Foto's Huizen Kroniek

De Valstraat AOuderdom
Vroeger heeft er een huis gestaan langs de voormalige Valstraat, ongeveer halverwege de Leinserondweg en de Pastoor Clercstraat aan de kant van de Zuid-Willemsvaart. Het huis stond komende van de Leinserondweg voorbij de eerste bocht naar rechts, en voor de daaropvolgende bocht naar links aan de rechterkant van de weg. We weten dat er een huis gestaan heeft, omdat later uit deze percelen een ballngcijns betaald werd. Hieruit volgt dat het huis na 1250 gebouwd is door iemand die van elders kwam. Het betreffende perceel werd in de periode 1250-1314 van de gemene gronden uitgegeven, en het is goed mogelijk dat het huis in die periode gebouwd is. Het huis wordt genoemd in 1535. In 1546 stond er één huis. In 1559-1560 is er sprake van 2 huizen. In 1599 wordt weer één 'hoffstadt' genoemd. In 1657 was dat huis het verdwenen.
 

Beschrijving Datum Bronnen
Peter soen Thonis Danelssoen van Kilsdonck heeft een erfpacht van 7 vaten rogge, Veghelse maat, verkocht aan Bartruyt natuerlycke soen wyleneer Geerlyc Cnoden. De erfpacht wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen in Veghel in die Valstraet 'int Keseler'
     - e.z.: die gemeyn straet’
     - a.z.: Jan Danelt Bontwerckers en anderen
     - e.e.: de erfgenamen van Philips die Lew
     - a.e.: Goessen Aert Dircxsoen

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een grondcijns van ½ stuiver 
     - een erfpacht van 1 mud rogge, ‘der maten van Den Bosch’
     - een erfcijns van 2 Bossche ponden
12-01-1535 R23, fol. 207v.
De kinderen van Roef, zoon van wijlen Jan Roeverssoen en van Aelbrecht, dochter van wijlen Gerit Graetssoen, namelijk: Johanna (getrouwd met Jacop, zoon van wijlen Aert Goertssoen, met zonen: Aert, Gerit en Jan), Hanrick (met kinderen: heer Jan, priester, Gerit, Thonis, Ariaen, Ghysbert, Hanrick die aude, Hanrick die jonge, Elysabeth, en Luytgert (getrouwd met Hanrick, zoon van wijlen Willem van Tillaer des jongen, met een zoon Dirck) delen het goed dat nagelaten is door hun (groot-)ouders Roef en Aelbrecht. Gerit, zoon van wijlen Hanrick Roefssoen krijgt een erfpacht van 2 mud rogge, Veghelse maat. De erfpacht wordt betaald uit een goed gelegen in Veghel 'int Keseler'. Roeff zoon van wijlen Jan Roeverssoen had deze erfpacht gekocht van Goessen zoon van wijlen Aernt Dircxs. 21-06-1540 R24, fol. 218-234.
‘Een huys, hostat ende hoff’ met toebehoren gelegen in Veghel ‘in die Valstraet int Keseler’
     - e.z.: het goed van de koper
     - a.z.: die Valstraet
     - e.e.: het goed van Philips die Lew en Lucas Doncker
     - a.e.: het goed van Jans Peter Dircxs

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een erfpacht van 7 vaten rogge, Veghelse maat, aan de erfgenamen
        van Bartruyt Geerlicx
     - een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat, aan Katherynen
        dochter Hanrick Scoemekers
     - een erfcijns van 3 Carolus gulden, te betalen aan Driessen Aert
        Philipssoen
      - een erfcijns van 2 Bossche ponden, te betalen aan Marie,
        weduwe van Gerit Houbraken
26-12-1541 R24, fol. 430-431.
Goessen, zoon van wijlen Aernt Dircxs heeft volgens het testament van wijlen zijn vrouw Katherynen dochter van wijlen Hanrick Janssoen van Wetten een erfcijns van 6 Carolus gulden verkocht aan Hanricken sone wylen Jan Emontss ten behoeve van Aernden, weduwe van wijlen Vriens Lucass. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 9 ‘loepensen’, gelegen in Veghel 'in die Valstraet int Keseler
     - e.z.: Goessen, de verkoper
     - a.z.: Peter Hanricx Heymanss en anderen
     - e.e.: Dirck Hanricx Sleuwen en anderen
     - a.e.: ‘die gemeyn straet’

Het goed is belast met jaarlijks:
      - 4 Bossche ponden payments
     - 3 Carolus guldens
11-11-1546 R25, fol. 187-188.
‘Tween huysen, schuer, scop, hostat ende hoff mitten erffenissen ende toebehoirten’, gelegen ‘in die Keselaers thiende’
     - e.z.: Dirck Hanricx Sleuwen die aude en Hanricx Gerit Houbraken
              en anderen
     - a.z.: de straat
     - e.e.: Jan Maes Lantmeter
     - a.e.: Hanricx Jan Claeus Vriesen
Ook de helft in ‘eenen camp, genoemd ‘Weltkens camp’, gelegen ‘in Ruybroeck’.
02-12-1559 R27, fol. 66-67.
Ariaen, zoon van wijlen Gerit Goessens, als man van Heylwich, dochter van wijlen Goessen Aernt Dircxs heeft beloofd te betalen aan Goessen Aernt Dircxs een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat, te betalen uit het goed zoals hiervoor omschreven staat.
Bijschrift: afgelost op 01-02-1645.
02-12-1559 R27, fol. 67.
Jan, zoon van wijlen Goessen Aernt Dircxs heeft opgedragen aan Thonis, zoon van Hanricx Roefss een erfpacht van 2 mud rogge, Veghelse maat, welke erfpacht Ariaen, zoon van wijlen Gerit Goessens als man van Heylwig, dochter van wijlen Goessen Aernt Diercxs beloofd heeft te betalen uit ‘tween huysen, hostaden ende hoeven gelegen tsamen by malcanderen binnen der prochien van Vechel in die Keselaerssche thiende’
     - e.z.: Dirck Hanricx Sleuwen die aude en Hanricx Gerit Houbraken
              en anderen
     - a.z.: de straat
Ook uit een kamp land, genoemd Weltkens camp’, gelegen ‘in Ruybroeck’
16-02-1560 R27, fol. 125.
Claes, zoon van wijlen Jan Claess, als man van Elisabeth, dochter van wijlen Henrick Laureyns Luycass heeft overgegeven aan Huijbert Willem Janss een erfcijns van 5 ½ Carolus gulden, welke cijns Goossen, zoon van wijlen Aert Dirckss volgens het testament van zijn vrouw Catherijn, dochter van wijlen Henrick Janss van Wetten beloofd had te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff met zijne toebehooren’, groot ca. 9 lopens, gelegen ‘in die Valstraet int Keseler’
     - e.z.: Goossen Aert Dircx
     - a.z.: Peter Henrick Heymans en anderen
     - e.e.: Dirick Henrick Sleuwen en anderen
     - a.e.: de gemeint
06-08-1593 R31, fol. 640-641.
De erfgenamen van Arien Gerit Goossens plegen te betalen aan Claes Jan Claess als man van Elisabeth, dochter van wijlen Henrick Vreijns Luijcas een erfcijns van 6 gulden uit ‘huys, hostadt, hoff ende erffenisse’, groot ca. 9 lopens, gelegen ‘in die Valstraet int Keseler’. Claess heeft verklaard dat Goessen, zoon van wijlen Arien Gerit Goossens en zijn zwager Thonis Aert Claess deze cijns aan hem afgelost hebben. 10-03-1594 R31, fol. 740-71.
'Een hoffstadt in de Valstraet',
     - e.z.: meester Lambert de Bie
     - a.z.: Gerit Ariaens
Belast met een grondcijns aan de heer van Helmond van 18 nieuwe penningen en 3 oort, later omgerekend naar 7 stuivers
1599 Hm-191a.
'lan inden Keesselaer', groot 3 lopens en 25 roeden 1657 VP-1657, nr. 159.
Het goed was belast met een ballingcijns van 7 stuivers 1777 VP-1777, fol. 218 en fol. 272.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Wautherus, zoon van Yda Voor 1406 Hm-191a.
Arnoldus, genaamd Sichghemans Vermeld in 1406 Hm-191a.
De kinderen van Arnoldus, genaamd Sichghemans Vererving 1406-1421 Hm-191a.
Johannes, schoonzoon van Lambertus Cost Verwerving 1421-1447 Hm-191a.
Johannes, zoon van Rover van Thuyffis (= van Duifhuizen) Verwerving 1421-1447 Hm-191a.
De weduwe en 7 kinderen van Johannes, zoon van Rover van Thuyffis Vererving 1465-1498 Hm-191a.
Rudolphus, zoon van Johannes Rover Na 1507 Hm-191a.
Danels van Kilsdonck Voor 12-01-1535 R23, fol. 207v.
Peter, zoon van Thonis Danelssoen van Kilsdonck Vermeld op 12-01-1535 en op 26-12-1541 R23, fol. 207v; R24, fol. 430-431.
Goessen soene wylen Aert Dircxs Koop op 26-12-1541 R24, fol. 430-431; Hm-191a.
Jan, zoon van wijlen Goesen Aernt Dircxs Vermeld op 02-12-1559 R27, fol. 66-67.
Ariaen, zoon van wijlen Gerit Goessenss, getrouwd met zijn Heylwich, dochter van Goessen Aernt Dircx Verwerving 02-12-1559 R27, fol. 66-67.
De 3 kinderen van Hijlcken Goossen Vermeld voor 1599-1642 Hm-191a.
Hanrick Ariaen Geritsen Verwerving 1599-1642 Hm-191a.
Art Jan Artssen Verwerving 1599-1642 Hm-191a.
Michiel Adriaen Art Donckers Koop 1599-1642 Hm-191a.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads