemeyne stege’
22-06-1535 R23, fol. 226v.
De kinderen van Roeff, zoon van wijlen Jan Roeverssoen en zijn vrouw Aelbrecht, dochter van wijlen Gerit Graetssoen, namelijk: Johanna (getrouwd met Jacop soene wylen Aert Goertssoen en haar zonen Zert, Gerit en Jan), Hanrick (met zonen Jan, priester, Gerit, Thonis, Ariaen, Ghysbert, Hanrick die aude, Hanrick die jonge, Elysabeth, en Luijtgart, getrouwd met Dirck soene Hanricks soene wylen Willems van Tillaer des jongen) delen het goed van hun grootouders. Aerden soene Jacop Aertssoen krijgt een erfcijns van 3 Carolus gulden. Jan soene Willem Bevers had beloofd deze erfcijns te betalen aan Roeffen Jan Roeverss uit een goed gelegen in Veghel op Sontvelt. Heer Jannen soene wylen Hanrick Roefss, priester, krijgt een erfcijns van 3 Carolus gulden, die betaald wordt door Jan Willem Beverssoen uit een goed op Sontvelt. 21-06-1540 R24, fol. 218-234.
Willem soene wylen Dircx soene wylen Willem Houbraken, en zijn broers Herman en Peter hebben hun rechten in een erfpacht van 7 vaten rogge, Veghelse maat, opgedragen en overgegeven aan hun broer Roeffen soene wylen Dircxs. Van deze erfpacht worden 4 vaten rogge betaald door Jan soene wylen Willem Heesecker uit goed gelegen in Veghel op Sontvelt. 02-10-1542 R24, fol. 517.
Herman soene wylen Dircks Willem Houbraken heeft een erfpacht van 4 vaten rogge, Veghelse maat, opgedragen en overgegeven aan zijn broer Peteren soene wylen Dirck Houbraken. De erfpacht wordt betaald door Jan Willem Beverssoen uit zijn goed gelegen in Veghel op Sontvelt. Herman, de verkoper, had deze erfpacht door opdracht verkregen van zijn broer Roeffen soene wylen Dircx Willemss. 17-02-1545 R24, fol. 747.
Peter soene wylen Dircx Willem Houbrakenssoen heeft een erfpacht van 4 vaten rogge, Veghelse maat, verkocht aan Femyen vrouw van Jans Willem Beverss ten behoeve van deze Jans. De erfpacht wordt betaald uit het goed van de koper, Jans Willem Beverss, gelegen in Veghel op Sontvelt. De verkoper had deze erfpacht verkregen van zijn broer Herman soene wylen Dirck Willem Houbraken. 14-06-1546 R25, fol. 157-158.
‘Een huys, schuer ende scaepskoeyken mitten hostat ende hoff ende erffenissen daitr toebehoerende’, groot ca. 1 mudsaets, gelegen ‘op Sontvelt’:
     - e.z.: de gemeint
     - a.z. en e.e.: de erfgenamen van Hanricx Dircxs Wouterss
     - a.e.: Willem, Dirck en Heylwich, kinderen van  Jan Willemss
               en Lambert Peter Hanricxs
Ook een stuk land ‘den Vlashoff’, gelegen aldaar en een ander stuk land aldaar.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 10 vaten rogge, Veghelse maat aan Jennen, weduwe van Cornelis
        Scepers met de haren
     - 1 mud rogge, Veghelse maat, aan Sophia, weduwe van Jan Peter
        Dircxs en haar dochter
     - 1 mud rogge, Veghelse maat, aan Dirck Hanricxs die Lew, die
        jonge
     - 1 mud rogge, Veghelse maat, half aan de kapel ‘aent Eerde’en de
        andere helft aan Aernt Aernt Houbraken en de erfgenamen van
        Gerit Houbraken
     - 1 mauwer rogge, Veghelse maat, aan Hanrick Jan Willemssoon
     - 1 stuiver grondcijns aan de heer van Helmond
     - ‘vueryser’grondcijns aan de landsheer
     - 2 Bossche ponden aan de kerk van Veghel
     - 6 gulden aan Aernt Philips Sleuwen
     - 6 Bossche ponden aan Aernt Philips Sleuwen
     - 3 gulden aan Melis Jacopssoen vander Santvoert
     - 2 stuivers gebuurcijns, deel van een grotere cijns van 8 stuivers
       aan de geburen van Veghel
28-07-1559 R27, fol. 42-46.
Hanrick, zoon van wijlen Jan Danels Bontwercker, als man van Heylwig, dochter van wijlen Jan Willem Beverss, heeft opgedragen aan Ariaen, zoon van wijlen Aernt Goertss, een erfcijns van 11 gulden en 6 stuivers, welke erfcijns Dirck, zoon van wijlen Jan Willem Beverss beloofd had te betalen uit deel van ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer toebehoirende’, gelegen ‘op Sontvelt’ 16-02-1564 R27, fol. 633-634.
Jan, zoon van wijlen Jan Willem Beverss heeft verkocht aan Ariaen, zoon van wijlen Jan Willem Beverss, een erfcijns van 11 Carolus gulden en 6 stuivers, te betalen uit deel van dit goed. 15-05-1564 R27, fol. 685-686.
Jan, zoon van wijlen Jan Willem Beverss heeft verkocht aan Peter, zoon van wijlen Jan Willem Beverss, een erfcijns van 11 Carolus gulden en 6 stuivers, te betalen uit dit goed. 15-05-1564 R27, fol. 687.
Peter, zoon van Willem Jans Willem Beverss heeft verkocht aan Jan, zoon van wijlen Jans Willem Bevers, en Dirck, zijn broer, voogden gesteld over de goederen van hun broer Hanrick, ‘syns verstants niet wel mechtich’, een erfcijns van 11 Carolus gulden en 6 stuivers, te betalen uit ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen dair toebehoirende’, groot ca. 1 mudsaets, gelegen ‘op Sontvelt’. 15-05-1564 R27, fol. 688-689.
Dirck, zoon van wijlen Jan Willem Beverss heeft beloofd te betalen aan Jan, zoon van wijlen Jan Willemss, zijn broer, ten behoeve van Hanricx, zoon van wijlen Jan Willemss, ‘syns verstant nyet wel mechtich’, 50 Carolus gulden. 15-05-1564 R27, fol. 689-690.
Jan, zoon van wijlen Jan Willem Beverss betaalde aan Jan, zoon van wijlen Hanrick Jan Claessen een erfpacht van 1 mauwer rogge, Veghelse maat, die deel was van een grotere erfpacht van 2 mud rogge, Veghelse maat, die betaald wordt uit ‘zeker erffenisse ende onderpanden’, gelegen ‘op Sontvelt’. Voor schepenen is verschenen voornoemde Jan, zoon van wijlen Hanricx Janss, die verklaard dat deze erfpacht afgelost is. 26-01-1578 R29, fol. 503-504.
Jan, zoon van wijlen Jan Willem Beverssoen was schuldig te betalen uit zijn goed een erfpacht van 1 mauwer rogge, Veghelse maat, te betalen half aan de erfgenamen van Jan Cluytmans en half aan de erfgenamen van Delis Gerit Houbrakens. Zo is voor schepenen verschenen Jan, zoon van wijlen Jan Willem Bevers, oud ca. 60 jaren, die heeft verklaard dat het een deugdelijke erfpacht is, die betaald wordt uit ‘synen erffenissen gelegen binnen der prochien van Vechel ter stede aent Sontvelt’, zoals hem toebedeeld was. 15-02-1581 R29, fol. 681.
Sebert, zoon van wijlen Dirck Dircx voor de ene helft, en Jan, zoon van wijlen Jan Thomas, als man van Luytgaert, dochter van wijlen Dirck Dircx, hebben verkocht aan Lonis, zoon van wijlen Lonis Lonissen een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat, uit ‘een huys, hostat ende hoff met syne toebehoorten’, groot 9 lopens, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: Lambert Henrick Deliss
     - a.z.: Dries Aert Henricx
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: de erfgenamen van Henricx van Sontvelt
Ook uit een akker genoemd ‘die Stelt’, gelegen aldaar, en een stuk land genoemd ‘die Straetstreep’ aldaar, en een hooiveld ‘die Bosch’ aldaar, en een weiveld in Erp ‘in Lijnt’. Welke pacht Jan Willems van Heseacker, als man van Femijen, dochter van wijlen Henrick Sleuwen beloofd had te betalen aan Jacop Henrick Sleuwensoen, zoals in een schepenbrief van Veghel van 16-01-1516 beschreven staat. Zebert en zijn zwager Jan hebben deze erfpacht gerfd van Jacop Henrick Sleuwen, hun grootvader
14-04-1589 R31, fol. 46-46.
Lonis, zoon van wijlen Lonis Lonis Delis heeft verkocht aan de broers Peter en Gerit, zonen van wijlen Jan Gerit Clockgieter, een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat, welke erfpacht Jan Willems van Heseacker als man van Femien, dochter van Henrick Sleuwen beloofd had te betalen aan Jacop Hanrick Sleuwen, uit ‘huys, hostadt ende hoff met zijne toebehorten’, groot 9 lopens, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: Lambert Henrick Deliss
     - a.z.: Dries Aert Henricx
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: de erfgenamen van Henricx van Sontvelt
Ook uit een akker genoemd ‘die Stelt’, gelegen aldaar, en een stuk land genoemd ‘die Straetstreep’ aldaar, en een hooiveld ‘die Bosch’ aldaar, en een weiveld in Erp ‘in Lijnt’, zoals in een schepenbrief van 16-01-1516 beschreven staat, em zoals deze erfpacht voornoemde Lonis van Sebert, zoon van wijlen Dirckx Dirckx door de ene helft, en van Jan, zoon van wijlen Jan Thomas, als man van Luytgaert, dochter van wijlen Dirck Dircx voor de andere helft gekocht heeft, zoals in een schepenbrief van Veghel van 14-04-1589 beschreven staat.
05-12-1589 R31, fol. 110-112.
Een ‘huijs, schuer, schop, metten hoff, bogaert, met zekere ackerlant,’ gelegen ‘opt Sontvelt’
     - e.z.: Philips Jan Peters
     - a.z. en e.e.: Dirck Jan Heseackers
     - a.e.: de gemeint

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 11 Carolus gulden aan Henrick Merten Symons vander Vest
     - 3 Carolus gulden aan Jasper vander Santvoert
     - 3 Carolus gulden aan de Tafel van de Heilige Geest te Veghel
     - 2 Bossche ponden paijment aan de kerk van Veghel
     - 2 stuivers gebuurcijns
     - stuiver aan de heer van Helmond
     - 1 stuiver aan het cijnsboek ‘van Den Bosch’
     - blanck aan het cijnsboek ‘van Den Bosch’
     - 1 mud rogge aan Jan Bits Aerts
     - 1 mauwer rogge aan de kapel ‘vande Eerde’
     - 1 mauwer rogge aan Hens Jans Willems met de zijnen
     - 5 vaten rogge aan de erfgenamen van Willem Arien Heijmans
30-05-1592 R31, fol. 458-460.
‘Een huijs, schuer, schop, hostat, hoff ende erffenisse daer bij ende aen liggende’, gelegen ‘opt Sontvelt’
     - e.z.: Dirck Jan Hesackers
     - a.z. en e.e.: Philips Jans Peters
     - a.e.: de gemeint
12-02-1594 R31, fol. 692-693.
Henrick, zoon van wijlen Dirck Henricx van Tillair, zijn broer Jan, Jan Peters van Stiphout, man van Marijken, Cornelis Francen, man van Elisabeth, Herman Thonis, man van Anna, Jan Jacops, man van Alitken, allen dochters van Dirck Henricx van Tillair, de minderjarige Maryke, dochter van Roeff Dirck Henricxsen van Tillair, en Heijlken, dochter van voornoemde Dirck Henricx, allen erfgenamen van Dirck Henricx van Tillair en van Luytgaert hebben overgegeven aan Dirck, zoon van wijlen Thonis Henrick Roeffen een erfcijns van 38 stuivers, welke erfcijns Jan, zoon van wijlen Willem Beverssoen, als man van Femie, dochter van wijlen Hanricx die Leuw beloofd had te betalen uit ‘eenen huyse, hostadt ende hoff metten lande daer toebehoorende’, groot ca. 8 lopens’, gelegen ‘op Sontvelt’, zoals in een schepenbrief van 22-06-1535 beschreven staat. Dirck, zoon van wijlen Henricx van Tillair had deze erfcijns eertijds verkregen van heer en meester Gijsbert vander Coeveringen, ‘artsdiaken ende deken der kerck van sHertogenbossche’, joncker Walraven van Erp, en meester Jacop Donck als uitvoerders van het testament van Peter Henrick Heijmans en zijn vrouw Anna Loeijen, zoals in een Bossche schepenbrief van 04-03-1586 beschreven staat. 15-02-1594 R31, fol. 700-701.

Arien Jan Heeseckers heeft beloofd te betalen aan Dirck Jan Heeseckers een rente van 5 gulden en 5 stuivers per jaar uit zijn ‘huijs, hoff, bomgaert, eckerlant, hoyvelt ende weyvelt’, gelegen ‘op Sontvelt’, waarop hij nu woont.
Bijschrift: op 27-02-1620 is deze cijns afgelost.

14-02-1619 R41, fol. 126-127.
Jan en Melis, zonen van wijlen Jasper Melis Jacobs, mede optredend voor hun zussen, hebben een erfcijns van 7 Carolus gulden verkocht aan Welt Stevens Wous te Megen. Jasper Melis Jacobs had deze erfcijns gekocht van Jan Stanssaert op 20-06-1566. De erfcijns wordt betaald uit deel in ‘eenen huyse, hoffstadt ende hoff ende vuyten erffenissen daer toebehoirende’, groot ca 2 ‘mudtssen saijlants’, gelegen ‘aent Sontvelt’
     - e.z.: het goed van de erfgenamen van Hanrick Dirck Wouterss
       en anderen
     - a.z.: het goed van de weduwe joffvrouw Dobbelsteen en
      haar kinderen
     - e.e.: het goed van de erfgenamen van Jan Willem Bevers
     - a.e.: de gemeint
04-10-1622 R42, fol. 94-96.
Geschil tussen Willem Aert Janssen van Wetten en Arien Jan Heeseckers om een erfpacht van 1 mauwer rogge die Willem was heffende uit ‘onderpanden gelegen opt Sontvelt, den voors(creven) Arien toebehoorende’. Arien zal meteen 1 mauwer en 1 vat boekweit geven voor de achterstallige betalingen. 29-01-1624 R38, fol. 18.
Joseph Arien Heeseckers heeft beloofd te betalen aan Jan Janss van Muers en Gerit Ariens als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Jan Rutten, verwekt bij Lijntken, dochter van Jan Goossens, een cijns van 9 gulden uit 'Huijs, hof, landt, sant, weij ende groes', wezende zijn kindsdeel, groot ca. 9 lopens, gelegen 'opt Sontvelt'
     - e.z. en e.e.: de weduwe Lijsken Hanrick Janss
     - a.z.: Dirck Peterss
     - a.e.: de gemeint
05-02-1635 R45, fol. 359-360.
De minderjarige kinderen van wijlen Jan Arien Heeseckers krijgen ‘een seecker schuere met het aengelegen lant met den houtwas ende poterije’, groot ca. 3 lopens, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z. en e.e.: het goed van Lijsken Henrick Jans van Woensel
     - a.z.: Dirck Peters
     - a.e.: de straat

Dick Peters, man van wijlen Hendericxken, dochter van Arien Heeseckers krijgt ‘het voorhuijs met het aengelegen lant’, groot 2 lopens, gelegen ‘ op Sontvelt’, ‘met alle hegge, houtwass, poterije daer toe behoorende’
     - e.z. en a.z.: mede-erfgenamen
     - e.e.: de straat
     - a.e.: Lijsken Henrick Janss van Woensel

Joseph Arien Heeseckers krijgt ‘het achterste huijs met het achterste lant’, groot ca. 4 lopens, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: mede-erfgenamen
     - a.z. en e.e.: Lijsken Henrick Janss van Woensel
     - a.e.: de straat
Deling op 05-10-1639 R46, geen folio nr.
‘Huys, hoff, boomgaert ende syn lant’ 1657 VP-1657, nr. 190.

Een ‘(Huijs), hoff ende schop met het aengelegen lant’, groot ca. 11 lopens
     - e.z.: het goed van Jan Gerrits vander Heijden
     - a.z.: Peter Goo(..)
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: het goed van de kinderen van Sijmon Scholders
               van Woensel

05-12-1676 R55, fol. 686-688.
'Erff en lant' 1722 VP-1722, fol. 600.
'huys, hoff, dries en teullandt opt Zontvelt', groot ca. 6 à 7 lopens 1753 VP-1753, fol. 242v.
Huis, hof, dries en aangelegen teulant, houtwas en voorpotingen opt Zontvelt, groot ca. 6 à 7 lopens 05-06-1756 R104, fol. 78.
Kadaster: Zondveld E1311, huis, schuur en erf, 4,69 are 1832 Kadaster 1832.
In februari 1886 werd door de gemeente de bijbouw van een bakhuis geadministreerd. februari 1887 Inv. nr. 1195.
Tevens werden toen perceelsgrenzen gewijzigd; na meting, kadaster: E2452, huis, schuur, stal en erf, 5,59 are 1887 Art. 1994.
In 1923 werden pecelen samengevoegd; hierna kadaster: E3099, huis, schuur, erf en tuin, 51,93 are 1923 Art. 5137.
Op 29-01-1947 kreeg A. van Sleeuwen, landbouwer, vergunning om een woonhuis te bouwen. 'Het is door tijdsomstandigheden nog niet mogelijk een nieuwe boerderij te bouwen, daarom wil men een bestaande schuur als tijdelijke woning voor een jong gezin inrichten.' 29-01-1947 BV na 1936.
In 1956 werd een deel van het perceel afgesplitst voor de bouw van het huis dat later adres Zondveldstraat 11 had en percelen werden samengevoegd; hierna kadaster: A 132, E3302, huis, tuin, erf en bouwland, 97,45 are 1956 Art. 7679.
Op 26-05-1965 kreeg L. Van Sleeuwen, wonende op Zondveld A 133, vergunning om zijn boerderij te verbouwen. De kap werd
                            vervangen.
26-05-1965 BV na 1936.
In 1966 werd een klein deel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg; hierna kadaster: Zondveldstraat 13, E3441, huis, tuin en erf, bouwland, stal, schuur en hokken, 96,00 are 1966 Art. 7679.
Adres: Zondveld 647 (1846-1870), Zondveld 838 (1870-1892), Zondveld 860 (1881-1892), Zondveld 844 (1892-1898), Zondveld 816 (1898-1910), Zondveld G 103 (1910-1921), Zondveld G 118 (1921-1931), Zondveld G 118 (1932-1942), Zondveld A 132 (1943-1963), Zondveldstraat 13 vanaf 1963). Later werd van de stalruimte een woning gemaakt. Deze woning kreeg huisnummer 11A. 1846-1963 Inv. nr. 1195, 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; art. 7679.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Jan Willems van Heseacker, getrouwd met Femij, dochter van wijlen Henrick Sleuwen Vermeld op 16-01-1516 R31, fol. 46-46.
Jan Willems Beverss, getrouwd met Femy, dochter van wijlen Hanricx Dircx die Lew Voor 28-07-1559 R27, fol. 42-46.
De kinderen van Jan Willem Beverss en Femyen, dochter van wijlen Hanricx Dircx die Lew, namelijk: Willem, Hanrick, Jan, Ariaen, Dirck, Peter, Elysabeth (getrouwd met Lambert, zoon van wijlen Peter Hanricxs), Heylwich, en Hanrick, ‘syns verstant nyet wel mechtich’ Vermeld op 28-07-1559 R27, fol. 42-46.
Jan, Hanricx, Ariaen en Peter, zonen van Jan Willem Beverss Deling op 28-07-1559 R27, fol. 42-46.
Jan en Peter, zonen van wijlen Jan Willem Beverssoen hebben opgedagen aan Willem, zoon van wijlen Jan Willem Beverssoen, 2/4 deel Overdracht op 07-08-1559 R27, fol. 46-47.
Willem, zoon van wijlen Jans, zoon van wijlen Willem Beverss heeft een 2/4 deel verkocht aan Jan, zoon van wijlen Jan Willem Beverss Koop op 15-05-1564 R27, fol. 684-685.
Ariaen, zoon van wijlen Willem Beverssoen heeft zijn 1/4 deel verkocht aan Jan, zoon van wijlen Jan Willem Beverss Koop op 15-05-1564 R27, fol. 686-687.
Jan, zoon van wijlen Jan Willem Beverss, en Dirck, soon van wijlen Jan Willemss, zijn broer, gemachtigd door het testament over de goederen van hun broer Hanrick ‘syns verstants nyet wel mechtich’, hebben verkocht aan Peter, zoon van wijlen Jan Willem Beverss het deel Koop op 15-05-1564, vermeld op 15-02-1581 R27, fol. 687-688; R29, fol. 681.
Jan Jan Hesackers Voor 30-05-1592 R31, fol. 458-460.
De kinderen van Jan Jan Heseackers, namelijk: Jan, Dirck, Arien, Thonisken, en Femije (getrouwd met Jacop Peters), Jennken (getrouwd met Thonis Lenaerts) Vermeld op 30-05-1592 R31, fol. 458-460.
Arien en Thonisken, kinderen van Jan Jan Heseackers Verwerving op 30-05-1592 R31, fol. 458-460.
Joachim, zoon van wijlen Thonis de Goeije, man van Thonisken, docher van wijlen Jan Jan Hesackers (1/2) Vermeld op 12-02-1594 R31, fol. 692-693.
Ariaen, zoon van wijlen Jan Jan Hesackers Koop 1/2 op 12-02-1594 R31, fol. 692-693.
Arien Jan Heeseckers Vermeld op 14-02-1619 R41, fol. 126-127.
Arien Heeseckers, getrouwd met Heijlken Voor 05-10-1639 R46, geen folio nummer.
De kinderen van wijlen Arien Heeseckers en Heijlken, met name: Jan (overleden, in 1639 met minderjarige kinderen), Hendericxken (getrouwd met Dirck Peters), en Joseph krijgen ieder een deel van het huis (zie hier boven) Deling op 05-10-1639 R46, geen folio nummer.
Joseph Arien Heesackers Vermeld in 1657 en op 15-08-1663 VP-1657, nr. 190; Hg-281.
Jan en Heijlken, kinderen van Joseph Arien Heesackers en Annen (..) Vermeld op 05-12-1676 R55, fol. 686-688.
Heijlken Josephs Vererving op 05-12-1676; vermeld in 1702 R55, fol. 686-688; VP-1702, fol. 276.
Geerit Hermen Pepers Vermeld 1707-1722 VP-1707, fol. 202; VP-1722, fol. 600.
De kinderen van Geerit Hermens Vererving 1722-1738 VP-1722, fol. 600.
Jan Mateusse van de Leest en Philip Wynen in naam van zijn vrouw en de 6 kinderen van Dirk Mateusse Koop op 08-02-1748 VP-1738, fol. 572.
De kinderen van Dirk Mateussen van de Leest Vermeld op 5-6-1756 R104, fol. 78.
Arnoldus Dirx de Leest Deling op 05-06-1756 VP-1753, fol. 242v; R104, fol. 78.
De weduwe van Arnoldus Dirx de Leest het vruchtgebruik en haar kinderen het erfrecht Vererving 1785-1792 VP-1785, fol. 262v.
Dirk, Servaes, Petronella, Hendriena, Jan, Adriaan, Johannis en Johannis samen voor 8/9 het vruchtgebruik en Matheus voor 1/9 het erfrecht, allen kinderen van Arnoldus Dirx de Leest Afstand van vruchtgebruik op 19-07-1801 VP-1785, fol. 262v.
Hendrik Johannes verhoeven (8/9) en de kinderen van Mattheus Nol de Leest (1/9) 8/9 koop op 16-09-1801 en 1/9 vererving 1792-1810 VP-1785, fol. 262v; maatboek 1792 en 1810, nr. 2890 (3383-3384)
Hendricus Verhoeven Vermeld in 1808 II-E-238, nr. O-15.
De weduwe van Hendrik Verhoeven, wonend in Sint-Oedenrode Vermeld in 1832 Kadaster 1832
De weduwe van Willem van der Hagen, koopvrouw, wonend in Sint-Oedenrode Verwerving in 1845 Art. 1249.
Jan van Sleeuwen, landbouwer Verwerving in 1847 Art. 1994.
Johanna van Zutphen, weduwe van Jan van Sleeuwen Vererving in 1885 Art. 1994.
Johannes van Sleeuwen (1/2), en zijn kinderen: Theodorus, Hendrikus, Adrianus, Wilhelmina, Hendrika, en Maria van Sleeuwen, de laatste gehuwd met Hendrik van de Krommert (1/2) Verwerving in 1888 Art. 1994.
Hendrikus Hzn van Sleeuwen c.s., landbouwer op Zondveld (1/3) en Adriana, Wilhelmina en Hendrika van Sleeuwen (2/3) Deling in 1915 Art. 5137.
Adrianus Johanneszn van Sleeuwen en consorten, landbouwer op Zondveld Koop in 1928 Art. 6059.
Lambertus van Sleeuwen, geboren op 12-06-1918, landbouwer Deling in 1956, vermeld in 1966 Art. 7679.
 

Bewoners Datum Bronnen
Arien Jan Heeseckers Vermeld op 14-02-1619 R41, fol. 126-127.
Heijlken Josephs, Gerrit de knecht, Marij de vrouw, Jenneken, Agnees en Dielis haere kinderen onder de sestien jaer
(Opmerking: Gerrit de knecht was Gerrit Hermen Pepers)
Vermeld in 1709 II-E-38.
Geerit Hermens Pepers Vermeld 1709-1720 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720).
Adriaen Roelofs van Kilsdonck Vermeld 1720-1722 II-E-123 (1720), 124 (1721).
Leendert Aalbers Vermeld in 1724 II-B-48.
Niet arm.
Boven de 16: Jan Tijssen (man), Agnees (vrouw), Arien Claassen (knecht), Ariaantje Versteegde (meid).
Vermeld in 1736 II-E-66.
De weduwe van Jan Tijssen Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 344.
Arnoldus Dirx de Leest Vermeld in 1761-1786 II-E-17 en 18, nr. 344.
De weduwe van Nol de Leest Vermeld in 1791 II-E-17 en 18, nr. 344.
Jan de Leest Vermeld in 1798 II-E-17 en 18, nr. 344.
Willem Jan van Boxmeer Vermeld in 1806-1811 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Willem J. van Boxmeer, 57 jaar, geboren op 4-12-1753 in Veghel
Vrouw: Johanna J. van Zeelant, 55 jaar, geboren op 13-5-1755 n Gemert
Kind: Joannes W. van Boxmeer, 24 jaar, geboren op 8-12 -1786 in Veghel
Kind: Jan W. van Boxmeer, 17 jaar, geboren op 25-12-1793 in Veghel
Kind: Anthony W. van Boxmeer, 15 jaar, geboren op 20-1-1795 in Veghel
Kind: Johanna W. van Boxmeer, 25 jaar, geboren op 10-12-1785 in Veghel
Kind: Liesebet W. van Boxmeer, 18 jaar, geboren op 4-8-1792 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
Willem Jan van Boxmeer Vermeld 1822-1823 NA1221 (1822), NA1222 (1823)
Man: Willem Heyermans, 29 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Elizabeth van Boxmeer, 39 jaar, geboren in Veghel
Knecht: Joseph Cremers, 16 jaar, geboren in Boekel
Meid: Elizabeth Rykers, 15 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1830.
Willem Heijermans Vermeld in 1833-1840, in 1840 naar Dinther vertrokken NA1224.
Wouter Johannes Oppers Vanaf 1840 NA1224.
Man: Woutherus Oppers, 30 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Theodora van de Rijt, 27 jaar, geboren in Veghel
Bijschrift kind: Mechelina Oppers, geboren in Veghel op 25-10-1840
Bijschrift kind: Johanna Oppers, geboren in Veghel op 16-3-1842
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
Wouter Johannes Oppers Vermeld in 1842-1849 NA1225.
Wouter Oppers Vermeld van 1846-848 tot 1849-1861 Inv. nr. 1702 en 1703.
Vader: Wouter Oppers, geboren in 1809 te Veghel
Moeder: Theodora van de Rydt, geboren in 1813 te Veghel, overleden op 20-12-1854
Dochter: Bartelina Oppers, geboren in 1840 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Johanna Oppers, geboren in 142 te Veghel, schoolleerling
Bijschrift, broer: Peter Oppers, geboren in 1814 te Veghel, gekomen op 4-4-1851 uit Sint-Oedenrode
Vermeld in 1849-1857; op 21-4-1857 is het gezin naar Erp verhuisd NA1594, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862.
Theodorus van Zutphen Vermeld in 1857-1861 Inv. nr. 1703.
Hoofd: Theodorus van Zutphen, geboren op 26-3-`826 te Veghel, akkerbouwer
Vrouw: Dorthea van der Steen, geboren op 18-10-1828 te Veghel
Zoon: Hendricus van Zutphen, geboren op 15-8-1859 te Veghel
Dienstknecht: Gerardus van Stiphout, geboren op 15-1-1841 te Erp
Dienstmeid: Wilhelmina van Stiphout, geboren op 17-1-1839 te Erp
Bijschrift, zoon: Wilhelmus van Zutphen, geboren op 16-9-1861 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Volkstelling 31-1-1859, inv. nr. 1771
Jan van Sleeuwen Vermeld in 1862-1870 Inv. nr. 1704 en 1705.
Hoofd: Joannes Sleeuwen, geboren op 5-7-1816 te Veghel
Vrouw: Catharina van Zutphen, geboren in 1822 te Veghel
Dochter: Maria Catharina van Sleeuwen, geboren in mei 1847 te Veghel
Zoon: Theodorus van Sleeuwen, geboren in november 1851 te Veghel
Zoon: Hendricus van Sleeuwen, geboren in december 1854 te Veghel
Dochter: Adriana van Sleeuwen, geboren in mei 1856 te Veghel
Dochter: Wilhelmina van Sleeuwen, geboren in oktober 1857 te Veghel
Dochter: Hendrica van Sleeuwen, geboren op 18-1-1860 te Veghel, doorgestreept, overleden op 20-8-1862
Dochter: Johanna Maria van Sleeuwen, geboren op 16-2-1862 te Veghel, doorgestreept, overleden op 20-4-1862
Bijschrift, dochter: Hendrica van Sleeuwen, geboren op 1-10-1864 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes van Sleeuwen, geboren op 21-5-1845 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 999, Zondveld, huis nr. 647
Hoofd: Jan van Sleeuwen, geboren op 5-7-1816 te Veghel
Vrouw: Catharina van Zutphen, geboren in 1822 te Veghel
Dochter: Maria Catharina van Sleeuwen, geboren 15-5-1848 te Veghel
Zoon: Johannes van Sleeuwen, geboren op 31-5-1855 te Veghel
Zoon: Theodorus van Sleeuwen, geboren op 11-11-1851 te Veghel
Zoon: Hendrikus van Sleeuwen, geboren op 14-2-1854 te Veghel
Dochter: Wilhelmina van Sleeuwen, geboren in november 1857 te Veghel
Dochter: Hendrika van Sleeuwen, geboren op 5-10-1864 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1777
Hoofd: Joannes Sleeuwen, geboren op 5-7-1816 te Veghel, doorgestreept
Vrouw: Catharina van Zutphen, geboren in 1822 te Veghel, doorgestreept, overleden op 13-9-1886
Dochter: Maria Catharina van Sleeuwen, geboren in mei 1847 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 1-7-1876, geboekt naar register C-V, fol. 335
Zoon: Johannes van Sleeuwen, geboren op 21-5-1845 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 1659
Zoon, later hoofd: Theodorus van Sleeuwen, geboren op 1-11-1851 te Veghel
Zoon, later broer: Hendricus van Sleeuwen, geboren in december 1854 te Veghel
Dochter: Adriana van Sleeuwen, geboren in mei 1856 te Veghel, doorgestreept
Dochter, later zus: Wilhelmina van Sleeuwen, geboren op 14-10-1857 te Veghel
Dochter, later zus: Hendrica van Sleeuwen, geboren op 2-10-1864 te Veghel
Bijschrift, schoondochter: Anna van den Krommert, geboren op 18-12-1876 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling
Vermeld 1870-1892 Bevolkingsregister 1872-1890, inv. nr. 1621, fol. 1664, Zondveld
Hoofd: Jan van Sleeuwen, geboren op 5-7-1816 te Veghel
Vrouw: Catharina van Zutphen, geboren in 1822 te Veghel
Zoon: Theodorus van Sleeuwen, geboren op 14-11-1851 te Veghel
Zoon: Hendrikus van Sleeuwen, geboren op 16-2-1854 te Veghel
Dochter: Wilhelmina van Sleeuwen, geboren op 14-10-1857 te Veghel
Dochter: Hendrika van Sleeuwen, geboren op 5-10-1863 te Veghel
Kleindochter: Anna van de Krommert, geboren op 15-12-1876 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1805
De kinderen van J. van Sleeuwen Vermeld in 1898-1908 opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Theodorus van Sleeuwen, geboren op 1-11-1851 te Veghel
Broer: Hendricus van Sleeuwen, geboren op 16-2-1854 te Veghel
Zus: Wilhelmina van Sleeuwen, geboren op 14-10-1857 te Veghel
Zus: Hendrika van Sleeuwen, geboren op 5-10-1863 te Veghel
Bijschrift op 3-12-1902, nicht: Wilhelmina van Zutphen, geboren op 16-1-1900 te Erp, op 24-11-1902 uit Erp gekomen
Vermeld in 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1632, fol. 1649

Hoofd: Theodorus van Sleeuwen, geboren op 1-11-1851 te Veghel, landbouwer, doorgestreept, overleden op 24-5-1913
Broer: Hendricus van Sleeuwen, geboren op 16-2-1854 te Veghel
Zus: Wilhelmina van Sleeuwen, geboren op 14-10-1857 te Veghel
Zus: Hendrika van Sleeuwen, geboren op 5-10-1863 te Veghel
Nicht: Wilhelmina van Zutphen, geboren op 16-1-1900 te Erp, doorgestreept, op 10-6-1915 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 20-11-1916, zus: Adriana Deliana van Sleeuwen, geboren op 29-5-1855 te Veghel, geboekt van register C-F, fol. 24, doorgestreept, overleden op 3-3-1917

Vermeld in 1910-1921

Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1632, folio 48

Adrianus van Sleeuwen Bijschrift in 1910-1921, vermeld in 1932 Inv. nr. 1708, 1710 en 1712.

Bijschrift op 29-5-1915, hoofd: Adrianus van Sleuwen, geboren op 28-2-1887 te Veghel, landbouwer, geboekt van register S-U, fol. 49

Bijschrift op 29-5-1915, vrouw: Regina van Hoof, geboren op 4-2-1891 te Erp, geboekt van register G-I, fol. 172

Bijschrift op 8-4-1916, zoon: Johannes van Sleuwen, geboren op 7-4-1916 te Veghel, doorgestreept, overleden op 20-11-1916

Bijschrift op 1-5-1917, zoon: Johannes van Sleuwen, geboren op 29-4-1917 te Veghel

Bijschrift op 13-6-1918, zoon: Lambertus van Sleuwen, geboren op 29-4-1917 te Veghel

Bijschrift op 27-6-1919, zoon: Adrianus van Sleuwen, geboren op 27-6-1919 te Veghel

Bijschrift op 13-5-1921, zoon: Martinus van Sleuwen, geboren op 10-5-1921 te Veghel

Het echtpaar is nu hun huwelijk in mei 1915 op Zondveldstraat 13 gaan wonen.

Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, folio 106

Zondveldstraat 11A: L. van Sleeuwen - Van Dooren Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Zondveldstraat 13: L.M.M. van Sleeuwen - Tielemans Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.

 

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads